Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd

2 Innhold 1 Sammendrag Styret Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Organisasjonen Distriktsinndeling - distriktsledere Samarbeidende bedriftshelsetjenester Oversikt over regioner, bedriftshelsetjenester og HMS-rådgiver landbruk Medlemsutvikling Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Fylkes- og regiongrupper Personal og administrasjon Hovedkontoret Arbeidsmiljøutvalg AMU og Inkluderende arbeidsliv Brukerundersøkelser Kompetanseutvikling Opplæring - samlinger HMS-tjenester - oversikt Kursvirksomhet Praktisk HMS-arbeid Inn på Tunet Andre kurs Kursutvikling Faglig virksomhet og utviklingsarbeid Arbeidsmedisinsk kompetanse HMS-registreringer Forskning Landbrukets Brannvernkomité Sikkerhetsdager på videregående skoler, Naturbruk Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet

3 12 Informasjon og markedsføring Kampanje for HMS-arbeidet i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket Kvalitetsystem i landbruket (Matmerk) Samarbeidspartnere orsk Landbruksrådgivning Forsikringsbransjen Andre samarbeidspartnere Internasjonalt Styrets beretning med årsregnskap for 2011, noter og revisjonsrapport 26 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og HMS-besøk v/hms-rådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Landbrukets HMS-tjeneste har også i samarbeid med Matmerk utviklet kurs for Inn på Tunet-tilbydere. På oppdrag fra Matmerk gjennomføres kurs over hele landet. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de ansatte. De samarbeidende bedriftshelsetjenester og Landbruks- og matdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bondeog Småbrukarlag. Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Landbrukets HMS-tjeneste er deltaker i Nasjonalt Samarbeidsforum for HMS i landbruket. Dette forumet ble etablert som følge av rapport fra et utvalg nedsatt av avtalepartene i jordbruket. Rapporten Helse, miljø og sikkerhet i jordbruket Organisering og arbeidsformer, konkluderte med 8 anbefalinger. Hovedutfordringen som følges opp er å øke tilslutningen til Landbrukets HMS-tjeneste. Det viktigste virkemiddel skal være et mer konkret og formalisert samarbeid med andre organisasjoner. Et utvalg har utredet nærmere samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Rapport fra utvalget er til behandling i de to organisasjonene. Landbrukets HMS-utvalg er etablert som følge av rapporten. 4 Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 14,0 mill. for 2012 ved jordbruksforhandlingene i Dette er samme beløp som året før, men kr 2 mill. under det som har vært i en lengre periode. Jordbruksforhandlingene i 2011 bevilget kr 1 mill. til en kampanje for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Det forutsettes at private aktører skal bidra med tilsvarende beløp. Kampanjen skal drives i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Kampanjeleder er ansatt og programmet vil bli iverksatt i Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 52 personer tilsvarende 40,3 å.v. (54/39,2 året før). Se kap. 6. Sykefraværet i virksomheten var 5,2% (4,62% året før). Landbrukets HMS-tjeneste er IA-bedrift. Det var pr totalt 9326 medlemmer i LHMS fordelt på 6645 foretak. Tjenesteleveringen går etter programmet. Det er bl.a. gjennomført 2628 helsekontakter, 346 konsultasjoner og bistand i 14 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2737 HMS-besøk mv. Det er gitt krisebistand i 17 tilfeller. Det er god utvikling i salg av kurs. Praktisk HMS-arbeid er pekt på som viktig løsning for å redusere ulykker og yrkeslidelser, samtidig som det oppfyller kravet i Arbeidsmiljølovens 3-5. I 2011 deltok 2922 personer på kurset (2833 året før). Det var 199 kurs totalt, 211 året før. Kurs gir mange nye medlemmer. Inn på Tunet-kurs har hatt 136 deltagere på 15 kurs. Det vises til kap. 10 kursvirksomhet. Det er gjennomført 24 sikkerhetsdager på videregående skoler

4 Landbrukets HMS-tjeneste hadde ved årsskiftet samarbeid med 35 bedriftshelsetjenester og er landsdekkende. Arbeidsmedisinsk kompetanse er dekket gjennom samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim. Landbrukets HMS-tjeneste er sekretariat for Landbrukets Brannvernkomite. Det har vært deltagelse i 2 forskningsprosjekter, se kap Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2011 Repr. fra orsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Bergljot Styrvold, 3277 Steinsholt tlf e-post: Varamedlemmer: 1. Marit Jordal, Eiesdal, 4580 Lyngdal tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra tlf e-post: Repr. fra orges Bondelag: estleder: Einar Frogner, Dørumvn. 112, 2322 Ridabu, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise, tlf e-post: Varamedlemmer: 1. Harald Velsand, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Ingrid Melkild, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo tlf e-post: Trenger du hjelp til å få orden på papirene? Landbrukets HMS-tjeneste hjelper deg. Styremedlem fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Linn Thorrud, HMS Øst, 2405 Elverum tlf e-post: Varamedl.: HMS-rådgiver landbruk Tom Okan, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Storgt Brønnøysund, telf.: e-post: Tom Okan har fungert som styremedlem gjennom året. Observatør fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Gunn Christi Øyan, HM-senteret Stjørdal, Wesselsvei 2, 7500 Stjørdal tlf e-post: Varaobservatør: Nils Asbjørn Lie, Voss Bedriftshelsetjeneste, pb. 3, 5701 Voss telf.: e-post: 6 Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Siv Merethe Gederaas Belbo, pb Dep., 0033 Oslo tlf.: e-post: F.o.m. styremøte 18. august: Camilla Kielland, telf.: Styret har hatt 9 møter og behandlet 54 saker

5 Budsjett, arbeidsplan og oppfølging av virksomheten har rutinemessig vært viktige saker. Strategisk plan for perioden ble vedtatt av styret i januar. Landbrukets HMStjeneste deltar i Nasjonalt Samarbeidsforum for HMS i landbruket. Dette forumet ble etablert som følge av rapport fra et utvalg nedsatt av avtalepartene i jordbruket. En av rapportens anbefalinger ble gjennomført i 2011 ved at Landbrukets HMS-utvalg ble etablert. Økt samarbeid var en annen sentral anbefaling i rapporten. Landbrukets HMS-tjeneste har fulgt opp dette gjennom møter med Norske Landbrukstjenester og Norsk Landbruksrådgivning. Det ble satt ned et utvalg som utredet et mer konkret og formalisert samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Rapporten ble sendt på høring på slutten av året, og blir behandlet i de to organisasjonene i Styret vedtok å melde virksomheten ut av Landbrukets Arbeidsgiverforening, samt henvende seg til Spekter som mulig ny tilknytning til arbeidsgiverforening. Styret har arbeidet med plan for kampanje for HMS i landbruket. Kampanjeleder ble ansatt, og programmet blir iverksatt i Styret har hatt ett arbeidsseminar sammen med ledergruppa. Styret henvendte seg i 2010 med bakgrunn i initiativ fra revisor, til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for å få en beslutning på hvor vidt Landbrukets HMS-tjeneste fortsatt kan være en alminnelig stiftelse. Avklaring i januar 2011 konkluderer med at organiseringen fortsatt skal være som alminnelig stiftelse. Ved jordbruksforhandlingene i 2011 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 14,0 mill. for driftsåret Dette er det samme som året før. Det ble også bevilget kr 1,0 mill. til en nasjonal kampanje for HMS i landbruket. Bevilgningen forutsetter at private aktører bidrar med tilsvarende beløp. Virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste er i positiv utvikling. Tjenesteleveringen går etter programmet og det er flere deltagere på kurs enn tidligere. Medlemstilslutningen er stigende. Ved årsskiftet var det 9326 medlemmer fordelt på 6645 foretak, dvs. en økning på 7,1/7,0 %. Det var i kurs Praktisk HMS-arbeid med 2922 deltagere (211/2833 året før). Ved årets slutt hadde ca deltagere deltatt på kurset. Inn på Tunet- kurset hadde 136 deltagere på 15 kurs. Distriktsledere har deltatt på en lang rekke ledersamlinger, årsmøter o.a. i faglaga. HMSrådgiverne har samlet deltatt på 168 møter med faglag og andre samarbeidspartnere. Fagpersonell har i stor grad bidratt på fagmøter og andre arrangementer. Samlet når virksomheten hele næringa. Utviklingen måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til ordinære medlemstjenester og utvikling i medlemstall. Landbrukets HMS-tjeneste og Norges Bondelag har utarbeidet samarbeidsplan som skal være utgangspunkt for tilsvarende i fylkene. Det samme er gjort for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. Det er behov for å aktivere flere av de organisasjoner som har sluttet seg til planen. Kommende kampanje for HMS-arbeidet i landbruket forventes å aktivere et stort antall av de som har sluttet seg til planen. 4 Organisasjonen 4.1 Distriktsinndeling - distriktsledere Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: ord- orge - Distriktsleder Halle Arnes, kontorsted Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Brønnøysund, dekker: Nordland Troms Finnmark Midt- orge - Distriktsleder Per Olav Rian, kontorsted Veiviser n Bedriftshelsetjeneste, Namsos, dekker: Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal (endring fra tidligere) Nord-Østerdal i Hedmark fylke Sør- og Vestlandet - distriktsleder Kolbjørn Taklo, kontorsted Hjelp 24BHT, Førde, dekker: Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Aust Agder Vest Agder Møre og Romsdal ble fra 2011 lagt til distrikt 2 Østlandet - distriktsleder Per Joleik Obrestad, kontorsted Senter for Arbeidshelse og Miljø i Telemark, Bø, dekker: Vestfold Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark unntatt Nord-Østerdal Akershus 4.2 Samarbeidende bedriftshelsetjenester Det er nå innført offentlig godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMStjeneste har som prinsipp å samarbeide kun med godkjente enheter. Landbrukets HMStjeneste hadde ved utgangen av 2011samarbeidsavtale med 35 bedriftshelsetjenester som tilbyr tjenester over hele landet. Landbrukets HMS-tjeneste har et sentralt medlemsregister og fastsetter kontingenter og priser. Samarbeidende bedriftshelsetjenester er leverandører av tjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av bedriftshelsetjenestene etter avtalte priser

6 Samarbeidsmøte for bedriftshelsetjenestepersonell ble gjennomført i november. Hovedtema var rapport om samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Fagtema var sentrale arbeidsmiljøutfordringer i landbruket v/arbeidsmedisinsk avd., St. Olavs Hospital. Rutinemessig reforhandling av 16 samarbeidsavtaler er gjennomført. I Øst-Finnmark er det ny avtale med FysioNord i Vadsø. SAMKO på Klepp i Rogaland har sagt opp avtalen. Samarbeidspartner for hele Sør-Rogaland blir Jæren Bedriftshelsetjeneste. Ved årsskiftet hadde Landbrukets HMS-tjeneste samarbeid med 35 bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenestene kan hjelpe til med ergonomisk vurdering av din arbeidsplass. 4.3 Oversikt over regioner, bedriftshelsetjenester og HMS-rådgiver landbruk For adresser og flere opplysninger, se Regionale kontorer. Region Samarbeidende Bedriftshelsetjeneste pr HMS-Rådgiver landbr. pr Distrikt 1 ord- orge Helgeland Hjelp 24BHT, Mosjøen Veronica Aas MidtTroms/Ofoten/Nord-Salten Bedriftshelse Nord, Finnsnes/Målselv Vigdis Iselvmo Julie T. Aspelund Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA, Mo i Rana Rolv Kristian Brendås Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj., Tom Okan Brønnøysund Vesterålen/Lofoten/Sør-Troms HMS-senteret Vesterålen Anita Martinussen Vest-Finnmark Finnmark Bedriftshelse AS, Alta Vidar Aastrøm Øst-Finnmark FysioNord, Vadsø Vidar Aastrøm Distrikt 2 Midt- orge Indre Fosen HMS-senteret BA, Vanvikan Øyvind Røstad Innherred Innherred HMS BA avd. Verdal avd. Steinkjer Per Leif Hjelde Ole Petter Hjelde Geir Schiefloe MidtNor/Melhus /Nord-Østerd. MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Lars Uvsløkk Marit Øien Tore Jevnaker Namdalen Veiviser n BHT, Namsos Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Orkla, Sør-Fosen og Ytre Fosen HMS Tjenesten Orkladal, Orkanger Marit Øien Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund M. Trønsdal Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Sunnmøre Hjelp 24, avd. Ørsta Kari Rovde Distrikt 3 Vest- og Sør- orge Vest-Agder Bedriftshelsetjenesten Mandal Gunnar Helliesen Aust-Agder Hjelp 24BHT, avd. Arendal Gunnar Helliesen Sydvest/Ryfylke SAMKO, Klepp og Egersund Lodve Håland Sunniva Veen (perm.) May-Ann Levik Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Arnfinn Særheim Indre Sogn Sogn Bedriftshelseteneste Johannes Gunvordal Hordaland Voss Bedriftshelseteneste Charlotte Joys Nordfjord Nordfjord Bedriftshelseteneste Gry Ingvild Agjeld Nord Rogaland/Sunnhordaland Haugaland HMS-senter, Haugesund Kjersti Flesjå Sunnfjord/Yt. Sogn Hjelp24 NIMI AS, Førde Åse Marie Thingnes ((perm.) Distrikt 4: Se neste side

7 Region Samarbeidende bedriftshelsetjeneste Pr pr Distrikt 4 Østlandet Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Kari-Anne Aanerud Hallingdal Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetj., Ål Mona Evju, Ingrid Terum Linn Thorud Elisabeth Onsager Telemark Senter for Arbeidshelse og Miljø i Aslaug Øverland Telemark BA (SAMT), Bø Vestfold BedriftsHelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland Vest-Oppland/Valdres Land Bedriftshelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Østfold Ringvoll og Høyden BHT Anlaug Wennevold Randi Finstad Sand 4.4 Medlemsutvikling Hedmark eks. Nord- HMS-Øst Elverum Østerdalen Gudbrandsdalen Bedriftshelsa Fron AS Gunnar Vestad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Drammen Mona Evju, Ingrid Terum Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Pr Totalt Distrikt 1 Nord Norge Øst-Finnmark Vest-Finnmark MidtTroms/Ofoten/Nord- Salten Vesterålen/Lofoten/Sør- Troms Salten Nord-Helgeland Helgeland Sør-Helgeland Sum distrikt Endringer fra ,4% +2,8% 4,5% Distrikt 2 Midt-Norge Namdalen Ytre Namdal til Namdalen Innherred Indre Fosen Stjørdal/Neadal Orkla, Sør-Fosen, Ytre Fosen MidtNor/Melhus/Nord- Østerdal Nordmøre Romsdal & Omegn Sunnmøre Sum distrikt Endringer fra 2010 *) +6,1% +7,9% +2,3% Distrikt 3 Vest- og Sør Norge Nordfjord Sunnfjord/Ytre Sogn Hordaland Indre Sogn Nord-Rogaland Sydvest/Ryfylke Hå Vest-Agder Aust-Agder Sum distrikt Endringer fra 2010 *) +7,0% +5,3% +6,2%

8 *) Møre og Romsdal fylke ble flyttet fra distrikt 3 til distrikt 2 f.o.m Endringer i prosent er korrigert for dette. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Pr Totalt Distrikt 4 Østlandet Gudbrandsdalen Hedmark Valdres til Vest-Oppland Vest Oppland/Valdres Hallingdal Nedre Buskerud Akershus/Hedmark sør Telemark Vestfold Østfold Sum distrikt Endringer fra ,0% +9,5% +15,3% Sum landet Endringer fra ,8% +7,1% +9,9% Medlemsutvikling siste 10 år. Medlemsvirksomheter pr Dekningsgrad i distriktene Antall Ant. søkere Dekningsgrad % medl.foretak prod.tilskudd 2011 Distrikt 1 Nord-Norge ,6 Distrikt 2 Midt-Norge ,8 Distrikt 3 Vest- og Sør ,5 Norge Distrikt 4 Østlandet: ,3 Sum ,9 Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. foretak , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1, , ,8 1, , ,0 1, , ,6 1, , ,8 1,40 I perioden er antall søkere til produksjonstilskudd redusert med 12,19%. I 2011 hadde ca. 63 % av medlemmer som var inne til helsekontakt melk som hovedproduksjon. I perioden er antall melkeproduksjonsbruk redusert med 9,5%. Gjennomsnittlig reduksjon av alle bruk i perioden var 3,9%. Sett i forhold til utviklingen i jordbruket er økningen i medlemstilslutning god. Dekningsgraden er imidlertid for liten. Det er stort behov for å rekruttere langt flere, særlig yngre yrkesutøvere. I 2011 ble medlemsverving vektlagt ekstra mye. Dette gir resultater men ikke tilstrekkelig til å nå målene. Kurset Praktisk HMS-arbeid gir mange nye medlemmer. Fordeling på medlemskategorier: Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot. - gårdsbruk samdrifter avløserlag/landbrukstjen andre virksomheter Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Foran jordbruksforhandlingene ble det gjennomført møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Daglig leder representerte på årsmøtene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Daglig leder har informert om budsjett, arbeidsplan og brukerundersøkelser for styret i Norges Bondelag. Landbrukets HMS-tjeneste har utarbeidet egen samarbeidsplan med Norges Bondelag. Denne skal danne grunnlag for tilsvarende i fylkene. Samarbeidsplan er også utarbeidet med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Distriktslederne og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkesnivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga og andre kan ta på seg rollen som administrator av kurs. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av dersom ønsker å bidra til kursvirksomhet. 5.1 Fylkes- og regiongrupper Erfaringer vedrørende fylkes- og regiongrupper viser at utviklingen går i retning av kun fylkesgrupper. Disse gruppene består av ledere av regiongrupper der dette finnes, representanter fra fylkesstyret i hvert faglag, organisasjonssjef/fylkessekretær i faglaga, samt distriktsleder og HMS-rådgiver landbruk

9 Samarbeidsplanene mellom faglaga og Landbrukets HMS-tjeneste blir i stor grad utarbeidet i fylkesgruppene. Dette sikrer samspill mellom begge faglaga på en rasjonell måte. 6 Personal og administrasjon Personaloversikt: Pr Pr Ant. ansatte Ant. årsverk Ansatte/årsverk Hovedkontoret 8 )* 7,1 7/6,6 Distriktsledere 4 4,0 4/4 HMS-rådgiver landbruk 40 29,2 43/29,2 *) Endring består av kampanjeleder i halv stilling. Ved hovedkontoret drives faglig utviklingsarbeid, opplæring og støtte til det regionale apparatet. Personalforvaltning og personalutvikling er viktige oppgaver. Det deltas i kursvirksomhet og levering av HMS-tjenester. I tillegg drives administrasjon og ledelse. Hele medlemsregisteret og kursadministrasjonen ligger ved hovedkontoret. Distriktslederne har lederansvar, men er også utøvende ved at de deltar i kursgjennomføring, opplæring, foredragsvirksomhet og går generelt inn i rådgiverrollen ved behov. 6.1 Hovedkontoret Hovedkontoret er lokalisert i Storgata 4 i Kongsberg. Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg Økonomikonsulent Jorunn Aukrust Administrasjonssekretær Anne Christin Dokken Kampanjeleder Hans Huseby Samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim representerer nå den arbeidsmedisinske kompetanse tilknyttet hovedkontoret. Ledergruppa i Landbrukets HMS-tjeneste består av daglig leder, fagsjefene, personal- og adm.sjef, markedskoordinator og distriktslederne. 6.2 Arbeidsmiljøutvalg AMU og Inkluderende arbeidsliv Det var 4 møter i 2011 i AMU, herav ett telefonmøte. Viktige saker har vært gjennomgang av modell for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging, gjennomgang av prosedyre for arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Personalstatus, gjensidig informasjonsutveksling og innspill fra ansatte har vært faste poster på alle AMU møter. De samme personer som sitter i AMU danner et Bedriftsutvalg som håndterer saker som ikke er naturlige AMU-saker, men som det er viktig å kommunisere mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Motto for sykefraværsarbeidet er: Bli sett over tid! Langsiktig målsetting (i et 5-års perspektiv) er 3% sykefravær. 7 Brukerundersøkelser Det ble gjennomført brukerundersøkelser på medlemstjenester og kurset «Praktisk HMSarbeid. Begge undersøkelser ga svært gode tilbakemeldinger og nyttige innspill for videre forbedringsarbeid. HMS-besøk fra HMS-rådgiver landbruk og helsekontakt får meget høy score. Undersøkelsen viser at det blir iverksatt en lang rekke forbedrende tiltak som følge av rådgivningen. Brukerundersøkelse for kurset «Praktisk HMS-arbeid» er meget gode. Eksempelvis ville 91% anbefale kurset til andre. 8 Kompetanseutvikling Opplæring - samlinger Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring etter ansettelse. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Rådgivere som har vært ansatt noen år kan delta på kurset for faglig oppdatering. Distriktsleder er ansvarlig for opplæringsprogram regionalt. Dette består av samlinger, veiledning av leder og erfaren kollega, mv. En tid etter ansettelse gjennomgår alle kurs for lærere i Praktisk HMS-arbeid. Åtte rådgivere og distriktslederne gjennomgikk kurs for Inn på Tunet-lærere. Årets Landsamling fant sted på Randsvangen Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger i regi av distriktslederne er en viktig del av opplæringsprogram og faglig utvikling. Det er to samlinger i hvert distrikt pr. år. Oppdateringskurs for rådgivere som har lang erfaring ble gjennomført i juni. Fagpersonalet med lederfunksjon oppdaterer seg faglig, og flg. eksempler kan nevnes: Ledergruppe og adm. personale, besøk hos Landbrugets Rådgivningssenter, Århus Daglig leder, studiebesøk og gjesteforelesning ved University of Kentucky, USA Fagsjef HMS Norsk Yrkeshygienikerforening fagkonferanse. Fagsjefer, Nordisk Møte (denne gang arrangert i Dublin) Andre regionale kurs rådgivere (disse får i hovedsak sin kompetanseutvikling internt) Sykefraværet var 5,2 % i Landbrukets HMS-tjeneste er IA-bedrift

10 9 HMS-tjenester - oversikt Gjennomførte aktiviteter Helsekontakter m. lunge og hørselstest Konsultasjoner for yrkesrelaterte lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker *) * HMS-rådgivning på gården v/hms-rådgiver Fagmøter Antall kurs Praktisk HMS-arbeid Antall deltakere Praktisk HMS-arbeid Inn på Tunet kurs antall deltagere/ant. kurs 136/15 Kurs Bonde i stress og krise Sikkerhetsdager videregående skoler Krisebistandsaker Andre kurs og foredrag Andre møter faglag o.a. regionalt Ikke reg. *) Det er en vesentlig nedgang i antall hjelpemiddelsaker som stort sett skyldes at det er innført 40% egenandel på investeringen i hjelpemiddel, samt at reglene for godkjenning er skjerpet. Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Ved rådgivning på gården fanges opp problemstillinger som krever oppfølging av helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. Det er gjennomført drøyt 2700 HMS-besøk v/hms-rådgiver landbruk hvor målet med hvert besøk er kartlegging av arbeidsmiljø og utarbeidelse/gjennomføring av tiltaksplan. Besøkene er imidlertid tilpasset den enkeltes behov. Fagmøter: Utviklingen går mot færre og større møter Landbrukets HMS-tjeneste har iverksatt elektronisk utsendelse av fagnytt til medlemmene under navnet Trygghet og overskudd. Dette er muliggjort gjennom direkte medlemskap og database med e-postadresser. 10 Kursvirksomhet Spesielt kurset Praktisk HMS-arbeid er en viktig del av strategien for å nå målene om reduksjon av ulykker, skader og yrkeslidelser i landbruket. I tillegg tilbys flere kurs, se kap Bonde i stress og krise er et virkemiddel for bl.a. å. sette mennesker i stand til å mestre vanskelige hendelser og krisesituasjoner Praktisk HMS-arbeid Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk peker på kurset som skreddersydd for landbrukets behov, også i forhold til KSL-kravet om lovpålagt opplæring. Faglaga og andre organisasjoner i landbruket bidrar til informasjon og markedsføring av kurset. Kurs rekrutterer nye medlemmer. Dette er viktig da medlemskap gir tilbud om oppfølging over tid. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Ved årets oppdatering ble det tatt med fagstoff angående samdrifter. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket. Den gode oppslutningen om kurset er i hovedsak et resultat av godt samarbeid med faglag på fylkes- og lokallagsnivå. I tillegg har landbruket oppfattet at HMS-opplæring er obligatorisk for ansvarlige for foretak i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-5. Ved årsskiftet har ca personer deltatt på kurset. En spesiell variant er gjennomført for andre gang ved Rakkestad Ungdomsskole i Østfold. Samtlige elever deltok og gjennomførte også e-læringsdelen av kurset. Evalueringer fra elever og lærere var så bra at tilbudet bør gå til andre skoler. I 2011 var det 140 elever som deltok. Landbrukets HMS-tjeneste samarbeider med Norges Bondelag for å forsøke å få til dette som et tilbud over hele landet. Det er iverksatt arbeid for å utvikle et oppfølgingskurs for Praktisk HMS-arbeid. Dette forventes ferdig i Praktisk HMS-arbeid - Oversikt og nøkkeltall Antall deltagere Antall kurs Antall deltagere pr kurs - gjennomsnitt 14,7 13,4 12,4 11,5 ye medlemmer pr. kurs - gjennomsnitt 2,1 2,6 2,0 1,5 Sum deltagere PHMS hittil Fordeling på fylker Praktisk HMS-arbeid Fylke Antall kurs Ant. Ant. Ant. Ant. delt kurs delt. kurs Akershus Aust og Vest Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal ord Trøndelag ordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Sum

11 10.2 Inn på Tunet Inn på Tunet er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Her handler det om aktivering av personer med spesielle behov for tilrettelegging. Landbrukets HMS-tjeneste har deltatt i prosjektgruppe for å utvikle kvalitetsstandard for Inn på Tunet-tilbydere. Planlagt antall pilot-kurs ble gjennomført. På nyåret i 2011 var kurset klart for ordinær drift i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Det ble gjennomført 15 kurs med 136 deltagere Andre kurs Bonde i stress og krise - 6 timer. Kurset skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Brannforebygging fagdag Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Det skal utvikles en-dags utgave av dette kurset. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Kursutvikling Rutinemessig oppdatering av Praktisk HMS-arbeid er i gang. Det er også iverksatt utvikling av oppfølgerkurs som skal være ferdig i Nytt kurs for gartnernæringa er under utvikling i samarbeid med varemottakere. Kurset vil vektlegge risikovurdering, arbeidsgiverrollen og hygiene. 11 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 11.1 Arbeidsmedisinsk kompetanse Landbrukets HMS-tjeneste inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim (AMA). Avdelingen representerer Landbrukets HMS-tjenestes kompetanse innenfor arbeidsmedisin. AMA driver forskning på en rekke områder innenfor arbeidsmiljø, i tillegg arbeidsmedisinske pasientutredninger og undervisning. Det er fokus på landbrukets arbeidsmiljø. Avdelingen er tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges Teknisknaturvitenskapelige universitet. Målet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen innen Landbrukets HMS-tjeneste, samt videreutvikle forskning og undervisning på fagfeltet landbrukets arbeidsmiljø. AMA bidrar på grunnkurs for rådgivere og på andre samlinger. I tillegg kan AMA delta på åpne fagmøter regionalt HMS-registreringer Når medlemmer er inne til helsekontakt gjennomføres det registrering av ulike HMS-data ved at medlemmet fyller ut et spørreskjema. I tillegg settes inn resultater av spirometri (lungefunksjon) og audiometri (hørselstest). Arbeidsmedisinsk avd. ved St. Olavs Hospital utarbeider den årlige rapporten. Spørreskjemaet er videreutviklet slik at verdien med henblikk på framtidig forskning øker. Nytt skjema ble tatt i bruk i Forskning Én kunnskapsstudie i regi av Forskningsrådet anbefaler videre forskning på flere temaer innen HMS i landbruket. Med bakgrunn i dette har styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og Norsk Forskningsråd bevilget midler til et stort forskningsprosjekt i regi av Bygdeforskning for perioden , «Sikkerhetskultur, yrkeslidelser og ulykker i landbruket analyse av status og framtidige utfordringer». Evaluering av kurset Praktisk HMS-arbeid er en del av dette prosjektet. Landbrukets HMS-tjeneste vil være representert i referansegruppe. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i disse prosjektene: Skadefri bonde samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Arbeidsmedisinsk. avd., St. Olav, Arbeidstilsynet og NTNU. Finansiert av Gjensidigestiftelsen. Rapport ble utgitt høsten 2011 med betydelig medieoppmerksomhet. Arbeidsmiljø for fremmedarbeidere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige og MTT Agrifood Research i Finland. Finansiert av Nordisk Ministerråd Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets brannvernkomité (LBK) er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Ledervervet er lagt til Norges Bondelag, mens sekretariatsfunksjonen tilligger Landbrukets HMS-tjeneste. LBK har bestått av 12 medlemsorganisasjoner: Direktoratet for byggkvalitet - (tidl. Statens bygningstekniske etat) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elotec Felleskjøpet Geno KSL i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste Gjensidige if. Trygg Forsikring Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Mattilsynet Norsk brannvernforening Norsk Landbruksrådgivning Sparebank1 Skadeforsikring Terra Skadeforsikring Landbruksforsikring Geno har meldt seg ut som medlem fra og Norsvin har vedtatt å melde seg inn

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer