ÅRSMELDING regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-"

Transkript

1 ÅRSMELDING regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd-

2 1 SAMMENDRAG STYRET FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK ORGANISASJONEN Samarbeidende bedriftshelsetjeneste - avtaleverk Distriktsinndeling - distriktsledere ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG REGIONALT Regiongrupper LANDBRUKETS ARBEIDSMILJØPRIS UTVIKLING OG ETABLERING AV REGIONER SAMARBEIDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER ADMINISTRASJON PERSONAL Hovedkontoret Distriktsledere HMS-rådgiver landbruk Samarbeidsforum arbeidsmiljøutvalg OPPLÆRING Samlinger annen opplæring MEDLEMSRETTET VIRKSOMHET GJENNOM DE SAMARBEIDENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER Hovedtall fra virksomheten KURSVIRKSOMHET Kursgjennomføring Praktisk HMS-arbeid Andre kurs Rutiner og samarbeid FAGLIG VIRKSOMHET OG UTVIKLINGSARBEID Arbeidsmedisinsk kompetanse HMS-registreringer Landbrukets Brannvernkomité Krisebistand i landbruket Faglig virksomhet

3 13 KVALITETSSIKRING AV VIRKSOMHETEN Kvalitet - Landbrukets HMS-tjeneste Informasjon og markedsføring LANDBRUKETS HMS-TJENESTE OG KVALITETSARBEID I LANDBRUKET Kvalitetsystem i landbruket (KSL Matmerk) ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE INTERNASJONALT STYRETS BERETNING MED ÅRSREGNSKAP FOR 2008, NOTER OG REVISJONSRAPPORT

4 1 Sammendrag Landbrukets HMS-tjeneste har som viktigste mål å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Hovedvirkemidlet er avtalefestet samarbeid med bedriftshelsetjenester og gårdsbesøk v/hmsrådgiver landbruk. I tillegg tilbys enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMStjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk. Styret for Landbrukets HMS-tjeneste består av to representanter for Norges Bondelag, to representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en representant fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester (f.o.m observatør). De ansatte hadde observatør i styret, f.o.m fast representant. Landbruks- og matdepartementet v/statens Landbruksforvaltning har observatør i styret. Styreleder har vært Arne Grue fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Styret har hatt seks styremøter og behandlet 38 saker. Endringsprosessen ble sluttført i Direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene. F.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Fra 1. september ble landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige leder. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, større tilslutning, samt tilrettelegging for bedre utvikling og kvalitet i tjenestene. Landbrukets HMS-tjeneste fikk bevilget kr 16,0 mill. for 2009 ved jordbruksforhandlingene i Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Det var ved årsskiftet ansatt 51 personer tilsvarende 38,8 å.v. (46/37,2 året før). Se kap. 8. Sykefraværet i virksomheten var 5,40%. Det var 5432 virksomheter som medlemmer (5513 året før). Antall personmedlemmer var 7546 (7487 året før). Medlemstallet må vurderes ut i fra nedgangen i antall landbruksforetak, og at det ikke er krav om bedriftshelsetjeneste i landbruket. Det er bl.a. gjennomført 2289 helsekontakter, 524 konsultasjoner og bistand i 58 hjelpemiddelsaker. Det er utført 2215 gårdsbesøk mv. Det er gitt krisebistand i 34 tilfeller. Det er god utvikling i salg av kurs. Praktisk HMS-arbeid er pekt på som viktig løsning for å redusere ulykker og yrkeslidelser, samtidig som det oppfyller kravet i Arbeidsmiljølovens 3-5. I 2008 deltok 2165 personer på kurset. Kurs gir nye medlemmer, i gjennomsnitt vel 2 pr. kurs. Det vises til kap. 11 kursvirksomhet. 4

5 2 Styret Styret for Landbrukets HMS-tjeneste 2008 Repr. fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Periode Leder Arne Grue, 2550 Os i Østerdalen, tlf e-post: Aase Berg, Skarmunken, 9030 Sjursnes, tlf e-post: Varamedlem: 1. Kirsti Sollid, Rottenvik, 9060 Lyngseidet, tlf e-post: 2. Kristian Ekre, Kvikne, 2640 Vinstra tlf Repr. fra Norges Bondelag: Nestleder: Bjørn Iversen, Tåsås, 2840 Reinsvoll, tlf e-post: Inger Johanne Sikkeland, Sikkelandsvn.168, 1730 Ise tlf e-post: Varamedl.: 1. Harald Velsand, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo, tlf e-post: 2. Pia Borg, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo tlf e-post: Styremedlem fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester Elisabeth Hollås Bomo, Innherred HMS BA, 7713 Steinkjer tlf e-post: Varamedl.: Kathrine Laukholm, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, sluttet i 2008 Postboks 302, 8901Brønnøysund, tlf e-post: Observatør fra Statens Landbruksforvaltning Odd Lutnæs, Statens landbruksforvaltning, pb Dep., 0033 Oslo tlf e-post: Observatør fra de ansatte: HMS-rådgiver landbruk, Brit Jorund Liland, 5700 Voss tlf e-post: Varaobserv.: HMS-rådgiver landbruk Monica Westermark sluttet

6 Styret har hatt 6 møter (derav ett telefonmøte) og behandlet 38 saker. Styrets arbeidsutvalg består av styrets leder og nestleder, samt daglig leder. Arbeidsutvalget hadde 4 telefonmøter og behandlet 18 saker. Budsjett, arbeidsplan og oppfølging av virksomheten har rutinemessig vært viktige saker. Endringsprosessene ble fullført i Direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene, og f.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Styret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 endringer i organisasjonen. Fra 1. september ble landet delt i 4 distrikter med hver sin ansvarlige leder. Målet er bedre oppfølging av alle ledd i virksomheten, bedre tilslutning, samt tilrettelegging for bedre utvikling og kvalitet i tjenestene. Styret ser dette som en viktig endring for å sikre framtidig utvikling. Alle endringer ble gjennomført i henhold til plan. En del vakante rådgiverstillinger ga i perioder problemer med leveringsevne i noen regioner. Det ble iverksatt tiltak for å sørge for at tjenesteleveringen ble gjennomført i størst mulig grad, bl.a. ble det nyttet rådgivere fra andre regioner. Styret behandlet endring av vedtekter for stiftelsen. Endelig vedtak fattes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nye vedtekter blir gjort gjeldende f.o.m Hovedmålet med endringen er tilpasning til ny Stiftelseslov. De ansatte får en fast representant i styret. Det kan oppnevnes en observatør fra de samarbeidende bedriftshelsetjenester (tidligere fast representant). Statens Landbruksforvaltning vil fortsatt ha en observatør i styret. Ved jordbruksforhandlingene i 2008 ble Landbrukets HMS-tjeneste tildelt kr 16,0 mill. for driftsåret Rådgivning til medlemmer er viktigste del av virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste. Salg av kurs blir stadig viktigere, samtidig som salg av enkelttjenester både til medlemmer og ikke-medlemmer øker. Det ble i 2008 gjennomført 188 Praktisk HMS-arbeid kurs med 2165 deltagere. Dette viser at Landbrukets HMS-tjenestes virksomhet nå gir et bredere tilbud til hele landbruket. Utviklingen kan måles gjennom salg av kurs og tjenester i tillegg til ordinære medlemstjenester og utvikling i medlemstall. Styret vektlegger særlig personalpolitiske tiltak for å sikre kontinuitet og kvalitet. Nytt lønnssystem som ble lagt til grunn for lønnsforhandlingene, var en del av dette. Høsten 2008 tok landbruks- og matministeren initiativ til et arbeid med mål om løft for tilslutning til HMS-arbeidet i norsk landbruk, og til Landbrukets HMS-tjeneste. Styret har i samspill med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, arbeidet med en plan for dette. Arbeidet blir videreført i Bakgrunnen for initiativet er ulykkestallene i landbruket, 13 bønder omkom i Styret ser svært positivt på engasjementet fra landbruks- og matministeren. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. 6

7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk Systematisk HMS-arbeid sikrer stadig forbedring i retning av en skadefri arbeidsplass; kvalitet, lønnsomhet, trivsel og godt omdømme for hele landbrukets verdikjede. Slik innledes en plan som 20 organisasjoner i norsk landbruk har sluttet seg til. Felles visjon for alle aktører er 0 dødsulykker i Planen beskriver mål, strategi og virkemidler. Landbrukets HMS-tjeneste er i planen tildelt et ansvar som næringas felles verktøy for levering av HMS-tjenester til landbruket. Det pekes særlig på kurset Praktisk HMS-arbeid som anses for å være skreddersydd til bl.a. å oppfylle Arbeidsmiljølovens krav. Landbrukets HMS-tjeneste vektlegger at strategisk utviklingsarbeid blir knyttet til Felles plan. Arbeidet med plan etter initiativet fra landbruks- og matministeren er et eksempel på dette. 4 Organisasjonen 4.1 Samarbeidende bedriftshelsetjenester - avtaleverk Endringene i organiseringen av Landbrukets HMS-tjeneste ble fullført i 2008, og direkte medlemskap er innført. Det er forhandlet nye samarbeidsavtaler med alle bedriftshelsetjenestene, og f.o.m. 1. januar 2009 iverksettes de siste avtalene. Det ble oppnådd enighet alle steder der det var reelle forhandlinger. Prosessen medførte at 2 bedriftshelsetjenester valgte å avslutte samarbeidsforholdet med Landbrukets HMS-tjeneste. Her er det inngått avtaler med nye bedriftshelsetjenester. Landbrukets HMS-tjeneste har nå et sentralt medlemsregister, og fastsetter kontingenter og priser. Samarbeidende bedriftshelsetjenester er leverandører av tjenester til medlemmer og andre som før. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av bedriftshelsetjenestene etter avtalte priser. Landbrukets HMS-tjeneste inviterte samarbeidende bedriftshelsetjenester til samarbeidsmøte i Stjørdal. Det deltok 16 daglige ledere. Ny samarbeidspartner, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, presenterte seg for bedriftshelsetjenestene. I tillegg presenterte de en foreløpig rapport om gjennomgang av HMS-registreringene. Møtet drøftet videre samarbeid, samt temaer vedr. ledelse og oppfølging av HMS-rådgiver landbruk. Det var ønske om å gjenta denne type møte. 4.2 Distriktsinndeling - distriktsledere Fra 1. september 2008 ble det iverksatt viktig endring i organisasjonsstrukturen. Landet ble delt i 4 distrikter med hver sin distriktsleder i full stilling. Distriktslederen har personal-, budsjett- og resultatansvar. De har også oppfølgingsansvar for samarbeidende bedriftshelsetjenester. Regionaliseringen har som mål mer nærhet mellom leder og medarbeider, bedre oppfølging og kvalitet i tjenestene. Distriktslederne skal ha tett kontakt med faglag og øvrig nettverk i sitt distrikt. Den tidligere rollen som fagkoordinator ble fjernet. 7

8 Distrikt 1: Distrikt 2: Distrikt 3: Distrikt 4: Nord-Norge - Distriktsleder Halle Arnes, kontorsted Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, Brønnøysund, dekker: Nordland Troms Finnmark Midt-Norge - Distriktsleder Per Olav Rian, kontorsted Bråholmen Bedriftshelsetjeneste, Namsos, dekker: Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Vest-Norge - distriktsleder Kolbjørn Taklo, kontorsted Hjelp 24BHT, Førde, dekker: Møre- og Romsdal Rogaland Sogn- og Fjordane Aust- Agder Hordaland Vest-Agder Sørøst-Norge - distriktsleder Per Joleik Obrestad, kontorsted Senter for Arbeidsmiljø, Bø, dekker: Vestfold Buskerud Telemark Oppland Østfold Hedmark Akershus Det er etablert ei ledergruppe som består av daglig leder, fagsjefene, personal- og adm.sjef, markedskoordinator og distriktsledere. 5 Organisasjoner og myndigheter sentralt og regionalt Foran jordbruksforhandlingene ble det gjennomført møter med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet. Daglig leder representerte på årsmøtene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nestleder i styret og daglig leder har redegjort for budsjett og arbeidsplan for styret i Norges Bondelag. Fagkoordinatorene/distriktslederne og rådgivere har deltatt på en rekke årsmøter, ledermøter i fylkesfaglag og andre møter i organisasjonene. Kursvirksomheten fører til enda tettere samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste og faglaga, spesielt på fylkenivå. Samarbeidet blir ytterligere styrket ved at faglaga kan ta på seg rollen som administrator av kurs. Landbrukets HMS-tjeneste kjøper tjenester av de som ønsker å bidra til kursvirksomhet. 5.1 Regiongrupper Det er iverksatt ny prosedyre for regiongruppenes organisering som er mer fleksibel enn tidligere. Det åpnes nå for at det kan dannes en gruppe for et helt fylke. En annen mulighet er å danne en fylkesgruppe som overbygning for de regionale gruppene. Når faglaga har satt inn personer fra fylkestyrer eller administrasjonen, gir dette gode effekter. Videre arbeid vil bestå i å kommunisere og utforme organisering av region- eller fylkesgrupper med faglaga på fylkesnivå. 8

9 6 Landbrukets Arbeidsmiljøpris Landbrukets arbeidsmiljøpris skal gå til person(er) eller organisasjon(er) som gjennom ekstraordinær innsats har bidratt til å bedre helse, miljø og sikkerhet i egen virksomhet eller for landbruket generelt. Det skal særlig vektlegges om innsatsen har hatt betydning for utviklingen av arbeidet med HMS i næringa. Det er styret i Landbrukets HMS-tjeneste som forvalter prisen. Karl Torstein Torp ble i 2008 tildelt prisen. Han er bonde fra Askim i Østfold, og er fylkesleder i Østfold Bondelag. Han har i flere år også vært leder av regiongruppa i Østfold. Disse rollene har Karl Tostein Torp kombinert på en måte som kan være et eksempel for å skape utvikling. 7 Utvikling og etablering av regioner samarbeidende bedriftshelsetjenester Landbrukets HMS-tjeneste er nå landsdekkende. I Vest-Finnmark er det ikke fast rådgiver, men det arbeides med å finne løsning på dette. 8 Administrasjon personal Personaloversikt: Hovedkontoret: 7 personer - 6,6 å.v. (8 pers. 6,4 å.v. året før) Distriktsledere: 4-4,0 nytt erst. 6 fagkoordinatorer 3,6 å.v. HMS-rådgiver landbruk: 40-28,2 - (38 pers. - 27,2 å.v. året før). 8.1 Hovedkontoret Hovedkontoret flyttet 1. april til lokaler i Storgata 4 i Kongsberg. Personalet ved hovedkontoret var ved årsskiftet slik: Daglig leder Ole Brunes Personal- og administrasjonssjef Katarina Myrling Fagsjef rådgivning Jan Elgvang Fagsjef HMS Anne Marie Heiberg Markedskoordinator Marthe Haneborg (permisjon i 50% til ) Økonomikonsulent Jorunn Aukrust Kontormedarbeider Laila Spangelo Prosjektleder Terje Moe sluttet i Fagkonsulent helse, Halvor Langåsdalen har hatt konsulentavtale. Denne ble etter hans ønske avviklet i Samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim representerer nå den arbeidsmedisinske kompetanse tilknyttet hovedkontoret. 8.2 Distriktsledere Det er ansatt 4 distriktsledere i full stilling, jfr. kap. 4.2 med oversikt over distrikter og geografisk inndeling. 9

10 8.3 HMS-rådgiver landbruk Stillingsbeskrivelsen er endret ved at det nå ved siden av individuell rådgivning, legges vekt på kurslærerrollen, salg og markedsføring. HMS-rådgiverene får nå ansvar for eget budsjett vedrørende kurs og enkelttjenester. 8.4 Samarbeidsforum arbeidsmiljøutvalg Samarbeidsforum er et drøftingsforum som også inkluderer Arbeidsmiljøutvalget. Fra 12. november ble Samarbeidsforum og Arbeidsmiljøutvalget slått sammen til ett utvalg Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det var 5 møter i året, herav ett telefonmøte. Viktige saker har vært stillingsbeskrivelse for HMS-rådgiver landbruk, omorganisering/distriktsinndeling, rutiner for varsling i henhold til regler i Arbeidsmiljøloven, sykefraværstatus og AMU s rolle/mandat. AMU er et viktig forum for informasjonsutveksling mellom ledelse og ansatte. Sykefraværet var i ,40% (6,12% året før). 9 Opplæring Alle rådgivere i Landbrukets HMS-tjeneste må gjennomgå en omfattende grunnopplæring. Dette foregår i Landbrukets HMS-tjenestes egen regi og består av et grunnkurs på til sammen 4 moduler á en uke. Det ble avholdt kurs med alle moduler i Samlinger annen opplæring Årets Landsamling fant sted på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker. Regionale rådgiversamlinger to ganger i året i regi av distriktslederne er en viktig del av opplæringsprogram og faglig utvikling. Salg, markedsføring og personal/organisering, har vært viktig tema i år ved siden av generelt fag. 10 Medlemsrettet virksomhet gjennom de samarbeidende bedriftshelsetjenester Hovedtall fra virksomheten Gjennomførte aktiviteter Antall 08 Antall 07 Antall 06 Helsekontakter m. lunge og hørseltest Konsultasjoner for yrkesrelaterte lidelser Bistand i hjelpemiddelsaker HMS-rådgivning på gården v/hms-rådgiver Gruppemøter Kurs Praktisk HMS-arbeid Kurs Bonde i stress og krise 2 Krisebistandsaker Helsekontakter med tilhørende kontroller fører ofte til påvisning av yrkesrelaterte sykdommer med behov for oppfølging av arbeidsmiljøet ute på gården. Ved rådgivning på gården fanges opp problemstillinger som krever oppfølging av helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. De to siste årene har Landbrukets HMS-tjeneste hatt betydelig utskiftninger i personalet. Stramt arbeidsmarked hadde som konsekvens at noen stillinger som HMS-rådgiver landbruk i perioder var ubesatt. Dette ga problemer med leveringsevne i noen regioner. 10

11 Det ble iverksatt ulike tiltak for best mulig å sørge for at medlemmene fikk tjenester etter programmet. Tiltakene besto i hovedsak av at en benyttet rådgivere fra andre regioner til tjenstelevering. I sum ble det gjennomført helsekontakter og HMS-rådgivning på gården som oppfyller kravet i minstetilbudet. I noen regioner var det noe etterslep, og i disse regionene ble det iverksatt tiltak. 11

12 OVERSIKT OVER REGIONER MEDLEMSUTVIKLING (Personmedlemmer) Region Pr Pr Samarbeidende Bedriftshelsetjeneste HMS-Rådgiver landbruk pr Vest-Agder 188 Bedriftshelsetjenesten i Mandalsreg. Gunnar Helliesen Aust-Agder 59 Hjelp 24BHT, Arendal Gunnar Helliesen Akershus/Hedmark sør HMS-Senteret Øvre Romerike Lill Monica Ottesen Bryne/Klepp/ Sydvest SAMKO, Klepp og Egersund Eldbjørg Gundersen Sunniva Ravndal Veen Hallingdal Hallingdal Bedriftshelsetjeneste, Ål (HaVa) Mona Evju Hedmark * HMS-Øst Løten - avd. Trysil/Engerdal Linn Thorud Elisabeth Onsager Hå Jæren Bedriftshelsetjeneste, Varhaug Arnfinn Særheim Indre Fosen HMS-senteret Indre Fosen, Vanvikan Anne Karin Bliksås Helgeland Hjelp 24 BHT, Mosjøen Veronica Aas - avd. Sandnessjøen Innherred Innherred HMS BA avd. Verdal avd. Steinkjer Per Leif Hjelde Trude Larsen Geir Schiefloe Ole Petter Hjelde avd. Levanger Indre Sogn Sogn Bedriftshelsetjeneste Anne-Kjersti Stavø Stenehjem Gudbrandsdalen Bedriftshelsa Fron AS (ny) Trond Engeland Hordaland Voss Bedriftshelsetjeneste Brit Jorund Liland MidtNor-Melhus ** MidtNor Bedriftshelsetjeneste, Oppdal Lars Uvsløkk Anne-Mari Stenseth MidtTroms/Ofoten/Nord- Salten Målselv Bedriftshelsetjeneste Vigdis Iselvmo Julie T. Aspelund-perm vikar Edel Annie Aas Namdalen Bråholmen Bedriftshelsetjen., Namsos Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Nedre Buskerud Hjelp 24 BHT, avd. Kongsberg Mona Evju Nordfjord Nordfjord Bedriftshelsetjeneste Gry Ingvild Agjeld Nord-Helgeland Helse & Sikkerhet BA Rolv Kristian Brendås Nordmøre MidtNorsk HMS-senter, Surnadal Sigmund M.Trønsdal NordRogaland/Sunnhord Haugaland HMS-senter, Haugesund Lene Marie Hustveit Orkla og Sør-Fosen *** HMS Tjenesten Orkladal Elin Mælen Romsdal & omegn Molde Bedriftshelsetjeneste Gunn Hofset Innerdal Ryfylke Ryfylke Bedriftshelsetjeneste May Ann Levik Salten Fauske/Sørfold Bedriftshelsetjeneste Per Drage Stjørdal/Neadalen HMS Senteret Stjørdal Ola Fiskvik Sunnfjord/Yt. Sogn Hjelp24 NIMI AS, Førde Sølvi Merete Hunvik Sunnmøre HMS-Consult Ørsta-Volda AS Gunn Hofset Innerdal Sør-Helgeland Sør-Helgeland Bedr.helsetj. BA, Brønnøys. Tom Okan Telemark SAMT, Ulefoss Aslaug Øverland Valdres Vestre Slidre Felles Bedriftshelsetj. Jens Christian Lied Vestfold Bedriftshelsen A.S., Larvik Aslaug Øverland Vest-Oppland-Ringerike Land Bedrifthelsetjeneste, Dokka Jens Christian Lied Vest-Finnmark 22 Finnmark Bedriftshelsa AS (ny) ikke fast Vesterålen/Lofoten/Sør- Troms HMS-senteret Vesterålen Anita Martinussen Ytre Fosen Bedriftshelsetjenesten i Fosen, Brekstad Elin Mælen Ytre Namdal Ytre Namdal Bedriftshelsetjen., Kolvereid Kjell Hestmo Kirsti Beate Okstad Øst-Finnmark YrkesMiljøSenteret, Vadsø Mai-Bente Dahl Østfold Ringvoll Klinikken BHT Anlaug Wennevold Randi Finstad Sand Sum

13 * Hedmark: Nord-Østerdal er overført til region MidtNor-Melhus ** MidtNor- Melhus se over *** Orkla og Sør-Fosen: Tap av medlemmer som følge av at en bedriftshelsetjeneste trakk seg fra samarbeidet i forbindelse med omorganiseringen Fordeling på medlemskategorier: Pr Pr Ant. gårdsbruk og andre virksomheter tot. - gårdsbruk samdrifter avløserlag/landbrukstjen andre virksomheter 46 Ant. personer tot hovedmedlem medl. nr 2 (familie/ansatt.) Medlemsutvikling siste 8 år. Medlemsvirksomheter pr Endring % Ant. personmedlemmer pr Endring % Ant. medl. pr. foretak , , ,6 1, , ,7 1, , ,9 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,1 1, , ,8 1,39 I perioden er antall søkere til produksjonstilskudd redusert med ca. 14,1%. Det er i året en liten netto medlemsvekst. Omorganiseringsprosessen er nå fullført, og det bør være mulig med videre økning. Den store utfordringen er å få med yngre yrkesutøvere, og totalt få med langt flere i det forebyggende arbeidet. Gårdsbesøk brukes nå til å rekruttere kursdeltakere, og kurs benyttes for å markedsføre medlemskap. Erfaringen er at dette gir en god virkning. 11 Kursvirksomhet Spesielt kurset Praktisk HMS-arbeid er en viktig del av strategien for å nå målene om reduksjon av ulykker, skader og yrkeslidelser i landbruket. I tillegg tilbys flere kurs, se kap Bonde i stress og krise er et virkemiddel for å forebygge dyretragedier i landbruket. Dette kurset er under oppstart. Det er gjennomført to kurs, og det er økende interesse. 13

14 Kursgjennomføring Praktisk HMS-arbeid Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk peker på kurset som skreddersydd for landbrukets behov, også i forhold til KSL-kravet om dokumentert opplæring. Faglaga og andre organisasjoner i landbruket bidrar til informasjon og markedsføring av kurset. Kurs gir nye medlemmer (økende tendens). Dette er viktig da medlemskap gir tilbud om oppfølging over tid. Kurset Praktisk HMS-arbeid er utvidet slik at det nå også omhandler HMS-arbeidet ved andre næringer med gården som utgangspunkt. Dette er for eksempel Inn på tunet, turisme, gårdsmat og ulike former for entreprenørvirksomhet. Dette gjør at kurset enda lettere kan spisses mot de ulike produksjonstypene, om det er ønskelig. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av ledere ( 3-5) i alle produksjoner i landbruket. Oversikt og nøkkeltall Antall deltagere BSF (tidligere rutine) 773 Antall deltagere via nettbutikk 1392 Sum deltagere Antall kurs vår Antall kurs høst Antall kurs avsluttet Antall kurs startet høst 08 som avsluttes Sum kurs Antall deltagere pr kurs 11,5 Nye medlemmer kurs startet høst 08 - gj.snitt på 2 pr kurs Fordeling på fylker Fylke Antall kurs vår 08 Antall kurs høst 08 Antall kurs 08 Akershus Aust og Vest Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Vestfold Østfold

15 Andre kurs Ingen røyk - ingen ild - 16 timer. Brannvern og beredskapsarbeid. Målgruppe er bonden. Form din egen arbeidsplass - få overskudd - 12 timer. Ergonomi. Målgruppe er bonden. Tillit i markedet - kvalitet hele veien - 12 timer. Forståelse av arbeidet med kvalitetssystem og organisering av dokumentasjon. Målgruppe er bonden. Støyparty - 4 timer. Hvordan forebygge støyskade og andre helseplager pga. støy. Målgruppe er bonden. Gassalarm - 4 timer. Forebygging av ulykker som følge av akutteksponering av silogasser, gjødselgasser og ammoniakk. Målgruppe er bonden. Bonde i stress og krise - 6 timer. Trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Målgruppe er bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kursene er åpne for alle. For mer informasjon om tilbudet se Rutiner og samarbeid Kurset Praktisk HMS-arbeid er utviklet i samarbeid med DataPower Learning. Salget av kurset Praktisk HMS-arbeid skjedde fra og med 2008 via denne nettbutikken. Påmelding kan nå skje både på den tradisjonelle måten på møter og lister, og i nettbutikken. Tilgang til e- læringsdelen skjer ved kjøp av hele kurset i nettbutikken. Kursdeltakerne får umiddelbart tilsendt brukernavn og passord på e-post. Dette gjør påmeldingen enkel og fleksibel. Arbeidet med drifting av databaser med brukernavn, passord og support effektiviseres vesentlig. 12 Faglig virksomhet og utviklingsarbeid 12.1 Arbeidsmedisinsk kompetanse Landbrukets HMS-tjeneste inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim (AMA). Avdelingen representerer nå Landbrukets HMS-tjenestes kompetanse innenfor arbeidsmedisin. AMA driver forskning på en rekke områder innenfor arbeidsmiljø, i tillegg arbeidsmedisinske pasientutredninger og undervisning. Det er fokus på landbrukets arbeidsmiljø. Avdelingen er tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges Teknisknaturvitenskapelige universitet. Målet med avtalen er å styrke den faglige kompetansen innen Landbrukets HMS-tjeneste, samt videreutvikle forskning og undervisning på fagfeltet landbrukets arbeidsmiljø. Målet er å bidra til kunnskapsgenerering, samt måle effekter av det forebyggende HMS-arbeid. Innenfor avtalte rammer skal AMA bidra til undervisning og på faglige arrangementer og møter HMS-registreringer Når medlemmer er inne til helsekontakt gjennomføres det registrering av ulike HMS-data ved at medlemmet fyller ut et spørreskjema. I tillegg settes inn resultater av spiometri 15

16 (lungefunksjon) og audiometri (hørselstest). Arbeidsmedisinsk avd. ved St. Olavs Hospital vil heretter utarbeide den årlige rapporten, samtidig som de nå iverksetter forskning på materialet. AMA vil være med å videreutvikle spørreskjemaet slik at verdien i et langsiktig forskerarbeid økes Landbrukets Brannvernkomité Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Ledervervet er lagt til Norges Bondelag, mens sekretariatsfunksjonen tilligger Landbrukets HMS-tjeneste. Følgende organisasjoner er nå medlemmer i Landbrukets brannvernkomité: Norges Bondelag, med ledervervet, Elotec Landbrukets HMS-tjeneste - sekretariat Felleskjøpet Norsk brannvernforening El-sikkerhetsforbundet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Kvalitetssystem i Landbrukets Statens bygningstekniske etat (BE) (KSL) GENO Mattilsynet Gjensidige Forsikring Sparebank 1 If Skadeforsikring TryggVesta Forsikring Terra Forsikring Landbruksforsikring AS Fra arbeidet kan det nevnes: Medieoppslag i riks- og lokalpresse, radio og fjernsyn Internett - Publisering av nyheter, brannstatistikk og informasjon om brannforebygging. - Sidene har i snitt hatt 6900 treff per måned. Hold- og velferdsforskrifter - Nyansering av Mattilsynets krav om alarm i sauefjøs. Ny Plan- og bygningslov - Diskutert framlagt forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Undersøkelsesgruppe for landbruksbranner der dyreliv går tapt - Følger opp brannetterforskning der husdyr er involvert (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap leder arbeidet) Forskning på branntilløp i landbruket - Undersøkelse blant 8500 bønder gjennomført i Ga nytt innblikk i hvor branner starter og hvor forebyggende innsats bør rettes. Beregning av brannbelastning ved bygg i landbruket - Veiledning til bønder som står ansvarlig for egen bygging av driftsbygning 16

17 Dokumentasjon av dyretap i brann - Innspill til DSB om å ta inn tap av dyr ved brannrapportering Samarbeid med Energisenteret i Hunderfossen Familiepark - Bidrag til utvikling av elsikkerhetsmodul, med vekt på brannsikkerhet i landbruket Deltakelse på arrangement - Branndager i Lier og Ål i Hallingdal. - Fylkesmannens byggseminar i Jølster og Dyrsku n i Seljord Som et resultat av undersøkelsen om branntilløp i landbruket, er det nedsatt en komité for å avdekke mer detaljert omkring årsaker for økning på branntilløp i husdyrrom Krisebistand i landbruket Landbrukets HMS-tjeneste bistår medlemmer som har behov for det når de er i arbeidsrelaterte vanskeligheter som de selv ikke kan mestre. Bistand gis også til ikkemedlemmer når en blir anmodet om det. Det er tilsammen gitt bistand i 34 saker. Mattilsynet og Norges Bondelag har begge satt ned arbeidsgrupper med mål om å forebygge dyretragedier. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i dette arbeidet. Det er utarbeidet en brosjyre Bonde i vanskeligheter, og en informasjonsplakat Krise. Kurset Bonde i stress og krise er tilgjengelig med våre samarbeidende bedriftshelsetjenester som faglig tilbyder. Den Norske Veterinærforening engasjerte Landbrukets HMS-tjeneste til å presentere virksomheten på kurs for sine medlemmer Faglig virksomhet HMS-systemet for medlemmer blir hele tiden videreutviklet. Det tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, og dermed også KSL-kravet. HMS-systemet for medlemmer blir bygd opp fra grunnen av og dermed tilpasset den drift og de aktiviteter som til enhver tid finnes på gården. Det er økende forekomst av tilleggsaktiviteter utover tradisjonelt landbruk, og dermed blir et slikt fleksibelt system viktig. HMS-systemet inneholder også arbeidsavtaler og andre viktige dokumenter på flere språk, for arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft. Det utvikles fagmateriell som er aktuelt for landbruket dette går nå under begrepet Fagbank. Fagmateriellet er tilgjengelig for HMS-rådgivere landbruk og samarbeidende bedriftshelsetjenester på intranett. Det finnes temaark på ulike faglige områder, faghefter, rapporter, IK-system for bl.a. avløserlag, varselplakater og aktuelle foredrag. Landbrukets HMS-tjeneste bidrar som forelesere på Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. Inn på Tunet dette er en satsning i landbruket for å skape tilleggsvirksomheter på gårdene. Ofte handler det om aktivisering av personer med spesielle behov for tilrettelegging mv. Denne gruppen har spesielle utfordringer som kan løses ved hjelp at medlemskap. Landbrukets HMS-tjeneste deltar i en gruppe på nasjonalt nivå for å kvalitetsikre virksomhetene. E- læringsdelen i Praktisk HMS-arbeid er utvidet med tilleggsnæringer på gården som målgruppe. 17

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer