Årsrapport Konkurransetilsynets oppgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Konkurransetilsynets oppgaver"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Årsrapport har vært et begivenhetsrikt år for Konkurransetilsynet med høyt tempo og gjennombrudd for lempningsinstituttet. I året som har gått har vi avdekket flere karteller, vi har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten når det gjelder konkurransespørsmål og vi har levert en faglig anbefaling til departementet om å velge en delt løsning for opptjening av bonuspoeng i Norge. I tillegg har vi har fått på plass en ny strategi og organisasjon og nye nettsider er året da det ble et gjennombrudd for lempningsinstituttet. To taktekkerfirmaer i Bergensområde ble ilagt gebyr for å ha delt prisopplysninger i en anbudsprosess. I oktober varslet tilsynet om at Veidekke og NCC kan få gebyr på henholdsvis 270 og 165 millioner kroner som følge av ulovlig og omfattende samarbeid om anbudskontrakter i asfaltbransjen. Med bakgrunn i at Veidekke valgte å informere Konkurransetilsynet om det ulovlige samarbeidet og bidro til å oppklare saken, kan selskapet bli fritatt for gebyret. Konkurransetilsynet har en viktig rolle i å legge til rette for konkurranse og å påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak. Vi kan eventuelt også fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter. Norge har høye matvarepriser og et dårligere utvalg i matvarer enn våre naboland. Konkurransetilsynet har pekt på at Norge har en svært konsentrert leverandørindustri og at importvernet skaper konkurranseutfordringer både på kjede- og leverandørnivå. Vi har også anbefalt at det blir sagt nei til NRKs planer om å opprette en trafikkportal fordi det ville kunne påvirke den allerede eksisterende konkurransen negativt. Videre anbefalte vi Samferdselsdepartementet å endre på kravene for å få lov til å kunne gi anbud på regionale flyruter. Som følge av økt antall aktører som bød på kontraktene vil staten spare 50 millioner årlig. I februar 2012 overleverte Konkurransetilsynet sin anbefaling om en delt løsning for bonus til departementet. Vi har vært opptatt av å komme med en anbefaling som vil legge til rette for fortsatt konkurranse i hele Norge. Selv om vi ideelt sett ville ønske å anbefale et totalforbud, har tilsynet valgt å ta hensyn til at næringsdrivende skal ha stor frihet til selv å velge hvordan de skal selge sine produkter i konkurranse med hverandre. Vi har derfor foreslått å oppheve bonusforbudet på tre strekninger der vi vurderer konkurransen som god og robust. Konkurransetilsynets oppgaver Konkurransetilsynets oppgaver spenner fra å håndheve forbuds- og inngrepsbestemmelsene i konkurranseloven til å forebygge konkurransekriminalitet og påvirke markedsarkitektur og struktur. For å best mulig kunne skjøtte disse oppgavene har tilsynet satt tre overordnede strategiske mål for den neste femårsperioden. Det første strategiske målet er å ha et høyt faglig internasjonalt nivå som forhindrer konkurranseskadelig adferd. Gjennom å arbeide med dette målet skal vi øke vår gjennomslagskraft i retten og unngå faglig overprøving. Tilsynet vil også intensivere arbeidet med saker som involverer misbruk av dominerende stilling. Viktig for å oppnå dette målet er også etableringen av det nye senteret for konkurransepolitikk i Bergen. Det andre strategiske målet er å være synlig slik at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag og forebygge konkurransekriminalitet. Dette betyr at tilsynet vil arbeide for å øke vår strategiske mediesynlighet, å øke næringslivets kjennskap til konkurranseloven og bli tatt med på råd i konkurransespørsmål. Tilsynet har innledet et samarbeid med NHO for å spre kunnskap om konkurranseloven og få bedriftene til å ta et aktivt eierskap til konkurranseloven. I året som kommer vil vi jobbe med flere næringsorganisasjoner for å nå bedriftene direkte. Tilsynet har også fått på plass nye nettsider som vil gjøre det enklere å finne frem for næringslivet. 1

3 Det tredje strategiske målet angår hvordan Konkurransetilsynet forholder seg til partene. Konkurransetilsynet har fått tildelt sterke virkemidler for å håndheve konkurranseloven og da er det særlig viktig at partene som er i kontakt med Konkurransetilsynet håndteres profesjonelt og med respekt. Konkurransetilsynet skal opptre imøtekommende for partene og være åpen for dialog. Antall restanser har blitt betydelig redusert gjennom året og vi setter press på organisasjonen for å få en raskest mulig behandling av sakene som ikke har tidsfrister. Ny organisering av Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet fikk på plass en ny organisering fra nyttår. Den nye organisasjonen er et godt utgangspunkt for å nå de strategiske målene og gir en tydelig myndighet- og ansvarsfordeling. Konkurransetilsynet er nå delt i tre markedsavdelinger; (1) Finans, telekommunikasjon og transport, (2) Industri, bygg, anlegg og miljø og (3) Mat, helse og detaljhandel. For å gi råd og kvalitetssikre sakene i markedsavdelingene har vi tre fagavdelinger; økonomisk stab, juridisk stab og etterforskningsstab. I tillegg har vi opprettet en ny funksjon for å håndtere eksterne relasjoner derigjennom internasjonale relasjoner og kontakt med bransjeorganisasjoner. Tilsynet har også valgt å styrke kommunikasjonsstaben gjennom å rekruttere en ny kommunikasjonsdirektør. Tilsynet har videre det administrative ansvaret for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og lederen av sekretariatet er også en del av ledergruppen i Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets årsrapport for 2011 Konkurransetilsynets årsrapport for 2011 inneholder en oppsummering av de viktigste resultatene og aktivitetene i Rapporteringen er i samsvar med kravene i tildelingsbrevet og dets vedlagte resultatrapporteringstabell. Christine B. Meyer Konkurransedirektør 2

4 2.1 Samfunnseffekter 1) Forbuds- og inngrepsbestemmelsene skal håndheves effektivt Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 1.1) Konkurransetilsynet skal, i årlig gjennomsnitt over en treårs periode, bringe til opphør minst to tilfeller av alvorlig, forbudt konkurransebeg rensende samarbeid eller misbruk av dominerende stilling. Konkurransebegrensende samarbeid I 2011 fattet Konkurransetilsynet 2 vedtak etter 10 Misbruk av dominerende stilling Konkurransetilsynet har i 2011 ikke fattet vedtak etter 11. Høyesterett behandlet Tine-saken, etter anke fra Tine over Borgarting lagmannsretts dom av aken gjaldt kun retts-anvendelsen ) Tilsynet skal behandle alle meldinger om foretakssammenslutninger innenfor fastsatte frister. I 2011 mottok Konkurransetilsynet 460 alminnelige meldinger (412 i 2010). Det ble vedtatt inngrep mot 2 fusjoner. Fløysand Tak AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner og Icopal Tak AS på kroner for overtredelse av konkurranseloven 10 (anbudssamarbeid). Icopal Tak ble innvilget hel lempning av overtredelsesgebyr. Dette var første gang Konkurransetilsynet innvilget lempning. Ski Follo Taxidrift AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på 2,2 millioner kroner, Follo Taxisentral BA ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner, mens Ski Taxi BA ble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner for brudd på konkurranseloven 10. De to konkurrerende drosjesentralene Follo Taxisentral og Ski Taxi samarbeidet gjennom det felleseide selskapet Ski Follo Taxidrift AS om å inngi tilbud i to anbudskonkurranser høsten Anbudskonkurransene gjaldt pasienttransport for Oslo universitetssykehus med en verdi på henholdsvis inntil 20 og 30 millioner kroner. Varsel av 14. oktober 2011 om ileggelse av overtredelsesgebyr på 165 millioner kroner til NCC AB/NCC Roads AS og 270 millioner kroner til Veidekke ASA/Veidekke Industri AS for overtredelse av konkurranseloven 10 (omfattende anbudssamarbeid i flere år, hovedsakelig i Midt-Norge). Dette er de høyeste gebyrene som noensinne er gitt i Norge for denne type lovbrudd. Veidekke er i vedtaket innvilget full lempning av gebyret etter konkurranseloven 31, jf. forskrift om overtredelsesgebyr 4. Høyesterett konkluderte i juni 2011 med at Tine ikke misbrukte sin dominerende stilling i årsforhandlingene med Rema 1000 høsten Konkurransetilsynet har behandlet alle meldinger om foretakssammenslutninger innenfor fastsatte frister. Konkurransetilsynet traff vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen Lemminkäinen Norge AS ( Lemminkäinen ) og Mesta Industri AS ( Mesta ); vedtak V Saken er så langt ikke endelig avsluttet da det pålagte salget av Lemminkäinen sitt asfaltverk i Harstad ikke er sluttført. Salget skal også godkjennes av tilsynet. Konkurransetilsynet fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS kunne tillates på vilkår. Etter tilsynets vurdering vil fusjonen medføre svekket konkurranse innen salg av bøker fra fysiske allmennbokhandler i Trondheim, Kristiansand, Drammen, Kongsberg, Lillehammer, Haugesund og Levanger. For å sikre fortsatt konkurranse i disse markedene etter foretakssammenslutningen pålegges partene å selge ut syv bokhandler i disse byene. 3

5 1) Forbuds- og inngrepsbestemmelsene skal håndheves effektivt Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 1.1.2) Konkurransetilsynet skal stille ressurser til disposisjon til sekretariatet for lovutvalget for revisjon av konkurranseloven. Konkurranselovutvalget ble nedsatt i statsråd 17. desember Utvalget fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av konkurranseloven. Et gjennomgående tema i mandatet var videre EØS-harmonisering og effektivisering av konkurranse-håndhevelsen. Utvalget har vært ledet av Prof. Dr. juris Erling Hjelmeng. Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av Konkurransetilsynet, og ledet av juridisk direktør Håkon Cosma. Utvalget leverte sin rapport til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet 14. februar Brudd på gjennomføringsforbud Saker om brudd på gjennomføringsforbudet sikrer effektiv håndhevelse av konkurranseloven og EØSkonkurranseloven med tilhørende forskrifter. Sakene bidro til økt kjennskap til konkurranseloven og Konkurransetilsynets håndheving Multiconsult AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner i forbindelse med oppkjøpet av Industriplan AS. YIT AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner i forbindelse med oppkjøpet av Haug og Ruud AS. Plantasjen Norge AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Mandal Hagesenter AS. Andre viktige saker Statens kartverk krrl. 10 og 11 - omsetningskrav kjøp av geodata - klage fra Mesterkart. I januar 2011 mottok Konkurransetilsynet en klage fra Mesterkart. Mesterkart mente at Statens kartverk har en dominerende stilling i markedet for geodata, og at Statens kartverk misbruker sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven 11 ved å sette et omsetningskrav som i praksis utelukker klager og andre mindre forhandlere fra markedet. Videre argumenteres det for at avtalene Statens kartverk inngår med utvalgte forhandlere som tilfredsstiller omsetningskravet er konkurranseskadelig samarbeid i strid med konkurranseloven 10. Pareto AS fikk et overtredelsesgebyr på kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Factor Insurance Group AS. Konkurransetilsynet ga veiledning til Statens kartverk og Miljødepartementet i forhold til konkurransereglene. I veiledningen fremhevet tilsynet at et velfungerende rammeverk for tilgjengeliggjøring av eiendomsinformasjon er viktig for verdiskapning og innovasjon, og presiserte viktigheten av at det legges til rette for konkurranse på ikkediskriminerende vilkår. Tilsynet har også stilt spørsmål ved begrunnelsen for omsetningskravet. Fra og med 1. januar 2012 har Statens Kartverk fjernet omsetningskravet fra sine forhandleravtaler, og tilsynet har avsluttet saken. 4

6 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 2.1) Tilsynet skal dokumentere økt kjennskap til konkurranseloven og Konkurransetilsynets håndheving. Hjemmesiden til Konkurransetilsynet er en viktig kanal for informasjon rettet mot publikum, næringslivet og media. Hver uke blir nyheter og pressmeldinger fra Konkurransetilsynet lagt ut på nettstedet, og de viktigste sakene blir i tillegg sendt ut på e- post. E-postlisten har rundt 3500 e- postabonnenter, og tallet har økt med rundt 700 det siste året. I tillegg til nyheter kan en på konkurransetilsynet.no gjøre seg kjent med konkurransereglene, lese tilsynet sine vedtak, avgjørelser og uttalelser og laste ned eller bestille publikasjoner. Meldinger om foretakssammenslutninger under behandling blir lagt ut etter hvert slik at en kan gjøre seg kjent med hvilke fusjoner og oppkjøp som er til behandling i tilsynet til enhver tid. Nettsidene til Konkurransetilsynet følger kvalitetskravene til offentlige nettsteder, og de oppnådde seks av seks mulige stjerner i Difi sin kvalitetsvurdering høsten I februar 2012 vil hovedsiden på konkurransetilsynet.no fremstå i modernisert utgave. Medieomtale Medieomtale er viktig for å nå ut med informasjon om virksomheten i tilsynet. Konkurransetilsynet opplever generelt stor interesse fra media, og 2011 viser en økning i tallet på medieoppslag sammenlignet med 2010 (se under Resultat nedenfor), mange av oppslagene var i medier med bred dekning og med lesere som utgjør sentrale målgrupper for tilsynet. Artikler og kronikker Konkurransetilsynet har medarbeidere med stor kjennskap til hvordan ulike markeder fungerer. For å øke kunnskapen om konkurransereglene og konkurransepolitikken og sørge for at konkurransefaglige synspunkt kommer frem i den offentlige debatten, oppfordrer tilsynet de ansatte til å skrive artikler og kronikker. Nesten personer besøkte konkurransetilsynet.no i Dette er litt færre enn i tall fra kraftprisoversikten viser at denne tjenesten er spesielt populær, med nær unike besøkende i Nærmere 80 prosent av besøkene til konkurransetilsynet.no gjelder kraftprisoversikten. I 2011 fikk Konkurransetilsynet mer enn 3500 medieoppslag, og dette er en økning fra tidligere år. Mange av oppslagene var i medier med bred dekning og med lesere som utgjør sentrale målgrupper for tilsynet. Bredden viser seg i oversikten over de fem mediene med flest omtaler av tilsynet. Her finner vi Dagens Næringsliv, Aftenposten, Finansavisen, Nationen og E24. I løpet av 2011 hadde konkurransedirektøren og andre medarbeidere i tilsynet 12 kronikker og innlegg på trykk i dagspressen de aller fleste i Dagens Næringsliv. I tillegg hadde tilsynsansatte flere artikler på trykk i fag- og bransjetidsskrift som Samfunnsøkonomen og Advokatbladet. Mange av artiklene er også lagt ut på konkurransetilsynet.no 5

7 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Omdømmeundersøkelse Konkurransetilsynet gjennomførte våren 2011 en omdømmeundersøkelse (interessentundersøkelse) for å kartlegge utvalgte målgruppers kunnskaper og holdninger til konkurransepolitikk, konkurranselovgivningen og Konkurransetilsynets arbeid. Hele 87 prosent av befolkningen har hørt om Konkurransetilsynet. Kjennskapen har vært stabilt høy de siste seks årene. Rundt 1 av 4 svarer at de kjenner tilsynet meget eller ganske godt. Det er en økning i andelen som sier de kjenner tilsynet litt eller meget dårlig. Et klart flertall de profesjonelle målgruppene journalister, advokater og næringslivsledere (hhv. 83, 89 og 79 prosent) kjenner bestemmelsen i 10 godt, og det er ingen store endringer fra tidligere undersøkelser. Det er noe større variasjon mellom målgruppene når det gjelder kjennskapen til bestemmelsen i 11. Advokater har best kjennskap (79 prosent), deretter følger journalister (66 prosent) og til slutt næringslivsledere (53 prosent). Advokater har også bedre kjennskap til bestemmelsen om meldeplikt ved foretakssammenslutninger (73 prosent) enn journalister (57 prosent) og næringslivsledere (52 prosent). Undersøkelsen viser at blant advokater er det utbredt enighet om at den norske konkurranseloven og håndhevingen av denne er effektiv i å avskrekke karteller og andre former for konkurransebegrensende avtaler. Informasjon om lempningsordningen Konkurransetilsynet gjorde høsten 2011 et omfattende arbeid for å gi mer informasjon om lempningsordningen på egne nettsider. Nettsidene forklarer hvordan ordningen fungerer og gir svar på ofte stilte spørsmål. Se Advokater og næringslivsledere er i omdømmeundersøkelse spurt om de vet hva ordningen med bøterabatt eller reduksjon av overtredelsesgebyr går ut på. Tidligere har vi målt en lav kjennskap til ordningen i begge målgrupper, men i år ser vi at andelen som svarer riktig på dette spørsmålet har økt betydelig blant advokater (fra 20 prosent i 2008 til 47 prosent i 2011). Det er fortsatt slik at de fleste næringslivsledere (87 prosent) ikke kan si hva ordningen går ut på. Informasjonspakker I januar 2011 sendte Konkurransetilsynet ut 500 informasjonspakker til innkjøpere i offentlig sektor. Informasjonspakken består av en brosjyre og en plakat, og gir enkle råd til hvordan innkjøpere kan se faresignaler på ulovlig samarbeid. 6

8 2) Forsterke de preventive virkningene av håndhevingen av konkurranseloven Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Brosjyre Konkurransetilsynet har utarbeidet brosjyren "Tør du fortsette?", som retter seg mot næringslivsledere og på en enkel måte forklarer hva som er ulovlig samarbeid og innholdet i lempningsordningen. Samarbeid Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Konkurransetilsynet har inngått et formelt samarbeid om å gjøre lempningsordningen bedre kjent i norsk næringsliv. Gjennom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har tilsynet og NHO sendt ut et felles brev og brosjyren "Tør du fortsette?" til over 400 ledere innen bygg- og anleggsbransjen. 7

9 3) Behandle EØS-enkeltsaker slik at norske interesser blir ivaretatt i samsvar med våre rettigheter og plikter etter EØS-avtalen Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 3.1) Tilsynet skal vurdere utfallet av de EØS-saker der tilsynet har gitt merknader til Kommisjonen på vegne av Norge, Utfallet av sakene skal vurderes i forhold til formålet med merknadene ) Konkurransetilsynet skal rapportere til departementet om utfallet i sakene. Tilsynets vurderinger om utfallet i sakene skal følge med i rapporteringen. Konkurransetilsynet har kontinuerlig rapportert til Konkurransepolitisk avdeling i departementet om fremdriften i og utfallet av de enkeltsakene tilsynet har engasjert seg i. Tilsynets vurdering av utfallet har fulgt med rapporteringen i de sakene dette var aktuelt. Konkurransetilsynet har løpende meldt aktuelle norske saker etter artikkel 53 og 54 til ESA. Tilsynet har interne rutiner for å prioritere saker der det blir gitt merknader og som sikrer at disse sakene blir evaluert, med tilbakemelding til departementet. Tilsynet har videre interne rapporteringssystem for meldte saker. Tilsynet har også kontinuerlig fulgt utviklingen i relevante pågående saker for ESA, og i utvalgte prinsipielle saker for EU. Konkurransetilsynet har deltatt i rådgivende komité i en sak for ESA og i høringer og rådgivende komité for utvalgte relevante enkeltsaker i EU. Sakene ble lagt frem for departementet for kommentarer og mandat før møtedeltakelse. EFTAs overvåkningsorgan har truffet vedtak i saken mot Color Line 14. desember Det er ikke avsagt dom i saken mot Posten Norge AS som ble bragt inn for EFTA-domstolen i

10 4) Behandle regelverkssaker i EØS slik at norske interesser blir ivaretatt i samsvar med våre rettigheter og plikter etter EØS-avtalen Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 4.1) Konkurransetilsynet skal aktivt følge regelverksarbeidet i EU/EØS og assistere departementet med korrekt implementering av EØS-regelverket Konkurransetilsynet har fulgt opp og satt seg inn i alle EØS-relevante regelverkssaker i dialog med departementet. Konkurransetilsynet har med få unntak deltatt i alle relevante møter om regelverksendringer i EU. Konkurransetilsynet har gjennomført høring i Norge for alle relevante regelverkssaker. Konkurransetilsynet har også deltatt i arbeidet med utgivelse av ECN-Brief og ECN-Newsletter. Konkurransetilsynet har fulgt opp etablerte retningslinjer i samråd med departementet. FAD har etter forslag utarbeidet av Konkurransetilsynet endret reglene for hvordan Konkurransetilsynet kan beregne gebyrer for brudd på forbudene i konkurranseloven. Tilsynet skal i fremtiden anvende samme fremgangsmåte som EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen ved beregning av disse gebyrene. Konkurransetilsynet har påtatt seg å redigere 2. utgave av ECN- Newsletter i

11 5) Synliggjøring av resultatene av Konkurransetilsynets arbeid Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 5.1.1) Tilsynet skal evaluere virkningene av minst ett vedtak om opphør av et grovt brudd på forbudsbestemmelsene i konkurranseloven Konkurransetilsynet mener at det generelt er viktig å synliggjøre virkningene av konkurransepolitikken og de konkrete virkningene av enkeltvedtak for effektiv ressursutnyttelse og for forbrukerne. Tilsynet har i 2011 gjennomført et omfattende og ressurskrevende prosjekt for å vurdere grunnlaget for eventuelt å oppheve forskrift om fortsatt forbud om opptjening av bonuspoeng ved innenlandske flyvninger. Tilsynets innstilling ble overlevert til departementet i begynnelsen av ) Benytte pris eller annen passende indikator for å synliggjøre virkningene av konkurransepolitikken Det er imidlertid utfordrende å identifisere enkeltvedtak som egner seg, og der det er et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å gjøre en kontrafaktisk ex post evaluering ) Tilsynet skal evaluere virkningene av minst ett vedtak om inngrep mot en foretakssammenslutning 5.1.3) Tilsynet skal vurdere virkningene av minst en påpeking etter konkurranseloven 9e Konkurransetilsynet igangsatte i 2011 et prosjekt med formål å evaluere effekten av foretaks-sammenslutningen mellom Norske Shell AS og YX Energi Norge AS (sak 2007/877). Med unntak for to stasjoner vurderte Konkurransetilsynet at foretakssammenslutningen ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i de lokale markedene. Formålet med dette prosjektet er å evaluere om foretakssammenslutningen har påvirket priser og marginer på bensin i de lokale markedene. Om oppkjøpet har ført til begrensninger i den lokale konkurransen, kan vi forvente å observere høyere priser/marginer etter sammenslutningen. Om tilsynets vurdering derimot var korrekte, vil vi forvente at priser/marginer vil være upåvirket av foretakssammenslutningen. Resultatene fra dette arbeidet forventes å foreligge i løpet av Konkurransetilsynet har i 2011 ikke gjennomført noen evalueringer av virkningene av konkrete påpekninger etter 9e. 10

12 6) Fremme konkurranse i utvalgte næringer med konkurranseutfordringer Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering ) Konkurransetilsynet skal fortsatt bistå departementet i oppfølgingen av Soria Moria erklæringen om utredning av styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Konkurransetilsynet har utarbeidet høringsuttalelse om matkjedeutvalgets utredning. Konkurransetilsynet bisto FAD i forbindelse med departementets deltakelse i sekretariatet til utvalget som gransker styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Tilsynet har vurdert utvalgets forslag til tiltak for å fremme forbrukernes interesser, og har pekt på andre tiltak som kan bedre konkurransen på ulike ledd i matkjeden. I høringsuttalelsen peker Konkurransetilsynet på noen konkurransemessige utfordringer i matkjeden som er sannsynlige årsaker til høyt prisnivå og begrenset utvalg. 6.1) Vurdere konkurransesituasjonen og behov for tiltak for å styrke konkurransen i minst to markeder. Markedsovervåkning Konkurransetilsynet har drevet kontinuerlig markedsovervåkning av engrosmarkedet for kraft i samarbeid med NVE som ledd i arbeidet med å avdekke eventuell misbruk av markedsmakt. Overvåkningsordningen Konkurransetilsynet har videreført overvåkningsordningen for bruttomarginer i meierisektoren. Konkurransen i dagligvaremarkedet Konkurransetilsynet overvåker konkurransen i dagligvaremarkedet. Dagligvaregrupperingene har meldeplikt for årsavtaler med markedsledende leverandører. Meldeplikten ble innført i 2005, med virkning til 2010, og er senere forlenget til Meldeplikten innebærer at Norgesgruppen, Coop, Rema 1000, Ica og Bunnpris må sende sine avtaler med 19 markedsledende leverandører til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets høringsuttalelse kan leses på konkurransetilsynet.no Konkurransetilsynet fulgte i 2011, i samarbeid med NVE, opp flere utslag i overvåkningsverktøyet. Ingen av utslagene har resultert i vedtak. Overvåkningsordningen motvirker prisadferd som er til skade for konkurransen. Meldeplikten for dagligvarekjedene gjør at Konkurransetilsynet kan føre et mer effektivt tilsyn med konkurransen i dagligvaremarkedet. Meldeplikten virker disiplinerende på aktørene. 11

13 7) Bidra til at det blir lagt vekt på konkurransehensyn innenfor andre politikkområder der Regjeringen ønsker konkurranse Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering 7.1) Saksbehandlingen skal innrettes med sikte på at mottakere av påpekning etter 9e tar hensyn til merknadene fra tilsynet. 7.2) Saksbehandling skal ellers innrettes slik at konkurransehensyn blir synlige og mottakere av høringssvar tar hensyn til tilsynets merknader Konkurransetilsynet legger generelt stor vekt på kontakt med mottakere av påpekninger før og etter at påpekningen blir send. Det har imidlertid ikke blitt sendt noen påpekninger etter 9e i Konkurransetilsynet har gitt sine vurderinger av konkurransevirkningene ift offentlige tiltak på ulike områder uten at det formelt kan betraktes som en påpekning etter 9e, blant annet i tilknytning til at NRK ønsket et å etablere en trafikkportal. Merknadene ble avgitt til Medietilsynet. Konkurransetilsynet har innrettet saksbehandlingen slik at konkurransehensyn blir synlige og mottakere av høringssvar tar hensyn til tilsynets merknader. Noen eksempler er gitt til høyre. I 2011 har Konkurransetilsynet gitt 19 høringsuttalelser (for 2010 ble det gitt 18 høringsuttalelser). Trafikkportal I 2011 ønsket NRK å opprette en nettbasert trafikkportal som samler all relevant trafikk- og ruteinformasjon for all kollektivtransport i landet. Konkurransetilsynet vurderte det slik at en trafikkportal fra NRK sannsynligvis vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysningstjenester. Videre mente tilsynet at en etablering av trafikkportalen kunne redusere kommersielle aktørers insentiver til å investere i både etablering av nettbaserte trafikkopplysningstjenester og utvikling og forbedring av eksisterende tjenester. Ny verdipapirfondlov Ny verdipapirfondlov (LOV ) trådde i kraft 1. januar i år. I høringsrunden støttet KT i sin uttalelse at det tillates verdipapirfond med andelsklasser i Norge. Advokatforeningen, Skagen fondene og Verdipapirfondenes forening støttet seg til KT på dette punktet i deres høringssvar. Fond med andelsklasser er etter ny lov nå tillatt. KT høringsuttalelse siteres i proposisjonen, men departementet viser ikke eksplisitt til konkurransehensyn i sin vurdering. Departementet viser i stedet til at det avgjørende for dem er at et fortsatt norsk forbud ikke vil være effektivt så lenge UCITS IV direktivet medfører at fond med andelsklasser opprettet i et EØS-land uansett kan markedsføres i Norge. Regionale flyruter Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakter på 18 regionale flyruter, og fra 1. april 2012 vil flere flyselskap delta med flygninger i de nordligste fylkene. Etter uttalelser fra blant annet Konkurransetilsynet har Samferdselsdepartementet endret på kravene for å få lov til å kunne gi anbud på regionale flyruter. Samferdselsdepartementet har blant annet forlenget anbudsperioden fra tre år til fem år Dermed er de årlige kostnadene på flykontraktene redusert fra om lag 430 til 380 millioner kroner. Høringsuttalelser Et sammendrag av tilsynets høringsuttalelser er gitt i eget vedlegg. 12

14 8) Sammenheng mellom konkurransepolitikk og andre politikkområder Resultatkrav Aktivitetskrav/ Aktiviteter Resultatrapportering Ny seksjon Konkurransetilsynet opprettet høsten 2010 en separat seksjon med dedikert ansvar for energi- og miljømarkedene. Noen energi- og miljørelaterte saker En grundig undersøkelse ble foretatt av foretakssammenslutningen mellom VV Holding og Veidekke Gjenvinning innenfor markedet for næringsavfall. Det ble avholdt møte og hatt dialog med Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) om konkurranserettslige spørsmål i forbindelse med KLIFs revidering av deler av avfallsforskriften knyttet til innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. 8.1) Konkurransetilsynet skal prioritere å øke kunnskapen om sammenhengen mellom miljø- og konkurransepolitikk Avgitt høringsuttalelse knyttet til lov om elsertifikater. Det ble i uttalelsen blant annet pekt på forholdet til utslippskvoter. Videre uttalt at en implisitt subsidiering av visse sektorer vil være uheldig i forhold til ressursallokering og mulige konkurransevridninger, i tillegg uttalt at slik subsidiering må antas å bryte med prinsipp om kostnadseffektivitet i miljøpolitikken. Avgitt høringsuttalelse knyttet til avanserte måleog styringssystem. Det ble påpekt at prismekanismen er et viktig instrument i miljøpolitikken, og at økt bevissthet om pris vil bidra til effektiv utnyttelse av ressurser og bidra til oppnåelse av klimapolitiske målsetninger. Konkurransetilsynet stilte spørsmål ved hvorvidt det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forsere implementering av AMS i Midt-Norge. Avgitt høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om driften av kraftsystemet. Blant annet pekt på at for å sikre en samfunnsøkonomisk riktig pris på kraft og en effektiv bruk av samfunnets ressurser, er det svært viktig med god konkurranse i grossistmarkedet. 13

Rustet for 2012. Internasjonalt fagnivå Synlighet Profesjonalitet. Fakta om konkurransetilsynet

Rustet for 2012. Internasjonalt fagnivå Synlighet Profesjonalitet. Fakta om konkurransetilsynet 2011 2012 Rustet for 2012 Konkurransetilsynet har fått på plass en ny organisering fra årskiftet 2011/2012. Den nye organisasjonen er et godt utgangspunkt for å nå tilsynets strategiske mål og gir en tydelig

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen. Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen. Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 14/8020-1 22.12.14 Statsbudsjettet 2015- Tildelingsbrev 1. Innledning... 1 2. Regjeringens langsiktige mål og strategier... 1

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012 God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør Anleggsdagene Gardemoen 24. januar 2012 Agenda Hva koster konkurransekriminalitet? Hva sier reglene? Hva kan bedriftene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Statsbudsjettet Tildelingsbrev

Deres ref Vår ref Dato Statsbudsjettet Tildelingsbrev Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 27012012 Statsbudsjettet 2012 - Tildelingsbrev 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viser til Stortingets behandling

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

Innhold. Virksomhetsplan 2017 Konkurransetilsynet

Innhold. Virksomhetsplan 2017 Konkurransetilsynet Virksomhetsplan 2017 Innhold 1. Forord... 3 2. Samfunnsoppdrag... 3 3. Strategiske mål... 4 4. Kjerneverdier... 4 5. Virkemidler og prioriteringsrammer... 5 6. Virksomhetsplan 2017... 5 6.1 Tydelig effekt

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

17/ Vedlegg 1: Styringskalenderen for Vedlegg 2: Fullmakter Vedlegg 3: Rapporteringskrav... 9

17/ Vedlegg 1: Styringskalenderen for Vedlegg 2: Fullmakter Vedlegg 3: Rapporteringskrav... 9 Konkurransetilsynet Deres ref Vår ref Dato 17/6460-1 15.12.17 Konkurransetilsynet - tildelingsbrev 2018 1. Innledning... 1 2. Overordnede utfordringer og prioriteringer... 2 3. Mål og indikatorer... 2

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurranselov, Pristilsynet + Prisdirektoratet = Konkurransetilsynet Regionapparatet avvikles Stortingets

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

Statsbudsjettet for Tildelingsbrev

Statsbudsjettet for Tildelingsbrev DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Var referanse Dato Statsbudsjettet for 2010 - Tildelingsbrev

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015 Kildebruk i forvaltningen Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder Bergen 11. Juni 2015 Tormod S. Johansen Konkurransetilsynet Disposisjon Konkurransetilsynets oppgaver

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling.

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Konkurransetilsynets mål er å oppmuntre til konkurranse og gripe inn mot bedrifter som prøver å utnytte markedsmakt. Konkurranse er et billig og effektivt virkemiddel som

Detaljer

Matkjedeutvalget og konkurransen i norsk matsektor et konkurranseøkonomisk perspektiv

Matkjedeutvalget og konkurransen i norsk matsektor et konkurranseøkonomisk perspektiv Matkjedeutvalget og konkurransen i norsk matsektor et konkurranseøkonomisk perspektiv professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen og Bergen Center for Competition Law and Economics Virke

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Informasjonsutveksling og M&A Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Oslo, 13. september 2017 1 M&A og konkurranserett Kommersielle og rettslig hensyn Utveksling av informasjon mellom kjøper og selger

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE?

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? Hva har skjedd etter endringene i reglene for årsrapportering? Kundeforum 25.oktober 2016 Jan-Erik Fjukstad Hansen, Forvaltnings- og Analyseavdelingen i DFØ Bakgrunn

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot Årsrapport 2013 0 MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot matmarkedene: Ica og Norgesgruppens

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles

Detaljer

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Partnerforums frokostmøte

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Partnerforums frokostmøte Evaluering av utflytting av statlig virksomhet Partnerforums frokostmøte 8.12.2009 St.meld. nr. 17 (2002-2003) De prinsippene som må tillegges størst vekt når det gjelder lokalisering av tilsynene er derfor

Detaljer

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8 Offentlig versjon i hht. offl 13, fvl 13.1.2 Mottaker Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045-195 Saksbehandler: Saksansvarlig: Eivind Campbell Lillesveen Ingrid Kjeldstad Gullaksen Dato: 14.05.2014

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Fair play på konkurransebanen. Konkurransedirektør Lars Sørgard Frokostmøte Bergen Næringsråd 13. september 2016

Fair play på konkurransebanen. Konkurransedirektør Lars Sørgard Frokostmøte Bergen Næringsråd 13. september 2016 Fair play på konkurransebanen Konkurransedirektør Lars Sørgard Frokostmøte Bergen Næringsråd 13. september 2016 Sørgard Konkurransereglene 1 Bakgrunn Å spenne bein under konkurransen rammer oss alle som

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO. Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/4279-1 THA Tildelingsbrev for Husleietvistutvalget for 2006 1. INNLEDNING Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 - KONKURRANSETILSYNET

ÅRSRAPPORT 2014 - KONKURRANSETILSYNET Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 - KONKURRANSETILSYNET Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 2.1 Konkurransetilsynets virksomhet... 5 2.2 Organisasjon... 6

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen - spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen - spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/449- Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen - spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill

Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill Spesialrådgiver Knut Eggum Johansen Partnerforum frokostmøte,

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer