Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis"

Transkript

1 Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett, strafferett og straffeprosessrett, menneskerettigheter og ikke minst EU/EØS-retten, hvor mye av den relevante praksis for de norske reglene må hentes fra. I tillegg kommer den nære sammenhengen med konkurranseøkonomien. Konkurranseretten er ikke et fag som kan forklares uten å henvise til det konkurranseøkonomiske rasjonale for konkurranselovgivningen. Derfor inneholder denne boken to kapitler som forklarer bakgrunnen for konkurranselovgivningen, og hva som inngår i en konkurranseanalyse. Konkurranselovgivningen i de fleste land bygger nå, grovt sett, på et tresporet system. Dette er for det første forbud mot konkurransebegrensende avtaler mv., for det andre forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, og for det tredje regler om kontroll med såkalte strukturelle endringer i markedet, for eksempel fusjoner og oppkjøp. I norsk rett er det konkurranseloven som gjennomfører disse tre sentrale prinsippene.

2 6 Tittelen på boken indikerer at dette er innføring i konkurranseretten, og målgruppen er i første rekke studenter og andre som har behov for en kortfattet, men helhetlig gjennomgang av konkurranselovgivningen. Vi har valgt å vise til praksis og andre kilder i et omfang som gjør at vi tror boken også kan være av nytte for praktikere som har erfaring med konkurranserett. Denne boken har flere forfattere, som alle er tilknyttet konkurranserettsgruppen i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma. Advokat Per Kristian Bryng har vært prosjektleder for skrivearbeidet. Fremstillingen er søkt à jour frem til utgangen av oktober Et utvalg la i oktober 2014 frem forslag om endringer i blant annet regler for administrativ overprøving av vedtak etter konkurranseloven. Det kan derfor forventes nye regler om dette, som det ikke har vært mulig å beskrive i denne boken. Oslo, 28. januar 2015 Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

3 Innhold FORORD... 5 kapittel 1 INNLEDNING Hva er konkurranse? Rivalisering eller samarbeid Konkurransepolitikk og konkurranserett Offentlige reguleringer og konkurranse Fremvekst og betydning av konkurranselovgivningen i Norge Kort om konkurranseloven av Konkurranseregler i EØS-avtalen og TEUV EØSkonkurranseloven Hvem som håndhever konkurranselovgivningen Videre fremstilling Litteratur om konkurranserett på norsk kapittel 2 KONKURRANSERETTENS FORMÅL OG ANTATTE FUNKSJON Konkurransereglenes formål Rettskildeutledet formål Effektiv ressursbruk Forbrukervelferd Andre formål Konkurransereglenes teoretiske grunnlag og antatte økonomiske funksjon... 37

4 8 innhold Økonomisk teori og modeller Monopol og frikonkurranse Oligopolmodeller og strategisk konkurranseatferd Regulering av konkurranse Kritikk Økonomiske modeller, informasjon og virkelighet Paradigmeskifter og empirisk relevans kapittel 3 KONKURRANSEANALYSE Innledning Forholdet mellom juss og økonomi Markedsavgrensning Formålet med markedsavgrensning Kvalitative og indirekte metoder ved markedsavgrensning Kvantitative undersøkelser og direkte metoder Konkurransevirkninger Vurdering av konkurransevirkninger Formbasert og virkningsbasert analyse Markedsandelsbaserte presumsjoner UPP-analyser Konkret analyse Årsakssammenheng og kontrafaktiske vurderinger Effektivitetsgevinster Hva er en effektivitetsgevinst? Hva skal til for at en effektivitetsgevinst kan tas med i betraktningen? Dokumentasjon av effektivitetsgevinster Eksempler på saker hvor effektivitetsgevinster er vektlagt Bruk av økonomiske eksperter Betydningen av økonomiske eksperter Hva er økonomiske ekspertise? Valg av økonomiske eksperter og oppdragsutforming Vurdering og fremlegging av økonomiske eksperters arbeid kapittel 4 KONKURRANSEBEGRENSENDE SAMARBEID Oversikt... 86

5 innhold Unntak avtaler som faller utenfor forbudet i 10 første ledd Vilkår for overtredelse Foretak Avtale eller samforstand mellom foretak Samarbeidet må ha som formål eller virkning å begrense konkurransen Skillet mellom vertikale avtaler og horisontale avtaler Kartellene Hva kjennetegner kartellene? Typetilfeller Særlig om oppdagelse og etterforskning av karteller Behov for hurtigprosedyre for karteller? Unntaket i 10 tredje ledd Innledning Vilkår 1: Avtalen må bidra til å bedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling Vilkår 2: Avtalen må sikre forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd Vilkår 3: Avtalen kan ikke pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål Vilkår 4: Avtalen kan ikke gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder Oppsummering Gruppefritak for utvalgte avtaletyper Innledning Gruppefritaket for vertikale avtaler Gruppefritaket for vertikale avtaler i motorvognsektoren Gruppefritaket for forsknings- og utviklingsavtaler Gruppefritaket for spesialiseringsavtaler Gruppefritaket for forsikringsavtaler Gruppefritaket for teknologioverføringsavtaler kapittel 5 MISBRUK AV DOMINERENDE STILLING Innledning Dominerende stilling Oversikt

6 10 innhold 5.3 Misbruk Innledning om misbruksvilkåret Utestengende misbruk Noen typetilfeller av misbruk Pris- og kostnadsberegninger Eneleverandøravtaler Lojalitetsrabatter Forretningsnektelser Koblingshandel Marginskvis Predasjonsprising og selektive priskutt Andre tilfeller av misbruk Unntak fra forbudet mot misbruk av dominerende stilling Oversikt Atferden er objektivt sett nødvendig Effektivitetsgevinster kapittel 6 PROSESSREGLER VED HÅNDHEVING OG SANKSJONER VED OVERTREDELSE AV FORBUDENE Forvaltningsloven og prosesslovene utfyller konkurranseloven Konkurranseloven Pålegg om opphør mv Bindende tilsagn Opplysningsplikt Bevissikring Utgangspunkt Originale dokumenter Elektronisk materiale Innsyn for parten(e) og tredjemenn Innsyn for tredjemenn Partsinnsyn Krav til forhåndsvarsling Overtredelsesgebyr Konkurranseloven Straff Lempning Vilkår for hel lempning Vilkår delvis lempning Andre sanksjoner Avvisning i offentlige konkurranser Erstatning

7 innhold Klage og domstolsbehandling Forvaltningsklage Domstolsbehandling «Soft law»-saksbehandling kapittel 7 PRIVAT HÅNDHEVING AV FORBUDSBESTEMMELSENE Hva er privat håndheving? Privat håndheving i norsk rett Norsk regulering Noen saker i Norge Prosessuelle forhold og nye regler fra EU Ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap Materielle grunnvilkår og beviskrav Ved normen beskyttet interesse Erstatning til kunder Erstatning til konkurrenter kapittel 8 KONTROLL MED FORETAKSSAMMENSLUTNINGER Innledning Kort om avgrensningen mot EØS-avtalens fusjonskontrollregelverk Hvilke transaksjoner omfattes av meldeplikten i Norge? Overordnet om foretaks sammenslutnings- og kontrollbegrepet Minoritetserverv og erverv under terskelverdiene Virkningen av at meldeplikten inntrer, meldeplikt pålegges eller at melding inngis frivillig Kravene til innholdet i meldingen Forenklet melding Konkurransetilsynets ordinære saksbehandling etter at melding er inngitt frister og faser Nærmere om merke- og begrunnelsesplikt for taushetsbelagte opplysninger Den materielle inngrepsvurderingen Overordnet Konkrete eksempler fra konkurransetilsynets praksis horisontale fusjoner inngrep i form av forbud

8 12 innhold Forbud i sak som ikke dreide seg om lokale markeder Saker hvor det ble stilt vilkår Sanksjoner Klage på inngrepsvedtak Gjeldende rett Forslag om uavhengig klagebehandling LITTERATUR OFFENTLIGE DOKUMENTER DOMMER VEDTAK STIKKORD

Innledning. 1.1 Hva er konkurranse?

Innledning. 1.1 Hva er konkurranse? 1 Innledning 1.1 Hva er konkurranse? Alle har et forhold til begrepet «konkurranse». Helt fra vi er små konkurrerer vi gjennom lek, og det preget konkurranse setter på oss, fortsetter livet ut; for noen

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Konkurranseloven fem år

Konkurranseloven fem år Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov 4 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mai 2009 Opplag: 1.000 Foto forsiden: Jo Michael Layout:

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv NFT 1/2001 Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet vurderer en fusjon etter konkurranseloven.

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - varsel om inngrep

Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - varsel om inngrep 1 Offentlig versjon Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 23.10.2008 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS -

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Mottaker Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2014/0289-355 Saksbehandler: Saksansvarlig: Kjersti Margrethe Bruaas Gjermund Nese Dato: 05.02.2015 Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring 1 Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006 Rapport om skadeforsikring 2 Forord En viktig del av Konkurransetilsynets arbeid er å kartlegge konkurransesituasjonen i ulike markeder. Konkurransetilsynet fikk

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * (Konkurranse Distribusjonssystem for motorkjøretøyer Forenlighet med EØSavtalen artikkel 53 nr 1 Opptak i systemet Ugyldighet) I sak E-3/97 ANMODNING til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer