Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen"

Transkript

1 Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste

2 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell skade, har NPE siden 2009 hatt ansvaret for å behandle erstatningssakene også for privat helsetjeneste. Dette betyr at alle pasienter som krever erstatning for pasientskade skal behandles etter de samme erstatningsreglene uansett om skaden har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste. I NPE er privat helsetjeneste en egen del av ordningen, og den har sitt eget regnskap adskilt fra forvaltningen av offentlig helsetjeneste. Forutsetningen for finansieringsordningen er at de private helseaktørene dekker kostnader til behandling av sakene (driftsutgifter) og eventuelle erstatningsutbetalinger gjennom innbetaling av årlige tilskudd til NPE. Tilskuddssatsene er fastsatt i forskrift av Helse- og omsorgsdepartementet, og beregnes ut fra risiko i helsepersonellgruppene. Etter en naturlig økning i antallet saker fra 2009 til 2010, opplevde vi en stagnasjon i saksmengden i I 2012 var det en økning i saksmengden på hele 40 prosent sammenliknet med nivået i 2010 og Vi ser ingen grunn til å dramatisere dette. Pasientskadeordningen hadde samlet en økning i saksmengden på drøyt 18 prosent i 2012, og økningen var hele 16 prosent for saker knyttet til den offentlige helsetjenesten. Den private helsetjenesten har vært del av ordningen i kun fire år, og derfor er det ikke oppsiktsvekkende at økningen for privat sektor er større. Utviklingen i saksmengden per utgangen av mai 2013, indikerer samme nivå på antall meldte saker som i Rolf Gunnar Jørstad direktør Norsk pasientskadeerstatning Dette er det andre gangen vi lager en statistikkrapport for privat helsetjeneste. Vi håper det gir en enkel og grei oversikt over denne delen av vår virksomhet. Dersom du har forslag til endringer, tar vi gjerne i mot innspill på e-post til seniorrådgiver Mette Willumstad Thomsen God lesing!

3 Innhold Antall mottatte saker 4 Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade i helsevesenet, og avgjør om pasienten har krav på erstatning og erstatningens størrelse. NPE har ca. 150 ansatte. Telefon: Privat helsepersonell: Servicesenteret: Medhold og avslag 6 Medisinsk område 7 Medholdssakene 8 Mottatte saker: Helsepersonellgrupper 10 Vedtak: Helsepersonellgrupper 12 Eksempler på saker 10, 11 og 14 Erstatningsutbetalinger 15 Regnskap 16 Besøksadresse Wergelandsveien 1, Oslo Postadresse Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo Følg oss på: facebook twitter Foto: Nils S. Aasheim Stockbyte NPEs statistikk for helsetjeneste - 3

4 Mottatte saker Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 1446 saker i løpet av de fire årene privat helsetjeneste har vært en del av pasientskadeordningen. Dette utgjør åtte prosent av den totale saksmengden i NPE I 2009 ble det registrert 283 nye saker. I 2010 og 2011 ble det mottatt henholdsvis 345 og 341 saker. I 2012 har antallet økt til 477. Økning i antall mottatte saker har vært forventet og kan sannsynligvis forklares med økt kjennskap til ordningen. Alder og kjønn Det er en overvekt av kvinner blant erstatningssøkerne med en andel på 66 prosent. Til sammenlikning er kvinneandelen blant erstatningssøkere innenfor offentlig helsetjeneste på 55 prosent. Ved nærmere gjennomgang av sakene, ser vi at kvinner dominerer de største medisinske områdene. Innenfor odontologi utgjør kvinnene 65 prosent, plastikkirurgi og kosmetisk behandling har en kvinneandel på 87 prosent, mens den utgjør 66 prosent innenfor øyesykdommer/øyekirurgi. Gjennomsnittsalder er 44 år både for kvinner og menn. Det er omtrent som i offentlig helsetjeneste. Den eldste som har krevd erstatning er 88 år, mens den yngste er under ett år. Geografisk fordeling Oversikt over hvor pasientene har blitt behandlet viser at alle fylker er representert. Den største andelen pasienter er behandlet i Oslo. Akershus, Hordaland og Rogaland kommer på de neste plassene. Tidspunkt for skaden og regelverk I 47 prosent av sakene har skaden som pasienten krever erstatning for, skjedd for under fire år siden. Fire prosent av skadene er 20 år eller eldre. Skadetidspunktet har betydning for hvilket regelverk saken blir behandlet etter. Under fire år siden: 47 % Mellom fire og 19 år siden: 49 % 20 år eller lenger siden: 4 % Skader som har skjedd etter 1. januar 2009 behandles etter pasientskadeloven. Skader som har skjedd før dette tidspunktet skal vurderes etter alminnelig erstatningsrett. Fylke Antall Prosent Østfold % Akershus % Oslo % Hedmark 56 4 % Oppland 49 3 % Buskerud 65 4 % Vestfold % Telemark 31 2 % Aust-Agder 20 1 % Vest-Agder 52 4 % Rogaland % Hordaland % Sogn og Fjordane 12 1 % Møre og Romsdal 69 5 % Sør-Trøndelag 66 5 % Nord-Trøndelag 16 1 % Nordland 47 3 % Troms 37 3 % Finnmark 9 1 % Ikke registrert 23 2 % Totalt % 4 - NPEs statistikk for privat helsetjeneste

5 NPEs statistikk for helsetjeneste - 5

6 Medhold og avslag NPE har fattet vedtak om medhold eller avslag i totalt 948 saker. I alt 333 erstatningssøkere har fått medhold. Dette utgjør en medholdsandel på 35 prosent. Medholdsandelen for offentlig helsetjeneste var 32 prosent i samme periode. Medhold: 35 % Avslag: 65 % Medholdsandelen for kvinner er 34 prosent mens den for menn er 37 prosent. 264 pasienter har klaget på vedtak om avslag. Så langt er 14 av vedtakene omgjort til medhold. I tillegg til de 948 vedtakene, er 173 saker avsluttet uten at medisinske forhold er vurdert. Dette skyldes at det ikke har vært et økonomisk tap på minst 5000 kroner, at kravet var foreldet, at saken falt utenfor ordningen av andre grunner, eller at den ble henlagt. Henleggelse skyldes vanligvis at erstatningssøkeren ikke ønsker videre behandling av saken. Regelverk Medhold Avslag Totalt Medholdsandel Alminnelig erstatningsrett % Pasientskadeloven % Annet % Totalt % I saker som avgjøres etter alminnelig erstatningsrett, må to vilkår være oppfylt: Skaden må skyldes behandlingen, og behandleren kan lastes for skaden. Dette innebærer at det er vanskeligere å få medhold. Av denne grunn skulle en forvente en lavere medholdsandel i disse sakene sammenliknet med saker behandlet etter pasientskadeloven. Forklaringen på at det motsatte er tilfelle (se tabellen over) er sannsynligvis at det blant disse første sakene som er vurdert etter alminnelig erstatningsrett, har vært en del tilfeller som helt opplagt gir rett til erstatning. Etter hvert som flere saker i denne gruppa blir avgjort, vil medholdsandelen antakelig gå noe ned. På sikt forventer vi også færre mottatte saker i denne gruppa. 6 - NPEs statistikk for privat helsetjeneste

7 Medisinsk område Medisinsk område blir registrert i hver enkelt sak med bakgrunn i sykdommen eller lidelsen erstatningssøkeren ble behandlet for da skaden skjedde. Tabellen nedenfor viser antall medhold og avslag innenfor hvert område, og hvor stor andel hvert område utgjør av den totale mengden vedtak. Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Prosent Anestesiologi ,4 % Annet ,1 % Blodsykdommer 1 1 0,1 % Endokrinologi og metabolske forstyrrelse ,4 % Fordøyelsessykdommer 1 1 0,1 % Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering ,7 % Fødselshjelp og kvinnesykdommer ,6 % Gastroenterologisk kirurgi ,7 % Generell kirurgi 1 1 0,1 % Hjertesykdommer 7 7 0,7 % Hudsykdommer ,4 % Infeksjonssykdommer og venerologi 6 6 0,6 % Karsykdommer 2 2 0,2 % Kjevekirurgi og munnhulesykdommer ,5 % Lungesykdommer 2 2 0,2 % Nevrokirurgi 1 1 0,1 % Nevrologi 5 5 0,5 % Nyresykdommer 1 1 0,1 % Odontologi ,0 % Ortopedi ,2 % Plastikkirurgi og kosmetisk behandling ,1 % Psykiatri / psykologi 5 5 0,5 % Radiologi 1 1 0,1 % Revmatologi 2 2 0,2 % Svulster og kreftsykdommer ,1 % Urologi 2 2 0,2 % Øre-nese-halssykdommer 3 3 0,3 % Øyesykdommer ,4 % Totalt ,0 % Tabellen viser at odontologi (tannbehandling) utgjør nesten halvparten av sakene. Plastikkirurgi og kosmetisk behandling er nest størst med tolv prosent. Som sektordiagrammet under viser, utgjør de seks største områdene 88 prosent av den totale mengden vedtak. Odontologi: 47 % Plastikkirurgi og kosmetisk beh.: 12 % Ortopedi: 9 % Øyesykdommer: 8 % Svulster og kreftsykdommer: 6 % Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering: 5 % Annet: 12 % NPEs statistikk for helsetjeneste - 7

8 Medholdssakene I alt 333 erstatningssøkere har fått medhold i kravet om erstatning. Svikt i behandling: 73 % Svikt i diagnostikk: 15 % Smitte eller infeksjon: 7 % Informasjonssvikt: 4 % I 249 av de 333 sakene har NPE begrunnet vedtaket med svikt i behandlingen. Nest hyppigste årsak til medhold er svikt i diagnostikk med 52 saker. Sammenliknet med offentlig helsetjeneste, er andelen svikt i behandling høyere i privat helsetjeneste og andelen svikt i diagnostikk lavere. 14 pasienter har fått medhold på grunnlag av informasjonssvikt. Elleve av sakene er innenfor området plastikkirurgi og kosmetisk behandling. I disse sakene er det konkludert med manglende informasjon om risiko ved behandlingen. De fleste tilfellene gjelder exopeelbehandling (kjemisk peeling mot rynker). Medholdssaker som gjelder svikt i behandlingen eller svikt i diagnostikk blir registrert med en kode som angir den bakenforliggende årsaken til at svikten oppsto. 8 - NPEs statistikk for privat helsetjeneste

9 Årsak til svikt i behandlingen Årsak til svikt i behandling Antall Prosent Mangelfull/manglende behandling % Feil behandlingsteknikk/metode % Ikke indikasjon for operasjon/behandling % Mangelfull journalføring % Annet 14 6 % Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 7 3 % Mangelfull kontroll etter utskrivning 5 2 % Ikke behandlet på riktig sted på kroppen 4 2 % Mangelfull/manglende/feil medisinering 4 2 % Kommunikasjonssvikt/mangelfull informasjon 2 1 % Mangelfull sikring, overvåkning, tilsyn 1 0 % Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 1 0 % Totalt % Oversikten er preget av at 72 prosent av sakene som har fått medhold på grunn av svikt i behandlingen gjelder tannbehandling. Hele 97 prosent av sakene som skyldes svikt i behandlingen på grunn av mangelfull eller manglende behandling er tannlegesaker. Det kan her være snakk om mangelfull behandling over flere år med påfølgende tannskader, eller at spesifikk behandling som brobehandling eller rotfyllinger, har vært mangelfull. I en del tilfeller har tannlegen ikke brukt kofferdam. Kofferdam er en plastduk som legges over tennene ved tannbehandling for å skjerme tannen som behandles fra resten av munnhulen. Når det gjelder feil behandlingsteknikk/metode er 68 prosent tannlegesaker mens tolv prosent er plastikkirurgi eller kosmetisk behandling. Eksempler innen tannlegeområdet er dårlig tilpasning av bro/kroner eller nerveskade i tunge. Ved plastikkirurgi eller kosmetisk behandling er det snakk om brannskader i forbindelse med laserbehandling eller fjerning av for mye vev. Tannlegesakene utgjør 65 prosent av sakene der manglende indikasjon for operasjon eller behandling er registrert. De øvrige sakene er fordelt med en til to saker på en rekke medisinske områder. Når det gjelder gruppa mangelfull journalføring er 64 prosent tannlegesaker, mens 25 prosent gjelder plastikkirurgi eller kosmetisk behandling. Årsak til svikt i diagnostikk Det framgår av tabellen at 47 av 52 saker som gjelder svikt i diagnostikk dreier seg om at funn ikke har blitt fulgt opp eller at utredningen har vært mangelfull. Diagnostisering av kreftsykdommer utgjør en tredjedel av disse sakene. Det kan her være snakk om funn som forhøyede PSA-verdier som ikke er fulgt opp, eller at kliniske symptomer ikke førte til utredning. Tannlegesakene utgjør nesten en tredjedel. Disse gjelder for en stor del forsinket diagnostisering av tannkjøttsykdom selv om det var symptomer. De øvrige er fordelt med få saker på en rekke medisinske områder. Årsak til svikt i diagnostikk Antall Prosent Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning % Feiltolkning av prøvesvar 2 4 % Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 2 4 % Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 1 2 % Totalt % NPEs statistikk for helsetjeneste - 9

10 Mottatte saker: helsepersonellgupper Eksempel øyebehandling Mann i 50-årene kontaktet privatklinikk på telefon pga. «fluer» i synsfeltet. Han fikk beskjed om at det ikke var noe å bekymre seg for, og lot derfor være å bestille time. Tre måneder etter fikk han innskrenket synsfelt på venstre øye, og kontaktet annen lege. Legen mistenkte netthinneløsning, og sendte ham til sykehus hvor diagnosen ble bekreftet og han ble operert neste dag. Han har fortsatt problemer med synet. NPEs vurdering: Pasienten burde vært undersøkt i løpet av et par dager etter at han ringte og meldte om «fluer» i synsfeltet. Dette er ofte første symptom på at man har en rift i netthinnen. Hvis en slik rift ikke blir behandlet, utvikler det seg til netthinneløsning. Dette kunne vært unngått dersom det hadde blitt utført lasersikring NPEs statistikk for privat helsetjeneste

11 Hver mottatt sak blir knyttet til minst en helsepersonellgruppe som vist i tabellen under. Dette fører til at en sak kan bli telt mer enn én gang. Fordelingen for antall mottatte saker og vedtak viser derfor et litt høyere samlet antall enn de fordelingene som ikke er knyttet til helsepersonellgrupper. Mottatte saker fordelt på helsepersonellgrupper Helsepersonellgrupper Antall Prosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste 26 1,8 % Ambulansearbeider 1 0,1 % Fotterapeut 2 0,1 % Fysioterapeut 29 2,0 % Helsesekretær 1 0,1 % Hjelpepleier 2 0,1 % Jordmor 1 0,1 % Kiropraktor 56 3,8 % Kirurger ,4 % Klinisk ernæringsfysiolog 1 0,1 % Optiker 16 1,1 % Ortopediingeniør 5 0,3 % Ortoptist 2 0,1 % Øvrige leger 62 4,2 % Øvrige legespesialister 111 7,6 % Øyespesialister 97 6,6 % Provisorfarmasøyt 2 0,1 % Psykolog 7 0,5 % Radiograf 13 0,9 % Reseptarfarmasøyt 1 0,1 % Sykepleier 14 1,0 % Tannlege uten spes. eller implantat ,8 % Tannleger innen oral kirurgi, medisin, protetikk og implantater ,0 % Tanntekniker 3 0,2 % Uten helsepersonellgruppe 40 2,7 % Totalt ,0 % Som det framgår av tabellen, gjelder nesten halvparten av de mottatte sakene tannbehandling. Kirurger står for nesten 20 prosent av sakene. 51 prosent av kirurgisakene gjelder plastikkirurgi, mens 31 prosent er ortopedi. Øvrige legespesialister og øyespesialister utgjør henholdsvis åtte og sju prosent. Gruppa øyespesialister omfatter også øyekirurgi. Mann i 20-årene ble behandlet med synskorrigerende laserkirurgi. I etterkant var han plaget med tørrhet i øynene og noe uklart syn. Han fikk utført ny laserbehandling. Plagene med tørrhet ble noe bedre etter dette, men han har fortsatt noe svie og sårhet. Han mener han ikke ble godt nok informert om komplikasjonsrisikoen på forhånd. NPEs vurdering: I følge journalen ble han informert om risiko og bivirkninger. Selve laserbehandlingen ble utført etter gjeldende retningslinjer. Risiko for å få smerter, tørre øyne og redusert synskvalitet ligger innenfor hva som må aksepteres. NPEs statistikk for privat helsetjeneste - 11

12 Vedtak: helsepersonellgupper Med utgangspunkt i helsepersonellgrupper blir fordelingen av medhold og avslag som vist i tabellen. Helsepersonellgruppe Medhold Avslag Totalt Medholdsprosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste % Fotterapeut % Fysioterapeut % Helsesekretær % Hjelpepleier % Jordmor % Kiropraktor % Kirurger % Optiker % Ortopediingeniør % Ortoptist % Provisorfarmasøyt % Psykolog % Radiograf % Reseptarfarmasøyt % Sykepleier % Tannlege uten spes. eller implantat % Tannleger innen oral kirurgi, medisin, protetikk og implantater % Tanntekniker % Øvrige leger % Øvrige legespesialister % Øyespesialister % Totalt % Halvparten av vedtakene er knyttet til tannlegesaker. Saker i gruppa kirurger står for 19 prosent, mens øvrige legespesialister og øyespesialister begge utgjør sju prosent av sakene som har fått et vedtak. Den totale medholdsandelen er 35 prosent. Tannlegesakene har en medholdsandel på 42 prosent, og trekker dermed den totale medholdsandelen opp. Medholdsandelen for kirurger er på 35 prosent, mens saker som gjelder øvrige legespesialister og øyespesialister har en medholdsandel på henholdsvis 26 og 18 prosent. De øvrige helsepersonellgruppene er foreløpig for små til å gå inn på medholdsandelen, men samlet sett er den 26 prosent. Tannleger Tannlegesakene omhandler hele spekteret av tannbehandling som rotfylling, kronebehandling, innsetting av broer og implantater, trekking av visdomstenner, samt diagnostisering og behandling av tannkjøttsykdommer. Ved gjennomgang av årsak til medhold, viser det seg at flest pasienter har fått medhold på grunn av mangelfull eller manglende behandling eller undersøkelse. Det er også en rekke saker hvor det er konkludert med at behandlingen er utført feil. I tillegg er journalføringen for dårlig i en del saker. Fysioterapeut Helsepersonellgruppa fysioterapeut omfatter også manuellterapeuter. Sakene omhandler flere former for behandling av nakke, rygg, skuldre, hofte og knær. Flest saker gjelder behandling av nakkeplager. Det er gitt medhold i fem av de 24 sakene i denne gruppa. I tre av sakene er det konkludert med at det ikke var indikasjon for behandlingen som ble gitt, og to saker dreier seg om forsinket diagnostisering av henholdsvis hofteartrose og avrevet sene NPEs statistikk for privat helsetjeneste

13 Kiropraktor Det er fattet vedtak i 33 saker for helsepersonellgruppa kiropraktor. De fleste av disse sakene dreier seg om behandling av rygg eller nakke. Pasientene mener det har oppstått en forverring av tilstanden som ble behandlet, eller at behandlingen har forårsaket andre tilstander, som for eksempel hjerneinfarkt. Det er kun gitt medhold i to saker. I disse sakene har NPE ensidig lagt til grunn pasientens framstilling fordi vi ikke har mottatt dokumentasjon fra behandlingsstedet. Kirurger De aller fleste kirurgisakene er innenfor de medisinske områdene ortopedi, plastikkirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Av de 64 medholdssakene, er det kun fire som ikke tilhører et av disse områdene. Innen den største gruppa, som er ortopedi, gjelder de fleste sakene proteseoperasjoner eller forskjellige typer inngrep i knær. De fleste medholdssakene omhandler infeksjon som følge av inngrepet. I tillegg er det gitt medhold på grunn av nerveskader, at en skade ble oversett, ryggoperasjon i feil nivå og at det ikke var medisinsk grunnlag for ryggoperasjon og hofteleddsinngrep. Plastikkirurgi omhandler brystforstørrelse, brystreduksjon, fettsuging, bukplastikk, nesekirurgi, ansiktsløfting og andre inngrep i ansiktet. Pasientene krever først og fremst erstatning på grunn av dårlig kosmetisk resultat, samt smerter og infeksjon. I medholdssakene er det konkludert med mangelfull journalføring, at det ikke var indikasjon for behandlingen, kommunikasjonssvikt eller mangelfull kontroll etter behandling. Innen gastroenterologisk kirurgi omhandler de fleste sakene brokkoperasjon eller fedmeoperasjon i form av gastric bypass. Brokkoperasjoner hvor det er gitt medhold dreier seg om nerveskade med påfølgende smerter, skade på blodåre med tap av testikkel, feilplassering av nett på grunn av mangelfull undersøkelse før inngrep og inngrep på feil side. Det er gitt medhold i to saker som omhandler slankeoperasjon. I ett tilfelle har pasienten fått problemer med næringsopptak. Det var ikke indikasjon for denne operasjonen. I det andre tilfellet døde pasienten på grunn av mangelfull oppfølging etter inngrepet. Øyespesialister Med unntak av noen få saker som omhandler forsinket diagnostisering av øyesykdommer som grønn stær og netthinneløsning, dreier sakene seg om øyekirurgi i form av laserbehandling ved nær- eller langsynthet, grå-stær-operasjoner eller innsetting av linser. Av de tolv sakene hvor det er gitt medhold, er det mangelfull journal/operasjonsbeskrivelse i tre tilfeller og tre saker omhandler infeksjon etter behandling. Videre var det ikke indikasjon for laseroperasjon på grunn av grønn eller grå stær i to saker, mens det i en annen sak var mangelfull undersøkelse i forkant av øyeoperasjon. En sak gjaldt forsinket behandling av komplikasjon. I tre saker har ikke NPE mottatt dokumentasjon fra behandlingsstedet i det hele tatt. Øvrige legespesialister Saker fra denne gruppa er spredt på en rekke medisinske problemstillinger som svulster og kreftsykdommer, gynekologisk behandling, diagnostisering av plager eller skader i muskel og skjelett, endokrinologi, anestesiologi, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer og nevrologi. Det er flest saker innen svulster og kreftsykdommer. De fleste av sakene omhandler diagnostisering av forskjellige typer lidelser. I sakene som har fått medhold, er det i første rekke konkludert med forsinket diagnostisering på grunn av at funn ikke er fulgt opp eller at utredningen har vært mangelfull. Øvrige leger Disse sakene er også spredt på flere medisinske områder, men de aller fleste som har fått medhold omhandler kosmetisk behandling i form av rynkebehandling med exopeel som har ført til varig pigmenttap. I disse sakene er det konkludert med manglende informasjon om risiko ved denne behandlingen. NPEs statistikk for privat helsetjeneste - 13

14 Eksempel plastikkirurgi Kvinne i 50-årene fikk fjernet hudfold på øvre øyelokk, og fikk samtidig korrigert nedre øyelokkskanter. Etter operasjonen opplevde hun at øynene var mindre, at øyebrynene var «trukket ned» og at det var mer heng over øynene enn før operasjonen. NPEs vurdering: Pasienten ble ikke tilstrekkelig informert om forventet effekt av inngrepet. Dersom hun hadde blitt informert om forventet resultat, ville hun mest sannsynlig ikke latt seg operere med fjerning av hud på øvre øyelokk, men trolig heller valgt panneløft. Operasjonsbeskrivelsen er dessuten så kortfattet at det er umulig å vurdere om inngrepet ble utført i tråd med alminnelig praksis. Kvinne i 40-årene fikk satt inn brystprotese i begge bryst. Hun møtte ikke til kontroll en uke etter, men ved konsultasjon etter fire måneder var hun misfornøyd med resultatet pga. forskjell på brystvortene og brystenes form. Det ble diskutert behov for mulig reoperasjon. Behandlingsstedet mente det ikke var grunnlag for dette, og anbefalte henne å få en vurdering ved en annen klinikk. NPEs vurdering: Det var ingen kontraindikasjon for å utføre inngrepet. Operasjonsresultatet er i tråd med det man normalt kan forvente. Bildene viser et tilfredsstillende resultat, og det foreligger ingen form for skade. Inngrep og oppfølging har vært i henhold til alminnelige retningslinjer. Eksempel tannbehandling Kvinne i 60-årene ønsket porselenskroner på de fleste av tennene. Hun ble behandlet i narkose på grunn av tannlegeskrekk. I ettertid løsnet syv kroner. Det ble også behov for rotbehandling av en tann. NPEs vurdering: tennene ble slipt for kraftig ned slik at det ble dårlig feste til kronene. I tillegg var det tvilsom indikasjon for såpass omfattende behandling siden indikasjonen hovedsakelig var kosmetisk. Hun ble heller ikke godt nok informert om risiko for komplikasjoner før behandlingen. Kvinne i 40-årene fikk fjernet tannstein hos tannlegen. Hun mener at emaljen ble pusset vekk fra tennene i denne forbindelse, og at det har framskyndet dårlig tannstatus og tannråte. NPEs vurdering: Det er ikke sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og skaden. Tannstein fjernes med instrumenter som er spesielt utviklet for dette, og gir ingen slitasje på tannemaljen. Eksempel annen kirurgibehandling Kvinne i 30-årene var plaget med vedvarende hoftesmerter. Etter en telefonkonsultasjon ble hun henvist til MR. Ved MR ble det påvist skjelettforandringer i bruskleppen på toppen av lårbeinet. Hun ble anbefalt et kikkehullsinngrep i hoften. Under inngrepet ble det registrert en ujevn bruskskive som ble jevnet ut. Det ble gjort flere mindre korreksjoner i leddet. Etter inngrepet ble smertene verre. NPEs vurdering: Ut fra de plagene pasienten hadde og de funn som var gjort, var det ikke grunnlag for operasjonen. Det unødvendige inngrepet har ført til forverring av hoftesmertene og redusert gangfunksjon. Mann i 30-årene ble sterilisert. Han oppsøkte lege noen dager senere på grunn av smerter og hevelse på venstre side av pungen. Det ble påvist blodansamling, men ingen mistanke om infeksjon. Man valgte å avvente for å se om blodansamlingen gikk tilbake. Da dette ikke skjedde, og det utviklet seg tegn på infeksjon, ble han operert med tømming av væskeansamlingen to uker senere. NPEs vurdering: Steriliseringsinngrepet ble korrekt utført, det var ingen kontraindikasjoner, og han var godt informert på forhånd. Blodansamling med påfølgende infeksjon, er en relativt vanlig komplikasjon etter et slikt inngrep NPEs statistikk for privat helsetjeneste

15 Erstatningsutbetalinger I perioden har NPE utbetalt nesten 32 millioner kroner i erstatning. Helsepersonellgruppe Utbetaling Prosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste ,5 % Fysioterapeut ,9 % Helsesekretær ,1 % Hjelpepleier ,0 % Jordmor ,1 % Kirurger ,9 % Optiker ,0 % Øvrige leger ,7 % Øvrige legespesialister ,2 % Øyespesialister ,9 % Radiograf ,3 % Sykepleier ,0 % Tannlege uten spes. eller implantat ,8 % Tannleger innen oral kirurgi, medisin, protetikk og implantater ,3 % Tanntekniker ,2 % Uten helsepersonellgruppe ,1 % Totalt ,0 % Tabellen viser at rundt 40 prosent av det samlede utbetalingsbeløpet gjelder tannbehandling. Ellers er hovedtyngden av utbetalingene knyttet til de tre helsepersonellgruppene kirurger, øvrige legespesialister og helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. Så langt har sju pasienter fått utbetalt erstatning på over én million kroner. Den høyeste utbetalingen er på 1,8 millioner kroner. Fire av disse sakene omhandler forsinket diagnostisering av kreft, to dreier seg om nerveskade ved ortopedisk inngrep og en omhandler forsinket diagnostisering av rygglidelse. Når det gjelder tannlegesaker, er det en spredning i erstatningsutbetalingene fra 5000 kroner til i overkant av kroner. Gjennomsnittlig utbetaling er ca kroner i saker som er ferdig utbetalt. NPEs statistikk for privat helsetjeneste - 15

16 Regnskap Privat helsetjeneste er en egen ordning som skal ha sitt eget regnskap adskilt fra forvaltningen av offentlig helsetjeneste. Forutsetningen for finansieringsordningen for privat helsetjeneste er at de private helseaktørene dekker kostnader til behandling av sakene (driftsutgiftene) og eventuell erstatningsutbetaling gjennom innbetaling av årlige tilskudd til NPE. Tilskuddene inntektsføres på fondet for privat helsetjeneste. Tilskuddssatsene er fastsatt i forskrift og beregnes ut fra risiko i helsepersonellgruppene. For å sikre at ordningen i sin helhet finansieres av de private helseaktørene, kan det bli behov for å justere tilskuddssatsene. Endring av forskrift for privat helsetjeneste (om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten) ble vedtatt Endringene trådte i kraft Dette innebærer at tilskuddssatsene og dermed inntektene på fondet, vil øke i Utbetalte erstatninger belastes tilsvarende fondet. Erstatningene er en rettighetsbasert ytelse som ikke styres av innestående beløp på fondet. Manglende oppslutning om ordningen kan føre til at de som har meldt seg inn må dekke en større grad av andelene enn forutsatt. De private virksomhetene har melde- og tilskuddsplikt. Pliktforsømmelse er straffbart, og manglende betaling av tilskudd kan føre til regresskrav fra NPE. Driftsutgiftene for privat helsetjeneste, herunder dekning av advokatutgifter, bevilges teknisk over NPEs ordinære driftsbudsjett, mot en tilsvarende inntektsbevilgning på egen inntektspost. Inntektene dekkes inn ved en overføring fra fondet for privat helsetjeneste. Pasientskadenemndas (PSN) driftsutgifter er også forutsatt å bli dekket av ordningen, dvs. belastet fondet. Fondet Av tabellen nedenfor framgår faktiske inntekter og utgifter i fondet. Fondet består av en egen rentebærende konto i Norges Bank. Renten for innestående beløp var i siste halvdel av 2012 på 1,52 prosent. Fondet i kroner Inntekter Tilskudd fra private helseaktører Renter Endring kundefordringer Totale inntekter Utgifter Erstatningsutbetalinger Driftsutgifter NPE Driftsutgifter PSN Advokatutgifter Transaksjonskostnader Totale utgifter Resultat NPEs statistikk for privat helsetjeneste

17 Nærmere om driftsutgiftene Privat helsetjeneste i kroner Driftsutgifter Advokatutgifter Sum Driftsutgiftene bevilges over NPEs ordinære driftsbudsjett, men dekkes inn ved en overføring fra fondet for privat helsetjeneste. Driftsutgiftene er beregnet ut fra hvor mye det koster å behandle en sak. I 2010 påløp i tillegg oppstartskostnader knyttet til etablering av systemer, saksbehandlingsrutiner, informasjonsarbeid mv. Innmelding i ordningen Tabellene under viser innmeldte årsverk og fakturerte tilskudd fordelt på kollektivavtaler og virksomheter. Tilmelding (antall årsverk) Kollektivavtaler Virksomheter I alt Fakturerte tilskudd* Kollektivavtaler Virksomheter I alt NPEs statistikk for helsetjeneste - 17

18 Telefon privat helsepersonell: Servicesenteret: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO WWW.NPE.NO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Privat helsetjeneste. Innhold. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen. Antall mottatte saker 4

Privat helsetjeneste. Innhold. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen. Antall mottatte saker 4 Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat sektor 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Innhold Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Sendt ut: 22. juni 2015 Høringsfrist: 15. oktober 2015 Side

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2015 2009 INNHOLD Syv år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Geografisk fordeling 7 Mottatte saker

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo Forsidefoto: Stockbyte Norsk pasientskadeerstatning Statistikk

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2014 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Utbetaling av erstatninger 9 Medhold og avslag 11 Medisinsk område 16 Medholdssakene 23 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten Høringsfrist:

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning 1.1.1988

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2010 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.09.17 SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK: 66/17 STYREMØTE: 29.09.17 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2008

Statistikk for regionale helseforetak 2008 Statistikk for regionale helseforetak 2008 Et hjelpemiddel for helseforetakene Denne statistikkrapporten er ment som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 75/2012 Navn på sak: Referatsaker

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2009

Statistikk for regionale helseforetak 2009 Statistikk for regionale helseforetak 2009 Bidrag til skadeforebyggende arbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK: 065/16 STYREMØTE: 27.10.16 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Pasientsikkerhet og statistikk

Pasientsikkerhet og statistikk Pasientsikkerhet og statistikk Hva viser statistikken vår? Ida Bukholm Medholdssaker i NPE Svikt i behandling Svikt i diagnostikk Infeksjon Vaksinasjon Unntaksbestemmelsen Svikt i pleie Informasjonssvikt

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer