Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd

2 Innhold 1 Sammendrag Styret Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Organisasjonen Distriktsinndeling - distriktsledere Samarbeidende bedriftshelsetjenester Oversikt over regioner, bedriftshelsetjenester og HMS-rådgiver landbruk Medlemsutvikling Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Fylkes- og regiongrupper Personal og administrasjon Hovedkontoret Arbeidsmiljøutvalg AMU og Inkluderende arbeidsliv Brukerundersøkelser Kompetanseutvikling Opplæring - samlinger HMS-tjenester - oversikt Kursvirksomhet Praktisk HMS-arbeid Inn på Tunet Andre kurs Kursutvikling Faglig virksomhet og utviklingsarbeid Arbeidsmedisinsk kompetanse HMS-registreringer Forskning Landbrukets Brannvernkomité Sikkerhetsdager på videregående skoler, Naturbruk Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet

3 12 Informasjon og markedsføring Kampanje for HMS-arbeidet i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket Kvalitetsystem i landbruket (Matmerk) Samarbeidspartnere orsk Landbruksrådgivning Forsikringsbransjen Andre samarbeidspartnere Internasjonalt Styrets beretning med årsregnskap for 2011, noter og revisjonsrapport 26 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og HMS-besøk v/hms-rådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Landbrukets HMS-tjeneste har også i samarbeid med Matmerk utviklet kurs for Inn på Tunet-tilbydere. På oppdrag fra Matmerk gjennomføres kurs over hele landet. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de ansatte. De samarbeidende bedriftshelsetjenester og Landbruks- og matdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bondeog Småbrukarlag. Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 54 saker. Landbrukets HMS-tjeneste er deltaker i Nasjonalt Samarbeidsforum for HMS i landbruket. Dette forumet ble etablert som følge av rapport fra et utvalg nedsatt av avtalepartene i jordbruket. Rapporten Helse, miljø og sikkerhet i jordbruket Organisering og arbeidsformer, konkluderte med 8 anbefalinger. Hovedutfordringen som følges opp er å øke tilslutningen til Landbrukets HMS-tjeneste. Det viktigste virkemiddel skal være et mer konkret og formalisert samarbeid med andre organisasjoner. Et utvalg har utredet nærmere samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Rapport fra utvalget er til behandling i de to organisasjonene. Landbrukets HMS-utvalg er etablert som følge av rapporten. 4 Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 14,0 mill. for 2012 ved jordbruksforhandlingene i Dette er samme beløp som året før, men kr 2 mill. under det som har vært i en lengre periode. Jordbruksforhandlingene i 2011 bevilget kr 1 mill. til en kampanje for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Det forutsettes at private aktører skal bidra med tilsvarende beløp. Kampanjen skal drives i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Kampanjeleder er ansatt og programmet vil bli iverksatt i Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 52 personer tilsvarende 40,3 å.v. (54/39,2 året før). Se kap. 6. Sykefraværet i virksomheten var 5,2% (4,62% året før). Landbrukets HMS-tjeneste er IA-bedrift. Det var pr totalt 9326 medlemmer i LHMS fordelt på 6645 foretak. Tjenesteleveringen går etter programmet. Det er bl.a. gjennomført 2628 helsekontakter, 346 konsultasjoner og bistand i 14 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2737 HMS-besøk mv. Det er gitt krisebistand i 17 tilfeller. Det er god utvikling i salg av kurs. Praktisk HMS-arbeid er pekt på som viktig løsning for å redusere ulykker og yrkeslidelser, samtidig som det oppfyller kravet i Arbeidsmiljølovens 3-5. I 2011 deltok 2922 personer på kurset (2833 året før). Det var 199 kurs totalt, 211 året før. Kurs gir mange nye medlemmer. Inn på Tunet-kurs har hatt 136 deltagere på 15 kurs. Det vises til kap. 10 kursvirksomhet. Det er gjennomført 24 sikkerhetsdager på videregående skoler

4 Landbrukets HMS-tjeneste hadde ved årsskiftet samarbeid med 35 bedriftshelsetjenester og er landsdekkende. Arbeidsmedisinsk kompetanse er dekket gjennom samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim. Landbrukets HMS-tjeneste er sekretariat for Landbrukets Brannvernkomite. Det har vært deltagelse i 2 forskningsprosjekter, se kap Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2011 Repr. fra orsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Bergljot Styrvold, 3277 Steinsholt tlf e-post: Varamedlemmer: 1. Marit Jordal, Eiesdal, 4580 Lyngdal tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra tlf e-post: Repr. fra orges Bondelag: estleder: Einar Frogner, Dørumvn. 112, 2322 Ridabu, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise, tlf e-post: Varamedlemmer: 1. Harald Velsand, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Ingrid Melkild, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo tlf e-post: Trenger du hjelp til å få orden på papirene? Landbrukets HMS-tjeneste hjelper deg. Styremedlem fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Linn Thorrud, HMS Øst, 2405 Elverum tlf e-post: Varamedl.: HMS-rådgiver landbruk Tom Okan, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Storgt Brønnøysund, telf.: e-post: Tom Okan har fungert som styremedlem gjennom året. Observatør fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Gunn Christi Øyan, HM-senteret Stjørdal, Wesselsvei 2, 7500 Stjørdal tlf e-post: Varaobservatør: Nils Asbjørn Lie, Voss Bedriftshelsetjeneste, pb. 3, 5701 Voss telf.: e-post: 6 Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Siv Merethe Gederaas Belbo, pb Dep., 0033 Oslo tlf.: e-post: F.o.m. styremøte 18. august: Camilla Kielland, telf.: Styret har hatt 9 møter og behandlet 54 saker

5 Budsjett, arbeidsplan og oppfølging av virksomheten har rutinemessig vært viktige saker. Strategisk plan for perioden ble vedtatt av styret i januar. Landbrukets HMStjeneste deltar i Nasjonalt Samarbeidsforum for HMS i landbruket. Dette forumet ble etablert som følge av rapport fra et utvalg nedsatt av avtalepartene i jordbruket. En av rapportens anbefalinger ble gjennomført i 2011 ved at Landbrukets HMS-utvalg ble etablert. Økt samarbeid var en annen sentral anbefaling i rapporten. Landbrukets HMS-tjeneste har fulgt opp dette gjennom møter med Norske Landbrukstjenester og Norsk Landbruksrådgivning. Det ble satt ned et utvalg som utredet et mer konkret og formalisert samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Rapporten ble sendt på høring på slutten av året, og blir behandlet i de to organisasjonene i Styret vedtok å melde virksomheten ut av Landbrukets Arbeidsgiverforening, samt henvende seg til Spekter som mulig ny tilknytning til arbeidsgiverforening. Styret har arbeidet med plan for kampanje for HMS i landbruket. Kampanjeleder ble ansatt, og programmet blir iverksatt i Styret har hatt ett arbeidsseminar sammen med ledergruppa. Styret henvendte seg i 2010 med bakgrunn i initiativ fra revisor, til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for å få en beslutning på hvor vidt Landbrukets HMS-tjeneste fortsatt kan være en alminnelig stiftelse. Avklaring i januar 2011 konkluderer med at organiseringen fortsatt skal være som alminnelig stiftelse. Ved jordbruksforhandlingene i 2011 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 14,0 mill. for driftsåret Dette er det samme som året før. Det ble også bevilget kr 1,0 mill. til en nasjonal kampanje for HMS i landbruket. Bevilgningen forutsetter at private aktører bidrar med tilsvarende beløp. Virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste er i positiv utvikling. Tjenesteleveringen går etter programmet og det er flere deltagere på kurs enn tidligere. Medlemstilslutningen er stigende. Ved årsskiftet var det 9326 medlemmer fordelt på 6645 foretak, dvs. en økning på 7,1/7,0 %. Det var i kurs Praktisk HMS-arbeid med 2922 deltagere (211/2833 året før). Ved årets slutt hadde ca deltagere deltatt på kurset. Inn på Tunet- kurset hadde 136 deltagere på 15 kurs. Distriktsledere har deltatt på en lang rekke ledersamlinger, årsmøter o.a. i faglaga. HMSrådgiverne har samlet deltatt på 168 møter med faglag og andre samarbeidspartnere. Fagpersonell har i stor grad bidratt på fagmøter og andre arrangementer. Samlet når virksomheten hele næringa. Utviklingen måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til ordinære medlemstjenester og utvikling i medlemstall. Landbrukets HMS-tjeneste og Norges Bondelag har utarbeidet samarbeidsplan som skal være utgangspunkt for tilsvarende i fylkene. Det samme er gjort for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. Det er behov for å aktivere flere av de organisasjoner som har sluttet seg til planen. Kommende kampanje for HMS-arbeidet i landbruket forventes å aktivere et stort antall av de som har sluttet seg til planen. 4 Organisasjonen 4.1 Distriktsinndeling - distriktsledere Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: ord- orge - Distriktsleder Halle Arnes, kontorsted Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Brønnøysund, dekker: Nordland Troms Finnmark Midt- orge - Distriktsleder Per Olav Rian, kontorsted Veiviser n Bedriftshelsetjeneste, Namsos, dekker: Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal (endring fra tidligere) Nord-Østerdal i Hedmark fylke Sør- og Vestlandet - distriktsleder Kolbjørn Taklo, kontorsted Hjelp 24BHT, Førde, dekker: Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Aust Agder Vest Agder Møre og Romsdal ble fra 2011 lagt til distrikt 2 Østlandet - distriktsleder Per Joleik Obrestad, kontorsted Senter for Arbeidshelse og Miljø i Telemark, Bø, dekker: Vestfold Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark unntatt Nord-Østerdal Akershus 4.2 Samarbeidende bedriftshelsetjenester Det er nå innført offentlig godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMStjeneste har som prinsipp å samarbeide kun med godkjente enheter. Landbrukets HMStjeneste hadde ved utgangen av 2011samarbeidsavtale med 35 bedriftshelsetjenester som tilbyr tjenester over hele landet. Landbrukets HMS-tjeneste har et sentralt medlemsregister og fastsetter kontingenter og priser. Samarbeidende bedriftshelsetjenester er leverandører av tjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av bedriftshelsetjenestene etter avtalte priser

6 Samarbeidsmøte for bedriftshelsetjenestepersonell ble gjennomført i november. Hovedtema var rapport om samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning. Fagtema var sentrale arbeidsmiljøutfordringer i landbruket v/arbeidsmedisinsk avd., St. Olavs Hospital. Rutinemessig reforhandling av 16 samarbeidsavtaler er gjennomført. I Øst-Finnmark er det ny avtale med FysioNord i Vadsø. SAMKO på Klepp i Rogaland har sagt opp avtalen. Samarbeidspartner for hele Sør-Rogaland blir Jæren Bedriftshelsetjeneste. Ved årsskiftet hadde Landbrukets HMS-tjeneste samarbeid med 35 bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenestene kan hjelpe til med ergonomisk vurdering av din arbeidsplass. 4.3 Oversikt over regioner, bedriftshelsetjenester og HMS-rådgiver landbruk For adresser og flere opplysninger, se Regionale kontorer. Region Samarbeidende Bedriftshelsetjeneste pr HMS-Rådgiver landbr. pr Distrikt 1 ord- orge Helgeland Hjelp 24BHT, Mosjøen Veronica Aas MidtTroms/Ofoten/Nord-Salten Bedriftshelse Nord, Finnsnes/Målselv Vigdis Iselvmo Julie T. Aspelund Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA, Mo i Rana Rolv Kristian Brendås Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj., Tom Okan Brønnøysund Vesterålen/Lofoten/Sør-Troms HMS-senteret Vesterålen Anita Martinussen Vest-Finnmark Finnmark Bedriftshelse AS, Alta Vidar Aastrøm Øst-Finnmark FysioNord, Vadsø Vidar Aastrøm Distrikt 2 Midt- orge Indre Fosen HMS-senteret BA, Vanvikan Øyvind Røstad Innherred Innherred HMS BA avd. Verdal avd. Steinkjer Per Leif Hjelde Ole Petter Hjelde Geir Schiefloe MidtNor/Melhus /Nord-Østerd. MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Lars Uvsløkk Marit Øien Tore Jevnaker Namdalen Veiviser n BHT, Namsos Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Orkla, Sør-Fosen og Ytre Fosen HMS Tjenesten Orkladal, Orkanger Marit Øien Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund M. Trønsdal Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Sunnmøre Hjelp 24, avd. Ørsta Kari Rovde Distrikt 3 Vest- og Sør- orge Vest-Agder Bedriftshelsetjenesten Mandal Gunnar Helliesen Aust-Agder Hjelp 24BHT, avd. Arendal Gunnar Helliesen Sydvest/Ryfylke SAMKO, Klepp og Egersund Lodve Håland Sunniva Veen (perm.) May-Ann Levik Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Arnfinn Særheim Indre Sogn Sogn Bedriftshelseteneste Johannes Gunvordal Hordaland Voss Bedriftshelseteneste Charlotte Joys Nordfjord Nordfjord Bedriftshelseteneste Gry Ingvild Agjeld Nord Rogaland/Sunnhordaland Haugaland HMS-senter, Haugesund Kjersti Flesjå Sunnfjord/Yt. Sogn Hjelp24 NIMI AS, Førde Åse Marie Thingnes ((perm.) Distrikt 4: Se neste side

7 Region Samarbeidende bedriftshelsetjeneste Pr pr Distrikt 4 Østlandet Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Kari-Anne Aanerud Hallingdal Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetj., Ål Mona Evju, Ingrid Terum Linn Thorud Elisabeth Onsager Telemark Senter for Arbeidshelse og Miljø i Aslaug Øverland Telemark BA (SAMT), Bø Vestfold BedriftsHelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland Vest-Oppland/Valdres Land Bedriftshelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Østfold Ringvoll og Høyden BHT Anlaug Wennevold Randi Finstad Sand 4.4 Medlemsutvikling Hedmark eks. Nord- HMS-Øst Elverum Østerdalen Gudbrandsdalen Bedriftshelsa Fron AS Gunnar Vestad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Drammen Mona Evju, Ingrid Terum Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Pr Totalt Distrikt 1 Nord Norge Øst-Finnmark Vest-Finnmark MidtTroms/Ofoten/Nord- Salten Vesterålen/Lofoten/Sør- Troms Salten Nord-Helgeland Helgeland Sør-Helgeland Sum distrikt Endringer fra ,4% +2,8% 4,5% Distrikt 2 Midt-Norge Namdalen Ytre Namdal til Namdalen Innherred Indre Fosen Stjørdal/Neadal Orkla, Sør-Fosen, Ytre Fosen MidtNor/Melhus/Nord- Østerdal Nordmøre Romsdal & Omegn Sunnmøre Sum distrikt Endringer fra 2010 *) +6,1% +7,9% +2,3% Distrikt 3 Vest- og Sør Norge Nordfjord Sunnfjord/Ytre Sogn Hordaland Indre Sogn Nord-Rogaland Sydvest/Ryfylke Hå Vest-Agder Aust-Agder Sum distrikt Endringer fra 2010 *) +7,0% +5,3% +6,2%

8 *) Møre og Romsdal fylke ble flyttet fra distrikt 3 til distrikt 2 f.o.m Endringer i prosent er korrigert for dette. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Antall medlemmer pr Hoved- Tilleggsmedl. Totalt medl. Pr Totalt Distrikt 4 Østlandet Gudbrandsdalen Hedmark Valdres til Vest-Oppland Vest Oppland/Valdres Hallingdal Nedre Buskerud Akershus/Hedmark sør Telemark Vestfold Østfold Sum distrikt Endringer fra ,0% +9,5% +15,3% Sum landet Endringer fra ,8% +7,1% +9,9% Medlemsutvikling siste 10 år. Medlemsvirksomheter pr Dekningsgrad i distriktene Antall Ant. søkere Dekningsgrad % medl.foretak prod.tilskudd 2011 Distrikt 1 Nord-Norge ,6 Distrikt 2 Midt-Norge ,8 Distrikt 3 Vest- og Sør ,5 Norge Distrikt 4 Østlandet: ,3 Sum ,9 Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. foretak , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1, , ,8 1, , ,0 1, , ,6 1, , ,8 1,40 I perioden er antall søkere til produksjonstilskudd redusert med 12,19%. I 2011 hadde ca. 63 % av medlemmer som var inne til helsekontakt melk som hovedproduksjon. I perioden er antall melkeproduksjonsbruk redusert med 9,5%. Gjennomsnittlig reduksjon av alle bruk i perioden var 3,9%. Sett i forhold til utviklingen i jordbruket er økningen i medlemstilslutning god. Dekningsgraden er imidlertid for liten. Det er stort behov for å rekruttere langt flere, særlig yngre yrkesutøvere. I 2011 ble medlemsverving vektlagt ekstra mye. Dette gir resultater men ikke tilstrekkelig til å nå målene. Kurset Praktisk HMS-arbeid gir mange nye medlemmer. Fordeling på medlemskategorier: Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot. - gårdsbruk samdrifter avløserlag/landbrukstjen andre virksomheter Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Foran jordbruksforhandlingene ble det gjennomført møter med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Daglig leder representerte på årsmøtene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Daglig leder har informert om budsjett, arbeidsplan og brukerundersøkelser for styret i Norges Bondelag. Landbrukets HMS-tjeneste har utarbeidet egen samarbeidsplan med Norges Bondelag. Denne skal danne grunnlag for tilsvarende i fylkene. Samarbeidsplan er også utarbeidet med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Distriktslederne og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkesnivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga og andre kan ta på seg rollen som administrator av kurs. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av dersom ønsker å bidra til kursvirksomhet. 5.1 Fylkes- og regiongrupper Erfaringer vedrørende fylkes- og regiongrupper viser at utviklingen går i retning av kun fylkesgrupper. Disse gruppene består av ledere av regiongrupper der dette finnes, representanter fra fylkesstyret i hvert faglag, organisasjonssjef/fylkessekretær i faglaga, samt distriktsleder og HMS-rådgiver landbruk

9 Samarbeidsplanene mellom faglaga og Landbrukets HMS-tjeneste blir i stor grad utarbeidet i fylkesgruppene. Dette sikrer samspill mellom begge faglaga på en rasjonell måte. 6 Personal og administrasjon Personaloversikt: Pr Pr Ant. ansatte Ant. årsverk Ansatte/årsverk Hovedkontoret 8 )* 7,1 7/6,6 Distriktsledere 4 4,0 4/4 HMS-rådgiver landbruk 40 29,2 43/29,2 *) Endring består av kampanjeleder i halv stilling. Ved hovedkontoret drives faglig utviklingsarbeid, opplæring og støtte til det regionale apparatet. Personalforvaltning og personalutvikling er viktige oppgaver. Det deltas i kursvirksomhet og levering av HMS-tjenester. I tillegg drives administrasjon og ledelse. Hele medlemsregisteret og kursadministrasjonen ligger ved hovedkontoret. Distriktslederne har lederansvar, men er også utøvende ved at de deltar i kursgjennomføring, opplæring, foredragsvirksomhet og går generelt inn i rådgiverrollen ved behov. 6.1 Hovedkontoret Hovedkontoret er lokalisert i Storgata 4 i Kongsberg. Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg Økonomikonsulent Jorunn Aukrust Administrasjonssekretær Anne Christin Dokken Kampanjeleder Hans Huseby Samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim representerer nå den arbeidsmedisinske kompetanse tilknyttet hovedkontoret. Ledergruppa i Landbrukets HMS-tjeneste består av daglig leder, fagsjefene, personal- og adm.sjef, markedskoordinator og distriktslederne. 6.2 Arbeidsmiljøutvalg AMU og Inkluderende arbeidsliv Det var 4 møter i 2011 i AMU, herav ett telefonmøte. Viktige saker har vært gjennomgang av modell for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging, gjennomgang av prosedyre for arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Personalstatus, gjensidig informasjonsutveksling og innspill fra ansatte har vært faste poster på alle AMU møter. De samme personer som sitter i AMU danner et Bedriftsutvalg som håndterer saker som ikke er naturlige AMU-saker, men som det er viktig å kommunisere mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Motto for sykefraværsarbeidet er: Bli sett over tid! Langsiktig målsetting (i et 5-års perspektiv) er 3% sykefravær. 7 Brukerundersøkelser Det ble gjennomført brukerundersøkelser på medlemstjenester og kurset «Praktisk HMSarbeid. Begge undersøkelser ga svært gode tilbakemeldinger og nyttige innspill for videre forbedringsarbeid. HMS-besøk fra HMS-rådgiver landbruk og helsekontakt får meget høy score. Undersøkelsen viser at det blir iverksatt en lang rekke forbedrende tiltak som følge av rådgivningen. Brukerundersøkelse for kurset «Praktisk HMS-arbeid» er meget gode. Eksempelvis ville 91% anbefale kurset til andre. 8 Kompetanseutvikling Opplæring - samlinger Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring etter ansettelse. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Rådgivere som har vært ansatt noen år kan delta på kurset for faglig oppdatering. Distriktsleder er ansvarlig for opplæringsprogram regionalt. Dette består av samlinger, veiledning av leder og erfaren kollega, mv. En tid etter ansettelse gjennomgår alle kurs for lærere i Praktisk HMS-arbeid. Åtte rådgivere og distriktslederne gjennomgikk kurs for Inn på Tunet-lærere. Årets Landsamling fant sted på Randsvangen Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger i regi av distriktslederne er en viktig del av opplæringsprogram og faglig utvikling. Det er to samlinger i hvert distrikt pr. år. Oppdateringskurs for rådgivere som har lang erfaring ble gjennomført i juni. Fagpersonalet med lederfunksjon oppdaterer seg faglig, og flg. eksempler kan nevnes: Ledergruppe og adm. personale, besøk hos Landbrugets Rådgivningssenter, Århus Daglig leder, studiebesøk og gjesteforelesning ved University of Kentucky, USA Fagsjef HMS Norsk Yrkeshygienikerforening fagkonferanse. Fagsjefer, Nordisk Møte (denne gang arrangert i Dublin) Andre regionale kurs rådgivere (disse får i hovedsak sin kompetanseutvikling internt) Sykefraværet var 5,2 % i Landbrukets HMS-tjeneste er IA-bedrift

10 9 HMS-tjenester - oversikt Gjennomførte aktiviteter Helsekontakter m. lunge og hørselstest Konsultasjoner for yrkesrelaterte lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker *) * HMS-rådgivning på gården v/hms-rådgiver Fagmøter Antall kurs Praktisk HMS-arbeid Antall deltakere Praktisk HMS-arbeid Inn på Tunet kurs antall deltagere/ant. kurs 136/15 Kurs Bonde i stress og krise Sikkerhetsdager videregående skoler Krisebistandsaker Andre kurs og foredrag Andre møter faglag o.a. regionalt Ikke reg. *) Det er en vesentlig nedgang i antall hjelpemiddelsaker som stort sett skyldes at det er innført 40% egenandel på investeringen i hjelpemiddel, samt at reglene for godkjenning er skjerpet. Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Ved rådgivning på gården fanges opp problemstillinger som krever oppfølging av helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. Det er gjennomført drøyt 2700 HMS-besøk v/hms-rådgiver landbruk hvor målet med hvert besøk er kartlegging av arbeidsmiljø og utarbeidelse/gjennomføring av tiltaksplan. Besøkene er imidlertid tilpasset den enkeltes behov. Fagmøter: Utviklingen går mot færre og større møter Landbrukets HMS-tjeneste har iverksatt elektronisk utsendelse av fagnytt til medlemmene under navnet Trygghet og overskudd. Dette er muliggjort gjennom direkte medlemskap og database med e-postadresser. 10 Kursvirksomhet Spesielt kurset Praktisk HMS-arbeid er en viktig del av strategien for å nå målene om reduksjon av ulykker, skader og yrkeslidelser i landbruket. I tillegg tilbys flere kurs, se kap Bonde i stress og krise er et virkemiddel for bl.a. å. sette mennesker i stand til å mestre vanskelige hendelser og krisesituasjoner Praktisk HMS-arbeid Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk peker på kurset som skreddersydd for landbrukets behov, også i forhold til KSL-kravet om lovpålagt opplæring. Faglaga og andre organisasjoner i landbruket bidrar til informasjon og markedsføring av kurset. Kurs rekrutterer nye medlemmer. Dette er viktig da medlemskap gir tilbud om oppfølging over tid. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Ved årets oppdatering ble det tatt med fagstoff angående samdrifter. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket. Den gode oppslutningen om kurset er i hovedsak et resultat av godt samarbeid med faglag på fylkes- og lokallagsnivå. I tillegg har landbruket oppfattet at HMS-opplæring er obligatorisk for ansvarlige for foretak i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-5. Ved årsskiftet har ca personer deltatt på kurset. En spesiell variant er gjennomført for andre gang ved Rakkestad Ungdomsskole i Østfold. Samtlige elever deltok og gjennomførte også e-læringsdelen av kurset. Evalueringer fra elever og lærere var så bra at tilbudet bør gå til andre skoler. I 2011 var det 140 elever som deltok. Landbrukets HMS-tjeneste samarbeider med Norges Bondelag for å forsøke å få til dette som et tilbud over hele landet. Det er iverksatt arbeid for å utvikle et oppfølgingskurs for Praktisk HMS-arbeid. Dette forventes ferdig i Praktisk HMS-arbeid - Oversikt og nøkkeltall Antall deltagere Antall kurs Antall deltagere pr kurs - gjennomsnitt 14,7 13,4 12,4 11,5 ye medlemmer pr. kurs - gjennomsnitt 2,1 2,6 2,0 1,5 Sum deltagere PHMS hittil Fordeling på fylker Praktisk HMS-arbeid Fylke Antall kurs Ant. Ant. Ant. Ant. delt kurs delt. kurs Akershus Aust og Vest Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal ord Trøndelag ordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold Sum

11 10.2 Inn på Tunet Inn på Tunet er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Her handler det om aktivering av personer med spesielle behov for tilrettelegging. Landbrukets HMS-tjeneste har deltatt i prosjektgruppe for å utvikle kvalitetsstandard for Inn på Tunet-tilbydere. Planlagt antall pilot-kurs ble gjennomført. På nyåret i 2011 var kurset klart for ordinær drift i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Det ble gjennomført 15 kurs med 136 deltagere Andre kurs Bonde i stress og krise - 6 timer. Kurset skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Brannforebygging fagdag Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Det skal utvikles en-dags utgave av dette kurset. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Kursutvikling Rutinemessig oppdatering av Praktisk HMS-arbeid er i gang. Det er også iverksatt utvikling av oppfølgerkurs som skal være ferdig i Nytt kurs for gartnernæringa er under utvikling i samarbeid med varemottakere. Kurset vil vektlegge risikovurdering, arbeidsgiverrollen og hygiene. 11 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 11.1 Arbeidsmedisinsk kompetanse Landbrukets HMS-tjeneste inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim (AMA). Avdelingen representerer Landbrukets HMS-tjenestes kompetanse innenfor arbeidsmedisin. AMA driver forskning på en rekke områder innenfor arbeidsmiljø, i tillegg arbeidsmedisinske pasientutredninger og undervisning. Det er fokus på landbrukets arbeidsmiljø. Avdelingen er tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges Teknisknaturvitenskapelige universitet. Målet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen innen Landbrukets HMS-tjeneste, samt videreutvikle forskning og undervisning på fagfeltet landbrukets arbeidsmiljø. AMA bidrar på grunnkurs for rådgivere og på andre samlinger. I tillegg kan AMA delta på åpne fagmøter regionalt HMS-registreringer Når medlemmer er inne til helsekontakt gjennomføres det registrering av ulike HMS-data ved at medlemmet fyller ut et spørreskjema. I tillegg settes inn resultater av spirometri (lungefunksjon) og audiometri (hørselstest). Arbeidsmedisinsk avd. ved St. Olavs Hospital utarbeider den årlige rapporten. Spørreskjemaet er videreutviklet slik at verdien med henblikk på framtidig forskning øker. Nytt skjema ble tatt i bruk i Forskning Én kunnskapsstudie i regi av Forskningsrådet anbefaler videre forskning på flere temaer innen HMS i landbruket. Med bakgrunn i dette har styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og Norsk Forskningsråd bevilget midler til et stort forskningsprosjekt i regi av Bygdeforskning for perioden , «Sikkerhetskultur, yrkeslidelser og ulykker i landbruket analyse av status og framtidige utfordringer». Evaluering av kurset Praktisk HMS-arbeid er en del av dette prosjektet. Landbrukets HMS-tjeneste vil være representert i referansegruppe. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i disse prosjektene: Skadefri bonde samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Arbeidsmedisinsk. avd., St. Olav, Arbeidstilsynet og NTNU. Finansiert av Gjensidigestiftelsen. Rapport ble utgitt høsten 2011 med betydelig medieoppmerksomhet. Arbeidsmiljø for fremmedarbeidere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige og MTT Agrifood Research i Finland. Finansiert av Nordisk Ministerråd Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets brannvernkomité (LBK) er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Ledervervet er lagt til Norges Bondelag, mens sekretariatsfunksjonen tilligger Landbrukets HMS-tjeneste. LBK har bestått av 12 medlemsorganisasjoner: Direktoratet for byggkvalitet - (tidl. Statens bygningstekniske etat) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elotec Felleskjøpet Geno KSL i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste Gjensidige if. Trygg Forsikring Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Mattilsynet Norsk brannvernforening Norsk Landbruksrådgivning Sparebank1 Skadeforsikring Terra Skadeforsikring Landbruksforsikring Geno har meldt seg ut som medlem fra og Norsvin har vedtatt å melde seg inn

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK 2007 2012... 7 4 ORGANISASJONEN... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer