Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre"

Transkript

1 Kostnader ved sviktende leveringskvalitet Rapport fra et forprosjekt og veien videre Nettkonferansen Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2. desember 2008 Ved Åsmund Jenssen

2 Problemstillingen: Hva koster manglende leveringskvalitet for samfunnet, og hvordan kan vi få mer kunnskap? Hvilke typer kostnader påføres forskjellige typer sluttbrukere ved avbrudd og spenningsforstyrrelser? Hvilke metoder kan benyttes for å avdekke informasjon om de samfunnsøkonomiske kostnadene? Hvordan kan et nasjonalt kartleggingsprosjekt utformes gitt a) de underliggende samfunnsøkonomiske kostnadene, b) styrker og svakheter ved forskjellige metoder og c) NVEs regulerings- og informasjonsbehov? (Hvordan kan undersøkelser av sluttbrukernes tilfredshet med kvalitet og pålitelighet i elektrisitetsforsyningen utformes?) Forprosjekt på oppdrag fra NVE utførere Econ Pöyry og Troll Power Litteraturstudier Casestudier av bedrifter og offentlige myndigheter og institusjoner Prinsipielle vurderinger

3 Dagens regulering av leveringskvalitet baserer seg både på økonomiske incentiver og direkte regulering, og er i utvikling KILE-ordningen for avbrudd utover 3 minutters varighet (2001-) Prinsippet: Lavere inntekter for nettselskapene ved avbrudd som skyldes feil i eget nett basert på satser pr. kwh ikke-levert energi Fra 2009: Kortvarige avbrudd og innføring av kostnadsfunksjoner i stedet for satser pr. kwh Forskrift om leveringskvalitet (2005-) Bl.a. krav til spenningskvalitet Frekvens, langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi, kortvarige over- og underspenninger, spenningssprang, flimmerintensitet, spenningsusymmetri, overharmoniske spenninger, interharmoniske spenninger, signalspenning overlagret forsyningsspenningen, transiente overspenninger I tillegg har andre organer som DSB myndighet til å pålegge nettselskapene tiltak som påvirker leveringskvaliteten Rasjoneringsforskriften er også relevant i denne sammenhengen 3

4 KILE-satsene er basert på landsomfattende spørreundersøkelser hva koster avbrudd (og spenningsforstyrrelser) for kundene? Landsomfattende spørreundersøkelse i om kostnadene ved kortvarige og langvarige avbrudd samt spenningsforstyrrelser (SINTEF/SNF) Kombinasjon av metoder: Willingness To Pay (WTP) og Direct Worth (DW) Alle kundegrupper ble omfattet Egen undersøkelse om rasjonering i 2005 (Input) KILE-satser Kundegruppe Ikke varslet avbrudd (kr/kwh) Varslet avbrudd (kr/kwh) Industri Handel og tjenester Jordbruk Husholdning 8 7 Offentlig Treforedling og kraftintensiv industri 13 11

5 Reguleringsproblemet: Gi incentiver til optimal leveringskvalitet og/eller finne riktig nivå for krav/standarder Betalingsvilje/ kostnader (kr) Samfunnets betalingsvilje for å unngå avvik i leveringskvalitet BV*=K* Marginalkostnaden ved økt leveringskvalitet L* Leveringskvalitet F.eks. (LE-ILE)/LE Optimal KILE-sats Regulatorisk arbeidsdeling Optimal standard/krav LE=Levert energi ILE=Ikke levert energi

6 De samfunnsøkonomiske kostnadene ved kvalitetssvikt er ikke nødvendigvis lik den direkte kostnaden for den som berøres (I) Gevinst for andre aktører Tap av produksjon/forbruk Tidstap Skader på utstyr Tap for berørt aktør Kostnader som kan veltes over på andre Kostnader som må bæres av berørt aktør Samfunnsøkonomiske kostnader Eksempler: -Stengning av aluminiumsverk -Tidsbruk for forbruker ved å handle i en annen butikk Fordelingsvirkninger 1 Eksempler: -Stengning av aluminiumsverk, økt produksjon et annet sted -Tap for butikk 1 vs. gevinst for butikk 2, tidstap for forbruker Fordelingsvirkninger 2 Eksempler: -Eier av aluminiumsverk kan øke produksjonen et annet sted -Forsikring mot produksjonstap

7 De samfunnsøkonomiske kostnadene ved kvalitetssvikt er ikke nødvendigvis lik den direkte kostnaden for den som berøres (II) Tap for berørt aktør Tap for andre aktører Direkte/interne kostnader for berørt kunde Eksempler: -Tapt arbeidstid på offentlig kontor -Strømbrudd hos Jernbaneverket, Avinor, Telenor, Netcom og lignende Indirekte/eksterne kostnader for andre kunder Eksempler: -Manglende/forsinkede offentlige tjenester -Tidstap for togpassasjerer og flypassasjerer, tap av elektroniske kommunikasjonstjenester og produksjon hos bedrifter og andre

8 Mange metodiske utfordringer ved å finne de samfunnsøkonomiske kostnadene Kr Målefeil 1 forskjellige metoder kan gi forskjellige svar (WTA/WTP/DW) Betalingsvilje Risiko for at en bare observerer brutto betalingsvilje hos direkte berørt aktør kan både overestimere (butikkeksemplet) og underestimere (eksterne virkninger) Marginalkostnad Målefeil 2: Svarer riktig person, har forskeren riktig informasjon om forbruket? Leveringskvalitet Betalingsviljen endrer seg over tid Identifikasjonsproblemet vi observerer betalingsviljen for en gitt historisk tilpasning uten nødvendigvis å kjenne historien (for eksempel avbøtende tiltak)

9 Casestudiene bekreftet mange av hypotesene om de metodiske utfordringene mer forskning er nødvendig Det er generelt svært komplisert for sluttbrukere å anslå egne kostnader ved avbrudd og spenningsforstyrrelser Offentlig sektor undervurderer verdien av egen produksjon og tid Mange i privat sektor forveksler tapt omsetning og kostnader ved avbrudd i beste fall rapporterer de tap av eget overskudd Mange infrastrukturvirksomheter er godt beskyttet mot avbrudd men det er ingen garanti for at de kan levere, og det sier lite om konsekvensene for resten av samfunnet Lave svarprosenter og komplekse spørsmål gir svakheter i det historiske datagrunnlaget KILE-satsene er delvis misvisende også av andre grunner For lave for offentlig sektor og for høye for tjenesteyting? For generelle for industrien Relativt lite kunnskap om spenningsforstyrrelser og rasjoneringsscenarier Komplekse tekniske og økonomiske sammenhenger i eldrevne produksjonsprosesser (fra aluminiumsproduksjon til trykkerier) vanskelig å generalisere

10 Kritiske infrastrukturer er særlig utfordrende å analysere Kritisk infrastruktur defineres som de objekter, systemer og tjenester som er så viktige for samfunnet at deres manglende funksjonalitet eller ødeleggelse vil medføre svekkelse av rikets sikkerhet, alvorlig svekkelse av den nasjonale økonomi, alvorlig svekkelse av statens myndighetsutøvelse, betydelig tap av liv og helse, og/eller betydelig tap av den nasjonale trygghetsfølelse. Leverandører (vaskeritjenester, mat etc.) Sykehus Tredjepart befolkning, næringsliv, offentlig sektor Andre kritiske infrastrukturvirksomheter Svikt i forsyningen til leverandører kan være like alvorlig som svikt hos infrastrukturvirksomheten vi vet for lite om leveringskjedene Implikasjoner for hvordan myndighetene gjennomfører rasjonering og annen virkemiddelbruk

11 Veien videre: Nytt landsomfattende FoU-prosjekt over 2-3 år med en bredere metodisk tilnærming enn tidligere undersøkelser Finansiering Utførere Nytte NVE Econ Pöyry og SINTEF Videreutvikling av Andre brukere på vegne av reguleringen Norges EBL Kompetanse Nettplanlegging og analyser forskningsråd Hovedmål Framskaffe ny kunnskap om og bedre metoder for å kartlegge kostnadene for samfunnet ved avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering, som grunnlag for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet og reguleringen av leveringskvalitet Delmål Kostnadsfunksjoner for store nettkunder. Sektorvise kostnadsfunksjoner for husholdninger, offentlig sektor og private bedrifter Kvalitativ beskrivelse og kvantitative anslag på følgekostnadene for samfunnet ved avbrudd hos kritiske infrastrukturvirksomheter Identifisering av drivkrefter bak endringer i kostnadene over tid Grov kvantifisering av betydningen for de samfunnsøkonomiske kostnadene av hvor stort geografisk/befolkningsmessig område som rammes av et avbrudd. Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse av kostnadene ved rasjonering

12 Oslo Postboks 5, 0051 OSLO Norway Biskop Gunnerus gate 14A, 0185 OSLO Norway Telefon: Faks: e-post: Stavanger Kirkegaten STAVANGER Norway Telefon: Faks: e-post: Stockholm Artillerigatan 42, 5. etasje S STOCKHOLM Sweden Telefon: Faks: e-post: Copenhagen Nansensgade 19, 6. etasje DK-1366 COPENHAGEN Denmark Telefon: Faks: e-post: desember 2008

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Rapport 2005-014. Konsekvenser av langvarige strømutfall og høye kraftpriser i flere måneder

Rapport 2005-014. Konsekvenser av langvarige strømutfall og høye kraftpriser i flere måneder Rapport 2005-014 Konsekvenser av langvarige strømutfall og høye kraftpriser i flere måneder ECON-rapport nr. 2005-014, Prosjekt nr. 44160 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-760-6 KLM/PJS/mbh, JBR 14. februar

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer