Møteinnkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: KST-1/07 STRATEGIPLAN "HELHETLIG I SKI KOMMUNE" KST-2/07 FASTSETTING AV VALGDAG KST-3/07 REGISTRERING AV FOLKEVALGTES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER KST-4/07 SUPPLERINGSVALG FRP KST-5/07 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV KST-6/07 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET KST-7/07 OVERDRAGELSE AV KIRKELIGE EIENDOMMER KST-8/07 TJENESTEPENSJONSORDNINGEN I SKI KOMMUNE KST-9/07 STARTLÅN - UTVIDELSE AV LØPETID

2 KST-10/07 ØKONOMIREGLEMENT 2007 KST-11/07 SKI ISHALL - LEIE-/DRIFTSAVTALE MED SKI IL ISHOCKEY KST-12/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM SKI MAGASINLEIR KST-13/07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARN I FOSTERHJEM" KST-14/07 ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2006 Ski, Amund Kjernli ordfører

3 Saksbehandler: Unni Elisabeth Skaar Arknr.: 030 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 4/ Kommunestyret 1/ STRATEGIPLAN "HELHETLIG I SKI KOMMUNE" Forslag til vedtak: 1. Prosjektplan Helhetlig styring vedtas som utgangspunkt for utviklings- og forbedringsarbeidet i Ski kommune Styringsgruppen gis fullmakt til å utforme endelig mandat for prosjektgruppene. 3. Det oppnevnes følgende folkevalgte til styringsgruppen for Helhetlig styring : - ordfører Amund Kjernli - representant fra opposisjonen: 4. Det oppnevnes følgende politiske representanter til arbeidsgruppen Politisk styring : 5. Formannskapet slutter seg til konklusjonene i notat datert Oppfølging av evaluering av administrativ struktur. Saksopplysninger: Ski kommune har i hovedsak hatt dagens organisering og styring siden I tillegg er det foretatt kontinuerlig utviklingsarbeid på mange områder. Både administrativ og politisk arbeidsform og struktur er evaluert i løpet av fjoråret. I rådmannens lederavtale heter det at det skal utarbeides et strategiplan for 2007 innen Oppfølging av evalueringsarbeidet i 2006 og videre utvikling og forbedring innarbeides i denne strategiplanen. Strategiplanen er utformet som en prosjektplan. Ski kommune vedtok en ny organisasjonsstruktur i KS-sak 0049/02. Det ble foretatt en evaluering i Det ble fattet følgende vedtak i KS-sak 0032/06: 1. Hovedstrukturen i den organisering av administrasjonen opprettholdes. 2. Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 3. Rådmannen bes hvert år om å gi en særskilt rapportering om omstillingsarbeidet i kommunen i kommunens årsmelding. 4. Ledende administrative stillinger (rådmann, ass. rådmann og etatsledere) skal besettes på åremål. Som en oppfølging av evalueringen ble det igangsatt et administrativt utredningsarbeid på følgende områder: Innføring av forvaltning/driftsmodell Helhetstenking og samarbeide mellom Pleie og Omsorg (PLO) og Helse og sosial (HS) etatene. Fagledernivået i kommunen Side 3

4 Arbeidsgruppene har avgitt anbefalinger til rådmannen og dette følges opp administrativt som vist i vedlagt notat fra rådmannen datert Deler av oppfølgingsarbeidet innarbeides i strategiplan for Den politiske strukturen i Ski kommune ble evaluert av en politisk arbeidsgruppe som fremmet egen sak for kommunestyret den Det ble vedtatt følgende: Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger tiltres. Arbeidsgruppen anbefalte blant annet å opprette en saksordførerordning og dette er igangsatt fra Det gjenstår noe videre oppfølging som vil bli lagt inn i prosjektplanen med egen arbeidsgruppe. Lederavtalen mellom Ski kommune og rådmannen ble vedtatt i formannskapets møte Pkt. 2.1 Ledelsesstrategi og resultatmål inneholder følgende punkter: Drift og utvikling av tjenester Samfunnsutvikling gjennom for eksempel næringsutvikling, arealplanlegging mm Organisasjonsutvikling innad i kommunen Samarbeide mellom kommune og andre offentlige instanser, nabokommuner, media, frivillige lag og foreninger mm Utvikling og kvalitetssikring av forvaltningsoppgaver Med bakgrunn i disse lederoppgavene skal det foretas en vurdering av hvilket hovedfokus rådmannen skal ha, og hvilke forventninger til resultater som Ski kommune har til rådmannen. Dette skal nedfelles i et strategidokument med egne resultatmål som rulleres årlig. Dette vil være en viktig avklaring av oppgaver og roller mellom rådmannen og politisk ledelse. Strategidokumentet og de årlige resultatmålene utarbeides av rådmannen og formannskapet i fellesskap. Arbeidet med å utforme et strategidokument startet i formannskapets møte den Formannskapet fattet følgende vedtak : 1. Innledende samtaler mellom formannskapet og rådmannen danner grunnlaget for innhold i et strategidokument som rulleres årlig. Strategidokumentet med årlige resultatmål utarbeides av rådmannen og formannskapet i fellesskap innen 1. februar Det utarbeides et forslag til prosjektplan som fremmes som sak til formannskapets møte 10. januar Vurdering: Ski kommune gjennomførte organisasjonsendringer i 2003 og denne er evaluert i 2005/2006. Det er gjennom de siste årene også vært et aktivt utviklingsarbeid i organisasjonen. Rådmannen finner det hensiktsmessig å konsentrere og samle det videre forbedringsarbeidet under et forprosjekt våren Prosjektet har en styringsgruppe med to politiske representanter og arbeidsgrupper for hvert av de hovedtemaene som tas opp. Konklusjonene vil bli innarbeidet i en samlerapport med anbefalinger som behandles av kommunestyret i august Arbeidet har fått overskriften Helhetlig styring. Dette gjenspeiler målet for prosjektarbeidet. En ønsker sterkere involvering og dialog med brukere og innbyggere - godt samarbeid og rolledeling mellom politisk og administrativ ledelse tydelig ledelse fra alle administrative nivå og aktiv medvirkning fra de ansatte. Dette må bindes sammen av hensiktsmessige stab/støtte funksjoner og et godt styringssystem. Mye av dette er allerede ivaretatt i dagens organisasjon. Det er allikevel hensiktsmessig å ta en bred samlet vurdering for å få alle elementene til å passe til hverandre. Side 4

5 Det foreslås at prosjekt helhetlig styring omfatter følgende delprosjekter: 1. Politisk styring 2. Servicetorg 3. Styringssystem 4. Arbeidsgiverstrategi 5. Helhetlig lederskap 6. Åpen organisasjon 7. Tjenester og forvaltning i PLO og HS 8. Støttefunksjoner I prosjektplanen er det innarbeidet foreløpige mandat for disse prosjektgruppene. I januar 2007 skal det inviteres til innspill og medvirkning fra rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og alle hovedtillitsvalgte. Styringsgruppen bør gis fullmakt til å innarbeide innspillene og vedta den endelige prosjektplanen med eventuelle justeringer av mandatene. Økonomiske konsekvenser: Arbeidet i prosjektet vil i hovedsak være knyttet til bruk av egne ansatte i prosjektledelsen og i arbeidsgrupper/styringsgruppe. I tillegg vil det være behov for noe bistand til styringsgruppen/prosjektledelsen fra ekstern rådgiver. Det er avsatt midler i stab og støtte enhet til en kontrollerstilling i Stillingen vil ikke bli besatt på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil vurdere å endre noe på stillingens tittel og oppgaver i forbindelse med forprosjektet Helhetlig styring Deler av de lønnsmidlene som er avsatt til stillingen vil bli benyttet til drift av dette prosjektet Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Helhetlig styring med god medvirkning fra innbyggere og brukere vil være positivt for utvikling av tjenester og forvaltning i Ski kommune. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Vedlegg som følger saken: 1. Prosjektplan Helhetlig styring datert Notat Oppfølging av evaluering av administrativ struktur datert Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende forslag: Saken behandles i kommunestyret Side 5

6 Ordfører fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 1: Formannskapet ber rådmannen igangsette prosjektet som planlagt 1. februar. Prosjektplanen behandles endelig av kommunestyret Høyre fremmet følgende medlemmer til styringsgruppen: Medlem Georg Stub. Vara: Katrine Kvakkestad. Høyre fremmet følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Georg Stub Tine Eikebråten Katrine Kvakkestad Geir Hammer (V) fremmet følgende medlem til arbeidsgruppen: Lisbeth Bøhler. Eirik Haugen (AP) fremmet følgende medlem til arbeidsgruppen: Amund Kjernli SP stiller med en kandidat innen 20. januar SV stiller med en kandidat innen 20. januar 2007 Innstilling: Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak fikk 4 stemmer og falt. Forslag til vedtak med ordførers tillegg til pkt. 1 samt alle forslag på medlemmer til styringsgruppe og arbeidsgruppe innstilles enstemmig. Side 6

7 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 010 Arkivsak: 07/65-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 7/ Kommunestyret 2/ FASTSETTING AV VALGDAG Forslag til vedtak: Ski kommune avholder valg søndag 9. september i tillegg til offisiell valgdag 10. september Saksopplysninger: Stortinget har fastsatt valgdag til 10. september. Det enkelte kommunestyret kan selv bestemme om det også skal avholdes valg søndag 9. september. Vurdering: Ski kommune har i en årrekke tilbudt to valgdager til velgerne, og mange benytter seg av denne ordningen. To valgdager medfører nesten dobbelt utgift til stemmestyrer, men gevinsten er antagelig større valgdeltagelse enn om vi kun hadde en valgdag. Rådmannen anbefaler at Ski kommune også ved høstens valg har to valgdager. Økonomiske konsekvenser: Ikke utover budsjett. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 7

8 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 07/272-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 10/ Kommunestyret 3/ REGISTRERING AV FOLKEVALGTES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Forslag til vedtak: Ski kommune benytter styrevervregisteret tilknyttet KS for registrering av folkevalgtes/ansattes verv og økonomiske interesser. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak om etiske retningslinjer for folkevalgte å opprette et register der folkevalgtes økonomiske interesser og styreverv skulle registreres. Kommunestyret har senere signalisert at det samme bør gjelde for ansatte. Kommunen har vært i kontakt med Datatilsynet med hensyn til formaliteter rundt dette. Samtidig har Kommunenes sentralforbund besluttet å opprette et sentralt register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Dette registeret vil være klart for registrering i begynnelsen av februar 07. Den enkelte kommune kan lage link fra sin egen hjemmeside til dette registeret, Registeret vil være åpent så snart det foreligger et bredt nok opplysningsgrunnlag. Personvernlovgivningen sier at registreringen må skje frivillig og baseres på samtykke fra den enkelte. Registreringen er kostnadsfri bortsett fra arbeidskostnader i den enkelte virksomhet. Hvem kan registreres: Folkevalgte Kommunalt ansatte ledere Kommunalt ansatte med avgjørelsesmyndighet/innstillingsmyndighet Administrerende direktør/styrerepresentanter i kommunalt eide selskaper Ansatte i kommunalt eide selskaper med avgjørelsesmyndighet/innstillingsmyndighet Hvilke verv og økonomiske interesser kan registreres: Styreverv i offentlige/private eide selskaper/datterselskaper Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar støtte fra kommunen/selskapet Lønnet arbeid/ konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen/kommunalt selskap Næringsinteresser Annet Praktisk gjennomføring: Når det gjelder forholdet til ansatte er dette regulert i Hovedavtalen del B 3-1 (kommuner) og Hovedavtalen del C 3-2 (selskaper) Side 8

9 Vedtak i kommunestyret: KS anbefaler at det utarbeides retningslinjer for hvem og hva som skal registreres, og som vedtas i kommunestyret. Praktisk registrering: Kommunen/selskapet står selv ansvarlig for registrering og den skal skje lokalt fra nettet. En eller flere (ved behov) gis adgang til å registrere på bakgrunn av et elektronisk dokument som Kommuneforlaget nå utarbeider. Vurdering: Før kommunen kan gå i gang med dette, gjenstår noen tekniske og administrative detaljer som skal avklares. Bl.a. må det etableres et system og rutiner internt for registrering og vedlikehold. Det siste opplyses fra KS å være beheftet med en del arbeid ettersom de hele tiden skal være korrekte og oppdaterte. Noen kommuner vil vente med registrering til etter valget. På bakgrunn av det arbeid som skal gjøres i forkant, kan ikke rådmannen garantere at Ski vil være i gang før den tid. Det er imidlertid viktig at kommunestyret fatter et prinsippvedtak om tilknytning til registeret slik at forberedelsene kan starte. Rådmannen anbefaler at arbeidsgruppen for politisk styring ser på hva retningslinjene for hva som skal registreres, skal inneholde. Når det gjelder forholdet til de ansatte og deres interesser, vil rådmannen besørge de nødvendige prosesser etter hovedavtalen. Rådmanne anbefaler at Ski kommune benytter seg av denne fellesløsningen som KS tilbyr sine medlemmer. Vi er da sikret at alle formaliteter er i orden og veiledning og bistand. For de som skal benytte registeret er det også en klar fordel at disse fremkommer så enhetlig som mulig og ikke minst, på ett sted. Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 9

10 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 07/301-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 12/ Kommunestyret 4/ SUPPLERINGSVALG FRP Forslag til vedtak: Andre Kvakkestad blir nytt 5. varamedlem til formannskapet/psu og valgstyret for H/FRP Som nytt 6. varamedlem til formannskapet/psu og valgstyret for H/FRP velges Som nytt 1. varamedlem til driftsutvalget og FUP for H/FRP velges.... Som ny 2. varamedlem til viltnemnda for FRP velges..... Som ny varamedlem til representantskapet for Nordre Follo Brann og Feiervesen velges. Saksopplysninger: Geir Olav Bergene har flyttet fra Ski kommune. Valgstyret har foretatt nytt valgoppgjør hva angår hans plass i kommunestyret. Det må velges nytt varamedlem til formannskapet, partssammensatt utvalg (PSU) og valgstyret. Det må velges ny 1. vara til Driftsutvalget og det faste utvalg for plansaker (FUP). Det må velges ny 2. varamedlem til viltnemnda. Det må velges ny vara til representantskapet til Nordre Follo Brann og Feiervesen. Vurdering: Opprykk og nyvalg reguleres i Kommunesloven 16. H og FRP har listesamarbeid til formannskapet og det skal velges nytt 6. og siste varamedlem for denne konstellasjonen. Nåværende 6. varamedlem, André Kvakkestad, rykker opp til femte plass. Når det gjelder partssammensatt utvalg og valgstyret har kommunestyret bestemt at dette er identisk med formannskapet. Når det gjelder utvalg og nemnder bestemmer kommunelovens 16,3. ledd at det skal velges nye medlemmer selv om det er valgt varamedlem altså ikke opprykk. Når det gjelder det faste utvalg for plansaker er dettte identisk med driftsutvalget. Også her er det listesamarbeid mellom H og FRP. Ski, Vedlegg som følger saken: e-post fra Geir Olav Bergene Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Side 10

11 Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Navn fremmes i kommunestyret. Side 11

12 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 &16 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 2/ Kommunestyret 5/ SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Forslag til vedtak: Lise Tryggestad fritas for sine politiske verv i Si kommune. Som nytt 3. varamedlem til brukerutvalget velges Saksopplysninger: Lise Tryggestad har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ski kommune. Hun er valgt til 1. vara til høyres kommunestyregruppe, 3. varamedlem til brukerutvalget og 2. varamedlem til styret for Ski produksjonsservice as. Vurdering: Lise Tryggestad har begrunnet sin søknad om fritak med personlige og helsemessige forhold. Kommunestyret kan, etter søknad, frita for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter kan skjøtte sine plikter i vervet. Slik forhold kan være helsemessige, knyttet til arbeid eller til velferd. Rådmannen anbefaler at kommunestyret imøtekommer søknaden. Under forutsetning av at fritak gis vil valgstyret foreta nytt valgoppgjør hva angår kommunestyret 14. februar. Under samme forutsetning bes det om at kommunestyret velger nytt varamedlem til brukerutvalget. Formannskapet velger nytt medlem til styret for Ski produksjonsservice 14. februar. Ski, Vedlegg som følger saken: Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som ligger i saksmappen: e-post fra Tryggestad Side 12

13 Formannskapets behandling : Høyre fremmet følgende forslag til nytt 3. varamedlem til brukerutvalget: Mette F. Haram. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Høyres forslag til nytt 3. varamedlem innstilles enstemmig. Side 13

14 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 07/44-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 5/ Kommunestyret 6/ VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET Forslag til vedtak: Som nytt 3. varamedlem til kontrollutvalget velges..... Hele kontrollutvalget velges på nytt med ovennnevnte varamedlem Saksopplysninger: Eli Voksø er flyttet fra Ski kommune og fratrer med det sine politiske verv, herunder 3. varamedlem for AP,SV,SP,V,KRF og PP til kontrollutvalget. Kommuneloven 77 med forskrift bestemmer at hele kontrollutvalget skal velges på nytt ved utskifting av enkeltmedlemmer. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret først å velge nytt varamedlem og deretter velge de samlede kontrollutvalg. Rådmannen minner om de begrensinger som følger av kommuneloven mht. valgbarhet til dette utvalget og vedlegger kopi av 77.2 ledd. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: Oversikt over det nåværende kontrollutvalg Kommuneloven 77 Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Eirik Haugen (AP) fremmet følgende forslag: Som nytt 3. varamedlem til kontrollutvalget velges Inger-Lise Andresen. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig Eirik Haugens forslag innstilles enstemmig. Side 14

15 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 610 D Arkivsak: 07/294-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 11/ Kommunestyret 7/ OVERDRAGELSE AV KIRKELIGE EIENDOMMER Forslag til vedtak: Forslag datert til avtale mellom Ski kommune og Ski kirkelige fellesrådom overføring av kirkelige eiendommer (/kirker og kirkegårder) til de enkelte sokn i Ski kommune vedtas for Ski kommunes vedkommende. Ordføreren gis fullmakt til å underskrive skjøter til de respektive sokn i samsvar med avtalen under pkt.1. Saksopplysninger: Det følger av kirkeloven og gravferdsloven at kirkene og kirkegårdene er soknets eiendom med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. I rundskriv fra Kultur- og kirkedepartementet datert er det bl.a. skrevet følgende om eierforholdene til kirke og kirkegård. Hovedregegelen er som nevnt at det er soknet som er eier av en kirke eller kirkegård. Dette framgår nå direkte av henholdsvis kirkeloven og gravferdsloven. Også under tidligere lovgivning var det utrykkelig fastslått at kirkene var i soknets eie, men det var ikke sagt noe om kirkegårdene. Dette hang nok til dels sammen med at kirkegårdene tidligere so regel lå i direkte tilknytning til kirken og derfor ble ansett som en del av kirkeeiendommen. Som nevnt var det også tidligere lagt til grunn at et sokn kan stå som hjemmelshaver i grunnboken. Ved anmerkning av eiendomsretten til kirker og kirkegårder i grunnbøkene har praksis de fleste steder likevel vært at den enkelte kommune eller et kommunalt organ (som oftest kommunestyret) har blitt oppført som hjemmelshaver, til tross for at kommunen representerte soknet først og frems i kraft av å hansvar for soknets økonomi (være kirkekasse ). For å oppnå samsvar på dette punkt mellom loven og grunnbøkene må innføringen i grunnbøkene endres.. Det framgår nedenfor hvordan man går fram i dette arbeidet. Det følger direkte av lovenes bestemmelser at det må foreligge spesielle forhold eller positive holdepunkter før man kan legge til grunn at andre enn soknet, f.eks. kommunen, er eier. Det forhold at en kirke eller kirkegård er tinglyst med kommunen som hjemmelshaver er derfor ikke i seg selv et særskilt rettsgrunnlag som innebærer at soknet ikke er eier. Det heter i Ot. Prp. Nr. 64 ( ) på s. 57 at soknets eiendomsrett omfatter kirkebygget og hele den matrikulerte eiendom kirken står på. De fleste steder utgjør kirken og kirkegården sammen en naturlig avgrenset eiendom. Det vil normalt være denne eiendommen i sin helhet som tilhører soknet, og det vil her ikke være nødvendig å trekke noen grense mellom kirken og kirkegården. Saken har tidligere vært lagt fram for formannskap og kommunestyre for behandling. I møte vedtok Ski kommunestyre å utsette behandlingen av saken. Bakgrunnen for utsettelsen var uenighet mellom kommunen og fellesrådet om formuleringer vedrørende utbygging og avtalefestet bruksrett av kirkebyggene for ideelle lag og foreninger m.v. Fellesrådet ønsket også eiendomsrett til parkeringsplasser m.v. som ligger utenfor kirketomtene. De spørsmål det var uenighet om framgår av saksutreningen i sak 60/03 til Ski kommunestyret hvor det under vurderinger er skrevet følgende: Side 15

16 Som det går frem av saksutredningen foran, har det over tid vært en dialog mellom kommunen og soknene/fellesrådet ved kirkevergen om hvilke arealer knyttet til den enkelte kirkelige eiendommen som skal overdras. Til Fellesrådets vedtak vil rådmannen bemerke: Kråkstad kirke/kirkegård: Hele eiendommen gnr. 10, bnr. 87 med påstående bebyggelse slik grensedragningen på vedlagte kartutsnitt datert viser -, føres over til Kråkstad sokn. Eiendommen utgjør ,6 m 2. Parsellen gnr. 10, bnr. 93 kan ikke direkte sees å utgjøre en del av de kirkelige eiendommer, og holdes utenfor overdragelsen. Spørsmål i tilknytning til denne parsellen må løses separat. Ski gamle kirke/kirkegård: Avgrensningen av de areal som etter rådmannens mening skal overføres til soknet, går frem av kartutsnitt datert Dette omfatter eiendommen gnr. 131, bnr. 10, som tidligere har fanget opp i seg bnr. 25 og 102. Eiendommen er på ,1 m 2. Fellesrådet ønsker i tillegg overført til seg gnr. 131, bnr. 16 og 103. Parkeringsplassen gnr. 131, bnr. 16 øst for Ski gamle kirke administreres av teknisk sektor. I den grad teknisk sektor ikke skal nytte plassen til andre formål, står plassen åpen for offentligheten til bruk bl.a. ved besøk til kirke/gravplass, men også annen parkering for allmenheten, bl.a. ved besøk i det inntilliggende friarealet. Eiendommen utgjør ikke en del av kirkeeiendommen og kan ikke overdras. Parsellen gnr. 131, bnr. 103 er vist som adkomst til det bakenforliggende friarealet samt som adkomst til kirkegården og kirken. Friarealet, som er i privat eie, er flittig brukt av allmenheten for rekreasjon, og vil i fremtiden ytterligere bli lagt til rette for dette. Adkomsten utgjør ikke en del av de kirkelige eiendommer og kan ikke overdras. Ski nye kirke: Langhus kirke: Denne eiendommen, slik denne går frem av vedlagte kartutsnitt dagert , med påstående bebyggelse, har betegnelsen gnr. 136, bnr. 82. Fellesrådet har ikke merknader til dette. Fellesrådet ønsker i tillegg en tinglyst rett til (eksklusiv) bruk av parkeringsplassen mellom kirken og Vestvegen ved kirkelige handlinger og arrangementer. Parkeringsplassen utgjør en del av det offentlige avgiftsbelagte parkeringstilbudet vest for Ski stasjonsområde (innfartsparkeringen), og kan ikke klausuleres til bruk for en engere brukergruppe. Det antallet parkeringsplasser som ligger vest for jernbanen, må antas i rikelig mon å dekke opp det parkeringsbehovet soknet måtte ha. Langhus kirke ble bygget av Ski kommunen i 1975/76. Bygget ble ført opp på et tomteareal som kommunen eide, uten at det med dette var tatt avgjørelse om hvilken tomteavgrensning bygget skulle få ved den overdragelsen som nå skal finne sted. Kommunen har målt opp under eget bnr. 835 den delen av eiendommen gnr. 107, bnr. 99 som omfatter kirken og avgrenset 4 meter eller mer fra vegglivet. Inngangspartiet frem til vei er utvidet vesentlig mer enn dette. Eiendommen er på 2.138,4 m 2. Kartutsnitt, datert , er identisk med målebrevet. Hele det tidligere bnr. 99, som Fellesrådet ønsker å overta, er på ca. 5,7 da. Side 16

17 Rådmannen mener eiendommen bnr. 835 fanger naturlig opp det arealet som er nødvendig for soknets kirkelige eiendom. Rådmannen finner likevel å ville anbefale at hele den tidligere eiendommen bnr. 99 (nåværende bnr. 99 og 835) overføres fra kommunen til soknet, slik at soknet med dette vil få rommelige forhold både for driften av barnehagen i kirken og andre aktiviteter/tiltak i menigheten. Siggerud kirke/kirkegård: Siggerud menighetsråd har etter det som er opplyst i tidligere møte akseptert den grensedragningen rundt de kirkelige eiendommene på Siggerud som kartutsnitt datert , viser. Dette omfatter eiendommen gnr. 104, bnr. 2, som er på ,1 m 2. I saksutredningen for Fellesrådet til dets møte , går det frem at Siggerud menighetsråd også ønsker å eie parkeringsplassen ved kirken. Denne parkeringsplassen går inn som del av gnr. 104, bnr. 1 og eies og drives av kommunen. Parkeringsplassen brukes av allmennheten både i friluftssammenheng, ved kirkelige samlinger og ved andre sammenkomster på Siggerud. Parkeringsplassen må ut fra en slik fellesbruk også i fortsettelsen eies av kommunen. Den inngår ikke som en naturlig del av de kirkelige eiendommer som skal overdras til soknet. Avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål: Kultur- og kirkedepartementet har i sitt rundskriv V-6/2002 B av gitt en veileder i tilknytning til overføring av kirkelige eiendommer fra kommunen til de kirkelige fellesrådene. Som del av veilederen følger departementets forslag til avtale mellom de to partene som skal regulere denne overdragelsen. Ut fra lovteksten, nevnte veileder og senere avklarende samtaler man har hatt med departementet, skal avtalen inngås mellom kommunen og Fellesrådet, mens skjøte skal utstedes til det enkelte soknet med deres organisasjonsnummer. Kommunen har lagt departementets forslag til avtale uendret til grunn ved utarbeidelse av det forslaget til slik avtale som ble oversendt Fellesrådet ved kommunens brev av Fellesrådet har hatt merknader særlig til pkt. 5 i avtaleutkastet, hvor den fremtidige bruken av kirken er berørt. Som det går frem av dette, fastsatte Kirkemøtet regler for bruk av kirkebygg. Departementet har i tillegg anbefalt partene å ta inn i sin avtale at soknet har plikt til at lokale ideelle lag, foreninger og liknende kan benytte soknets lokaler til sin virksomhet mot dekning av faktiske utgifter, i den grad en slik bruk ikke kommer i konflikt med soknets egne aktiviteter og ikke virker støtende. Fellesrådet ønsker denne passusen tatt ut av avtalen. På henvendelse til departementet bekreftes det at departementet ser sin anbefalte tekst som sin innstilling til dette spørsmålet. Rådmannen vil anbefale at man opprettholder departementets forslag til pkt. 5. Vurdering: De formuleringer kommunen i utgangspunktet ønsket vedrørende utleie var i samsvar med departementets forslag i forannevnte rundskriv. For å få ryddet opp i saken slik at eiendomsforholdene blir i samsvar med gjelde rett har administrasjonen omarbeidet forslaget til avtale. Punktet/formuleringen om at eiendommen bare kan brukes til kirkelige formål er tatt ut. Det samme gjelder avtaleforslagene om rett for ideelle lag og foreninger til å kunne benytte lokalene og kostnadene for dette. Dermed blir det regler for bruk av kirken, fastsatt av kirkemøtet som vil regulere bruken av kirkene. Det er rimelig å anta at kirkemøtets regler om bruk av kirkene uansett vil bli lagt til grunn. Punkt 5 i avtaleforslaget om framtidig bruk av arealene er endret slik at aktuelle arealer eventuelt også kan benyttes til krematorium, seremonihus eller lignende. Side 17

18 Med hensyn til hvilke eiendommer som skal overføres, følger rådmannen departementets anbefaling om overføring av de matrikulerte kirkelige eiendommer i samsvar med forslaget i K-sak 60/03. Når det gjelder de øvrige eiendommer fellesrådet ønsker overført, kan ikke rådmannen tilrå dette. I denne forbindelse vises til det som er sitert foran fra rådmannens saksutredning i k-sak fra 60/03. Økonomiske konsekvenser: Eiendomsoverdragelsene i seg selv medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag av til avtale m.tilhørende kartutsnitt datert mellom Ski kommune og Ski kirkelige fellesråd. b) Rådmannens brev av til Fellesrådet vedlagt kartutsnitt datert med eiendomsavgrensning over kirker/kirkegårder i Kråkstad, Ski kirke, Ski nye kirke, Langhus kirke og Siggerud kirke. c) Saksutredning for Fellesrådet av med utskrift av Fellesrådets vedtak i sak 10/03 av og vedlagt Fellesrådets forslag til avtaletekst. d) Kirkedepartementets forslag til avtaletekst. Vedlegg som ligger i saksmappen: a) Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-6/2002 B av b) Utskrift møtebok Langhus menighetsråd c) Utskrift møtebok Kråkstad menighetsråd d Utskrift møtebok Ski menighetsråd e) Rådmannens brev av f) Rådmannens brev av til Langhus,Kråkstad,Ski og Siggerud menighetsråd. g) Kirkevergens brev av 28.og vedr. overdragelse Ski, Langhus og Kråkstad kirketomter/kirkegård. h) Kirkevergens brev av vedr. fradeling tomt Ski og Langhus kirke. i) Målebrev og utkast skjøter vedr. kirkelige eiendommer Kråkstad, Ski, Langhus og Sigge rud. k) Saksframstillingen i K-sak 60/03 Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (1SV, 1AP). Side 18

19 Saksbehandler: May Britt Christoffersen Arknr.: 570 Arkivsak: 07/347-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 13/ Kommunestyret 8/ TJENESTEPENSJONSORDNINGEN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Det skal innen fremmes sak om anbud på tjenestepensjonsordingen som vurderer virkningen av endringer i lovverket og øvrige konsekvenser for kommunen. 2. Det oppnevnes følgende saksordfører: Saksopplysninger: Ski kommune vurderte høsten 2002 om tjenestepensjonsordningen skulle legges ut på anbud, men besluttet å ikke gjøre dette på daværende tidspunkt. Saken var oppe til ny behandling I Formannskapets behandling av saken, nr. 05/ , ble det vedtatt at spørsmål om anbud utsettes til følgende er på plass: 1. Nye lover og forskrifter 2. KS s tilbudsmal 3. Kommunens kompetanse på området Forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft , Pensjonskontoret i KS har utarbeidet mal for konkurransegrunnlag til benyttelse ved innkjøp av kommunal tjenestepensjonsordning, samt en innkjøpsveileder. Pensjonskontoret har planer om å revidere veilederen i løpet av I lov om forsikringsformidling av 10. juni 2005 er det foreslått endringer som kan få konsekvenser for prosessen. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om å fjerne provisjonen som forsikringsmeglerne mottar hos enkelte av forsikringsselskapene. Endringene forventes å tre i kraft i løpet av I tillegg er det foreslått endringer i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988 som får betydning for kommunenes tjenestepensjonsordning. Endringsforslaget forventes å tre i kraft Anbudsprosessen Ski kommune har i dag sin tjenestepensjonsordning i KLP. Det foreligger foreløpig ingen plikt til å si opp avtalen. Det er opp til den enkelte kommune hvorvidt de ønsker å videreføre eksisterende ordning og eventuelt hvor lenge. Velger derimot kommunen å si opp avtalen må ny avtale inngås ihht lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Før man igangsetter en anbudskonkurranse er det viktig at det vurderes hvorvidt dette er hensiktsmessig for kommunen, blant annet basert på andre kommuners erfaring og de endringene som er forslått i lovgivningen på forsikringsområdet. Dette fremmes egen sak om dette innen Side 19

20 Arbeidet med å legge tjenestepensjonen ut på anbud er svært krevende og omfatter store økonomiske verdier. Det kreves følgelig inngående kompetanse og lang saksbehandlingstid. Kommunen har opparbeidet noe kompetanse innen forsikring. Kapasiteten er dog begrenset da en stor andel av ressursene er bundet opp til vårens prosjekt Helhetlig styring. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at arbeidet med å vurdere hvorvidt Ski kommune skal konkurranseutsette sin tjenestepensjonsordning igangsettes på sensommeren Rådmannen anser at kommunen da har tilstrekkelig tid til å gjennomføre en slik evaluering. En eventuell anbudsprosess bør gjennomføres våren 2008, med iverksettelse av en eventuelt ny pensjonsforsikring fra og med Vurdering: Kort om pensjonsforsikring Pensjonsforsikring er langsiktig sparing. Sparingen skal sikre løpende og tilstrekkelig fondsdekning for de ansattes pensjonsrettigheter, og det er forsikringstakeren (kommunen) selv som sitter med det samlede ansvaret for å dekke de ansattes krav på pensjonsytelser i henhold til enhver tid gjeldende Hovedtariffavtale (HTA). For kommunen ligger derfor utfordringen i å bygge opp tilstrekkelige fond til å ha dekning for forpliktelsene. Det er i den forbindelse viktig å merke seg at det blir feil å legge for stor vekt på lave kortsiktige premieinnbetalinger. Lave premieinnbetalinger kan medføre at fondsoppbyggingen blir for liten og at kommunen, som følge av dette vil få større kostnader i fremtiden. Dette gjelder med mindre noen pensjonsleverandører kan vise til lavere kostnader, bedre drift eller til bedre avkastning på kapitalen over tid. Ingen pensjonsleverandører kan si noe om hvordan fremtiden vil bli, men de kan vise til historiske tall. Det som til slutt vil bli avgjørende for hvem som er beste pensjonsleverandør, er blant annet utviklingen innenfor følgende områder: administrasjonskostnader avkastning på forvaltningen kundefellesskapet (utjevningsordningen i forhold til AFP) egne HMS-tiltak for å redusere blant annet sykefravær og pensjonsuttak Plan for gjennomføringen av anbudsprosessen Første del av prosessen Å gjennomføre en anbudskonkurranse på tjenestepensjonsforsikringen er som nevnt en svært krevende prosess. Det bør leies inn ekstern bistand til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og til vurdering av innkomne tilbud. Det bør videre oppnevnes en saksordfører som kan følge hele prosessen. Egen sak hvor det tas endelig stilling til om tjenestepensjonsordningen skal ut på anbud, fremlegges kommunestyret i januar måned I perioden januar til april utarbeides konkurransegrunnlaget i samarbeid med et eksternt konsulentselskap, og kunngjøringen av konkurransen kan så gjøres i april Anbudsprosessen fra kunngjøringstidspunktet Kunngjøring. For tjenestekontrakter vedrørende prioriterte tjenester hvor den anslåtte totale kontraktsverdi overstiger EØS-terskelverdien (kr 1,7 millioner kroner ekskl. mva) kommer forskrift om offentlige anskaffelser til anvendelse. Konkurransen skal kunngjøres i Doffindatabasen (Norge) samt TED-databasen (EU), jf forskriftens 18-1 Side 20

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 19.09.2007 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Avtale mellom Halden kommune og HHV/havnekassen om overføring av disposisjonsretten til Mølen og om havnekapitalens størrelse der.

Avtale mellom Halden kommune og HHV/havnekassen om overføring av disposisjonsretten til Mølen og om havnekapitalens størrelse der. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 611 2008/767-116 08.02.2011 Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Hovedutvalg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 17.06.2008 069/08 OVA Kommunestyret 26.06.2008 102/08 OVA Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-570, K3-&41 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.05.2006 Sakliste KST-35/06 NY TRASÉ FOR EUROPAVEI E18 GJENNOM SKI KOMMUNE, SILINGSRAPPORT KST-22/06 FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSNING FRA NEDGRAVDE

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2015 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.08.2014 Tid: 09:00 14:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP

REFERATSAKER FORMANNSKAP SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell Ove Larsen - SP Hanne Fredriksen Saml Geir Gjessing Frp vara for Rita Løkke Forfall: Rita

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/10 REKRUTTERING AV RÅDMANN Alvdal, 17.01.08 Olov Grøtting

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Møteinnkalling Medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.02.2007 Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer