ÅRSMELDING regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-"

Transkript

1 ÅRSMELDING regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd-

2 1 SAMMENDRAG STYRET FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK ORGANISASJONEN Samarbeidende bedriftshelsetjeneste - avtaleverk Distriktsinndeling - distriktsledere ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG REGIONALT Regiongrupper LANDBRUKETS ARBEIDSMILJØPRIS UTVIKLING OG ETABLERING AV REGIONER SAMARBEIDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER ADMINISTRASJON PERSONAL Hovedkontoret Distriktsledere HMS-rådgiver landbruk Samarbeidsforum arbeidsmiljøutvalg OPPLÆRING Samlinger annen opplæring MEDLEMSRETTET VIRKSOMHET GJENNOM DE SAMARBEIDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER Hovedtall fra virksomheten KURSVIRKSOMHET Kursgjennomføring Praktisk HMS-arbeid Andre kurs Rutiner og samarbeid FAGLIG VIRKSOMHET OG UTVIKLINGSARBEID Arbeidsmedisinsk kompetanse HMS-registreringer Landbrukets Brannvernkomité Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet

3 13 KVALITETSSIKRING AV VIRKSOMHETEN Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Informasjon og markedsføring LANDBRUKETS HMS-TJENESTE OG KVALITETSARBEID I LANDBRUKET Kvalitetsystem i landbruket (KSL Matmerk) ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE INTERNASJONALT STYRETS BERETNING MED ÅRSREGNSKAP FOR 2008, NOTER OG REVISJONSRAPPORT

4 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og gårdsbesøk v/hmsrådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMStjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester (f.o.m observatør). De ansatte hadde observatør i styret, f.o.m fast representant. Landbruks- og matdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Styret har hatt seks styremøter og behandlet 38 saker. Endringsprosessen ble sluttført i Direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene. F.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Fra 1. september ble landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige leder. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, større tilslutning, samt tilrettelegging for bedre utvikling og kvalitet i tjenestene. Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 16,0 mill. for 2009 ved jordbruksforhandlingene i Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 51 personer tilsvarende 38,8 å.v. (46/37,2 året før). Se kap. 8. Sykefraværet i virksomheten var 5,40%. Det var 5432 virksomheter som medlemmer (5513 året før). Antall personmedlemmer var 7546 (7487 året før). Medlemstallet må vurderes ut i fra nedgangen i antall landbruksforetak, og at det ikke er krav om bedriftshelsetjeneste i landbruket. Det er bl.a. gjennomført 2289 helsekontakter, 524 konsultasjoner og bistand i 58 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2215 gårdsbesøk mv. Det er gitt krisebistand i 34 tilfeller. Det er god utvikling i salg av kurs. Praktisk HMS-arbeid er pekt på som viktig løsning for å redusere ulykker og yrkeslidelser, samtidig som det oppfyller kravet i Arbeidsmiljølovens 3-5. I 2008 deltok 2165 personer på kurset. Kurs gir nye medlemmer, i gjennomsnitt vel 2 pr. kurs. Det vises til kap. 11 kursvirksomhet. 4

5 2 Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2008 Repr. fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Aase Berg, Skarmunken, 9030 Sjursnes, tlf e-post: Varamedlem: 1. Kirsti Sollid, Rottenvik, 9060 Lyngseidet, tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra tlf Repr. fra Norges Bondelag: Nestleder: Bjørn Iversen, Tåsås, 2840 Reinsvoll, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise tlf e-post: Varamedl.: 1. Harald Velsand, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Pia Borg, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo tlf e-post: Styremedlem fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Elisabeth Hollås Bomo, Innherred HMS BA, 7713 Steinkjer tlf e-post: Varamedl.: Kathrine Laukholm, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, sluttet i 2008 Postboks 302, 8901Brønnøysund, tlf e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Odd Lutnæs, Statens landbruksforvaltning, pb Dep., 0033 Oslo tlf e-post: Observatør fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Brit Jorund Liland, 5700 Voss tlf e-post: Varaobserv.: HMS-rådgiver landbruk Monica Westermark sluttet

6 Styret har hatt 6 møter (derav ett telefonmøte) og behandlet 38 saker. Styrets arbeidsutvalg består av styrets leder og nestleder, samt daglig leder. Arbeidsutvalget hadde 4 telefonmøter og behandlet 18 saker. Budsjett, arbeidsplan og oppfølging av virksomheten har rutinemessig vært viktige saker. Endringsprosessene ble fullført i Direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene, og f.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Styret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 endringer i organisasjonen. Fra 1. september ble landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige leder. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, bedre tilslutning, samt tilrettelegging for bedre utvikling og kvalitet i tjenestene. Styret ser dette som en viktig endring for å sikre framtidig utvikling. Alle endringer ble gjennomført i henhold til plan. En del vakante rådgiverstillinger ga i perioder problemer med leveringsevne i noen regioner. Det ble iverksatt tiltak for å sørge for at tjenesteleveringen ble gjennomført i størst mulig grad, bl.a. ble det nyttet rådgivere fra andre regioner. Styret behandlet endring av vedtekter for stiftelsen. Endelig vedtak fattes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nye vedtekter blir gjort gjeldende f.o.m Hovedmålet med endringen er tilpasning til ny Stiftelseslov. De ansatte får en fast representant i styret. Det kan oppnevnes en observatør fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester (tidligere fast representant). Statens Landbruksforvaltning vil fortsatt ha en observatør i styret. Ved jordbruksforhandlingene i 2008 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 16,0 mill. for driftsåret Rådgivning til medlemmer er viktigste del av virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste. Salg av kurs blir stadig viktigere, samtidig som salg av enkelttjenester både til medlemmer og ikke-medlemmer øker. Det ble i 2008 gjennomført 188 Praktisk HMS-arbeid kurs med 2165 deltagere. Dette viser at Landbrukets HMS-tjenestes virksomhet nå gir et bredere tilbud til hele landbruket. Utviklingen kan måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til ordinære medlemstjenester og utvikling i medlemstall. Styret vektlegger særlig personalpolitiske tiltak for å sikre kontinuitet og kvalitet. Nytt lønnssystem som ble lagt til grunn for lønnsforhandlingene, var en del av dette. Høsten 2008 tok landbruks- og matministeren initiativ til et arbeid med mål om løft for tilslutning til HMS-arbeidet i norsk landbruk, og til Landbrukets HMS-tjeneste. Styret har i samspill med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, arbeidet med en plan for dette. Arbeidet blir videreført i Bakgrunnen for initiativet er ulykkestallene i landbruket, 13 bønder omkom i Styret ser svært positivt på engasjementet fra landbruks- og matministeren. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. 6

7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. Landbrukets HMS-tjeneste er i planen tildelt et ansvar som næringas felles verktøy for levering av HMS-tjenester til landbruket. Det pekes særlig på kurset Praktisk HMS-arbeid som anses for å være skreddersydd til bl.a. å oppfylle Arbeidsmiljølovens krav. Landbrukets HMS-tjeneste vektlegger at strategisk utviklingsarbeid blir knyttet til Felles plan. Arbeidet med plan etter initiativet fra landbruks- og matministeren er et eksempel på dette. 4 Organisasjonen 4.1 Samarbeidende bedriftshelsetjenester - avtaleverk Endringene i organiseringen av Landbrukets HMS-tjeneste ble fullført i 2008, og direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene, og f.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Det ble oppnådd enighet alle steder der det var reelle forhandlinger. Prosessen medførte at 2 bedriftshelsetjenester valgte å avslutte samarbeidsforholdet med Landbrukets HMS-tjeneste. Her er det inngått avtaler med nye bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMS-tjeneste har nå et sentralt medlemsregister, og fastsetter kontingenter og priser. Samarbeidende bedriftshelsetjenester er leverandører av tjenester til medlemmer og andre som før. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av bedriftshelsetjenestene etter avtalte priser. Landbrukets HMS-tjeneste inviterte samarbeidende bedriftshelsetjenester til samarbeidsmøte i Stjørdal. Det deltok 16 daglige ledere. Ny samarbeidspartner, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, presenterte seg for bedriftshelsetjenestene. I tillegg presenterte de en foreløpig rapport om gjennomgang av HMS-registreringene. Møtet drøftet videre samarbeid, samt temaer vedr. ledelse og oppfølging av HMS-rådgiver landbruk. Det var ønske om å gjenta denne type møte. 4.2 Distriktsinndeling - distriktsledere Fra 1. september 2008 ble det iverksatt viktig endring i organisasjonsstrukturen. Landet ble delt i 4 distrikter med hver sin distriktsleder i full stilling. Distriktslederen har personal-, budsjett- og resultatansvar. De har også oppfølgingsansvar for samarbeidende bedriftshelsetjenester. Regionaliseringen har som mål mer nærhet mellom leder og medarbeider, bedre oppfølging og kvalitet i tjenestene. Distriktslederne skal ha tett kontakt med faglag og øvrig nettverk i sitt distrikt. Den tidligere rollen som fagkoordinator ble fjernet. 7

8 Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: Nord-Norge - Distriktsleder Halle Arnes, kontorsted Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Brønnøysund, dekker: Nordland Troms Finnmark Midt-Norge - Distriktsleder Per Olav Rian, kontorsted Bråholmen Bedriftshelsetjeneste, Namsos, dekker: Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Vest-Norge - distriktsleder Kolbjørn Taklo, kontorsted Hjelp 24BHT, Førde, dekker: Møre- og Romsdal Rogaland Sogn- og Fjordane Aust- Agder Hordaland Vest-Agder Sørøst-Norge - distriktsleder Per Joleik Obrestad, kontorsted Senter for Arbeidsmiljø, Bø, dekker: Vestfold Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark Akershus Det er etablert ei ledergruppe som består av daglig leder, fagsjefene, personal- og adm.sjef, markedskoordinator og distriktsledere. 5 Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Foran jordbruksforhandlingene ble det gjennomført møter med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Daglig leder representerte på årsmøtene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nestleder i styret og daglig leder har redegjort for budsjett og arbeidsplan for styret i Norges Bondelag. Fagkoordinatorene/distriktslederne og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkenivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga kan ta på seg rollen som administrator av kurs. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av de som ønsker å bidra til kursvirksomhet. 5.1 Regiongrupper Det er iverksatt ny prosedyre for regiongruppenes organisering som er mer fleksibel enn tidligere. Det åpnes nå for at det kan dannes en gruppe for et helt fylke. En annen mulighet er å danne en fylkesgruppe som overbygning for de regionale gruppene. Når faglaga har satt inn personer fra fylkestyrer eller administrasjonen, gir dette gode effekter. Videre arbeid vil bestå i å kommunisere og utforme organisering av region- eller fylkesgrupper med faglaga på fylkesnivå. 8

9 6 Landbrukets Arbeidsmiljøpris Landbrukets arbeidsmiljøpris skal gå til person(er) eller organisasjon(er) som gjennom ekstraordinær innsats har bidratt til å bedre helse, miljø og sikkerhet i egen virksomhet eller for landbruket generelt. Det skal særlig vektlegges om innsatsen har hatt betydning for utviklingen av arbeidet med HMS i næringa. Det er styret i Landbrukets HMS-tjeneste som forvalter prisen. Karl Torstein Torp ble i 2008 tildelt prisen. Han er bonde fra Askim i Østfold, og er fylkesleder i Østfold Bondelag. Han har i flere år også vært leder av regiongruppa i Østfold. Disse rollene har Karl Tostein Torp kombinert på en måte som kan være et eksempel for å skape utvikling. 7 Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Landbrukets HMS-tjeneste er nå landsdekkende. I Vest-Finnmark er det ikke fast rådgiver, men det arbeides med å finne løsning på dette. 8 Administrasjon personal Personaloversikt: Hovedkontoret: 7 personer - 6,6 å.v. (8 pers. 6,4 å.v. året før) Distriktsledere: 4-4,0 nytt erst. 6 fagkoordinatorer 3,6 å.v. HMS-rådgiver landbruk: 40-28,2 - (38 pers. - 27,2 å.v. året før). 8.1 Hovedkontoret Hovedkontoret flyttet 1. april til lokaler i Storgata 4 i Kongsberg. Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg (permisjon i 50% til ) Økonomikonsulent Jorunn Aukrust Kontormedarbeider Laila Spangelo Prosjektleder Terje Moe sluttet i Fagkonsulent helse, Halvor Langåsdalen har hatt konsulentavtale. Denne ble etter hans ønske avviklet i Samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim representerer nå den arbeidsmedisinske kompetanse tilknyttet hovedkontoret. 8.2 Distriktsledere Det er ansatt 4 distriktsledere i full stilling, jfr. kap. 4.2 med oversikt over distrikter og geografisk inndeling. 9

10 8.3 HMS-rådgiver landbruk Stillingsbeskrivelsen er endret ved at det nå ved siden av individuell rådgivning, legges vekt på kurslærerrollen, salg og markedsføring. HMS-rådgiverene får nå ansvar for eget budsjett vedrørende kurs og enkelttjenester. 8.4 Samarbeidsforum arbeidsmiljøutvalg Samarbeidsforum er et drøftingsforum som også inkluderer Arbeidsmiljøutvalget. Fra 12. november ble Samarbeidsforum og Arbeidsmiljøutvalget slått sammen til ett utvalg Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det var 5 møter i året, herav ett telefonmøte. Viktige saker har vært stillingsbeskrivelse for HMS-rådgiver landbruk, omorganisering/distriktsinndeling, rutiner for varsling i henhold til regler i Arbeidsmiljøloven, sykefraværstatus og AMU s rolle/mandat. AMU er et viktig forum for informasjonsutveksling mellom ledelse og ansatte. Sykefraværet var i ,40% (6,12% året før). 9 Opplæring Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Samlinger annen opplæring Årets Landsamling fant sted på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger to ganger i året i regi av distriktslederne er en viktig del av opplæringsprogram og faglig utvikling. Salg, markedsføring og personal/organisering, har vært viktig tema i år ved siden av generelt fag. 10 Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Hovedtall fra virksomheten Gjennomførte aktiviteter Antall 08 Antall 07 Antall 06 Helsekontakter m. lunge og hørseltest Konsultasjoner for yrkesrelaterte lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker HMS-rådgivning på gården v/hms-rådgiver Gruppemøter Kurs Praktisk HMS-arbeid Kurs Bonde i stress og krise 2 Krisebistandsaker Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Ved rådgivning på gården fanges opp problemstillinger som krever oppfølging av helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. De to siste årene har Landbrukets HMS-tjeneste hatt betydelig utskiftninger i personalet. Stramt arbeidsmarked hadde som konsekvens at noen stillinger som HMS-rådgiver landbruk i perioder var ubesatt. Dette ga problemer med leveringsevne i noen regioner. 10

11 Det ble iverksatt ulike tiltak for best mulig å sørge for at medlemmene fikk tjenester etter programmet. Tiltakene besto i hovedsak av at en benyttet rådgivere fra andre regioner til tjenstelevering. I sum ble det gjennomført helsekontakter og HMS-rådgivning på gården som oppfyller kravet i minstetilbudet. I noen regioner var det noe etterslep, og i disse regionene ble det iverksatt tiltak. 11

12 OVERSIKT OVER REGIONER MEDLEMSUTVIKLING (Personmedlemmer) Region Pr Pr Samarbeidende Bedriftshelsetjeneste HMS-Rådgiver landbruk pr Vest-Agder 188 Bedriftshelsetjenesten i Mandalsreg. Gunnar Helliesen Aust-Agder 59 Hjelp 24BHT, Arendal Gunnar Helliesen Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Lill Monica Ottesen Bryne/Klepp/ Sydvest SAMKO, Klepp og Egersund Eldbjørg Gundersen Sunniva Ravndal Veen Hallingdal Hallingdal Bedriftshelsetjeneste, Ål (HaVa) Mona Evju Hedmark * HMS-Øst Løten - avd. Trysil/Engerdal Linn Thorud Elisabeth Onsager Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Arnfinn Særheim Indre Fosen HMS-senteret Indre Fosen, Vanvikan Anne Karin Bliksås Helgeland Hjelp 24 BHT, Mosjøen Veronica Aas - avd. Sandnessjøen Innherred Innherred HMS BA avd. Verdal avd. Steinkjer Per Leif Hjelde Trude Larsen Geir Schiefloe Ole Petter Hjelde avd. Levanger Indre Sogn Sogn Bedriftshelsetjeneste Anne-Kjersti Stavø Stenehjem Gudbrandsdalen Bedriftshelsa Fron AS (ny) Trond Engeland Hordaland Voss Bedriftshelsetjeneste Brit Jorund Liland MidtNor-Melhus ** MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Lars Uvsløkk Anne-Mari Stenseth MidtTroms/Ofoten/Nord- Salten Målselv Bedriftshelsetjeneste Vigdis Iselvmo Julie T. Aspelund-perm vikar Edel Annie Aas Namdalen Bråholmen Bedriftshelsetjen., Namsos Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Kongsberg Mona Evju Nordfjord Nordfjord Bedriftshelsetjeneste Gry Ingvild Agjeld Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA Rolv Kristian Brendås Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund M.Trønsdal NordRogaland/Sunnhord Haugaland HMS-senter, Haugesund Lene Marie Hustveit Orkla og Sør-Fosen *** HMS Tjenesten Orkladal Elin Mælen Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Ryfylke Ryfylke Bedriftshelsetjeneste May Ann Levik Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Sunnfjord/Yt. Sogn Hjelp24 NIMI AS, Førde Sølvi Merete Hunvik Sunnmøre HMS-Consult Ørsta-Volda AS Gunn Hofset Innerdal Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj. BA, Brønnøys. Tom Okan Telemark SAMT, Ulefoss Aslaug Øverland Valdres Vestre Slidre Felles Bedriftshelsetj. Jens Christian Lied Vestfold Bedriftshelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland Vest-Oppland-Ringerike Land Bedrifthelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Vest-Finnmark 22 Finnmark Bedriftshelsa AS (ny) ikke fast Vesterålen/Lofoten/Sør- Troms HMS-senteret Vesterålen Anita Martinussen Ytre Fosen Bedriftshelsetjenesten i Fosen, Brekstad Elin Mælen Ytre Namdal Ytre Namdal Bedriftshelsetjen., Kolvereid Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Øst-Finnmark YrkesMiljøSenteret, Vadsø Mai-Bente Dahl Østfold Ringvoll Klinikken BHT Anlaug Wennevold Randi Finstad Sand Sum

13 * Hedmark: Nord-Østerdal er overført til region MidtNor-Melhus ** MidtNor- Melhus se over *** Orkla og Sør-Fosen: Tap av medlemmer som følge av at en bedriftshelsetjeneste trakk seg fra samarbeidet i forbindelse med omorganiseringen Fordeling på medlemskategorier: Pr Pr Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot. - gårdsbruk samdrifter avløserlag/landbrukstjen andre virksomheter 46 Ant. personer tot hovedmedlem medl. nr 2 (familie/ansatt.) Medlemsutvikling siste 8 år. Medlemsvirksomheter pr Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. foretak , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1, , ,8 1,39 I perioden er antall søkere til produksjonstilskudd redusert med ca. 14,1%. Det er i året en liten netto medlemsvekst. Omorganiseringsprosessen er nå fullført, og det bør være mulig med videre økning. Den store utfordringen er å få med yngre yrkesutøvere, og totalt få med langt flere i det forebyggende arbeidet. Gårdsbesøk brukes nå til å rekruttere kursdeltakere, og kurs benyttes for å markedsføre medlemskap. Erfaringen er at dette gir en god virkning. 11 Kursvirksomhet Spesielt kurset Praktisk HMS-arbeid er en viktig del av strategien for å nå målene om reduksjon av ulykker, skader og yrkeslidelser i landbruket. I tillegg tilbys flere kurs, se kap Bonde i stress og krise er et virkemiddel for å forebygge dyretragedier i landbruket. Dette kurset er under oppstart. Det er gjennomført to kurs, og det er økende interesse. 13

14 Kursgjennomføring Praktisk HMS-arbeid Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk peker på kurset som skreddersydd for landbrukets behov, også i forhold til KSL-kravet om dokumentert opplæring. Faglaga og andre organisasjoner i landbruket bidrar til informasjon og markedsføring av kurset. Kurs gir nye medlemmer (økende tendens). Dette er viktig da medlemskap gir tilbud om oppfølging over tid. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Dette er for eksempel Inn på tunet, turisme, gårdsmat og ulike former for entreprenørvirksomhet. Dette gjør at kurset enda lettere kan spisses mot de ulike produksjonstypene, om det er ønskelig. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket. Oversikt og nøkkeltall Antall deltagere BSF (tidligere rutine) 773 Antall deltagere via nettbutikk 1392 Sum deltagere Antall kurs vår Antall kurs høst Antall kurs avsluttet Antall kurs startet høst 08 som avsluttes Sum kurs Antall deltagere pr kurs 11,5 Nye medlemmer kurs startet høst 08 - gj.snitt på 2 pr kurs Fordeling på fylker Fylke Antall kurs vår 08 Antall kurs høst 08 Antall kurs 08 Akershus Aust og Vest Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Vestfold Østfold

15 Andre kurs Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Bonde i stress og krise - 6 timer. Trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Rutiner og samarbeid Kurset Praktisk HMS-arbeid er utviklet i samarbeid med DataPower Learning. Salget av kurset Praktisk HMS-arbeid skjedde fra og med 2008 via denne nettbutikken. Påmelding kan nå skje både på den tradisjonelle måten på møter og lister, og i nettbutikken. Tilgang til e- læringsdelen skjer ved kjøp av hele kurset i nettbutikken. Kursdeltakerne får umiddelbart tilsendt brukernavn og passord på e-post. Dette gjør påmeldingen enkel og fleksibel. Arbeidet med drifting av databaser med brukernavn, passord og support effektiviseres vesentlig. 12 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 12.1 Arbeidsmedisinsk kompetanse Landbrukets HMS-tjeneste inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim (AMA). Avdelingen representerer nå Landbrukets HMS-tjenestes kompetanse innenfor arbeidsmedisin. AMA driver forskning på en rekke områder innenfor arbeidsmiljø, i tillegg arbeidsmedisinske pasientutredninger og undervisning. Det er fokus på landbrukets arbeidsmiljø. Avdelingen er tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges Teknisknaturvitenskapelige universitet. Målet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen innen Landbrukets HMS-tjeneste, samt videreutvikle forskning og undervisning på fagfeltet landbrukets arbeidsmiljø. Målet er å bidra til kunnskapsgenerering, samt måle effekter av det forebyggende HMS-arbeid. Innenfor avtalte rammer skal AMA bidra til undervisning og på faglige arrangementer og møter HMS-registreringer Når medlemmer er inne til helsekontakt gjennomføres det registrering av ulike HMS-data ved at medlemmet fyller ut et spørreskjema. I tillegg settes inn resultater av spiometri 15

16 (lungefunksjon) og audiometri (hørselstest). Arbeidsmedisinsk avd. ved St. Olavs Hospital vil heretter utarbeide den årlige rapporten, samtidig som de nå iverksetter forskning på materialet. AMA vil være med å videreutvikle spørreskjemaet slik at verdien i et langsiktig forskerarbeid økes Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Ledervervet er lagt til Norges Bondelag, mens sekretariatsfunksjonen tilligger Landbrukets HMS-tjeneste. Følgende organisasjoner er nå medlemmer i Landbrukets brannvernkomité: Norges Bondelag, med ledervervet, Elotec Landbrukets HMS-tjeneste - sekretariat Felleskjøpet Norsk brannvernforening El-sikkerhetsforbundet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Kvalitetssystem i Landbrukets Statens bygningstekniske etat (BE) (KSL) GENO Mattilsynet Gjensidige Forsikring Sparebank 1 If Skadeforsikring TryggVesta Forsikring Terra Forsikring Landbruksforsikring AS Fra arbeidet kan det nevnes: Medieoppslag i riks- og lokalpresse, radio og fjernsyn Internett - Publisering av nyheter, brannstatistikk og informasjon om brannforebygging. - Sidene har i snitt hatt 6900 treff per måned. Hold- og velferdsforskrifter - Nyansering av Mattilsynets krav om alarm i sauefjøs. Ny Plan- og bygningslov - Diskutert framlagt forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Undersøkelsesgruppe for landbruksbranner der dyreliv går tapt - Følger opp brannetterforskning der husdyr er involvert (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap leder arbeidet) Forskning på branntilløp i landbruket - Undersøkelse blant 8500 bønder gjennomført i Ga nytt innblikk i hvor branner starter og hvor forebyggende innsats bør rettes. Beregning av brannbelastning ved bygg i landbruket - Veiledning til bønder som står ansvarlig for egen bygging av driftsbygning 16

17 Dokumentasjon av dyretap i brann - Innspill til DSB om å ta inn tap av dyr ved brannrapportering Samarbeid med Energisenteret i Hunderfossen Familiepark - Bidrag til utvikling av elsikkerhetsmodul, med vekt på brannsikkerhet i landbruket Deltakelse på arrangement - Branndager i Lier og Ål i Hallingdal. - Fylkesmannens byggseminar i Jølster og Dyrsku n i Seljord Som et resultat av undersøkelsen om branntilløp i landbruket, er det nedsatt en komité for å avdekke mer detaljert omkring årsaker for økning på branntilløp i husdyrrom Krisebistand i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste bistår medlemmer som har behov for det når de er i arbeidsrelaterte vanskeligheter som de selv ikke kan mestre. Bistand gis også til ikkemedlemmer når en blir anmodet om det. Det er tilsammen gitt bistand i 34 saker. Mattilsynet og Norges Bondelag har begge satt ned arbeidsgrupper med mål om å forebygge dyretragedier. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i dette arbeidet. Det er utarbeidet en brosjyre Bonde i vanskeligheter, og en informasjonsplakat Krise. Kurset Bonde i stress og krise er tilgjengelig med våre samarbeidende bedriftshelsetjenester som faglig tilbyder. Den Norske Veterinærforening engasjerte Landbrukets HMS-tjeneste til å presentere virksomheten på kurs for sine medlemmer Faglig virksomhet HMS-systemet for medlemmer blir hele tiden videreutviklet. Det tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, og dermed også KSL-kravet. HMS-systemet for medlemmer blir bygd opp fra grunnen av og dermed tilpasset den drift og de aktiviteter som til enhver tid finnes på gården. Det er økende forekomst av tilleggsaktiviteter utover tradisjonelt landbruk, og dermed blir et slikt fleksibelt system viktig. HMS-systemet inneholder også arbeidsavtaler og andre viktige dokumenter på flere språk, for arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft. Det utvikles fagmateriell som er aktuelt for landbruket dette går nå under begrepet Fagbank. Fagmateriellet er tilgjengelig for HMS-rådgivere landbruk og samarbeidende bedriftshelsetjenester på intranett. Det finnes temaark på ulike faglige områder, faghefter, rapporter, IK-system for bl.a. avløserlag, varselplakater og aktuelle foredrag. Landbrukets HMS-tjeneste bidrar som forelesere på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Inn på Tunet dette er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Ofte handler det om aktivisering av personer med spesielle behov for tilrettelegging mv. Denne gruppen har spesielle utfordringer som kan løses ved hjelp at medlemskap. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i en gruppe på nasjonalt nivå for å kvalitetsikre virksomhetene. E- læringsdelen i Praktisk HMS-arbeid er utvidet med tilleggsnæringer på gården som målgruppe. 17

18 Prosjektet Landbruksbygg i Arktis (LIA) hadde som hovedmål å utvikle bedre og billigere bygninger for melkeproduksjon i kalde strøk. I prosjektet ble det bygd uisolerte løsdriftfjøs for storfe. Landbrukets HMS-tjeneste fikk oppgaven med å gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging som omfattet hele prosessen fra planlegging til bygget er tatt i bruk. I tillegg til byggene i LIA prosjektet ble det valgt ut 8 isolerte referansebygg for å sammenligne arbeidsmiljøet i uisolerte og isolerte bygg. Kartleggingen ble gjennomført over 2 vintrer i 2006/2007 og 2007/2008. Arbeidsmiljøkartleggingen ble gjennomført i samarbeid med prosjektleder Ola Johansen fra Fylkesmannen i Finnmark, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeids- og miljømedisinsk senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Rapporten viser at både usiolerte og isolerte bygg kan gi et godt arbeidsmiljø, men at manglende fokus på HMS i planleggingsfasen og liten brukermedvirkning kan gi svært uheldige arbeidsmiljømessige konsekvenser. Prosjektet ble sluttført i 2008, rapporten er tilgjengelig på Rapporter/infostoff LIA. 13 Kvalitetssikring av virksomheten 13.1 Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Dette er et kvalitetstyringssystem som består av prosedyrer som er førende for arbeidet. Systemet blir hele tiden videreutviklet. Det pågår nå en hovedrevisjon. I 2008 er det ikke utført rutinemessige revisjoner i bedriftshelsetjenestene i forhold til avtaler og prosedyrer. Dette er naturlig i en omleggingsfase, men har vært nødvendig for å frigjøre kapasitet ved hovedkontoret Informasjon og markedsføring Landbrukets HMS-tjeneste har markedskoordinator i halv stilling. Oppgaven er å utvikle et offensivt markedsarbeid, samt være støttefunksjon for distriktsledere og HMS-rådgiver landbruk i markeds- og informasjonsarbeid. Det er utarbeidet en markedslogg som arbeidsverktøy. Brosjyrer og annet markedsføringsmateriale er oppdatert og noe er nyutviklet. Rådgivere og distriktsledere har deltatt på en lang rekke møter og arrangementer med informasjon om Landbrukets HMS-tjeneste. Det har vært særlig fokus på kursvirksomheten og samarbeid for å skape økt tilslutning til HMS-arbeidet. 14 Landbrukets HMS-tjeneste og kvalitetsarbeid i landbruket 14.1 Kvalitetsystem i landbruket (KSL Matmerk) Daglig leder representerer Landbrukets HMS-tjeneste i Koordineringsgruppa (tidligere Styringsgruppa) for kvalitetssystem i landbruket. Fagsjef HMS deltar i faggruppe HMS. KSL-standarden er revidert også for HMS-temaet. Krav til dokumentasjon er: har virksomheten et aktivt KSL-arbeid? 18

19 gjennomføres det årlig egenrevisjon av HMS-arbeidet? har ansvarlig eier/driver gjennomført lovpålagt opplæring i HMS-arbeidet? Landbrukets HMS-tjeneste som næringas kompetansesenter har vært delaktig i utarbeiding av krav og tilhørende veileder. Praktisk HMS-arbeid er i Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk utpekt som skreddersydd, og løsningen på det lovpålagte kravet om opplæring på HMS-temaet. HMS-heftet i KSL ble revidert i 2008, og Landbrukets HMS-tjeneste sto for det faglige arbeidet med dette. 15 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Landbrukets HMS-tjeneste har samarbeidsavtale med Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Avtalen medfører at kursvirksomheten knyttes til programmet for voksenopplæring. Der hvor det er naturlig, bidrar BSF fortsatt til markedsføring og gjennomføring av kurs. Landbrukets HMS-tjeneste samarbeider med forsikringsselskaper som er aktive på landbruksmarkedet. Gjensidige Forsikring, if og Terra gir rabatt på forsikringen for medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste, Se for informasjon om rabattbetingelser. Landbrukets HMS-tjeneste har avtale med Gjensidige vedr. krisebistand for selskapets kunder ved alvorlige branner. Dette ligger inne i tilbudet for medlemmer, men avtalen muliggjør også hjelp for ikke-medlemmer. Gjensidige har utviklet et konsept Trygg Bonde hvor Landbrukets HMS-tjeneste er involvert. For å bistå sine kunder vil Gjensidige Forsikring kjøpe tjenester av Landbrukets HMS-tjeneste. Det ble i 2008 igangsatt et arbeid sammen med forsikringsselskapene for å utvikle virkemidler som har som mål å vesentlig øke tilslutningen til HMS-arbeidet og Landbrukets HMS-tjeneste. Landbrukets HMS-tjeneste hadde kontaktmøte med Norsk Landbruksrådgiving som skal overta rollen som Fylkesmennenes landbruksavdelinger tidligere har hatt vedrørende byggplanlegging. Det tas sikte på samarbeid for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet ved planlegging av driftsbygninger. 16 Internasjonalt Landbrukets HMS-tjeneste har et internasjonalt samarbeidsnettverk, i hovedsak de nordiske land, USA og Irland. Det tradisjonelle Nordisk møte ble arrangert i Danmark, hvor Norge var representert fra Landbrukets HMS-tjeneste, KSL-Matmerk, Norges Bondelag og Arbeidstilsynet. Fagsjef rådgivning har hatt studiebesøk ved Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp. Det er ny giv i arbeidet i Sverige, og det kommer representanter på besøk til Landbrukets HMS-tjeneste for å se på opplæringssystemet. Det skal utdannes et større antall rådgivere som skal gjennomføre en prosjektrettet kampanje i Sverige. Professor v/university of Kentucky, Robert McNight, hadde i 2008 et studieopphold ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. I denne forbindelse besøkte han Landbrukets HMStjeneste, og deltok i arbeidet med utforming av kommende forskningsprosjekt. McNight og professor Risto Rautianenen, University of Iowa, deltok på planleggingsmøte ved Arbeidsmedisinsk avd, St. Olavs Hospital i Trondheim. 19

20 17 Styrets beretning med årsregnskap for 2008, noter og revisjonsrapport Virksomhetens art og hvordan den drives Landbrukets HMS-tjeneste driver forebyggende bedriftshelsetjeneste for landbruket i Norge. Virksomheten er organisert ved samarbeidsavtaler med lokale bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMS-tjeneste ansetter HMS-rådgiver landbruk som sammen med bedriftshelsepersonell arbeider med rådgivning innen helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Hovedkontoret ligger på Kongsberg. Stilling og resultat Stiftelsen har sine vesentligste inntekter i form av offentlig tilskudd over jordbruksavtalen. Resultatet er et underskudd på kr ,-. Selskapet har god likviditet og egenkapitalprosenten er 43,0 %. Styret er fornøyd med både stilling og resultat. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Styret mener at arbeidsmiljøet i stiftelsen er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær i virksomheten var i ,40%. Ytre miljø Virksomheten forurenser i liten grad det ytre miljø, men det utøves i betydelig grad persontransport med bil, hvilket er en forutsetning for gjennomføring av virksomheten. Likestilling Stiftelsen hadde ved årsskifte 51 ansatte, 23 menn og 28 kvinner. Styret består av 5 personer, 2 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Oslo 4. mars 2009 Arne Grue Nils T. Bjørke Inger Johanne Sikkeland -styreleder - -nestleder - -styremedlem- Aase Berg -styremedlem- Brit Jorund Liland -styremedlem- Ole Brunes -daglig leder- 20

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester

Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester 0 Kvalitetssikring av Inn på tunettjenester Lunde, Telemark, 15.02.11 Henrik Solbu, KSL Matmerk 1 Lang historie med tilbud IPT-historie Jordbruksforhandlingene 2006: Systematiser et system! Forprosjekt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Landbrukets brannvernår 2002

EVALUERINGSRAPPORT. Landbrukets brannvernår 2002 EVALUERINGSRAPPORT Landbrukets brannvernår 2002 Januar 2003 Deres ref: Vår ref: Dato: 24.01.03 EVALUERINGSRAPPORT Fremlagt på pressekonferansen 24. 01. 2003 i anledning evaluering av Landbrukets brannvernår

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Daglig leder/styrelederprogram

Daglig leder/styrelederprogram Daglig leder/styrelederprogram 11.11.13 12:30 12:45 Velkommen Presentasjonsrunde Orientering om programmet 12:45 13:30 Informasjon om budsjett 2014 og disponering av dette, særlig nye fagområder 13:30

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer