Kommunenes klima- og energiplaner pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Private boliger, holdninger og påvirkning Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem Sammenfatning Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner med konkretiserte tiltak innen temaet) 1. Energieffektivisering /enøk: Klima og energieffektiv oppvarmingskilder: 10 (ikke kun de samme som for pkt 1) 3. Informere om det enkelte klima- og energitiltaks betydning: 6 4. Bruke hjemmesiden som info kanal om klima og energi tiltak og lignende: Sørge for at miljøvennlige energiløsninger blir valgt ved nye byggeprosjekt og utbyggingsområder, byggesak Oppfordre til mer sykkel / gang. (Mindre kjøring av elever til skolen.) Sykkelkampanjer Bevissthet rundt valg av reisemiddel inklusiv valg av privatbil: 3 Et par nevner også kameratkjøring. (Kollektivløsninger:1) 8. Avfall, tiltak for den enkelte: 2 Sammenfatning og drøfting Dette er et temaområde der en synes å finne igjen de samme tiltakene og målene for disse i andre hovedtema som mobil energibruk og stasjonær energibruk. Her rettes de imidlertid mer direkte mot den enkelte og blir mer folkeopplysning og da spørsmål om hvilke kanaler en skal bruke for å påvirke til ønskede valg. Det benyttes begreper som å stimuler e til, informere om, sørge for, initiere og bevisstgjøre, uten at det alltid sies så mye konkret om hvordan dette skal skje. Der det sies noe er bruk av hjemmeside en aktuell kanal 10 av de 14 kommune uttrykker dette eksplisitt. Hadde planene blitt lagt i dag ville muligens andre sosiale media også blitt trukket frem. Alle ønsker å stimulere til og informere om osv løsninger og handlinger som gir lavere klimagassutslipp og mindre bruk av energi. 10 av kommunene trekker frem klima- og energieffektive oppvarmingskilder som betyr bruk av biobrensel, varmepumper, solenergi baserte løsninger m.m. Energieffektivisering / enøk er også mange opptatt av. 10 kommuner kan sies å nevne dette særskilt. Det burde være grunnlag for sammen å se hvordan en best kan nå frem til den enkelte husstand om temaet. Disse tiltakene bør være relativt like for alle kommunene. 1

2 Det samme kan nok sies om det å informere om hvilken betydning forskjellige tiltak, vi som enkelt personer kan gjøre, har for klima /miljøet. Valg vi gjør når vi bygger en enkeltstående bolig, et leilighetskompleks eller et større utbyggingsområde setter rammen for klimagassutslipp. En del påpeker derfor at kommune må sørge for at det velges riktige energiløsninger for eksempel gjennom byggesaksbehandlingen. 4 kommuner er innom dette. Dette er nok et tema som alle enkelt kan ha fokus på og som kan foreslås som felles prosjekt. Gjennomslag og effekten avhenger nok av at saksbehandler som møter utbyggere har tilstrekkelig kunnskap om valgene. God opplæring av saksbehandler vil være en suksessfaktor. (Kommer vel under et annet tema ) Mobil energibruk blir i mindre grad nevnt direkte. Dette temaet dekkes selvsagt i hovedsak opp av hovedtemaet mobil energibruk. Gang og sykkelbruk med kampanjer blir nevnt av 4-5 kommuner. Sykkelkampanjer bør ha interesse for alle kommuner der også media bør ha interesse av å støtte oppunder og komme med jevnlig drypp om resultater, dvs vinnere av månedens aksjon eller lignende. Et par kommuner er også innom det å påvirke den enkelte i valg av klimavennlig kjøretøy og oppfordring til kameratkjøring. Hvordan vi kan gjøre det enkelt for oss å velge kjøretøy som gir lavt utslipp bør ha felles interesse. Videre bør det være av felles interesse å informere om effekten av valgte transportmiddel, kjørestil osv med tanke på klima og kanskje også økonomi. For øvrig blir kollektivløsninger kun trukket frem av to kommuner. Den enkelte kommune Horten Delmål Private boliger, holdninger og påvirkning (oversikten over delmål kan være mangelfull for noen kommuner) Delmål innen 2016 : ( alle med basis i 2009-tall) 1. Redusere bruk av fossile brensler med 30 %. ( fra 29 GWh til 20 GWh ). 3. Energieffektivisere /redusere energibruk i husholdningene med 10% (fra 238 til 214 GWh). Tiltak innen Private boliger, holdninger og påvirkning (Rød skrift indikerer at teamet også forekommer et annet sted i analysen) Sørge for at miljøvennlige energiløsninger blir valgt for nye byggeprosjekter og nye utbyggingsområder for bolig og næring. Informere om Enovas støtte m.v. Holdningsskapende arbeid overfor husholdningene. F.eks kampanje for alternativ fyring, kampanje etterisolering, lavenergi og lignende. Samarbeide med utbyggere og leverandører. Merknad Ansvarsplassering Ikke tidsangivelse av tiltak Ikke ressursvurdering 2

3 Holmestrand Fase ut forbruk av fyringsolje, parafin og elkjeler som hovedoppvarmingskilde innen2020. Nye bygg skal bruke fornybar energikilde som hovedoppvarmingskilde. Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos elever, ansatte og innbyggere for å stimulere til miljøriktig adferd. 5. Initiere til energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i husholdningene. 1. Informere om energibruk, energisparing, klimagassutslipp og den enkelte innbyggers mulighet til å bidra. 2. Bevisstgjøre lokalsamfunnet i fht energibruk og klimagass-utslipp. 4. Øke bevisstheten til alle i Holmestrand om miljøvirkninger av den enkeltes valg av reisemiddel, kjøp av privatbil med lavt utslipp, med videre. Ingen ansvarsplassering, tidsangivelse eller økonomi Tønsberg Reduksjonsmål energi Fornybar energi (eksklusiv el) skal utgjøre 20 % av det stasjonære energiforbruket innen 2015 og 30% innen Reduksjon energiforbruk innenfor industri, husholdninger, tjenesteytendenæring og primærnæringer med 1 til 2 % pr. år. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk Reduksjonsmål klimagassutslipp (uten Esso) Innen 2020 skal klimagassutslippene reduseres med 20 % i forhold til 1990 nivå, dvs utslippet skal da være tonn CO2 ekvivalenter. I 2006 var klimagassutslippet ca tonn CO2 ekvivalenter. Reduksjonen blir da tonn. 1. Stimulere til overgang til miljøtilpassede biler etter hvert som mulighetene for å velge slike biler øker. Det kan være elbil, hybridbil, bil som benytter lite drivstoff, biodiesel eller etanol. 2. Stimulere til å bytt ut olje-/parafinfyr med klimanøytral oppvarming som pelletskamin, rentbrennende vedovn og varmepumpe. 3. Innføre lokal støtteordning ved overgang til rentbrennende ovn. 4. Stimulere til å velge klimavennlig oppvarmingskilde, for eksempel biovarme, solvarme eller varmepumpe ved nybygg av bolig. 5. Stimulere til bruk av kollektivtransport eller reise flere sammen i bilen. 6. Velge tog i stedet for fly når det er mulig. 7. Stimulere til å velge miljømerkede varer. 8. Unngå å kjøpe ting du ikke trenger. Ikke kjøp søppel. 9. Arrangere årlig miljøseminar for lag og foreninger. 10. Kommunen etablerer egen miljøservice. (Eks servicesenteret) 11. Iverksette holdningskampanjer 3 Ikke ansvarsplassering Ikke økonomivurdering Ikke tidsplan

4 Sandefjord Øke innbyggernes kunnskap og interesse for klimaog energispørsmål. 12. Miljøprofil på kommunens hjemmeside 1. Sette fokus på enøk, klimagassutslipp, den enkeltes muligheter for å bidra gjennom informasjon på kommunens hjemmesider, i media m.v. 2. Mediadekninger av relevante prosjekter/saker. Bringe relevant stoff på kommunens hjemmeside. 3. Info om enøktiltak, alternative energikilder og støtteordninger til alle husstander. 4. Informasjon til innbyggerne på biblioteket, på kommunens nettsider eller lignende. Ikke ansvarsplassert. Ikke kostnadsvurdert. Ikke tidsplanlagt utover planens varighet. Larvik Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos elever, ansatte og innbyggere for å stimulere til miljøriktig adferd. 1. Stimulere til at barneskoler og barnehager blir Regnmakerskoler 2. Stimulere til at ungdomskoler skal følge opplegget i miljolare.no 3. Initiere kurs/seminarer med tema energi og klimagassutslipp for å bevisstgjøre egne ansatte og lokalsamfunnet 4. Informere om enøk, klimagassutslipp og den enkeltes mulighet til å bidra på kommunens internettside, i media m.v. Ikke ansvarsplassert. Ikke kostnader, men arbeidskapasitet og kompetanse. 4-årig handlingsplan Svelvik 1. Støtte opp om kampanjer for utfasing av parafinovner for å erstatte disse med pelletskaminer eller vedovner. 2. ENØK-kurs for boligeiere. Ikke ansvarsplassert Ikke kostnadsberegnet Frist innen planperioden Sande kr til de første 100 innbyggerne som kjøper seg en luft/luft-varmepumpe. 5. Arrangere åpne kurs/seminarer i regi av f.eks. Folkeuniversitetet med tema enøk, klimagassutslipp og eget ansvar. 6. Informasjon i forhåndskonferanser vedrørende byggesak. 7. Sette enøk, klimagassutslipp og eget ansvar på dagsorden på kommunens hjemmesider, i media mv. Kap om Informasjon og holdningsarbeid inneholder tiltak både innen kommunens virksomhet og overfor innbyggerne. Ansvar angitt og tidsfrist. 4

5 Hof 8. Opplegg for avfallshåndtering Enkle økonomiske betraktninger. 1. Konkrete tiltak som gjelder klima og energi skal Ansvarsplassering, innarbeides i planene til barnehager og skoler. Prioritet 2. Alle barnehager og skoler skal videreføre kildesortering Ingen økonomisk vurdering av avfall. 3. Det skal gjennomføres temaarbeid om klima og energi både i barneskolen og i ungdomsskolen. 4. Hof-Nytt skal ha Miljø, klima og energi som tema. 5. Kommunens hjemmeside skal ha stoff om Miljø, klima og energi godt synlig, samt linker til Enova m. fl. 6. Arrangere sykle- til- jobb / skole -aksjoner. Motivere til økt sykkelbruk gjennom Hof- nytt. 7. Initiere til energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i husholdningene. 8. Stimulere til fortsatt og økt bruk av ved som brensel i boliger, men også se mulighet til å benytte flis som brensel i større anlegg. Re 1. Holdningskampanje og informasjon til skoleelever og barn i barnehage. Benytte Enovas Regnmakerne eller Miljolare.no 2. Ha linker til klima- og energirelaterte internettsider på kommunens internettside, for eksempel: Mediadekninger av relevante prosjekter/saker. 4. Fortsette med informasjon til innbyggerne, på biblioteket eller lignende. 5. Oppdatering og informasjon i Renytt. 6. Starte ny sykkelkampanje. 7. Kameratkjøring. Kommunen tilrettelegger for en møteplass på sin hjemmeside. 8. Oppfordre næringsliv og private til ytterligere forbedring 5 Ikke ansvarsplassert Ikke økonomivurderinger Ikke tidsplan

6 med hensyn til kildesortere avfallet sitt, jfr. bl.a. arbeidet i Re Miljøforum. 9. Gjennom bl.a. VESAR og kommunenes innkjøpssamarbeid arbeide for at produsentene får et sterkere fokus på å minske senere avfallsmengder (bl.a. emballasje og plast). Herunder at også kunder og kjøpegrupper og forretninger - i størst mulig velger bort varer og artikler som medfører mye avfall. 10. Undersøke muligheter for støtte til infokampanje og til investeringene. 11. Starte kampanjer/enovaprosjekt med mål om utskifting av oljefyrer og parafinovner med fliskjeler, pelletskjeler, pelletskaminer eller varmepumper. 12. Informere om: enøktiltak, alternative energikilder, støtte-ordninger til husstander og næringsliv i Re kommune, lavenergibygg, enøktiltak/energieffektivitet 2 m.v. til tiltakshavere i fbm. forhåndskonferansen byggesak, nærvarmeløsninger, støtteordninger, m.v. til tiltakshavere i fbm. forhåndskonferanse reguleringssak. 13. Vurdere lokale klimaforhold i fht. plassering av bygg. 14. Kreve at alternative energiløsninger utredes. 15. Vurdere krav til løsninger i fbm. Reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. 16. I reguleringsplanene for byggeområder (boliger og næringsbygg) skal problemstillinger tilknyttet energi tas opp som en fast rutine. 17. Saksbehandlernes kompetanse på området styrkes, og de skal ha tilstrekkelig kunnskap om enøk, vannbåren varme og lokale energikilder for å følge opp kommunens målsettinger i fht. den enkelte byggesak. 18. Det etableres og videreføres en rutine hvor: - Energispørsmål tas opp med tiltakshaver på forhånds- 6 Drøfter resultatmåling av enøktiltak i kommunal virksomhet og Konkret handlingsliste overfor private utbyggere. Ikke ansvarsplassering Mangler tidsplan

7 konferansen - Det overleveres brosjyrer og annen informasjon om emnet - Byggherrer skal få informasjon om energi og enøk i byggesaks-behandlingen. Byggesaksbehandlingen fra forhåndskonferansen og videre er viktig mht. til å legge premissene for den enkelte byggesak og derigjennom følge opp kommunens målsettinger når det gjelder energibruk. I forhåndskonferansene har man anledning til å informere byggherren på et tidlig stadium. 10. Det skal utarbeides et informasjonsskriv til alle tiltakshavere. Andebu Barn i Andebu skal få økt bevissthet og forståelse for sammenhengen mellom bærekraftig forbruk, naturforvaltning og klimaendringer. Det skal etableres klima- og energi-råd i kommunen. Bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk i Andebu kommune skal økes. 1. En eller to lærere ved hver skole gis opplæring og får veiledningsoppgaver overfor øvrige lærere og elever ved skolen. 2. Barnehagene og skolene skal følge Regnmakerne eller tilsvarende program. 3. Skogselskapet skal arrangere skoleskogdager og sammen med andre aktuelle organisasjoner bistå med relevant opplæring. 4. Et klima- og energi-råd opprettes med medlemmer fra politikk, arbeidsliv og personer med interesse for klima og miljø. Rådet skal arbeide med informasjon og oppfølging av klimaspørsmål samt kunnskapsoppbygging i landbruk, øvrig næringsliv i kommunen og privat husholdning. Sekretariatet skal være i kommunal regi. 5. Kommunen skal ha en aktiv holdning til å drive informasjon mot innbyggerne om bærekraftig klima- og energi-forvaltning. Ansvarsplassering Tidsplan 7

8 Stokke Nøtterøy 1. Kunnskapsformidling om energi, enøk og klimagassutslipp. 2. Konkrete tiltak som gjelder klima og energi skal innarbeides i planene til barnehager og skoler. «Regnmakere». 3. Alle barnehager og skoler skal kildesortere alt avfall. 4. Det skal gjennomføres temaarbeid om klima og energi både i barneskolen og ungdomsskolen. 5. Gjennomføre et årlig møte med næringslivet i kommunen. 6. Stokke-Nytt skal ha Miljø, klima og energi som tema. 7. Kommunens hjemmeside skal ha stoff om Miljø, klima og energi godt synlig, samt linker til Enova m. fl. 8. Bruke klimarådet aktivt. 9. Utdanne egen miljøfyrtårnsertifisør. 1. Øke bevisstheten til alle på Nøtterøy om hvordan den enkeltes valg av reisemiddel påvirker miljøet. Utarbeide eksempler som synliggjør effekten av valgene, og informere innbyggerne via media, nettsider og lignende om hvordan kjøre mer miljøvennlig. 2. Påvirke større grupper som 1) gods- og varebilsjåfører, taxi og bussjåfører og 2) kommunalt ansatte som benytter kommunale tjenestebiler til å gjennomføre opplæring i og drivstofføkonomi med drivstoffbesparende kjørestil. 3. Oppfordre til miljøsertifisering. 4. Oppfordre og tilrettelegge for mindre elevtransport med bil til skolene. 5. Arrangere åpne kurs/seminarer/informasjon. Tema enøk, klimagassutslipp og eget ansvar. 6. Øke bevisstheten til alle på Nøtterøy om hvordan den enkeltes valg av reisemiddel påvirker miljøet. Utarbeide eksempler som synliggjør effekten av valgene, og 8 Ansvar- flere Tidsfrist og økonomi prosessforklaring Konkret ansvarsplassering Ressursvurdering Start slutt i planen Samarbeidsgrupper

9 Tjøme Lardal informere innbyggerne via media, nettsider og lignende om hvordan kjøre mer miljøvennlig. 7. Øke bruk av sykkel og ferdsel til fots til erstatning for privatbilen ved å bygge flere gang og sykkelveier, øke det sammenhengende sykkel-/gangveinettet og øke kvaliteten mht veidekke, krysninger og oversiktlighet. 1. Regnmakerskoler 2. Tilrettelagt miljøundervisning i Ungdomsskolen. 3. Mindre foreldrekjøring til skolene. 4. Årlig statusmøte for Klima- og energitiltak. 5. Tilrettelegge for god informasjon om klimaspørsmål på kommunens hjemmeside. 6. Arrangere sykle til jobb/skolekonkurranser. 7. Energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i husholdningene. 1. Informere om tiltak og muligheter for energieffektivisering og klimagassreduksjoner på kommunens hjemmesider. 2. Sende ut en kortversjon av Energi- og klimaplan til kommunens innbyggere. 3. Informasjon ved byggesaksbehandling. 4. Påvirke bedrifter til miljøsertifisering. 5. Lage en konkurranse i forhold til å sykle til jobben. 6. Lage en kampanje som oppfordrer til samkjøring/ kameratkjøring. 7. Oppfordre lag og foreninger til å være miljøbevisste ved innkjøp av klær (treningsklær, uniformer etc). 8. Motivere næringslivet til samordning av transport, logistikk, ta med returvarer. 9. Delta på Earth Hour markering hvert år. 1. Økonomiske tilskudd til innbyggerne som bytter ut 9 Konkret ansvar, Økonomivurderinger, Løpende oppgaver Angitt ansvar, økonomi og gjennomføring Ikke ansvarsplassering Økonomivurdering Tidsfrister på tiltak Ikke ansvarsplassering Konkret kostnadsvurdering

10 gammel vedovn. 2. Økonomisk tilskudd til innbyggere som etterisolerer. Planperioden 10

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Innkjøp og miljøledelse Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Mobil energibruk kommunal transport

Mobil energibruk kommunal transport Handlingsprogram / tiltaksdel Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Kommunens egen virksomhet Mobil energibruk kommunal transport Sammenfatning Gruppering av tiltak tallene angir antall

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Landbruk Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011 Faktadel Innhold 1. Innledning 3 2. Tilpasning til klimaendringer 4 3. Klimagassutslipp og energibruk: Totale tall 10 4. Transport og arealplanlegging

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 7.3.2012 Innledning Kommunestyret vedtok kommunedelplan for energi og klima 6. oktober 2010, k-sak 59/2012. Kommunedelplanen er retningsgivende for

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer