Årsrapport Konkurransetilsynets oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Konkurransetilsynets oppgaver"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Årsrapport har vært et begivenhetsrikt år for Konkurransetilsynet med høyt tempo og gjennombrudd for lempningsinstituttet. I året som har gått har vi avdekket flere karteller, vi har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten når det gjelder konkurransespørsmål og vi har levert en faglig anbefaling til departementet om å velge en delt løsning for opptjening av bonuspoeng i Norge. I tillegg har vi har fått på plass en ny strategi og organisasjon og nye nettsider er året da det ble et gjennombrudd for lempningsinstituttet. To taktekkerfirmaer i Bergensområde ble ilagt gebyr for å ha delt prisopplysninger i en anbudsprosess. I oktober varslet tilsynet om at Veidekke og NCC kan få gebyr på henholdsvis 270 og 165 millioner kroner som følge av ulovlig og omfattende samarbeid om anbudskontrakter i asfaltbransjen. Med bakgrunn i at Veidekke valgte å informere Konkurransetilsynet om det ulovlige samarbeidet og bidro til å oppklare saken, kan selskapet bli fritatt for gebyret. Konkurransetilsynet har en viktig rolle i å legge til rette for konkurranse og å påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. Vi kan eventuelt også fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter. Norge har høye matvarepriser og et dårligere utvalg i matvarer enn våre naboland. Konkurransetilsynet har pekt på at Norge har en svært konsentrert leverandørindustri og at importvernet skaper konkurranseutfordringer både på kjede- og leverandørnivå. Vi har også anbefalt at det blir sagt nei til NRKs planer om å opprette en trafikkportal fordi det ville kunne påvirke den allerede eksisterende konkurransen negativt. Videre anbefalte vi Samferdselsdepartementet å endre på kravene for å få lov til å kunne gi anbud på regionale flyruter. Som følge av økt antall aktører som bød på kontraktene vil staten spare 50 millioner årlig. I februar 2012 overleverte Konkurransetilsynet sin anbefaling om en delt løsning for bonus til departementet. Vi har vært opptatt av å komme med en anbefaling som vil legge til rette for fortsatt konkurranse i hele Norge. Selv om vi ideelt sett ville ønske å anbefale et totalforbud, har tilsynet valgt å ta hensyn til at næringsdrivende skal ha stor frihet til selv å velge hvordan de skal selge sine produkter i konkurranse med hverandre. Vi har derfor foreslått å oppheve bonusforbudet på tre strekninger der vi vurderer konkurransen som god og robust. Konkurransetilsynets oppgaver Konkurransetilsynets oppgaver spenner fra å håndheve forbuds- og inngrepsbestemmelsene i konkurranseloven til å forebygge konkurransekriminalitet og påvirke markedsarkitektur og struktur. For å best mulig kunne skjøtte disse oppgavene har tilsynet satt tre overordnede strategiske mål for den neste femårsperioden. Det første strategiske målet er å ha et høyt faglig internasjonalt nivå som forhindrer konkurranseskadelig adferd. Gjennom å arbeide med dette målet skal vi øke vår gjennomslagskraft i retten og unngå faglig overprøving. Tilsynet vil også intensivere arbeidet med saker som involverer misbruk av dominerende stilling. Viktig for å oppnå dette målet er også etableringen av det nye senteret for konkurransepolitikk i Bergen. Det andre strategiske målet er å være synlig slik at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag og forebygge konkurransekriminalitet. Dette betyr at tilsynet vil arbeide for å øke vår strategiske mediesynlighet, å øke næringslivets kjennskap til konkurranseloven og bli tatt med på råd i konkurransespørsmål. Tilsynet har innledet et samarbeid med NHO for å spre kunnskap om konkurranseloven og få bedriftene til å ta et aktivt eierskap til konkurranseloven. I året som kommer vil vi jobbe med flere næringsorganisasjoner for å nå bedriftene direkte. Tilsynet har også fått på plass nye nettsider som vil gjøre det enklere å finne frem for næringslivet. 1

3 Det tredje strategiske målet angår hvordan Konkurransetilsynet forholder seg til partene. Konkurransetilsynet har fått tildelt sterke virkemidler for å håndheve konkurranseloven og da er det særlig viktig at partene som er i kontakt med Konkurransetilsynet håndteres profesjonelt og med respekt. Konkurransetilsynet skal opptre imøtekommende for partene og være åpen for dialog. Antall restanser har blitt betydelig redusert gjennom året og vi setter press på organisasjonen for å få en raskest mulig behandling av sakene som ikke har tidsfrister. Ny organisering av Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet fikk på plass en ny organisering fra nyttår. Den nye organisasjonen er et godt utgangspunkt for å nå de strategiske målene og gir en tydelig myndighet- og ansvarsfordeling. Konkurransetilsynet er nå delt i tre markedsavdelinger; (1) Finans, telekommunikasjon og transport, (2) Industri, bygg, anlegg og miljø og (3) Mat, helse og detaljhandel. For å gi råd og kvalitetssikre sakene i markedsavdelingene har vi tre fagavdelinger; økonomisk stab, juridisk stab og etterforskningsstab. I tillegg har vi opprettet en ny funksjon for å håndtere eksterne relasjoner derigjennom internasjonale relasjoner og kontakt med bransjeorganisasjoner. Tilsynet har også valgt å styrke kommunikasjonsstaben gjennom å rekruttere en ny kommunikasjonsdirektør. Tilsynet har videre det administrative ansvaret for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og lederen av sekretariatet er også en del av ledergruppen i Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets årsrapport for 2011 Konkurransetilsynets årsrapport for 2011 inneholder en oppsummering av de viktigste resultatene og aktivitetene i Rapporteringen er i samsvar med kravene i tildelingsbrevet og dets vedlagte resultatrapporteringstabell. Christine B. Meyer Konkurransedirektør 2

4 2.1 Samfunnseffekter 1) Forbuds- og inngrepsbestemmelsene skal håndheves effektivt Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 1.1) Konkurransetilsynet skal, i årlig gjennomsnitt over en treårs periode, bringe til opphør minst to tilfeller av alvorlig, forbudt konkurransebeg rensende samarbeid eller misbruk av dominerende stilling. Konkurransebegrensende samarbeid I 2011 fattet Konkurransetilsynet 2 vedtak etter 10 Misbruk av dominerende stilling Konkurransetilsynet har i 2011 ikke fattet vedtak etter 11. Høyesterett behandlet Tine-saken, etter anke fra Tine over Borgarting lagmannsretts dom av aken gjaldt kun retts-anvendelsen ) Tilsynet skal behandle alle meldinger om foretakssammenslutninger innenfor fastsatte frister. I 2011 mottok Konkurransetilsynet 460 alminnelige meldinger (412 i 2010). Det ble vedtatt inngrep mot 2 fusjoner. Fløysand Tak AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner og Icopal Tak AS på kroner for overtredelse av konkurranseloven 10 (anbudssamarbeid). Icopal Tak ble innvilget hel lempning av overtredelsesgebyr. Dette var første gang Konkurransetilsynet innvilget lempning. Ski Follo Taxidrift AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på 2,2 millioner kroner, Follo Taxisentral BA ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner, mens Ski Taxi BA ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner for brudd på konkurranseloven 10. De to konkurrerende drosjesentralene Follo Taxisentral og Ski Taxi samarbeidet gjennom det felleseide selskapet Ski Follo Taxidrift AS om å inngi tilbud i to anbudskonkurranser høsten Anbudskonkurransene gjaldt pasienttransport for Oslo universitetssykehus med en verdi på henholdsvis inntil 20 og 30 millioner kroner. Varsel av 14. oktober 2011 om ileggelse av overtredelsesgebyr på 165 millioner kroner til NCC AB/NCC Roads AS og 270 millioner kroner til Veidekke ASA/Veidekke Industri AS for overtredelse av konkurranseloven 10 (omfattende anbudssamarbeid i flere år, hovedsakelig i Midt-Norge). Dette er de høyeste gebyrene som noensinne er gitt i Norge for denne type lovbrudd. Veidekke er i vedtaket innvilget full lempning av gebyret etter konkurranseloven 31, jf. forskrift om overtredelsesgebyr 4. Høyesterett konkluderte i juni 2011 med at Tine ikke misbrukte sin dominerende stilling i årsforhandlingene med Rema 1000 høsten Konkurransetilsynet har behandlet alle meldinger om foretakssammenslutninger innenfor fastsatte frister. Konkurransetilsynet traff vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen Lemminkäinen Norge AS ( Lemminkäinen ) og Mesta Industri AS ( Mesta ); vedtak V Saken er så langt ikke endelig avsluttet da det pålagte salget av Lemminkäinen sitt asfaltverk i Harstad ikke er sluttført. Salget skal også godkjennes av tilsynet. Konkurransetilsynet fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS kunne tillates på vilkår. Etter tilsynets vurdering vil fusjonen medføre svekket konkurranse innen salg av bøker fra fysiske allmennbokhandler i Trondheim, Kristiansand, Drammen, Kongsberg, Lillehammer, Haugesund og Levanger. For å sikre fortsatt konkurranse i disse markedene etter foretakssammenslutningen pålegges partene å selge ut syv bokhandler i disse byene. 3

5 1) Forbuds- og inngrepsbestemmelsene skal håndheves effektivt Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 1.1.2) Konkurransetilsynet skal stille ressurser til disposisjon til sekretariatet for lovutvalget for revisjon av konkurranseloven. Konkurranselovutvalget ble nedsatt i statsråd 17. desember Utvalget fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av konkurranseloven. Et gjennomgående tema i mandatet var videre EØS-harmonisering og effektivisering av konkurranse-håndhevelsen. Utvalget har vært ledet av Prof. Dr. juris Erling Hjelmeng. Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av Konkurransetilsynet, og ledet av juridisk direktør Håkon Cosma. Utvalget leverte sin rapport til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet 14. februar Brudd på gjennomføringsforbud Saker om brudd på gjennomføringsforbudet sikrer effektiv håndhevelse av konkurranseloven og EØSkonkurranseloven med tilhørende forskrifter. Sakene bidro til økt kjennskap til konkurranseloven og Konkurransetilsynets håndheving Multiconsult AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner i forbindelse med oppkjøpet av Industriplan AS. YIT AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner i forbindelse med oppkjøpet av Haug og Ruud AS. Plantasjen Norge AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Mandal Hagesenter AS. Andre viktige saker Statens kartverk krrl. 10 og 11 - omsetningskrav kjøp av geodata - klage fra Mesterkart. I januar 2011 mottok Konkurransetilsynet en klage fra Mesterkart. Mesterkart mente at Statens kartverk har en dominerende stilling i markedet for geodata, og at Statens kartverk misbruker sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven 11 ved å sette et omsetningskrav som i praksis utelukker klager og andre mindre forhandlere fra markedet. Videre argumenteres det for at avtalene Statens kartverk inngår med utvalgte forhandlere som tilfredsstiller omsetningskravet er konkurranseskadelig samarbeid i strid med konkurranseloven 10. Pareto AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Factor Insurance Group AS. Konkurransetilsynet ga veiledning til Statens kartverk og Miljødepartementet i forhold til konkurransereglene. I veiledningen fremhevet tilsynet at et velfungerende rammeverk for tilgjengeliggjøring av eiendomsinformasjon er viktig for verdiskapning og innovasjon, og presiserte viktigheten av at det legges til rette for konkurranse på ikkediskriminerende vilkår. Tilsynet har også stilt spørsmål ved begrunnelsen for omsetningskravet. Fra og med 1. januar 2012 har Statens Kartverk fjernet omsetningskravet fra sine forhandleravtaler, og tilsynet har avsluttet saken. 4

6 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 2.1) Tilsynet skal dokumentere økt kjennskap til konkurranseloven og Konkurransetilsynets håndheving. Hjemmesiden til Konkurransetilsynet er en viktig kanal for informasjon rettet mot publikum, næringslivet og media. Hver uke blir nyheter og pressmeldinger fra Konkurransetilsynet lagt ut på nettstedet, og de viktigste sakene blir i tillegg sendt ut på e- post. E-postlisten har rundt 3500 e- postabonnenter, og tallet har økt med rundt 700 det siste året. I tillegg til nyheter kan en på konkurransetilsynet.no gjøre seg kjent med konkurransereglene, lese tilsynet sine vedtak, avgjørelser og uttalelser og laste ned eller bestille publikasjoner. Meldinger om foretakssammenslutninger under behandling blir lagt ut etter hvert slik at en kan gjøre seg kjent med hvilke fusjoner og oppkjøp som er til behandling i tilsynet til enhver tid. Nettsidene til Konkurransetilsynet følger kvalitetskravene til offentlige nettsteder, og de oppnådde seks av seks mulige stjerner i Difi sin kvalitetsvurdering høsten I februar 2012 vil hovedsiden på konkurransetilsynet.no fremstå i modernisert utgave. Medieomtale Medieomtale er viktig for å nå ut med informasjon om virksomheten i tilsynet. Konkurransetilsynet opplever generelt stor interesse fra media, og 2011 viser en økning i tallet på medieoppslag sammenlignet med 2010 (se under Resultat nedenfor), mange av oppslagene var i medier med bred dekning og med lesere som utgjør sentrale målgrupper for tilsynet. Artikler og kronikker Konkurransetilsynet har medarbeidere med stor kjennskap til hvordan ulike markeder fungerer. For å øke kunnskapen om konkurransereglene og konkurransepolitikken og sørge for at konkurransefaglige synspunkt kommer frem i den offentlige debatten, oppfordrer tilsynet de ansatte til å skrive artikler og kronikker. Nesten personer besøkte konkurransetilsynet.no i Dette er litt færre enn i tall fra kraftprisoversikten viser at denne tjenesten er spesielt populær, med nær unike besøkende i Nærmere 80 prosent av besøkene til konkurransetilsynet.no gjelder kraftprisoversikten. I 2011 fikk Konkurransetilsynet mer enn 3500 medieoppslag, og dette er en økning fra tidligere år. Mange av oppslagene var i medier med bred dekning og med lesere som utgjør sentrale målgrupper for tilsynet. Bredden viser seg i oversikten over de fem mediene med flest omtaler av tilsynet. Her finner vi Dagens Næringsliv, Aftenposten, Finansavisen, Nationen og E24. I løpet av 2011 hadde konkurransedirektøren og andre medarbeidere i tilsynet 12 kronikker og innlegg på trykk i dagspressen de aller fleste i Dagens Næringsliv. I tillegg hadde tilsynsansatte flere artikler på trykk i fag- og bransjetidsskrift som Samfunnsøkonomen og Advokatbladet. Mange av artiklene er også lagt ut på konkurransetilsynet.no 5

7 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Omdømmeundersøkelse Konkurransetilsynet gjennomførte våren 2011 en omdømmeundersøkelse (interessentundersøkelse) for å kartlegge utvalgte målgruppers kunnskaper og holdninger til konkurransepolitikk, konkurranselovgivningen og Konkurransetilsynets arbeid. Hele 87 prosent av befolkningen har hørt om Konkurransetilsynet. Kjennskapen har vært stabilt høy de siste seks årene. Rundt 1 av 4 svarer at de kjenner tilsynet meget eller ganske godt. Det er en økning i andelen som sier de kjenner tilsynet litt eller meget dårlig. Et klart flertall de profesjonelle målgruppene journalister, advokater og næringslivsledere (hhv. 83, 89 og 79 prosent) kjenner bestemmelsen i 10 godt, og det er ingen store endringer fra tidligere undersøkelser. Det er noe større variasjon mellom målgruppene når det gjelder kjennskapen til bestemmelsen i 11. Advokater har best kjennskap (79 prosent), deretter følger journalister (66 prosent) og til slutt næringslivsledere (53 prosent). Advokater har også bedre kjennskap til bestemmelsen om meldeplikt ved foretakssammenslutninger (73 prosent) enn journalister (57 prosent) og næringslivsledere (52 prosent). Undersøkelsen viser at blant advokater er det utbredt enighet om at den norske konkurranseloven og håndhevingen av denne er effektiv i å avskrekke karteller og andre former for konkurransebegrensende avtaler. Informasjon om lempningsordningen Konkurransetilsynet gjorde høsten 2011 et omfattende arbeid for å gi mer informasjon om lempningsordningen på egne nettsider. Nettsidene forklarer hvordan ordningen fungerer og gir svar på ofte stilte spørsmål. Se Advokater og næringslivsledere er i omdømmeundersøkelse spurt om de vet hva ordningen med bøterabatt eller reduksjon av overtredelsesgebyr går ut på. Tidligere har vi målt en lav kjennskap til ordningen i begge målgrupper, men i år ser vi at andelen som svarer riktig på dette spørsmålet har økt betydelig blant advokater (fra 20 prosent i 2008 til 47 prosent i 2011). Det er fortsatt slik at de fleste næringslivsledere (87 prosent) ikke kan si hva ordningen går ut på. Informasjonspakker I januar 2011 sendte Konkurransetilsynet ut 500 informasjonspakker til innkjøpere i offentlig sektor. Informasjonspakken består av en brosjyre og en plakat, og gir enkle råd til hvordan innkjøpere kan se faresignaler på ulovlig samarbeid. 6

8 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Brosjyre Konkurransetilsynet har utarbeidet brosjyren "Tør du fortsette?", som retter seg mot næringslivsledere og på en enkel måte forklarer hva som er ulovlig samarbeid og innholdet i lempningsordningen. Samarbeid Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Konkurransetilsynet har inngått et formelt samarbeid om å gjøre lempningsordningen bedre kjent i norsk næringsliv. Gjennom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har tilsynet og NHO sendt ut et felles brev og brosjyren "Tør du fortsette?" til over 400 ledere innen bygg- og anleggsbransjen. 7

9 3) Behandle EØS-enkeltsaker slik at norske interesser blir ivaretatt i samsvar med våre rettigheter og plikter etter EØS-avtalen Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 3.1) Tilsynet skal vurdere utfallet av de EØS-saker der tilsynet har gitt merknader til Kommisjonen på vegne av Norge, Utfallet av sakene skal vurderes i forhold til formålet med merknadene ) Konkurransetilsynet skal rapportere til departementet om utfallet i sakene. Tilsynets vurderinger om utfallet i sakene skal følge med i rapporteringen. Konkurransetilsynet har kontinuerlig rapportert til Konkurransepolitisk avdeling i departementet om fremdriften i og utfallet av de enkeltsakene tilsynet har engasjert seg i. Tilsynets vurdering av utfallet har fulgt med rapporteringen i de sakene dette var aktuelt. Konkurransetilsynet har løpende meldt aktuelle norske saker etter artikkel 53 og 54 til ESA. Tilsynet har interne rutiner for å prioritere saker der det blir gitt merknader og som sikrer at disse sakene blir evaluert, med tilbakemelding til departementet. Tilsynet har videre interne rapporteringssystem for meldte saker. Tilsynet har også kontinuerlig fulgt utviklingen i relevante pågående saker for ESA, og i utvalgte prinsipielle saker for EU. Konkurransetilsynet har deltatt i rådgivende komité i en sak for ESA og i høringer og rådgivende komité for utvalgte relevante enkeltsaker i EU. Sakene ble lagt frem for departementet for kommentarer og mandat før møtedeltakelse. EFTAs overvåkningsorgan har truffet vedtak i saken mot Color Line 14. desember Det er ikke avsagt dom i saken mot Posten Norge AS som ble bragt inn for EFTA-domstolen i

10 4) Behandle regelverkssaker i EØS slik at norske interesser blir ivaretatt i samsvar med våre rettigheter og plikter etter EØS-avtalen Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 4.1) Konkurransetilsynet skal aktivt følge regelverksarbeidet i EU/EØS og assistere departementet med korrekt implementering av EØS-regelverket Konkurransetilsynet har fulgt opp og satt seg inn i alle EØS-relevante regelverkssaker i dialog med departementet. Konkurransetilsynet har med få unntak deltatt i alle relevante møter om regelverksendringer i EU. Konkurransetilsynet har gjennomført høring i Norge for alle relevante regelverkssaker. Konkurransetilsynet har også deltatt i arbeidet med utgivelse av ECN-Brief og ECN-Newsletter. Konkurransetilsynet har fulgt opp etablerte retningslinjer i samråd med departementet. FAD har etter forslag utarbeidet av Konkurransetilsynet endret reglene for hvordan Konkurransetilsynet kan beregne gebyrer for brudd på forbudene i konkurranseloven. Tilsynet skal i fremtiden anvende samme fremgangsmåte som EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen ved beregning av disse gebyrene. Konkurransetilsynet har påtatt seg å redigere 2. utgave av ECN- Newsletter i

11 5) Synliggjøring av resultatene av Konkurransetilsynets arbeid Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 5.1.1) Tilsynet skal evaluere virkningene av minst ett vedtak om opphør av et grovt brudd på forbudsbestemmelsene i konkurranseloven Konkurransetilsynet mener at det generelt er viktig å synliggjøre virkningene av konkurransepolitikken og de konkrete virkningene av enkeltvedtak for effektiv ressursutnyttelse og for forbrukerne. Tilsynet har i 2011 gjennomført et omfattende og ressurskrevende prosjekt for å vurdere grunnlaget for eventuelt å oppheve forskrift om fortsatt forbud om opptjening av bonuspoeng ved innenlandske flyvninger. Tilsynets innstilling ble overlevert til departementet i begynnelsen av ) Benytte pris eller annen passende indikator for å synliggjøre virkningene av konkurransepolitikken Det er imidlertid utfordrende å identifisere enkeltvedtak som egner seg, og der det er et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å gjøre en kontrafaktisk ex post evaluering ) Tilsynet skal evaluere virkningene av minst ett vedtak om inngrep mot en foretakssammenslutning 5.1.3) Tilsynet skal vurdere virkningene av minst en påpeking etter konkurranseloven 9e Konkurransetilsynet igangsatte i 2011 et prosjekt med formål å evaluere effekten av foretaks-sammenslutningen mellom Norske Shell AS og YX Energi Norge AS (sak 2007/877). Med unntak for to stasjoner vurderte Konkurransetilsynet at foretakssammenslutningen ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i de lokale markedene. Formålet med dette prosjektet er å evaluere om foretakssammenslutningen har påvirket priser og marginer på bensin i de lokale markedene. Om oppkjøpet har ført til begrensninger i den lokale konkurransen, kan vi forvente å observere høyere priser/marginer etter sammenslutningen. Om tilsynets vurdering derimot var korrekte, vil vi forvente at priser/marginer vil være upåvirket av foretakssammenslutningen. Resultatene fra dette arbeidet forventes å foreligge i løpet av Konkurransetilsynet har i 2011 ikke gjennomført noen evalueringer av virkningene av konkrete påpekninger etter 9e. 10

12 6) Fremme konkurranse i utvalgte næringer med konkurranseutfordringer Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering ) Konkurransetilsynet skal fortsatt bistå departementet i oppfølgingen av Soria Moria erklæringen om utredning av styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Konkurransetilsynet har utarbeidet høringsuttalelse om matkjedeutvalgets utredning. Konkurransetilsynet bisto FAD i forbindelse med departementets deltakelse i sekretariatet til utvalget som gransker styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Tilsynet har vurdert utvalgets forslag til tiltak for å fremme forbrukernes interesser, og har pekt på andre tiltak som kan bedre konkurransen på ulike ledd i matkjeden. I høringsuttalelsen peker Konkurransetilsynet på noen konkurransemessige utfordringer i matkjeden som er sannsynlige årsaker til høyt prisnivå og begrenset utvalg. 6.1) Vurdere konkurransesituasjonen og behov for tiltak for å styrke konkurransen i minst to markeder. Markedsovervåkning Konkurransetilsynet har drevet kontinuerlig markedsovervåkning av engrosmarkedet for kraft i samarbeid med NVE som ledd i arbeidet med å avdekke eventuell misbruk av markedsmakt. Overvåkningsordningen Konkurransetilsynet har videreført overvåkningsordningen for bruttomarginer i meierisektoren. Konkurransen i dagligvaremarkedet Konkurransetilsynet overvåker konkurransen i dagligvaremarkedet. Dagligvaregrupperingene har meldeplikt for årsavtaler med markedsledende leverandører. Meldeplikten ble innført i 2005, med virkning til 2010, og er senere forlenget til Meldeplikten innebærer at Norgesgruppen, Coop, Rema 1000, Ica og Bunnpris må sende sine avtaler med 19 markedsledende leverandører til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets høringsuttalelse kan leses på konkurransetilsynet.no Konkurransetilsynet fulgte i 2011, i samarbeid med NVE, opp flere utslag i overvåkningsverktøyet. Ingen av utslagene har resultert i vedtak. Overvåkningsordningen motvirker prisadferd som er til skade for konkurransen. Meldeplikten for dagligvarekjedene gjør at Konkurransetilsynet kan føre et mer effektivt tilsyn med konkurransen i dagligvaremarkedet. Meldeplikten virker disiplinerende på aktørene. 11

13 7) Bidra til at det blir lagt vekt på konkurransehensyn innenfor andre politikkområder der Regjeringen ønsker konkurranse Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 7.1) Saksbehandlingen skal innrettes med sikte på at mottakere av påpekning etter 9e tar hensyn til merknadene fra tilsynet. 7.2) Saksbehandling skal ellers innrettes slik at konkurransehensyn blir synlige og mottakere av høringssvar tar hensyn til tilsynets merknader Konkurransetilsynet legger generelt stor vekt på kontakt med mottakere av påpekninger før og etter at påpekningen blir send. Det har imidlertid ikke blitt sendt noen påpekninger etter 9e i Konkurransetilsynet har gitt sine vurderinger av konkurransevirkningene ift offentlige tiltak på ulike områder uten at det formelt kan betraktes som en påpekning etter 9e, blant annet i tilknytning til at NRK ønsket et å etablere en trafikkportal. Merknadene ble avgitt til Medietilsynet. Konkurransetilsynet har innrettet saksbehandlingen slik at konkurransehensyn blir synlige og mottakere av høringssvar tar hensyn til tilsynets merknader. Noen eksempler er gitt til høyre. I 2011 har Konkurransetilsynet gitt 19 høringsuttalelser (for 2010 ble det gitt 18 høringsuttalelser). Trafikkportal I 2011 ønsket NRK å opprette en nettbasert trafikkportal som samler all relevant trafikk- og ruteinformasjon for all kollektivtransport i landet. Konkurransetilsynet vurderte det slik at en trafikkportal fra NRK sannsynligvis vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysningstjenester. Videre mente tilsynet at en etablering av trafikkportalen kunne redusere kommersielle aktørers insentiver til å investere i både etablering av nettbaserte trafikkopplysningstjenester og utvikling og forbedring av eksisterende tjenester. Ny verdipapirfondlov Ny verdipapirfondlov (LOV ) trådde i kraft 1. januar i år. I høringsrunden støttet KT i sin uttalelse at det tillates verdipapirfond med andelsklasser i Norge. Advokatforeningen, Skagen fondene og Verdipapirfondenes forening støttet seg til KT på dette punktet i deres høringssvar. Fond med andelsklasser er etter ny lov nå tillatt. KT høringsuttalelse siteres i proposisjonen, men departementet viser ikke eksplisitt til konkurransehensyn i sin vurdering. Departementet viser i stedet til at det avgjørende for dem er at et fortsatt norsk forbud ikke vil være effektivt så lenge UCITS IV direktivet medfører at fond med andelsklasser opprettet i et EØS-land uansett kan markedsføres i Norge. Regionale flyruter Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakter på 18 regionale flyruter, og fra 1. april 2012 vil flere flyselskap delta med flygninger i de nordligste fylkene. Etter uttalelser fra blant annet Konkurransetilsynet har Samferdselsdepartementet endret på kravene for å få lov til å kunne gi anbud på regionale flyruter. Samferdselsdepartementet har blant annet forlenget anbudsperioden fra tre år til fem år Dermed er de årlige kostnadene på flykontraktene redusert fra om lag 430 til 380 millioner kroner. Høringsuttalelser Et sammendrag av tilsynets høringsuttalelser er gitt i eget vedlegg. 12

14 8) Sammenheng mellom konkurransepolitikk og andre politikkområder Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Ny seksjon Konkurransetilsynet opprettet høsten 2010 en separat seksjon med dedikert ansvar for energi- og miljømarkedene. Noen energi- og miljørelaterte saker En grundig undersøkelse ble foretatt av foretakssammenslutningen mellom VV Holding og Veidekke Gjenvinning innenfor markedet for næringsavfall. Det ble avholdt møte og hatt dialog med Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) om konkurranserettslige spørsmål i forbindelse med KLIFs revidering av deler av avfallsforskriften knyttet til innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. 8.1) Konkurransetilsynet skal prioritere å øke kunnskapen om sammenhengen mellom miljø- og konkurransepolitikk Avgitt høringsuttalelse knyttet til lov om elsertifikater. Det ble i uttalelsen blant annet pekt på forholdet til utslippskvoter. Videre uttalt at en implisitt subsidiering av visse sektorer vil være uheldig i forhold til ressursallokering og mulige konkurransevridninger, i tillegg uttalt at slik subsidiering må antas å bryte med prinsipp om kostnadseffektivitet i miljøpolitikken. Avgitt høringsuttalelse knyttet til avanserte måleog styringssystem. Det ble påpekt at prismekanismen er et viktig instrument i miljøpolitikken, og at økt bevissthet om pris vil bidra til effektiv utnyttelse av ressurser og bidra til oppnåelse av klimapolitiske målsetninger. Konkurransetilsynet stilte spørsmål ved hvorvidt det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forsere implementering av AMS i Midt-Norge. Avgitt høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om driften av kraftsystemet. Blant annet pekt på at for å sikre en samfunnsøkonomisk riktig pris på kraft og en effektiv bruk av samfunnets ressurser, er det svært viktig med god konkurranse i grossistmarkedet. 13

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap.

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap. Forord På oppdrag fra Arbeids og administrasjonsdepartementet har Statskonsult gjennomgått styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hensikten med gjennomgangen

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Konkurranseloven fem år

Konkurranseloven fem år Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov 4 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mai 2009 Opplag: 1.000 Foto forsiden: Jo Michael Layout:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

St.meld. nr. 15 (2004 2005) Om konkurransepolitikken

St.meld. nr. 15 (2004 2005) Om konkurransepolitikken St.meld. nr. 15 (2004 2005) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Folk fra samme næring kommer sjelden sammen, ikke engang for hygge og adspredelse, uten at samtalene slutter med

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn NR. 1 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM INTERVJU MED LARS SØRGARD TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn Røed: FLEKSIBEL PENSJON I NORGE Brunstad

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q 1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet Innhold Del I Innledende

Detaljer