Rapport Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur"

Transkript

1 Rapport Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

2 Econ-rapport nr , Prosjekt nr ISSN: ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Utarbeidet for Arbeidsgiverforeningen Spekter Econ Pöyry AS Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: , Faks: ,

3 Innhold: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER JERNBANEKAPASITET: ETTERSLEP OG ØKT BEHOV Kort om jernbanepolitiske mål Dagens utfordringer: Full kapasitetsutnyttelse, manglende vedlikehold På leting etter gode løsninger Behov for finansieringsmodell som er tilpasset utfordringene BEHOV FOR STYRKING AV JERNBANEN Dreining til jernbane er ønskelig av miljøgrunner Betydelig latent etterspørsel etter godskapasitet på bane Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke investeringene i jernbanen utover NTP KRAV TIL NY FINANSIERINGSMODELL Styring og fleksibilitet Sammenheng mellom organisasjonsform og finansieringsmuligheter VURDERING AV ALTERNATIVE MODELLER Finansiering og organisering i andre infrastruktursektorer Finansiering av infrastruktur i andre sektorer og land FORETAKSORGANISERING LEGGER TIL RETTE FOR FLEKSIBLE BESLUTNINGSSTRUKTURER OG EFFEKTIV UTBYGGING... 24

4 Sammendrag og konklusjoner Resymé Investeringer og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur finansieres i dag i sin helhet over statsbudsjettet. Dagens modell for finansiering av utbygging og drift av jernbaneinfrastruktur har vist seg å være utilstrekkelig, både med hensyn til infrastrukturens kvalitet, og med hensyn til infrastrukturens kapasitet. Over tid har det bygget seg opp et betydelig etterslep på investerings- og vedlikeholdssiden. Udekkede behov for kapasitet og hyppige kvalitetsavvik for fremføringen av så vel gods- som passasjertransport preger sektoren. I denne rapporten drøftes spørsmål om hvorvidt en annen finansieringsform kan bidra til å løse noen av de utfordringene jernbanen står overfor. Gevinstpotensialet er stort, ikke minst med hensyn til miljøeffekter. Et udekket behov for kapasitet på godssiden innebærer at ny infrastruktur raskt vil bli utnyttet. Også for kollektivtransporten i og rundt de store byene vil opprusting av infrastrukturen raskt komme til nytte. En ny finansieringsmodell bør ivareta flere hensyn. Viktige egenskaper for en ny modell vil være at den både kan håndtere iverksetting av politisk prioriteringer, og at den kan bidra til prioriteringer som responderer på brukernes behov. I tillegg bør modellen åpne for medfinansiering fra brukerne. På en rekke andre infrastruktursektorer er det over tid utviklet mer fleksible finansieringsmodeller. Dette gjelder viktige infrastruktursektorer som veg, telekommunikasjoner, kraftforsyning og luftfart. Modellene varierer, men alle har til felles at det er etablert åpninger for brukerfinansiering. I flere tilfeller er dessuten ansvaret for utbygging og drift av infrastrukturen flyttet ut av forvaltningen og lagt til offentlig hel- eller deleide foretak, som Avinor AS, Statnett SF og Telenor ASA. Konklusjonen er at også utbygging og drift av jernbaneinfrastruktur trolig kan ivaretas best innenfor en foretaksorganisering. Foretaksmodellen gir best forutsetninger for å sikre nødvendig effektivitet, det vil si at den kan gi en beslutningsstruktur som ivaretar både brukerhensyn og politiske hensyn, samtidig som den har fleksibilitet med hensyn til valg av investeringsprofil over tid og finansieringsløsning for det konkrete prosjektet. I den ustrekning jernbaneinfrastrukturinvesteringene nå gis et løft som følge av de mulighetene som innføring av adgang til brukerbetaling gir, vil investeringene i liten grad fortrenge andre offentlige investeringer, og i liten grad begrense framtidig handlefrihet i finanspolitikken. 1

5 Bakgrunn Jernbaneinvesteringer i Norge er 100 prosent statlig finansiert. Det betyr at investeringene må finne plass innenfor offentlige budsjetter og planrammer. Offentlige budsjetter utarbeides innenfor statsbudsjettets rammer og underlegges politiske prioriteringer. Konsekvensen er at bevilgninger til jernbaneinfrastruktur må veies opp mot mange andre prioriterte formål. Innenfor dette systemet viser det seg vanskelig å sikre at investeringene skjer i et helhetlig perspektiv, for eksempel med hensyn til å sikre optimal kapasitet ende til ende på godstogstrekninger, og til å løfte store investeringer, som for eksempel større satsinger på Intercity-strekningene. Andre infrastrukturinvesteringer finansieres i større eller mindre grad også på annen måte enn gjennom offentlige budsjetter, ved at de kan hente finansiering utenom det statlige bevilgningssystemet. Dette gjelder blant annet: Veier, tunneler, bruer (lån finansiert av bompenger og offentlig-privat samarbeid (OPS)) Luftfart (lån finansiert med landingsavgifter, utleie mv) Havner (lån finansiert med havneavgifter) De fleste former for kommunal virksomhet ( vann, avløp, renovasjon, bygningsinfrastruktur mv) Teleinfrastruktur (kapital fra egenkapitalmarkedet og lånemarkedet finansiert gjennom brukerbetaling) El-infrastruktur (med finansiering gjennom nettleie) En rekke kommunale investeringer (eks flere skoler, sykehjem, avfallsbehandling finansieres gjennom OPS-løsninger, privat kapital osv.) I realiteten har mange infrastrukturprosjekter funnet smutthull i det statlige prioriteringssystemet i den forstand at en har funnet løsninger som innebærer at investeringskapital kan reises utenom offentlige budsjetter. Noen forhold som det er verd å merke seg er: Mange offentlige virksomheter kan lånefinansiere investeringer i definerte prosjekter mot framtidige inntekter. De fremtidige inntektene består gjerne av en eller annen form for brukerbetaling. Fristilte/foretaksorganiserte virksomheter har generelt større fleksibilitet enn forvaltningsorganer i forhold til finansieringsløsninger og finansieringsformer. Jernbaneverket (JBV) viser i innspillet til Nasjonal transportplan for perioden (NTP) at det er et etterslep i investeringene. JBV viser der til at vedlikeholdsetterslepet må tas før nivået på kapasitetsutvidende investeringer kan øke. JBV går derfor inn for å opprettholde 2008-nivået på investeringene for vedlikehold gjennom hele NTP-perioden. Rammen som er gitt for NTP-arbeidet gir dermed ikke rom for nye store intercity-investeringer. Disse investeringene må vente til vedlikeholdsetterslepet er hentet inn. 2

6 Problemstilling Problemstillingen i denne rapporten er: Å utrede alternative måter å finansiere investeringer i jernbaneinfrastruktur Utredningen skal avdekke hva som skal til for å øke fleksibilitet som kan bidra til å realisere ønskede investeringer, og hvordan eventuelle endringer i organisatoriske rammer kan bidra til økt fleksibilitet Effekten av aktuelle tiltak skal illustreres med samfunnsøkonomiske beregningseksempler, for eksempel for en strekning. Konklusjoner og tilrådinger Dagens bevilgningssystem ivaretar ikke behovene Årlige bevilgninger over statsbudsjettet har vist seg i praksis å ikke være tilstrekkelig til hente inn etterslepet og sikre et optimalt nivå på vellikeholds- og kapasitetsutvidende investeringer over tid. Samtidig er det innefor dagens system vanskelig å sikre at investeringene skjer i et helhetlig perspektiv, for eksempel med hensyn til å sikre optimal kapasitet ende til ende på godstogstrekninger, og til å løfte store investeringer, som for eksempel større satsinger på Intercity-strekningene. Jernbane eneste infrastruktursektor som er 100 prosent avhengig av statlig finansiering Jernbanen er i dag den eneste infrastruktursektor som ikke har tilgang på alternativ finansiering. På andre infrastruktursektorer er det på ulike måter åpnet for brukerfinansiering, eksempelvis i veisektoren der flere store prosjekter er gjennomført ved bruk av bompenger. Vi tror det er rom for brukermedvirkning på finansieringssiden Med utgangspunkt i at det er en latent udekket etterspørsel etter jernbaneinfrastrukturtjenester på godssiden, har vi beregnet omfanget av investeringer som er nødvendige utover de investeringene som ligger inne i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for å dekke opp den udekkede etterspørselen. Våre beregninger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å forsere det planlagte NTP-løpet for investeringer. Behov for ny finansieringsmodell Viktige egenskaper ved en ny finansieringsmodell blir derfor Å utløse fleksibilitet med hensyn til valg av finansieringsformer som kan ivareta helhetsperspektivet i jernbaneinvesteringene Åpne for nye finansieringsformer som kan øke nivået på investeringene, utover det nivået som lar seg realisere innenfor det etablerte prioriteringssystemet. 3

7 Vi har vurdert følgende modeller som relevante i denne sammenhengen: Prosjektfinansiering Offentlig-privat samarbeid (OPS) Fondsordning Foretaksorganisering. Vår vurdering er at alle disse modellene kan gi åpning for brukerfinansiering. Alle modellene kan også gi økt fleksibilitet mht helhet. Foretaksorganisering trolig best egnet til å løse jernbanens utfordringer Foretaksmodellen gir best forutsetninger for å sikre dynamisk effektivitet, det vil si den både kan gi en beslutningsstruktur som ivaretar både brukerhensyn og politiske hensyn, samtidig som den har fleksibilitet med hensyn til valg av finansieringsløsning for det konkrete prosjektet. En prosjektfinansieringsmodell kan også sikre bedre dynamisk effektivitet. Også en OPS-modell kan gi god dynamisk effektivitet. Både prosjektfinansieringsmodell og OPS-modell er imidlertid først og fremst relevant for enkeltprosjekter, og ikke som en generell finansieringsmodell. Alt i at tror vi at en foretaksorganisering av JBV kan være et viktig bidrag til en bedre finansieringsmodell for jernbaneinvesteringer, som gir nødvendig fleksibilitet i valg av finansieringsformer og en beslutningsstruktur tilpasset styringssignaler fra både markedet og samfunnet. Begrenser i liten grad handlefriheten i finanspolitikken I den ustrekning jernbaneinfrastrukturinvesteringene nå gis et løft som følge av de mulighetene som innføring av adgang til brukerbetaling gir, vil investeringene i liten grad fortrenge andre offentlige investeringer, og i liten grad begrense framtidig handlefrihet i finanspolitikken. Ikke inflasjonsdrivende Gjennom brukerfinansiering vil det trekkes inn kjøpekraft tilsvarende de samlede økte investeringene. En fremskyndelse av investeringene vil motsvares av et låneopptak i finansmarkedet og på den måten redusere presset i økonomien. Uansett er det dessuten snakk om relativt små investeringer, sammenlignet med andre store anleggsinvesteringer, for eksempel landanlegg knyttet til petroleumsutvinningen. Økte kapitalkostnader? En innvending mot finansiering av offentlige investeringer gjennom det kommersielle markedet er at lånekostnaden i markedet er høyere enn statens innlånskostnad. Prosjektet blir dermed dyrere enn nødvendig. Erfaring viser at ved finansiering av vegprosjekter har bompengeselskapene fått lånevilkår tilnærmet statens innlånsrente. Uansett vil en mer fleksibel modell ivareta de dynamiske perspektivene bedre. 4

8 Ivaretas behovet for politisk kontroll med sektoren? Tradisjonelt har det vært viktig å ha en viss politisk innflytelse over prioriteringene i jernbanesektorene. Vi mener at dette vil kunne opprettholdes gjennom en organisasjonsmodell der for eksempel Samferdselsministeren er generalforsamling i infrastrukturselskapet. 5

9 1 Jernbanekapasitet: Etterslep og økt behov Det er i dag et stort etterslep på infrastrukturinvesteringer på jernbanen. Samtidig er det stor interesse blant transportbrukerne for å bruke mer jernbane. Også mer generelt fra samfunnet side, og fra det politiske miljøet, er det en positiv holdning til å styrke jernbanen. Dagens bevilgninger er ikke tilstrekkelige til å hente inn etterslepet. Samtidig innebærer bevilgningssystemet i praksis at det er vanskelig å gjennomføre de løft som skal til. Jernbanen er i dag den eneste infrastruktursektor som ikke har tilgang på alternativ finansiering. Hva kan man så gjøre? Noe forenklet vi overfor to alternativer: Bevilge mer. Men en slik løsning alene løser ikke problemene i praksis, av mange grunner Introdusere en finansieringsmodell som åpner for fleksibilitet og brukermedvirkning på finansieringssiden. Dette er fokus for utredningen her. 1.1 Kort om jernbanepolitiske mål De mest sentrale jernbanepolitiske målene er: Mer gods fra vei til bane. Overføring av mer av den godstrafikken langs hovedstrekningene som i dag går på lastebil til jernbane har mange positive virkninger for samfunnet, i form av mindre forurensninger og avlastning av vegnettet Intercity-utbygging er et hovedprioritetsområde. Utbygging av kollektivtrafikken i storbyregionene, særlig i Oslo-regionen, er et viktig tiltak for mer miljøvennlig trafikk og mer effektive byregioner. Jernbanen kan her spille en viktig rolle Jernbanesatsingen anses som viktig i klimapolitikken. Generelt gir jernbanetransport lavere klimagassutslipp per transportert enhet enn de fleste alternativene. Realisering av disse jernbanepolitiske målene fordrer en betydelig utbygging av jernbaneinfrastruktur. 1.2 Dagens utfordringer: Full kapasitetsutnyttelse, manglende vedlikehold Jernbanen har opplevd en historisk sterk vekst både på person- og godssiden. Detter har medført at tilstanden i jernbanens anlegg er kjennetegnet ved stedvis mangel på kapasitet og det er således begrenset hvor mye mer vekst jernbanen kan ta imot uten at det går ut over punktlighet og kjøretider. Uten omfattende investeringer for å bedre tilbudet, vil jernbanen gradvis oppleve stagnasjon og etter hvert svekket betydning. 6

10 Dersom jernbanen skal fremstå som et attraktivt tilbud, må punktligheten ligge stabilt på et høyere nivå enn i dag. Dette er spesielt viktig i Oslo-området, både fordi det er her størstedelen av reiseaktiviteten foregår, og fordi problemer i dette området forplanter seg til jernbanetrafikk i andre deler av landet. Punktlighetene generelt i jernbanenettet blir også lav, blant annet fordi enkelte feil i Oslo-området har store konsekvenser i form av forsinkelser i hele nettet. I sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP ) påpeker jernbaneverket at hovedutfordringene for person- og godstrafikken kan oppsummeres slik: Store deler av jernbanens anlegg har en høy gjennomsnittsalder og en tilstand som medfører at det oppstår feil i anleggende. Det er ressurskrevende å holde dem i tilfredsstillende stand. Høy feilfrekvens medfører at punktligheten blir for dårlig Dagens jernbanenett har generelt, med enkelte unntak, en kurvatur og hastighet som er lite tidsmessig og dårligere enn tilsvarende jernbanenett i Europa. Om lag 95 prosent av netter er enkeltsporet og kun 30 prosent er lagt til rette for hastigheter over 100 km/t Dagens jernbanenett er fullt utnyttet på de trafikktunge strekningene, og det er ikke plass til flere tog. Ytterligere trafikkøkning på dagens nett vil gå ut over driftsstabilitet og punktlighet. For godstrafikken er de viktigste utfordringene i tillegg til forhold rundt punktlighet og kapasitet på linjene, knyttet til manglende kapasitet og for lav effektivitet i en del terminaler. Flere krysningsspor sammen med mer effektiv drift i terminalene vil gi muligheter for en betydelig økning i volumene av gods som overføres fra veg til bane. Med bakgrunn i de ovennevnte utfordringene vurderer Jernbaneverket i sitt forslag til NTP at selv om det er stort behov for kapasitetsutvidende investeringer i jernbanens infrastruktur, vil slike investeringer ha begrenset nytte dersom ikke tilstanden i dagens anlegg blir bedret, slik at disse kan gi tilfredsstillende driftsstabilitet og høy punktlighet. For 2008 ble bevilgningen til drift og vedlikehold økt med 12 prosent i forhold til budsjettet for Jernbaneverket foreslår at rammen til drift og vedlikehold i NTP baserer seg på budsjettet for 2008, noe som innebærer 38,4 mrd kr til dette formålet. 7

11 Tabellen nedenfor viser Jernbaneverkets sitt forslag til prioritering av investeringer. Tabell 1.1 Jernbaneverkets forslag til prioriteringer NTP Som følge av det sterke behovet for investeringer i vedlikehold/fornyelse, blir investeringsrammen knyttet til kapasitetsutvidende tiltak redusert betydelig. I første rekke går redusert investeringsramme ut over satsingen på persontrafikken lokalt rundt Oslo og mellomdistansetrafikk i intercity-området på Østlandet. Dette betyr at det ikke er rom for å gjennomføre dobbeltsporprosjektet Oslo S- Ski eller andre dobbeltsporprosjekter på Øsfoldbanen. Konsekvensen er at det ikke blir mulig med tilbudsforbedringer av betydning for nærtrafikken eller regiontrafikken på Østfoldbanen. Modernisering av Østfoldbanen med blant annet Oslo-Ski er en forutsetning og en første etappe for en eventuell høyhastighetsbane mot Gøteborg. For godstransport anbefaler Jernbaneverket å satse på kapasitetsutvidende tiltak og tiltak i terminalene som gir mulighet for en dobling av godsvolumene på hovedstrekningene. Det anbefales satt av 3,9 mrd kr i planperioden til dette formålet. Selv dette er ikke tilstrekkelig for å dekke opp for den latente etterspørselen etter bane som transportbærer for gods. 8

12 1.3 På leting etter gode løsninger Ulike momenter knyttet til hvordan de jernbanepolitiske utfordringene kan løses har vært oppe i debatten. Blant annet har spørsmål om organisering av Jernbaneverket og finansieringssystemet vært fremme. Til nå har myndighetene imidlertid ikke funnet de gode løsningene. Blant har det vært usikkerhet omkring grunnlaget for brukerfinansiering. Det har også vært bekymring for om andre organisatoriske eller finansielle modeller vil gjøre at en mister muligheter til direkte politisk styring av vesentlige deler av virksomheten 1. En annen utfordring som har vært framme er det forholdet at store utbyggingsprosjekter over flere år og valgperioder gir bindinger og redusert handlingsrom for kommende Storting og regjeringer. I denne sammenhengen har det også vært framme argumenter om at dagens bevilgningssystem med årlige bevilgninger gir god styring over tid med hensyn til muligheten til korrigere investeringsnivået ut fra konjunkturhensyn. Endelig har det vært framme momenter knyttet til at alternative finansieringsmodeller kan gi en dyrere finansiering enn finansiering via statskassen, på grunn av høyere lånekostnader. Vi mener imidlertid at det finnes modeller som både kan ivareta disse hensynene, i kombinasjon med en bedre finansiering av infrastrukturinvesteringene. 1.4 Behov for finansieringsmodell som er tilpasset utfordringene Situasjonsbeskrivelsen ovenfor viser at det er et stort gap mellom mål og visjoner og praktisk politikk. Dette innebærer at det blir vanskelig å få gjennomført helhetlige strekningsvise utbygginger, noe som er viktig for skinnebasert godstransport, der flaskehalser i form av punktvise begrensninger i infrastrukturens kapasitet. I tillegg vil viktige investeringer i persontogtilbudet, herunder utbygging Intercity strekninger ikke bli realisert. Konsekvensene av dette er tapte inntekter for samfunnet. Disse knytter seg for det første til tap av samfunnsøkonomiske gevinster ved at mer av dagens person- og godstrafikk går på veiene i stedet for skinner. Skinnebasert transport gir gevinster for samfunnet i form av reduserte miljøutslipp, færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader. 1 Brev fra samferdselsminister Navarsete til Stortingets transportkomite 14. desember

13 2 Behov for styrking av jernbanen I dette kapittelet argumenter vi for at det er behov for å øke investeringene i jernbanenettet utover det som legges til grunn i JBV sitt innspill til NTP. Først i kapitlet redegjør vi for at jernbane som transportbærer for gods innebærer betydelig lavere kostnader for samfunnet i form av lavere miljøutslipp, ulykker med mer. Videre viser vi til at det i dag er en betydelig udekket latent etterspørsel etter skinnebasert godstransport. Flere transportører ønsker i dag å sende mer gods på bane i stedet for lastebil. Til slutt i kapitlet synliggjør vi behovet for nødvendige investeringer for skinnebasert godstransport utover investeringer foreslått av JBV i NTP. Vi finner at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke investeringsnivået slik at flaskehalser ikke blir effektive. 2.1 Dreining til jernbane er ønskelig av miljøgrunner Transportnæringen innebærer betydelig eksterne virkninger som påfører samfunnet kostnader. Disse kostnadene er knyttet til utslipp, støy, køer og slitasje på infrastruktur. Figuren nedenfor viser eksterne marginale kostnader for godstransport per tonnkm. Figur 2.1 Eksterne marginale kostnader for godstransport, kr pr. tonnkm Varebil, diesel 3,5-7,5 t Varebil, bensin 3,5 t Lastebil diesel 7,5-16 t Lastebil diesel t Lastebil/vogntog diesel >23 t Godstog Godsbåt Klimautslipp Lokale utslipp Støy Kø Ulykker Slitasje 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Kilde: Econ Pöyry 2003 Jernbane og godstog fremstår som svært miljøvennlig sammenlignet med lastebil. Det benyttes stort sett elektriske tog på de fleste hovedstrekningene i landet. Med dagens toglengder har ett godstog kapasitet tilsvarende 20 lastebiler (>23 tonn). En overføring av gods fra vei til bane vil således kunne betydelige reduksjoner i eksterne marginale kostnader. Med en bedre tilpasset infrastruktur vil transportselskaper kunne kjøe enda lengre tog. Miljøgevinstpotensialet vil dermed kunne bli enda større. 10

14 2.2 Betydelig latent etterspørsel etter godskapasitet på bane Forventet produksjon med godstog på hovedstrekningene i Norge ventes å bli om lag TEU i Kapasiteten på jernbanen, herunder krysningsspor og terminaler, er da tilnærmet fullt utnyttet. Econ Poÿry har tidligere 2 intervjuet de største transportørene som opererer dør-dør netterverk. Transportørene bekrefter at det i dag er en betydelig etterspørsel etter gods på skinner som ikke blir realisert som følge av mangelfull kapasitet. Eksempelvis påpeker Posten at de i dag hadde ønsket å øke andelen gods fraktet med tog på hovedstrekningene fra om lag 65 prosent til mellom prosent. Dette tilsvarer en økning på mellom TEU i forhold til dagens nivå på TEU. Intervjuer med de andre operatørene bekrefter i likhet med Posten et ønske i dag om å sende mer gods på skinner. Dersom vi antar at også disse transportørene hadde ønsket å øke andelen gods på bane tilsvarende Posten ville dagens produksjon på hovedstrekningene kunne øke fra om lag TEU til TEU. Kapasitetsutvidelse er særlig viktig for de lange transportkorridorene der jernbanen allerede har en vesentlig markedsposisjon. Dette vil både føre til økt frekvens, kortere fremføringstid og høyere leveringssikkerhet. Det siste punktet har avgjørende betydning og anses som den største usikkerhetsfaktoren ved bruk av jernbane kontra lastebil. Transportørene har inntrykk av at jernbaneoperatørene er meget opptatt av høy leveringspresisjon, og at hovedårsakene til leveranseavvik fortrinnsvis skyldes problemer med infrastrukturen. Det er derfor viktig å etablere en finansieringsmodell som gir anledning til å investere i tiltak som kan redusere flaskehalser, samt øke kapasiteten og kvaliteten på fremføringen. 2.3 Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke investeringene i jernbanen utover NTP Den latente etterspørselen etter gods på bane, jfr forrige kapittel, kombinert med forventinger om betydelig vekst i etterspørselen etter skinnebasert godstransport på bane i fremtiden, innebærer at det må gjøres omfattende investeringer i terminal og krysningsspor for å sikre at det ikke er flaskehalser på de ulike strekningene. Konsekvensen av flaskehalser er økte kostnader for samfunnet fordi gods som kunne ha gått på skinner blir transportert med lastebil. 2 Econ Pöyry-rapport nr , Etterspørsel etter containertransport på skinner 11

15 Vi har beregnet nødvendige investeringer i krysningsspor, terminalkapasitet og strømforsyning på Bergensbanen frem mot I vår analyse har vi lagt til grunn at dagens produksjon kunne vært 30 prosent høyere på Bergensbanen, i tråd med at operatørene hadde ønsket å sende mer gods på skinner, jfr drøftingen foran. Det kreves således mer investeringer i en tidlig fase for å løse kapasitetsutfordringene. I våre beregninger forutsettes investeringene gjennomført året før flaskehalsen i terminal eller banekapasitet blir effektiv. Vårt beregnede behov for investeringer er sammenholdt med Jernbaneverkets forslag til investeringer på godssiden som blant annet fremkommer i Jernbaneverkets godsstrategi og etatens innspill til NTP Tabellen nedenfor angir oppgraderingsbehov for terminaler, krysningsspor inkludert krysningsspor for de ulike hovedstrekningene slik de fremkommer fra Jernbaneverkets strategi for godstransport på bane. Ettersom kostnadstallene for fase 1 og 2 er basert på plangrunnlag på ulikt nivå og beheftet med stor usikkerhet opereres det med et spenn fra lav til høy. 3 Vi har lagt til grunn en årlig vekst på 4 prosent i skinnebasert godstrafikk 12

16 Tabell 2.1 Anbefalte prosjekter og investeringskostnader for godstrafikken for å oppnå en dobling av dagens kapasitet frem mot 2019 Bane Tiltak Kostnad (mill kr.) Fase 1 Sørlandsbanen Bergensbanen og Gjøvikbanen Dovrebanen 7 9 kryssingsspor, energiforsyning 3-5 kryssingsspor 3 kryssingsspor Terminaler: Bodø Narvik Forlenging av godsspor 6 Flytting av spor og sanering av bygninger Sum Fase Fase 2 Bergensbanen Dovrebanen Nordlandsbanen Østfoldbanen Ofotbanen 5 9 kryssingsspor, energiforsyning 5 9 kryssingsspor, energiforsyning 4 5 kryssingsspor 2 3 kryssingsspor 1 kryssingsspor Terminaler: Bergen Trondheim Drammen (Nybyen) Økning til containere Økning med 60% til containere Økning til containere (Ny terminal evt. etter 2019) Sum Fase Sum Fase 1 og Fase 2 Kilde: Jernbaneverket Samlede investeringer for fasene ligger i intervallet 2,2 mrd. kr til 4,7 mrd. kr. For Bergensbanen ser vi av tabellen at det ligger inne investeringer i 3-5 krysningsspor i fase 1 og 5 9 krysningsspor i fase 2. Samlede investeringer i perioden ligger i intervallet mill kroner. Gjennomsnittet av lav/høy er 970 mill kr. I NTP er det foreslått en ramme på 3,9 mrd. kr til kapasitetsøkende tiltak på de 5 hovedstrekningene. Dette gir i gjennomsnitt 780 millioner kr på hver strekning. Vi finner at det må investeres anslagsvis 1,34 mrd kroner frem mot 2019, sammenlignet med 940 millioner kroner som vi tror er et realistisk anslag på de investeringene som vil bli gjennomført basert, på godsstrategien og NTP-planene. Fordi investeringene vil måtte komme tidligere enn det som ligger til grunn i NTP-planene, blir differansen i nåverdi i overkant av 500 mill kroner. 13

17 Figuren nedenfor viser differanse i investeringer fordelt på kategori og år. Figuren viser at, for å realisere de investeringene som er nødvendige for å gi en kapasitet som er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen, vil det både måtte investeres mer, og investeringene må fremskyndes, sammenlignet med det som ligger i planverket. Figur 2.2 Bergensbanen - Differanse investeringer per år beregnede vs forslag NTP Mill. kr Nye krysningsspor Forlenging av krysningsspor Terminaler Strømforsyning Totalt viser våre analyser at det vil transporteres i størrelsesorden 3,1 millioner containere på strekningen Oslo-Bergen fra 2008 til Dersom nåverdien av differansen i investeringer fordeles på antall containere utgjør dette vel 167 kr per enhet. Dette beløpet er i størrelsesorden 5 10 prosent av dagens enhetskostnad. Ved å gjennomføre større og tidligere investeringer vil tilbudet kunne økes, kvaliteten forbedres, returtiden for containere forkortes og operatørene vil kunne utnytte sitt kapitalutstyr bedre. Våre analyser legger som nevnt tidligere opp til at investeringene gjennomføres året før flaskehalsen blir effektiv. Dette gir opphav til forskjell i samfunnsnytte ved at banekapasiteten tilpasses markedets etterspørsel. Flere containere vil således kunne fraktes med godstog i stedet for lastebil. Gevinstene for samfunnet består av mindre klimagassutslipp, færre ulykker, lavere slitasjekostnader og mindre køer. Dette er illustrert i figuren nedenfor, som viser differansen mellom våre beregninger av samfunnsnytten av investeringene dersom de hadde blitt foretatt før flaskehalser oppstår, og den antatte investeringsprofilen som følger av Jernbaneverkets innspill til NTP. 14

18 Figuren nedenfor viser økning i brutto samfunnsnytte 4 fordelt på år og kategori som følge av økte og fremskyndte investeringer Figur 2.3 Bergensbanen Økning i brutto samfunnsnytte fordelt på år og kategori som følge av økte og fremskyndte investeringer Nåverdi brutto = 493 mill kr Netto nåverdi = 73 mill kr Mill. kr Lokal luftforurensning Støykostnader Slitasje infrastruktur Køkostnader Ulykkeskostnader Global luftforurensning Totalt utgjør nåverdien av økningen i brutto samfunnsnytte 493 mill kr frem mot Vi ser at samfunnsgevinstene er stigende fra om lag 20 mill. kr i 2009 til 68 mill. kr i I 2014 ligger det inne tunge investeringer i Jernbaneverkets foreslåtte rammer, som vil fjerne betydelige flaskehalser, men først fra Differansen i samfunnsnytte mellom de to investeringsprofilene faller dermed til 22 mill kr i Netto nåverdi (differanse i samfunnsnytte fratrukket differanse i investeringer) utgjør 72 mill kr. Av figuren ser vi at de største gevinstene for samfunnet er knyttet til reduksjoner i lokal luftforurensning, mindre støy og lavere slitasjekostnader. Tilsvarende effekter vil kunne realiseres også på de andre strekningene. Eksempelvis er det på Sørlandsbanen allerede utført en rekke større investeringer, herunder ny terminal på Ganddal. Det mangler imidlertid investeringer i signalanlegg og noen mindre kapasitetsutvidende tiltak på skinnegangen. Med en mer helhetlig planlegging og relativt små tilleggsinvesteringer vil kapasiteten kunne utnyttes langt bedre enn hva som er mulig i dag. 4 I begrepet brutto samfunnsnytte er jnvesteringer ikke fratrukket 15

19 3 Krav til ny finansieringsmodell 3.1 Styring og fleksibilitet Som tidligere nevnt ønsker viktige brukere, herunder jernbaneselskaper, transportører og vareeiere, kapasitetsutvidende investeringer i jernbaneinfrastrukturen for å kunne forbedre tilbudet til sine kunder, og har signalisert vilje til å bidra til finansiering av en styrking av infrastrukturen. Det er således behov for en endret finansieringsmodell som i sterkere grad: Sikrer at dagens etterslep på vedlikeholds- og investeringssiden effektivt blir dekket opp gjennom tilstrekkelig finansiering I større grad evner å imøtekomme økt fremtidig skinnebasert person- og godstransport, herunder fleksibilitet til å ta investeringene før behovene materialiserer seg som flaskehalser Har en beslutningsstruktur som er bedre tilpasset styringssignaler fra brukere og samfunnet Gir rom for brukermedvirking på finansieringssiden. Modellen skal dermed både sikre økte investeringer, og åpne for brukermedvirkning. En alternativ finansieringsmodell bør samtidig innrettes slik at den på en best mulig måte ivaretar de hensyn som er viktige for eier og for brukere av infrastrukturen. Modellen bør derfor også evne å tidsoptimalisere investeringsprofilen slik at nødvendige investeringer blir foretatt til riktig tid. En ny finansieringsmodell bør dermed samtidig være et egnet redskap til å iverksette en effektiv jernbanepolitikk, og, på en effektiv måte, omsette brukernes signaler til konkrete investeringer som svarer på brukernes behov. Modellen skal håndtere en problematikk som både har en politisk inngang og en markedsinngang. Politisk sett er trolig hovedutfordringene knyttet til de store satsingene, spesielt på Intercity-strekningene. Her er det snakk om store investeringsbeløp. Samtidig er koordineringsbehovene store og satsingene inngår i større planprosesser der mange forvaltningsorganer inngår. På godssiden er bruker- og markedstilpasningen avgjørende for et godt resultat. Vedlikeholdsinvesteringer må foretas før krisene oppstår. Flaskehalser må åpnes før kapasiteten strupes. Næringslivet er brukeren og sender markedssignaler gjennom sine valg av transportbærer og sin betalingsvillighet for tjenester og kvalitet på tjenester. Figuren illustrerer skjematisk to ulike sett av problemstillinger en står overfor med hensyn til investeringer i jernbaneinfrastruktur. 16

20 Figur 3.1 To sett investeringsutfordringer Kilde: Econ Pöyry I tillegg til at vi står overfor ulike sett av problemstillinger, er mange av de avveiningene som må gjøres i forbindelse med jernbaneinvesteringer faglig og teknisk kompliserte, som krever at mange beslutninger må tas nær et fagmiljø med innsikt og kontinuitet. Vurderingene av hva som vil være en effektiv modell må derfor ta i betrakting at det er en viktig sammenheng mellom finansiering og organisasjonsform. En utfordring er å finne et optimalt beslutningsnivå for de ulike typer beslutninger som skal fattes. Viktige stikkord er i denne forbindelse nærhet til aktører, ivaretakelse av behov for politisk kontroll, og evne til å fange opp markedssignaler. Vi ser for oss flere mulige finansieringsmodeller. Med utgangspunkt i dagens modell, som er fullt ut basert på bevilgninger fra staten, kan en tenke seg to modifiseringer: Prosjektfinansieringsmodell: En prosjektfinansieringsmodell innebærer at nødvendige bevilgninger for hele prosjektet gis ved oppstart. Prosjektledelsen gis ansvar for å disponere midlene over tid. Prosjektfinansieringsmodellen blir dermed en form for et flerårig budsjett, der tilgjengelige midler er kjent ved starten, og midlene kan disponeres optimalt over tid. 17

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer