1. halvår Statistikk for regionale helseforetak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak"

Transkript

1 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak

2 Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi gjennomførte høsten 2005 en brukerundersøkelse blant mottakerne av halvårsstatistikken. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi fikk, har vi gjort noen endringer i årets utgave: Sammenlikningsgrunnlag Fra Statistisk sentralbyrå er det tatt inn tall per år for antall behandlinger per regionale helseforetak (RHF). Det er laget en oversikt som viser andelsmessig fordeling av antall behandlinger og antallet erstatningskrav per RHF. Inndeling De fem regionale helseforetakene sorteres under fem temaer i stedet for innenfor regionale helseforetak som tidligere. Eksempler Det er lagt inn anonymiserte eksempler på medhold og avslag. Utvikling og tendens For kapitlene Antall mottatte saker og Utbetaling av erstatninger, er det laget et linjediagram som viser utviklingen fra 2001 til første halvår 2006, med en linje for hvert regionalt helseforetak. For kapitlene Medhold og avslag og Spesialitet er tidsperioden utvidet til saker som er behandlet i perioden 2001 til første halvår Dette er gjort for å oppnå tallstørrelser som gir sikrere resultat. Statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold/avslag, kjønnsfordeling, diagnosegrupper og aldersfordeling oppdateres hvert kvartal og publiseres på våre nettsider, se Spørsmål om statistiske opplysninger kan rettes til Informasjonsavdelingen ved: Rådgiver Mette Willumstad Thomsen, tlf e-post: Rådgiver Sølvi Flåte, tlf e-post: Med hilsen Erling B. Breivik direktør NPE

3 Antall mottatte saker 4 Helse Nord 5 Helse Midt-Norge 6 Helse Vest 6 Helse Sør 7 Helse Øst 7 Utbetaling av erstatninger 8 Helse Nord 9 Helse Midt-Norge 9 Helse Vest 10 Helse Sør 10 Helse Øst 11 Medhold og avslag 12 Helse Nord 12 Helse Midt-Norge 13 Helse Vest 13 Helse Sør 14 Helse Øst 14 Spesialitet 15 Helse Nord 16 Helse Midt-Norge 16 Helse Vest 17 Helse Sør 17 Helse Øst 17 Alle RHF samlet 18 Medholdssakene 20 Helse Nord 20 Helse Midt-Norge 20 Helse Vest 21 Helse Sør 21 Helse Øst 21 Eksempler på NPE-saker 22

4 Antall mottatte saker Første halvår 2006 har NPE mottatt i overkant av 1500 saker knyttet til behandling ved de fem regionale helseforetakene Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Øst Figur 1: Antall mottatte saker i perioden per regionalt helseforetak. I forhold til samme periode i 2005 er det en vekst på sju prosent, mens den andelsmessige fordelingen de regionale helseforetakene i mellom, er nærmest uendret. Også når vi sammenlikner den andelsmessige fordelingen mellom de regionale helseforetakene i perioden 2001 til 2005, er det liten variasjon fra år til år. NPE-saker mottatt 1. halvår 2005 og halvår 2005 Prosent 1. halvår 2006 Prosent Helse Nord % % Helse Midt-Norge % % Helse Vest % % Helse Sør % % Helse Øst % % Totalt % % Vi har også gjort en sammenlikning mellom andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak for et enkelt år og andelen mottatte saker i perioden 2001 til Det viser seg at fordelingen mellom de regionale helseforetakene når det gjelder krav til NPE, stemmer godt med andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak (Antall heldøgnsopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, etter regionalt helseforetak. SSB, 2005).

5 Andel NPE-saker versus behandlinger NPE-saker Behandlinger Avvik Helse Nord 13,2 % 11,2 % 2,0 % Helse Midt-Norge 14,5 % 15,2 % -0,7 % Helse Vest 18,3 % 19,3 % -1,0 % Helse Sør 24,1 % 23,6 % 0,5 % Helse Øst 30,0 % 30,7 % -0,7 % I denne sammenlikningen har vi gått ut fra at andelen behandlede pasienter innen hvert helseforetak, varierer lite fra år til år. Den største forskjellen er knyttet til Helse Nord, som er registrert med 13 prosent av NPE-sakene mot 11 prosent av de behandlede pasientene. Mengden NPE-saker knyttet til de enkelte regionale helseforetakene påvirkes blant annet av antall behandlinger som gjennomføres ved de tilhørende helseforetakene; jo flere behandlinger, jo flere saker. Antallet saker påvirkes også av hvor aktive de enkelte behandlingsstedene er med å informere pasientene om muligheten til å kreve erstatning. Helse Nord Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Nord utgjør 14 prosent av det totale antallet saker første halvår Andelmessig er det en vekst på ett prosentpoeng i forhold til første halvår 2005, mens det er en vekst i antallet erstatningskrav på nesten elleve prosent. Det største helseforetaket i regionen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, står naturlig nok for den største andelen saker. Antall mottatte saker Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt I forhold til første halvår 2005, er det registrert en liten økning i andelen erstatningskrav for Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. For Helgelandssykehuset er det en nedgang i andelen saker på fire prosentpoeng. Antall saker knyttet til det enkelte helseforetak er så pass få at man må forvente en naturlig variasjon fra år til år. 5

6 Helse Midt-Norge Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Midt-Norge utgjør 14 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Antallmessig er det en vekst på kun en prosent. Den største andelen erstatningskrav er knyttet til St. Olavs hospital. Antall mottatte saker Helse Midt-Norge I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i andelen saker knyttet til St. Olavs hospital med seks prosentpoeng, mens det er en økning i andelen på fem prosentpoeng ved Helse Sunnmøre. Det må understrekes at tallene er små og preget av tilfeldige variasjoner. Helse Vest Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Vest, utgjør 18 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Hvis vi ser på antallet erstatningskrav, er det en vekst på ni prosent. Andelen saker fordelt på det enkelte helseforetak, har knapt endret seg i forhold til første halvår Antall mottatte saker Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 0 3 Hospitalet Betanien 2 0 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S 8 12 Totalt Helse Bergen, som er det største helseforetaket, står for den største andelen erstatningskrav. I følge SSB, var Haukeland sykehus det største sykehuset i Norge målt etter antall heldøgnsopphold i

7 Helse Sør Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Sør er 26 prosent første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til samme periode i 2005, mens det har vært en vekst i antall saker på seks prosent. Sørlandet sykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet står totalt for i overkant av halvparten av kravene. I forhold til 2005, er Sykehuset Buskerud andelsmessig registrert med noen flere saker, mens det er en nedgang i andelen saker knyttet til Sykehuset Telemark. Antall mottatte saker Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF 2 2 Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital 1 2 Totalt Helse Øst Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Øst, utgjør 29 prosent første halvår Andelen er uendret i forhold til første halvår Det er derimot en vekst i antallet saker på sju prosent. Det er små endringer i andelen krav knyttet til det enkelte helseforetak når vi sammenlikner første halvår 2006 med Flest saker er registrert på Sykehuset Innlandet og Ullevål universitetssykehus. Disse to sykehusene står til sammen for 46 prosent av erstatningskravene. Antall mottatte saker Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus 9 13 Lovisenberg Diakonale sykehus AS 13 7 Martina Hansens hospital Totalt

8 Utbetaling av erstatninger Når en erstatningssøker får medhold hos NPE, skal erstatningen sørge for at pasienten blir likt stilt økonomisk som før skaden skjedde. Erstatningen skal dekke pasientens økonomiske tap og utgifter som følge av behandlingsskaden. Har skaden ført til arbeidsuførhet, vil tap av inntekt dekkes i tillegg til nødvendige og rimelige utgifter. Hvis skaden er varig og av et visst omfang, normalt over 15 prosent medisinsk invaliditet, har man også rett til menerstatning. Menerstatningen er ment å være en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelse skaden har medført. Erstatningsutmålingen er individuell, og beregnes ut fra pasientens medisinske situasjon og konkrete økonomiske forhold. Man kan med andre ord ikke angi noe generelt nivå for hvor stor erstatning en bestemt skade gir. 120 mill. 100 mill. 80 mill. Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Vest Helse Øst 60 mill. 40 mill. 20 mill Figur 2: Utbetalinger i perioden per regionalt helseforetak. For de fem regionale helseforetakene er det totalt utbetalt 234 millioner kroner første halvår For tilsvarende periode i 2005 ble det utbetalt 212 millioner kroner. Dette utgjør en vekst på ti prosent. Utbetalinger regionale helseforetak 1. halvår halvår 2006 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Totalt

9 Pasientskadeloven Selv om det i grove trekk er en vekst i utbetalingene ved alle de fem regionale helseforetakene fra 2001 til 2005, er det stor variasjon helseforetakene i mellom og fra år til år for det enkelte helseforetak. Erstatningsbeløpene innenfor en gitt periode er både påvirket av antallet utbetalinger og i hvilken grad det foreligger storutbetalinger som enkeltvis kan være på flere millioner kroner. Utbetalingstidspunkt er i stor grad styrt av tilfeldige variasjoner. Helse Nord Første halvår 2006 har NPE utbetalt 33 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Nord. I forhold til samme periode i 2005, er det en vekst i utbetalingene på over 50 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, men dette er også det sykehuset som behandler flest pasienter i regionen. Utbetalinger Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel både første halvår 2006 og Helse Midt-Norge NPE har utbetalt 30 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Midt-Norge. I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i utbetalingene på 30 prosent. Utbetalinger Helse Midt-Norge 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt Første halvår 2005 ble det foretatt over 100 utbetalinger, hvorav elleve storutbetalinger (over en million kroner). Tilsvarende oversikt for 2006 viser i overkant av 80 utbetalinger, hvorav sju storutbetalinger. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved St. Olavs hospital. Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel første halvår 2006, mens fødselssaker med skade på barn utgjør den største andelen i samme periode i

10 Helse Vest Første halvår 2006 har NPE utbetalt 48 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Vest. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på 26 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Helse Bergen, der det også er behandlet flest pasienter. Utbetalinger Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus Hospitalet Betanien Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S Totalt Både første halvår 2006 og 2005, er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. Helse Sør NPE har utbetalt 53 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Sør. I forhold til første halvår 2005, er det en økning i utbetalingene på 18 prosent. Det er utbetalt mest til pasienter behandlet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Sørlandet sykehus. Utbetalinger Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital Totalt For både første halvår 2006 og 2005 er den største utbetalingsandelen knyttet til ortopedi. 10

11 Helse Øst Første halvår 2006 har NPE utbetalt utbetalt 72 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Øst. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på elleve prosent. Utbetalinger Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital Revmatismesykehuset AS Totalt I 2006 er det utbetalt mest til pasienter behandlet ved Akershus universitetssykehus. Første halvår 2005 var det pasienter behandlet ved Sykehuset Innlandet som fikk mest i erstatning. Både første halvår 2006 og 2005 er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. 11

12 Medhold og avslag Fra 2001 til første halvår 2006 har NPE ferdigbehandlet til sammen erstatningssaker tilknyttet de regionale helseforetakene. I overkant av 3800 pasienter fikk medhold, mens nesten 7200 fikk avslag. Det gir en medholdsandel på 35 prosent på landsbasis. Vedtaket er som regel fattet mer enn ett år etter at den anførte skaden faktisk skjedde. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i NPE er på om lag ett år. Det vil dessuten ofte ta noe tid fra skadetidspunktet til pasienten formelt krever erstatning Medhold Avslag Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Figur 3: Medhold og avslag i perioden per regionalt helseforetak. Helse Nord Andelen medhold er litt høyere i Helse Nord sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Nordlandssykehuset HF % % 265 Hålogalandssykehuset HF % % 232 Helgelandssykehuset HF % % 176 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF % % 544 Helse Finnmark HF % % 223 Totalt % %

13 Helse Midt-Norge I Helse Midt-Norge er medholdsandelen den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Sunnmøre HF % % 278 Helse Nordmøre og Romsdal HF % % 224 St. Olavs Hospital HF % % 743 Helse Nord-Trøndelag HF % % 353 Totalt % % Helse Vest Også i Helse Vest er medholdsprosenten lik landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Bergen HF % % 835 Helse Fonna HF % % 339 Helse Førde HF % % 265 Helse Stavanger HF % % 493 Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 5 50 % 5 50 % 10 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S % % 79 Hospitalet Betanien 2 33 % 4 67 % 6 Solli Nervesanatorium 0 0 % % 3 Totalt % %

14 Helse Sør Medholdsandelen i Helse Sør er noe lavere sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF % % 626 Sykehuset Buskerud HF % % 330 Ringerike sykehus HF % % 109 Sykehuset i Vestfold HF % % 450 Psykiatrien i Vestfold HF 3 23 % % 13 Sykehuset Telemark HF % % 247 Blefjell sykehus HF % % 206 Sørlandet sykehus HF % % 632 Betanien Hospital 2 18 % 9 82 % 11 Totalt % % Helse Øst Andelen medhold i Helse Øst er den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Sykehuset Østfold HF % % 645 Akershus universitetssykehus HF % % 491 Aker universitetssykehus HF % % 324 Ullevål universitetssykehus HF % % 717 Sykehuset Asker og Bærum HF % % 176 Sunnaas sykehus HF 0 0 % % 1 Sykehuset Innlandet HF % % 721 Diakonhjemmets sykehus % % 97 Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S % % 67 Martina Hansens Hospital % % 76 Revmatismesykehuset AS % 0 0 % 2 Totalt % %

15 Spesialitet En medisinsk spesialitet er en avgrenset del av det medisinske fagområdet. I NPE opererer vi med et femtitalls forskjellige spesialiteter. Registreringen av spesialitet er gjort med utgangspunkt i pasientens sykdom. Et unntak er anestesiologi. Dersom den anførte skaden inntraff i forbindelse med anestesi, registreres saken på denne spesialiteten uansett hva pasienten er behandlet for. Det er ikke store variasjoner i mellom de regionale helseforetakene med hensyn til fordelingen på spesialitet. Forskjellene vi finner kan i stor grad forklares med tilfanget av behandlingstilbud. Sykehus som spesialiserer seg på bestemte typer behandlinger, vil ofte utføre andelsmessig flere behandlinger innenfor dette medisinske området enn andre sykehus av tilsvarende størrelse. Dette vil i sin tur påvirke antallet erstatningssaker innenfor den gitte spesialiteten. Fødselshj./kvinnesykd. 5% Kreftsykdommer 11 % Medhold/avslag fem største spesialiteter for alle RHF halvår 2006 Medhold Avslag Gastrokirurgi 5 % Ortopedi 41 % Anestesiologi 3 % Annet 35 % I perioden 2001 til og med første halvår 2006, har NPE fattet vedtak i saker i tilknytning til de fem regionale helseforetakene (jf. tabellen spesialitet side 18 og 19). Fem spesialiteter står for 66 prosent av sakene. Ortopedi er den største spesialiteten med en andel på 41prosent av den totale saksmengden. Kreftsykdommer står for elleve prosent, mens de to spesialitetene gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer er registrert med fem prosent hver. Anestesiologi utgjør tre prosent av sakene. For øvrig utgjør spesialiteten føde (skade på barn) også tre prosent, men har antallsmessig færre saker enn anestesiologi. Medholdsandelen i de fem største spesialitetene er høyest innenfor anestesiologi med 40 prosent. Det er spesielt innenfor kreftsykdommer, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer at vi finner variasjoner i medholdsandelen de regionale helseforetakene i mellom. Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % Gastroenterologisk kirurgi % % 598 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 587 Anestesiologi % % 334 Totalt % %

16 I tabellene nedenfor er enkelte av tallene så lave at ulikheter i medholdsandelen hovedsakelig kan forklares med tilfeldige variasjoner. I Helse Nord utgjør ortopedi 38 prosent av sakene. Dette er en lavere andel enn landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer er nest største gruppe med tolv prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 552 Kreftsykdommer % % 173 Gastroenterologisk kirurgi % % 87 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 73 Karkirurgi % % 51 Totalt % % 936 Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer og gastrokirurgi ligger henholdsvis seks og sju prosentpoeng over landsgjennomsnittet. I Helse Midt-Norge utgjør ortopedi 45 prosent av saksmengden. Det er en noe større andel enn for landet sett under ett. Kreftsykdommer utgjør ti prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 727 Kreftsykdommer % % 152 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 96 Gastroenterologisk kirurgi % % 88 Anestesiologi % % 49 Totalt % % Fødselshjelp og kvinnesykdommer har en medholdsandel som er hele ni prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er fire prosentpoeng høyere enn på landsbasis. I Helse Vest utgjør ortopedi 39 prosent av sakene. Det er litt under andelen på landsbasis. Kreftsykdommer utgjør tolv prosent (jf. tabellen spesialitet side 18). Innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer har 24 prosent av pasientene fått medhold. Dette er sju prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer derimot, har en medholdsandel som er fem prosentpoeng høyere enn landstallet. 16

17 Fem største spesialiteter Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 792 Kreftsykdommer % % 250 Gastroenterologisk kirurgi % % 126 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 86 Anestesiologi % % 64 Totalt % % I Helse Sør er 39 prosent av sakene knyttet til ortopedi. Kreftsakene utgjør en andel på tretten prosent, som er noe større enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er hele elleve prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. For gastroenterologisk kirurgi er medholdsandelen fem prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet. Fem største spesialiteter Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 352 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 140 Gastroenterologisk kirurgi % % 118 Hjertesykdommer % % 104 Totalt % % I Helse Øst utgjør ortopedi 42 prosent av sakene, omtrent som landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer med ni prosent utgjør en noe lavere andel enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, mens gastroenterologisk kirurgi har fire prosentpoeng lavere andel medhold. Fem største spesialiteter Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 315 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 192 Gastroenterologisk kirurgi % % 179 Føde (skade på barnet) % % 149 Totalt % %

18 Spesialitet halvår 2006 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Allmennmedisin Anestesiologi Barnekirurgi Blodsykdommer Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Føde (skade på barnet) Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Geriatri Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Infeksjonssykdommer Karkirurgi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk kjemi Lungesykdommer Medisinsk Nevrokirurgi Nevrologi Nyfødtmedisin Nyresykdommer Odontologi Kreftsykdommer Ortopedi Patologi Plastisk kirurgi Psykiatri/Psykologi Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Transplantasjon Urologi Øre-nese-hals-sykdommer Øyesykdommer Annet Totalt

19 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt

20 Medholdssakene I perioden 2001 til 1. halvår 2006 har NPE gitt like i overkant av 3800 pasienter medhold i sitt krav om pasientskadeerstatning. Det må som hovedregel foreligge svikt i ytelsen av helsehjelp for at et krav skal få medhold. Et lite antall medholdsvedtak er fattet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler. I godt over halvparten av medholdssakene er det konkludert med at skaden skyldes svikt i behandlingen som pasienten fikk. Infeksjon og forsinket eller feil diagnostisering er henholdsvis nest og tredje hyppigste årsak til medhold. Skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt utgjør til sammen kun fire prosent av medholdssakene. Infeksjon 18 % Forsinket/feil diagnose 17 % Svikt i behandlingen 61 % Annet* 4 % Fordelingen av årsak til medhold er forholdsvis lik når vi sammenlikner de fem regionale helseforetakene. Skade påført ved behandling, infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering utgjør til sammen 95 til 96 prosent av erstatningene i helseforetakene. Årsak til medhold halvår 2006 Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandlingen % % Infeksjon % % Forsinket/feil diagnose % % Svikt ved undersøkelse 8 2 % 7 1 % Pleie 6 1 % 6 1 % Informasjonssvikt 3 1 % 2 0 % Teknisk svikt 3 1 % 6 1 % Alm. erstatningsregler 1 0 % 2 0 % Totalt % % 20 * Annetkategorien består av skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt.

21 Helse Nord I Helse Nord har en noe høyere andel fått medhold på grunnlag av behandlingssvikt sammenliknet med tallene på landsbasis. Helse Midt-Norge Sammenliknet med de andre regionale helseforetakene, har en noe høyere andel pasienter i Helse Midt-Norge fått erstatning på grunn av infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering. Andelen pasienter påført skade på grunn av behandlingssvikt, er derimot lavere enn fordelingen på landsbasis. Helse Vest Andelen medhold gitt på grunnlag av skade ved svikt i behandlingen, er lik fordelingen på landsbasis. Andelen infeksjonssaker er litt lavere enn fordelingen for hele landet. Helse Sør Det er en noe lavere andel pasienter som har fått medhold på grunn av forsinket eller feil diagnostisering i Helse Sør, mens andelen pasienter som har fått skaden på grunn av svikt i behandlingen er litt høyere enn landsfordelingen. Helse Øst Også tallene for Helse Øst er nær opp til fordelingen på landsbasis. Andelen skade som følge av behandlingssvikt er noe lavere, mens andelen infeksjonssaker er litt høyere. Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent % % % % % % % % % 10 1 % 13 2 % 17 1 % 8 1 % 11 1 % 11 1 % 8 1 % 9 1 % 11 1 % 6 1 % 4 0 % 8 1 % 2 0 % 1 0 % 2 0 % % % % 21

22 Typiske NPE-saker Gjennom eksemplene ønsker vi å gi et innblikk i hvilke vurderinger som ligger bak et vedtak. Dette er reelle, anomymiserte NPE-saker. Mann, 35 år, var tidligere operert flere ganger grunnet instabilitet i kneet. Det ble utført en korrigerende kneoperasjon på grunn av fortsatt instabilitetsproblemer. Det utviklet seg smerter i operasjonssåret, og det ble påvist oppvekst av gule stafylokokker. Tilstanden forverret seg til tross for antibiotikabehandling. Han ble operert, men situasjonen forverret seg ytterligere. Det ble konstatert en dyp infeksjon i beinet som medførte nok en operasjon og lengre tids sykeleie. To måneder etter siste operasjon, var infeksjonen sanert. NPEs vurdering: Selv om de tidligere operasjonene hadde økt infeksjonsfaren, er likevel ikke dette hovedårsaken til infeksjonen. Infeksjonen skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp, og pasienten har krav på erstatning. Kvinne, 54 år, ble operert grunnet brystkreft med spredning til lymfeknuter i armhulen. I tillegg ble hun behandlet med cellegift og strålebehandling. Etter et halvt år ble det konstatert stråleforandringer i den ene lungen. Lungefunksjonen ble gradvis dårligere, og det ble konkludert med kronisk lungesvikt i form av lungefibrose. Det er ikke påvist tilbakefall av kreftsykdommen. NPEs vurdering: Det var klar indikasjon for behandlingen, som ble utført etter gjeldende retningslinjer. Stråleskaden er en kjent risiko som må aksepteres ut fra viktigheten av behandlingen. Pasienten har ikke krav på erstatning. Kvinne, 41 år, fikk utført kikkhullsoperasjon med fjerning av venstre eggstokk og eggleder grunnet magesmerter. Under inngrepet oppdaget man at urinlederen var kuttet over. Skaden ble reparert umiddelbart av urolog. Grunnet skaden måtte hun ligge i tre dager. Hun fikk behandling med smertestillende og antibiotika. Etter to uker fungerte urinlederen fint, og man fjernet kateteret. Ved kontroll har man funnet normale forhold. NPEs vurdering: Overkutting av urinlederen med påfølgende forlenget sykdomsperiode, er en pasientskade, men det foreligger ikke et økonomisk tap på minst kroner. Pasienten har ikke krav på erstatning. 22

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2008

Statistikk for regionale helseforetak 2008 Statistikk for regionale helseforetak 2008 Et hjelpemiddel for helseforetakene Denne statistikkrapporten er ment som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo Forsidefoto: Stockbyte Norsk pasientskadeerstatning Statistikk

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2009

Statistikk for regionale helseforetak 2009 Statistikk for regionale helseforetak 2009 Bidrag til skadeforebyggende arbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2010 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2014 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Utbetaling av erstatninger 9 Medhold og avslag 11 Medisinsk område 16 Medholdssakene 23 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 75/2012 Navn på sak: Referatsaker

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 26.05.2010 Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO WWW.NPE.NO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2004 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

klippmappe 2012 uke 41

klippmappe 2012 uke 41 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Side 1 av 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målekort 1 tertial... 4 2 Avvik fra måltall / budsjett og tiltak... 6 2.1 Fristbrudd... 6 2.2 Polikliniske konsultasjoner

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten?

Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Rapport IS-2244 IS-1 Ventelister og og ventetid Hva venter pasientene på og hvordan er forholdet mellom ventelister og aktivitet i spesialisthelsetjenesten? Publikasjonens tittel: Ventelister og ventetid

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17. august 5.2014 Saksnummer 81/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland 078/10 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.9.21 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland 78/1 O Rapport til Styret om ventetid og fristbrudd Arkivsak 21/445/12 RAPPORT TIL

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 84/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

NOIS-PIAH XML-import Filformat

NOIS-PIAH XML-import Filformat folkehelseinstitutt XML-import Filformat Forfatter: Roar Andersen Godkjent av: - 1 av 1 ENDRINGSOVERSIKT... 3 2 INTRODUKSJON... 4 2.1 IMPORTFILEN... 4 3 INFEKSJONSREGISTRERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN...

Detaljer

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN Renata Norton Anestesisykepleier, Volvat Medisinske Senter Oslo Student, Master i Folkehelsevitenskap Universitet for Miljø og Biovitenskap

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer