NPE og legemiddelområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NPE og legemiddelområdet"

Transkript

1 NPE og legemiddelområdet Seksjonssjef Elin Melvær Drug Safety Forum

2 NPEs oppgaver NPE er en statlig etat underlagt Helse og omsorgsdepartementet. Se NPE har tre forskriftsfestede oppgaver: avgjøre om erstatningssøkere har krav på erstatning og beregne erstatningens størrelse bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten informere om pasientskadeordningen til pasienter, helsetjenesten og publikum

3

4 Kort om NPE og oppdraget for legemiddelprodusentene NPE behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk og vaksiner Dette gjør vi på oppdrag for to private selskaper som er ansvarlige for å erstatte legemiddelskader, henholdsvis Norsk Legemiddelforsikring (NLF) og Legemiddelforsikringspoolen (LMP). Produsent av legemiddel plikter gjennom medlemskap i Legemiddelansvarsforsikringen (LAF) å ha forsikring for legemiddelansvaret. Det samme gjelder importør av legemiddel når produsenten ikke har slik forsikring. Via fullmakt som erstatningssøker underskriver på skademeldingsskjemaet, kan vi utlevere opplysninger til innklaget instans, forsikringsgiver og Finansklagenemnda i konkrete tilfeller.

5 Avtalepartene Norsk Legemiddelforsikring (NLF) Hjemmeside: Heleid av Legemiddelansvarsforeningen (LAF) Ansvarlig for saker i perioden: etter med visse unntak. Legemiddelpoolen, en del av Finans Norge Ansvarlig for saker i perioden: , skader med konstateringstidspunkt , serieskader for fire ulike legemidler

6 Legemiddelforsøk Ved legemiddelforsøk: Legemiddelforsikringen dekker skader forårsaket av forsøket, f.eks. bivirkninger av selve legemidlet, prosedyrer knyttet til forsøket, eller annen behandling i den forbindelse. Pasientskadeordningen dekker pasientskader som er voldt under medisinsk forsøksvirksomhet og der det har skjedd en behandlingssvikt.

7 Avgrensning Skader som skyldes feilbehandling, herunder feil forskrivning, dosering, oppfølging mv. fra lege, faller inn under NPEs (Statens) erstatningsansvar for pasientskader.

8 Eksempel på legemiddelsaker Legemiddel - bivirkning av Microgynon medhold En ung kvinne brukte p-pillen Microgynon. Hun utviklet hjerneslag fire år etter at hun begynte med p-pillen. NPE konkluderte med at dette er en sjelden og alvorlig bivirkning av legemiddelet, og hun fikk medhold. Legemiddel - bivirkning av Zyprexa og Trilafon avslag En mann utviklet skjelving og stivhet i kroppen etter behandling med legemidlene Zyprexa og Trilafon. NPE konkluderte med at parkinsonliknende symptomer er en vanlig bivirkning som går tilbake av seg selv når pasienten slutter å ta legemiddelet og mannen fikk avslag.

9 Antall mottatte saker halvår Offentlig helsetjeneste Privat helsetjeneste Legemiddelsaker Antall saker halvår År

10 Saksbehandlingen hos NPE NPE behandler legemiddelsakene på vegne av legemiddelforsikringen NPE er et offentlig forvaltningsorgan Ansvarsspørsmålet i legemiddelsakene vurderes etter produktansvarslovens 3 om legemiddelansvaret eller etter pasientskadeloven i NPE-sakene, og utmålingen skjer etter skadeserstatningsloven. I praksis følger saksbehandlingen i NPE de samme prinsipper som forvaltningsloven, så langt det lar seg gjøre, også når ansvaret vurderes etter produktansvarsloven.

11 Saksbehandlingen hos NPE Pasienten/erstatningssøker sender skademeldingsskjema til NPE NPE innhenter alle journaler fra behandlingsstedene og uttalelse fra produsenten Saken vurderes av medisinsk sakkyndig (eksterne i legemiddelsakene) Erstatningssøker blir fortløpende informert og får mulighet til å kommentere og komme med opplysninger underveis Avgjørelsen treffes på bakgrunn av den samlede dokumentasjonen

12 Saksbehandlingen i NPE Vi har en aktiv tilnærming til sakene Vi følger forvaltningsrettslige prinsipper Vi forsøker å holde god flyt og fremdrift Vi ønsker å være tilgjengelige og bruke telefonen aktivt der det passer Vi jobber med brukermedvirkning

13 Klagemuligheter Siden erstatningskrav ved legemiddelskade kan behandles både som pasientskadesak og som legemiddelsak, er det ulike klagemuligheter: Hvis saken er behandlet som en pasientskadesak, skal klage på vedtaket sendes til Pasientskadenemnda (PSN). Ved behandling av legemiddelsakene utfører NPE oppdrag for NLF og LMP. NLF er i hovedsak ansvarlig for skader skjedd etter 1. januar Klage er blant annet avhengig av når skaden har skjedd. Hvis ansvarlig selskap er Legemiddelforsikringspoolen (LMP) kan erstatningssøker klage til Finansklagenemnda. Hvis ansvarlig selskap er Norsk Legemiddelforsikring (NLF), er det ikke mulighet til å klage på avgjørelsen. Er det ønskelig gå videre med saken, må vedkommende gå til rettssak (forliksklage, eventuelt stevning).

14 Saksbehandlingen skritt for skritt i NPE sakene

15 Produktansvarsloven 3.3 Gjelder legemidler gitt til forbruk etter Lovens hovedregel er at pasienten har krav på erstatning når skaden skyldes legemiddel. Unntak: skaden er oppstått ved uriktig bruk av legemidlet eller lignende skaden er en følge av at legemidlet ikke har virket skaden skyldes en bivirkning som det etter en konkret vurdering er rimelig at skadelidte selv bærer følgene av

16 Unntak skaden er en følge av: feilekspedering, forveksling eller annen forsømmelse på apotek, hos lege, i sykehus eller annet omsetningsledd er voldt på annen måte enn påregnelig bruk av legemidlet, bruk i strid med forsvarlig og spesifisert advarsel eller uriktig bruk som skyldes forsømmelse av legen ved feilordinasjon eller mangelfull veiledning ingen eller mangelfull effekt av legemidlet skyldes bivirkning som det i den skadelidtes situasjon er rimelig at han selv bærer følgene av. Ved vurderingen legges det vekt på hans helsetilstand før bruken, legemidlets betydning for hans sykdom, legemidlets forutsatte og faktiske virkninger, skadens art og omfang og forholdene ellers. ved forsøksskader gjelder likevel ikke unntakene

17 Pasientskadelovens 2 tredje ledd Utgangspunktet er ansvarsgrunnlaget i psl 1 og 2, «svikt» ved behandlingen Rimelighetsregelen i 2 tredje ledd ansvar når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Momenter ved vurderingen: -hvor nødvendig var behandlingen -hvor stor var risikoen for komplikasjoner -skadens art og omfang

18 Oppsummering, vilkår for å få erstatning Etter pasientskadeloven: det må ha skjedd en «svikt» i behandlingen Tapet må være minst kr Etter produktansvarsloven: en «bivirkning» som det ikke er rimelig at du skal tåle - en noe mildere bevisregel, ikke krav til «svikt» Ikke krav til tapets størrelse Alltid krav om årsakssammenheng (minst 50 %)

19 Vaksineskader Vaksiner som inngår i det nasjonale vaksineprogrammet er såkalte anbefalte vaksiner i henhold til pasientskadeloven. Per i dag omfatter dette barnevaksinasjoner vaksinasjoner mot sesonginfluensa for særskilte risikogrupper vaksinasjoner mot pandemisk influensa Staten tar ansvaret i saker knyttet til disse vaksinene. Det er de mildere bevisreglene som gjelder.

20 Erstatningsberegningen Økonomisk tap: F.eks. økte utgifter til legebehandling, legemidler, transport og lignende. Andre forhold kan være inntektstap, pleie og omsorg eller tap av forsørger. Menerstatning: Det kan gis erstatning selv om det ikke er noe økonomisk tap, såkalt menerstatning. Det kreves varig og betydelig skade. Erstatningens formål er å kompensere for redusert livskvalitet og livsutfoldelse.

21 Erstatningsberegningen I erstatningsberegningsfasen har vi skjemaer tilgjengelig som erstatningssøker kan fylle ut for å hjelpe oss å finne grunnlag for korrekt erstatning. Erstatningssøker kan i denne fasen av saken få dekket utgifter til advokatbistand.

22 Regress Det kan være grunnlag for regress mot legemiddelforsikringen når saken behandles etter NPE ordningen. Legemidlet må være årsak til skaden Vi sender varsel så snart vi har kjennskap til forholdet

23 Samarbeid Vi forsøker å begrense mengden informasjon til dere Vi er opptatt av personvern Pasienten skal kunne lese og forstå svaret vi får fra dere, hjelp oss å skrive klarspråk Vi mottar gjerne innspill og svarer på spørsmål så langt vi kan

24 Litt statistikk Se gjerne på NPEs nettside:

25 Pandemrix status Awarded Rejected Dismissed In progress Total cases Paid i NOK Age Total number of cases Awarded Rejected Number of resolutions Pursuant percent Paid i NOK ,4 % ,9 % Total ,5 %

26 Rene legemiddelsaker (ikke NPE-saker) - vaksine - vedtak ATC-kode Legemiddel Medhold Avslag Sum J07BC01 Engerix-B GlaxoSmithKline inj. Engerix B 6 6 J07BB02 Begrivac Chiron Behring inj. FLUARIX 1 1 J07CA06 Infanrix-Polio+Hib GlaxoSmithKline pulv. og væske til inj. INFANRIX-POLIO- HIB 1 1 J07BB02 Influvac Solvay inj. Influvac 1 1 P01BB51 Malarone GlaxoSmithKline tabl. MALARONE,DITEBOOSTE R, STAMARIL, HAVRIX,DUKORAL MM 1 1 J07AH03 Meningovax A+C Sanofi Pasteur MSD pulv. og væske til inj. Meningovax A+C 2 2 J07AL01 Pneumovax Sanofi Pasteur MSD inj. Pneumovax og Influvac 1 1 J07CA02 Boostrix Polio GlaxoSmithKline inj. POLIOVAKSINE 1 1 Ikke registrert TRIPPELVAKSINE (Trivax AD J07AJ51) 1 1 J07BC20 Twinrix Paediatric GlaxoSmithKline inj. TWINRIX 1 1 J07BC20 Twinrix Voksen GlaxoSmithKline inj. Twinrix A+B 1 1 Ikke registrert Ukjent (vaksinert mot polio, stivkrampe og hepatitt A) 1 1 J07BB02 Begrivac Chiron Behring inj. VAXIGRIP 1 1 Sum

27 Takk for meg!

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning 1.1.1988

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006)

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innst. O. nr. 46 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr.

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning 156 60

Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning 156 60 Originalartikkel Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning 156 60 BAKGRUNN Pasienter som rammes av legemiddelskader, kan i henhold til pasientskadeloven og produktansvarsloven søke erstatning hos

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M.

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. 1. Innledning 1.1. Skade/erstatning 1.2. Erstatningskrav fra fornærmede 1.3. Bistandsadvokater 2. Generelt erstatningsmessige prinsipper 2.1. Bevisbyrde 2.2. Tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE TRAFIKKSKADER Advokatfirmaet Salomon Johansen AS Advokat Thomas Benestad 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon vedrørende trafikkskadesaker, både

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Nemndas leder Sissel Endresen har ordet

Nemndas leder Sissel Endresen har ordet Årsrapport 2012 Innhold Nemndas leder Sissel Endresen har ordet... 4 Sammendrag... 7 Pasientskadenemndas oppgaver... 7 Prosjektarbeid i Pasientskadenemnda... 8 Nemnda... 11 Sekretariatet... 12 Nyansatte

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51. President: Sigvald Oppebøen Hansen

Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51. President: Sigvald Oppebøen Hansen Em. 6. mars Endringer i pasientskadeloven 309 Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 21): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer

Detaljer