NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm"

Transkript

1 NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste Statlig forvaltningsorgan fra 1. januar 2003 Behandler også erstatningskrav på vegne av legemiddelforsikringen Pasientskadeloven trådte i kraft for privat helsetjeneste Mottatt over saker fra 1988 Hovedpunkter i finansieringsordningen privat sektor Manuellterapeutene har kollektivavtale Tilskudd fra private skal dekke alle erstatningsog driftskostnader relatert til pasientskader voldt i privat sektor Forsikringsteknisk fondsfinansiering etter årsaksprinsippet tilskudd tilstrekkelig til å dekke alle årets voldte skader (og drift) uansett når skade blir meldt/oppgjort) 1

2 Hovedoppgaver for NPE 1. Behandle erstatningskrav og beregne erstatningsbeløp 2. Informere pasienter, helsepersonell og publikum om ordningen 3. Bidra til helsesektorens eget skadeforebyggende arbeid Kort om saksbehandlingen i NPE Kun pasientene som kan klage Innklagede behandlingssted får klagen til kommentering Saken forelegges enten intern rådgivende lege* eller sendes ut til manuellterapeut for å få ekstern spesialistvurdering Innklagede behandlingssted får kommentere spesialistvurderingen Innklagede behandlingssted har ikke klagerett Når uhellet er ute plikter m.m. Informere pasienten om skaden og NPE, jf. pasientrettighetsloven 3-2 fjerde avsnitt helsepersonelloven 10 Oversende kopi av journaler m.v. til NPE når NPE ber om det Avgi uttalelse om det inntrufne til NPE (egenvurdering) Råd: Beklag gjerne, men informer kun nøytralt og henvis pasienten til NPE (ikke vurder skyld) 2

3 Dersom pasienten insisterer på å holde behandler personlig ansvarlig Pasienten har faktisk rett til å forholde seg til behandleren, jf pskl 4,3.ledd (NPE betaler) men da etter alminnelig erstatningsrett, ikke etter de gunstigere pasientskadereglene Meld fra til NPE oversend kopi av krav fra pasienten orienter pasienten om at kravet er oversendt NPE NPE kan gjøre fremstøt for å få de til å bringe saken inn i NPE - systemet Prosedyre Evt. krav om oppreisning kan NPE ikke behandle Prinsipper for den medisinske vurderingen Klagen vurderes av spesialist med samme spesialitet Vurderingen skal gjøres på grunnlag av de symptomer, funn og andre opplysninger som var kjent på undersøkelses-/behandlingstidspunktet Forts. prinsipper for medisinsk vurdering Behandlingen vurderes i forhold til praksis/retningslinjer på aktuelle tidspunkt Vurderer ikke forsvarlighet i helsehjelpen, oppførsel og liknende. Det er Helsetilsynets oppgave 3

4 Hva er en pasientskade? Personskade både fysisk skade og psykisk skade som har sammenheng med pasientrollen må oppstå i en behandlingssituasjon (begrepet forstått i vid forstand) typisk: under behandling eller diagnostisering veiledning undersøkelse ekspedisjon av legemidler fra apotek pleie vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, rtg.us. Grunnvilkårene for erstatning Tre vilkår må være oppfylt: 1. Ansvar (f.eks. svikt ved ytelsen av helsehjelp) 2. Adekvat årsakssammenheng mellom skadevoldende handling/unnlatelse og skade/tap 3. Økonomisk tap med mindre det kan tilkjennes erstatning for ikkeøkonomisk tap Hovedregel om ansvar Pasienten har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes Ikke noe krav om utvist uaktsomhet 4

5 Objektivt ansvar ved Teknisk svikt ved apparat, redskap m.v. Smitte eller infeksjon (som ikke skyldes pasientens tilstand eller sykdom) Vaksinasjon Rimelighetsregelen Ved pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, kan det unntaksvis ytes erstatning selv om det ikke foreligger svikt ved helsehjelpen Klage- og domstolsbehandling NPEs vedtak kan påklages til Pasientskadenemnda Sum Behandlete klagesaker Medhold (omgjort) 757 Medholdsprosent 13,1 % Etter behandling i nemnda kan kravet bringes inn for domstolene Staten v/ Pasientskadenemnda saksøkes 5

6 Mottatte saker i NPE Totalt antall (inkludert privat) 8290 Totalt for privat helsetjeneste 634 Manuellterapeuter (privat) 5 Nye saker fordelt på enkelte utvalgte områder i privat helsetjeneste Tannleger 301 Leger 211 Kiropraktor 29 Øyespesialist 24 Fysioterapeut 10 Optiker 7 Manuellterapeut 5 Radiograf 4 Fotterapeut 1 Fordeling avslag og medhold Medhold Avslag Tannleger Leger Kiropraktor 0 9 Fysioterapeut 1 5 Optiker 1 2 Manuellterapeut 0 3 Fotterapeut 0 1 6

7 Status på de 5 manuellterapisakene per dd. Avslag 2 Henlagt 1 Under arbeid 2 Hva slags saker har vi fått? (Sak 1 av 5 saker så langt) Saken er under behandling Opptrening etter skulderoperasjon (rotator cuff syndrom). Anført trening ut over smerteterskel - sterkt drag i arm store smerter og betennelse Missforhold mellom pasientens versjon og behandlers versjon av hva som har skjedd. Journalene vil få stor betydning i vurderingen (fremgår av dem at pasienten var i bedring og at det ikke var store smerter før det oppstod en betennelse) Eksempel 2 Behandlet for vedvarende smerter i nakken etter fall fra hest Ingen ytterligere beskrivelse av hva som skulle være skaden, og hva pasienten mente feilbehandlingen var Pasienten har ikke svart på våre henvendelser for å få belyst saken bedre Saken henlagt (avsluttet uten at vi har tatt stilling til realitetene og uten at vi har innhentet uttalelse og journaler) 7

8 Eksempel 3 Saken er under behandling (ikke fattet vedtak) Pasienten klager på økte lammelser i venstre bein etter manipulasjonsbehandling av rygg Hadde polio som barn, og hadde noe resttilstand med lammelser i beina (delvis droppfot) Kraftsvikt i venstre bein 2-3 dager etter behandlingen Intet funn røntgenologisk Nevrologisk vurdering konkludert med post-polio syndrom Eksempel 4 Pasient behandlet for vond og stiv nakke - Anført fra pasienten at det i et tilfelle ble tatt tak i hodet og vridd til siden, noe som ga store smerter - Kronisk hodepine, samt stikking/prikking i bakhodet og i ansiktet. Anføres nerveskade. Behandlingsstedet bestrider at manipulasjonsbehandling som beskrevet er foretatt. Fremgår av journal fra fastlegen at pasienten ble henvist nevrolog (inkludert MRbilde) samme år for skade i nakken etter falltraume trekvart år tidligere Intet i journal fra manuellterapeut som tilsa at behandlingen hadde påført noen skade Fremgår av journalen at det ble ansett kontraindisert å benytte manipulasjonsbehandling Avslag. Ikke sannsynliggjort skade som følge av behandling Eksempel 5 Pasienten hadde vært plaget med ryggplager i flere år Anfører at behandlingen høsten 92 har gitt forverring av ryggplager, smerter og varig dårligere rygg er operert flere ganger ut over på 90-tallet og 2000-tallet for forsnevring i ryggmargskanalen Røntgen mai 90 viste degenerativ endringer i ryggen, spesielt i nedre del av brystryggen. Det var kliniske tegn til skiveskade. Manuellterapeut hadde kunnskap om dette, og at det ikke var tegn til nerverotskade med endret kraft og sensibilitet i beina NPE kom til at pasienten ikke hadde krav på erstatning Pasienten hadde tolerert samme behandling tidligere Samtidige nedtegninger i journal fra manuellterapeut anga bedring i plagene under behandlingsperioden (90-92) og at det var forsiktig manuellterapi Behandler ble ikke kontaktet av pasienten da denne opplevde forverring Mest sannsynlig skyldes ryggplagene grunnlidelsen (se over) 8

9 Manuellterapeut (offentlig helsetjeneste) Pasient krever erstatning for skader etter manuellterapibehandling Pasienten oppsøkte innklaget behandlingssted med rekvisisjon til fysioterapi, men fikk manipuleringsbehandling Pasient hevder at denne type behandling ikke skulle vært utført, og at den førte til en forskyvning av en eller flere skiver i øvre del av ryggen. Dette har medført begrenset bevegelighet i overkroppen, store smerter, samt konstant hodepine og søvnproblemer Pasient har grunnlidelsen Bechterews sykdom. Henvisningen til fysioterapi fra fastlege pga smerter i rygg, nakke og store ledd NPE kommer til at pasienten ikke har krav på erstatning Erstatningssaken behandles etter pasientskadeloven. Helsehjelpen som er gitt må være årsak til skaden, og må i tillegg skyldes en svikt ved denne helsehjelpen Med svikt menes at helsehjelpen ikke har vært i tråd med gjeldende medisinske retningslinjer og prinsipper på behandlingstidspunktet. Det er ikke et krav at noen kan lastes for en slik svikt. På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at det mest sannsynlig ikke er årsakssammenheng mellom behandling foretatt og anførte plager. Aktuelle plager må mest sannsynlig tilskrives grunnlidelsen, Bechterews sykdom. Denne tilstanden var på omtalte tidspunkt så plagsom at pasienten ble sykmeldt i to uker før behandling hos innklaget behandlingssted startet. Videre er det i journalen til innklaget behandlingssted beskrevet klare symptomer og funn i bryst/ryggavsnitt i forbindelse med undersøkelsen før behandlingen startet. Aktuelle funn blir etter dette ikke vurdert som skade etter behandlingen, men som en direkte konsekvens av pasientens Bechterewssykdom Kiropraktor Pasient krever erstatning for skader i form av forverring av spondylolistesen, som antakelig har vært gjeldende siden pasienten var barn, etter kiropraktorbehandling. Pasient har hatt ryggsmerter siden barneårene, og etter mange legebesøk ble pasienten henvist til kiropraktor i Kiropraktor ble igjen oppsøkt i 2003 Pasienten opplyser i skademeldingen at smertene ble betraktelig forverret etter kiropraktorbehandlingen. legen skal ha ment at pasienten led av voksesmerter og en forskjell i benlengde. I 2008 ble pasienten akutt verre og undersøkelser på sykehus viste en alvorlig grad av spondylolistese Pasienten ble operert senere samme år NPE kommer til at pasienten ikke har krav på erstatning Erstatningssaken behandles etter ansvarsreglene som gjaldt på skadetidspunktet, alm. erstatningsrett Krav om at helsehjelpen som er gitt må være årsak til skaden Helsehjelpen må også som hovedregel ikke ha vært i tråd med gjeldende medisinske retningslinjer og prinsipper på behandlingstidspunktet, og behandler må kunne lastes for ikke å ha handlet annerledes Det fremgår av den medisinske vurderingen at det mest sannsynlig ikke er årsakssammenheng mellom behandling hos kiropraktor i 2000 og 2003 og pasientens permanent forverrede plager ryggen. En kortvarig forverring i løpet av 1-2 døgn er ikke uvanlig, men det er ikke bevist at disse smertene blir varige. Slik det fremgår av vurderingen er det påvist en alvorlig grad av spondylolistese, men det er ikke sannsynlighetsovervekt for at denne er forårsaket av kiropraktorbehandlingen. Denne har mest sannsynlig utviklet seg gjennom barndommen. Utbetalinger i 2010 Totalt for alle saker 820 mill Totalt for privat helsetjeneste 2,25 mill (få saker ferdig vurdert enda) Manuellterapeuter (privat) 0 (foreløpig ingen medhold, men fremdeles 2 saker under behandling) 9

10 Sentrale skadeområder I tidsrommet ble det fattet vedtak i saker 1. Ortopedi/ortopedisk kirurgi: saker 2. Svulster og kreftsykdommer: saker 3. Fordøyelsessykdommer: 950 saker 4. Gynekologi: 653 saker 5. Hjertesykdommer: 602 saker Noen utfordringer med klagesaker Vi må i noen grad leve med at enkelte pasienter/pårørende kan være irrasjonelle og bebreidende Kan føles ubehagelig, urimelig, angrep på faglig integritet Ulike reaksjonsmønstre hos helsepersonell. forts. utfordringer Mangelfulle/svært korte journaler Eksempler på at det hovedsaklig står noe om de funn som er gjort, ikke så mye om hva man har utelukket 10

11 Dokumentasjon Journalføring (Helsepersonelloven og journalforskriften) Opplysningene i journalen tillegges mye vekt Mangelfull journal styrker pasientens klage/anførsler Uttalelser i ettertid fra helsepersonell og pasient (klagen) kan sprike mye Høyesterettsdom på at journalen inneholder tidsnære opplysninger og skal tillegges vesentlig vekt Betydningen av mangelfull journalføring Manglende journalføring vil reise tvil rundt hvorvidt behandlingen har vært i tråd med vanlig god praksis. Slik tvil vil gå i disfavør av helsepersonellet, som er nærmest til å dokumentere det som er gjort og de vurderinger som er foretatt. Dette følger av rettspraksis fra høyesterett, og er sikker praksis i både NPE og Pasientskadenemnda. Viktighet av god journalføring Ofte er det kun beskrevet hva man rent positivt har foretatt seg, og lite av de vurderinger som er gjort. Herunder om det er vurdert kontraindikasjoner. Det er viktig at det fremgår av journalen at man har foretatt undersøkelser, selv om de ikke viste noe galt. Det er også viktig å dokumentere de kliniske vurderinger som gjøres. 11

12 Helsevesenets fordeler ved NPEordningen Vesentlig mindre personfokusering Plasserer ikke skyld Unngår amerikanske tilstander Bidrar til lavere konfliktnivå mellom pasient og helsevesen De fem største gruppene Annet Hjertesykdommer Gynekologi & obstetrikk Gastroenterologi NPEs database Kreft og svulster Ortopedi Inneholder medisinske opplysninger i saker To medarbeidere jobber med å trekke ut opplysninger Kan søke på alle kombinasjoner av koder som er registrert Rene tallopplysninger i form av tabeller Finne fram til aktuelle saker ut fra tema Søk i fritekst 12

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/882 28.05.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/882 28.05.2013 Vår ref.: Dato: 11/882 28.05.2013 Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om en pasient hadde blitt nektet eller fått utsatt implantatbehandling på grunn av sin hiv-diagnose i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer