Behandlingsforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingsforsikring"

Transkript

1 Behandlingsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for Når forsikringen gjelder Sikkerhetsforskrifter Opplysningsplikten og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger Registrering og formidling av helseopplysninger/medisinsk dokumentasjon Behandlingsstedets ansvar Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Hva forsikringen ikke omfatter Begrensinger Melding om skade Erstatningsregler Definisjoner og faguttrykk... 9 I TILLEGG GJELDER: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle forsikringsvilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikrings vilkårene. Lov av 10. juni 1988 om forsikringsvirksomhet, med forskrifter og regler, Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Behandlingsforsikring Side 1 av 10

2 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for den eller de som angis i forsikringsbeviset. Behandlingsforsikring kan bare overtas for norske statsborgere som er medlem av norsk folketrygd og med fast bostedsadresse i Norge. Forsikringen gjelder for personer som meldes inn i forsikringsavtalen fra fylte 18 år og før fylte 66 år. Forsikringen opphører når den sies opp av forsikringstaker eller ved første hovedforfall etter at den forsikrede fyller 70 år. 2.NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder behandling av sykdom eller skade som inntreffer og som påbegynnes i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer på det tidspunktet det foreligger en henvisning fra fast lege eller legespesialist for behandling. Ansvarstiden for hvert forsikringstilfelle er begrenset til 5 år fra første dekningsmessige behandling. 2.1 FOR INDIVIDUELLE FORSIKRINGSAVTALER Forsikringen gjelder tidligst fra det tidspunkt selskapet har mottatt søknad med fullstendige helseopplysninger og helseopplysningene er godkjent av selskapet. På bakgrunn av helseopplysninger som foreligger på søknadstidspunktet kan Selskapet ta forbehold om ansvar for sykdom, skade eller lyte eller gi avslag på søknaden. Hvis søknaden blir godkjent uten forbehold, utstedes forsikringsdokumenter og forsikringen begynner å gjelde når første forsikringspremie er betalt. Hvis søknaden blir godkjent med forbehold, utstedes forsikringsdokumenter hvor forbeholdene er angitt og forsikringen begynner å gjelde når første forsikringspremie er betalt. 2.2 FOR KOLLEKTIVE FORSIKRINGSAVTALER Kollektive forsikringsavtaler gjelder fra den dag Selskapet mottar skriftlig melding om at tilbudet er godtatt av forsikringstaker og første premie er betalt. For det enkelte medlem begynner Selskapets ansvar å løpe når vedkommende fyller opptaksvilkårene nedfelt i forsikringsavtalen, er helt arbeidsdyktig og melding om dette er mottatt av Selskapet. Når den forsikrede skal levere helseerklæring til Selskapet gjelder følgende: For medlemmer av en gruppe som skal omfattes av en kollektiv forsikringsavtale begynner Selskapets ansvar å løpe den dagen vedkommende fyller opptaksvilkårene nedfelt i forsikringsavtalen, og forsikrede har avgitt helseerklæring som godkjennes av selskapet. søknaden. Forsikringen begynner å gjelde når første forsikringspremie for vedkommende er betalt Når den forsikrede ikke skal levere helseerklæring til Selskapet gjelder følgende: For medlemmer av en gruppe som skal omfattes av en kollektiv forsikringsavtale begynner Selskapets ansvar å løpe den dagen vedkommende fyller opptaksvilkårene nedfelt i forsikringsavtalen, og forsikringstaker har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende fyller opptaksvilkårene nedfelt i forsikringsavtalen. På bakgrunn av helseopplysninger som foreligger på søknadstidspunktet kan selskapet ta forbehold om ansvar for sykdom, skade eller lyte eller gi avslag på Behandlingsforsikring Side 2 av 10

3 3.SIKKERHETSFORSKRIFTER 3.1 FORBEHOLD OM TILPASNING AV PREMIEN VED RØYKING VED INDIVIDUELLE FORSIKRINGER Prisen på forsikringen er avhengig av om forsikrede røyker eller ikke røyker daglig. Dersom forsikredes røykevaner endres i forhold til det som opprinnelig lå til grunn for premieberegningen, plikter den forsikrede å melde fra om endring av forholdet. Blir ikke slik melding gitt senest ved første premiebetaling etter at endringen fant sted, og fører forsømmelsen til at premien ikke blir forhøyet, vil selskapets ansvar for ethvert forsikringstilfelle bli forholdsmessig nedsatt, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven OPPLYSNINGSPLIKTEN OG KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER 4.1 FORSIKRINGSTAKERENS OG DEN FORSIKREDES PLIKT TIL Å GI OPPLYSNINGER OM RISIKOEN Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen jf FAL 13 1a. Forsikringstakeren og den forsikrede plikter å gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av 4.2 KONSEKVENSER AV Å GI URIKTIGE OPPLYSNINGER Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort jfr. bestemmelsene i FAL kapittel 13. Selskapets rett til å sette ned ansvaret gjelder uten tidsbegrensning. Blir forsikringen kjent ugyldig, tilbakebetales ikke innbetalt premie til forsikringstaker. Eventuelle utbetalinger for skal tilbakebetales til Selskapet. Selskapet kan motregne. 5.REGISTRERING OG FORMIDLING AV HELSEOPPLYSNINGER/MEDISINSK DOKUMENTASJON Helseopplysninger/medisinsk dokumentasjon som selskapet mottar kan registreres og videreformidles til de valgte behandlingssteder. 6.BEHANDLINGSSTEDETS ANSVAR Sykehusene hvor behandling finner sted, har forsikringsdekning for konsekvenser av eventuelle feil eller uhell som måtte skje under behandlingen. Også spesialister utenfor sykehus som behandler forsikrede fra Selskapet skal ha slik forsikringsdekning. De økonomiske konsekvenser som følge av feil eller uhell som måtte oppstå i forbindelse med behandlingen er behandlingsstedets ansvar, ikke Selskapets. Selskapet er heller ikke ansvarlig for mèn eller andre skader av ikkeøkonomisk art. 7.HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder behandling utført i Norden. Finner ikke Selskapet ledig kapasitet/kompetanse innenfor sitt sykehusnettverk i Norden, kan forsikrede henvises til behandling i Europa forøvrig, fortrinnsvis så nært Norge som mulig. Behandlingsforsikring Side 3 av 10

4 8.HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringsbeviset viser hvilke dekninger i disse forsikringsvilkårene som gjelder for den enkelte avtale. Forsikringen kan omfatte: Dekning Standard Total Behandlingsformidling x x Behandlingsgaranti x x Billeddiagnostikk x x Konsultasjon hos legespesialist x x Operasjon dagkirurg x x Operasjon sykehusinnleggelse x x Kreftbehandling x x Medisinsk behandling på sykehus x x Ny medisinsk vurdering (Second opinion) x x Medisinsk rehabilitering x x Refusjon av utgifter x x Fysioterapeut/Manuell terapeut x Kiropraktor/Naprapat x Psykolog x Krisepsykologi x Reiseledsager x 8.1 HVA ER DEKKET Behandlingsformidling Forsikringen gir tilgang til Selskapets kompetanse som behandlingsformidler, som gir forsikrede behandling med høy kvalitet innenfor de behandlingsgarantier Selskapet gir Behandlingsgaranti Første dekningsmessige behandling hos spesialist, skal finne sted innen 14 virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. Eventuell videre behandling, som utføres på sykehus eller som dagkirurgi, skal finne sted innen 21(14 ved Total) virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuell annen medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. Dersom Selskapet ikke overholder behandlingsgarantien vil den forsikrede ha krav på kr. 500, pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, dog ikke lenger enn i 30 dager. Behandlingsgarantien gjelder ikke dersom: forsikrede ikke aksepterer første behandlingstilbud fra Forsikringsgiver forsikrede ønsker behandling på et tidspunkt etter utløpet av behandlingsgarantien behandlingen må utsettes på grunn av medisinske årsaker forsikrede ikke møter til avtalt behandling Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk etter henvisning av lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. Behandlingsforsikring Side 4 av 10

5 Røntgen CT MR Ultralyd Mammografi Benskjørhetsmåling Konsultasjon hos legespesialist Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet Operasjon dagkirurgi Dagkirurgisk, operativt inngrep hos spesialist eller på sykehus etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet. Dekningen omfatter: Utgifter til operativt inngrep som ikke krever innleggelse Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater Operasjon sykehusinnleggelse Utredning, operasjonsforberedende undersøkelser eller operasjoner utført på sykehus, etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet. Dekningen omfatter: Utgifter til operativt inngrep Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen på sykehuset Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater Kreftbehandling Forsikringen dekker utgiftene til medisinsk nødvendig undersøkelse og behandling av kreft, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift. Det må foreligge henvisning fra lege og innleggelsen/behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet. Dekningen omfatter: Utgifter til diagnostisering, operasjon og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert cellegift og strålebehandling. Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med behandlingen. Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under behandlingen på sykehuset. Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater. Dekningen omfatter også brystrekonstruksjon ved bruk av implantat (ikke vevstransplantasjon) etter hel eller delvis mastektomi som følge av brystkreft som er behandlet under forsikringen Medisinsk behandling på sykehus Forsikringen dekker utgifter til medisinsk nødvendig behandling av fysiske (somatiske) sykdommer som krever overnatting på sykehus. Den forsikrede må ha henvisning fra lege og behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet. Dekningen omfatter: Utgifter til medisinsk behandling, av somatiske sykdommer, som krever overnatting på sykehus Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med behandlingen Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under behandlingen på sykehuset Behandlingsforsikring Side 5 av 10

6 8.1.9.Ny medisinsk vurdering (Second opinion) Ved særlig alvorlig sykdom eller skade, eller særlig risikofylt behandling, har den forsikrede har rett til å benytte forsikringen til én ny medisinsk vurdering hos legespesialist per forsikringstilfelle. Forhåndsgodkjennelse må innhentes hos Selskapet Medisinsk rehabilitering Rehabilitering i et rehabiliteringssenter i Skandinavia i inntil 14 dager. Rehabiliteringen må være en direkte følge av og en nødvendig del av operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet Refusjon av behandlings og reiseutgifter Undersøkelse og behandling For forhåndsgodkjent undersøkelse og behandling hos legespesialist og sykehusinnleggelse, operasjoner, kreftbehandling og rehabilitering betaler Selskapet alle utgifter direkte til spesialist/sykehus. Reiseutgifter Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter i forbindelse med spesialistbehandling, sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering. Ved spesialistbehandling må reisen være minimum 15 mil hver vei for at reiseutgiftene skal dekkes. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser. Reise /overnattingsutgifter må forhåndsgodkjennes av Selskapet og skje på rimeligste måte. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn. Forsikringen dekker ikke reiseutgifter i forbindelse med behandlinger nevnt i vilkårets punkt Selskapet dekker ikke private utgifter eller utgifter til alkohol, tobakk, snus, etc Behandling hos fysioterapeut/manuell terapeut, kiropraktor og/eller naprapat (Gjelder kun ved Total) Utgifter til fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor og naprapat betales av forsikrede og refunderes av Selskapet etter fremleggelse av originalkvitteringer. Første dekningsmessige behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat og manuell skal finne sted innen 5 dager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen. Dekningen omfatter utgifter til offentlige godkjente og tilskuddsberettigede behandlingsformer hos autorisert fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor og naprapat: inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuell terapeut inntil 12 behandlinger hos kiropraktor/naprapat Selv om ulike behandlingsformer benyttes for samme tilfelle, kan samlet antall behandlinger ikke overstige 24 behandlinger totalt. Forsikrede må være symptomfri i minst 12 måneder fra behandlingen er avsluttet og til nye behandlinger for samme skade/sykdom kan kreves dekket under forsikringen. Forsikrede må ha henvisning fra lege og behandlingen skal forhåndsgodkjennes av Selskapet. Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om Medisinsk rehabilitering foreligger Psykologibehandling (Gjelder kun ved Total) Behandling hos psykolog for lettere psykiske lidelser etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker inntil 10 konsultasjoner per forsikringstilfelle. Behandlingen må forhåndsgodkjennes av Selskapet. Unntatt fra psykologibehandling er: Psykoser Schizofreni Personlighetsforstyrrelser Manisk depressiv lidelse Alvorlig depresjon Behandlingsforsikring Side 6 av 10

7 Andre alvorlige psykiske lidelser Alkoholisme/narkomani/medikamentmisbruk Forsikrede må være symptomfri i minst 12 måneder fra behandlingen er avsluttet og til nye behandlinger for samme skade/sykdom kan kreves dekket under forsikringen. Ved en plutselig, uforutsett hendelse som skaper en psykologisk krisereaksjon, kan forsikrede kontakte Selskapet uten henvisning fra lege. Selskapet videreformidler til krisepsykolog som tar stilling til videre behandlingsopplegg. Dette gjelder også for forsikredes ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand Reiseledsager (Gjelder kun ved Total) Reise og overnattingsutgifter ved sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering dekkes for en nær pårørende når forsikrede er under 18 år eller det er medisinsk nødvendig. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn. Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser. Reiseledsager skal godkjennes i forkant av Selskapet. Selskapet dekker ikke reiseledsagers utgifter for alkohol, tobakk, snus, etc. 9.HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER Forsikringsgiver dekker ikke utgifter til: Akutt/øyeblikkelig hjelp eller direkte oppfølging etter slik behandling/hjelp Allmennlege / fastlege eller spesialist i allmennmedisin Behandling som ikke er medisinsk nødvendig, eller som er av eksperimentell og/eller utprøvende karakter Behandling av tenner, tannsykdommer eller tannskade, uansett årsak Behandling av rusmiddel og medikamentavhengighet samt sykdom eller ulykkesskade som er forårsaket av alkohol, andre rusmidler, søvnmiddel eller narkotiske midler Organtransplantasjoner og organdonasjon Behandling av, og komplikasjoner i forbindelse med graviditet, forløsning, abort, sterilisering og kjønnsskifte Fertilitetsundersøkelser og behandlinger av infertilitet inklusive invitro og eggdonasjon Høreapparat, briller, kontaktlinser, synstest, samt kirurgiske inngrep, inklusive laserkirurgi med formål å korrigere brytningsfeil i øyet, nær og langsynthet, når dette ikke skyldes en erstatningsmessig skade Utredning og behandling av snorking og søvnapné Utredning og behandling av myalgisk encefalopati ME Utredning og behandling av ADHD Behandling av overvekt / fedmeoperasjon Fjerning av føflekker hvor det ikke er mistanke om malignitet Vaksinasjon, bedriftshelsetjeneste og helsesjekk Homøopati, osteopati, akupunktur og andre alternative behandlingsformer Behandling ved sykdom/skade som inntreffer som følge av at forsikrede deltar i væpnede styrker Medisinske hjelpemidler Avtalt konsultasjon, behandling og reisekostnader når forsikrede ikke møter, alternativt avbestiller senere enn 24 timer før avtalt konsultasjon eller behandling. Avtalt operasjon dersom forsikrede ikke møter, alternativt avbestiller senere enn en uke før avtalt operasjon. Kostnader for legeuttalelser som ikke er begjært av Forsikringsgiver Sykehusbehandling og operasjoner som ikke er forhåndsgodkjent av Forsikringsgiver Behandling av sykdommer som omfattes av smittevernloven Behandlingsforsikring Side 7 av 10

8 Kronisk dialysebehandling Kosmetisk behandling og plastiske operasjoner eller følger av disse, såfremt det ikke er en følge av erstatningsberettiget sykdom eller ulykkesskade Diet / kostholdsveiledning 10.BEGRENSINGER 10.1 SYKDOMMER MED MEDISINSK SAMMENHENG Flere sykdomstilfeller med medisinsk sammenheng regnes som ett forsikringstilfelle, dog ikke dersom den forsikrede har vært behandlings og symptomfri i mer enn 12 sammenhengende måneder KRIG OG POLITISKE UROLIGHETER I tillegg til de generelle avtalebestemmelsene gjelder følgende begrensninger ved krig og politiske uroligheter. Forsikringen gjelder ikke for sykdom/skade som gir seg til kjenne innen 1 år etter opphold i et land der det er krig eller uroligheter, og som kan anses å være en følge av krigen eller urolighetene. Hvis det bryter ut krig eller uroligheter mens den forsikrede oppholder seg i området, gjelder forsikringen i de 3 første månedene under forutsetning av at han/hun ikke deltar i krigen eller urolighetene ERSTATNINGSMESSIGE BEGRENSNINGER Forsikringen gjelder ikke for skade som skyldes kjernefysisk eksplosjon eller radioaktiv stråling som har forbindelse med virksomhet der den forsikrede er sysselsatt. Behandlingens totale kostnader er begrenset til kr. 1. mill per skadetilfelle (gjelder kun ved Standard) 11.MELDING OM SKADE Ved behov for hjelp ved sykdom eller ulykkesskade som krever behandling og som dekkes av forsikringene, skal den forsikrede kontakte Selskapet. Selskapet har rett til å innhente nødvendige opplysninger fra leger, sykehus med flere for å kunne tilby aktuell behandling. Den forsikrede plikter å fremskaffe de opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet skal kunne ta stilling til videre behandling. 12.ERSTATNINGSREGLER Forsikringsgiver dekker behandlingsmetoder som er alminnelig akseptert i det medisinske fagmiljøet i Norge som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Hvis behandlingen blir mer omfattende eller utgiften blir større enn det som er ansett som nødvendig, kan Selskapet redusere erstatningen til normalt nivå Behandlingsforsikring Side 8 av 10

9 13.DEFINISJONER OG FAGUTTRYKK Forsikringstaker Forsikringstaker er den som inngår en forsikringsavtale med Selskapet. Forsikringstaker har eiendomsrett og disposisjonsrett over forsikringen. Forsikrede Forsikrede er den person hvis helse forsikringen gjelder for. Selskapet Selskapet er den forsikringsgiveren som utsteder forsikringsdokumentene og inngår forsikringsavtalen med forsikringstakeren. Individuell forsikringsavtale Forsikring som omfatter enkeltpersoner inngått på individuelt grunnlag. Kollektiv forsikringsavtale Forsikring som omfatter personer i en nærmere angitt gruppe. Medlemmer Medlemmer er de forsikrede i en kollektiv forsikringsavtale som fyller opptaksvilkårene nedfelt i forsikringsavtalen. Arbeidsfør/arbeidsdyktig Med arbeidsfør menes at vedkommende er helt arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling. Den som er helt eller delvis sykmeldt eller mottar stønad fra Folketrygden for hel eller delvis arbeidsuførhet, regnes ikke under noen omstendighet som fullt arbeidsdyktig. Norden Norden omfatter i denne forsikringen Norge (eksklusiv Svalbard), Sverige, Finland og Danmark (eksklusive Grønland og Færøyene). Forsikringstiden Forsikringstiden er den tiden den avtalte forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for 1 år av gangen. For den enkelte forsikrede, som er del av en gruppeavtale, menes forsikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppen forsikringsavtalen omfatter. Forsikringstilfelle Forsikringstilfelle starter på det tidspunkt da forsikrede blir undersøkt eller oppsøker behandler for dekningsmessig sykdom eller skade. Flere sykdomstilfeller og skader med klar medisinsk sammenheng regnes som ett forsikringstilfelle. Henvisning Henvisning er et skjema som fylles ut av offentlig godkjent behandler med henvisningsrett. Henvisningen skal dokumentere nødvendig medisinsk indikasjon for å starte behandling. Allmennlege Lege i primærhelsetjenesten som ikke er spesialist, ofte kalt primærlege eller allmennpraktiker. Spesialist i allmennmedisin regnes som allmennlege. Legespesialist Offentlig registrert og godkjent legespesialist. Spesialist i allmennmedisin regnes som allmennlege. Pasient Person som undersøkes og/eller behandles for et medisinsk tilfelle av offentlig godkjent helsepersonell. Sykehus En institusjon med offentlig godkjenning som sykehus, for behandling av syke og skadede personer. Sykdom Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer som gir eller vil gi, kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysiologisk funksjonsevne, og som oppleves som behandlingstrengende av den syke og dennes lege. Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås en skade på kroppen ved en plutselig uventet ytre hendelse ulykkestilfellet. Kreft Ondartet sykdom som manifesterer seg ved uhemmet, ikke kontrollerbar cellevekst og dannelse av svulster som infiltrerer, ikke er innkapslet og som kan danne dattersvulster (metastaser). Leukemi og maligne lymfomer er også kreft. Diagnosen skal stilles av offentlig eller privat sykehus eller spesialist godkjent av Selskapet, ved hjelp av mikroskopisk undersøkelse av deler av kroppsvev eller væske. Behandlingsforsikring Side 9 av 10

10 Lettere psykiske lidelser Lettere psykiske lidelser er angstlidelser, lett moderat depresjon, fobier, tvangslidelser og psykiske reaksjoner på livshendelser. Behandling Behandling må være forsvarlig og risiko samt kostnader må stå i forhold til nytteeffekten. Sykehusinnleggelse Behandling og/eller undersøkelse på sykehus, når behandlingen eller undersøkelsen av medisinske årsaker nødvendiggjør at pasienten ligger på sykehuset over minst en natt. Fysikalsk behandling Fysioterapi, manuell terapeut, kiropraktor og naprapatbehandling etter aksepterte behandlingsmetoder av fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor eller naprapat med offentlig godkjenning. Kosmetisk behandling Behandling som ikke er medisinsk nødvendig og som er utført med det formål å modifisere pasientens utseende i favør av det som denne oppfatter som mer tilfredsstillende. Rehabilitering Behandling/tiltak for å trene opp funksjoner utført av offentlig godkjent helsepersonell. Øyeblikkelig hjelp En uforutsett akutt sykdom/skade eller en akutt forverring av kjent sykdom, som krever umiddelbar behandling. Behandlingsforsikring Side 10 av 10

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2.Når forsikringen gjelder... 2 3.Sikkerhetsforskrifter... 3 4.Opplysningsplikten og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV.

KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. KUNDESENTER +47 66 81 84 40. VOLVIA.CARE@VOLVIA.NO WWW.VOLVIA.NO 170-203 2008-01-01 JERLOV. VI HAR SPESIALISERT OSS PÅ VOLVOS BILER I OVER FEMTI ÅR. NÅ HAR VI BEGYNT MED MENNESKER OGSÅ. Det var Volvo som

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Vilkårsett Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Innhold 0. Generelt om vilkårene............................. 2 1. Bakgrunn..................................... 2

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Norsk Sykepleier Forbund

Norsk Sykepleier Forbund Norsk Sykepleier Forbund Innhold 1. Hvem forsikringen omfatter 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 3. Når forsikringen gjelder fra 3 4. Hva forsikringen kan omfatte 3 4.1. Dekningsskjema 3 4.2. Ytelsesskjema

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2015 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05)

Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) Forsikringsbestemmelser (Gjelder fra 01.01.05) 29 Innhold Generelle forsikringsbestemmelser................................................ 3 Særskilte forsikringsbestemmelser Dødsfall.....................................

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer