Kommunenes klima- og energiplaner pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem Innkjøp og miljøledelse Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner med konkretiserte tiltak innen temaet) 1. Miljøkriterier ved innkjøp, kvalifikasjonskrav med vekt på klima og miljø, krav/oppfordring til miljøsertifisering:13 2. Miljøsertifisering av skoler, barnehager og øvrig kommunal virksomhet: 10av 14. Dessuten grønt/blått flagg ved havner/ barnehager: 2 (Nøtterøy, Tjøme) 3. Kjøpe el med opprinnelsesgaranti: 6 4. Kjøp av klimakvoter tilsvarende utslippet fossilt CO2: 2 (s-fj, Larvik) 5. Bevisstgjøre / motivere ansatte innen temaene klima og energi. Kurs, Enøk-kurs, seminar: 8 av 14. Sett energisparing i fokus for brukerne av bygget: 1 (Hof) 6. Opplæring innen klima og miljø i skoler og barnehager: 7 7. Regnmakerskoler, barnehager og barneskoler: 8 8. Miljøaspektet ivaretas i alle virksomhetsplaner: 1 (Tønsberg) 9. Krav til innleide entreprenører. Miljøsertifisering, type motor (Euro 3): 1 (Horten) 10. Avfall, kildesortering i skoler barnehager, kommunale bygg, påvirke Vesar: 2 (Re, Stokke) Sammenfatning og drøfting Med ett unntak har alle fokus på innkjøp og innkjøpsvalgenes betydning for utslipp av klimagasser og energiforbruk. Det er ønske om å ha klare kvalifikasjonskrav med vekt på miljø, klima og energi der disse elementene vektes høyere enn mange har gjort til nå. Fra enkelte trekkes det også frem at det at den enkelte anskaffelse må ta hensyn til livssykluskostnadene. Her vil ventelig Vois (Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid) kunne stå sentralt for en samhandling rundt dette. Sandefjord kommune peker på at man skal redusere innkjøp og forbruk der dette lar seg gjøre. Dette er et grunnleggende forhold som bør ha et felles fokus. Når det gjelder innkjøp, trekker 6 kommuner frem kjøp av opprinnelsesgaranti for el-kraft. Sandefjord og Larvik ønsker dessuten å kjøpe klimakvoter for å kompensere for utslipp av klimagasser fra egen virksomhet. Dette er selvsagt en kostnad for den enkelte kommune, men kjøp av kvoter og kostnadene ved dette kan muligens bidra til å 1

2 settet ytterligere fokus på tiltak for å redusere klimagasser for også å redusere kostnader ved kjøp av kvoter. Opplæring med bevisstgjøring av ansatt innen klima, energi og miljø er nevnt av 8 kommuner. Dette som eks gjennom kurs og seminar. Sandefjord kommune nevner Enøkkurs spesielt og enøk kampanjer. Hof kommune ønsker å sette fokus på energisparing for brukerne av det enkelte bygg. Det ønskes ventelig at bevisstgjøringen også skal gi et større fokus på miljø/klima/energi i de kommunale tjenestene. Andebu kommune trekker for øvrig spesielt frem opplæring av saksbehandlere innen byggesak og arealplan om løsninger basert på fornybar energi i bygg samt hvilke klima-/energi-krav som kan hjemles i PBL. Dette er nok et viktig tiltak som alle kommunene burde gi tilbud om. For å kunne motivere eiere av bygg og utbyggere til å velge klimavennlig, er det ventelig en forutsetning at man selv kjenner løsningene og har sett dem. Opplæring av lærere og elever innen temaet har fokus fra 7 kommuner. 8 kommuner trekker frem ønske om å bli Regnmakerskoler/-barnehager. Tønsberg kommune nevner spesielt som eneste kommune en rullering av klimaplanen hvert 4. år. De trekker dessuten frem at det i årsmeldingen skal legges frem et årlig klimaregnskap. Dette er et tiltak som alle kommunene burde se nærmere på muligheten for. En gjennomgang av et eget klimaregnskap årlig eller kanskje ennå hyppigere, vil ventelig sette økt fokus på arbeidet. Det kan eventuelt innvendes at det er vanskelig å få frem konkrete tall. Det burde imidlertid la seg gjøre. Kommunene burde ha felles interesse i å utarbeide et rapporterings- verktøy for nettopp å få frem effekten av satsningen innen klima og energi som i sin tur er grunnlag for å vurdere tiltakene og vil være til motivasjon. Lardal skal utpeke en egen energiansvarlig i kommunen. Den enkelte kommune Horten Delmål Innkjøp og miljøledelse (oversikten over delmål kan være mangelfull for noen kommuner) Tiltak innen Innkjøp og miljøledelse (Rød skrift indikerer at teamet også forekommer et annet sted i analysen) 1. Vurdere å skjerpe de generelle kvalifikasjonskrav når det gjelder miljøstandard til kommunens leverandører. ( F.eks. Miljøsertifisering ) 2. Vektlegge miljøkriterier høyere enn tidligere. Innføre livssyklusanalyser der hvor dette er rele-vant. ( F.eks nye bygg. Avfallsminimering, levetid. m.v ) 3. Vurdere innkjøp av elektrisitet basert på sertifisert fornybar kraft. 4. Forplikte leverandørene til slå av motoren ved levering. ( Ikke gå på tomgang). 5. Vurdere å sette miljøkrav til innleide maskinentreprenører. Miljøsertifisering, Merknad Ansvarsplassert Delvis samarbeid med VOIS 2

3 Miljøsertifisering av 50 virksomheter innen 2016 Holmestrand Miljøkriterier skal vektlegges høyt ved kommunale innkjøp. Euro-standard på motorer eller lignende. 6. Oppfordre de ansatte å reise kollektivt til møter/kurs og lignende, så sant dette er praktisk mulig. 7. Informere kommunens leverandører om at kommunen vil skjerpe miljøkravene i årene framover. 8. Ta opp temaer som Miljøsertifisering av virksomheter i møter med næringslivet. 9. Samarbeide med Vesar om tiltak for å skjerpe kildesorteringen i husholdningene. 10. Krav til avfallplaner og sortering tilknyttet byggetillatelser. 11. Miljøsertifisering av skoler, barnehager, sykehjem. Dette vil medføre innskjerpinger av avfall-systemene og rutinene for oppfølging. 1. Bevisstgjøre og motivere egne ansatte i forhold til energi og klimagassutslipp. 2. Utarbeide handlingsplan for anskaffelse av kommunale biler. 3. Konkretisere og utvide miljøkriterier i innkjøpsarbeidet. (se kommunalt avfall) Til 11; Ansvarsplassert, Ikke økononomisk beregnet. Måloppnåelse innen Ikke ansvarsplassering, Tønsberg Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. 1. Energisparing skal inngå som et evaluerings-kriterium ved anskaffelser og miljøsertifiserte leverandører skal foretrekkes. 2. Økt miljøfokus på tjenester innenfor kommunale tjenester. 3. Revisjon av innkjøpsreglement med miljøvekting. (Energi, klimagassutslipp og miljøsertifisering) 4. Særlig miljøfokus på teknisk utstyr, papir og inventar 5. Resultatmål på 15 % andel økologisk mat/kortreist mat i kommunale virksomheter 6. Kjøp/leasing av lavutslippsbiler i kommunale virksomheter (Lag plan 2010) 7. Miljøaspektet skal ivaretas i alle Virksomhetsplaner 8. Alle kommunens virksomheter skal være godkjente som miljøfyrtårn innen Opplæring i miljøkjøring. 10. Rullering av klimaplan (4 år). 11. Årlig klimaregnskap (årsmelding for 2010). Ikke ansvarsplassering, Ikke økonomiske vurderinger Noen konkrete tidsplaner i tiltakene 3

4 Sandefjord Miljøaspektet skal vektes høyt i kriterier for innkjøp. Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos elever, ansatte og innbyggere. 1. Oppfølging av Energi- og Enøkplanen. 2. Klimakvoter kjøpes for å kompensere for egne utslipp fra fyringsolje og transportvirksomhet. 3. Kjøp av elektrisitet varedeklarert som fornybar energi vurderes. 4. Sandefjord kommune skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 5. Redusere innkjøp og forbruk der det lar seg gjøre. 6. Virksomhetene i Sandefjord kommune skal bli miljøfyrtårn-sertifisert innen Gjennomføre enøk-kurs for ansatte, innføre rutiner for energisparing og gjennomføre enøk-kampanjer. 8. Alle barneskoler og barnehager skal bli Regnmakerskoler. Ungdomskolen skal følge opplegget i miljolare.no eller tilsvarende. 9. Gjennomføre internkurs for alle ansatte om energi og klimagassutslipp. 10. Sette fokus på enøk, klimagassutslipp, den enkeltes muligheter for å bidra gjennom informasjon på kommunens hjemmesider, i media m.v. Ikke ansvarsplassert, Kostnadskalkulert, Delvis tidfestet, ref. delmål. Larvik Bli klimanøytral på energiforbruk innen Videreutvikle innkjøpsreglementet med hensyn til miljøpåvirkning og livsløpskostnader. 2. Utrede prioriteringer av tildelingskriterier ved innkjøp, herunder miljøkriterier. 3. Stimulere til at barneskoler og barnehager blir Regnmakerskoler 4. Stimulere til at ungdomskoler skal følge opplegget i miljolare.no 5. Initiere kurs/seminarer med tema energi og klimagassutslipp for å bevisstgjøre egne ansatte og lokalsamfunnet. 6. Kjøpe klimakvoter for å kompensere for egne resterende utslipp av fyringsolje i anlegg. 7. Kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti som fornybar kraft. Ikke ansvarsplassert. Kapasitetskommentar. 4

5 Svelvik Miljøaspekter skal vektlegges høyt ved kommunale innkjøp. 50 % av kommunens nybygg skal ha lavenergistandard. Ved større rehabilitering av kommunale bygg skal 50% av byggene ha lavenergistandard. Skoler og barnehager, sykehjem og rådhus skal miljø-sertifiseres. Dette arbeidet kan tas gjennom Vestregionen. 1. Gjennomgå innkjøpsreglement, innlemme miljøsertifisering som et av vurderingskriteriene 2. Kommunens skal velge miljøvennlige varer og tjenester i sin virksomhet. 3. Skoler og barnehager, sykehjem og rådhus skal miljøsertifiseres. Ansvar plassert/ interkommunalt samarbeid, Fortløpende tidsfrist, Ikke økonomiske betraktninger. Sande Være en foregangsvirksomhet og vise andre aktører at tiltak er mulig å gjennomføre. Benytte handlingsrommet som samfunnsutvikler og dialogpartner gir Alle kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert innen Alle barnehager og barneskoler skal bli Regnmakerskoler eller lignende. 2. Ungdomskolen skal følge opplegget i Nettverk for miljølære eller lignende. 3. Oppfordre og tilrettelegge for mindre elevtransport med bil til skolene. 4. Alle skoler og barnehager skal være miljøsertifisert innen Alle kommunens øvrige enheter skal være miljøsertifisert innen Ikke ansvarsplassert, Ikke kostnadsberegnet, Ikke tidsplanlagt/ tidsfrist Hof 1. Hof kommune skal fortrinnsvis velge produkter som kan dokumentere miljøvennlig fremstilling og bruk samt lave livsløpskostnader. 2. Miljøkriterier skal innarbeides i anbudene. 3. Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos innbyggere, næringsliv, elever og ansatte. 4. Miljøfyrtårn- sertifisere 3 egne virksomheter innen 2012, alle innen Skolen og barnehagene skal bli 1. Miljøkriterier for innkjøp/ leasing av kommunale biler. 2. Utvikle innkjøpsreglementet mht. miljøpåvirkning og livsløpskostnader, og gjøre dette kjent i organisasjonen. 3. Kjøpe strøm med opprinnelses-garanti som fornybar kraft. 4. Konkrete tiltak som gjelder klima og energi skal innarbeides i planene til barnehager og skoler. 5. Alle barnehager og skoler skal videreføre kildesortering av avfall. 6. Det skal gjennomføres temaarbeid om klima og energi både i barneskolen og i ungdomsskolen. 7. Gjennomføre kurs om ENØK og utslipp av klimagasser. 8. Sette energisparing i fokus i fht. brukerne av byggene. Ansvarsplassering, Prioritering, Konkret på Grønn kraft, Tidsfrister. 5

6 Re Regnmakere innen Kommunen setter fokus på miljøvennlige innkjøp etter nærmere gitte vurderingskriterier. Eksempel: Kortreist mat prioriteres til institusjoner, kantiner osv. Bruk av resirkulert papir, emballasje/plast, miljøfyrtårnsertifisering e.l. vektlegges før valg av leverandører. 2. Kommunen vil søke og kjøpe all energi med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi f.o.m 2008 og vil arbeide for at innkjøpssamarbeidet i Vestfold gjør det samme. Se vedlegg Kommunen vil bl.a. gjennom sitt eierskap i VESAR påvirke at utslipp av klimagasser ved avfallshåndteringen reduseres. 4. Holdningskampanje og informasjon til skoleelever og barn i barnehage. Benytte Enovas Regnmakerne eller Miljolare.no 5. Kompestanseheving av ansatte i skoler og barnehager, og motivere til holdningskapende arbeid. Ikke ansvarsplassering, Ikke økonomivurdering, Ikke tidsplan. Andebu Barn i Andebu skal få økt bevissthet og forståelse for sammenhengen mellom bærekraftig forbruk, naturforvaltning og klimaendringer. Det skal etableres klima- og energi-råd i kommunen. Bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk i Andebu kommune skal økes. 1. Det skal gjennomføres internkurs for ansatte om bærekraftig klima- og energi-forvaltning. 2. Det skal vurderes å gjennomføre miljøsertifisering i kommunale virksomheter. 3. Utarbeide innkjøpsstrategi for alle anskaffelser i Andebu kommune. 4. Utvikle interne rutiner mht krav om samfunnsansvar for alle anskaffelser i Andebu kommune. 5. Deltakelse i nettverk/fora som har til formål å arbeide for økt samfunnsansvar i offentlig og privat sektor. 6. Saksbehandlere byggesak og arealplan gis opplæring om løsninger basert på fornybar energi i bygg samt hvilke klima/energikrav som kan hjemles i PBL (plan og bygningsloven). 7. En eller to lærere ved hver skole gis opplæring og får veiledningsoppgaver overfor øvrige lærere og elever ved skolen. 8. Barnehagene og skolene skal følge Regnmakerne eller tilsvarende program. Ansvarsplassert, Tidsplanlagt, Ingen økonomivurderinger. Stokke Stokke kommune skal fortrinnsvis velge 1. Utvikle innkjøpsreglementet mht. miljøpåvirkning og livsløpskostnader og Ansvar og samarbeid, 6

7 produkter som kan dokumentere miljøvennlig fremstilling og bruk samt lave livsløpskostnader. Miljøkriterier skal innarbeides i anbudene. Målsettinger for avfall - Alle kommunale virksomheter skal ha kildesortering innen Øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos innbyggere, næringsliv, elever og ansatte. Miljøsertifisere 3 egne virksomheter innen 2012, alle innen Minst 1 barnehage og 1 skole skal bli regnmakere innen gjøre dette kjent i organisasjonen. 2. Utdanne egen miljøfyrtårnsertifisør. 3. Innføre kildesortering i alle kommunale bygg og virksomheter og aktiviteter / arrangementer. 4. Alle barnehager og skoler skal kildesortere alt avfall. 5. Konkrete tiltak som gjelder klima og energi skal innarbeides i planene til barnehager og skoler. 6. Det skal gjennomføres temaarbeid om klima og energi både i barneskolen og ungdomsskolen. Tidsplan, Arbeidsinnsats. Nøtterøy Nøtterøy kommune skal foretrekke leverandører som har en god standard for klima, miljø og sosialt ansvar. Nøtterøy kommune skal anskaffe varer, biler, maskiner, bygg og anlegg som er vurdert ift livsløpskostnader. Øke bevisstheten om energibruk, klimagassutslipp og bærekraftig forbruk hos innbyggerne generelt, barn i barnehage, skoleelever og kommunens ansatte. 1. Foretrekke klima- og miljøbevisste leverandører. 2. Vektlegge klima- og miljøhensyn ved anskaffelser av varer, bygg og anlegg. 3. Barnehager og barneskoler anbefales å undervise i klimalære iht. Regnmakerskoler 4. Ungdomskolen anbefales å følge undervisningsopplegget i 5. Gjennomføre internkurs for ansatte med ansvar for enøk og klimagassutslipp. 6. Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunale virksomheter som egner seg. Miljøsertifisering: Grønt Flagg sertifisering for skoler og barnehager. 7. Etablere informasjon om enøk, klimagassutslipp og eget ansvar på kommunens hjemmeside og intranett. Ansvarsplassering, Noen tiltak ivaretas allerede, andre er tidfestet, Ressursvurdering Nøtterøy kommune skal vurdere å miljøsertifisere hele eller deler av egen 7

8 Tjøme virksomhet. 1. Foretrekke leverandører som har god standard på klima- og miljøansvar. 2. Varsle framtidig krav om miljøsertifisering. 3. Velge produkter som kan dokumentere miljøvennlig fremstilling og bruk. Herunder innkjøp av strøm med opprinnelsesgaranti som fornybar. 4. Større fokus på vekting av miljøkriterier i fbm innkjøp. 5. Regnmakerskoler 6. Tilrettelagt miljøundervisning i Ungdomsskolen 7. Gjestehavna på Verdens Ende skal sertifiseres som en Blått Flagg - gjestehavn før sommeren Lindhøy skole skal sertifiseres for Grønt Flagg og/eller som en Miljøfyrtårnvirksomhet innen år Kommunehuset skal miljøsertifiseres innen utgangen av Øvrige virksomheter Miljøsertifiseres innen Gjennomføre kurs om energisparing og utslipp av klimagasser. Internt ansvar og eksternt samarbeid (VOIS), Økonomivurdering, Løpende oppgaver uten tidsangivelse. Ansvarsplassering, Lite økonomisk avklaring, Tidsfrister i tiltakene. Lardal 1. Miljøsertifisere egne bygg og driftsenheter 2. Miljøvennlig innkjøpsprofil 3. Utpeke en energiansvarlig i Lardal kommune 4. Innføre Regnmakerprogram, WWF s klimaskole eller lignende Ikke ansvarsplassering, Tidsfrister, Konstnadsvurdering. 8

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Landbruk Oppsummering Gruppering av tiltak (tallene angir antall kommuner

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Innkomne forslag på tiltak - klimaplan

Innkomne forslag på tiltak - klimaplan Innkomne forslag på tiltak - klimaplan Dette er resultatene av idédugandene som er gjennomført. Det er ikke foretatt annet enn små redigeringer på innkomne forslag. Tilfeldig rekkefølge. 1.1 Kommunale

Detaljer