Person- og godstog på samme skinner til suksess?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Person- og godstog på samme skinner til suksess?"

Transkript

1 Person- og godstog på samme skinner til suksess? Kjell Ove Kalhagen, Seniorøkonom Presentasjon Tekna, 17 November, 2008

2 Om Econ Pöyry Econ Pöyry er et internasjonalt rådgivningsselskap som opererer i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. Vi utfører utrednings-, forsknings- og rådgivningsoppdrag med utgangspunkt i samfunnsøkonomiske problemstillinger Viktige satsningsområder er Næringsliv Offentlig sektor Energi Klima og miljø Petroleum Oppdragsgivere er næringliv, organisasjoner og offentlig sektor Econ Pöyry har kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og København Econ Pöyry er en del av Pöyry-konsernet med over 7000 ansatte world wide

3 Transport Econ Pöyrys hovedområder Fremtidsstudier/scenarier Næringsliv Persontransport Transport Prognoser og modeller KS-prosjekter Areal-og transportplanlegging

4 Bakgrunn dagens situasjon Store ambisjoner for transport på jernbane Mer gods fra vei til sjø og bane Økt kollektivandel i byer og bynære områder Stort behov for investeringer i infrastruktur For liten kapasitet For dårlig kvalitet (regularitet og frekvens og fremføringstid) JBV sitt innspill til NTP fokuserer på vedlikehold Ikke grunnlag for å bygge kapasitet før dette etterslepet er tatt Er det målkonflikter mellom utbygging av infrastruktur for person og godstransport? Sameksistens Er dagens finansieringsmodell for investeringer ideell? Alle investeringer finansieres i dag over de årlige statsbudsjettene Grunnlag for introduksjon av brukerbetaling 4

5 Samfunnsgevinstene av å flytte gods fra vei til sjø og bane? Eksterne marginale kostnader per tonnkm., kilde Econ Varebil, diesel 3,5-7,5 t Varebil, bensin 3,5 t Lastebil diesel 7,5-16 t Lastebil diesel t Lastebil/vogntog diesel >23 t Godstog Godsbåt Klimautslipp Lokale utslipp Støy Kø Ulykker Slitasje 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Et godstog har kapasitet tilsvarende 30 lastebiler, En stor godsbåt har kapasitet tilsvarende 350 lastebiler 5 September, 2008

6 Infrastruktur for både gods og person Jernbaneinfrastruktur skal betjene både gods- og persontrafikk Sameksistens på strekninger Ytre forutsetninger stiller ulike krav til offentlig virkemiddelbruk, organisasjon og styring Persontransportinfrastruktur: Store behov i og rundt byer Store statlige bevilgninger nødvendig for å realisere investeringer Grunnlaget for brukerbetaling er svakt Godstransport er kommersielt basert og nært knyttet mot næringslivet Næringslivets bruk øker og bruken blir mer sofistikert Lite behov for sterk politisk styring av investeringer I noen grad grunnlag for å drive infrastruktur på kommersiell basis

7 To sett problemer Inter- City InterCity: Kollektivtrafikk - person Satsing Meget store investeringer Styringssignaler i form av politisk satsing Store off. bevilgninger Eksisterende hovedstrekninger: Håndtering av etterslep og markedstilpasning Ende-til-ende optimalisering inkl terminaler Mange, små prosjekter Styringssignaler fra markedet (kunder/næringsliv) 7 Etterspørselsdrevet

8 OECD Infrastructure to 2030 In the broadest terms, most rail freight services and their related infrastructure should be market-driven and, where the market is allowed to function effectively, could be financed and operated without major public involvement. Achieveing additional non-market freight benefits (reduced highway congestion og air pollution) and minimising non-market cost (passenger-freight interference) will only be achieved with effective public intervention OECD (2007) Infrastructure to 2030 Mulig å finansiere og drifte deler av godsinfrastrukturen med privat kapital Å realisere positive eksterne effekter fra togtrafikk vil uansett kreve offentlig inngripen

9 Hva er mulig innenfor dagens modell? Videreføring og forbedring av dagens modell: Mer helhetlige strekningsvise utbyggingsplaner Sterkere prioritering av jernbaneprosjekter Dagens organisering muliggjør også modeller basert på brukerbetaling Dagens organisering gir også muligheter for prosjektfinansiering og/eller fondskonstruksjon Men problemet er: Praksis viser at det er vanskelig å matche næringslivets behov for brukertilpasning og fleksibilitet innenfor dagens forvaltningsmodell Årlige bevilgninger og tunge politiske prosesser Stor avstand bruker - beslutning Behov for mer brukerorientert beslutningsstruktur

10 Ulike modeller i ulike sektorer

11 Eksempler på utbygginger Sektor Luft Ny terminal Gardermoen Vei E6 Trondheim Øst E39 Lyngdal - Flekkefjord Jernbane Berg x-spor Gardermoenbanen Botniabanen Arlandabanen Kraft Nor-Ned kabel Tele Bredbånd til alle Utbygging UMTS-nettet Statsbudsj Lånefin. Prosjektfin. Privat kapital OPS Finansiering

12 Regneeksempel om hva som kan oppnås - Bergensbanen Transportørene ønsker å sende mer gods på skinner (30 prosent) fremfor på vei Krever mer kapasitet infrastrukturinvesteringer nødvendig Krysningsspor, terminalkapasitet og strømforsyning Basert på Jernbaneverkets godsstrategi og NTP-planer tror vi et realistisk anslag på investeringer fram mot 2019 er 940 mill Ved å øke investeringene til 1,34 mrd., og å fremskynde investeringer sammenlignet med planene, kan etterspørselen dekkes Det økte og fremskyndte investeringsbehovet er ca 500 mill. kr (nåverdi). Tilsvarer en økt enhetskostnad (per container) på 5-10 prosent Gevinst for samfunnet: ca 73 mill kr (netto nåverdi). (færre trailere på veiene, mindre luftforurensninger, støy og slitasje på veier) I tillegg kommer gevinster for vareeiere som følge av økt kapasitet og kvalitet 12

13 Bergensbanen differanse investeringer per år (beregnet vs NTP-forslag) Mill. kr Nye krysningsspor Forlenging av krysningsspor Terminaler Strømforsyning 13

14 Oppsummering Finne en praktisk håndterbar modell som forener markedets behov med det politiske Godstransport på bane betjener et kommersielt marked Styringssignaler fra kundene Riktignok med vedhengte politiske ønsker Utbygging av infrastruktur for persontransport er mye mer politikk Systemene henger sammen bruker til dels samme infrastruktur

15 Hvordan lykkes med overføring av gods fra vei til sjø og bane? Politisk målsetning om å overføre gods fra vei til sjø og bane Fokus her er båt-bil-bane dvs. multimodale transporter Lastebil blir benyttet til mellomtransport mellom terminaler Transport av gods mellom havner og jernbaneterminaler Terminal Havn Avst. til havn Antall TEU Oslo Sjursøya/Sørenga/Ormsund 10 Km Stavanger Risavika 17 km 0 Bergen Dokken 3 km 1800 Bodø Bodø 0,5 km Kilde: Cargo Net 15 September, 2008

16 Betingelser for og potensial ved multimodal transport Betingelser for effektive koplinger Nærhet til kunder Effektive farleder Tilknytning til jernbanenett Tilknytning mot stamveier Samlokalisering av terminaler Arealer for oppbevaring og håndtering av gods Samfunnsgevinster Reduserte mellomtransporter Mer gods på sjø og bane

17 Vi ser muligheter for havnene Noen må ta føringen i et markedsdrevet samspill Operatører, transportører og samlastere må se kommersielle muligheter og være på banen Tungt å endre/etablere nye transportkorridorer sterke innlåsningsmekansismer Nødvendig å etablere langsiktig, gjensidig forpliktende samarbeid horisontalt og vertikalt Kan ikke forvente veldig mye fra myndighetene før behovene konkretiseres og synliggjøres Med Ot.prp.-en har havnene fått initiativet. Ny havnelov gir sterkere økonomisk motivasjon for kommersielt basert innovasjon og forretningsutvikling Jf utviklingen av pendeltogkonseptet som revolusjonerte jernbanetransporten Men deres eiere må ville! 17

18 Myndighetsoppgave: Infrastrukturutfordringen Sentrale myndigheter Infrastrukturen må på plass (jernbanespor, tilførselsveier etc) Koordinering mot andre transportetater Stor nok kapasitet Korte omlastingstider Lave omlastingskostnader Men: Beinhard kamp om offentlige kroner Lokale myndigheter Priortiering av arealer Nytten er lokal mens gevinstene er nasjonale Erfaringer fra godstransport på jernbane For liten kapasitet på nettet Behovene for investeringer er usynlige og drukner mellom de store prosjektene Ofte relativt små ting som skal til (krysningsspor, terminalutvidelser, kraner etc.) Latent, udekket etterspørsel etter godskapasitet på bane som kan tilfredsstilles med ganske beskjedne midler 18

19 Oppsummering Intermodale knutepunkter er et forretningskonsept Noen må ta det samordnende grepet Havnene posisjonert Eierne på banen Koordinering mellom etater Lokal prioritering Forpliktende samarbeid mellom de kommersielle aktørene nødvendig 19

20 Oslo Postboks 5, 0051 OSLO Norway Biskop Gunnerus gate 14A, 0185 OSLO Norway Telefon: Faks: e-post: Stavanger Kirkegaten STAVANGER Norway Telefon: Faks: e-post: Stockholm Artillerigatan 42, 5. etasje S STOCKHOLM Sweden Telefon: Faks: e-post: Copenhagen Nansensgade 19, 6. etasje DK-1366 COPENHAGEN Denmark Telefon: Faks: e-post: november 2008

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge

Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge Jernbaneverket Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge Rapport Juli 2010 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Jernbaneverket Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner

Detaljer

EPTA PROSJEKT. D4.4 Statusrapport & Retningslinjer. www.eptaproject.eu. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN.

EPTA PROSJEKT. D4.4 Statusrapport & Retningslinjer. www.eptaproject.eu. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN. Oppgaveleder: UNIABDN Rapport utarbeidet av UNIABDN D4.4 Statusrapport & Retningslinjer May 2014 www.eptaproject.eu INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 3 2. ROLLEN TIL ET AKT 4 3. AKT MODELLEN I STORBYOMRÅDER

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Gjennombruddet NR 3 2011

Gjennombruddet NR 3 2011 NR 3 2011 Gjennombruddet Bring sørger for at stadig mer gods går på skinner inn og ut av landet. Det avlaster veinettet med flere tusen trailere i året både i Norge og Europa. Side 4 9 Signaler En jernbane

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer