Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem Landbruk Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner med konkretiserte tiltak innen temaet) 1. Tiltak for redusert nitrogengjødsling og redusert høstpløying. Klimavennlig jordbearbeiding: Ta i bruk bioenergi som energibærer til oppvarming i stede for el og olje. Konvertere fra olje til bio. Strategi for overgang til bio inne landbruk og veksthusnæringen: 9 3. Vurdere landbrukes mulighet for å støtte opp om etablering av biogassanlegg der husdyrgjødsel kan leveres: 3 (Horten, S-fjord og Stokke) 4. Legge til rette for etablering av varmeleveranser bondevarme: Ta i bruk biodiesel på landbruksmaskiner: 3 (H-stand, Svelvik, Nøtterøy) 6. Økt skogproduksjon, skogskjøtsel som er positivt for klima: 5 (Horten, Svelvik, Sande, Hof, Lardal) Sammenfatning og drøfting Tiltak for å redusere klimautslippet fra jordbruket er nevnt ved redusert nitrogengjødsling og redusert omfang av høstpløying. 12 kommuner har nevnt dette som et tiltak. Horten kan synes å legge dette i en egen handlingsplan. Enkelte ønsker vil oppnå redusert klimagassutslipp ved overgang til økologisk drift. Gårdsbruk har gjennomgående god tilgang på biobrensel. 9 kommuner har som tiltak å bistå eller veilede landbruket til å ta i bruk mer bioenergi på eget gårdsbruk. En vil med det redusere bruken av el og olje. Holmestrand kommune vil etablere en arbeidsgruppe med representanter fra landbruket for legge opp til en strategi for gjennomføring. Enkelte trekker også inn veksthusnæringen når det gjelder konvertering fra olje/el til fornybar energi. Etablering av virksomheter som kan tilby varmeleveranse gjennom bioenergi med utgangspunkt i et gårdsbruk er et tiltak for 11 av kommunene. Eget firma tenkes etablert der flis produsert fra egen skog er viktig grunnlag. Det nevnes veiledning og info som utgangspunkt for etablering av varmeleverandørfirma. Utnyttelse av husdyrgjødsel til biogass er et mulig tiltak for 3 kommuner. Sandefjord kommune peker på muligheten for å tilføre husdyrgjødsel til deres biogassanlegg 1

2 ved Enga Renseanlegg. Tønsberg ønsker å se på nytten av å levere til og støtte opp om et mulig biogassanlegg på Taranrød. Landbruket har en rekke maskiner som bruker diesel som drivstoff. 3 kommuner har tiltak der det skal legges til rette for å ta i bruk biodiesel som drivstoff. Holmestrand kommune vil etablere en arbeidsgruppe med representanter fra landbruket for legge opp til en strategi for gjennomføring. Her bør det ligge til rette for en felles strategi for alle kommunene der landbruksnæringen står for gjennomføring via eksempelvis bondelaget. Skogens betydning for klimaarbeidet er trukket frem av 5 kommuner. Økt skogproduksjon er nevnt som tiltak uten at dette er trukket videre med tanke på hvordan en skal få til dette. Bedre skogskjøtsel er tilsvarende et tiltak. Dette er nok et tema som kan synes undervurdert. Et par kommuner har fokus på å informere om tilskuddsordninger for klima- og energitiltak i landbruket. Dette kan også gjelde tilskudd til bondevarmeselskap fra Innovasjon Norge. Den enkelte kommune Delmål Landbruk (oversikten over delmål er ikke fullstendig for alle kommuner) Horten Hovedmålsetting : Redusere utslippet av klimagasser i landbruket med 5% innen 2016 og 10% innen 2020 Delmål for 2016: (alle med basis i 2009-tall) 1. Redusere utslippene fra jordbruket med 5 % 2. Redusere utslippene fra husdyrhold med 5 % 3. Øke CO2-bindingen i skog 4. Øke bruken av lokal produsert bioenergi Tiltak innen Landbruk (Rød skrift indikerer at teamet også forekommer et annet sted i analysen) 1. Samarbeide med landbruksorganisasjonene om å utarbeide handlings-planer for gjennomføring av omforente tiltak innenfor husdyrhold, jordbruk, skogbruk. 2. Sammen med næringen vurdere landbrukets nytte og muligheter i fht etablering av biogassanlegg på Taranrød. Leveranser av husdyrgjødsel, retur av utgjæret gjødsel, kontra transportkostnader og klimagass-regnskap. 3. Støtte opp om økt bruk av bioenergi ved å tilrettelegge for dette så langt mulig og vurdere energileveranser til kommunale bygg hvor dette kan være aktuelt. Merknad Ansvarsplassert 2

3 Holmestrand Redusere utslippene av lystgass og metangass så mye som praktisk og økonomisk mulig. Fase ut bruken av fyringsolje til oppvarming av gårdsbebyggelse og korntørking og erstatte dette med lokale energikilder innen Redusere bruken av fossilt drivstoff i landbruket med 30 % innen Landbruket skal levere 2,5 GWh fornybar energi i form av varme inne Bistå gårdsbruk i å konvertere fra fyringsolje/ elkjel til flisfyring, evt. andre løsninger. Etablere en arbeidsgruppe med repr. fra landbruket for å utrede saken nærmere og legge opp en strategi for gjennomføring. 2. Legge til rette for at landbruket kan ta i bruk biodiesel på sine maskiner. Etablere en arbeidsgruppe med repr. fra landbruket for å utrede saken nærmere og legge opp en strategi for gjennomføring. 3. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør firma, 4. Videreføre tiltak for redusert gjødsling, redusert høstpløying, og stimulere til overgang til økologisk drift. Ikke ansvarsplassering Noe samarbeidsprosesser Tønsberg Ingen spesifikke mål utover reduksjonsmål for klimagasser (s 40) 1. Veilede næringsutøvere i landbruket i å konvertere fra fyringsolje/elkjel til fornybare oppvarmingskilder. Kommunen etablerer en prosjektgruppe med lokalt bonde- /skogbrukerlag. 2. Veilede og legge til rette for etablering av lokale varmeleverandørfirma med grunnlag i landbruksnæringen. 3. Videreføre tiltak for redusert nitrogengjødsling og redusert høstpløying (reduksjon av N2O), nye gjødselsmetoder. Ikke ansvarsplassering Ikke økonomivurdering Ikke tidsplan Sandefjord Hovedmål Redusere utslipp fra metangass og lystgass i landbruksektoren så langt det er praktiskøkonomisk mulig. Redusere forbruket av fossilt brensel og drivstoff i landbruks-sektoren. Utvikle landbruket som energileverandør. Delmål Bidra til å fase ut fyringsolje og el som hovedoppvarmingskilde i landbruksnæringen 1. Vurdere en løsning hvor Biogassreaktor på Enga Renseanlegg tar imot husdyrgjødsel. 2. Informere og påvirke gårdbrukere til å ha en gårdsdrift som i størst mulig grad bidrar til å redusere utslippet av klimagasser fra landbrukets virksomhet. 3. Bistå gårdbrukere som kan utvikle næringsvirksomheter som kan ha positiv effekt for reduksjon av klimagassutslipp, for eksempel lokale varmeleverandørfirma basert på skogsressurser. Ikke ansvarsplassert. Ressursvurdert. Ikke tidsplanlagt utover planens virketid (2020?). 3

4 innen Oppfordre til å utnytte energiinnholdet i husdyrgjødsel. Legge til rette for å benytte uproduktiv skog til energiproduksjon. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandører med basis i landbruket. Bidra til at det benytte biodiesel på landbruksmaskiner. Larvik Aktuelle strategier: Arbeide for miljøvennlig stasjonær energibruk i landbruket, f.eks ved å erstatte fyringsolje med flisfyring. Stimulere til økt leveranse av fornybar energi fra landbruks-tilknyttet virksomhet til eksterne kunder. Motivere til metoder for gjødsling og jordarbeiding som gir lave klimagassutslipp (f.eks tilpasset gjødsling og redusert høstpløying). 1. Veilede næringsutøvere i landbruket i å konvertere fra fyringsolje/elkjel til flisfyring, evt. til andre miljøvennlige løsninger. Etablere ei prosjektgruppe med repr. fra landbrukets organisasjoner. Opprette kontakt mellom næringsutøvere i landbruket og Innovasjon Norge mht. støtteordninger til biovarme-anlegg på gårder og i veksthus. 2. Veilede og legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør-firma med basis i landbruksnæringa. 3. Videreføre tiltak for tilpasset gjødsling og redusert høstpløying. Ikke ansvarsplassert. Ikke økonomisk beregning, men merknader om kompetansehevingsbehov. 4-årig handlingsplan. Beregning av klimagassgevinst. Svelvik Redusere utslipp av lystgass og metangass så mye som praktisk-økonomisk mulig Redusere bruken av fossilt drivstoff og fossilt brensel i landbruket Verdiskaping i landbruket basert på utnyttelse av bioenergiressursene 1. Videreføre og forbedre tiltak for redusert nitrogengjødsling, redusert høstpløying. 2. Bistå landbrukseiendommer i å ta i bruk egne bioenergiressurser. 3. Legge til rette for at landbruket kan ta bruk biodiesel på sine maskiner. 4. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandørfirma, 5. Økt skogproduksjon. 6. Informere om statlige støtteordninger til gårdsanlegg, veksthus mv. Ansvarsplassering internt eller eksternt Tidsfrister Klimaeffekter beregnet / vurdert 4

5 Sande Verdiskaping i landbruket basert på utnyttelse av bioenergiressursene. Redusere utslipp av lystgass og metangass så mye som praktisk-økonomisk mulig. Redusere bruken av fossilt drivstoff og fossilt brensel i landbruket 1. Redusert høstpløying. Kornproduksjon på areal med stort avlingspotensiale. Riktig sortsmateriale. Forbedre jordkvaliteten ved drenering, kalking, vekstskifte. Økt bruk av fangvekster. Utnytte marginale arealer til gras og energivekster. Økt produksjon av hvitt kjøtt (gris, fjærkre). 2. Bistå landbrukseiendommer i å ta i bruk egne bioenergiressurser. 3. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør firma, 4. Økt skogproduksjon Ansvar og samarbeidsparter. Merknader til klimagevinst og prosessforløp av tiltaket. Hof Målsettinger - landbruk Redusere utslippene av lystgass og metangass så mye som praktisk og økonomisk mulig. Fase ut bruken av fyringsolje til oppvarming av gårdsbebyggelse og korntørking og erstatte dette med lokale energikilder innen Etablere flere gårdsvarmeanlegg. Landbruket skal levere 2,5 GWh fornybar energi i form av varme innen 2020 Bedre skogskjøtsel skal føre til økt binding av CO2. 1. Bistå gårdsbruk i å konvertere fra fyringsolje/ elkjel til flisfyring, evt. andre løsninger. Etablere en arbeidsgruppe med repr. Fra landbruket for å utrede saken nærmere og legge opp en strategi for gjennomføring. 2. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør firma, 3. Tilby kurs for drift av gårdsanlegg og etablering av firma for varmeleveranser. 4. Videreføre tiltak for redusert gjødsling, redusert høstpløying. 5. Stimulere til økt og tettere skogplanting og betre skjøtsel av skogen slik at produksjonen økes. Ansvarsplassering, Samarbeidsparter og prosess, prioritering Re Redusere gass-, el- og oljeforbruket i næringslivets bygg og anlegg. Redusere utslipp av lystgass (NO) i landbruket. 1. Informere om støtteordninger til gårdsanlegg, veksthus mv. og bidra med hjelp i prosessen. 2. Informere landbruket om utslippskilder i næringa. Redusert bruk av nitrogenholdig gjødsel, eller gjødsling i flere omganger er viktige tiltak for å redusere utslippene er omlegging til økologisk drift, grøfting/ hydrotekniske tiltak, redusert areal dyrket myr, andre håndteringsmåter for vekstrestene, samt forebygging av pakkeskader i jord, slik at kritiske oksygennivåer unngås. Ikke ansvarsplassert Ikke tidsplanlagt 5

6 3. Oppfordre til færre håndteringer og bedre lagringsplasser for gjødsel: dette fører til mindre avdampning av klimagasser. Andebu Redusere klimagassutslipp i landbrukssektoren så langt det er praktisk og økonomisk mulig. 1. Kartlegge muligheter til å forbedre klima og muligheter for energiproduksjon. 2. Stimulere til vedlikehold og nygrøfting av jordbruksareal. 3. Sikre elvekanter og vannveier mot erosjon. 4. Minske arealer med høstpløying. 5. Bruk av eksisterende tilskuddsordninger i forbindelse med klima og energi skal økes. Ansvarsplassert Tidsplanlagt Stokke Fase ut bruken av fyringsolje/elkjeler som grunnlast til oppvarming av veksthus, gårdsbebyggelse og korntørking og erstatte dette med lokale energikilder innen lokale leverandører av ferdig varme innen 2015 Redusere utslippene av metan og lystgass. 15% av jordbruksarealet skal dyrkes etter klimavennlige prinsipper innen Bistå gårdsbruk og veksthusnæringen i å konvertere fra fyringsolje/ elkjel til flisfyring, halmfyring, evt. andre løsninger. 2. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør firma, 3. Påvirke Fylkesmannen i fht, tilskuddsordninger på åker i stubb. 4. Vurdere tiltak i fht husdyrhold. 5. Tiltak for økt CO2-binding - planting, skogkultur. 6. Større fokus på grøfting, drenering. 7. Utnyttelse av gjødsel til metangass. 8. Klimavennlig Jordbearbeiding. Ansvar Tidsplan Arbeidsinnsats Prosessveiledning Nøtterøy Redusere utslippene av klimagasser med ca tonn CO2-ekvivalenter per år. Redusere utslippene av lystgass og metangass så mye som praktisk og økonomisk mulig. Fase ut bruken av fyringsolje til oppvarming og erstatte dette med lokale energikilder innen 2018 (Utgjør ca tonn CO2-ekvivalenter per år). Redusere bruken av fossilt drivstoff i landbruket med 50 % innen 2018 (Utgjør ca 250 tonn CO2- ekvivalenter per år.). 1. Bistå landbrukseiendommer i å konvertere fra fyringsolje/elkjel til flisfyring, evt. andre løsninger. 2. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandørfirmaer, 3. Videreføre tiltak for redusert nitrogengjødsling og redusert høstpløying. Hensikt: Redusere utslipp av lystgass. 4. Redusere klimagassutslipp fra husdyrhold ved å endre fórblanding og prosessere husdyrgjødsel. 5. Legge til rette for at landbruket kan ta i bruk biodiesel på sine maskiner. Undersøke om maskinene kan benytte biodiesel og 6 Ansvarsplassering Tidsplan for flere av tiltakene Vurdert ressursbruk Klimagassberegning Samarbeidsformer

7 Landbruket skal levere 3 GWh fornybar energi innen 2018 (inkludert egen virksomhet. ). etablere tankfylling på kommunens driftseiendom. Alternativ også for kommunens maskiner. Tjøme Fase ut bruken av fyringsolje/elkjeler som grunnlast til oppvarming i landbruket og erstatte dette med lokale energikilder innen Bistå landbruket i å konvertere fra fyringsolje/ elkjel til flisfyring, evt. andre løsninger. Organisering av arb. gruppe, internt ansvar Lardal Redusere klimagassutslipp fra primærnæringen 2. Redusere utslipp av klimagasser fra jordbruksareal. 3. Aktiv skogpleie for å sikre CO2-binding. Samarbeidsform Kostnadsvurdering Planperioden 7

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer