Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG KST-37/09 DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK KST-38/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SALONG EDMUND SKI STORSENTER KST-39/09 VEDTAKSOPPFØLGING Protokoll Forfall: Mette Feie Haram (H) Paul Kjetil Andreassen (H) Dag Mork Ulnes (H) Knut Tønnes Steenersen (FRP) Andre Kvakkestad (FRP) forfall til kl Gorm Kjernli (AP) har permisjon Shan Jafari (AP) Petter Haanes (AP) Tor Anders Østby (SP) Geir Hammer (V) Vara: Tonje Bringsvor Anders Back Aud Flesner Lars Chr. Bilet Frode Arnesen Kari Røysem Odd Jørgen Steen Berit Bilet Sigrid Hjemmen Svein Kamfjord 41 av 41 medlemmer til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent med noen endringer.

2 Interpellasjoner/Spørsmål: Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) vedr. Ski sykehus Spørsmål fra Jon Otto Brødholt (AP) vedr. tapt arbeidsfortjeneste Interpellasjon fra Amund Kjernli (AP) vedr. hvordan personer med økonomiske problemer ivaretas etter nedlegging av Follo økonomiske rådgivningstjeneste Interpellasjon fra Jørn Yngve Sørum (FRP) vedr. merking og registrering av katter i Ski kommune. Interpellasjon fra Jørn Yngve Sørum (FRP) vedr. politiets manglende ressurser en fare for sikkerheten. Interpellasjon fra Hanne Opdan (AP) vedr. skoletannlegen på Langhus KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 I samsvar med plan- og bygningslovens 27-1 vedtas reguleringsplan for for Nordre Finstad, felt A1 og B4, datert , med endringer sist av , samt bestemmelser datert med endringer av Planforslaget vil delvis erstatte reguleringsplanen for del av Nordre Finstad, del av felt M1, Ski, stadfestet og reguleringsplanen for Rv. 154, Søndre Tverrveg i Ski kommune, vedtatt Det faste utvalg for plansakers behandling : Enstemmig innstilling Forslag til vedtak tiltres Innstilling til kommunestyret: I samsvar med plan- og bygningslovens 27-1 vedtas reguleringsplan for for Nordre Finstad, felt A1 og B4, datert , med endringer sist av , samt bestemmelser datert med endringer av Planforslaget vil delvis erstatte reguleringsplanen for del av Nordre Finstad, del av felt M1, Ski, stadfestet og reguleringsplanen for Rv. 154, Søndre Tverrveg i Ski kommune, vedtatt Odd klunderud (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: Ski kommune legger inn følgende kriterier ved utbygging av boligfelt: 10 % av boligene skal være billige utleieboliger for ungdom. Eller selges med 30 % avslag til samme gruppe. Vedtak: 1. Klunderuds forslag til vedtak fikk 3 (1Rødt, 2AP) mot 38 stemmer og falt. 2. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 2

3 I samsvar med plan- og bygningslovens 27-1 vedtas reguleringsplan for for Nordre Finstad, felt A1 og B4, datert , med endringer sist av , samt bestemmelser datert med endringer av Planforslaget vil delvis erstatte reguleringsplanen for del av Nordre Finstad, del av felt M1, Ski, stadfestet og reguleringsplanen for Rv. 154, Søndre Tverrveg i Ski kommune, vedtatt KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET Saksordfører: André Kvakkestad 1. Kommuneplanutvalget tar notat av til orientering. 2. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til planprogram. Kommuneplanutvalgets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling : Da saksordfører ikke var til stede, ble saken utsatt. Enstemmig vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommuneplanutvalget tar notat av til orientering. 2. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til planprogram. KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG 1. Kommunestyret bevilger kr ,- i 2009 til den fysiske omleggingen av den kommunale veien som forbi gårdstunet på eiendom G.nr 28 b.nr 1. Bevilgningen tas fra reserven (1,7 mill) som ble satt av ved behandlingen av sak 10/09 til KST, Krisepakke fra staten. 2. Omleggingen forutsetter makeskifte av grunn, uten kostnad for kommunen. Det inngås en skriftlig avtale med kommunen før arbeidene begynner. Side 3

4 Formannskapets behandling : Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag i 2 punkter: 1. Utfra sakens egenart i forhold til plassering av nytt våningshus og trafikksikkerhet, bekoster Ski kommune omleggingen av den kommunale veien som går osv. 2. Det forutsettes at grunneier avgir gratis grunn og bekoster arkeologiske undersøkelser. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 (jfr. uttalelse fra Samfunn og miljø): 3. Fremtidige saker av tilsvarende karakter vil bli behandlet på individuell basis. Formannskapet kan derfor ikke se at denne saken vil skape presedens. Anne-Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret bevilger inntil kr til flytting av kommunal vei ved gårdstunet på eiendom gnr. 28 bnr. 1 på grunn av direkte fare og ulempe for trafikksikkerheten. Midlene hentes fra avsatte midler til grusveier Kråkstad syd i økonomiplanen. Rådmannen bes legge fram forslag til regelverk for tilsvarende saker. Innstilling: 1. Anne Marit Holenes endringsforslag pkt. 1 innstilles med 1 (1SP) mot 10 stemmer. 2. Anne Marit Holenes endringsforslag pkt. 2 innstilles med 1 (1SP) mot 10 stemmer. 3. Anne-Gunn Steen Røses forslag til vedtak innstilles med 4 (3H, 1KRF) mot 7 stemmer. 4. Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 7 (3AP, 1SV, 1SP, 2FRP) mot 4 stemmer (3H, 1KRF). 5. Amund Kjernlis forslag til nytt pkt. 3 innstilles med 5 (3AP, 1SV, 1SP) mot 6 stemmer. Ordfører Georg Stub (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret bevilger ikke penger til flytting av kommunal vei fra gårdstunet på Bjerke Nordre. Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 fikk 2 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 2 stemmer og falt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble trukket. 4. Formannskapets innstilling pkt. 4 fikk 15 mot 26 stemmer og falt. 5. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble ikke votert over. 6. Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 26 mot 15 stemmer. Kommunestyret bevilger ikke penger til flytting av kommunal vei fra gårdstunet på Bjerke Nordre. Side 4

5 KST-37/09 DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK 1. Ski kommune inngår avtale med Oslo kommune om overgrepsmottak for seksuelle overgrep. 2. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med å avklare usikkerhet som synes å eksistere om dette er en tjeneste som kommunehelsetjenesten eller spesialist helsetjenesten skal ha ansvar for 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til tjenesten for Beløpet dekkes inn av regnskapsoverskuddet for Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Ski kommune inngår avtale med Oslo kommune om overgrepsmottak for seksuelle overgrep. 2. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med å avklare usikkerhet som synes å eksistere om dette er en tjeneste som kommunehelsetjenesten eller spesialist helsetjenesten skal ha ansvar for 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til tjenesten for Beløpet dekkes inn av regnskapsoverskuddet for KST-38/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SALONG EDMUND SKI STORSENTER Fornyet søknad fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes ikke. Dette av alkoholpolitiske grunner hvor bl. a. etablering nye arenaer for alkoholomsetning ikke er ønskelig. Senere tilsvarende søknader fra Salong Edmund A/S forutsettes besvart av rådmannen i samsvar med kommunestyrets vedtak. Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Alexander Dalen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Fornyet søknad fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes. 2. Senere tilsvarende søknader fra Salong Edmund A/S forutsettes besvart av rådmannen for inneværende kommunestyreperiode i samsvar med kommunestyrets vedtak. Side 5

6 Innstilling: 1. Alexander Dalens forslag til vedtak pkt. 1 fikk 4 (2H, 2FRP) mot 7 stemmer (1U, 1H, 1SV, 3AP, 1SP) for administrasjonens forslag til vedtak pkt Alexander Dalens forslag til vedtak pkt. 2 innstilles med 11 stemmer mot 0 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak pkt. 2. Utvalg for samfunn og miljøs innstilling til kommunestyret: 1. Fornyet søknad fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes ikke. Dette av alkoholpolitiske grunner hvor bl. a. etablering nye arenaer for alkoholomsetning ikke er ønskelig. 2. Senere tilsvarende søknader fra Salong Edmund A/S forutsettes besvart av rådmannen for inneværende kommunestyreperiode i samsvar med kommunestyrets vedtak. Vedtak: 1. Forslag til vedtak, 1. avsnitt ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 2. Utvalgets innstilling pkt. 1 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. 3. Utvalgets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Fornyet søknad fra Salong Edmund A/S om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med lavere alkoholstyrke enn 22 volumprosent ved Salong Edmund, Café Creative i Ski Storsenter imøtekommes ikke. Dette av alkoholpolitiske grunner hvor bl. a. etablering nye arenaer for alkoholomsetning ikke er ønskelig. 2. Senere tilsvarende søknader fra Salong Edmund A/S forutsettes besvart av rådmannen for inneværende kommunestyreperiode i samsvar med kommunestyrets vedtak. KST-39/09 VEDTAKSOPPFØLGING 1. Formannskapet tar vedlagte oversikt til orientering. 2. Saker som ikke er avsluttet rapporteres til kommunestyret hva angår status. Formannskapets behandling : Jørn Yngve Sørum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Saken oversendes kommunestyret for orientering. 2. Subsidiært: Informasjonen oversendes kommunestyrets medlemmer slik at de har løpende informasjon. Vedtak: 1. Sørums forslag fikk 2 stemmer (2FRP) og falt. 2. Forslag til vedtak tiltres med 9 mot 2 stemmer. Jørn Yngve Sørum anket saken inn for kommunestyret. Side 6

7 Formannskapets vedtak er: 1. Formannskapet tar vedlagte oversikt til orientering. 2. Saker som ikke er avsluttet rapporteres til kommunestyret hva angår status. Saken forelegges kommunestyret. Enstemmig vedtak: Formannskapets vedtak tiltres enstemmig. 1. Formannskapet tar vedlagte oversikt til orientering. 2. Saker som ikke er avsluttet rapporteres til kommunestyret hva angår status. Side 7

8

9 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 09:10-11:45 Til stede på møtet Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer