SFT må betale for brasiliansk olj esøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFT må betale for brasiliansk olj esøl"

Transkript

1 16/8 1 i Det Nr ISSN: Politiet dropper faunakrim side 3 SFT må betale for brasiliansk olj esøl SFT har brukt 38 millioner kroner på å rydde opp oljesølet etter Mercantil Marica På grunn av regler om begrenset erstatningsansvar utbetaler rederens Dramatisk PVC-brann i København side 3 Bilindustrien får C02- kvoter? o Alternativ trafikkplan Oslo Amerikansk kullindustri bløffer om klima side 5 side 7 siste side forsikring bare 16 millioner kroner, de siste 22 millionene må SFT betale selv Tiden er inne for å revurdere ansvarsbegrensningen for rederiene ved oljesøl, sier seksjonssjef Erling Agder ved SFT ANDERS GJES VIN 21 oktober 1989 gikk det brasi lianske skipet Mercantil Man ca pa grunn ytterst i Sogneljor den, og 340 tonn tungolje drev i land ved Sollund ytterst i fjor den SFT arbeidet i et helt ar med a fjerne oljesølet fra sjøen og strandsonen og det omi at tende rensearheidet kresde stor innsats a bade maskiner og menneskersfts totale ut gifter kom pa 38 millioner kro ner Skipets iorsikringsselskap West of England holder na a avslutte oppgjøret, og SFT er tilbudt en erstatning pa rundt 16 millioner kroner De ntang lende 22 millionene na SFT ta fra eget budsjett penger som ellers kunne blitt brukt til md re miljøoppgaver Begrenset ansvar Norge har ratifisert London Lonvensjon av 11)76 som gjør at rederen har begrenset erstast ningsansvar ed oljesøl Det er skipets ansvarstonnasje som avgjor ansvarsbeløpet, og den ne regnes ut ved hjelp av brut totonnasjen og nettotonnasjcn Mercantil Marica har en an svarstonnasje pa snaut tonn og dette begrenser rederens erstatningsansvar til om lag 35 millioner kroner SF1 er ikke alefle om å gjøre krav pa disse pengene I tillegg kommer krav fra grunneiere som fikk tilsølt sin eiendom, fra forsikringsselskapet som betalte deler av det første opp renskningsarheidet etter pa legg fra SF1 og krav om å dekke skaden pa lasten Til sammen utgjør kravene rundt 75 millioner kroner, men det er bare 35 millioner til fordeling De grunneierne som har fatt godkjent sine krav far full ut betaling De andre Partene ma dele det resterende beløpet SFTs krav pa 38 millioner kro ner utgjør omlag 45 prosent av de samlede kravene, og tilbu det fra forsikringsselskapet er pa 16 millioner kroner Revurdering Seksjonssjef Erling Agder i SFT mener at tilbudet er inter essant ut i fra dagens lovverk Men han reagerer pa at reder ne kan begrense sitt ansvar ved oljesøl nar petroieumsvirk somheten pa norsk sokkel har et ohjektivt og ubegrenset er statningsansvar for oljesøl er pa tide a revurdere begrensningsansvaret for rede riene ved oljesøl Jeg ser ikke noen gode argumenter for at rederimeringen skal fi lo\ til å begrense sitt ertatningsansvar At vi ikke far full erstatning for opprenskningsanlx idet etter Mereantil Marica skyldes en konflikt mellom Sjøfarts-Norge og Kyst-Norge sier Agder Den største posten i SFTs opprenskningsbudsjett ved Sognefjorden var leie av mate riell Det ble brukt rundt 13 ntillioner kroner pa leie av ol jevernbater samt fly og heli kopter til overvakning Utgif tene for bruk as oljelenser kom pa 7 millioner kroner, og drifts utgifter som dekker alt fra spa der til personlige effekter be løp seg til 9 millioner kroner Lønnsutgifter i forbindelse med opprenskmngsarbeidet er ogsa inkludert i de totale utgif tene pa 38 millioner kroner SFTs arbeid med å renske opp oljesølet etter Mercantil Marica har grovt sett gatt gjen nom tre faser Først en akuttfase pa et par uker der frittfly tende olje ble tatt OPP fra sjøen og erneverdige omrader ble sikret mot oljesøl Sa fulgte en periode med grovsanening og rensking a strandsonen etterfulgt av en finsanering Ren skingen av strandsonen er det mest langvarige arbeidet, etter som det stadig blir funnet nye omrader som mi renskes Se også side 5

2 Dette kan Det NSB Ved Jeg I De Vi som og Fordi Riksadvokaten ber om hjelp Norees Natur erniorhund Posthoks 2113 (irinerlokka 0505 Oslo 5 I3ankgiw: l ostgiro: 5 9o) 4b 02 Ans red,: (iunnar l3olstad Telelon: (02) Telefax: (02) 71 5h 40 Annonser: NM R (02) )0 Produksjon GPG Sats & Tt kk as, Oslo KJETIL BRAGIÅ A1STADI IEINI 1\dneni re:igerei pa soni:ner! hst nuninieret iv in:igasi net InterCity Bladet deles Lit gratis til ps5)ereiie pa NSI3s 1nterCit tog I en ar tikkel presenteres den onil:it tende utbgingen 0 hovlias tighetstog i Europa men fram tidsv ene for norske tog er sviert moderate Deinipone rende hast ighetene i andre eu ropeiske land kan NSBs passa sjerer bare drønniie om <1 iirop:i kjçirer latercit) heter artikkelen som forteller at i Frankrike suser TOV-toge ni,iv garde i 400 kilometer i timen i Sverige gal toget mel lorn (ioteborg og Stockholm i 200 km/t og tyskerne satser p:i tog som kan holde en gjenilom snittshastighet p:i 250 km/t I Norge far i snart tog som kanskje ga i IbO kin/t NSIIs n e intercit -tog skal introcluseres i forbindelse med OL Ftterpa ni:i de tre strek ningene Oslo-Skien Oslo-1-Ialden og Oslo Lillehammer kon kurrere om de nse supertoge ne > sirker som en pro sokasjoit pa folk som pendler langs disse strekningene, sier Arild Adnem som sels pendler mellom Oslo og I-Tv:iler utenfor Fredrikstad trainstar som en sinke og det er et stort problem nar bedri! ti, i skal I ramst;i som et miljo ennlie il ternatis til bilen er grunn til å sporre om NSB niangler x Isjon:Lre folk som virkelig tror p:t jern banen sii r Adnem I 1:in haper prosjckta\ talen mellom Natur erniorbundet og NSB kan bi dra til a endre pa dette Darlig skinnegang Jeg skjoniter godt at pass:isje rene kan bli pros osert men (lette er jo lakt:i Den politiske viljen til å satse pa toget har ikke art dcii helt store mcii ni ser det ut til :i iosne litt sier inarkedsleder Ola Liklid i NSB I-han forteller at de n e toge ne som kan kjøre i 100 km/t kommer allerede neste var Men skinnegangen er foreløpig for darlig til at togene il kun ne kjøre ned toppfart litter( its-passasjerene mellom Oslo-Skien si) merke forskjell nied bedre komfort og kapasitet I tillegg sil si sette inn sak:dt littercits -ekspress nied herre stopp og sa hø has tighet soni hnja taler Derme sparer vi 20 minutter pa strek ningen forteller Eiklid I Iuigt ANDERS (;JEsVIK Riks:ids ok;ten bar gitt et klirt signal om at polittkiinmer:ie skal prioritere titinakri ni kri ininahitet som skader trnede ugler og (lyr Politi ktrstebe tjent Ketil Berg ed Rogalind politi]rnimer er en is landets niest erfarne ettertorskere pa t:iun:ikrini Bere har hold kurs mi emnet for indre polititoll han har inntrs kk :is at tatitla krini blir last prontert mange politikammere regnes faunakrirn som s anske lige saker o mange as dem henlegges Tradisjonell krimi nalitet som is veri blir ofte prio ritert fordi slike saker regnes som lettereae Itertorske ()tte er det ngstemann pa kammeret som far faunakrimsaken, som ingen andre sil ha sier T3erg ANDERS GJESVIK I den danske julinatten blir et prateplaterprogrant pa radioeti avbrutt av en viktig beskjed: I n brann i Køheithis n har tørt til at det uts ikles giftige klor gasser Innb ggerne opptord res til :i holde seg innendørs med dørene lukket En korislutning i en hos - spe n tledni ng pa jern li: men hadde tørt til at PVC-belegget pa kablene tok fyr Brannen spredte seg langs kablene over en strekning pa nesten en kilo itieter og til en rehestasjon Nar I VCen brant utviklet det seg klorgasser og andre gittige gas ser sammen med skuinsluknin Leder i Norsk Ornitologisk Forening ( NOE) \hi OttarFol ke tad mener :It taua:ikriins:i ker ni d ulos hig Iangst is i ugler og dyr i de fleste tilfellene blir prioritert bort sed de lokale p0 li ti k: i inmerne har utrolig mange erla ringer med a anmelde brudd p:i ililos cii Enten blir ikke sake ne fulgt opp eller sa blir de henlagt to ar senere pa grunn :o be isets stilling Riksadvok:itens signaler blir ikke fulgt opp i :iu n:ikrim blir fortsatt regnet som b:ig:iteller, sier Folkestad For sene Ilerg mener at ()kokrint ikke kan :issistere i faunakrimsaker fordi enheten ikke katt reagere raskt nok i tter at politiet har gjort funn :is for eksempel LIhOS - lig skutt fugl kan den mistenkte gen Derfor ble innb ggerne i omradet gjennom hos talere og radio oppfordret til a Itolde seg innendørs med dorer og vindu er lukket Brannvesenet fikk slukket tirannen i løpet tis en halv time Brannen førte til omfattende elektroniske skader p:i materi ell og flere teknikere matte ar beicle døgnet rundt for a rette 01)1) skadene Brannen satte (fet :iutotnatiske signahsvstemet mellom København og V:ilb ut is (fritt Sign:ilsvstemet ma brukes manuelt i de to inane (leite (het tar å utbedre skade ne b:ire holdes i et (logli i tter det er politiet avhengig is en retts lig kjennelse om v:iretek t Isis du ikke har hsgd Ph cii s:ik i lopet as 24 timer nia du bare la s edkonimende ga Da nytter det ikke i be økokrim i Oslo om hjelp - kanskje først har kapasitet til a hjelpe deg om noen maneder sier Berg politiske myndighetene og riksads okaten hi:ir irts\ ar for a sørge for at koinpetansen om I au nakr ni og in tieit kologi sk kriminahitet blir større ved de lokale - hiolitikaiiuiierne a sørge for at det blir gitt issi stanse i s iiiskelige saker Det bor tormaliseres et forum der (het lokale pohitikatunieret som lar en okokrimsak kan I:i hjelp sier Berg gene hade i inventar og ki bler Det er bare i eldre s ogner at setetrekk og gulvhelegg er laget is P sc bruker ikke PVC i vog ner og lokomotiv for a utingi klorgassuts ikhingen ved brann - og for å slippe kortshutninger hvis PVC en smelter sier Kjell Moi direktør for NSB-engi neeri rig Moi mener at det er ss ert li ten sjanse for at Norge skal oppleve en lignende PV( br:inn som danskene hadde i VC blir bare brukt i smi mengder i returlednitigen sed dobbehtspor og kabler i grøtt I signalanleggene blir (het ogsi brukt iloe I VC Naturernorganisa sjonene ma bli Ilinkere til å påklage henleggelser a faunakrimsaker, sier riksadvokat(1eorg Fredrik Rieher-Mohn Riksadvokaten ser l)chovct for å formalisere assistansen i fiunakrimsaker Riksadsokaten sier at det ikke er hensikten at Økokrini skal hjelpe til med a etterforske første fase Enhe ten skal bare issistere hvis sa kert us is seg i s ære teknisk og juridisk komplisert, for eksem pel med forgreninger i titlmn det Men Rieber Mohn er klar over at Økokrim ikke har ser hig erfaring med liunakrim Økokrim ikke far hens endelser om assistanse i faunakrimsaker har ikke en heten uts iklet ekspertise pa dette onir,idet sier Rieber Mohn Riksadvok:itett ber Natur vernforhundet NO1 og atidre niturvernorganisasjoner oni i piklige ts ihsomme hienheggel ser is f:iunakrimsaker til stats ads okaten Det er nods eudig for ø sørge for at flere saker blir fulgt opp Rieher-Mohin mener at etterforskningen is faunakrimsaker har for nive is et icl-hoc-preg og ser behovet for i vurdere en bedre orgmi sering i-inn vil foreløpig ikke si noe om konkrete modeller mcii Pohitisjetniotet og Stitsad vokatmøtet kan være aktuelle fort i diskutere en bedre orga niseri ng fiunisiker i

3 4 3 NOFO I Utslippsmål Rifkinds forslag inneherer at ver Financial Times C0 huseffekten ret;er Jens Stoltenherg i Miljø (;UNNAR IIOLSTAD skadete irtene bestod av rur arene 4004 STAVANGERSKE NSB Tch1 on maet stigende snegler samt røde grønne og brune alger Flytedokk tang kan derfor forplante seg )i SI5\5GFk RMI [ angs egetasjonen er redusert i dyrearter er ikke undersøkt FoF lar stptte iv Greenpeace i Kus alt naboer Bade i Iran og has - og ANDERS GJESVIK 1989 Tangbeltet og 25 kommune Sandnes brannene neppe s il ha noen samarbeid handler om NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATURVERNFORBUND OLE JOHANNESSEN A/S ROGALAND KYSTFERGER SAMVIRKE Stavanger vertsbyen for miljomessen NORGE 4070 RANDABERG FORSIKRING Environment northern seas (ENS) A/S i NARVESENA/S NOR-CARGO Telefa\ (04) S( Oh 9h (04) Stavanger Skipsreparasjoner 1,,,I,,,,d M,r,, /!r-pek,r * Skipsutstyr : Klasaskja ret, -: P Jorenholmen 145x23$x7, $000 tonn ROGALAND SKIPSSERVICE i,i, U4-4 material sortering (analyser) mccl (lokunwntasjonsarbeider Texas Alloy Analyzc maskin og va sker, ultralyd, visuell kontroll, ENS vil gjennom en konferansedel og en utstillingsdel Gammaray, MPI, røntgen, penetrerende NDE tester: Vi utfører alle typer av sg til å bringe miljødebatten over i praktisk handling offentlige og private krav til miljoinvesteringer belyse miljoteknologiske problemstillinger og særlig to kusere på de industrielle mulighetene i kjolevannet av Med ENS-Environment Northern Seas tar Stavanger mai Aktiv miljopolitikk Byingenioren Bensinforbruk struktur og CO-a gifter, skri lig mottatt av hilindustrien skisserer i kampen mot dri - skal vurderes sammen med (le som har forlangt at forslaget ministeren Malcolm Rifkind, ( t r den britiske tr inspolt kerne edgir at røyken il ha ge stollene Selv om NSF-tors en betydelig effekt p æret i fal opphopmng av de forskjelli sesser vil forhindre en katastro ut to millioner tonn karhon lge NSF sp r oljebrønnene (NS1- ), har levert en (letal rt analyse miljøskadene kuwaitiske miljoorganisasjo Miljoet i Kuw ait er ikke ska dioksid og 5000 tonn sot hs er dag men naturlige rensepro William Reills uttalelser sier Dr Ali Khuraihet fra den nen KEAT til fhe Guardian tional Science Foundation re Kuwait gar kraftig ut mot the Earth og lokale miljøerne Reill har støtte fra US Na Ilade Greenpeace, Friends of det det er fullstendig ødelagt Internasjonale miljøorganisasjoner anklager amerikanske og kuwaitiske myndigheter for å dysse ned miljøkonsekvensene etter GoIf-krigen Sjefen for EPA, det amerikanske mlljøverndepartementet, mener at forurensingen fra oljebrønnene i Kuwait ikke er noen helsefare Strid om Golf-miljøet Storbritannia lanserer nå en helt ny versjon av omsettbare kvoter i klimaforhandllngene Det britiske forslaget tar til orde for å utdele CO,-kvoter på bilprodusentene, som fabrikkene kan handle med seg i mellom 2-kvoter til bilindustrien? C0 andre irkemidlene som EF Ford-konsernet mener at man istedet bpr satse pa bedre infra for bensinforbruk eller CO-ut slipp som bilene skal overhol de En produsent kan velge alle bilprodusenter far et niva hvorvidt man Ønsker a forhol de seg til hensinforbruk eller CO-utslipp Greier produsen Forslaget blir imidlertid kjø den persiske golf mener (le at innflytelse pa det globale kli som hevder at røyken il pavir_ lertid ikke blitt offentliggjort (ler sot i lutta o er llawaii (lette synet Greenpeace he - Het og de indiske -iv lingene odelegge nionsunreg ke temperaturen i det indiske av F riends ni the Earth (FoE) NSF analvsen blir imqtegatt Administration (NOAA) har registrert u anlig store meng ten a krype under nivakravet kan kvoten selges videre til Jeg ner industrien kvoter vil føre til utvikling a pe kvotei fra konkurrentene (ler ogsa at US National Ocea Denne oppi sningen er imid re ;onerikanske lorskningssen Greenpeace hevder ogsa at fle tra er blitt forbudt i uttale seg nographic md Atmospheric andre hilprodusenter Greier vil føre til reduserte utslipp Britene hevder at forslaget man ikke kravet, ma man kjø til ny teknologi og mindre bi nismene Systemet vil ogsa føre uten a forstyrre markedsmeka get foretrekker den likevel en stiller seg entusiastisk til forsla ler Selv om industrien ikke godt nok til a kommentere det kjenner ikke forslaget nye drivstoffalternatis er me 1-utslippet og ikke pa utkjørte mil pr liter bensin CO regel som legger kvoten pa i detalj Det vi er opptatt a i Norge er at det i ethvert k ote Utslippene fra oljebrannene blant annet ss oveldioksid kar til media om miljøskader som skyldes Golf-krigen bonmonoksid nitrogenoksider og tungmetaller, stopper omlag tem kilometer over bakkeniva, omkrets rundt jorden I stedet faller stottene ned igjen hos altfor lavt til at giftskyene gal i Snashall en britisk torsker ødelegge i linger Dr David dinger om svart regn som kan r verndepartementet i Pakistan har det kommet mel gekrefttilieller blant kus aiter ne Allerede Ha er antallet pa ne i løpet av (le neste to tiare forutser en kraftig økning i Inn sienter med istma sterkt handelsvstem ma ligge nasjo get bidrar til a oppheve slike nale utslippsmal og begrens jeg meg negativt, sier statssek ninger I-Is is det britiske forsla nasjonale malsetninger, stiller SATSER INNEN VANN- OG A VLØPSBEHAIVDLING KONTAKT OSS PÅ ((( HYDRO TLF skadd i Sollund fra Mercantil Marica ytterst i Sognefjorden i Tangbeltet Universitetet i Bergen ikke vil gi alvorlige virkninger for dyrelivet har undersøkt de økologiske skadene i fjæra etter oljeutslippct arter er redusert gen har undersøkt hs ilke ska tier tlingoljen har pafort Institutt for fiskeri- og marin strandsonen ved Sollund For biologi ved Universitetet i Ber hele omradet Tangen sil bru holdene for fisk, fugl og andre størrelse igjen Tangbeltet gir ke pp fisk og fugl men tangreduksjo mat til fugl og fisk, og gjem strandsonen 25 av disse sar inesteder for fisken Skaden pa pas irket i negativ retning De den oljeskadde strandsonen blir fulgt gjennom de to neste len er trolig sa liten at (len 51 arter ble undersøkt i SFT ønsker at utsiklingen i til $ ar pa 0 vokse til full

4 JANS 7, (i NATUR OG MILJØ BULLETIN NORGES NATU IFORBUND Nar vi skaper energi gjor vi det ved hjelp av naturens egne krefter Og vi leverer ravaren tilbake ubeskadiget Alt vi gjor er a fange opp vannet der det kom mer fossende, vi tar vare pa energien og slipper det sa tilbake i elver og sjoer Du kan fortsatt drikke vannet, du kan fiske i det bade og seile Vannets evige kretslop i naturen gjor oss i stand til a ta vare pa kraften Hele tiden Og vi vil fortsette a satse pa den rene vannkraften Vi produserer nytt, og bistar med servise og modernisering av eksisterende vannkraftut styr Hos oss er kvalitet tradisjon KVÆRNER KVÆRNER EUREKA AS POBoks 3610 Gb N-0135 Oslo Tel 02/ Fax 02/ UNi STOREBRAND Postboks 40 N-1920 Sorumsand Tel 06/ Fax 06/ i STATO I L Statoil stotter miljopakken Romerike Fcsel I: Vk aicik ask vasksoulv Nilurver; lit: Toilettop tarkeruller ti er ÅKRENE MEKANISKE kctet IS bokpapr r pc-r Jensen & Co AIS VERKSTED Tif: KONGSVINER SERVICESENTEFI A/S vi, f/ BETONGINDUSTRI A/S NITTEDAL ENERGIVERK Shellstasjon med vaskehall 2160 Vormsund / smorehall og tilhengerutleie Tif (06) Godt utvalg rekvislta 1925 Blaker til (06) \ FARVEACOB OM ET BEDRE / MILJØ // NORGES BONOELRG SANDOLIN A/S oslo / r SAMMEN Jcssheirn-----_ 1 (, /1 Gunnar A Johannessen AIS?vliskiner dic Rekv isita NATUR OG MILJØ BULLETIN Alternativ trafikkplan for Oslo: Færre biler og mindre utgifter Halvert biltrafikk i rushtiden i Oslo Halvert reisetid for buss og trikk Samfunnet sparer flere milliarder kroner Dette er noen av resultatene som blir skissert i en alternativ tratikkplan for Oslo som Aksjon Nærmiljø og Trafïkk (ANT) har lagt fram NI)ERS GJES 1K ANT har lagt fram en alterna liv trafikkplan for Oslo i 90_ arene niud helhetlig satsning kollektr trafi k kun, l lanen 5,8 milliarder kroner billige re cmi Oslo kommunes plan lagte samferdselspiikkepakke og pkt Iranikonimelighet gir samfunnsbesparelser pa 1,8 milliarder kroner i aret Del er sivil ingenior Paal S rensen som har utarbeidet den il tern;iti e tr; il ik kpl ane i SØ rensen mener at liolitikernes profetier om kt tratikkvelt er selvoppivllende sa lenge de moter tralikkprohleinet med okt i, ei utbygging En iringen iser at uts idet, einett bare fo rer til flere biler pa veiene og nye trafikkproilenier Det er bare untreprunoreile soni tje ner pa eiuthgeiiigen Det tinites ikke indre sim insonu ider der slosing og Ifektiv bruk av samfunnets penger er godtatt i samme grad som innen samfendsel Det er mulig a spare mange milliarder kroner hvert ar pa i legge om sainferdselspolitikken fra bil til kollektive transportmidler klrst og lremst i rushtida, sier Srensen Det er uth gningen til i tale rushtidstra) ikken som skaper ntilliardsl ukene i v budsjettet Veiene ei i boy udsak store nok til a ta iritidsreiseni som ut gjor 60 prosent iv ille kjorte kilornetei Halvert reisetid Rushtidstrafikken med bil er mest kostnadsetlektiv i redu sere, fordi den er lot utsigb;ir hade nar det gjelder strekning og tidsrom 1 rat ikkplaiien sat ser pa a halvere trilikken i tids rommet 7-9 og ed a bvg ge ut kollektiv trafiktilbudet Det bet r at bilister gir over til buss og bane i rushti den Kollektiv tilbudet skal bedres pa alle omrader I [astiglieten for buss og trikk dobles ved i gi kollektivtrahkken egne trh seer og prioritet ved krysniitger av v anlig hilv ei InnI irtsparke ring etableres rundt Oslo med etfektiv oflistigfling til kollek tivtrafikk I tanenettet utbedres og utvides, og antall v ogner og busser økes Tiltakene gjor at maksimal gangav stand til hol deplass i Oslo blir 500 meter at all kollektivtratikk lar kvar tersav ganger l-lalvei ingen av biltraf ikken i rushtida forutsetter ogsa re striksjoner pa bilkjoringen Bo ligontrader i indre h stenges for gjennonikjifring og frem ntedparkeringen mi reduseres Fysiske lmiitdere for bilene ma vurderes i hele b en Milliard-besparelser Prisen for kollektiv tiltakene i den alternative lrafikkplanen er pa 62 milliarder kroner Planen forutsetter at reduksjo nen iv biler i rushtm afkken senker behovet for veiuthg ning drastisk men del er ogsa satt iv 38 milliarder kroner til v ei uth ggi ng Den alternative tral ikkplaneit koster totalt 10 milliarder kroner, og er ikke iv hengig av at bompengerin gen opprettholdes De eksiste rende sirnlerdselsplanene for Oslo fram til 2003 koster 158 milliarder, og er i hengig av hompengeni ngen I tillegg viser plinen at sim lunnet vil spare rundt 15 milli arder kroner i spart reisetid NORGES NATURVERNFORBUND v ere reiskostnider larre hel suskader og innidre lorurens ning Antall Peo r skadet og drept i Oslo tr;il ik ken har vokst pa 0 t;iliet I 1987 ble 1100 personer skadet og 23 drept Akutt astmiia blant sina barn er dohlet i Oslo de siste ti re li e Den altern;itiv e tratikkpl;i nen ille ogsa smfrge I nr at Oslo ga et bidrag til milsetningen om redusere ( O-utslippene som skaper driv huselfekten I dag er realiteten at Oslo kontmune satser pa à b gge veier for en tralikks ekst pa -(0 prosent fram til ar 2000 Sykkel-reisebyrå Den rustne eike sykkeltur og utleie er en pionerbe drift i Norge I sommer har tyskere og amerikan ere syklet gjennom Nordmarka i stedet for a busse mellom Holmenkollen og B gdøyrnuseene Neste sommer arrangeres sykkultur over Hardanger idda Den rustne eike svkkeltur og uileie har vart i drilt \ estbane b gningemi i Oslo i tre inane (ler, og bare i juli sørget (le 7)) svklene for en omsetning pa 35(100 kroner Det er mulig i leie il t fri ti ehjulss3 kler til 21 e;irs terrengs kler S kkeltil hengerne med plass til to barn eller full bigisje er sv ;ert popu l;ere Mange leier s kkel for i ta nied seg utenb s besøk ut i marka eller for a prøve om det er v endt i kjope en finere syk kel Flere firmaer har erstattet (len tradisjonelle tn inal esten nieci kollektiv s kkeltur i Nordmarka De arrangerte sykkel turene mccl guide har slitt godt in blant turistene MILJØ- OG RESSURSØKONOMI Kompetansegivende SPESIALKURS høsten 1991 Miljø- og ressursøkonomi Kursstart 10/9 Forelesere: 1 aman, dr scient NLH, S Navrud, avddir MVD, T Kronen, prof R Hannesson, vadm dir 0 Dahle, prof M Hoel m fl Sted: NHH-NTH-Senteret, midt i Oslo sentrum Be om kurskatalog eller andre opplysninger pa tif 02/ Orgd s I lattdelsli(yvskolcs Kursv mm ksomnhd t Oslo 7

5 ØKOLOGI OG MILJØ TRANSPARENT EMBALLASJE AS Meld deg inn i har derfor vært viktig for dem Stotter natur og miljoarbeidet industrien erkjenner i sine eg Den panikkslagne amerikans Troverdighetsproblem k inner med lav inntekt GUNNAR BOLSTAD med lav utdannelse og unge ble algt fordi det ga inntrykk av 5 representere bade teknisk TIf bakmennene i kampanjen pa peker i et internt notat at man nettop gjendrive drivhuseffekten som uten a ta forbehold om kostna ekspertise og folkelig engasje mener at dnvhusetfekten er et striell et apenhart protlem ln teori, og for enhver pris sørge kunnskapene om klimaendrin Uelegant løgn Enviromnent> hv:t kommer det av at Minnea 1800 til 1087 steg middeltempe at amerikanerne er i ferd med a Intelligent Concern for the nlent Et annet alternativ var melig uelegante løgner I en polis blir kaldere? mange andre land Dersom jorden blir varmere: nesota USA tar internasjonale miljø avtalen sen i de internasjonale klima raturen med [6 grader Celsius telig varmere, I tidsrommet Problemet tor industriell er Fremskrittspartiets Utredningsinstitutt bruker kullindustrien de samme sannhetsvitnene som kullindustrien ren desinformasjon om Gjennom organisasjonen «Informed Citizens for the Environment» (ICE) driver den amerikanske drivhuseffekten I en kampanje mot klimatiltak Midlene som industrien tar i HASTEBLAD 8 Seilint Hittil har kullindustrien prø er noe bry seg om varmere Noen mente at jorda sier at jorden blir Noen Kulturkontoret OGENERGIVERK DIN SISIcÅ1 Ffft F(, OG NORGES BONDELAG Nedre Eiker ve 12 POstbok 238, 3001 Drammen Telefon: (03) \- OSLO geq$ VASSDHAGS- 14 midler for i hindre tiltak som kan redusere forbruket av kull ke kullindustrien tar na alle var flat ogsa heter det i en av vekjørt kampanjen i tre mindre digvis for kullindustrien har det annonsene som medlemmer av nansierer gjennom ICE Uhel avslorer hvordan tolkene bak tatene viser at malgruppene er byer i Midt-Vesten Strategino sinformasjon bevisst tar i bruk logner og de amerikanske tidsskriftet National Coal Association fi middelaldrende og eldre menn teginotater for kampanjen som «Energy Daily» fatt tak i stra RETURADRESSE: Norges Naturvernforbund, Posthoks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo 5 \ KVAM HERAD finne torskere som kan gà god for budskapet deres Det har lykkes a spa fram tre forskere Amerikansk kullindustri desinformerer dem, Dr Rohert l3alling og Dr Sherwood Idso brukes ogsa ne notater at deres troverdig som mener at drivhusteorien er het er lav hos publikum Det betydelig dramatisert To av ren Jan Arild Snoen, tar til or ogsa vært avgjørende for nav de for at drivhuseffekten knapt som sannhetsvitner i en rap redningsinstitutt der forfatte port fra Fremskrittspartiets Ut Citizens for the Environmeni> net kampanjen»informed Wttusen & Jensen as TOMTEN A/S Froverdighetsprohlemet har vebyene Flagstatt viser at he meningsmaling som kullindu strien selv har laget i en av tor at opinionen ikke betrakter støtter lovreguleringer og tiltak Kampanjens hovedmal er 5 ninger i annonsene kan svekke gelen pa fornuftige klimaløs kvmring hos industrien En av trihetselskende USA mener det er im,ç cr alvorlig) alvorlig problem (45 prosent le 80 prosent av lefolkningen 39 prosent av betolkningen dene Dette er et ho t tall i det kampanjens virkning Multi Element A1S nar I allene vekker apenhart be NATURVERNFORBUNDET Tif (02) P TANGFN ASPLAN A/S 3002 DRAMMEN først er inngatt Ting tyder ps lertid viktig a være klar over forhandlingene Det er mi Bremsekloss gene som fakta Her har indu viser tall fra University of Min je ne amerikaner vil nekte s gi USA er den store brenlseklos tikk pa omradet Og fordi den avtaler langt mer alvorlig enn bruk bestar i noen grad av tem ailnonse stilles sporsmalet: slipp pa pri atlilen sin, er det komme til å svi for en mer re striktiv politikk 1) kullindustrien som kan legge opp en mer bevisst poli at Minneapolis er blitt betrak

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus TRUEDE DYREARTER 1. Hva spiser pandaer mest av a) Fisk b) Insekter c) Bambus 2. Hvilket dyr var det første som kom på listen over truede arter på grunn av global oppvarming a) Isbjørn b) Kjempeoter c)

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 42 dag 1 1. Line og Heidi er to søstre. I fjor var Line 1 cm lavere enn gjennomsnittet av de to, mens i år er hun 1 cm høyere enn gjennomsnittet. Til sammen har

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi Figurer kapittel 12: Vårt sårbare naturmiljø Figur s. 398 Områder vernet etter naturmangfoldloven per 31. desember 2011 Ikke vernet 83,3 % Naturreservater 1,7 % Landskapsvernområder 5,4 % Nasjonalparker

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Olje i bakken et godt miljøtiltak?

Olje i bakken et godt miljøtiltak? Olje i bakken et godt miljøtiltak? NAEE høstseminar om petroleum i nordområdene 12. november 2009 Haakon Vennemo Problemstilling Er det et godt miljøtiltak å la norsk olje&gass ligge i bakken dersom togradersmålet

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon MAGMA 0311 fagartikler 49 Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Lin da Lai ph.d. / dr. oecon., er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og or ga ni sa sjon, Han dels høy

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer