ÅRSBERETNING årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-"

Transkript

1 ÅRSBERETNING årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd-

2 1 SAMMENDRAG STYRET KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS ADMINISTRASJON - HOVEDKONTORET Administrasjonen Personalforvaltning FAGKOORDINATORER OPPLÆRING Samlinger annen opplæring MEDLEMSRETTET VIRKSOMHET GJENNOM DE SAMARBEIDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER Hovedtall fra virksomheten Medlemsutvikling, samarbeidspartnere og ansatte HMS-rådgivere landbruk FAGLIG VIRKSOMHET OG UTVIKLINGSARBEID Landbrukets HMS-skole Landbrukets Brannvernkomité Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet KVALITETSSIKRING AV VIRKSOMHETEN Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Revisjon av virksomheten i regionene ORGANISATORISK Utvikling og etablering av regioner Samarbeid med faglaga på fylke Regiongrupper Informasjon og markedsføring LANDBRUKETS HMS-TJENESTE OG KVALITETSARBEID I LANDBRUKET Kvalitetsystem i landbruket (KSL)

3 13 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE INTERNASJONALT STYRETS BERETNING MED ÅRSREGNSKAP FOR 2006, NOTER OG REVISJONSRAPPPORT KUOPIO-ERKLÆRINGEN OM DØDSULYKKER I LANDBRUKET REGISTRERINGER AV HMS-DATA Beskrivelse av utvalget Helsedata - resultater fra spørreskjema/intervju og målretta helsekontroller Livsstil Arbeidsskader /-ulykker Sykefravær Forebyggende tiltak Om det å være bonde nå og i framtida Sluttbemerkninger

4 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og gårdsbesøk v/hmsrådgiver landbruk, samt kompetansegivende kurs gjennom Landbrukets HMS-skolen. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester. De ansatte og Landbruksdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har hver sin observatør i styret. Styreleder har vært Myrthel Grødem fra Norges Bondelag. Styret har hatt seks styremøter og behandlet 33 saker. Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 15,0 mill. for 2006 ved jordbruksforhandlingene i Dette var det samme som de tre foregående årene. Regnskapet viser et overskudd på ,-. Totalt i Landbrukets HMS-tjeneste var det ved årsskiftet ansatt 51 personer tilsvarende 36,5 årsverk (58/37,5 året før). Sykefraværet i virksomheten var 3,85 %. Vest-Finnmark gjenstår før hele landet er dekket. Det var 6026 virksomheter som medlemmer (5947 året før). Antall personmedlemmer var 8244 (8192 året før). Det er bl.a. gjennomført 2146 helsekontakter, 683 konsultasjoner og bistand i 245 hjelpemiddelsaker. Det er utført 3845 gårdsbesøk mv. Det er gitt krisebistand til 35 medlemmer og til 17 ikke-medlemmer. HMS-registreringer utført på medlemmer ved helsekontakter viser nå tydelige resultater av arbeidet. Landbrukets HMS-skole er nå operativ, og det første grunnleggende kurset Praktisk HMSarbeid selges nå gjennom Bygdefolkets Studieforbund. Det er gjennomført 14 kurs Praktisk HMS-arbeid. Det er utviklet flg. nye kurs: Ingen røyk ingen ild kurs i forebyggende brannvern Form din egen arbeidsplass få overskudd kurs i ergonomi i egen produksjon Tillit i markedet kvalitet hele veien KSL-kurs Støy-party hvordan forebygge støy og andre helseplager pga. støy. Gassalarm forebygging av ulykker som følge av gasseksponering. Bonde stress og krise hvordan gi bistand til bonde i vanskeligheter Arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen preget virksomheten i Denne resulterte i et vedtak om nytt grunntilbud til medlemmene bestående av en treårssyklus. Det skal være helsekontakt, gruppebasert faglig aktivitet fortrinnsvis v/hms-rådgiver landbruk og gårdsbesøk i dette programmet. I tillegg skal det være en startpakke for nye medlemmer. Andre tjenester ut over grunntilbudet levert gjennom HMS-rådgiver landbruk vil bli fakturert. Det åpnes for salg av tjenester til ikke-medlemmer. Det skal innføres direkte medlemskap med innfasing over tid hvor medlemmene tilknyttes Landbrukets HMS-tjeneste direkte, og tjenester kjøpes av bedriftshelsetjenestene. Styret vil rette en takk til alle aktører for godt utført arbeid i

5 2 Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2006 Repr. fra Norges Bondelag: Periode Leder Myrthel Grødem, 4365 Nærbø, tel fax Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvegen 168, 1730 Ise tel e-post: Varamedl.: 1. Harald Velsand, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tel e-post: 2. Kjetil Randem, Akershus B.lag, Postboks 9369 Grønland, 0135 Oslo, tel e-post: Repr. fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Nestleder Svein Løken, 2636 Øyer, tel e-post: Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen tel e-post: Varamedl.: 1. Kirsti Sollid, Rottenvik, 9060 Lyngseidet, tlf e-post: 2. Aase Berg, Skarmunken, 9030 Sjursnes, tlf e-post: Styremedlem fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Elisabeth Hollås Bomo, Innherred HMS BA, 7713 Steinkjer tlf e-post: Varamedl.: Kathrine Laukholm, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, postboks 302, 8901Brønnøysund, tlf e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Ingar Mellem, Statens landbruksforvaltning, pb Dep., 0033 Oslo tlf e-post: Varaobserv.: Inger Korsnes Hagen, Statens Landbruksforvaltning Observatør fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Kari Witsø, Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste, Kyrkssæterøra, tlf e-post: Varaobserv.: HMS-rådgiver landbruk Arnstein Kartevoll, SAMKO, pb. 44, Kleppe telf e-post: 5

6 Styret har hatt 6 møter og behandlet 33 saker. Organisasjonsutviklingsprosessen var hovedtema for styret. Denne startet i 2005 og resulterte i styrevedtak hvor endring av medlemstilbudet og direkte medlemskap er hovedelementene. Det skal innføres direkte medlemskap hvor medlemmene er tilknyttet Landbrukets HMStjenestes hovedkontor, og bedriftshelsetjenestene får avtalt godtgjørelse for utførte tjenester og ivaretakelse av HMS-rådgiver landbruk. Innfasing skal skje over tid. Medlemstilbudet er definert som et grunntilbud og tilleggstjenester som faktureres. Grunntilbudet er en treårssyklus bestående av gårdsbesøk, helsekontakt og faglig gruppeaktivitet (fortrinnsvis ved HMS-rådgiver landbruk). Det skal være startpakke for nye medlemmer og det åpnes for salg av tjenester til ikke-medlemmer. Regiongruppene videreføres. Egenandelen økes til kr 300 pr. medlem f.o.m Økonomi og finansiering har som vanlig vært en viktig del av styrets arbeid. Ved forhandlingene i 2006 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 15,0 mill. for driftsåret 2007, dvs. det samme som de to foregående år. Landbrukets HMS-skole er nå i drift, og det første kurset Praktisk HMS-arbeid markedsføres gjennom et samarbeid med Bygdefolkets Studieforbund. Det er også en rekke nye kurs klare. Styret ser på utviklingen av Landbrukets HMS-skole som meget viktig. Hele næringa tilbys her kompetansegivende opplæring innen HMS. Dette konseptet er avhengig av den medlemsrettede virksomheten basert på samarbeidende bedriftshelsetjenester med HMSrådgiver landbruk. Styret vil peke på at virksomheten i Landbrukets HMS-tjeneste blir mer og mer preget av kursgjennomføring og etter hvert også salg av tjenester, også utenom medlemskap. Dette betyr at virksomheten ikke kan måles kun på medlemsutvikling. Landbrukets HMS-tjeneste er sterkt engasjert i arbeidet med Kvalitetssystem i landbruket (KSL), gjennom deltakelse i Styringsgrupppa, Faggruppe HMS, og som faglig bidragsyter generelt. Totalt i Landbrukets HMS-tjeneste var det ved årsskiftet ansatt 51 personer tilsvarende 36,5 årsverk (58/37,5 året før). Det var ved årsskiftet ansatt 7 personer ved hovedkontoret 5,1 årsverk, 5,8 året før. Det var ansatt 43 HMS-rådgivere med til sammen 30,9 årsverk) - (51/31,7 året før). Antall rådgivere inkluderer 6 fagkoordinatorer tilsvarende 3,0 å.v. Sykefraværet i virksomheten var 3,85 %. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Styret vil rette en takk til alle aktører for godt utført arbeid i Kontakt med organisasjoner og myndigheter sentralt og i fylker Daglig leder hadde i forkant av jordbruksforhandlingene møte med ledelsen i Norges Bondelag. Nestleder og styreleder møtte Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Arbeidsutvalget 6

7 møtte politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Daglig leder har også representert på årsmøte i Norges Bondelag og årsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Landbrukets HMS-tjeneste sammen med Norges Bondelag presenterte Landbrukets HMSskole med vektlegging av kurset Praktisk HMS-arbeid for Lovavdelingen i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Bakgrunnen var ny Arbeidsmiljølov med kompetansekrav til HMS for foretaksledere, noe som også vil gjelde for landbruket. Mattilsynet er også viktig samarbeidsaktør særlig i forhold til dyrevelferd/krisebistand mv. Fagkoordinatorene og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter og ledermøter i fylkesfaglag. 4 Organisasjonsutviklingsprosess Det ble i 2005 iverksatt en grundig organisasjonsutviklingsprosess i Landbrukets HMStjeneste. Strategisk planlegging med mål om økt effektivitet, økonomisk kontroll, tilpasning til faglige utfordringer mv., har vært bakgrunn. Det har vært viktig å skape muligheter for å levere tjenester både i form av medlemskap og gjennom Landbrukets HMS-skole ved kompetansegivende kurs tilgjengelig for hele næringa. Bedre sammenheng mellom hva den enkelte tar ut av medlemstjenester og pris, har også vært et mål. Det var en omfattende prosess med mange aktører involvert. Styret gjorde flg vedtak: LHMS har som mål å innføre sentralt medlemskap. Det innledes forhandlinger med bedriftshelsetjenester med sikte på dette. Innfasing skal skje over tid. Minstetilbudet til medlemmene fastsettes til en treårssyklus med rutinemessige gårdsbesøk og helsekontakter hvert tredje år. Det tredje året skal det være en faglig grupperelatert aktivitet, for eksempel gruppegårdsbesøk. Det skal være startpakke for nye medlemmer. LHMS vil fakturere alle tilleggstjenester som leveres av HMS-rådgiver landbruk ut over minstetilbudet. Det åpnes for salg av enkelttjenester til ikke-medlemmer. Regiongruppene videreføres. Egenandelen for 2007 som medlemmene betaler inn til LHMS økes. Vedtak om økning gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen. Senere ble begrepet sentralt medlemskap erstattet med direkte medlemskap. Det ble umiddelbart iverksatt arbeid med å utforme nye avtaleformularer med bedriftshelsetjenestene basert på direkte medlemskap. Landbrukets HMS-tjeneste vil kjøpe tjenester av bedriftshelsetjenestene, og gi godtgjørelse for ivaretakelse av HMS-rådgiver landbruk. Planen er å innføre direkte medlemskap i løpet av en to-årsperiode, og forhandlingene med bedriftshelsetjenestene vil starte våren I enkelte områder har rådgivere fått større regioner som følge av strammere økonomiske rammebetingelser. 7

8 5 Administrasjon - hovedkontoret 5.1 Administrasjonen Personalet ved hovedkontoret har i året vært slik: Daglig leder Ole Brunes Personalsjef/fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Prosjektleder Terje Moe Fagkonsulent helse Halvor Langåsdalen Økonomikonsulent Gerd Irene Sønju Kontormedarbeider Randi Moen Jensen. Det ble besluttet å ansette en personal- og IT-konsulent ved hovedkontoret. Dette vil bli gjennomført i Personalforvaltning I løpet av året ble samspillet med de ansattes tillitsvalgte noe omstrukturert. Det ble etablert et Samarbeidsforum (noe tilsvarende Bedriftsutvalg i andre virksomheter). Dette forumet inkluderer Arbeidsmiljøutvalget, og har utvidet representasjon fra de ansattes tillitsvalgte. De tillitsvalgte deltok på felles arbeidsseminar sammen med ledelsen for å arbeide med organisasjonsutviklingen. Sentrale saker i Samarbeidsforum var: Pensjonsforsikringsavtale, organisering av Landbrukets HMS-tjeneste og nytt medlemstilbud. I tillegg vanlige saker som økonomi, sykefravær, personalsituasjonen, bemanning i enkelte regioner og ny opplæringsplan. 6 Fagkoordinatorer Landbrukets HMS-tjeneste har seks fagkoordinatorer i stabsfunksjon som fungerer som kollegaveiledere for HMS-rådgivere innen sitt område. De kombinerer stillingen som HMSrådgiver landbruk og som fagkoordinator. De er faglig bindeledd mellom distriktene og hovedkontoret. Funksjonen til fagkoordinatorene ble utredet i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosessen. Det ble besluttet å videreføre fagkoordinatoren med visse endringer. Fagkoordinatoren skal i større grad drive gruppebasert kollegaveiledning. Ansvar for oppfølging og kontakt med nettverk vil bli lagt til HMS-rådgiver landbruk eller fagkoordinator etter hva som er naturlig. Nærhet er et førende prinsipp. Fagkoordinatorer med distriktsinndeling: Odd Skogvold Nord-Norge (t.o.m. 31. mars) Halle Arnes (f.o.m. 1. september) Per Olav Rian Midt-Norge Elisabeth Onsager Østlandet Nord Marthe Haneborg Østlandet Sør Kolbjørn Taklo Vestlandet nord Arnstein Kartevoll Vestlandet sør og Agder 8

9 7 Opplæring Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen tre moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle tre moduler i Det er utarbeidet ny opplæringsplan tilpasset nye faglige utfordringer. Opplæringen vil foregå både sentralt og lokalt, og fagkoordinator vil være viktig aktør i gjennomføring av opplæringen. Etterspørsel etter kurs i Landbrukets HMS-skole medførte opplæring av HMS-rådgivere landbruk for at disse skal kunne være lærere på kurs. Det deltok 21 rådgivere på dette kurset. I 2006 ble det ikke tilbudt ordinære fagdager på grunn av behov for tid til å utvikle nye fagkurs. I 2007 blir fagkurs tilbudt både HMS-rådgivere og samarbeidende bedriftshelsetjenester. 7.1 Samlinger annen opplæring Årets Landsamling fant sted på Randsvangen Hotell, Jevnaker. HMS-kontakter fra faglaga var invitert. Det ble i fellesskap arbeidet med organisasjonsutviklingen. Fagkoordinatorene ble samlet til kurs sammen med hovedkontorets ledelse som viktig ledd i kvalitativ og faglig utvikling. Nye rutiner for fagkoordinators kollegaveiledning ble iverksatt i andre halvår. Fagkoordinatorene gjennomførte 6 fagsamlinger for rådgivere. Viktige temaer var nytt medlemstilbud, planlegging og salg av kurs/tjenester. Ledelsen var representert på alle samlinger. 8 Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Hovedtall fra virksomheten Gjennomførte aktiviteter Antall 06 Antall 05 Antall 04 Helsekontakter Hørselskontroller (audiometri) Luftveisundersøkelser (spirometri) Konsultasjoner for yrkesrel. Lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker Årlige gårdsbesøk og oppfølgingsbesøk med rådgivning Andre tilbudte oppfølgingsbesøk Gruppemøter Andre møter for medlemmer Kurs LHMS-skolen 14 Krisebistand for medlemmer Krisebistand for ikke medlemmer Åpne info-møter Andre møter med faglag, faglig kontakt med ustyrleverandører, trygdekontorer, medier, landbrukskontorer o.a., annen foredragsvirk

10 Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. HMS-rådgiver landbruk gjennomfører denne oppfølgingen og kommer fram til anbefalte tiltak sammen med bonden. Det viser seg at den samlede virksomheten gir positiv virkning på skade- og yrkeslidelsestallene, jfr. HMS-registreringer 2006 se kap. 16. Grunntilbudet ble endret f.o.m ved at det nå skal være gårdsbesøk minimum 2 av 3 år, mot tidligere hvert år. Individuell rådgivning på arbeidsplassen er dokumentert som den mest effektive metoden for å oppnå resultater og framgang. Grunntilbudet blir igjen endret f.o.m. 2007, jfr. kap. 4. I flere regioner faktureres en del tjenester i tillegg til grunntjenestene. I 2006 ble det fakturert tilleggs- og konsulenttjenester for kr , noe som antas å ville øke betraktelig framover. 10

11 8.1.2 Medlemsutvikling, samarbeidspartnere og ansatte HMS-rådgivere landbruk Regioner pr MEDLEMSUTVIKLING (personmedl.) I LHMS OVERSIKT OVER REGIONER Region Pr. Pr. Ant. Samarbeidende HMS-Rådgiver kommun. Bedriftshelsetjeneste landbruk pr Agder Bedriftshelsetjenesten i Mandalsreg. Gunnar Helliesen Bedriftshelsetjenesten Sør, Arendal Akershus/Hedmark HMS-Senteret Eidsvoll Anlaug Wennevold sør Marthe Haneborg Bryne/Klepp/ SAMKO, Klepp og Egersund Arnstein Kartevoll Sydvest Veslemøy Botnmark Hallingdal Hallingdal Bedriftshelsetjeneste, Ål (HaVa) Hans Jørgen Aas Hedmark HMS-Øst Løten Linn Thorud - avd. Trysil/Engerdal Elisabeth Onsager - avd. Tynset Halvor Horten Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Magne Fuglestad Indre Fosen HMS-senteret Indre Fosen, Vanvikan Anne Karin Bliksås Helgeland Indre Helgeland HMS-senter AS, Mosjøen Bjørn Kristiansen og Ytre - avd. Sandnessjøen Tove Kristin Vesteraa Innherred ,5 Innherred HMS BA avd. Verdal Per Leif Hjelde avd. Steinkjer Trude Larsen Ole Petter Hjelde avd. Levanger Halgeir Holien Indre Sogn Sogn Bedriftshelsetjeneste Aud Stenehjem Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste, Jo Brusveen Sør-Fron MidtNor-Melhus MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Johan Glein MidtTroms/Ofoten/ Nord-Salten Målselv Bedriftshelsetjeneste Sigurd Hatland (vikar for Julie T. Ånesbug) Hanne Storteig Namdalen Bråholmen Bedriftshelsetjen., Namsos Per Olav Rian Kirsti Beate Okstad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Kongsberg Hans Jørgen B. Aas Nordfjord Nordfjord Bedriftshelsetjeneste Jorunn Hilde Nord-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Bedriftshelsetj., Otta Trond Ellingsbø Nord-Helgeland Rana Felles Bedriftshelsetjeneste, Mo i Rana Monica Westermark Nord-Hordaland Voss Bedriftshelsetjeneste Brit Jorund Liland Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Jon Skrondal Nord-Rogaland Haugaland HMS-senter, Haugesund Jan Sverre Frønsdal Orkla og Sør-Fosen Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste, Kari Witsø Kyrksæterøra Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Robert Otterhals Ryfylke Ryfylke Bedriftshelsetjeneste Elisabeth Hetlelid Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Sunnfjord/Yt. Sogn HMT-kompetansesenter Sogn&Fjord, Førde. Kolbjørn Taklo Sunnmøre HMS-Consult Ørsta-Volda AS Gunhild Øksne Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj. BA, Brønnøys. Halle Arnes Telemark SAMT, Ulefoss Per Joleik Obrestad Valdres Vestre Slidre Felles Bedriftshelsetj. Jens Christian Lied Vesterålen/Lofoten HMS-senteret Vesterålen Hilde Lill Dahl /Sør-Troms Vestfold Bedriftshelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland VestOppland Land Bedrifthelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Ringerike Ytre Fosen Bedriftshelsetjenesten i Fosen, Brekstad Anne Karin Bliksås 11

12 Region Pr Pr Samarbeidende Bedriftshelsetjeneste HMS-Rådgiver landbruk pr Ytre Namdal Ytre Namdal Bedriftshelsetjen., Kolvereid Per Olav Rian Kirsti Beate Okstad Øst-Finnmark YrkesMiljøSenteret, Vadsø Mai-Bente Dahl Østfold Bedriftshelsetjenesten i Rakkestad Marthe Haneborg Anlaug Wennevold SUM Fordeling på medlemskategorier: Pr pr Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot. - gårdsbruk andre virksomheter Ant. personer tot hovedmedlem medl. nr 2 (familie) ansatte Medlemsutvikling siste 6 år. Medlemsvirksomheter pr Ant. kommune r Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. gårdsbr , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1,33 I perioden har antall foretak som søker om produksjonstilskudd gått ned med ca. 14%. I samme periode har Landbrukets HMS-tjeneste hatt en økning av medlemstallet på ca.11%. Vi ser likevel at det er behov for nye virkemidler for å øke medlemstallet, og kompensere for frafall av medlemsbruk. Den store utfordringen er å få med yngre yrkesutøvere, og totalt få med langt flere i det forebyggende arbeidet. Gårdsbesøk brukes nå til å rekruttere kursdeltakere, og kurs benyttes for å markedsføre medlemskap. 12

13 9 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 9.1 Landbrukets HMS-skole Landbrukets HMS-tjeneste har som mål å kunne tilby næringen den rådgivning og opplæring som etterspørres, og slik hjelpe næringsutøveren å oppfylle pålagte krav og tilfredsstille egne behov innen HMS. Landbrukets HMS-skole (LHMS-skolen) er en viktig del av dette arbeidet. Myndighetenes arbeid med å kartlegge framtidas kompetansebehov og mulige kompetansekrav vil etter hvert gi sterke føringer for hvordan dette tilbudet utvikler seg. Kompetansereformen i videregående skole har for studieretningen Naturbruk blant annet ført til økt fokus på HMS. LHMS-skolen generelt og kurset Pratisk HMS-arbeid spesielt, passer meget godt til nye læreplaner for studieretningen Naturbruk. Det synes da også på salget av skolelisenser for dette kurset. Praktisk HMS-arbeid Grunnleggende kurs (nivå 1) Faglig bredde og systemforståelse vektlegges gjennom arbeid med: kartlegging tiltaksplan rutineoversikt Bygger på myndighetenes minimumskrav (= KSL-krav) E-læring(Internett) + gruppe med lærer, sum 12 timer Elektronisk dokumentasjonsverktøy Tilgang til fagstoff og regelverk (linker og søkefunksjon) 3 timer i gruppe med lærer motivasjon holdninger grunnl. om HMS råd E-læring 6 timer E-læring på Internett egenstudie fleksibel bruk kartlegg egen gård testing/bestått - vi gir trygghet og overskudd - 3 timer i gruppe med lærer gårdsvandring drøfte løsninger systemforståelse organisering 6 I 2006 har kurset Praktisk HMS-arbeid av faglaga blitt holdt fram som det hovedkurset innen HMS alle norske bønder bør gjennomføre. Salget av enkeltkurs til bønder og skolelisenser til videregående skole Naturbruk, tyder derfor på at kurset vil få betydelig omfang i tiden som kommer. Faglig og administrativt opplegg er klart, så nå er det opp til næringa selv å ta tilbudet i bruk. LHMS-skolen består så langt av kurs på to faglige nivå. Nivå to er temavise kurs på enkeltområder som bygger videre på kunnskap fra nivå en. I løpet av 2006 er følgende kurs på nivå 2 klare: Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Form din egen arbeidsplasss - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Bonde i stress og krise - 6 timer. Trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. 13

14 Arbeidet med utvikling og drift av Landbrukets HMS-skole skjer i nært samarbeid med Bygdefolkets Studieforbund, våre samarbeidende bedriftshelsetjenester, myndighetene, forsikring, KSL, skoleverket, våre eiere og oppdragsgivere Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Våre kurs er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se 9.2 Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har eksistert siden De siste tre årene har Landbrukets HMS-tjeneste hatt sekretariatet til komiteen. Komiteen er medlemsbasert og består av bedrifter, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper og andre som direkte eller indirekte er involvert i brannforebyggende arbeid mot landbruket. Pr. dd. er 11 organisasjoner tilknyttet LBK. I år 2006 har komiteen arbeidet særlig med: Alarmundersøkelse undersøkelse av effekter av brannalarmanlegg Nye anbefalinger vedr. brann- og brannforebygging Sikkerhetsavtaler Vanntåke som slukkemiddel Varslingsanlegg 8. mars gjennomførte LBK, i samarbeid med Askim brannvesen, en fullskalaøvelse i automatisk slukking på en gård i Østfold. På websiden finnes statistikker, anbefalinger og informasjon om brann og brannstatistikk. Den norske LBK har et godt samarbeid med søsterorganisasjonen i Sverige og nyter godt av erfaringer og kunnskap som Lantbrukets Brannskyddskommite besitter. Svensk LBK holdt sitt årsmøte i Tønsberg i august der LBK var teknisk arrangør. Årsmøte til norsk LBK ble avholdt på Hamar i november. 9.3 Krisebistand i landbruket Det er nå utarbeidet en brosjyre Bonde i vanskeligheter, og en informasjonsplakat Krise. I regi av Landbrukets HMS-skole er det nå tilgjengelig et kurs Bonde i stress og krise. Landbrukets HMS-tjeneste bistår medlemmer som har behov for det når de er i vanskeligheter. Bistand gis også til ikke-medlemmer når en blir anmodet om det. 9.4 Faglig virksomhet HMS-systemet for medlemmer blir hele tiden videreutviklet. Det tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, og dermed også KSL-kravet. HMS-systemet for medlemmer blir bygd opp fra grunnen av og dermed tilpasset den drift og de aktiviteter som til enhver tid finnes på gården. Det er økende forekomst av tilleggsaktiviteter utover tradisjonelt landbruk, og dermed blir et slikt fleksibelt system viktig. 14

15 HMS-systemet inneholder også arbeidsavtaler og andre viktige dokumenter på flere språk, for arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft. LHMS utvikler kontinuerlig fagmateriell som er aktuelt for landbruket dette går nå under begrepet Fagbank. Fagmateriellet er tilgjengelig for HMS-rådgivere landbruk og samarbeidende bedriftshelsetjenester på vårt intranett. Det finnes temaark på ulike faglige områder, faghefter, rapporter, IK-system for bl.a. avløserlag, varselplakater og aktuelle foredrag. Landbrukets HMS-tjeneste bidrar som forelesere på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Inn på Tunet dette er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Ofte handler det om aktivisering av personer med spesielle behov for tilrettelegging mv. HMS er særdeles viktig på slike gårder, og Landbrukets HMS-tjeneste deltar i en gruppe på nasjonalt nivå for å kvalitetsikre virksomhetene. E-læringsdelen i Praktisk HMS-arbeid utvides etter hvert med tilleggsnæringer på gården som målgruppe. Landbrukets HMS-tjeneste er engasjert i et prosjekt som handler om landbruksbygg i arktiske strøk, LIA-prosjektet. Landbrukets HMS-tjenestes oppdrag i prosjektet er å sammenligne arbeidmiljøet i kaldfjøs kontra tradisjonelle fjøs. Prosjektet skal gå over to og et halvt år. HMS-rådgiver i Målselv, Hanne Storteig, er engasjert i prosjektet. Hun er i gang med målinger og registreringer i utvalgte driftsbygninger. Dette foregår med Fylkesmannen i Troms som oppdragsgiver, og det er samarbeid med Universitetet i Tromsø og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Landbrukets HMS-tjeneste har løpende dialog med produsenter og leverandører for at driftsteknisk utstyr skal være optimalt i forhold til mål om best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø. 10 Kvalitetssikring av virksomheten 10.1 Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Dette er et kvalitetstyringssystem som består av prosedyrer som er førende for arbeidet. Systemet blir hele tiden videreutviklet. Hovedkontoret driver aktiv oppfølging av virksomheten i bedriftshelsetjenestene som ledd i rutinemessig bistand både faglig og i forhold til det organisatoriske Revisjon av virksomheten i regionene Rutinemessig revisjon blir gjennomført normalt hvert 4. år, ved behov også utenfor disse rutinene. Revisjon består av en systematisk gjennomgang av driften i regionene med mål om forbedrende tiltak, resultater og tilfredse medlemmer. Grunnlaget for revisjon er samarbeidsavtalen og Landbrukets HMS-tjenestes styringsdokumenter. 15

16 I 2006 ble det gjennomført 6 revisjoner, noe redusert antall som følge av prioriteringer av tidsressurser. En er nå i gang med andre runde, og det viser seg at det er positive resultater. Mange forbedrende tiltak er gjennomført som følge av revisjonene. I forkant av revisjon blir det utført brukerundersøkelser hvor spørreskjema er omtrent som det som ble brukt av Østlandsforskning. Resultatene viser at medlemmene er fornøyd med tjenestene de får, og nivået er på høyde med det Østlandsforskning fant i sine undersøkelser. 11 Organisatorisk 11.1 Utvikling og etablering av regioner Vest-Finnmark gjenstår før tilbudet er landsdekkende, dette vil bli iverksatt i løpet av Samarbeid med faglaga på fylke Oversikt over oppnevnte kontaktpersoner i fylkene se Landbrukets HMS-tjeneste har skissert flg. forventninger til HMS-kontaktenes funksjon: være bindeledd mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglag være pådriver for utvikling av Landbrukets HMS-tjeneste og HMS-arbeid i faglaget, herunder HMS innen KSL. skape forståelse for nødvendigheten av HMS-arbeid og betydningen av dette for lønnsomheten i drifta av gården Regiongrupper Regiongruppenes funksjon og rolle var en del av organisasjonsutviklingsprosessen. Det ble vedtatt at regiongruppene skal videreføres. Til grunn for videre utforming ble flg. lagt til grunn: regiongruppene videreføres med fortsatt mål om systematisert brukermedvirkning og integrering i næringspolitikken. hvert fylke vurderes med mål om enklest mulig organisering. Denne vurderingen gjøres i samråd med fylkesfaglag og fagkoordinator. der hvor det er kun en regiongruppe i fylket, videreføres dette, og en anmoder om at faglaga setter inn administrativt personale. Her må disse i saker som omhandler den interne medlemsrettede virksomheten, formelt få en observatørstatus. der hvor det er flere regiongrupper i fylket møtes regiongruppeledere, HMS-rådgiver landbruk og representanter for faglaga etter avtalt møteplan, minimum en gang pr. år Informasjon og markedsføring Landbrukets HMS-tjeneste hadde stand på Agroteknikk Det var bra besøk på standen. Det er utviklet nye brosjyrer og annet markedsføringsmateriell HMS-rådgiverne har deltatt i et større antall Liv- og Helse -møter i samarbeid med Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring. Det er også deltatt på mange møter og arrangementer over hele landet med informasjon og markedsføring. 16

17 12 Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket 12.1 Kvalitetsystem i landbruket (KSL) Daglig leder representerer Landbrukets HMS-tjeneste i styringsgruppa for KSL. Fagsjef HMS deltar i faggruppe HMS. HMS er en del av KSL-strategien som et av flere hovedmål, og temaet er også tatt inn i KSL s virksomhetside. HMS-kravet innenfor KSL-standarden er utformet som et systemkrav i samsvar med Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, dvs. samme krav som næringslivet ellers er underlagt. Dette betyr at systemet kan utformes fleksibelt og i forhold til drifta på den enkelte gård. HMS-rådgiver landbruk har spesiell kompetanse i forhold til å bistå bonden med helheten i KSL, og mange medlemmer ber om bistand til å bygge opp kvalitetsystemet for gården. Innenfor Landbrukets HMS-skole tilbys nå kurs i oppbygging av kvalitetsystemet på gården Tillit i markedet kvalitet hele veien. Landbrukets HMS-tjeneste bidro i et arbeid med revisjon av HMS-heftet i KSL. 13 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Norges Bygdekvinnelag har iverksatt arbeid i mange fylker og lokallag basert på håndboka Trygghet og trivsel i gards- og bygdemiljø som ble utarbeidet i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste. Landbrukets HMS-tjeneste er medlem av Bygdefolkets Studieforbund. BSF markedsfører og administrerer kurset Praktisk HMS-arbeid. Landbrukets HMS-tjeneste samarbeider med forsikringsselskaper som er aktive på landbruksmarkedet. Gjensidige Forsikring, if og Terra gir rabatt på forsikringen for medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste, Se for informasjon om rabattbetingelser. Landbrukets HMS-tjeneste har avtale med Gjensidige vedr. krisebistand for selskapets kunder ved alvorlige branner. Dette ligger inne i tilbudet for medlemmer, men avtalen muliggjør også hjelp for ikke-medlemmer. Avtalen er under reforhandling. Gjensidige har utviklet et konsept Trygg Bonde hvor Landbrukets HMS-tjeneste er involvert. For å bistå sine kunder vil Gjensidige Forsikring kjøpe tjenester av Landbrukets HMS-tjeneste. Trygg Bonde konseptet ble lansert på regionale rådgiversamlinger i Internasjonalt Landbrukets HMS-tjeneste har et internasjonalt samarbeidsnettverk, i hovedsak de nordiske land, USA og Irland. Landbrukets HMS-tjeneste var representert på Nordisk møte i Kuopio, Finland. På dette møtet ble det utarbeidet en erklæring som fikk betydelig oppmerksomhet både i media, og hos organisasjoner og myndigheter. Erklæringen ble i betydelig grad lagt til grunn for arbeidet med felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. På møtet i Kuopio ble det også etablert en mindre strategigruppe som skal samarbeide mellom de ordinære nordiske møtene som nå skal avholdes annet hvert år. 17

18 15 Styrets beretning med årsregnskap for 2006, noter og revisjonsrappport Virksomhetens art og hvordan den drives Landbrukets HMS-tjeneste driver forebyggende bedriftshelsetjeneste for landbruket i Norge. Virksomheten er organisert ved samarbeidsavtaler med lokale bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMS-tjeneste ansetter HMS-rådgiver landbruk som sammen med bedriftshelsepersonell arbeider med rådgivning innen helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Hovedkontoret ligger på Kongsberg. Stilling og resultat Stiftelsen har sine vesentligste inntekter i form av offentlig tilskudd over jordbruksavtalen. Resultatet er et overskudd på kr ,61. Selskapet har god likviditet og egenkapitalprosenten er 49,5%. Styret er fornøyd med både stilling og resultat. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2006 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Styret mener at arbeidsmiljøet i stiftelsen er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær i virksomheten var i ,85%. Ytre miljø Virksomheten forurenser i liten grad det ytre miljø, men det utøves i betydelig grad persontransport med bil, hvilket er en forutsetning for gjennomføring av virksomheten. Likestilling Stiftelsen har 51 ansatte, 26 menn og 25 kvinner. Styret består av 5 personer, 2 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Oslo 8. mars 2007 Arne Grue Bjørn Iversen Inger Johanne Sikkeland -styreleder - -nestleder - -styremedlem- Aase Berg -styremedlem- Elisabeth Hollås Bomo -styremedlem- Ole Brunes -daglig leder- 18

19 16 Kuopio-erklæringen om dødsulykker i landbruket 2006 Utformet av Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health (NMAOH) Nordisk møte, Kuopio, Finland, august 2006 Landbruket gjenstår som en av de farligste næringer. Det høye antallet dødsulykker er alarmerende, og det avtar ikke, selv om antall gårdsbruk er på vei ned. Nye rapporter fra de nordiske landene viser svært negativ utvikling. I Danmark har det hittil i år vært 17 dødsulykker. Det er mer enn en dobling, sammenlignet med tidligere år. Også i Sverige har det vært en negativ utvikling med 4 voksne og 3 barn drept hittil i år, pluss 4 personer drept i skogsulykker. I Norge var det 16 dødsulykker i 2005, også en økning i forhold til tidligere år. Det har vært en positiv utvikling i Finland med avtagende antall dødsulykker, men denne trenden ble brutt i 2005 med 11 dødsulykker relatert til landbruket. Denne alarmerende utviklingen tatt i betraktning, og foruten at det med få unntak er avsatt uakseptabelt lite ressurser til forebyggende helse og sikkerhetsarbeid i landbruket, konkluderer vi med at det haster med å iverksette tiltak for å oppnå endring! Vi, alle deltakerne på Nordisk møte (45 deltakere), avholdt her i Kuopio, Finland, fra august 2006, har diskutert den tragiske utviklingen av økende dødsulykker i landbruket, og vi fremmer et antall forslag for å forbedre denne situasjonen: Etablere en visjon med null ulykker i landbruket som mål Innen år 2012 skal det ikke være dødsulykker i nordisk landbruk Utvikle nasjonale handlingsplaner mot ulykker i landbruket som involverer alle relevante interessenter, som myndigheter, bondeorganisasjoner og andre organisasjoner, forskningsinstitutter, universiteter, private selskaper, individuelle bønder, og alle andre som jobber innen landbrukssektoren. Etablere og styrke nasjonale ressurs- / informasjons- og koordineringssentre for helse og sikkerhet i landbruket. Egnet forebyggende bedriftshelsetjeneste skal være tilgjengelig for alle som jobber innen landbrukssektoren. Detaljerte og pålitelige ulykkesstatistikker innen landbruk skal presenteres årlig. Informasjon og utdanning innen helse og sikkerhet skal ytterligere utvikles og implementeres overfor bønder og andre som jobber innen landbruk. Utdannelse om helse, sikkerhet og ledelse skal implementeres i utdanningssystemet fra førskole til universitetsnivå. Det er et behov for finansielle ressurser, men det er også et behov for aktiv støtte fra politikere, regjeringer, myndigheter og organisasjoner både på nasjonalt nivå og på et nordisk nivå! Med denne erklæringen utfordrer vi myndigheter og interessenter til å delta i innsatsen og arbeide for å oppnå målet om null ulykker i landbruket. Kuopio, August 23,

20 17 Registreringer av HMS-data 2006 Når et medlem av Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er inne til helsekontakt/helsekontroll blir det utført registrering av ulike data for det enkelte medlem. Det gjelder data om medlemmet, om produksjon og helse. Disse data framkommer ved bruk av et kombinert intervju-/spørre-/registreringsskjema. For 2006 baserer registreringene seg på totalt 2091 innsendte skjemaer. Dette er 61 færre enn i Dette utgjør godt under 1/3 av medlemsmassen. Utvalget er ujevnt fordelt i forhold til medlemsmassens fordeling utover i landet. Det kan skyldes både forskjeller i interessen for helsekontakter hos bøndene i ulike deler av landet, men sannsynligvis mest på grunn av ulik interesse for dette i bedriftshelsetjenesten Beskrivelse av utvalget Utvalget er til enhver tid lik antall avkryssa svar på innsendte registreringsskjema, dersom det ikke spesielt angis at manglende avkrysning er med i utvalget. Manglende avkrysning varierer fra spørsmål til spørsmål. Tabell Medlemmer i utvalget fordelt på kategori medlemskap - % Hovedmedlem ,6 76,1 76,5 73,30 75,50 78,30 Familiemedlem ,7 18,8 18,5 20,40 19,60 18,10 Ansatt ,1 1,9 0,9 2,20 1,80 1,60 Avløser/ Landbr.vikar ,5 3,2 4,1 4 3,10 2,10 Fordelingen mellom kategorier av medlemmer varierer svært lite fra år til år. Tabell Medlemmene i utvalget fordelt på aldersgrupper - % < ,7 7,9 5,8 4, ,6 24,2 23,2 22, ,3 34,9 35,8 38, ,5 26,5 26,0 27,2 > ,9 6,6 9,3 7,5 Der er liten endring i aldersfordelingen i våre utvalg fra år til år, men vi ser spor av at gjennomsnittalderen øker. Dette gir behov for å rekruttere yngre, friske yrkesutøvere til HMSarbeidet. 20

Registreringer av HMS-data 2006

Registreringer av HMS-data 2006 Registreringer av HMS-data Når et medlem av Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er inne til helsekontakt/helsekontroll blir det utført registrering av ulike data for det enkelte medlem. Det gjelder data om

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK 2007 2012... 7 4 ORGANISASJONEN... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Helseundersøkelser 2008

Helseundersøkelser 2008 Helseundersøkelser 8 Innledning Ved siden av hjelp med arbeidsmiljøspørsmål på gården blir medlemmene i LHMS innkalt til en helseundersøkelse ca hvert tredje år. Denne rapporten omfatter resultater for

Detaljer

Arbeidsmiljø og helse 2010

Arbeidsmiljø og helse 2010 Arbeidsmiljø og helse 2010 En rapport basert på spørreskjemasvar fra medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og Arbeidsmedisinsk avdeling

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Arbeidsmiljø og helse 2011

Arbeidsmiljø og helse 2011 Arbeidsmiljø og helse 2011 En rapport basert på spørreskjemasvar fra medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og Arbeidsmedisinsk avdeling

Detaljer

LHMS helseundersøkelser 2009

LHMS helseundersøkelser 2009 LHMS helseundersøkelser 2009 En rapport utarbeidet i samarbeid mellom Landbrukets HMStjeneste og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Av Bjørn Hilt og Oddfrid

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 2017 2019 STRATEGIPLAN FOR HELGELAN LANDBRUKSTJENESTER, PERIODEN 2017-2019 FORORD Helgeland Landbrukstjenester SA (HLT) er et andelslag etter samvirkeprinsippet

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det

HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det Ikke en bonde å miste om ulykker og arbeidsevne i landbruket Stjørdal 15. oktober 2015 Kari Anne Holte Seniorforsker, IRIS Vårt perspektiv Gårdsbruket

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Namdal Landbrukstjenester. Miljø. Medlemsutvikling. Styret

Namdal Landbrukstjenester. Miljø. Medlemsutvikling. Styret Årsberetning 2011 Namdal Landbrukstjenester Namdal Landbrukstjenester er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Daglig leder/styrelederprogram

Daglig leder/styrelederprogram Daglig leder/styrelederprogram 11.11.13 12:30 12:45 Velkommen Presentasjonsrunde Orientering om programmet 12:45 13:30 Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder 13:30

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Arbeidstilsynet Kompass Tema nr Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012

Arbeidstilsynet Kompass Tema nr Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2013 Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2013 Hovedtrekk ved dødsulykkene 2012 Utgitt av: Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS Norsk Landbruksrådgiving Nordland Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS NLR Nordland Uavhengig Dekker hele Nordland fylke og fire kommuner i Troms Ca 1800 medlemmer

Detaljer

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester

Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester 0 Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester Lunde, Telemark, 15.02.11 Henrik Solbu, KSL Matmerk 1 Lang historie med tilbud IPT-historie Jordbruksforhandlingene 2006: Systematiser et system! Forprosjekt

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

-Hvordan skal åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive undervisning i verksteder med hørselvern på?

-Hvordan skal åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive undervisning i verksteder med hørselvern på? I videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogam: -Har elever i vg 1. (16-17 åringer) normal hørsel? -Hvordan skal 16-17 åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

AHA-metoden. Lene Tennebeck Fagdirektør HMS NFAM NAMF 11.mai 2009

AHA-metoden. Lene Tennebeck Fagdirektør HMS NFAM NAMF 11.mai 2009 AHA-metoden Lene Tennebeck Fagdirektør HMS NFAM NAMF 11.mai 2009 Arbete och Helsa (AHA) Evidensbasert survey-feedback metode utviklet ved Sektion for Personskadeprevention ved Karolinska Institutet i Stockholm

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer