1. Energi, klima og framtidens byer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Energi, klima og framtidens byer"

Transkript

1 Kommuneplankomiteen sak 12/09 - Vedlegg 3 1. Energi, klima og framtidens byer Innledning Det er en nær sammenheng mellom energibruk, klimautslipp og miljø. Mindre energibruk gir mindre klimautslipp og bedre miljø. Energi forsvinner ikke, men omdannes ved bruk til nye former. Elektrisitet kan benyttes til mange formål, lys, varme og mekanisk arbeid. Når en energiform har liten anvendelighet sier vi at den har lav kvalitet. Elektrisitet er den energibæreren som har høyest kvalitet fordi den kan anvendes til så mye. Ulike energibrukere setter ulike krav til energikvalitet. Lys ogdrift av mange maskiner krever elektrisitet. Oppvarming kan vi få til ved å benytte energiformer med lavere kvalitet, f.eks: Solvarme ved arkitektur, bygningsteknikk, solceller Overskuddsvarme fra kontormaskiner, belysning og lignende Vannbåren varme er fleksibel i forhold til energibruk, biobrensel, varmepumper o.a. Transportsektoren benytter for det meste fossil energi i form av bensin og diesel. Forbrenning av fossilt drivstoff er årsak til ca 2/3 av klimautslippene i vår region. Økt bruk av kollektiv transport, overgang til mer energieffektive kjøretøyer og økt bruk av fornybare energiformer vil være helt nødvendig for å gjøre transportsektoren mer klimavennlig. Byer er nå hjem for halvparten av verdens befolkning. Byene er allerede de desidert største forbrukerne av energi og står for 80% av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 % av befolkningen i byer og tettsteder. Byer som klarer å redusere sine utslipp og legge til rette for byutvikling med lavt og miljøvennlig energiforbruk vil gjøre en stor forskjell, dessuten er miljøvennlige byer gode byer. Kommuneplan og Miljøplan for Sandnes Kommuneplanen og Miljøplanen beskriver mål og strategier bl.a. for: Barn, unge og eldre Fysisk aktivitet Naturressurser og biologisk mangfold Miljøkvalitet i jord, vann og luft Opplevelse og rekreasjon Sandnes bystyre vedtok som en del av Miljøplan for Sandnes en egen energi og klimastrategi for kommunen. Der fremgår det at kommunen skal ta i bruk tilgjengelige styringsverktøy for å stimulere til energieffektivisering, energiomlegging og redusert klimautslipp. Energi- og klimastrategien følger som vedlegg. Følgende 2 resultatmål er fastsatt for strategien: 1. Resultatmål utslipp CO2: Utslippene fra Sandnes skal i løpet av perioden ikke overskride utslippsmengdene i %. Nasjonal overoppfyllelse med 10% vil skje ved tiltak i u-land (Jf. St.meld. 34 ( )). Tiltak i evt. samarbeidsby som Sandnes måtte ha i et u-land (Madagaskar) kan evt. regnes inn for Sandnes. 2. Resultatmål energibruk: Sandnes kommune skal redusere bruken av ikke fornybare energikilder, og ta i bruk fornybare energikilder i samsvar med nasjonale målsettinger. (Jf. Bl.a. St.meld. 34 ( )). 1

2 Framtidens byer Framtidens byer byer med lavest mulig klimautslipp og godt bymiljø er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene for å ta klimautfordringene på alvor. Det er inngått intensjonsavtaler mellom staten og byene, og byene har vedtatt egne handlingsprogrammer for videre oppfølging. Arbeidet er rettet inn mot fire hovedområder: 1. Areal og transport 2. Stasjonær energi i bygg 3. Forbruksmønster og avfall 4. Klimatilpassing Godt bymiljø er en del av målsettingen for Framtidens byer. De gode framtidsrettede energiog klimavennlige løsningene skal også føre til høy livskvalitet i nærmiljøene. Kommuneplan for Sandnes og Miljøplan for Sandnes har bl.a. følgende målsettinger: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Målsettingene for Sandnes sin deltakelse i Framtidens byer er: 20% reduksjon av klimautslipp innen 2020 (referanseår 1991) I arbeidet med utvikling Sandnes øst skal mål, strategier og tiltak for gode og likeverdige livsvilkår, og tilsvarende for god og bærekraftig miljøforvaltning, leggs til grunn. Areal og transport Masterplan Sandnes øst skal gi retningslinjer for hvordan utbyggingen skal gjennomføres, bl.a. når det gjelder avbalanseringen mellom boligbygging, næring, jordbruk og friluftsliv. Store deler av utbyggingsområdene ligger i betydelig avstand fra eksisterende byområder. Utvikling av disse områdene på en fremtids- rettet og miljømessig god måte vil være særlig utfordrende i forhold til transportløsninger, men blant annet også for å finne gode løsninger for stasjonær energibruk i utbyggingsområdene. Utbygging og tilrettelegging for kollektivtransport og annen miljøvennlig persontransport som sykling og gange, vil være hovedelementer i dette arbeidet. Bilbaserte handelskonsepter må unngås og kommunen må iverksette restriksjoner for å stimulere til mer miljøvennlig transport. For å oppnå gode resultater på dette området er et godt regionalt samarbeid nødvendig. 2

3 Omfattende og god tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gange har stor betydning som helsefremmende arbeid. Barn og unges muligheter til å ferdes til fots eller på sykkel i sitt nærmiljø til venner og til skole fremmer fysisk aktivitet og aktiv livsstil. Gode muligheter for voksne til å sykle, gå eller benytte kollektivtransport til arbeid, fritidsaktiviteter, butikk og lignende fremmer fysisk aktivitet og er godt for miljøet ved at bruken av privatbil blir mindre (mindre utslipp, mindre støy, færre ulykker). Energi i bygg Energi- og klimastrategien i Miljøplanen omfatter egne resultatmål, strategier og tiltak for utslipp av CO2 og for energibruk. Det er det beskrevet delmål og tiltak for følgende områder: Kommunens egen bygningsmasse Nye bygg og utbyggingsområder Klimautslipp fra kommunens virksomhet Utbyggere, næringslivet og innbyggere Arealplanlegging, transport og byutvikling Ny plan- og bygningslov gir kommunene nye muligheter til å stille krav til energi- og klimavennlige løsninger for bygg og utbyggingsområder. Dette gjelder bl.a. krav om vannbåren varme, rekkefølgekrav som forutsetter at energiforsyningen skal være løst før utbygging kan skje o.a. Disse bestemmelsene vil være av særlig betydning i arbeidet med planlegging/utbygging av Sandnes øst der det vil være avgjørende å få etablert de langsiktige løsningene allerede når utbyggingen startes opp. Bygg med svært lavt energibehov til oppvarming og bruk av tekniske løsninger som er fleksible i forhold til ulike energiformer er de viktigste virkemidlene. Kommunen bør stille krav til passivhus, vannbåren varme og fornybar energi for alle nye bygg i Sandnes øst. Dette vil være nødvendig for at Sandnes skal kunne nå målsettingene i Miljøplanen og etter forpliktelsene knyttet til Framtidens byer. Forbruk og avfall I vår region har det gjennom lang tid vært et godt samarbeid for god avfallsbehandling. Kommunene på Nord-Jæren er blant landets fremste når det gjelder gjenbruksprosent og miljøvennlig behandling av restavfall. Moderne systemer for sortering og oppbevaring av avfall er tatt i bruk og bygges stadig ut. Det ligger godt til rette for at Sandnes sammen 3

4 med andre kommuner i regionen fortsatt kan være blant de fremste på dette området. Det vil være viktig å legge til rette ordninger som stimulerer brukerne, beboerne, næringslivet og offentlige institusjoner til redusert forbruk og høy grad av materialgjenvinning. Kommunen skal arbeide for at flest mulig kommunale og private virksomheter kan bli miljøsertifisert. Miljøsertifisering er et positivt virkemiddel som fremmer miljøvennlig forbruksmønster på flere måter. Først og fremst gjennom miljøvennlig innkjøpspolitikk, men også gjennom bevisst energibruk, lavt vannforbruk og lite avløp, og gjennom miljøbevisst transport. Klimatilpasninger I vår del av landet antas klimaendringer å føre til bl.a. følgende; Høyere vannstand (0,75 1 m i løpet av dette hundreåret) Mildere vintrer med mer nedbør Høyere temperatur og lengre tørkeperioder i sommerhalvåret Mer ekstremvær i form av sterk vind og høy nedbørsintensitet Kommunen må kartlegge hva dette kan få av betydning for helse, sikkerhet, næringsvirksomhet, først og fremst landbruk, og natur. På grunnlag av kartleggingen må det utarbeides førevarstrategier som må legges til grunn for planlegging og utbygging av Sandnes øst. Ekstremvær kan medføre økt risiko for flom i vassdrag, først og fremst Ims-Lutsivassdraget, med fare for skade på infrastruktur, bygninger, landbruk og natur. Videre kan avløpsanlegg bli overbelastet med flom i tettbygde områder. I planleggingen av nye utbyggingsområder vil det være viktig å benytte naturens egne mekanismer for flomdemping ved bl.a. å ta vare på eksisternde myrer og våtmarksområder. Områdene omkring Grunningen og våtmarksområdene omkring Svilandselva er eksempler på naturlige flomsikringsanlegg. Kapittelet om kommunal infrastruktur har mer omtale av alternative metoder for god ocvervannshåndtering. Klimaendringene vil få store konsekvenser for helse. Selv noen få grader høyere gjennomsnittstemperatur vil kunne føre til flere syke og døde. Særlig eldre vil få helseproblemer som følge av hetebølger. Boliger arbeidsplasser og institusjoner må kunne tåle flere og lengre varmeperioder uten at dette skal få helsekonsekvenser for beboerne eller brukerne. Sandnes kommune vedtok våren 2009 Handlingsplan for Framtidens byer. Mål, strategier og tiltak for energi og klima som formuleres i Masterplan for Sandnes øst skal være i samsvar med tilsvarende mål, strategier og tiltak i Handlingsplan for Framtidens byer. 4

5 Energi og klima situasjonsbeskrivelse Figuren illustrerer fordelingen av stasjonær energibruk i Sandnes i perioden 1994 til 2004 og tilsvarende forventet energibruk i perioden fra 2004 til Tallene er hentet fra Lyse sin energiutredning for Energiforbruk i Sandnes kommune Energiforbruk i GWh Andre forbrukere Annen industri Offentlig og privat tjenesteyting Private husholdninger Kraftkrevende industri elektrisitet olje/parafin gass biobrensel annet elektrisitet olje/parafin gass biobrensel annet elektrisitet olje/parafin gass biobrensel annet I Sandnes fordeler klimautslippene seg på følgende måte: %-vis CO2 utslipp Utslipp i tonn Areal og transport 65% tonn Stasjonær 25% tonn energibruk Forbruk og avfall 10% tonn Totalt 100 % tonn Utslipp av CO2, må, reduksjonsbehov i Sandnes pr. innbygger: Utslipp 1991: 4,5 tonn CO2-ekvivalenter Utslipp 2007: 3,5 tonn CO2-ekvivalenter Mål 2030 (Framtidens byer): 1,7 tonn CO2-ekvivalenter Behov for reduksjon ift. 2007: 1,8 tonn CO2-ekvivalenter 5

6 Nedenstående figurer illustrerer hvordan nedbørmengdene har økt i Norge i perioden fra 1900 til 2007: Figuren er utarbeidet av Bjerknessenteret. Framtidens byer Miljøverndepartementet inviterte våren 2008 de 13 største kommunene i Norge til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Klimatrusselen er vår tids største utfordring. En stor del av klimagassutslippene skapes i Utfordringene vi står overfor tilsier at arbeidet organiseres i følgende innsatsområder: 1. Arealbruk og transport 2. Stasjonær energibruk i bygg 3. Forbruksmønster og avfall 4. Tilpasning til klimaendringer Den største utfordringen er utslipp fra veitransporten som stadig øker og er den klart største utslippskilden i flere av byområdene. Mål og retningslinjer for planleggingen av Sandnes øst Formuleringene nedenfor er basert på gjeldende energi- og klimastrategi for Sandnes og Handlingsplan for Framtidens byer. 1. Hovedmål energi: Sandnes kommune skal redusere bruken av ikke fornybare energikilder, og ta i bruk fornybare energikilder i samsvar med nasjonale målsettinger. (Jf. Bl.a. St.meld. 34 ( )). Innen 2020 skal 2. Hovedmål klima: Utslippene fra Sandnes skal i løpet av perioden ikke overskride utslippsmengdene i %. (Innen 2020 skal utslippene reduseres med 20% ift 1990). Nasjonal overoppfyllelse med 10% vil skje ved tiltak i u-land (Jf. St.meld. 34 ( )). Tiltak i evt. samarbeidsby som Sandnes måtte ha i et u-land (Madagaskar) kan evt. Regnes inn for Sandnes. Innen 2020 skal utslippene av klimagasser fra Sandnes reduseres med 20% i forhold til

7 Delmål 1 : Areal og transport Sandnes øst skal være en bydel som preges helse, miljø og trivsel. Bydelen skal utvikles slik at fysisk aktivitet og aktiv livsstil fremmes for alle. Sandnes øst skal være en bydel som kjennetegnes av miljøvennlig transport, dvs. høy grad av kollektivtransport, sykkel og gange. Se kap. om transport. Sandnes øst skal defineres som en grønne bydeler/boområder, som skal være fyrtårn for bærekraftig byutvikling og benyttes som referanseprosjekter for andre bydeler/utbyggingsområder. Retningslinjer for videre planlegging 1. Sandnes vil utnytte lokale topografiske og klimatiske forhold ved planlegging av byggeområdene i Sandnes øst for å redusere energibehovet i boliger og bygg for næring, offentlige tjenester, kultur, fritid og idrett. 2. Sandnes vil planlegge boligområder, næringsområder og bygg/anlegg for offentlige tjenester, kultur, fritid og idrett slik at innbyrdes transportbehov og transportbehovet til andre deler av Sandnes eller regionen blir minst mulig. Kollektivtransport, sykling og gange skal ha prioritet. Delmål 2 : Bygg Sandnes vil at alle bygg i Sandnes øst skal være passivbygg og kunne benytte fornybare energikilder. Retningslinjer for videre planlegging 1. Sandnes vil legge til rette for etablering av fjernvarmeanlegg basert på fornybare/klimanøytrale energikilder i Sandnes øst. 2. Sandnes vil etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfyllingssystem i alle offentlige bygg i Sandnes øst. Systemene skal kunne samkjøres mellom byggene. Delmål 3 : Forbruk og avfall Sandnes vil at Sandnes øst skal være en bydel med lavt forbruk, lite avfall, og høy grad av gjenbruk.. Retningslinjer for videre planlegging 1. Sandnes vil arbeide for etablering av bærekraftige ordninger for innsamling og behandling av plastavfall og næringsavfall i Sandnes øst. 2. Sandnes vil at alle nye bygg for offentlige tjenester og næringsvirksomhet i Sandnes øst skal miljøsertfiseres. 3. Sandnes vil legge til rette for høy miljøbevissthet i boområdene i Sandnes øst gjennom samarbeid med velforeninger og interesseorganisasjoner, som for eksempel Grønn hverdag, og gjennom oppmuntring til deltakelse i kampanjer, som for eksempel Klimaklubben. 7

8 Delmål 4 : Klimatilpasninger Sandnes vil at klimaendringer skal medføre minst mulig skade på helse og miljø i Sandnes øst. Retningslinjer for klimatilpasninger 1. Sandnes vil til en hver tid planlegge og tilrettelegge Sandnes øst basert på mest mulig oppdatert kunnskap om klimendringer og konsekvenser av disse. Temperatur i forhold til innemiljø og helse. Nedbør i forhold til avrenning og risiko for flom, skred o.l. Ekstremvær i forhold til samfunnssikkerhet. 2. Institusjoner for eldre skal ha inneklima som hindrer helseskade som følge av klimaendringer, bl.a. hetebølger. 8

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST MASTERPLAN FOR SANDNES ØST Langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging Vedtatt av Sandnes bystyre den 27.04.2010 Sak 44/10 Forord Under utarbeidelsen av gjeldende

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Areal og transport Stasjonær energibruk Forbruk og avfall Klimatilpassing

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Areal og transport Stasjonær energibruk Forbruk og avfall Klimatilpassing MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Areal og transport Stasjonær energibruk Forbruk og avfall Klimatilpassing Energi og klima Handlingsplan for Sandnes 2010 November 2010 Handlingsplan energi og klima

Detaljer

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Forord: De 13 største byene i Norge ble våren 2008 invitert av Miljøvernministeren til å delta i prosjektet Framtidens byer. Bakgrunnen

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

3. Utfordringen... 6 3.1 Klimagasser og drivhuseffekt... 6 3.2 Energibruk... 7 3.3 Norges oppfølging... 8

3. Utfordringen... 6 3.1 Klimagasser og drivhuseffekt... 6 3.2 Energibruk... 7 3.3 Norges oppfølging... 8 INNHOLD Forord... 2 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Overordnede planer... 4 2.3 Avgrensning av energi- og klimahandlingsplanen... 5 2.4 Oppfølging av energi- og klimahandlingsplanen...

Detaljer

Høringsutkast desember 2008

Høringsutkast desember 2008 KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2009 2014 Høringsutkast desember 2008 MERKNAD: Idet planen sendes ut til politisk behandling for å sendes på høring, gjenstår det noe arbeid med tallfesting av reduksjonsmål

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

ergi- og klimaplan 2013 2030

ergi- og klimaplan 2013 2030 Energiog klimaplan 2013 2030 1 Forord Innbyggerne i Asker er glade i naturen og mange er opptatte av at kommunen tar miljøspørsmål på alvor og legger til rette for et bærekraftig samfunn. I mangel på internasjonal

Detaljer

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015.

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Bydel St. Hanshaugen Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Tenke globalt - handle lokalt, Oslo kommune har vedtatt et ambisiøst mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE NO x O 3 CO 2 CH 4 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 6.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 DEL I STATUS... 6 1. Bakgrunn... 6 1.1 Internasjonale mål

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011 Faktadel Innhold 1. Innledning 3 2. Tilpasning til klimaendringer 4 3. Klimagassutslipp og energibruk: Totale tall 10 4. Transport og arealplanlegging

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 7.3.2012 Innledning Kommunestyret vedtok kommunedelplan for energi og klima 6. oktober 2010, k-sak 59/2012. Kommunedelplanen er retningsgivende for

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER I RENNESØY, RANDABERG, SOLA, STAVANGER, SANDNES OG BY- BÅNDET SØR MED KLEPP OG TIME

STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER I RENNESØY, RANDABERG, SOLA, STAVANGER, SANDNES OG BY- BÅNDET SØR MED KLEPP OG TIME - 1 (57) STRATEGI FOR ENERGI- OG VARMELØSNINGER I RENNESØY, RANDABERG, SOLA, STAVANGER, SANDNES OG BY- BÅNDET SØR MED KLEPP OG TIME 2 (57) INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 7 2. RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn Revidert 2012 1 2 3 Innhold 1. Overordnede tiltak................. 6 2. Arealbruk og transport.............

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer