Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune"

Transkript

1 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2 Forord Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring Prosess4 4 Ansvarsfordeling gjennomføring av målsettinger og tiltak Stasjonært energiforbruk - målsettinger og tiltak Transport - målsettinger og tiltak Avfall - målsettinger og tiltak Landbruk - målsettinger og tiltak Kommunens bygninger og anlegg - målsettinger og tiltak 4.6 Kommunens transport - målsettinger og tiltak Kommunens innkjøp - målsettinger og tiltak Kommunens påvirkerrolle - målsettinger og tiltak 4 2

3 Forord Hof kommune legger med dette frem sin første klima - og energiplan. Hof kommunestyre vedtok den å utarbeide en klima - og energiplan som en del av en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel. Planen skal gjelde for de neste fem år. Global oppvarming er en av de store miljøutfordringene verden står overfor. Når det gjelder disse utfordringene bør vi tenke globalt, men handle lokalt. Derfor er det viktig å gjøre vår del for klimaet der vi bor og arbeider. Vi har fått pålegg fra Staten om å utarbeide Hof kommunes klima - og energiplan og vi tar denne utfordringen. Energi - og klimaspørsmål berører alle kommunens oppgaver og vi vil bidra med vårt til å påvirke i positiv retning. I Hof kommune er det store skoger som gjennom sin tilvekst bidrar positivt med hensyn til klimaforbedringer. Likeledes har vi store bioenergipotensialer på dette området. Vi forvalter en stor bygningsmasse og bruker mye energi. Det er derfor viktig å arbeide for omlegging til mer klimavennlige løsninger på dette området. Hof kommune ønsker med denne planen å ta sin del av ansvaret og å finne gode løsninger på klima - og energiområdet. Det aller viktigste tiltaket for klimaet er å bruke mindre energi, derfor vil tiltakene som legger til rette for lavere energiforbruk ha første prioritet. Det er i arbeidet med denne planen blitt lagt vekt på realistiske og gjennomførbare mål, strategier og tiltak. Hof kommune ønsker en langsiktig og bærekraftig strategi for energi - og klimaarbeidet. Arbeidet med både planen og tiltakene vil heve kompetansen innad i kommunen vår samtidig som vi blir bedre kvalifisert til å løse utfordringer knyttet til energi - og klima utfordringer. Avslutningsvis vil jeg takke arbeidsgruppen for vel utført arbeid. Med vennlig hilsen Olav Bjørnli Ordfører 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan 2. Kommunale vedtak Klima- og energiplan for Hof kommune ble behandlet i kommunestyret Vedtaket var enstemmig i henhold til innstillingen. Vedtaket lød: KS-046/0 Vedtak: Klima- og energiplan for Hof kommune, revidert vedtas som en kommunedelplan. Intensjonen er at planens mål skal nås gjennom foreslåtte tiltak.. Oppfølgingsplan for klima- og energiarbeidet må opprettes der rådmannen synliggjør hvem som er delegert ansvaret for de ulike tiltakene og prioritering av tiltakene. Oppfølgingsplanen legges frem for kommunestyret i løpet av høsten Klima- og energiplanarbeidet må innarbeides i økonomiplan og årsbudsjetter. 3. Klima- og energiplanarbeidet skal inkluderes i Hof kommunes virksomhet. I alle relevante saksfremlegg i alle sektorer skal det vurderes hvordan Klima- og energiplanens mål oppnås i anbefalte og alternative løsninger. 4. Rådmannen skal rapportere status i oppnådde resultater i kommunens årsrapport. 5. Klima- og energiplanen rulleres hvert 4.år. 3

4 3 Gjennomføring I stedet for oppfølgingsplan har kommunen har valgt å bruke begrepet handlingsplan da dette er mest brukt for denne typen planer. Klima- og energiplanen viser kommunens vedtatte mål og tiltak for reduserte klimagassutslipp. Handlingsplanen viser hvem som er delegert ansvaret for å gjennomføre tiltakene og hvordan tiltakene skal prioriteres. Ansvar: Sektorleder i kommunen er angitt som ansvarlig for å gjennomføre tiltak. Der det er naturlig å spesifisere nærmere er dette gjort. Koder: Sektor for undervisning: SKOLE Sektor for helse og omsorg: HO Sektor for kultur: KULTUR Sektor for teknikk, landbruk og miljø: Sektor for barnehage: BHG Økonomi: ØK Alle sektorlederne: ALLE Ordfører: Ordfører Kommunestyret: KS Prioritet: ene har fått prioritet fra -3 der er høyest og 3 er lavest. 3. Prosess Strategi for gjennomføring Rådmannen har ansvaret for å rapportere årlig til kommunestyret om tiltak og mål. Rådmannen har hovedansvaret for at tiltakene blir gjennomført i samsvar med planen, og presenterer her en handlingsplan for å synliggjøre hvem som er delegert ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltakene. Klima- og Energiplanen er først og fremst kommunens egen plan, kommunen skal feie for egen dør - gå foran og gjøre tiltak i egen organisasjon. Kommunen kan, med bakgrunn i klima- og energiplanen få inntil kr fra Enova for å utarbeide et forprosjekt på energieffektivisering i bygningsmassen (Enøkplan). Dette vil da være en konkret handlingsplan for en videre enøksatsing. Forprosjektet vil videre være et grunnlag for søknad til Enova om investeringsstøtte til gjennomføring av tiltakene. Likevel, kommunen kan ikke alene løse alle oppgaver knyttet til reduksjon av klimagassutslipp. Hof kommune legger derfor opp til involvering fra andre aktører i kommunen for at målsettingene skal oppnås. Det vil si at innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner må trekkes med i arbeidet. Klima- og energiplanen skal rulleres minst hvert 4. år. I neste generasjons Klima- og energiplan må kommunen ta i bruk enda flere tiltak for å redusere klimagassutslipp. Det forventes da fra statlig hold at kommunene gjør en mer detaljert klima- og energiplanlegging. Kanskje den teknologiske utviklingen hjelper oss på vei, men vi har fortsatt et stort ansvar og mange utfordringer å jobbe med. 4

5 Kommunens virkemidler og roller Kommunen kan gjennomføre tiltak innenfor egen virksomhet. I tillegg er det mulig å legge opp til en stor grad av involvering fra andre aktører i lokalsamfunnet for at målsettingene skal oppnås, dvs. innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner. For sektorene transport og avfall vil et regionalt samarbeide være nødvendig for å oppnå resultater. Kommunen kan aktivt bruke de virkemidler man rår over i sine ulike roller. Dette er i hovedsak: I egen organisasjon og virksomhet. Som forvalter av PBL, utnytte mulighetene. I undervisningsrollen, gi kunnskap til skoler og barnehager om klima og energi Som pådriver overfor lokalt næringsliv, slik at disse gjennomfører tiltak. Som pådriver overfor egen befolkning og lokale organisasjoner, slik at disse gjennomfører tiltak.. Som pådriver overfor nabokommuner, fylkeskommunen og stat. Spesielt er dette relevant for avfall- og transportløsninger. Informasjonsspredning, sikre oppfølging av klima- og energiplanen og informere om utviklingen, både internt og eksternt Avfallshåndtering gjennom deleierskap i Vesar For å oppnå resultat som forutsatt er det viktig at kommunen gir føringer, setter av ressurser på tiltakene og plasserer ansvaret og oppfølgingen av tiltakene hos de rette personer og grupper. Kommunenes ansvarsområde i forhold til utslipp av klimagasser I rapport fra CICERO 2005:06 anslås det at om lag 20 % av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk, og det er forutsatt at om lag 25 % av all transport er lokal transport. 5-2 Kilde Miljøstatus 5

6 4 Ansvarsfordeling gjennomføring av målsettinger og tiltak 4. Stasjonært energiforbruk - målsettinger og tiltak Målsettinger. Fase ut forbruk av fyringsolje, parafin og elkjeler som hovedoppvarmingskilde innen miljøsertifiserte bedrifter innen Nye bygg skal oppfordres til å bruke fornybar energikilde som hovedoppvarmingskilde. 4. Utrede nærvarmenett i Hof sentrum i fbm nye byggeprosjekter.. Det skal oppfordres om energifleksibilitet og klimavennlige energiløsninger i alle reguleringsplaner, i forhåndskonferansen og i alle byggesaker. Gi informasjon om Passivhus. 2. Initiere til energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i industrien og næringslivet. 3. Lokalisere nye utbygginger til allerede etablerte sentere. 4. Ta inn klimavurderinger i alle andre relevante planer. 5. Initiere til energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i husholdningene. 6. Oppfordre bedrifter til å gjennomføre miljøsertifisering 7. Informere om og diskutere mulige klimatiltak i næringsvirksomheter. 8. Utarbeide varmeplaner for aktuelle områder For å redusere avhengigheten til el og fossile brensler er det viktig at bygget har den nødvendige energifleksibilitet. Dette betyr i mange tilfeller et vannbårent varmeanlegg, eller andre løsninger hvor vedovn, pelletskamin, varmepumpe, solenergi, og lignende dekker hoveddelen av energiforbruket. Passivhus er også aktuelt. Invitere til et informasjons- og dialogmøte, hvor det redegjøres om kommunens klimamål, Enovas støttemuligheter og bedriftenes energimuligheter. Spesielt for sentrum er det viktig at det skapes et tilstrekkelig kundegrunnlag for et mulig framtidig nærvarmenett. Det samme kan være gjeldende for Sundbyfoss. Transportplan, kommuneplan, reguleringsplan, næringsplan. Oppfordre innbyggerne til enøk og fornybar energi. Kampanje for utfasing av parafinkaminer og oljefyrer, til fordel for pelletskaminer, varmepumper og lignende. For eksempel Hof-nytt bladet Informere om ulike sertifiseringsordninger i møte med næringslivet. Varsle om kommunale (miljø)krav til leverandører. Tas inn som tema i forbindelse med frokostmøter for næringslivet. Varmeplanen kan vurdere om det er grunnlag for å etablere nærvarmeanlegg Ordfører Ordfører ALLE 2 Ordfører Ordfører 2 6

7 ved Sundbyfoss og Hof sentrum som eksempel. Det kan gis støtte fra Enova. 9. Stimulere til fortsatt og økt bruk av ved som brensel i boliger, men også se mulighet til å benytte flis som brensel i større anlegg. Ved er en viktig energikilde og i mange tilfeller en for lite utnyttet ressurs. Hof har naturgitte forutsetninger som bør utnyttes og utvikles videre, der ytterligere verdiskapning er mulig også ved å se på mulighet for videre foredling til flis. 7

8 4.2 Transport - målsettinger og tiltak Målsettinger. Redusere andelen reiser med privatbil. 2. Øke andelen reiser med buss. 3. Øke andelen gående og syklende. Kompakt tettstedsutvikling nær etablerte sentra og kollektivknutepunkt (Se også arealdelen.) 2. Opprette ladestasjoner for elbiler på sentrale steder i kommunen både på offentlige og private parkeringsplasser. 3. Videreføre arbeidet for bedre tilrettelegging av kollektivtilbudet, særlig for arbeidsreiser til byene og til videregående skoler. 4. Påvirke oljeselskap til etablering av fyllestasjon for alternative drivstoff. 5. Videre satsing på utbygging av gang- og sykkelveier. 6. Etablere og videreutvikle samt markedsføre trafikk-knutepunkt for overgang til busstransport. 7. Arrangere sykle- til- jobb / skole - aksjoner. Motivere til økt sykkelbruk gjennom Hof- nytt. 8. Gang- og sykkelveier behandles som eget tema i kommuneplanprosessen, arealdelen. Redusere transportbehovet og gir bedre grunnlag for kollektivtilbud. Kr i støtte pr. ladestasjon fra myndighetene (Transnova). Påvirke til bedre kollektivtrafikktilbud. Gjøres i samarbeid med transportnæringen og drivstoffleverandører. Vil gjøre det enklere å ta buss og redusere utslipp fra privatbiler. Motiverer til økt sykkelbruk og redusert bruk av privatbil Utrede behovet. Vise eksisterende og planlagte gangog sykkelveier og prioritere strekninger for utbygging og vedlikehold. Ordfører ALLE 3 Ordfører SKOLE 2 8

9 4.3 Avfall - målsettinger og tiltak Målsettinger. Øke materialgjenvinningsgraden av husholdningsavfallet til 60 % innen 205 med basis i Øke gjenvinningsgraden (både material- og energigjenvinning) av næringsavfall til 80 % innen 205 med basis i Vurdere annen hentefrekvens av avfallsfraksjonene fra husholdningene og vurdere andre oppsamlingsløsninger for å redusere antall transportkilometer. Se på hvordan differensierte gebyrer i større grad kan bidra til ønsket adferd. 2. Bidra til at flere bedrifter blir sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen. 3. Avfallsforebyggende tiltak som: gjenbrukssenter, loppemarkeder, etabler nettbasert guide med oversikt over verksteder, utleiefirma, bruktformidling etc og arrangere byttedager. 4. Avfallsplan og krav til disponering av avfallet i tilknytning til bygge- og rivetillatelser. Kontrollere at planene blir fulgt inklusiv oppfølging av sluttrapport. 5. Arbeide for å utnytte alt våtorganisk avfall til gjenvinning via biogassanlegg. Fraksjonen kan inngå i et lokalt anlegg i Vestfold. Se på muligheten av også å trekke inn slam. Opp til Vesar å vurdere Ordfører KULTUR 2K forprosjekt 2k 3 9

10 4.4 Landbruk - målsettinger og tiltak Målsettinger. Redusere utslippene av lystgass og metangass så mye som praktisk og økonomisk mulig. 2. Fase ut bruken av fyringsolje til oppvarming av gårdsbebyggelse og korntørking og erstatte dette med lokale energikilder innen Etablere flere gårdsvarmeanlegg. 4. Landbruket skal levere 2,5 GWh fornybar energi i form av varme innen Bedre skogskjøtsel skal føre til økt binding av CO 2. Det opprettes ulike prosjektgrupper i samarbeid med jord- og skogbruksorganisasjonene for å ta ansvar for tiltakene og gjennomføre disse.. Bistå gårdsbruk i å konvertere fra fyringsolje/ elkjel til flisfyring, evt. andre løsninger. Etablere en arbeidsgruppe med repr. fra landbruket for å utrede saken nærmere og legge opp en strategi for gjennomføring. 2. Legge til rette for etablering av lokale varmeleverandør firma, med basis i lokale landbruksaktører. 3. Tilby kurs for drift av gårdsanlegg og etablering av firma for varmeleveranser. 4. Videreføre tiltak for redusert gjødsling, redusert høstpløying. 5. Stimulere til økt og tettere skogplanting og betre skjøtsel av skogen slik at produksjonen økes. Opprette kontakt mellom gardbrukere og Innovasjon Norge mht. støtteordninger til gårdsvarmeanlegg. Info på kommunens nettside. Opprette kontakt med lokale skogeiere, Innovasjon Norge, fylkesmannens landbruksavd. For å igangsette etableringsprosess. Vurdere tiltakene, utarbeide strategi og konkrete tiltak. Hensikt: redusere utslipp av lystgass og annen forurensning. Info om tilskudd på kommunens nettside. Styrket veiledning og kontroll. 0

11 4.5 Kommunens bygninger og anlegg - målsettinger og tiltak Hof kommune vil redusere energiforbruket i bygningsmassen og sitt totale energiforbruk ved å feie for egen dør og fortsatt gå foran som et godt eksempel : Satse på enøktiltak for å redusere bruken av energi pr. m2 med 0% innen 205, 20 % innen 2020, fra 2008-nivå. Bygge nye bygg med vannbåren varme og vurdere konvertering av eldre bygg fra eloppvarming til vannbårent varmesystem i forbindelse med rehabilitering. Prioritere bruk av lokal bioenergi ( flis) til oppvarming av aktuelle bygg. Bygge nye bygg med vurdering av materialbruk i et livssyklus-perspektiv, hvor klimafotavtrykk også inngår. Sette strenge energi- og miljøkrav til nybygg og rehabiliteringer. Bli klimanøytrale på energibruk i bygninger innen 202. System for energioppfølging innføres for hele bygningsmassen. 2. Rammesøknad / Enøkforprosjekt utarbeides for hele bygningsmassen og planlagte nybygg. 3. Fase ut oljefyrer og elkjeler som hovedoppvarmingsklider 4. Kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti som fornybar kraft. 5. Gjennomføre kurs om ENØK og utslipp av klimagasser. 6. Sette energisparing i fokus i fht. brukerne av byggene. 7. Bytte ut eldre VApumper med nye, energieffektive. 8. Isolere loft betre der det trengs 9. Utrede alternative energikilder på Veset. Er iverksatt på større bygg. Ukentlig registrering av energiforbruket og avvikskontroll. Enovastøtte maks kr til utarbeidelse av plan. Grunnlag for investeringsstøtte fra Enova. Flere gjennomføringsmodeller er aktuelle. Ferdig varme, eie selv. Tilleggskostnaden er anslått til øre/kwh, dvs. kr /år ØK For driftspersonell. For ansatte ALLE Gjøres ved behov for vedlikehold / utskifting 3 Gjøres fortløpende Redusere egne utslipp så langt praktisk mulig, deretter kjøpe klimakvoter for resterende utslipp.

12 4.6 Kommunens transport - målsettinger og tiltak Målsettinger. Gradvis overgang fra diesel og bensin til mer miljøvennlige drivstoff. 2. Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen ) 3. Redusere behovet for tjenestereiser. 4. Klimanøytral kjøretøypark fra 205. Miljøkriterier for innkjøp/ leasing av kommunale biler. 2. Ladestasjon for elbiler ved herredshuset og på Veset Gradvis innfasing av mindre forurensende kjøretøy. Eller basen for hjemmehjelpen. Søke støtte hos Transnova. 3. Smarte arbeidsreiser Oppfordre til kameratkjøring, kampanje for sykling, gange, kollektivtransport m.v. 4. Videokonferanser og telefonmøter. Ta i bruk videokonferanser og telefonmøter der hvor dette er egna. 5. Økt bruk av hjemmekontor Vurdere nærmere for hvilke grupper det kan være egna at man jobber hjemmefra en eller flere dager i uka. 6. Bedre reiseplanlegging i Undersøke om andre kollegaer skal fbm møter og kurs. til samme sted. 7. Innkjøp av minst én elbil Først og fremst som en symbolsak overfor innbyggerne, men også for å skaffe seg erfaringer. ØK HO ALLE 2 ALLE 2 ALLE 2 ALLE HO 2

13 4.7 Kommunens innkjøp - målsettinger og tiltak Målsettinger. Hof kommune skal fortrinnsvis velge produkter som kan dokumentere miljøvennlig fremstilling og bruk samt lave livsløpskostnader. 2. Miljøkriterier skal innarbeides i anbudene.. Utvikle innkjøpsreglementet mht. miljøpåvirkning og livsløpskostnader,og gjøre dette kjent i organisasjonen 2. Kjøpe strøm med opprinnelses-garanti som fornybar kraft. Velge miljømerkede produkter, lokalprodusert mat, miljøsertifiserte leverandører, - så langt praktisk mulig. Saken taes opp med kraftleverandør Antatt kostnad ca kr / år ØK ALLE ØK 3

14 4.8 Kommunens påvirkerrolle - målsettinger og tiltak Målsettinger. Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos innbyggere, næringsliv, elever og ansatte. 2. Miljøfyrtårn- sertifisere 3 egne virksomheter innen 202, alle innen Skolen og barnehagene skal bli Regnmakere innen 202. Konkrete tiltak som gjelder klima og energi skal innarbeides i planene til barnehager og skoler 2. Alle barnehager og skoler skal videreføre kildesortering av avfall 3. Det skal gjennomføres temaarbeid om klima og energi både i barneskolen og i ungdomsskolen 4. Gjennomføre et årlig møte med næringslivet i kommunen 5. Hof-Nytt skal ha Miljø, klima og energi som tema 6. Kommunens hjemmeside skal ha stoff om Miljø, klima og energi godt synlig, samt linker til Enova m. fl. Registrere skole og barnehage som regnmakere Miljø, klima og energi, miljøsertifisering skal være blant temaene på møtene. Opprette en gruppe som jobber med å spre informasjon 7. Innkjøp av minst én elbil For å skaffe seg erfaringer og gå foran. SKOLE BHG SKOLE BHG SKOLE 2 Ordfører 2 KULTUR HO 4

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast)

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Klima- og energiplan for Notodden kommune Handlingsdel med mål og tiltak Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Innhold 1 Forord...3

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Private boliger, holdninger og påvirkning Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 11 08 2012 Sammenfatning Gruppering av

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011 Faktadel Innhold 1. Innledning 3 2. Tilpasning til klimaendringer 4 3. Klimagassutslipp og energibruk: Totale tall 10 4. Transport og arealplanlegging

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015

HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 HANDLINGSPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PERIODEN 2012 2015 7.3.2012 Innledning Kommunestyret vedtok kommunedelplan for energi og klima 6. oktober 2010, k-sak 59/2012. Kommunedelplanen er retningsgivende for

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune 2009-2020 Klima- og energiplan Østre Toten kommune 2 Vedtatt av Kommunestyret 3. september 2009 Jorda vår skal danse Den skal aldri stanse Jorda er en snurrebass og vi skal snurre med Regndråper skal falle

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Innkjøp og miljøledelse Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer