1. halvår Statistikk for regionale helseforetak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak"

Transkript

1 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak

2 Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi gjennomførte høsten 2005 en brukerundersøkelse blant mottakerne av halvårsstatistikken. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi fikk, har vi gjort noen endringer i årets utgave: Sammenlikningsgrunnlag Fra Statistisk sentralbyrå er det tatt inn tall per år for antall behandlinger per regionale helseforetak (RHF). Det er laget en oversikt som viser andelsmessig fordeling av antall behandlinger og antallet erstatningskrav per RHF. Inndeling De fem regionale helseforetakene sorteres under fem temaer i stedet for innenfor regionale helseforetak som tidligere. Eksempler Det er lagt inn anonymiserte eksempler på medhold og avslag. Utvikling og tendens For kapitlene Antall mottatte saker og Utbetaling av erstatninger, er det laget et linjediagram som viser utviklingen fra 2001 til første halvår 2006, med en linje for hvert regionalt helseforetak. For kapitlene Medhold og avslag og Spesialitet er tidsperioden utvidet til saker som er behandlet i perioden 2001 til første halvår Dette er gjort for å oppnå tallstørrelser som gir sikrere resultat. Statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold/avslag, kjønnsfordeling, diagnosegrupper og aldersfordeling oppdateres hvert kvartal og publiseres på våre nettsider, se Spørsmål om statistiske opplysninger kan rettes til Informasjonsavdelingen ved: Rådgiver Mette Willumstad Thomsen, tlf e-post: Rådgiver Sølvi Flåte, tlf e-post: Med hilsen Erling B. Breivik direktør NPE

3 Antall mottatte saker 4 Helse Nord 5 Helse Midt-Norge 6 Helse Vest 6 Helse Sør 7 Helse Øst 7 Utbetaling av erstatninger 8 Helse Nord 9 Helse Midt-Norge 9 Helse Vest 10 Helse Sør 10 Helse Øst 11 Medhold og avslag 12 Helse Nord 12 Helse Midt-Norge 13 Helse Vest 13 Helse Sør 14 Helse Øst 14 Spesialitet 15 Helse Nord 16 Helse Midt-Norge 16 Helse Vest 17 Helse Sør 17 Helse Øst 17 Alle RHF samlet 18 Medholdssakene 20 Helse Nord 20 Helse Midt-Norge 20 Helse Vest 21 Helse Sør 21 Helse Øst 21 Eksempler på NPE-saker 22

4 Antall mottatte saker Første halvår 2006 har NPE mottatt i overkant av 1500 saker knyttet til behandling ved de fem regionale helseforetakene Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Øst Figur 1: Antall mottatte saker i perioden per regionalt helseforetak. I forhold til samme periode i 2005 er det en vekst på sju prosent, mens den andelsmessige fordelingen de regionale helseforetakene i mellom, er nærmest uendret. Også når vi sammenlikner den andelsmessige fordelingen mellom de regionale helseforetakene i perioden 2001 til 2005, er det liten variasjon fra år til år. NPE-saker mottatt 1. halvår 2005 og halvår 2005 Prosent 1. halvår 2006 Prosent Helse Nord % % Helse Midt-Norge % % Helse Vest % % Helse Sør % % Helse Øst % % Totalt % % Vi har også gjort en sammenlikning mellom andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak for et enkelt år og andelen mottatte saker i perioden 2001 til Det viser seg at fordelingen mellom de regionale helseforetakene når det gjelder krav til NPE, stemmer godt med andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak (Antall heldøgnsopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, etter regionalt helseforetak. SSB, 2005).

5 Andel NPE-saker versus behandlinger NPE-saker Behandlinger Avvik Helse Nord 13,2 % 11,2 % 2,0 % Helse Midt-Norge 14,5 % 15,2 % -0,7 % Helse Vest 18,3 % 19,3 % -1,0 % Helse Sør 24,1 % 23,6 % 0,5 % Helse Øst 30,0 % 30,7 % -0,7 % I denne sammenlikningen har vi gått ut fra at andelen behandlede pasienter innen hvert helseforetak, varierer lite fra år til år. Den største forskjellen er knyttet til Helse Nord, som er registrert med 13 prosent av NPE-sakene mot 11 prosent av de behandlede pasientene. Mengden NPE-saker knyttet til de enkelte regionale helseforetakene påvirkes blant annet av antall behandlinger som gjennomføres ved de tilhørende helseforetakene; jo flere behandlinger, jo flere saker. Antallet saker påvirkes også av hvor aktive de enkelte behandlingsstedene er med å informere pasientene om muligheten til å kreve erstatning. Helse Nord Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Nord utgjør 14 prosent av det totale antallet saker første halvår Andelmessig er det en vekst på ett prosentpoeng i forhold til første halvår 2005, mens det er en vekst i antallet erstatningskrav på nesten elleve prosent. Det største helseforetaket i regionen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, står naturlig nok for den største andelen saker. Antall mottatte saker Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt I forhold til første halvår 2005, er det registrert en liten økning i andelen erstatningskrav for Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. For Helgelandssykehuset er det en nedgang i andelen saker på fire prosentpoeng. Antall saker knyttet til det enkelte helseforetak er så pass få at man må forvente en naturlig variasjon fra år til år. 5

6 Helse Midt-Norge Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Midt-Norge utgjør 14 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Antallmessig er det en vekst på kun en prosent. Den største andelen erstatningskrav er knyttet til St. Olavs hospital. Antall mottatte saker Helse Midt-Norge I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i andelen saker knyttet til St. Olavs hospital med seks prosentpoeng, mens det er en økning i andelen på fem prosentpoeng ved Helse Sunnmøre. Det må understrekes at tallene er små og preget av tilfeldige variasjoner. Helse Vest Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Vest, utgjør 18 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Hvis vi ser på antallet erstatningskrav, er det en vekst på ni prosent. Andelen saker fordelt på det enkelte helseforetak, har knapt endret seg i forhold til første halvår Antall mottatte saker Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 0 3 Hospitalet Betanien 2 0 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S 8 12 Totalt Helse Bergen, som er det største helseforetaket, står for den største andelen erstatningskrav. I følge SSB, var Haukeland sykehus det største sykehuset i Norge målt etter antall heldøgnsopphold i

7 Helse Sør Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Sør er 26 prosent første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til samme periode i 2005, mens det har vært en vekst i antall saker på seks prosent. Sørlandet sykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet står totalt for i overkant av halvparten av kravene. I forhold til 2005, er Sykehuset Buskerud andelsmessig registrert med noen flere saker, mens det er en nedgang i andelen saker knyttet til Sykehuset Telemark. Antall mottatte saker Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF 2 2 Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital 1 2 Totalt Helse Øst Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Øst, utgjør 29 prosent første halvår Andelen er uendret i forhold til første halvår Det er derimot en vekst i antallet saker på sju prosent. Det er små endringer i andelen krav knyttet til det enkelte helseforetak når vi sammenlikner første halvår 2006 med Flest saker er registrert på Sykehuset Innlandet og Ullevål universitetssykehus. Disse to sykehusene står til sammen for 46 prosent av erstatningskravene. Antall mottatte saker Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus 9 13 Lovisenberg Diakonale sykehus AS 13 7 Martina Hansens hospital Totalt

8 Utbetaling av erstatninger Når en erstatningssøker får medhold hos NPE, skal erstatningen sørge for at pasienten blir likt stilt økonomisk som før skaden skjedde. Erstatningen skal dekke pasientens økonomiske tap og utgifter som følge av behandlingsskaden. Har skaden ført til arbeidsuførhet, vil tap av inntekt dekkes i tillegg til nødvendige og rimelige utgifter. Hvis skaden er varig og av et visst omfang, normalt over 15 prosent medisinsk invaliditet, har man også rett til menerstatning. Menerstatningen er ment å være en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelse skaden har medført. Erstatningsutmålingen er individuell, og beregnes ut fra pasientens medisinske situasjon og konkrete økonomiske forhold. Man kan med andre ord ikke angi noe generelt nivå for hvor stor erstatning en bestemt skade gir. 120 mill. 100 mill. 80 mill. Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Vest Helse Øst 60 mill. 40 mill. 20 mill Figur 2: Utbetalinger i perioden per regionalt helseforetak. For de fem regionale helseforetakene er det totalt utbetalt 234 millioner kroner første halvår For tilsvarende periode i 2005 ble det utbetalt 212 millioner kroner. Dette utgjør en vekst på ti prosent. Utbetalinger regionale helseforetak 1. halvår halvår 2006 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Totalt

9 Pasientskadeloven Selv om det i grove trekk er en vekst i utbetalingene ved alle de fem regionale helseforetakene fra 2001 til 2005, er det stor variasjon helseforetakene i mellom og fra år til år for det enkelte helseforetak. Erstatningsbeløpene innenfor en gitt periode er både påvirket av antallet utbetalinger og i hvilken grad det foreligger storutbetalinger som enkeltvis kan være på flere millioner kroner. Utbetalingstidspunkt er i stor grad styrt av tilfeldige variasjoner. Helse Nord Første halvår 2006 har NPE utbetalt 33 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Nord. I forhold til samme periode i 2005, er det en vekst i utbetalingene på over 50 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, men dette er også det sykehuset som behandler flest pasienter i regionen. Utbetalinger Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel både første halvår 2006 og Helse Midt-Norge NPE har utbetalt 30 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Midt-Norge. I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i utbetalingene på 30 prosent. Utbetalinger Helse Midt-Norge 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt Første halvår 2005 ble det foretatt over 100 utbetalinger, hvorav elleve storutbetalinger (over en million kroner). Tilsvarende oversikt for 2006 viser i overkant av 80 utbetalinger, hvorav sju storutbetalinger. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved St. Olavs hospital. Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel første halvår 2006, mens fødselssaker med skade på barn utgjør den største andelen i samme periode i

10 Helse Vest Første halvår 2006 har NPE utbetalt 48 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Vest. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på 26 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Helse Bergen, der det også er behandlet flest pasienter. Utbetalinger Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus Hospitalet Betanien Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S Totalt Både første halvår 2006 og 2005, er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. Helse Sør NPE har utbetalt 53 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Sør. I forhold til første halvår 2005, er det en økning i utbetalingene på 18 prosent. Det er utbetalt mest til pasienter behandlet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Sørlandet sykehus. Utbetalinger Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital Totalt For både første halvår 2006 og 2005 er den største utbetalingsandelen knyttet til ortopedi. 10

11 Helse Øst Første halvår 2006 har NPE utbetalt utbetalt 72 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Øst. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på elleve prosent. Utbetalinger Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital Revmatismesykehuset AS Totalt I 2006 er det utbetalt mest til pasienter behandlet ved Akershus universitetssykehus. Første halvår 2005 var det pasienter behandlet ved Sykehuset Innlandet som fikk mest i erstatning. Både første halvår 2006 og 2005 er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. 11

12 Medhold og avslag Fra 2001 til første halvår 2006 har NPE ferdigbehandlet til sammen erstatningssaker tilknyttet de regionale helseforetakene. I overkant av 3800 pasienter fikk medhold, mens nesten 7200 fikk avslag. Det gir en medholdsandel på 35 prosent på landsbasis. Vedtaket er som regel fattet mer enn ett år etter at den anførte skaden faktisk skjedde. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i NPE er på om lag ett år. Det vil dessuten ofte ta noe tid fra skadetidspunktet til pasienten formelt krever erstatning Medhold Avslag Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Figur 3: Medhold og avslag i perioden per regionalt helseforetak. Helse Nord Andelen medhold er litt høyere i Helse Nord sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Nordlandssykehuset HF % % 265 Hålogalandssykehuset HF % % 232 Helgelandssykehuset HF % % 176 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF % % 544 Helse Finnmark HF % % 223 Totalt % %

13 Helse Midt-Norge I Helse Midt-Norge er medholdsandelen den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Sunnmøre HF % % 278 Helse Nordmøre og Romsdal HF % % 224 St. Olavs Hospital HF % % 743 Helse Nord-Trøndelag HF % % 353 Totalt % % Helse Vest Også i Helse Vest er medholdsprosenten lik landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Bergen HF % % 835 Helse Fonna HF % % 339 Helse Førde HF % % 265 Helse Stavanger HF % % 493 Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 5 50 % 5 50 % 10 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S % % 79 Hospitalet Betanien 2 33 % 4 67 % 6 Solli Nervesanatorium 0 0 % % 3 Totalt % %

14 Helse Sør Medholdsandelen i Helse Sør er noe lavere sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF % % 626 Sykehuset Buskerud HF % % 330 Ringerike sykehus HF % % 109 Sykehuset i Vestfold HF % % 450 Psykiatrien i Vestfold HF 3 23 % % 13 Sykehuset Telemark HF % % 247 Blefjell sykehus HF % % 206 Sørlandet sykehus HF % % 632 Betanien Hospital 2 18 % 9 82 % 11 Totalt % % Helse Øst Andelen medhold i Helse Øst er den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Sykehuset Østfold HF % % 645 Akershus universitetssykehus HF % % 491 Aker universitetssykehus HF % % 324 Ullevål universitetssykehus HF % % 717 Sykehuset Asker og Bærum HF % % 176 Sunnaas sykehus HF 0 0 % % 1 Sykehuset Innlandet HF % % 721 Diakonhjemmets sykehus % % 97 Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S % % 67 Martina Hansens Hospital % % 76 Revmatismesykehuset AS % 0 0 % 2 Totalt % %

15 Spesialitet En medisinsk spesialitet er en avgrenset del av det medisinske fagområdet. I NPE opererer vi med et femtitalls forskjellige spesialiteter. Registreringen av spesialitet er gjort med utgangspunkt i pasientens sykdom. Et unntak er anestesiologi. Dersom den anførte skaden inntraff i forbindelse med anestesi, registreres saken på denne spesialiteten uansett hva pasienten er behandlet for. Det er ikke store variasjoner i mellom de regionale helseforetakene med hensyn til fordelingen på spesialitet. Forskjellene vi finner kan i stor grad forklares med tilfanget av behandlingstilbud. Sykehus som spesialiserer seg på bestemte typer behandlinger, vil ofte utføre andelsmessig flere behandlinger innenfor dette medisinske området enn andre sykehus av tilsvarende størrelse. Dette vil i sin tur påvirke antallet erstatningssaker innenfor den gitte spesialiteten. Fødselshj./kvinnesykd. 5% Kreftsykdommer 11 % Medhold/avslag fem største spesialiteter for alle RHF halvår 2006 Medhold Avslag Gastrokirurgi 5 % Ortopedi 41 % Anestesiologi 3 % Annet 35 % I perioden 2001 til og med første halvår 2006, har NPE fattet vedtak i saker i tilknytning til de fem regionale helseforetakene (jf. tabellen spesialitet side 18 og 19). Fem spesialiteter står for 66 prosent av sakene. Ortopedi er den største spesialiteten med en andel på 41prosent av den totale saksmengden. Kreftsykdommer står for elleve prosent, mens de to spesialitetene gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer er registrert med fem prosent hver. Anestesiologi utgjør tre prosent av sakene. For øvrig utgjør spesialiteten føde (skade på barn) også tre prosent, men har antallsmessig færre saker enn anestesiologi. Medholdsandelen i de fem største spesialitetene er høyest innenfor anestesiologi med 40 prosent. Det er spesielt innenfor kreftsykdommer, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer at vi finner variasjoner i medholdsandelen de regionale helseforetakene i mellom. Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % Gastroenterologisk kirurgi % % 598 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 587 Anestesiologi % % 334 Totalt % %

16 I tabellene nedenfor er enkelte av tallene så lave at ulikheter i medholdsandelen hovedsakelig kan forklares med tilfeldige variasjoner. I Helse Nord utgjør ortopedi 38 prosent av sakene. Dette er en lavere andel enn landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer er nest største gruppe med tolv prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 552 Kreftsykdommer % % 173 Gastroenterologisk kirurgi % % 87 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 73 Karkirurgi % % 51 Totalt % % 936 Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer og gastrokirurgi ligger henholdsvis seks og sju prosentpoeng over landsgjennomsnittet. I Helse Midt-Norge utgjør ortopedi 45 prosent av saksmengden. Det er en noe større andel enn for landet sett under ett. Kreftsykdommer utgjør ti prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 727 Kreftsykdommer % % 152 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 96 Gastroenterologisk kirurgi % % 88 Anestesiologi % % 49 Totalt % % Fødselshjelp og kvinnesykdommer har en medholdsandel som er hele ni prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er fire prosentpoeng høyere enn på landsbasis. I Helse Vest utgjør ortopedi 39 prosent av sakene. Det er litt under andelen på landsbasis. Kreftsykdommer utgjør tolv prosent (jf. tabellen spesialitet side 18). Innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer har 24 prosent av pasientene fått medhold. Dette er sju prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer derimot, har en medholdsandel som er fem prosentpoeng høyere enn landstallet. 16

17 Fem største spesialiteter Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 792 Kreftsykdommer % % 250 Gastroenterologisk kirurgi % % 126 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 86 Anestesiologi % % 64 Totalt % % I Helse Sør er 39 prosent av sakene knyttet til ortopedi. Kreftsakene utgjør en andel på tretten prosent, som er noe større enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er hele elleve prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. For gastroenterologisk kirurgi er medholdsandelen fem prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet. Fem største spesialiteter Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 352 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 140 Gastroenterologisk kirurgi % % 118 Hjertesykdommer % % 104 Totalt % % I Helse Øst utgjør ortopedi 42 prosent av sakene, omtrent som landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer med ni prosent utgjør en noe lavere andel enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, mens gastroenterologisk kirurgi har fire prosentpoeng lavere andel medhold. Fem største spesialiteter Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 315 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 192 Gastroenterologisk kirurgi % % 179 Føde (skade på barnet) % % 149 Totalt % %

18 Spesialitet halvår 2006 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Allmennmedisin Anestesiologi Barnekirurgi Blodsykdommer Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Føde (skade på barnet) Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Geriatri Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Infeksjonssykdommer Karkirurgi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk kjemi Lungesykdommer Medisinsk Nevrokirurgi Nevrologi Nyfødtmedisin Nyresykdommer Odontologi Kreftsykdommer Ortopedi Patologi Plastisk kirurgi Psykiatri/Psykologi Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Transplantasjon Urologi Øre-nese-hals-sykdommer Øyesykdommer Annet Totalt

19 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt

20 Medholdssakene I perioden 2001 til 1. halvår 2006 har NPE gitt like i overkant av 3800 pasienter medhold i sitt krav om pasientskadeerstatning. Det må som hovedregel foreligge svikt i ytelsen av helsehjelp for at et krav skal få medhold. Et lite antall medholdsvedtak er fattet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler. I godt over halvparten av medholdssakene er det konkludert med at skaden skyldes svikt i behandlingen som pasienten fikk. Infeksjon og forsinket eller feil diagnostisering er henholdsvis nest og tredje hyppigste årsak til medhold. Skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt utgjør til sammen kun fire prosent av medholdssakene. Infeksjon 18 % Forsinket/feil diagnose 17 % Svikt i behandlingen 61 % Annet* 4 % Fordelingen av årsak til medhold er forholdsvis lik når vi sammenlikner de fem regionale helseforetakene. Skade påført ved behandling, infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering utgjør til sammen 95 til 96 prosent av erstatningene i helseforetakene. Årsak til medhold halvår 2006 Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandlingen % % Infeksjon % % Forsinket/feil diagnose % % Svikt ved undersøkelse 8 2 % 7 1 % Pleie 6 1 % 6 1 % Informasjonssvikt 3 1 % 2 0 % Teknisk svikt 3 1 % 6 1 % Alm. erstatningsregler 1 0 % 2 0 % Totalt % % 20 * Annetkategorien består av skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt.

21 Helse Nord I Helse Nord har en noe høyere andel fått medhold på grunnlag av behandlingssvikt sammenliknet med tallene på landsbasis. Helse Midt-Norge Sammenliknet med de andre regionale helseforetakene, har en noe høyere andel pasienter i Helse Midt-Norge fått erstatning på grunn av infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering. Andelen pasienter påført skade på grunn av behandlingssvikt, er derimot lavere enn fordelingen på landsbasis. Helse Vest Andelen medhold gitt på grunnlag av skade ved svikt i behandlingen, er lik fordelingen på landsbasis. Andelen infeksjonssaker er litt lavere enn fordelingen for hele landet. Helse Sør Det er en noe lavere andel pasienter som har fått medhold på grunn av forsinket eller feil diagnostisering i Helse Sør, mens andelen pasienter som har fått skaden på grunn av svikt i behandlingen er litt høyere enn landsfordelingen. Helse Øst Også tallene for Helse Øst er nær opp til fordelingen på landsbasis. Andelen skade som følge av behandlingssvikt er noe lavere, mens andelen infeksjonssaker er litt høyere. Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent % % % % % % % % % 10 1 % 13 2 % 17 1 % 8 1 % 11 1 % 11 1 % 8 1 % 9 1 % 11 1 % 6 1 % 4 0 % 8 1 % 2 0 % 1 0 % 2 0 % % % % 21

22 Typiske NPE-saker Gjennom eksemplene ønsker vi å gi et innblikk i hvilke vurderinger som ligger bak et vedtak. Dette er reelle, anomymiserte NPE-saker. Mann, 35 år, var tidligere operert flere ganger grunnet instabilitet i kneet. Det ble utført en korrigerende kneoperasjon på grunn av fortsatt instabilitetsproblemer. Det utviklet seg smerter i operasjonssåret, og det ble påvist oppvekst av gule stafylokokker. Tilstanden forverret seg til tross for antibiotikabehandling. Han ble operert, men situasjonen forverret seg ytterligere. Det ble konstatert en dyp infeksjon i beinet som medførte nok en operasjon og lengre tids sykeleie. To måneder etter siste operasjon, var infeksjonen sanert. NPEs vurdering: Selv om de tidligere operasjonene hadde økt infeksjonsfaren, er likevel ikke dette hovedårsaken til infeksjonen. Infeksjonen skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp, og pasienten har krav på erstatning. Kvinne, 54 år, ble operert grunnet brystkreft med spredning til lymfeknuter i armhulen. I tillegg ble hun behandlet med cellegift og strålebehandling. Etter et halvt år ble det konstatert stråleforandringer i den ene lungen. Lungefunksjonen ble gradvis dårligere, og det ble konkludert med kronisk lungesvikt i form av lungefibrose. Det er ikke påvist tilbakefall av kreftsykdommen. NPEs vurdering: Det var klar indikasjon for behandlingen, som ble utført etter gjeldende retningslinjer. Stråleskaden er en kjent risiko som må aksepteres ut fra viktigheten av behandlingen. Pasienten har ikke krav på erstatning. Kvinne, 41 år, fikk utført kikkhullsoperasjon med fjerning av venstre eggstokk og eggleder grunnet magesmerter. Under inngrepet oppdaget man at urinlederen var kuttet over. Skaden ble reparert umiddelbart av urolog. Grunnet skaden måtte hun ligge i tre dager. Hun fikk behandling med smertestillende og antibiotika. Etter to uker fungerte urinlederen fint, og man fjernet kateteret. Ved kontroll har man funnet normale forhold. NPEs vurdering: Overkutting av urinlederen med påfølgende forlenget sykdomsperiode, er en pasientskade, men det foreligger ikke et økonomisk tap på minst kroner. Pasienten har ikke krav på erstatning. 22

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2008

Statistikk for regionale helseforetak 2008 Statistikk for regionale helseforetak 2008 Et hjelpemiddel for helseforetakene Denne statistikkrapporten er ment som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo Forsidefoto: Stockbyte Norsk pasientskadeerstatning Statistikk

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2009

Statistikk for regionale helseforetak 2009 Statistikk for regionale helseforetak 2009 Bidrag til skadeforebyggende arbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2010 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2014 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Utbetaling av erstatninger 9 Medhold og avslag 11 Medisinsk område 16 Medholdssakene 23 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 75/2012 Navn på sak: Referatsaker

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK: 065/16 STYREMØTE: 27.10.16 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.09.17 SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK: 66/17 STYREMØTE: 29.09.17 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2016 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Medhold og avslag 10 Avslag, avviste og henlagte saker 16 Medisinsk område 19 Medholdssakene 25 Hvorfor skjedde svikten? 27

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 26.05.2010 Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer