Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012"

Transkript

1 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE av I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som angir hvilke dekninger og vilkår som gjelder Generelle vilkår for personforsikring vilkår FPE Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) så langt det passer 1. Hvem forsikringen gjelder for Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er omfattet av forsikringen. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for behandling i Norge, Sverige, Danmark selv om sykdom eller ulykkesskade inntreffer utenfor disse landene. 3. Forsikringens omfang 3.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter behandling som følge av oppstått sykdom eller ulykkesskade etter de regler og vilkår som gjelder for det dekningsalternativet som er valgt. Hvilket alternativ som er valgt, fremgår av forsikringsbeviset. Med oppstått sykdom forstås at den forsikredes fysiske eller psykiske funksjonsevne påviselig forverres på grunn av sykdommen. Frivillig påført kroppsskade anses ikke som en sykdom. Flere sykdomstilfeller med medisinsk sammenheng regnes som én skade. Dette gjelder ikke dersom den forsikrede har vært behandlings- og symptomfri mer enn 12 måneder sammenhengende. 3.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen dekker ikke kostnader ved; Ø konsultasjon hos allmennlege/bedriftslege eller spesialist i allmennmedisin (unntaket gjelder ikke for dekningsalternativene Ekstra, Pluss og Excellent) Ø øyeblikkelig hjelp Ø behandling ved offentlig sykehus Ø behandling, sykehusbehandling og operasjon som ikke er forhåndsgodkjent av SpareBank 1 Ø medisiner utover medisinering på behandlingsstedet Ø hjelpemidler og tilpasning av hjelpemidler Ø kostnader for legeuttalelser, attester og lisenser som ikke er begjært av SpareBank Følgende tilstand/behandling/operasjon dekkes ikke; Ø ortopediske inngrep som har den hensikt å korrigere feilstillinger i tå/fot Ø operasjoner eller behandling for å fjerne, erstatte eller vedlikeholde proteser eller andre implantater som var til stede da forsikringen trådte i kraft. Ø behandling av sykdommer som omfattes av smittevernsloven Ø behandling ved og komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel Ø fertilitetsundersøkelser og behandling av infertilitet, prevensjon og abort Ø utredning og behandling av snorking og søvnapné Ø operative inngrep, inklusiv laserkirurgi som har den hensikt å korrigere brytningsfeil i øyet, samt fokale linser Ø all tannbehandling, inkludert kjeverelaterte lidelser, samt tannskade forårsaket av ulykke Ø pleie utover sykehus- og rehabiliteringsopphold Ø sykdom eller ulykkesskade forårsaket av alkohol, andre rusmidler, sovemidler, narkotiske preparater eller dopingpreparater Ø organ- og vevstransplantasjoner, samt organdonasjoner Ø alternative behandlingsformer Ø fedmeoperasjon og -behandling Ø dialysebehandling Ø eksperimentell behandling; dvs udokumentert behandling som ikke er ledd i kontrollerte undersøkelser og hvor virkning, risiko og bivirkninger er ukjent eller ufullstendig kartlagt Ø utprøvende behandling; dvs behandling som utprøves som ledd i en vitenskapelig studie, men der kravene til fullverdig dokumentasjon i forhold til etablert behandling ennå ikke er tilfredsstillende Ø kosmetisk behandling og plastiske operasjoner eller følger av disse

2 Ø kjønnsskifte Forsett / uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet Har den forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig jf FAL Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf FAL Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 4. Erstatningsregler 4.1 Dokumentasjon Dersom ikke annet fremgår av spesialvilkåret for det alternativet som er valgt, kreves det alltid gyldig henvisning fra lege før behandlingsforsikringen kan benyttes, Behandlinger og operasjoner skal gjennomføres i SpareBank 1 sitt medisinske nettverk. Alle behandlinger skal forhåndsgodkjennes av SpareBank 1 Kundeservice Behandling. Her vil en autorisert sykepleier hjelpe til med å planlegge behandling og bestille tid for behandling i SpareBank 1s medisinske nettverk i samsvar med forsikringens dekningsomfang. Det er behandleren som vurderer om det er medisinsk forsvarlig å igangsette henvist behandling eller om det vil være nødvendig å vente til et senere tidspunkt. Dersom det er medisinsk forsvarlig å gjennomføre behandlingen, vil forsikrede få behandling innenfor selskapets frist for behandling. Fristen er angitt i virkedager, dvs. 5 arbeidsaktive dager per uke. Fristen regnes fra det tidspunkt SpareBank 1 har mottatt nødvendig medisinsk informasjon om sykdommen eller ulykkesskaden. Fristen gjelder ikke ved ferieavvikling i vårt medisinske nettverk. Alle behandlinger betales av SpareBank 1. Dette er under forutsetning av at forsikrede - ved behov for behandling - kontakter SpareBank 1s Kundeservice Behandling før behandlingen bestilles. Forsikringen dekker ikke honorar som er beregnet fordi forsikrede ikke har møtt til avtalt time/behandling. 4.2 Skade/ skadetidspunkt Med skade menes at en behandling godkjennes av SpareBank 1 for en sykdom eller ulykkesskade som er inntruffet i forsikringstiden. Skadetidspunktet er den dato forsikrede første gang kontakter SpareBank 1 Kundeservice Behandling på grunnlag av en henvisning til behandling for en aktuell sykdom eller ulykkesskade. 4.3 Ansvarstid Ansvarstiden er det tidsrommet erstatning utbetales for en skade. Ansvarstiden begynner å løpe fra skadetidspunktet. Det er ingen begrensning i ansvarstiden så lenge man er omfattet av en behandlingsforsikring i SpareBank 1. Ved opphør av forsikringen, vil en behandling som er godkjent og bestilt av SpareBank 1 i forsikringstiden, likevel erstattes i inntil 3 mnd fra opphørstidspunktet. Behandling utover det henvisningen gjelder, er ikke dekket i et slikt tilfelle. 4.4 Behandlingsstedets ansvar for behandlingen Selskapet har inngått avtaler med sykehus som tilbyr behandling til Selskapets forsikrede. Disse sykehus har forsikringsdekning for konsekvenser av eventuelle feil eller uhell som måtte skje under behandlingen. Også spesialister utenfor sykehus som behandler forsikrede fra Selskapet, skal ha slik ansvarsdekning. De økonomiske konsekvenser i tilfelle feil eller uhell som måtte oppstå i forbindelse med behandlingen, er behandlingsstedets ansvar, ikke Selskapets. Selskapet er heller ikke ansvarlig for mén eller andre skader av ikke-økonomisk art. 5. Egenandel Det beregnes ikke egenandel. 6. Rett til individuell fortsettelsesforsikring Ved uttreden av en kollektiv behandlingsforsikring før nådd opphørsalder har arbeidstaker rett til å tegne en fortsettelsesforsikring uten å måtte avgi helseopplysninger. For tegning av fortsettelsesforsikringen gjelder: Forsikringen kan ikke tegnes med annen forsikringsdekning enn det som var fastsatt for den forsikrede i den kollektive

3 forsikringen. Premien beregnes og fornyes i henhold til selskapets til enhver tid gjeldende tariff for fortsettelsesforsikring med individuell premieberegning. Arbeidstakeren må benytte seg av denne rett innen 30 dager etter at vedkommende ble meldt ut av den kollektive forsikringen. Vedkommende står uten forsikringsdekning fra uttreden av den kollektive forsikringen og inntil fortsettelsesforsikring er etablert.

4 Vilkår Behandlingsforsikring Bonus Vilkårs id: FPE av Hva forsikringen omfatter Spesialistlegebehandling innen 10 virkedager Second Opinion Operasjon/sykehusbehandling innen 15 virkedager Rehabilitering etter sykehusopphold Fysioterapi/kiropraktikk/manuellterapi innen 10 virkedager Psykologbehandling innen 10 virkedager Psykologkontakt innen 24 timer (ved behov) Billeddiagnostikk innen 10 virkedager Reiser og losji Medisiner under sykehusopphold 1.1 Spesialistlegebehandling Undersøkelse, diagnostisering og behandling utført av lege som har spesialistutdanning i henhold til Den norske lægeforenings bestemmelser. Spesialist i allmennmedisin defineres ikke som spesialist i dette vilkåret. 1.2 Second Opinion - andregangsvurdering I følgende tilfeller vil en forsikret som står overfor et vanskelig medisinsk valg, ha rett til å benytte forsikringen til en ny vurdering hos en annen spesialist: ved livstruende eller særlig alvorlig sykdom eller skade hvis den forsikrede står overfor valget om å utsette seg for særskilt risikofylt behandling, dvs om behandlingen i seg selv kan være livstruende eller gi varige mén. 1.3 Operasjon/sykehusbehandling forberedende undersøkelser på sykehus/behandlingssted i forbindelse med den aktuelle behandling operasjon dagkirurgi sykehusbehandling. 1.4 Rehabilitering etter sykehusopphold Etter utført operasjon og/eller sykehusbehandling som er bestilt og betalt av SpareBank 1, dekker forsikringen rehabilitering foretatt av helsepersonell på opptreningsinstitusjon. Rehabiliteringen skal være gjennomført innen 6 mnd etter operasjonen/sykehusbehandlingen. Rehabilitering foretatt på opptreningsinstitusjon erstattes med inntil 14 dagers opphold. Rehabilitering foretatt av fysioterapeut/manuellterapeut erstattes i samsvar med behandlingsplan utferdiget av aktuell behandler. 1.5 Fysioterapi/kiropraktikk/manuellterapi For behandling som utføres i henhold til dette punkt, kan antall behandlinger til sammen kun utgjøre inntil 12 behandlinger per kalenderår, selv om ulike behandlingsformer er benyttet. Én behandling har en tidsramme på inntil 40 minutter. Det kreves ikke henvisning fra lege for behandling hos kiropraktor og manuellterapeut dvs. fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi. 1.6 Psykolog/psykiater Behandling hos psykolog/psykiater dekkes med inntil 10 konsultasjoner per skade. 1.7 Billeddiagnostikk Konvensjonell røntgen, CT, MR, klinisk mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd dekkes i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling hos lege. PET/CT kan i tillegg dekkes for initial diagnostisering av kreft. Henvisning til PET/CT krever at sykdommen er utredet i henhold til prosedyrer for vedkommende kreftsykdom og det kreves henvisning fra spesialistlege i vedkommende kreftsykdom.

5 1.8 Reiser og losji Ved bruk av forsikringen i henhold til vilkårets punkter 1.1 Spesialistlege, 1.2 Second Opinion, 1.3 Operasjon/sykehusbehandling og 1.4 Rehabilitering etter sykehusopphold dekkes følgende: Forsikrede: Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig. Ledsager: Refusjon av ledsagers kostnader til reise og losji dersom det er medisinsk nødvendig for den forsikrede å ha med ledsager ved en større operasjon eller en medisinsk behandling. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes. 1.9 Medisiner Medisiner som er forordnet av lege og som gis under sykehusopphold.

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert: 24. september 2014 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2014 Gjelder fra 1.4.2014 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 4 G Agria Skjulte feil 14 B Agria Veterinærforsikring 4 H Agria

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer