Årsberetning Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning"

Transkript

1 Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver

2 Innhold 1 Sammendrag Styret Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Organisasjonsutviklingsprosess Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Samarbeid med faglaga på fylke Regiongrupper Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Administrasjon - hovedkontoret Administrasjonen Personalforvaltning - organisasjonsstruktur Fagkoordinatorer Opplæring Samlinger - annen opplæring Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Hovedtall fra virksomheten Faglig virksomhet og utviklingsarbeid Kursvirksomhet Utvikling av nettbutikk Kursutvikling kurslevering Kurstilbud for bedriftshelsetjenestene Andre tilgjengelige kurs Landbrukets Brannvernkomité Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet Kvalitetssikring av virksomheten Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Informasjon og markedsføring Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket Kvalitetsystem i landbruket (KSL Matmerk) Andre samarbeidspartnere Internasjonalt Styrets beretning med årsregnskap for 2007, noter og revisjonsrappport Kurs Praktisk HMS-arbeid del 3 Vernerunde på gården 3

3 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og gårdsbesøk v/hmsrådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMStjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester. De ansatte og Landbruksdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har hver sin observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Styret har hatt fire styremøter og behandlet 32 saker. Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk er en felles satsning for hele næringa. 20 organisasjoner har sluttet seg til planen. Planen gir både muligheter og utfordringer for Landbrukets HMS-tjeneste ved at stiftelsen er næringas utøvende verktøy i arbeidet. Arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen preget virksomheten i Det ble inngått nye samarbeidsavtaler med 25 bedriftshelsetjenester, noe som betyr at en ligger noe foran framdriftsplanen. Det skal føres forhandlinger med de resterende 14 bedriftshelsetjenester i Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 16,0 mill. for 2008 ved jordbruksforhandlingene i Dette var en økning på kr 1 mill. i forhold til de foregående år. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 46 personer tilsvarende 33,6 å.v. (50/36,0 året før). Se kap. 7.2 Sykefraværet i virksomheten var 6,12%. Landbrukets HMS-tjeneste er nå landsdekkende ved at Vest-Finnmark fikk sitt tilbud i Det var 5513 virksomheter som medlemmer (5883 året før). Antall personmedlemmer var 7487 (8134 året før). Nedgangen skyldes i all hovedsak at Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste avsluttet samarbeidsforholdet pr Det er bl.a. gjennomført 2013 helsekontakter, 571 konsultasjoner og bistand i 219 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2366 gårdsbesøk mv. Det er gitt krisebistand til 38 medlemmer og til 9 ikke-medlemmer. Begrepet Landbrukets HMS-skole er erstattet med kursvirksomhet. Målet er å fokusere på at kurstilbudet er en del av helheten i Landbrukets HMS-tjeneste, dvs. bedre bidra til merkevarebygging. Det er gjennomført 70 kurs Praktisk HMS-arbeid. Øvrige tilgjengelige kurs se kap Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2007 Repr. fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Aase Berg, Skarmunken, 9030 Sjursnes, tlf e-post: Varamedlem: 1. Kirsti Sollid, Rottenvik, 9060 Lyngseidet, tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra, tlf Repr. fra Norges Bondelag: Nestleder: Bjørn Iversen, Tåsås, 2840 Reinsvoll, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise, tlf e-post: Varamedl.: 1. Harald Velsand, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Pia Borg, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: Styremedlem fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Elisabeth Hollås Bomo, Innherred HMS BA, 7713 Steinkjer tlf , e-post: Varamedl.: Kathrine Laukholm, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Postboks 302, 8901Brønnøysund, tlf e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Ingar Mellem, Statens landbruksforvaltning, pb Dep., 0033 Oslo tlf e-post: Observatør fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Kari Witsø, Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste, Kyrkssæterøra, tlf til e-post: Varaobserv.: HMS-rådgiver landbruk Arnstein Kartevoll, SAMKO, Pb. 44, Kleppe tlf e-post: 4 5

4 Kari Witsø og Arnstein Kartevoll sluttet i sine stillinger i løpet av høsten. Hanne Storteig fungerte i deres sted. Styret har hatt 4 møter og behandlet 32 saker. Gjennomføring av vedtakene om organisasjonsutvikling var viktig sak i Medlemskapet knyttes nå direkte til Landbrukets HMS-tjeneste, og bedriftshelsetjenestene får avtalt godtgjørelse for utførte tjenester og ivaretakelse av HMS-rådgiver landbruk. Styret er tilfreds med resultatene av endringsprosessene så langt. Samarbeidet med Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og 4 bedriftshelsetjeneseter i Sør- Trøndelag ble behandlet av styret. Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og Hemne felles Bedriftshelsetjeneste sa etter hvert opp samarbeidsavtalen med LHMS. Oppsigelsene ble begrunnet med endringene i Landbrukets HMS-tjeneste. Nye samarbeidspartnere erstatter disse. Budsjettbehandlingen for 2008 la til rette for en regionalisering som skal føre til mer nærhet mellom leder, medarbeider og bedriftshelsetjenester. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, samt tilrettelegge for bedre utvikling og oppfølging av markedet. I løpet av 2008 blir landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige distriktsleder. Styret forventer at dette vil gi gode resultater. Ny stiftelseslov og endring til direkte medlemskap har medført behov for endring av vedtektene. Styret startet dette arbeidet i Norsk landbruk gikk i 2007 sammen om en felles handlingsplan for HMS-arbeidet for perioden Styret vedtok å slutte seg til planen, det samme har 19 andre organisasjoner gjort. Landbrukets HMS-tjeneste har fått en sentral rolle i denne planen, særlig som leverandør av kurs til hele næringa. Økonomi og finansiering er tema i hvert styremøte. Ved jordbruksforhandlingene i 2007 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 16,0 mill. for driftsåret 2008, en økning på kr 1,0 mill fra året før. Dette var helt nødvendig for å sikre den planlagte utvikling av tjenestetilbudet. Rådgivning til medlemmer er viktigste del av virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste. Fra og med 2007 har kursaktiviteten økt, samtidig som salg av enkelttjenester både til medlemmer og ikke-medlemmer øker. Dette viser at Landbrukets HMS-tjeneste sin virksomhet nå gir et bredere tilbud til landbruket, og kan måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til medlemsutvikling. 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Arbeidet med denne felles plan startet i 2006 med flere arbeidsseminarer hvor aktører fra de fleste organisasjoner deltok. Prosessen ble videreført med en konferanse 6. februar 2007 med innledninger fra Landbruks- og matministeren, lederne for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, m.fl. Konferansen var startskuddet for et forpliktende arbeid i organisasjonene. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. En viktig del av strategien er å følge opp ny arbeidsmiljølov: Arbeidsmiljøloven setter fra krav til ledelse og leder i foretak, med hensyn til kompetanse i HMS-arbeid. Kompetansekravet gjelder også for landbruk. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, (Best. nr. 544) gir klare føringer på hvordan HMS-arbeidet skal utføres og dokumenteres. Viktige virkemidler er: I løpet av planperioden å ta i bruk virkemidler som bidrar til måloppnåelsen, og utarbeide konkrete handlingsplaner for egen virksomhet. Gjennomføre opplæring av ansatte og tillitsvalgte i egen organisasjon, slik at disse i møte med primærprodusenter har nødvendige kunnskaper og positive holdninger til HMS (for eksempel kurset Tillit i markedet kvalitet hele veien ). Informere utad om organisasjonens HMS-arbeid overfor primærprodusenter. Samordne sin aktivitet innen HMS gjennom deltakelse i landbrukets felles kvalitetssystem KSL / Levende skog - standard for et bærekraftig skogbruk. Motivere primærprodusenter til å øke sin kompetanse i systematisk HMS-arbeid (anbefale kurs, for eksempel Praktisk HMS-arbeid ) Videreføre samarbeidet med de øvrige organisasjoner/ aktører i landbruket Arbeide for økt FoU (forskningsinnsats) på temaet HMS i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste er i planen tildelt et ansvar som næringas felles verktøy for levering av HMS-tjenester til landbruket. Det pekes særlig på kurset Praktisk HMS-arbeid som anses for å være skreddersydd til bl.a. å oppfylle Arbeidsmiljølovens krav. Styret vektlegger særlig personalpolitiske tiltak for å sikre kontinuitet og kvalitet. Konkurranse om arbeidskraft og personalforvaltning blir svært viktig framover. Sykefraværet i virksomheten var 6,12 %. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Styrets arbeidsutvalg består av styrets leder og nestleder, samt daglig leder. Arbeidsutvalget hadde 8 møter og behandlet 29 saker. 6 7

5 4 Organisasjonsutviklingsprosess Det ble i 2005 iverksatt en grundig organisasjonsutviklingsprosess i Landbrukets HMS-tjeneste. I 2007 handlet det i hovedsak om gjennomføring av vedtakene. For selve organisasjonen er vedtaket om innføring av direkte medlemskap i Landbrukets HMS-tjeneste det viktigste. Det ble arbeidet med å bygge opp medlemsregister, og endringer i medlemstilbudet ble iverksatt. Prosessen krever nye samarbeidsavtaler med bedriftshelsetjenestene. Det er i alt 39 bedriftshelsetjenester hvor avtalene skal reforhandles. Målet er å fordele dette over 2 år. Det ble gjennomført forhandlinger og opprettet nye avtaler i 25 bedriftshelsetjenester, dette betyr at en ligger noe foran planen. Det ble oppnådd enighet alle steder der det var reelle forhandlinger. Prosessen medførte at 2 bedriftshelsetjenester valgte å avslutte samarbeidsforholdet med Landbrukets HMS-tjeneste. 5 Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Daglig leder og styrets nestleder hadde i forkant av jordbruksforhandlingene møte med ledelsen i Norges Bondelag. Styreleder ivaretok kommunikasjon med Norsk Bonde- og Småbrukarlag på dette temaet. Daglig leder representerte på årsmøte i Norges Bondelag. Fagkoordinator Halle Arnes representerte på årsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fagkoordinatorene og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. 5.1 Samarbeid med faglaga på fylke Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkenivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga kan få en rolle som administrator av kurs i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. 5.2 Regiongrupper Regiongruppenes funksjon og rolle var en del av organisasjonsutviklingsprosessen. Det ble vedtatt at regiongruppene skal videreføres. Det åpnes nå for at det kan dannes en regiongruppe for et helt fylke ved å slå sammen de regionale gruppene. En annen løsning er å danne en fylkesgruppe som overbygning for de regionale gruppene. Dette vil gi en bedre integrering av Landbrukets HMS-tjeneste i forhold til faglag på fylkesnivå. Der faglaga setter inn personer fra fylkestyrer eller administrasjonen, gir dette gode effekter. Nærheten mellom den enkelte bedriftshelsetjeneste og regiongruppa vil bli svakere, men det er sannsynlig at nærhet til faglaga er viktigere for å skape utvikling i form av kurssalg og medlemstall. 6 Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Vest-Finnmark ble iverksatt i 2007 med Finnmark Bedriftshelse as i Alta som samarbeidspartner. Dette betyr at Landbrukets HMS-tjeneste nå er landsdekkende. Inntil videre vil rådgiver fra Østlandet betjene medlemmene. Utviklingen vil avgjøre om det blir grunnlag for en egen rådgiver. Mangeårig samarbeidspartner Bedriftshelsetjenesten i Rakkestad, ble nedlagt ved halvår. Ny bedriftshelsetjeneste her er Ringvoll Klinikken Bedriftshelsetjeneste as. Som følge av endringer i Landbrukets HMS-tjenestes organisering, valgte Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste (tidligere Midt-Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste og Nord- Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste) å avslutte samarbeidsforholdet. Ny bedriftshelsetjeneste fra er Bedrifsthelsa Fron AS. Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste valgte også å si opp samarbeidsavtalen med Landbrukets HMS-tjeneste. Ny bedriftshelsetjeneste er HMS Tjenesten Orkladal. Det er gjort mindre endringer i regioninndelingen i Sør-Trøndelag. Av størst betydning er at MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal har overtatt Nord-Østerdal fra HMS Øst, Løten. 7 Administrasjon - hovedkontoret 7.1 Administrasjonen Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg Prosjektleder Terje Moe Økonomi- og kontormedarbeider Jorunn Aukrust Kontormedarbeider Laila Spangelo (engasjement) Fagkonsulent helse Halvor Langåsdalen gikk over på konsulentavtale. 7.2 Personalforvaltning - organisasjonsstruktur Det var ved årsskiftet ansatt 8 personer ved hovedkontoret tilsv. 6,4 årsverk, 7 personer og 5,1 året før. En vakant stilling ved hovedkontoret var midlertidig besatt på timebasis, og en ansatt gikk over på konsulentavtale. Det var ansatt 38 HMS-rådgivere med til sammen 27,2 årsverk) - (43/30,9 året før). Herav var 4 stillinger vakant( 3 å.v.) ved årsskiftet, men med oppstart Antall rådgivere inkluderer 5 fagkoordinatorer tilsvarende 2,5 å.v. Ved hovedkontoret ble det iverksatt ny organisering ved at det ble ansatt personal- og administrasjonssjef hovedkontoret. 8 9

6 Landbrukets HMS-tjeneste iverksatte overgang til Innskuddsbasert pensjonsordning. Medarbeidere over 52 år fortsatte i Ytelsesbasert pensjonsordning. 10 Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Budsjettet for 2008 inneholder en viktig endring i organisasjonen. I 2008 vil det bli gjennomført regionalisering med deling av landet i 4 distrikter. Hvert distrikt får sin ansvarlige distriktsleder med full budsjett-, resultat- og personalansvar. Samarbeidsforum er et drøftingsforum som også inkluderer Arbeidsmiljøutvalget. Viktig sak var personalforvaltning med mål om å redusere turn-over. Ellers var andre viktige saker: Pensjonsforsikringsavtale, organisering av Landbrukets HMS-tjeneste, og i tillegg vanlige saker som økonomi og sykefravær 8 Fagkoordinatorer Landbrukets HMS-tjeneste har seks fagkoordinatorer i stabsfunksjon som fungerer som kollegaveiledere for HMS-rådgivere innen sitt område. De kombinerer stillingen som HMS-rådgiver landbruk og som fagkoordinator. En kombinerer med stillingen som markedskoordinator. Fagkoordinatorene er faglig bindeledd mellom distriktene og hovedkontoret. Rollen som fagkoordinator vil falle bort som følge av regionalisering. Fagkoordinatorer med distriktsinndeling: Halle Arnes Nord-Norge Per Olav Rian Midt-Norge Elisabeth Onsager Østlandet Nord Marthe Haneborg Østlandet Sør Kolbjørn Taklo Vestlandet nord Arnstein Kartevoll Vestlandet sør og Agder sluttet i løpet av året. 9 Opplæring Hovedtall fra virksomheten Gjennomførte aktiviteter Antall 07 Antall 06 Antall 05 Helsekontakter Hørselskontroller (audiometri) Luftveisundersøkelser (spirometri) Konsultasjoner for yrkesrel. Lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker Årlige gårdsbesøk og oppfølgingsbesøk med rådgivning Andre tilbudte oppfølgingsbesøk Gruppemøter Andre møter for medlemmer Kurs LHMS-skolen Krisebistand for medlemmer Krisebistand for ikke medlemmer Åpne info-møter Andre møter med faglag, faglig kontakt med ustyrleverandører, trygdekontorer, medier, landbrukskontorer o.a., annen foredragsvirk Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Grunntilbudet ble endret f.o.m ved at det nå skal være gårdsbesøk minimum 1 av 3 år. I tillegg tilbys gruppebasert faglig samling hvert 3 år. Helsekontakt tilbys som før hvert 3 år. Ut over dette er det muligheter for å kjøpe enkelttjenester og kurs. Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Grunnkurset ble utvidet med en modul hvor tema særlig er salg- og markedsføring. Opplæringen er regulert gjennom særskilt opplæringsplan. 11 rådgivere fikk spesiell opplæring i rollen som kurslærer. I 2007 ble fagkursene Pedagogikk for kurs i Landbrukets HMS-tjeneste og Bonde i stress og krise, tilbudt både HMS-rådgivere og samarbeidende bedriftshelsetjenester. 9.1 Samlinger annen opplæring Årets Landsamling fant sted på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger to ganger i året i regi av fagkoordinatorene er en viktig del av opplæringsprogram og faglig oppdatering. Salg, markedsføring og personal/organisering, har vært viktig tema i år ved siden av generelt fag

7 OVERSIKT OVER REGONER MEDLEMSUTVIKLING (Personmedlemmer) Region Pr. Pr. Samarbeidende HMS-Rådgiver Bedriftshelsetjeneste landbruk pr Agder Bedriftshelsetjenesten i Mandalsreg. Bedriftshelsetjenesten Sør, Arendal Gunnar Helliesen Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Lill Monica Ottesen Bryne/Klepp/ Mia Ree Holen SAMKO, Klepp og Egersund Sydvest Sunniva Ravndal Veen Hallingdal Hallingdal Bedriftshelsetjeneste, Ål (HaVa) Hans Jørgen Aas Hedmark HMS-Øst Løten Linn Thorud - avd. Trysil/Engerdal Elisabeth Onsager Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Magne Fuglestad Indre Fosen HMS-senteret Indre Fosen, Vanvikan Anne Karin Bliksås Helgeland Hjelp 24 BHT, Mosjøen - avd. Sandnessjøen Veronica Aas Innherred Per Leif Hjelde Innherred HMS BA avd. Verdal Trude Larsen avd. Steinkjer Geir Schieflo avd. Levanger Ole Petter Hjelde Indre Sogn Sogn Bedriftshelsetjeneste Siv Hilde Aasen Gudbrandsdal (ny) 15 (507) Bedriftshelsa Fron AS (ny) vakant (Trond Engeland fra ) Hordaland Voss Bedriftshelsetjeneste Brit Jorund Liland MidtNor-Melhus MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Vakant MidtTroms/Ofoten/ Vigdis Iselvmo Målselv Bedriftshelsetjeneste Nord-Salten Julie T. Ånesbug Namdalen Bråholmen Bedriftshelsetjen., Namsos Per Olav Rian Kirsti Beate Okstad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Kongsberg Hans Jørgen B. Aas Nordfjord Nordfjord Bedriftshelsetjeneste Jorunn Hilde Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA Monica Westermark Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund Moen Trønsdal Nord-Rogaland/ Sunnhord Haugaland HMS-senter, Haugesund Lene Marie Hustveit Orkla og Sør-Fosen HMS Tjenesten Orkladal Elin Mælen Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Ryfylke Ryfylke Bedriftshelsetjeneste Elisabeth Hetlelid Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Sunnfjord/Yt. Sogn HMT-kompetansesenter Sogn&Fjord, Førde Kolbjørn Taklo Sunnmøre HMS-Consult Ørsta-Volda AS Gunhild Øksne Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj. BA, Brønnøys. Halle Arnes Telemark SAMT, Ulefoss Per Joleik Obrestad Valdres Vestre Slidre Felles Bedriftshelsetj. Jens Christian Lied Vestfold Bedriftshelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland VestOppland-Ringerike Land Bedrifthelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Vest-Finnmark (ny) Finnmark Bedriftshelsa AS (ny) Per Obrestad Vesterålen/Lofoten/ Sør-Troms HMS-senteret Vesterålen Trude Berg Ytre Fosen Bedriftshelsetjenesten i Fosen, Brekstad Elin Mælen Ytre Namdal Ytre Namdal Bedriftshelsetjen., Per Olav Rian Kolvereid Kirsti Beate Okstad Øst-Finnmark YrkesMiljøSenteret, Vadsø Mai-Bente Dahl Østfold Ringvoll Klinikken BHT Anlaug Wennevold Sum Fordeling på medlemskategorier: Pr Pr Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot gårdsbruk andre virksomheter Ant. personer tot hovedmedlem medl. nr 2 (familie) ansatte Medlemsutvikling siste 7 år. Medlemsvirksomheter pr Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. gårdsbr , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1,32 I perioden har antall gårdsbruk blitt redusert med ca. 23%. Nedgangen i medlemstallet i 2007 skyldes i hovedsak at Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste avsluttet samarbeidsforholdet Overgangen til direkte medlemskap vil føre til at frafall av medlemmer i større grad unngås når en går over til ny samarbeidspartner. Det er behov for nye virkemidler for å øke medlemstallet, og kompensere for frafall av medlemsbruk. Den store utfordringen er å få med yngre yrkesutøvere, og totalt få med langt flere i det forebyggende arbeidet. Gårdsbesøk brukes nå til å rekruttere kursdeltakere, og kurs benyttes for å markedsføre medlemskap. Erfaringen er at dette gir en god virkning

8 11 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 11.1 Kursvirksomhet Merkenavnet Landbrukets HMS-skole er avviklet. Etter grundig vurdering ønsker en å fronte navnet Landbrukets HMS-tjeneste som merkenavnet for alle våre tjenester. Dette er enklere å kommunisere ut og enklere for kunden å forstå. Aktiviteten som fram til nå har vært omtalt som LHMS-skolen omtales heretter som våre kurs eller kursvirksomheten. Flere fylkesstyrer har hatt HMS og kurset Praktisk HMS arbeid som tema på sine regionale samlinger og som tema på sine ledersamlinger. Det har resultert i økt etterspørsel av tjenester fra LHMS Kurstilbud for bedriftshelsetjenestene To kurs ble tilbudt våre samarbeidende bedriftshelsetjenester i Det var kursene Pedagogikk for kurs i LHMS og Bonde i stress og krise Utvikling av nettbutikk Kurset Praktisk HMS-arbeid er utviklet i samarbeid med DataPower Learning. I løpet av 2007 har de satt i drift nettbasert salg av alle sine produkter. Salget av kurset Praktisk HMSarbeid vil fra og med 2008 skje via denne nettbutikken. Påmelding kan nå skje både på den tradisjonelle måten på møter og lister, og i nettbutikken. Tilgang til e-læringsdelen skjer ved kjøp av hele kurset i nettbutikken. Kursdeltakerne får umiddelbart tilsendt brukernavn og passord på e-post. Dette gjør påmeldingen enkel og fleksibel. Arbeidet med drifting av databaser med brukernavn, passord og support effektiviseres vesentlig Kursutvikling Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Dette er for eksempel Inn på tunet, turisme, gårdsmat og ulike former for entreprenørvirksomhet. Dette gjør at kurset enda lettere kan spisses mot de ulike produksjonstypene, om det er ønskelig. Kurset er med dette skreddersydd til å tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket Andre tilgjengelige kurs Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Bonde i stress og krise - 6 timer. Trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Kurslevering Antall kurs Praktisk HMS-arbeid fordelt på fylker: Finnmark 3 Telemark 1 Troms 4 Vestfold 2 Nordland 3 Buskerud 2 Nord-Trøndelag 19 Akershus 9 Sør-Trøndelag 10 Østfold 5 Møre- og Romsdal 1 Hordaland 8 Sogn og Fjordane 1 Hedmark 1 Rogaland 1 Oppland 0 Aust- og Vest Agder 0 Sum gjennomførte kurs: 70 Det var 832 registrerte deltakere, et snitt på 11,8 deltagere pr. kurs. Uten unntak har alle kursene gitt nye medlemmer. Påmelding via nettet har vært 37 i fra juni 07 til Evalueringen av kursene er at kurset er praktisk, nyttig og at det er lærerikt, samt at e-læringsdelen av kurset er et fint oppslagsverk. 3 fylkesstyrer i Bondelaget har gjennomført Praktisk HMS - arbeid som en del av markedsføringen av Null visjonen og satsing på HMS i landbruket. (Østfold, Rogaland og Sogn og Fjordane) Kurs er også sosialt samvær og solide brødskiver 14 15

9 11.2 Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har eksistert siden Landbrukets HMS-tjeneste er sekretariatet for komiteen. Komiteen er medlemsbasert og består av bedrifter, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper og andre som direkte eller indirekte er involvert i brannforebyggende arbeid mot landbruket. Pr. d.d. er 13 organisasjoner tilknyttet LBK, dvs. tilvekst på to. Landbrukets Brannvernkomité har som formål å skape et effektivt og godt samarbeid mellom organisasjoner i landbruket, forsikringsbransjen, brannvernorganisasjoner og offentlige etater for å styrke det brannforebyggende og brannbegrensende arbeidet. I 2007 har komiteen hatt særlig fokus på markedsføring av organisasjonens arbeid og LBK sine anbefalinger. Det er pr i dag utarbeidet 9 stk anbefalinger på ulike temaer innen brannforebygging og beredskap. Flere av disse er standarder som forsikringsbransjen tar inn som sine sikkerhetsforskrifter. På websiden finnes statistikker, anbefalinger og informasjon om brann og brannstatistikk. Den norske LBK har et godt samarbeid med søsterorganisasjonen i Sverige og nyter godt av erfaringer og kunnskap som Lantbrukets Brannskyddskommite besitter. Norsk LBK var godt representert på årsmøte til Svensk LBK på Gotland i august. Årsmøte til norsk LBK ble avholdt på Jeløya utenfor Moss i november Krisebistand i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste bistår medlemmer som har behov for det når de er i vanskeligheter. Bistand gis også til ikke-medlemmer når en blir anmodet om det. Mattilsynet planlegger et intensivt arbeid for å forebygge dyretragedier. Det har vært kommunikasjon mellom Mattilsynet og Landbrukets HMS-tjeneste i denne prosessen. Det er utarbeidet en brosjyre Bonde i vanskeligheter, og en informasjonsplakat Krise. Kurset Bonde i stress og krise er tilgjengelig med våre samarbeidende bedriftshelsetjenester som faglig tilbyder Faglig virksomhet HMS-systemet for medlemmer blir hele tiden videreutviklet. Det tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, og dermed også KSL-kravet. HMS-systemet for medlemmer blir bygd opp fra grunnen av og dermed tilpasset den drift og de aktiviteter som til enhver tid finnes på gården. Det er økende forekomst av tilleggsaktiviteter utover tradisjonelt landbruk, og dermed blir et slikt fleksibelt system viktig. HMS-systemet inneholder også arbeidsavtaler og andre viktige dokumenter på flere språk, for arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft. LHMS utvikler kontinuerlig fagmateriell som er aktuelt for landbruket dette går nå under begrepet Fagbank. Fagmateriellet er tilgjengelig for HMS-rådgivere landbruk og samarbeidende bedriftshelsetjenester på intranett. Det finnes temaark på ulike faglige områder, faghefter, rapporter, IK-system for bl.a. avløserlag, varselplakater og aktuelle foredrag. Landbrukets HMS-tjeneste bidrar som forelesere på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Inn på Tunet dette er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Ofte handler det om aktivisering av personer med spesielle behov for tilrettelegging mv. HMS er særdeles viktig på slike gårder, og Landbrukets HMS-tjeneste deltar i en gruppe på nasjonalt nivå for å kvalitetsikre virksomhetene. E-læringsdelen i Praktisk HMS-arbeid er utvidet med tilleggsnæringer på gården som målgruppe. Landbrukets HMS-tjeneste er engasjert i et prosjekt som handler om Landbruksbygg i arktiske strøk, LIA-prosjektet. Landbrukets HMS-tjenestes oppdrag i prosjektet er å sammenligne arbeidsmiljøet i kaldfjøs kontra tradisjonelle fjøs. Prosjektet skal gå over to og et halvt år. HMS-rådgiver i Målselv er engasjert i prosjektet. Dette foregår med Fylkesmannen i Troms som oppdragsgiver, og det er samarbeid med Universitetet i Tromsø og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektet blir sluttført i Landbrukets HMS-tjeneste har løpende dialog med produsenter og leverandører for at driftsteknisk utstyr skal være optimalt i forhold til mål om best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø. I 2006 og 2007 har virkomsheten ved hovedkontoret vært sterkt preget av arbeid med organisasjonsutviklingen. Det har vært nødvendig å involvere også fagsjefene i dette, og det har medført konsekvenser for den faglige støttefunksjon for rådgivere og bedriftshelsetjenester. Når organisasjonen er på plass vil dette bedre seg. Regionalisering med distriktsledere vil også bidra til at hovedkontoret kan fungere som et kompetansesenter og utøve den nødvendige støttefunksjon for det regionale apparat

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 14.6. 2013 SAKENE 17/13 til 23/13 Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01062-4 ---, Q80 14.05.2013

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer