Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner"

Transkript

1 Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB. I hvilken grad dette er synliggjort i selve plandokumentet er ikke vurdert. Gruppering av tiltak / temaer Vedtak om plan Alle kommunestyrene har pr nyttår 2011/2012 vedtatt en Klima- og energiplan. Med unntak av tre kommuner er planen vedtatt som en temaplan, slik det framgår av vedtaket eller den prosessen som fører fram til planforslaget. Hof, Tønsberg og Tjøme har vedtatt planen som en tematisk kommunedelplan. For en rekke av kommunene var dette rullering av tidligere vedtatt plan (i perioden ). Planenes vedtakstidspunkt, varighet og tidshorisont Den eldste gjeldende planen ble vedtatt i 2008 (Re). 7 planer ble vedtatt i 2009, 3 planer i 2010 (Hof, Stokke, Lardal) og 3 planer i 2011 (Horten, Andebu, Tjøme). Planperiodens varighet varierer fra 4 år til 12 år. (Dette gjelder ikke spesifikke handlingsprogram/ tiltaksplaner). 5 kommuner har 2020 som planhorisont, 5 har 2015 som horisont, 1 har 2016 (Andebu) og 1 har 2018 (Nøtterøy). 2 kommuner har ingen tydelig planhorisont (Re og Svelvik). Planens målsettinger konkretisering og varighet De fleste vedtakene viser til de visjoner, målsettinger som er konkretisert i plandokumentet uten endringer. Sandefjord bystyre gjør imidlertid et vedtak som øker ambisjonsnivået for reduksjon av klimagassutslipp, og har en lang rekke konkrete tiltak som skal gjennomføres for måloppnåelse. Larvik kommunestyre endrer tidspunktet for en gjennomføring av en hovedmålsetting. Lardal kommunestyre vedtar en rekke endringer av planens målsettinger og strategi og endrer/setter tidsfrister. Stokke kommunestyre ber om en sterkere fokusering på energiøkonomisering og økonomisk besparelse. 1

2 Vedtak om handlingsplan / tiltaksplan, rullering kommuner har vedtatt tiltak / tiltaksplan direkte i plandokumentet. kommuner har vedtatt separate handlingsplaner / -program med en kortere tidshorisont enn selve plandokumentet. Vedtak om rullering av plan og handlingsprogram 6 kommuner vedtar revisjon av foreliggende plan, eller rullering av plan. Horten, Holmestrand, Larvik og Re vil ha 4-års rullering, for Larvik konkretisert til første år i kommunevalgperioden. Kommunestyrene i Hof og Lardal vil ha årlig rullering av planen. Sandefjord og Horten ber i behandlingen om en rask konkretisering av tiltak i en handlingsplan (fremmet og vedtatt et halvt år etter). Nøtterøy vedtar årlig rullering av sin tidligere fireårige handlingsplan basert på en evaluering og behandling i klimarådet. Stokke vedtar utvidelse av et tiltak som i realiteten også endrer målsettingen, og fatter vedtak om bruk av regnskogprodukter. Vedtak om rapportering og klimaregnskap 4 kommuner har konkret vedtatt årsrapporter eller årsevaluering som eget dokument eller som del av rådmannens årsrapport. (Horten, Holmestrand, Hof, Nøtterøy). 1 kommune ber konkret om et årlig klimagassregnskap som følger gjennomførte tiltak (Horten). Etablering av klimaråd. Kommuner vedtar etablering av et klimaråd med ulik sammensetning. (Larvik, Føringer for prosess ved revisjon og rullering Re forutsetter at revisjon gjøres i samhandling med Grønne Energikommuner og Re Miljøforum, mens Nøtterøy forutsetter at Klimarådet har en sentral plass i prosessen. Personellressurser og interkommunalt samarbeid 1 kommune (Holmestrand) vedtar en ambisjon om samarbeid med nabokommuner for oppfølging av planen. Kommunestyret ber administrasjonen avsette ressurser for oppfølging av klima- og energiplanen. Vedtak om tilknytning til kommunens planmodell strategiplan, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, økonomiplan. Innarbeiding av mål og tiltak i kommuneplanen og andre styringsdokumenter vedtas tydelig i 7 kommunestyrevedtak (Horten, Sandefjord, Larvik, Hof, Andebu, Stokke, Nøtterøy). Vedtak om innarbeiding i økonomiplanen og / eller årsbudsjetter er konkretisert i 6 kommunestyrevedtak (Horten, Holmestrand, Sande, Hof, Stokke, Nøtterøy). 2

3 Vedtak om nye tiltak eller endring av forslåtte tiltak Vedtakene i 8 kommunestyrer omfatter konkrete tillegg eller korreksjoner av rådmannens foreslåtte tiltak. Fire kommuner trekker fram el-biler og ladestasjoner. Ellers er det stor spredning på disse tiltakene fra bistand til å fjerne nedgravde oljetanker til oppfordring til å søke samarbeid med byen Ashton Hayes i England. Noen de direkte knyttet opp mot forsterkning av endrete målsettinger (Sandefjord). Sandefjord retter også to anmodninger til regionale myndigheter knyttet til fjernvarmeutbygging. I tillegg har kommunestyret i Horten en rekke anførsler som er vedlagt protokollen om endring og tilføyelser av tiltak i klima- og energiplanen. Horten kommunestyre har en lang rekke korrigeringer av målsettinger og tiltak vedlagt protokollen hvor alle løfter ambisjonsnivået og øker presisjonen som styringssignaler for administrasjonen. Det vises ellers til kapitler om de konkrete tiltakene som klima- og energiplanene inneholder. Klimatilpasning; Protokolltilførsel i Horten kommunestyre om ny målsetting, tiltak i Andebu under landbruk. Den enkelte kommune Gjennomgangen er ikke komplett med alle kommunene Kommune Vedtak i kommunestyre / bystyre Endringer i forhold til rådmannens innstilling Horten Horten kommune vedtar forslaget til klima- og energiplan 2. Planen vedtas som en temaplan for klima og energi for 2012 til Mål og tiltak innarbeides i kommuneplanen samfunnsdel med handlingsprogram og andre sentrale styringsdokumenter. 3. Tiltak som er innarbeidet i budsjett og økonomiplan gjennomføres som planlagt. 4. Andre tiltak i klima- og energiplanen søkes innarbeidet ved neste års behandling av budsjett og økonomiplan. 5. Klima- og energiplanen følges opp i 2012 med en mer detaljert handlingsplan for neste fire års periode. Denne planen sendes på en bred høring og behandles i hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk før saken går til kommunestyret. 6. Horten kommune innfører et årlig klimaregnskap. Dette legges fram for kommunestyret 3 Rådmannens innstilling vedtatt (punkt 1-6).

4 sammen med en evaluering av gjennomførte tiltak og en rullering av handlingsplanen. Følger protokollen: Administrasjonens forslag endres som følger: 1. Horten kommune vedtar forslag til klima- og energiplan med følgende endringer: a. Kommunens mål og tiltak for klimatilpasning legges inn i planen ved første mulige oppdatering/rullering av planen (senest juni 2012). Det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for forslag til mål og tiltak for kommunens klimatilpasningsarbeid. b. 10 % av energibruken i Horten skal baseres på fornybare energikilder innen 2016 og 20% innen 2020 (legges inn som ny delmålsetting i kap. 4. Hovedmålsettinger) c. 20 % av energibruken i Horten kommunes egen virksomhet skal baseres på fornybare energikilder innen 2016 og 30 % innen 2020 (legges inn som ny målsetting i kap. 4. Hovedmålsettinger). Det samme målet legges inn som nytt hovedmål i tiltaksområdet Kommunens egen virksomhet ( kap. 7). Relevante delmål og tiltak formuleres iforlengelsen av dette. d. Det samlede utslipp av klimagasser fra mobile kilder skal i 2016 skal være 15% lavere og i 2020 være 30 % lavere enn i 2009 (Endret delmål for utslipp fra mobile kilder i kap.4). e. Øke bruken av utslippsfrie (elektrisitet/hydrogen) transportmidler (buss, bil, moped) minst 500 utslippsfrie transportmidler registrert i Horten (Endret delmål 4 i kap 6. Tiltaksområdet Transport) f. CO2-utslipp knyttet til fergetrafikken (fergedriften, biltrafikk til/fra fergen) kartlegges og tiltak iverksettes for å redusere utslippene på kort og lang sikt. Konsesjonsvilkårene for fergedrift fra 2016 skal foreligge innen utgangen av Disse følges opp så raskt som mulig med sikte på å få inn alternative energikilder (gass, elektrisitet) i fergetrafikken. (Nytt tiltak i kap. 6. Transport) g. Kommunen skal belønne bruk av sykkel ved arbeidsreiser med 2x kilometersats for bil. (Nytt tiltak i kap 7. Tiltaksområde Kommunens egen virksomhet, under kommunens transport) h. Alle tiltak tidfestes i forhold når tiltak senest skal være gjennomført i. Planen må synliggjøre mulige økonomiske gevinster og besparelser ved de tiltak som gjennomføres I følge rådmann Sundklakk er dette ikke en formell del av vedtaket, men interne styringssignaler for administrasjonens videre arbeid. 1. Administrasjonens punkt 2 endres til: 4

5 Planen vedtas som en temaplan for klima og energi for 2012 til Mål og tiltak innarbeides i kommuneplanen samfunnsdel første halvår I den forbindelse foretas en rullering av planens mål og tiltak hvor klimatilpasning inngår og det utarbeides en detaljert handlingsplan for perioden Mål, tiltak og handlingsplan sendes på en bred høring og behandles i hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk før saken går til kommunestyret. 2. Administrasjonens punkt 3 endres til: Tiltak som er innarbeidet i budsjett og økonomiplan gjennomføres som planlagt. Vedtatt finansiering av tiltak gjennom budsjett og økonomiplan synliggjøres i planen. 3. Lik administrasjonens forslag 4. Administrasjonens forslag strykes 5. Lik administrasjonens forslag, settes som nytt punkt 5 Opprinnelig formulering, på side 15 under Mål og tiltak: "Ved neste behov for utskifting av bilparken, sette krav til maksimalt utslipp, og vurdere lavutslippsbiler som elbiler / hybridbiler." endres til "Sette krav til maksimalt utslipp og fase ut dagens bilpark med elbiler. Det vil si at når en bil utrangeres, skal denne erstattes av en elbil. Hvis elbilene på markedet kan dokumenteres til å være for små til å dekke behovet, foretrekkes hybridbiler." Forslag 2: Vi synes også det er grunn til å legge inn mer forpliktende formuleringer på side 15 og 16 i Mål og tiltak. I alle disse tilfellene ønsker vi å fjerne "vurdere å" slik at formuleringene bli slik: Fase inn ny teknologi (LED og lignende, styringer m.v. ) for reduksjon av veglys. (gjeldende formulering: Vurdere ny teknologi (LED og lignende, styringer m.v. ) for reduksjon av veglys. ) Sette miljøkrav til innleide maskinentreprenører. Miljøsertifisering, Euro-standard på motorer eller lignende. (gjeldende formulering: Vurdere å sette miljøkrav til innleide maskinentreprenører. Miljøsertifisering, Euro-standard på motorer eller lignende.) Skjerpe de generelle kvalifikasjonskrav når det gjelder miljøstandard til kommunens leverandører. ( F.eks. Miljøsertifisering ) (gjeldende formulering: Vurdere å skjerpe de generelle 5

6 Holmestrand Tønsberg Sandefjord kvalifikasjonskrav når det gjelder miljøstandard til kommunens leverandører. (F.eks. Miljøsertifisering)) Kjøpe inn elektrisitet basert på sertifisert fornybar kraft. (gjeldende formulering: Vurdere innkjøp av elektrisitet basert på sertifisert fornybar kraft) 1. Klima- og energiplan for Holmestrand kommune datert vedtas. Det er bystyrets intensjon at planens mål skal nås gjennom foreslåtte tiltak. 2. Bystyret ber rådmannen om å innarbeide kommunens konkrete oppfølgingsplan innen klimaog energiplanarbeidet i økonomiplan og årsbudsjetter og rapportere status i oppnådde resultater i kommunens årsrapporter. 3. Bystyret ber rådmannen avsette personellressurser i administrasjonen, eventuelt i samarbeid med Hof og Re, for å sikre nødvendig oppfølging av planen 4. Bystyret ønsker at planen revideres hvert 4. år, og ber rådmannen påse at dette følges opp. Den vedlagte Energi og klimaplan vedtas som temaplan etter plan- og bygningsloven i Tønsberg kommune med følgende endring: Nytt punkt 11: Nytt tiltak: Ladestasjoner for el-bil i sentrum. Energiplan Energiplan for Sandefjord kommune, datert , legges til grunn for videre arbeid med energispørsmål i kommunen, jf vedtak i sak 33/09. Klimaplan 1. Klimaplan for Sandefjord kommune, datert , legges til grunn for videre arbeid med klimaspørsmål i kommunen. 2. Sandefjord kommune har ambisjoner om å redusere klimagass-utslippene med 25 % innen For å oppnå en reduksjon i klimagassutslippene på 25 % innen 2020 skal følgende være hovedretning: 6 Rådmannen foreslo i sin innstilling at planen tas til orientering. Kommunestyret vedtok planen. Rådmannen innstilte videre på at: «Det er bystyrets intensjon at planens mål skal nås gjennom foreslåtte tiltak. Rådmannen bes vurdere foreslått bemanningsressurs. Økte investeringsbehov tas opp gjennom den årlige budsjettprosessen.» Planens tiltak skal innarbeides i økonomiplanen. Årlig rapportering av resultater. Revisjon av planen hvert 4. år. Planen vedtatt i tråd med innstillingen, med en tilføyelse av et konkret tiltak om ladestasjoner i byen. Som innstilt, pluss henvisning til vedtak om Klimaplan (33/09). Som innstilt. Ny. Planen foreslår maks 3% høyere utslipp fra mobile kilder i 2020 enn i Ny. Pkt til 3.7.inngår delvis i planens tiltaksliste.

7 Arealplanlegging fortetting Fremtidige nye boligarealer legges så nær sentrum som mulig. Eksisterende arealer i/nær sentrum kan fortettes. Fremtidige nye næringsarealer legges i tilknytning til hovedfartsårene og eksisterende god infrastruktur. Dette vil redusere og effektivisere transportbehovet og gjøre det mulig med et bedre kollektivtilbud. Dette vil også kunne medføre bruk av landbruksjord, som da skal erstattes ved tilsvarende areal og opparbeidelse annet sted. Neste revisjon av kommuneplanen skal ta inn i seg dette forslaget Det skal etableres gode parkeringsmuligheter i tilknytning til hovedfartsårene rundt sentrum for å redusere bilkjøring i sentrum mest mulig. Trafikkmønsteret i sentrum gjennomgås samtidig ved en evaluering av gatebruksplan, herunder etablering av miljøgater Det legges til rette for ladestasjoner til elbiler på tilstrekkelig antall steder. Ved fornyelse av Sandefjord kommunes bilpark skal elbiler benyttes der det er mulig Sandefjord kommune skal vise vei i forhold til å gå over til fornybare energikilder på egne bygg og anlegg Sykkelbyprosjektet videreføres med høy prioritet Sandefjord kommune skal miljøsertifiseres etter ISO-standard eller som Miljøfyrtårn så snart som praktisk mulig. Rådmann legger frem en sak for formannskapet med tiltak og fremdrift for slik sertifisering Rådmannen bes, innen mars 2010, å utarbeide ytterligere forslag til tiltak. Disse legges frem til politisk behandling. Vedtak Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp 1. Tiltak innenfor hovedgruppe 1 og 2 som beskrevet i saken utredes videre. 2. For kommunens bygningsmasse utredes alternative energikilder nærmere for følgende bygg; Lunden eldresenter, Sande skole og Svømmehallen. 3. Behovet for økte ressurser til investering eller drift vedrørende klimatiltak tas opp ved 7 Ny. Som innstilt. Som innstilt.

8 Larvik behandling av budsjettet for det enkelte år. 5. Sandefjord bystyre anmoder regionale myndigheter i Vestfold om å legge større vekt på de klimamessige miljøgevinster som et fjernvarmeanlegg i Kilen/Hegna-området vil kunne gi når søknad om etablering av slikt anlegg behandles. 4. Bystyret vil også anmode statlige myndigheter om å legge bedre til rette for at fjernvarmeanlegg kan etableres der forholdene ligger til rette for slike anlegg, f.eks. Bugården-området i Sandefjord. 1. Kommunestyret slutter seg til følgende visjon og hovedmål: Visjon Larvik kommune påtar seg et globalt medansvar for å skape en bærekraftig utvikling som sikrer de fremtidige generasjonene. Larvik er en av de fremste kommunene i Norden på bruk av fornybar energi innen Hovedmål. Klimagassutslippene skal reduseres med 20 prosent av 1990-nivå innen Larvik kommune vil arbeide for at fornybar energi utgjør 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen 2012 og 40 prosent innen Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med 2006 som basisår. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2016 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme forslag til mål, retningslinjer og tiltak med bakgrunn i handlingsprogrammet til KOU 2009:1 ved behandling av: Strategidokumentet. Mål og tiltak knyttes i hovedsak opp mot fokusområdet Natur og miljø Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel 3. Kommunestyret ber rådmannen spesielt vurdere en prioritering av handlingsprogrammets informasjons-, rådgivnings- og opplæringstiltak overfor innbyggere og ansatte, og at dette får fokus fra årsskiftet 2009/ Kommunestyret ber rådmannen inneværende år initiere opprettelse av et bredt sammensatt klimaråd for å skape en møteplass og samarbeidsarena mellom næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og administrasjon/politikere. 5. Planen skal rulleres det første året i hver valgperiode. 8 Som innstilt. Ny. Anmodning til statlige myndigheter. Ny. Anmodning til statlige myndigheter. Hovedmålet fristilles fra formuleringer i KOU 2009:1. Målfrist endret fra foreslåtte 2012 til Tillegg «i hovedsak» Nytt vedtakspunkt.

9 Svelvik Sande Kommunestyret vedtar Klima- og energiplan for Svelvik kommune Klima- og energiplanene skal være retningsgivende og koordinerende for kommunens målsetting om reduksjon av energiforbruket på egne bygg og virksomheter. 2. Klima- og energiplanen skal gjennom konkrete tiltak stimulere til nytenking, noe som kan bidra til å redusere klimautslippene og forbruket av energi. 1. Klima- og energiplan for Sande kommune godkjennes. 2. De endelige prioriteringer vil fremkomme i økonomiplan/ budsjettdokumenter. Vedtatt som innstilt. Annet punkt om prioriteringer ble tilføyd. Planen skulle vært fremmet som kommunedelplan. Grunnet forsinkelse ble planen fremmet uten at formelle krav til dette er oppfylt. 9

10 Hof Re Andebu Klima- og energiplan Klima- og energiplan for Hof kommune, revidert vedtas som en kommunedelplan. Intensjonen er at planens mål skal nås gjennom foreslåtte tiltak. 1. Oppfølgingsplan for klima- og energiarbeidet må opprettes der rådmannen synliggjør hvem som er delegert ansvaret for de ulike tiltakene og prioritering av tiltakene. Oppfølgingsplanen legges fram for kommunestyret i løpet av høsten Klima- og energiplanarbeidet må innarbeides i økonomiplan og årsbudsjetter. 3. Klima- og energiplanarbeidet skal inkluderes i Hof kommunes virksomhet. I alle relevante saksframlegg i alle sektorer skal det vurderes hvordan klima- og energiplanens mål oppnås i anbefalte og alternative løsninger. 4. Rådmannen skal rapportere status i oppnådde resultater i kommunens årsrapport. 5. klima- og energiplanen rulleres hvert år. Handlingsplan (oppfølgingsplan ref vedtak ovenfor) Rådmannens forslag til Handlingsplan til Klima- og energiplanen vedtas. Handlingsplanen er sist revidert Vedlagte forslag til Klima- og energiplan for Re kommune vedtas med følgende tillegg under pkt 3.3.2: Kommunen skal være behjelpelig med informasjon om løsninger for å uskadeliggjøre tankene der de ligger. 2. Planen revideres minimum hvert 4. år. Som grunnlag for revisjonen tas det spesielt hensyn til erfaringer og tilbakemeldinger fra arbeidet i Re miljøforum og Grønne Energikommuner. Klima og energiplan 1. Klima- og energiplan for Andebu kommune vedtas som temaplan for klima- og energi for Mål og tiltak i Klima- og energiplanen innarbeides i kommuneplanen og i andre styringsdokumenter. Enstemmig i henhold til rådmannens innstilling. Enstemmig i henhold til rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling i første punkt var: «Vedlagte forslag til Klima- og energiplan for Re kommune vedtas.» Kommunestyret tok inn en presisering knyttet til utfasing av oljefyr og dermed nedgravde tanker for fyringsolje eller parafin. Punk 2 som innstilt. Innstilling vedtatt uten endringer. 10

11 Stokke Nøtterøy Innledningen i hoveddelen bør ha mer fokus på energi og energiøkonomisering. Det bør også være mer fokus på økonomisk besparelse ved energieffektive tiltak. 2. Tiltakene 1 og 2 for næringslivet i rapportens kapittel 8.1, bør også iverksettes for husholdningene i kommunen. 3. Stokke kommune skal unnlate å benytte regnskogtømmer som ikke er sertifisert eller som ikke er fra bærekraftig skogbruk. Stokke kommune skal veilede utbyggere, næringsliv og innbyggere i forhold til å unngå regnskogtømmer som ikke er sertifisert eller som ikke er fra et bærekraftig skogbruk. 4. EUs bygningsenergidirektiv (2002/91/EU) ble innlemmet i EØS-avtalen i Energimerkeordningen er i Norge obligatorisk innført fra 01. juli Administrasjonen bes utrede om direktivet er ivaretatt i planen. 5. Kommunen oppfordres til å søke tiltaksmidler for kollektivtrafikk, til å prøve ut ny kollektivsatsing mellom Stokke stasjon og Borgeskogen næringsområde. Det er en forutsetning at tiltaket ikke krever kommunal egenandel. 6. Ved inngåelse av ny leasingavtale bør kommunen anskaffe 4 el-biler eller biler med alternativ energi. 7. Handlingsdelen av klima- og energiplanen rulleres årlig i utfordrings-dokumentet og søkes innarbeidet i handlingsprogram og økonomiplan. Klima og energiplanen 1. Forslag til Klima- og energiplan for Nøtterøy kommune 2008 godkjennes med de endringer som fremgår av kommunestyrets behandling. 2. Forslag til Handlingsplan til Klima- og energiplan for Nøtterøy kommune godkjennes med de endringer som fremgår av kommunestyrets behandling. 3. Handlingsplanen evalueres årlig første gang høsten Klimarådet bes fremme en sak for formannskapet hvor det vurderes om Nøtterøy kommune skal søke status som vennskapskommune med Ashton Hayes, Storbritannia på området klima og reduksjon av CO2. Evaluering av Handlingsplan Kommunestyret slutter seg til klimarådets uttalelse til handlingsplan Klima- og energiplan for Nøtterøy kommune Ressurs til gjennomføring av klima- og energiarbeidet i Nøtterøy kommune vurderes i budsjett 2012 og økonomiplan/ handlingsprogram Mer fokus på energi, enøk og økonomisk besparelse ved enøk. Enøkfokus og valg av energikilder innen næringslivet må også gjelde husholdningene. Krav til sertifisert regnskogtømmer. Påse at EU s bygningsdirektiv er ivaretatt i planen. Søke tiltaksmidler for kollektivtransport, forutsatt uten kommunal egenandel. 4 el-biler eller annen alternativ energi ved ny leasingavtale. Rullering årlig i utfordringsdokumentet, og innarbeiding i handlingsprogram og økonomiplan. Vedtak som innstilling. Vedtak som innstilling. Årlig rullering av handlingsplanen fra og med Klimarådet bes fremme sak om vennskaps-kommune med Ashton Hayes, England om klima og reduksjon av CO2. Rådmannen foreslo evalueringen tatt til orientering.

12 Tjøme Lardal Klimarådets forslag legges til grunn for disponering av investerings-midlene på kr ,- til klimatiltak. Forslag til Klima- og Energiplan for Tjøme kommune , med Faktadel datert , og Mål og Tiltaksdel datert , vedtas med følgende endringer i Mål og tiltaksdelen: 11. Transport, tiltak 1: Utgår Kommunens transport, tiltak 3: Under Kommentar tilføyes: Når det er aktuelt å innføre el-biler i kommunens virksomheter. Under Kommunens kostnader tilføyes: Ca. kr pr. ladestasjon. Forslag til Energi- og klimaplan vedtas med følgende endringer: 1. Den nye tiltakslisten som er presentert i saken, vedtas. 2. I tillegg tas følgende inn i planen: Pkt 10.1 Kommunal drift Målsetting 1 endres til: Kommunen har som mål å energieffektivisere sine bygg med 10 % reduksjon innen 2015 med basisår Strategier, strategi 1: Arbeide for energieffektiv drift av kommunale bygg og anlegg med blant annet utfasing av oljefyrer innen Pkt 10.2 Kommunen som samfunnsutvikler Målsetting 1 endres til: Kommunen vil i sin plan- og pådriverrolle arbeide for å redusere klimagassutslippene med 10 % i forhold til år 2007 i kommunen som geografisk område innen Pkt 11.1 Kommunal drift Tiltak 1 til Indikator legges til..basisår er Pkt 11.2 Stasjonært energiforbruk Tiltak 4 til Tidsperiode for gjennomføring: innen Klimaplanen rulleres årlig med en målsetting om å bli klimanøytral. Som innstilt. Som innstilt. I tråd med rådmannens innstilling. Skjerpet målsetting i og med en tidsfrist (2015). Konkretiserer utfasing av oljefyr. Referanseår endret fra 2006 til Definert frist år Fristene legges inn i tiltakene. Nytt punkt. 12

13 13

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 907 44 608 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer