Årsberetning Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning"

Transkript

1 Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver

2 Innhold 1 Sammendrag Styret Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Organisasjonsutviklingsprosess Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Samarbeid med faglaga på fylke Regiongrupper Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Administrasjon - hovedkontoret Administrasjonen Personalforvaltning - organisasjonsstruktur Fagkoordinatorer Opplæring Samlinger - annen opplæring Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Hovedtall fra virksomheten Faglig virksomhet og utviklingsarbeid Kursvirksomhet Utvikling av nettbutikk Kursutvikling kurslevering Kurstilbud for bedriftshelsetjenestene Andre tilgjengelige kurs Landbrukets Brannvernkomité Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet Kvalitetssikring av virksomheten Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Informasjon og markedsføring Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket Kvalitetsystem i landbruket (KSL Matmerk) Andre samarbeidspartnere Internasjonalt Styrets beretning med årsregnskap for 2007, noter og revisjonsrappport Kurs Praktisk HMS-arbeid del 3 Vernerunde på gården 3

3 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og gårdsbesøk v/hmsrådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMStjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester. De ansatte og Landbruksdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har hver sin observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Styret har hatt fire styremøter og behandlet 32 saker. Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk er en felles satsning for hele næringa. 20 organisasjoner har sluttet seg til planen. Planen gir både muligheter og utfordringer for Landbrukets HMS-tjeneste ved at stiftelsen er næringas utøvende verktøy i arbeidet. Arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen preget virksomheten i Det ble inngått nye samarbeidsavtaler med 25 bedriftshelsetjenester, noe som betyr at en ligger noe foran framdriftsplanen. Det skal føres forhandlinger med de resterende 14 bedriftshelsetjenester i Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 16,0 mill. for 2008 ved jordbruksforhandlingene i Dette var en økning på kr 1 mill. i forhold til de foregående år. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 46 personer tilsvarende 33,6 å.v. (50/36,0 året før). Se kap. 7.2 Sykefraværet i virksomheten var 6,12%. Landbrukets HMS-tjeneste er nå landsdekkende ved at Vest-Finnmark fikk sitt tilbud i Det var 5513 virksomheter som medlemmer (5883 året før). Antall personmedlemmer var 7487 (8134 året før). Nedgangen skyldes i all hovedsak at Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste avsluttet samarbeidsforholdet pr Det er bl.a. gjennomført 2013 helsekontakter, 571 konsultasjoner og bistand i 219 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2366 gårdsbesøk mv. Det er gitt krisebistand til 38 medlemmer og til 9 ikke-medlemmer. Begrepet Landbrukets HMS-skole er erstattet med kursvirksomhet. Målet er å fokusere på at kurstilbudet er en del av helheten i Landbrukets HMS-tjeneste, dvs. bedre bidra til merkevarebygging. Det er gjennomført 70 kurs Praktisk HMS-arbeid. Øvrige tilgjengelige kurs se kap Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2007 Repr. fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Aase Berg, Skarmunken, 9030 Sjursnes, tlf e-post: Varamedlem: 1. Kirsti Sollid, Rottenvik, 9060 Lyngseidet, tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra, tlf Repr. fra Norges Bondelag: Nestleder: Bjørn Iversen, Tåsås, 2840 Reinsvoll, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise, tlf e-post: Varamedl.: 1. Harald Velsand, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Pia Borg, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: Styremedlem fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Elisabeth Hollås Bomo, Innherred HMS BA, 7713 Steinkjer tlf , e-post: Varamedl.: Kathrine Laukholm, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Postboks 302, 8901Brønnøysund, tlf e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Ingar Mellem, Statens landbruksforvaltning, pb Dep., 0033 Oslo tlf e-post: Observatør fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Kari Witsø, Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste, Kyrkssæterøra, tlf til e-post: Varaobserv.: HMS-rådgiver landbruk Arnstein Kartevoll, SAMKO, Pb. 44, Kleppe tlf e-post: 4 5

4 Kari Witsø og Arnstein Kartevoll sluttet i sine stillinger i løpet av høsten. Hanne Storteig fungerte i deres sted. Styret har hatt 4 møter og behandlet 32 saker. Gjennomføring av vedtakene om organisasjonsutvikling var viktig sak i Medlemskapet knyttes nå direkte til Landbrukets HMS-tjeneste, og bedriftshelsetjenestene får avtalt godtgjørelse for utførte tjenester og ivaretakelse av HMS-rådgiver landbruk. Styret er tilfreds med resultatene av endringsprosessene så langt. Samarbeidet med Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og 4 bedriftshelsetjeneseter i Sør- Trøndelag ble behandlet av styret. Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og Hemne felles Bedriftshelsetjeneste sa etter hvert opp samarbeidsavtalen med LHMS. Oppsigelsene ble begrunnet med endringene i Landbrukets HMS-tjeneste. Nye samarbeidspartnere erstatter disse. Budsjettbehandlingen for 2008 la til rette for en regionalisering som skal føre til mer nærhet mellom leder, medarbeider og bedriftshelsetjenester. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, samt tilrettelegge for bedre utvikling og oppfølging av markedet. I løpet av 2008 blir landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige distriktsleder. Styret forventer at dette vil gi gode resultater. Ny stiftelseslov og endring til direkte medlemskap har medført behov for endring av vedtektene. Styret startet dette arbeidet i Norsk landbruk gikk i 2007 sammen om en felles handlingsplan for HMS-arbeidet for perioden Styret vedtok å slutte seg til planen, det samme har 19 andre organisasjoner gjort. Landbrukets HMS-tjeneste har fått en sentral rolle i denne planen, særlig som leverandør av kurs til hele næringa. Økonomi og finansiering er tema i hvert styremøte. Ved jordbruksforhandlingene i 2007 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 16,0 mill. for driftsåret 2008, en økning på kr 1,0 mill fra året før. Dette var helt nødvendig for å sikre den planlagte utvikling av tjenestetilbudet. Rådgivning til medlemmer er viktigste del av virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste. Fra og med 2007 har kursaktiviteten økt, samtidig som salg av enkelttjenester både til medlemmer og ikke-medlemmer øker. Dette viser at Landbrukets HMS-tjeneste sin virksomhet nå gir et bredere tilbud til landbruket, og kan måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til medlemsutvikling. 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Arbeidet med denne felles plan startet i 2006 med flere arbeidsseminarer hvor aktører fra de fleste organisasjoner deltok. Prosessen ble videreført med en konferanse 6. februar 2007 med innledninger fra Landbruks- og matministeren, lederne for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, m.fl. Konferansen var startskuddet for et forpliktende arbeid i organisasjonene. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. En viktig del av strategien er å følge opp ny arbeidsmiljølov: Arbeidsmiljøloven setter fra krav til ledelse og leder i foretak, med hensyn til kompetanse i HMS-arbeid. Kompetansekravet gjelder også for landbruk. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, (Best. nr. 544) gir klare føringer på hvordan HMS-arbeidet skal utføres og dokumenteres. Viktige virkemidler er: I løpet av planperioden å ta i bruk virkemidler som bidrar til måloppnåelsen, og utarbeide konkrete handlingsplaner for egen virksomhet. Gjennomføre opplæring av ansatte og tillitsvalgte i egen organisasjon, slik at disse i møte med primærprodusenter har nødvendige kunnskaper og positive holdninger til HMS (for eksempel kurset Tillit i markedet kvalitet hele veien ). Informere utad om organisasjonens HMS-arbeid overfor primærprodusenter. Samordne sin aktivitet innen HMS gjennom deltakelse i landbrukets felles kvalitetssystem KSL / Levende skog - standard for et bærekraftig skogbruk. Motivere primærprodusenter til å øke sin kompetanse i systematisk HMS-arbeid (anbefale kurs, for eksempel Praktisk HMS-arbeid ) Videreføre samarbeidet med de øvrige organisasjoner/ aktører i landbruket Arbeide for økt FoU (forskningsinnsats) på temaet HMS i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste er i planen tildelt et ansvar som næringas felles verktøy for levering av HMS-tjenester til landbruket. Det pekes særlig på kurset Praktisk HMS-arbeid som anses for å være skreddersydd til bl.a. å oppfylle Arbeidsmiljølovens krav. Styret vektlegger særlig personalpolitiske tiltak for å sikre kontinuitet og kvalitet. Konkurranse om arbeidskraft og personalforvaltning blir svært viktig framover. Sykefraværet i virksomheten var 6,12 %. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Styrets arbeidsutvalg består av styrets leder og nestleder, samt daglig leder. Arbeidsutvalget hadde 8 møter og behandlet 29 saker. 6 7

5 4 Organisasjonsutviklingsprosess Det ble i 2005 iverksatt en grundig organisasjonsutviklingsprosess i Landbrukets HMS-tjeneste. I 2007 handlet det i hovedsak om gjennomføring av vedtakene. For selve organisasjonen er vedtaket om innføring av direkte medlemskap i Landbrukets HMS-tjeneste det viktigste. Det ble arbeidet med å bygge opp medlemsregister, og endringer i medlemstilbudet ble iverksatt. Prosessen krever nye samarbeidsavtaler med bedriftshelsetjenestene. Det er i alt 39 bedriftshelsetjenester hvor avtalene skal reforhandles. Målet er å fordele dette over 2 år. Det ble gjennomført forhandlinger og opprettet nye avtaler i 25 bedriftshelsetjenester, dette betyr at en ligger noe foran planen. Det ble oppnådd enighet alle steder der det var reelle forhandlinger. Prosessen medførte at 2 bedriftshelsetjenester valgte å avslutte samarbeidsforholdet med Landbrukets HMS-tjeneste. 5 Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Daglig leder og styrets nestleder hadde i forkant av jordbruksforhandlingene møte med ledelsen i Norges Bondelag. Styreleder ivaretok kommunikasjon med Norsk Bonde- og Småbrukarlag på dette temaet. Daglig leder representerte på årsmøte i Norges Bondelag. Fagkoordinator Halle Arnes representerte på årsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fagkoordinatorene og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. 5.1 Samarbeid med faglaga på fylke Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkenivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga kan få en rolle som administrator av kurs i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. 5.2 Regiongrupper Regiongruppenes funksjon og rolle var en del av organisasjonsutviklingsprosessen. Det ble vedtatt at regiongruppene skal videreføres. Det åpnes nå for at det kan dannes en regiongruppe for et helt fylke ved å slå sammen de regionale gruppene. En annen løsning er å danne en fylkesgruppe som overbygning for de regionale gruppene. Dette vil gi en bedre integrering av Landbrukets HMS-tjeneste i forhold til faglag på fylkesnivå. Der faglaga setter inn personer fra fylkestyrer eller administrasjonen, gir dette gode effekter. Nærheten mellom den enkelte bedriftshelsetjeneste og regiongruppa vil bli svakere, men det er sannsynlig at nærhet til faglaga er viktigere for å skape utvikling i form av kurssalg og medlemstall. 6 Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Vest-Finnmark ble iverksatt i 2007 med Finnmark Bedriftshelse as i Alta som samarbeidspartner. Dette betyr at Landbrukets HMS-tjeneste nå er landsdekkende. Inntil videre vil rådgiver fra Østlandet betjene medlemmene. Utviklingen vil avgjøre om det blir grunnlag for en egen rådgiver. Mangeårig samarbeidspartner Bedriftshelsetjenesten i Rakkestad, ble nedlagt ved halvår. Ny bedriftshelsetjeneste her er Ringvoll Klinikken Bedriftshelsetjeneste as. Som følge av endringer i Landbrukets HMS-tjenestes organisering, valgte Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste (tidligere Midt-Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og Nord- Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste) å avslutte samarbeidsforholdet. Ny bedriftshelsetjeneste fra er Bedrifsthelsa Fron AS. Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste valgte også å si opp samarbeidsavtalen med Landbrukets HMS-tjeneste. Ny bedriftshelsetjeneste er HMS Tjenesten Orkladal. Det er gjort mindre endringer i regioninndelingen i Sør-Trøndelag. Av størst betydning er at MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal har overtatt Nord-Østerdal fra HMS Øst, Løten. 7 Administrasjon - hovedkontoret 7.1 Administrasjonen Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg Prosjektleder Terje Moe Økonomi- og kontormedarbeider Jorunn Aukrust Kontormedarbeider Laila Spangelo (engasjement) Fagkonsulent helse Halvor Langåsdalen gikk over på konsulentavtale. 7.2 Personalforvaltning - organisasjonsstruktur Det var ved årsskiftet ansatt 8 personer ved hovedkontoret tilsv. 6,4 årsverk, 7 personer og 5,1 året før. En vakant stilling ved hovedkontoret var midlertidig besatt på timebasis, og en ansatt gikk over på konsulentavtale. Det var ansatt 38 HMS-rådgivere med til sammen 27,2 årsverk) - (43/30,9 året før). Herav var 4 stillinger vakant( 3 å.v.) ved årsskiftet, men med oppstart Antall rådgivere inkluderer 5 fagkoordinatorer tilsvarende 2,5 å.v. Ved hovedkontoret ble det iverksatt ny organisering ved at det ble ansatt personal- og administrasjonssjef hovedkontoret. 8 9

6 Landbrukets HMS-tjeneste iverksatte overgang til Innskuddsbasert pensjonsordning. Medarbeidere over 52 år fortsatte i Ytelsesbasert pensjonsordning. 10 Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Budsjettet for 2008 inneholder en viktig endring i organisasjonen. I 2008 vil det bli gjennomført regionalisering med deling av landet i 4 distrikter. Hvert distrikt får sin ansvarlige distriktsleder med full budsjett-, resultat- og personalansvar. Samarbeidsforum er et drøftingsforum som også inkluderer Arbeidsmiljøutvalget. Viktig sak var personalforvaltning med mål om å redusere turn-over. Ellers var andre viktige saker: Pensjonsforsikringsavtale, organisering av Landbrukets HMS-tjeneste, og i tillegg vanlige saker som økonomi og sykefravær 8 Fagkoordinatorer Landbrukets HMS-tjeneste har seks fagkoordinatorer i stabsfunksjon som fungerer som kollegaveiledere for HMS-rådgivere innen sitt område. De kombinerer stillingen som HMS-rådgiver landbruk og som fagkoordinator. En kombinerer med stillingen som markedskoordinator. Fagkoordinatorene er faglig bindeledd mellom distriktene og hovedkontoret. Rollen som fagkoordinator vil falle bort som følge av regionalisering. Fagkoordinatorer med distriktsinndeling: Halle Arnes Nord-Norge Per Olav Rian Midt-Norge Elisabeth Onsager Østlandet Nord Marthe Haneborg Østlandet Sør Kolbjørn Taklo Vestlandet nord Arnstein Kartevoll Vestlandet sør og Agder sluttet i løpet av året. 9 Opplæring Hovedtall fra virksomheten Gjennomførte aktiviteter Antall 07 Antall 06 Antall 05 Helsekontakter Hørselskontroller (audiometri) Luftveisundersøkelser (spirometri) Konsultasjoner for yrkesrel. Lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker Årlige gårdsbesøk og oppfølgingsbesøk med rådgivning Andre tilbudte oppfølgingsbesøk Gruppemøter Andre møter for medlemmer Kurs LHMS-skolen Krisebistand for medlemmer Krisebistand for ikke medlemmer Åpne info-møter Andre møter med faglag, faglig kontakt med ustyrleverandører, trygdekontorer, medier, landbrukskontorer o.a., annen foredragsvirk Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Grunntilbudet ble endret f.o.m ved at det nå skal være gårdsbesøk minimum 1 av 3 år. I tillegg tilbys gruppebasert faglig samling hvert 3 år. Helsekontakt tilbys som før hvert 3 år. Ut over dette er det muligheter for å kjøpe enkelttjenester og kurs. Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Grunnkurset ble utvidet med en modul hvor tema særlig er salg- og markedsføring. Opplæringen er regulert gjennom særskilt opplæringsplan. 11 rådgivere fikk spesiell opplæring i rollen som kurslærer. I 2007 ble fagkursene Pedagogikk for kurs i Landbrukets HMS-tjeneste og Bonde i stress og krise, tilbudt både HMS-rådgivere og samarbeidende bedriftshelsetjenester. 9.1 Samlinger annen opplæring Årets Landsamling fant sted på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger to ganger i året i regi av fagkoordinatorene er en viktig del av opplæringsprogram og faglig oppdatering. Salg, markedsføring og personal/organisering, har vært viktig tema i år ved siden av generelt fag

7 OVERSIKT OVER REGONER MEDLEMSUTVIKLING (Personmedlemmer) Region Pr. Pr. Samarbeidende HMS-Rådgiver Bedriftshelsetjeneste landbruk pr Agder Bedriftshelsetjenesten i Mandalsreg. Bedriftshelsetjenesten Sør, Arendal Gunnar Helliesen Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Lill Monica Ottesen Bryne/Klepp/ Mia Ree Holen SAMKO, Klepp og Egersund Sydvest Sunniva Ravndal Veen Hallingdal Hallingdal Bedriftshelsetjeneste, Ål (HaVa) Hans Jørgen Aas Hedmark HMS-Øst Løten Linn Thorud - avd. Trysil/Engerdal Elisabeth Onsager Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Magne Fuglestad Indre Fosen HMS-senteret Indre Fosen, Vanvikan Anne Karin Bliksås Helgeland Hjelp 24 BHT, Mosjøen - avd. Sandnessjøen Veronica Aas Innherred Per Leif Hjelde Innherred HMS BA avd. Verdal Trude Larsen avd. Steinkjer Geir Schieflo avd. Levanger Ole Petter Hjelde Indre Sogn Sogn Bedriftshelsetjeneste Siv Hilde Aasen Gudbrandsdal (ny) 15 (507) Bedriftshelsa Fron AS (ny) vakant (Trond Engeland fra ) Hordaland Voss Bedriftshelsetjeneste Brit Jorund Liland MidtNor-Melhus MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Vakant MidtTroms/Ofoten/ Vigdis Iselvmo Målselv Bedriftshelsetjeneste Nord-Salten Julie T. Ånesbug Namdalen Bråholmen Bedriftshelsetjen., Namsos Per Olav Rian Kirsti Beate Okstad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Kongsberg Hans Jørgen B. Aas Nordfjord Nordfjord Bedriftshelsetjeneste Jorunn Hilde Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA Monica Westermark Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund Moen Trønsdal Nord-Rogaland/ Sunnhord Haugaland HMS-senter, Haugesund Lene Marie Hustveit Orkla og Sør-Fosen HMS Tjenesten Orkladal Elin Mælen Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Ryfylke Ryfylke Bedriftshelsetjeneste Elisabeth Hetlelid Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Sunnfjord/Yt. Sogn HMT-kompetansesenter Sogn&Fjord, Førde Kolbjørn Taklo Sunnmøre HMS-Consult Ørsta-Volda AS Gunhild Øksne Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj. BA, Brønnøys. Halle Arnes Telemark SAMT, Ulefoss Per Joleik Obrestad Valdres Vestre Slidre Felles Bedriftshelsetj. Jens Christian Lied Vestfold Bedriftshelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland VestOppland-Ringerike Land Bedrifthelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Vest-Finnmark (ny) Finnmark Bedriftshelsa AS (ny) Per Obrestad Vesterålen/Lofoten/ Sør-Troms HMS-senteret Vesterålen Trude Berg Ytre Fosen Bedriftshelsetjenesten i Fosen, Brekstad Elin Mælen Ytre Namdal Ytre Namdal Bedriftshelsetjen., Per Olav Rian Kolvereid Kirsti Beate Okstad Øst-Finnmark YrkesMiljøSenteret, Vadsø Mai-Bente Dahl Østfold Ringvoll Klinikken BHT Anlaug Wennevold Sum Fordeling på medlemskategorier: Pr Pr Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot gårdsbruk andre virksomheter Ant. personer tot hovedmedlem medl. nr 2 (familie) ansatte Medlemsutvikling siste 7 år. Medlemsvirksomheter pr Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. gårdsbr , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1,32 I perioden har antall gårdsbruk blitt redusert med ca. 23%. Nedgangen i medlemstallet i 2007 skyldes i hovedsak at Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste avsluttet samarbeidsforholdet Overgangen til direkte medlemskap vil føre til at frafall av medlemmer i større grad unngås når en går over til ny samarbeidspartner. Det er behov for nye virkemidler for å øke medlemstallet, og kompensere for frafall av medlemsbruk. Den store utfordringen er å få med yngre yrkesutøvere, og totalt få med langt flere i det forebyggende arbeidet. Gårdsbesøk brukes nå til å rekruttere kursdeltakere, og kurs benyttes for å markedsføre medlemskap. Erfaringen er at dette gir en god virkning

8 11 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 11.1 Kursvirksomhet Merkenavnet Landbrukets HMS-skole er avviklet. Etter grundig vurdering ønsker en å fronte navnet Landbrukets HMS-tjeneste som merkenavnet for alle våre tjenester. Dette er enklere å kommunisere ut og enklere for kunden å forstå. Aktiviteten som fram til nå har vært omtalt som LHMS-skolen omtales heretter som våre kurs eller kursvirksomheten. Flere fylkesstyrer har hatt HMS og kurset Praktisk HMS arbeid som tema på sine regionale samlinger og som tema på sine ledersamlinger. Det har resultert i økt etterspørsel av tjenester fra LHMS Kurstilbud for bedriftshelsetjenestene To kurs ble tilbudt våre samarbeidende bedriftshelsetjenester i Det var kursene Pedagogikk for kurs i LHMS og Bonde i stress og krise Utvikling av nettbutikk Kurset Praktisk HMS-arbeid er utviklet i samarbeid med DataPower Learning. I løpet av 2007 har de satt i drift nettbasert salg av alle sine produkter. Salget av kurset Praktisk HMSarbeid vil fra og med 2008 skje via denne nettbutikken. Påmelding kan nå skje både på den tradisjonelle måten på møter og lister, og i nettbutikken. Tilgang til e-læringsdelen skjer ved kjøp av hele kurset i nettbutikken. Kursdeltakerne får umiddelbart tilsendt brukernavn og passord på e-post. Dette gjør påmeldingen enkel og fleksibel. Arbeidet med drifting av databaser med brukernavn, passord og support effektiviseres vesentlig Kursutvikling Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Dette er for eksempel Inn på tunet, turisme, gårdsmat og ulike former for entreprenørvirksomhet. Dette gjør at kurset enda lettere kan spisses mot de ulike produksjonstypene, om det er ønskelig. Kurset er med dette skreddersydd til å tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket Andre tilgjengelige kurs Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Bonde i stress og krise - 6 timer. Trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Kurslevering Antall kurs Praktisk HMS-arbeid fordelt på fylker: Finnmark 3 Telemark 1 Troms 4 Vestfold 2 Nordland 3 Buskerud 2 Nord-Trøndelag 19 Akershus 9 Sør-Trøndelag 10 Østfold 5 Møre- og Romsdal 1 Hordaland 8 Sogn og Fjordane 1 Hedmark 1 Rogaland 1 Oppland 0 Aust- og Vest Agder 0 Sum gjennomførte kurs: 70 Det var 832 registrerte deltakere, et snitt på 11,8 deltagere pr. kurs. Uten unntak har alle kursene gitt nye medlemmer. Påmelding via nettet har vært 37 i fra juni 07 til Evalueringen av kursene er at kurset er praktisk, nyttig og at det er lærerikt, samt at e-læringsdelen av kurset er et fint oppslagsverk. 3 fylkesstyrer i Bondelaget har gjennomført Praktisk HMS - arbeid som en del av markedsføringen av Null visjonen og satsing på HMS i landbruket. (Østfold, Rogaland og Sogn og Fjordane) Kurs er også sosialt samvær og solide brødskiver 14 15

9 11.2 Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har eksistert siden Landbrukets HMS-tjeneste er sekretariatet for komiteen. Komiteen er medlemsbasert og består av bedrifter, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper og andre som direkte eller indirekte er involvert i brannforebyggende arbeid mot landbruket. Pr. d.d. er 13 organisasjoner tilknyttet LBK, dvs. tilvekst på to. Landbrukets Brannvernkomité har som formål å skape et effektivt og godt samarbeid mellom organisasjoner i landbruket, forsikringsbransjen, brannvernorganisasjoner og offentlige etater for å styrke det brannforebyggende og brannbegrensende arbeidet. I 2007 har komiteen hatt særlig fokus på markedsføring av organisasjonens arbeid og LBK sine anbefalinger. Det er pr i dag utarbeidet 9 stk anbefalinger på ulike temaer innen brannforebygging og beredskap. Flere av disse er standarder som forsikringsbransjen tar inn som sine sikkerhetsforskrifter. På websiden finnes statistikker, anbefalinger og informasjon om brann og brannstatistikk. Den norske LBK har et godt samarbeid med søsterorganisasjonen i Sverige og nyter godt av erfaringer og kunnskap som Lantbrukets Brannskyddskommite besitter. Norsk LBK var godt representert på årsmøte til Svensk LBK på Gotland i august. Årsmøte til norsk LBK ble avholdt på Jeløya utenfor Moss i november Krisebistand i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste bistår medlemmer som har behov for det når de er i vanskeligheter. Bistand gis også til ikke-medlemmer når en blir anmodet om det. Mattilsynet planlegger et intensivt arbeid for å forebygge dyretragedier. Det har vært kommunikasjon mellom Mattilsynet og Landbrukets HMS-tjeneste i denne prosessen. Det er utarbeidet en brosjyre Bonde i vanskeligheter, og en informasjonsplakat Krise. Kurset Bonde i stress og krise er tilgjengelig med våre samarbeidende bedriftshelsetjenester som faglig tilbyder Faglig virksomhet HMS-systemet for medlemmer blir hele tiden videreutviklet. Det tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, og dermed også KSL-kravet. HMS-systemet for medlemmer blir bygd opp fra grunnen av og dermed tilpasset den drift og de aktiviteter som til enhver tid finnes på gården. Det er økende forekomst av tilleggsaktiviteter utover tradisjonelt landbruk, og dermed blir et slikt fleksibelt system viktig. HMS-systemet inneholder også arbeidsavtaler og andre viktige dokumenter på flere språk, for arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft. LHMS utvikler kontinuerlig fagmateriell som er aktuelt for landbruket dette går nå under begrepet Fagbank. Fagmateriellet er tilgjengelig for HMS-rådgivere landbruk og samarbeidende bedriftshelsetjenester på intranett. Det finnes temaark på ulike faglige områder, faghefter, rapporter, IK-system for bl.a. avløserlag, varselplakater og aktuelle foredrag. Landbrukets HMS-tjeneste bidrar som forelesere på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Inn på Tunet dette er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Ofte handler det om aktivisering av personer med spesielle behov for tilrettelegging mv. HMS er særdeles viktig på slike gårder, og Landbrukets HMS-tjeneste deltar i en gruppe på nasjonalt nivå for å kvalitetsikre virksomhetene. E-læringsdelen i Praktisk HMS-arbeid er utvidet med tilleggsnæringer på gården som målgruppe. Landbrukets HMS-tjeneste er engasjert i et prosjekt som handler om Landbruksbygg i arktiske strøk, LIA-prosjektet. Landbrukets HMS-tjenestes oppdrag i prosjektet er å sammenligne arbeidsmiljøet i kaldfjøs kontra tradisjonelle fjøs. Prosjektet skal gå over to og et halvt år. HMS-rådgiver i Målselv er engasjert i prosjektet. Dette foregår med Fylkesmannen i Troms som oppdragsgiver, og det er samarbeid med Universitetet i Tromsø og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektet blir sluttført i Landbrukets HMS-tjeneste har løpende dialog med produsenter og leverandører for at driftsteknisk utstyr skal være optimalt i forhold til mål om best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø. I 2006 og 2007 har virkomsheten ved hovedkontoret vært sterkt preget av arbeid med organisasjonsutviklingen. Det har vært nødvendig å involvere også fagsjefene i dette, og det har medført konsekvenser for den faglige støttefunksjon for rådgivere og bedriftshelsetjenester. Når organisasjonen er på plass vil dette bedre seg. Regionalisering med distriktsledere vil også bidra til at hovedkontoret kan fungere som et kompetansesenter og utøve den nødvendige støttefunksjon for det regionale apparat

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK 2007 2012... 7 4 ORGANISASJONEN... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Daglig leder/styrelederprogram

Daglig leder/styrelederprogram Daglig leder/styrelederprogram 11.11.13 12:30 12:45 Velkommen Presentasjonsrunde Orientering om programmet 12:45 13:30 Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder 13:30

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ?

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Regionrådet for Kongsbergregionen Notodden, 4. August 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional vekst Konkurranseutsatt

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer