1. halvår Statistikk for regionale helseforetak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak"

Transkript

1 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak

2 Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi gjennomførte høsten 2005 en brukerundersøkelse blant mottakerne av halvårsstatistikken. På bakgrunn av de tilbakemeldingene vi fikk, har vi gjort noen endringer i årets utgave: Sammenlikningsgrunnlag Fra Statistisk sentralbyrå er det tatt inn tall per år for antall behandlinger per regionale helseforetak (RHF). Det er laget en oversikt som viser andelsmessig fordeling av antall behandlinger og antallet erstatningskrav per RHF. Inndeling De fem regionale helseforetakene sorteres under fem temaer i stedet for innenfor regionale helseforetak som tidligere. Eksempler Det er lagt inn anonymiserte eksempler på medhold og avslag. Utvikling og tendens For kapitlene Antall mottatte saker og Utbetaling av erstatninger, er det laget et linjediagram som viser utviklingen fra 2001 til første halvår 2006, med en linje for hvert regionalt helseforetak. For kapitlene Medhold og avslag og Spesialitet er tidsperioden utvidet til saker som er behandlet i perioden 2001 til første halvår Dette er gjort for å oppnå tallstørrelser som gir sikrere resultat. Statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold/avslag, kjønnsfordeling, diagnosegrupper og aldersfordeling oppdateres hvert kvartal og publiseres på våre nettsider, se Spørsmål om statistiske opplysninger kan rettes til Informasjonsavdelingen ved: Rådgiver Mette Willumstad Thomsen, tlf e-post: Rådgiver Sølvi Flåte, tlf e-post: Med hilsen Erling B. Breivik direktør NPE

3 Antall mottatte saker 4 Helse Nord 5 Helse Midt-Norge 6 Helse Vest 6 Helse Sør 7 Helse Øst 7 Utbetaling av erstatninger 8 Helse Nord 9 Helse Midt-Norge 9 Helse Vest 10 Helse Sør 10 Helse Øst 11 Medhold og avslag 12 Helse Nord 12 Helse Midt-Norge 13 Helse Vest 13 Helse Sør 14 Helse Øst 14 Spesialitet 15 Helse Nord 16 Helse Midt-Norge 16 Helse Vest 17 Helse Sør 17 Helse Øst 17 Alle RHF samlet 18 Medholdssakene 20 Helse Nord 20 Helse Midt-Norge 20 Helse Vest 21 Helse Sør 21 Helse Øst 21 Eksempler på NPE-saker 22

4 Antall mottatte saker Første halvår 2006 har NPE mottatt i overkant av 1500 saker knyttet til behandling ved de fem regionale helseforetakene Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Øst Figur 1: Antall mottatte saker i perioden per regionalt helseforetak. I forhold til samme periode i 2005 er det en vekst på sju prosent, mens den andelsmessige fordelingen de regionale helseforetakene i mellom, er nærmest uendret. Også når vi sammenlikner den andelsmessige fordelingen mellom de regionale helseforetakene i perioden 2001 til 2005, er det liten variasjon fra år til år. NPE-saker mottatt 1. halvår 2005 og halvår 2005 Prosent 1. halvår 2006 Prosent Helse Nord % % Helse Midt-Norge % % Helse Vest % % Helse Sør % % Helse Øst % % Totalt % % Vi har også gjort en sammenlikning mellom andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak for et enkelt år og andelen mottatte saker i perioden 2001 til Det viser seg at fordelingen mellom de regionale helseforetakene når det gjelder krav til NPE, stemmer godt med andelen behandlede pasienter i hvert helseforetak (Antall heldøgnsopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, etter regionalt helseforetak. SSB, 2005).

5 Andel NPE-saker versus behandlinger NPE-saker Behandlinger Avvik Helse Nord 13,2 % 11,2 % 2,0 % Helse Midt-Norge 14,5 % 15,2 % -0,7 % Helse Vest 18,3 % 19,3 % -1,0 % Helse Sør 24,1 % 23,6 % 0,5 % Helse Øst 30,0 % 30,7 % -0,7 % I denne sammenlikningen har vi gått ut fra at andelen behandlede pasienter innen hvert helseforetak, varierer lite fra år til år. Den største forskjellen er knyttet til Helse Nord, som er registrert med 13 prosent av NPE-sakene mot 11 prosent av de behandlede pasientene. Mengden NPE-saker knyttet til de enkelte regionale helseforetakene påvirkes blant annet av antall behandlinger som gjennomføres ved de tilhørende helseforetakene; jo flere behandlinger, jo flere saker. Antallet saker påvirkes også av hvor aktive de enkelte behandlingsstedene er med å informere pasientene om muligheten til å kreve erstatning. Helse Nord Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Nord utgjør 14 prosent av det totale antallet saker første halvår Andelmessig er det en vekst på ett prosentpoeng i forhold til første halvår 2005, mens det er en vekst i antallet erstatningskrav på nesten elleve prosent. Det største helseforetaket i regionen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, står naturlig nok for den største andelen saker. Antall mottatte saker Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt I forhold til første halvår 2005, er det registrert en liten økning i andelen erstatningskrav for Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. For Helgelandssykehuset er det en nedgang i andelen saker på fire prosentpoeng. Antall saker knyttet til det enkelte helseforetak er så pass få at man må forvente en naturlig variasjon fra år til år. 5

6 Helse Midt-Norge Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Midt-Norge utgjør 14 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Antallmessig er det en vekst på kun en prosent. Den største andelen erstatningskrav er knyttet til St. Olavs hospital. Antall mottatte saker Helse Midt-Norge I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i andelen saker knyttet til St. Olavs hospital med seks prosentpoeng, mens det er en økning i andelen på fem prosentpoeng ved Helse Sunnmøre. Det må understrekes at tallene er små og preget av tilfeldige variasjoner. Helse Vest Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Vest, utgjør 18 prosent av totalt antall saker første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til første halvår Hvis vi ser på antallet erstatningskrav, er det en vekst på ni prosent. Andelen saker fordelt på det enkelte helseforetak, har knapt endret seg i forhold til første halvår Antall mottatte saker Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 0 3 Hospitalet Betanien 2 0 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S 8 12 Totalt Helse Bergen, som er det største helseforetaket, står for den største andelen erstatningskrav. I følge SSB, var Haukeland sykehus det største sykehuset i Norge målt etter antall heldøgnsopphold i

7 Helse Sør Andelen erstatningskrav registrert ved Helse Sør er 26 prosent første halvår Andelen har ikke endret seg i forhold til samme periode i 2005, mens det har vært en vekst i antall saker på seks prosent. Sørlandet sykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet står totalt for i overkant av halvparten av kravene. I forhold til 2005, er Sykehuset Buskerud andelsmessig registrert med noen flere saker, mens det er en nedgang i andelen saker knyttet til Sykehuset Telemark. Antall mottatte saker Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF 2 2 Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital 1 2 Totalt Helse Øst Andelen erstatningskrav knyttet til Helse Øst, utgjør 29 prosent første halvår Andelen er uendret i forhold til første halvår Det er derimot en vekst i antallet saker på sju prosent. Det er små endringer i andelen krav knyttet til det enkelte helseforetak når vi sammenlikner første halvår 2006 med Flest saker er registrert på Sykehuset Innlandet og Ullevål universitetssykehus. Disse to sykehusene står til sammen for 46 prosent av erstatningskravene. Antall mottatte saker Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus 9 13 Lovisenberg Diakonale sykehus AS 13 7 Martina Hansens hospital Totalt

8 Utbetaling av erstatninger Når en erstatningssøker får medhold hos NPE, skal erstatningen sørge for at pasienten blir likt stilt økonomisk som før skaden skjedde. Erstatningen skal dekke pasientens økonomiske tap og utgifter som følge av behandlingsskaden. Har skaden ført til arbeidsuførhet, vil tap av inntekt dekkes i tillegg til nødvendige og rimelige utgifter. Hvis skaden er varig og av et visst omfang, normalt over 15 prosent medisinsk invaliditet, har man også rett til menerstatning. Menerstatningen er ment å være en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelse skaden har medført. Erstatningsutmålingen er individuell, og beregnes ut fra pasientens medisinske situasjon og konkrete økonomiske forhold. Man kan med andre ord ikke angi noe generelt nivå for hvor stor erstatning en bestemt skade gir. 120 mill. 100 mill. 80 mill. Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Sør Helse Vest Helse Øst 60 mill. 40 mill. 20 mill Figur 2: Utbetalinger i perioden per regionalt helseforetak. For de fem regionale helseforetakene er det totalt utbetalt 234 millioner kroner første halvår For tilsvarende periode i 2005 ble det utbetalt 212 millioner kroner. Dette utgjør en vekst på ti prosent. Utbetalinger regionale helseforetak 1. halvår halvår 2006 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Totalt

9 Pasientskadeloven Selv om det i grove trekk er en vekst i utbetalingene ved alle de fem regionale helseforetakene fra 2001 til 2005, er det stor variasjon helseforetakene i mellom og fra år til år for det enkelte helseforetak. Erstatningsbeløpene innenfor en gitt periode er både påvirket av antallet utbetalinger og i hvilken grad det foreligger storutbetalinger som enkeltvis kan være på flere millioner kroner. Utbetalingstidspunkt er i stor grad styrt av tilfeldige variasjoner. Helse Nord Første halvår 2006 har NPE utbetalt 33 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Nord. I forhold til samme periode i 2005, er det en vekst i utbetalingene på over 50 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, men dette er også det sykehuset som behandler flest pasienter i regionen. Utbetalinger Helse Nord 1. halvår halvår 2006 Nordlandssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Helse Finnmark HF Totalt Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel både første halvår 2006 og Helse Midt-Norge NPE har utbetalt 30 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Midt-Norge. I forhold til første halvår 2005, er det en nedgang i utbetalingene på 30 prosent. Utbetalinger Helse Midt-Norge 1. halvår halvår 2006 Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Totalt Første halvår 2005 ble det foretatt over 100 utbetalinger, hvorav elleve storutbetalinger (over en million kroner). Tilsvarende oversikt for 2006 viser i overkant av 80 utbetalinger, hvorav sju storutbetalinger. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved St. Olavs hospital. Saker knyttet til ortopedi står for størst utbetalingsandel første halvår 2006, mens fødselssaker med skade på barn utgjør den største andelen i samme periode i

10 Helse Vest Første halvår 2006 har NPE utbetalt 48 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Vest. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på 26 prosent. Det er utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Helse Bergen, der det også er behandlet flest pasienter. Utbetalinger Helse Vest 1. halvår halvår 2006 Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus Hospitalet Betanien Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S Totalt Både første halvår 2006 og 2005, er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. Helse Sør NPE har utbetalt 53 millioner kroner første halvår 2006 til pasienter som har blitt behandlet i Helse Sør. I forhold til første halvår 2005, er det en økning i utbetalingene på 18 prosent. Det er utbetalt mest til pasienter behandlet ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Sørlandet sykehus. Utbetalinger Helse Sør 1. halvår halvår 2006 Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Ringerike sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Blefjell sykehus HF Sørlandet sykehus HF Betanien Hospital Totalt For både første halvår 2006 og 2005 er den største utbetalingsandelen knyttet til ortopedi. 10

11 Helse Øst Første halvår 2006 har NPE utbetalt utbetalt 72 millioner kroner til pasienter som har blitt behandlet i Helse Øst. I forhold til samme periode året før, er det en økning i utbetalingene på elleve prosent. Utbetalinger Helse Øst 1. halvår halvår 2006 Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale sykehus AS Martina Hansens hospital Revmatismesykehuset AS Totalt I 2006 er det utbetalt mest til pasienter behandlet ved Akershus universitetssykehus. Første halvår 2005 var det pasienter behandlet ved Sykehuset Innlandet som fikk mest i erstatning. Både første halvår 2006 og 2005 er størst utbetalingsandel knyttet til ortopedi. 11

12 Medhold og avslag Fra 2001 til første halvår 2006 har NPE ferdigbehandlet til sammen erstatningssaker tilknyttet de regionale helseforetakene. I overkant av 3800 pasienter fikk medhold, mens nesten 7200 fikk avslag. Det gir en medholdsandel på 35 prosent på landsbasis. Vedtaket er som regel fattet mer enn ett år etter at den anførte skaden faktisk skjedde. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i NPE er på om lag ett år. Det vil dessuten ofte ta noe tid fra skadetidspunktet til pasienten formelt krever erstatning Medhold Avslag Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør Helse Øst Figur 3: Medhold og avslag i perioden per regionalt helseforetak. Helse Nord Andelen medhold er litt høyere i Helse Nord sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Nordlandssykehuset HF % % 265 Hålogalandssykehuset HF % % 232 Helgelandssykehuset HF % % 176 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF % % 544 Helse Finnmark HF % % 223 Totalt % %

13 Helse Midt-Norge I Helse Midt-Norge er medholdsandelen den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Sunnmøre HF % % 278 Helse Nordmøre og Romsdal HF % % 224 St. Olavs Hospital HF % % 743 Helse Nord-Trøndelag HF % % 353 Totalt % % Helse Vest Også i Helse Vest er medholdsprosenten lik landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Bergen HF % % 835 Helse Fonna HF % % 339 Helse Førde HF % % 265 Helse Stavanger HF % % 493 Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 5 50 % 5 50 % 10 Haraldsplass Diakonale Sykehus A/S % % 79 Hospitalet Betanien 2 33 % 4 67 % 6 Solli Nervesanatorium 0 0 % % 3 Totalt % %

14 Helse Sør Medholdsandelen i Helse Sør er noe lavere sammenliknet med landsgjennomsnittet. Medhold/avslag Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF % % 626 Sykehuset Buskerud HF % % 330 Ringerike sykehus HF % % 109 Sykehuset i Vestfold HF % % 450 Psykiatrien i Vestfold HF 3 23 % % 13 Sykehuset Telemark HF % % 247 Blefjell sykehus HF % % 206 Sørlandet sykehus HF % % 632 Betanien Hospital 2 18 % 9 82 % 11 Totalt % % Helse Øst Andelen medhold i Helse Øst er den samme som på landsbasis. Medhold/avslag Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Sykehuset Østfold HF % % 645 Akershus universitetssykehus HF % % 491 Aker universitetssykehus HF % % 324 Ullevål universitetssykehus HF % % 717 Sykehuset Asker og Bærum HF % % 176 Sunnaas sykehus HF 0 0 % % 1 Sykehuset Innlandet HF % % 721 Diakonhjemmets sykehus % % 97 Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S % % 67 Martina Hansens Hospital % % 76 Revmatismesykehuset AS % 0 0 % 2 Totalt % %

15 Spesialitet En medisinsk spesialitet er en avgrenset del av det medisinske fagområdet. I NPE opererer vi med et femtitalls forskjellige spesialiteter. Registreringen av spesialitet er gjort med utgangspunkt i pasientens sykdom. Et unntak er anestesiologi. Dersom den anførte skaden inntraff i forbindelse med anestesi, registreres saken på denne spesialiteten uansett hva pasienten er behandlet for. Det er ikke store variasjoner i mellom de regionale helseforetakene med hensyn til fordelingen på spesialitet. Forskjellene vi finner kan i stor grad forklares med tilfanget av behandlingstilbud. Sykehus som spesialiserer seg på bestemte typer behandlinger, vil ofte utføre andelsmessig flere behandlinger innenfor dette medisinske området enn andre sykehus av tilsvarende størrelse. Dette vil i sin tur påvirke antallet erstatningssaker innenfor den gitte spesialiteten. Fødselshj./kvinnesykd. 5% Kreftsykdommer 11 % Medhold/avslag fem største spesialiteter for alle RHF halvår 2006 Medhold Avslag Gastrokirurgi 5 % Ortopedi 41 % Anestesiologi 3 % Annet 35 % I perioden 2001 til og med første halvår 2006, har NPE fattet vedtak i saker i tilknytning til de fem regionale helseforetakene (jf. tabellen spesialitet side 18 og 19). Fem spesialiteter står for 66 prosent av sakene. Ortopedi er den største spesialiteten med en andel på 41prosent av den totale saksmengden. Kreftsykdommer står for elleve prosent, mens de to spesialitetene gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer er registrert med fem prosent hver. Anestesiologi utgjør tre prosent av sakene. For øvrig utgjør spesialiteten føde (skade på barn) også tre prosent, men har antallsmessig færre saker enn anestesiologi. Medholdsandelen i de fem største spesialitetene er høyest innenfor anestesiologi med 40 prosent. Det er spesielt innenfor kreftsykdommer, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer at vi finner variasjoner i medholdsandelen de regionale helseforetakene i mellom. Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % Gastroenterologisk kirurgi % % 598 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 587 Anestesiologi % % 334 Totalt % %

16 I tabellene nedenfor er enkelte av tallene så lave at ulikheter i medholdsandelen hovedsakelig kan forklares med tilfeldige variasjoner. I Helse Nord utgjør ortopedi 38 prosent av sakene. Dette er en lavere andel enn landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer er nest største gruppe med tolv prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Nord halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 552 Kreftsykdommer % % 173 Gastroenterologisk kirurgi % % 87 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 73 Karkirurgi % % 51 Totalt % % 936 Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer og gastrokirurgi ligger henholdsvis seks og sju prosentpoeng over landsgjennomsnittet. I Helse Midt-Norge utgjør ortopedi 45 prosent av saksmengden. Det er en noe større andel enn for landet sett under ett. Kreftsykdommer utgjør ti prosent av sakene (jf. tabellen spesialitet side 18). Fem største spesialiteter Helse Midt-Norge halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 727 Kreftsykdommer % % 152 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 96 Gastroenterologisk kirurgi % % 88 Anestesiologi % % 49 Totalt % % Fødselshjelp og kvinnesykdommer har en medholdsandel som er hele ni prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er fire prosentpoeng høyere enn på landsbasis. I Helse Vest utgjør ortopedi 39 prosent av sakene. Det er litt under andelen på landsbasis. Kreftsykdommer utgjør tolv prosent (jf. tabellen spesialitet side 18). Innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer har 24 prosent av pasientene fått medhold. Dette er sju prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer derimot, har en medholdsandel som er fem prosentpoeng høyere enn landstallet. 16

17 Fem største spesialiteter Helse Vest halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % 792 Kreftsykdommer % % 250 Gastroenterologisk kirurgi % % 126 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 86 Anestesiologi % % 64 Totalt % % I Helse Sør er 39 prosent av sakene knyttet til ortopedi. Kreftsakene utgjør en andel på tretten prosent, som er noe større enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er hele elleve prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. For gastroenterologisk kirurgi er medholdsandelen fem prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet. Fem største spesialiteter Helse Sør halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 352 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 140 Gastroenterologisk kirurgi % % 118 Hjertesykdommer % % 104 Totalt % % I Helse Øst utgjør ortopedi 42 prosent av sakene, omtrent som landsgjennomsnittet. Kreftsykdommer med ni prosent utgjør en noe lavere andel enn på landsbasis (jf. tabellen spesialitet side 18). Medholdsandelen innenfor kreftsykdommer er tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, mens gastroenterologisk kirurgi har fire prosentpoeng lavere andel medhold. Fem største spesialiteter Helse Øst halvår 2006 Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedi % % Kreftsykdommer % % 315 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 192 Gastroenterologisk kirurgi % % 179 Føde (skade på barnet) % % 149 Totalt % %

18 Spesialitet halvår 2006 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Allmennmedisin Anestesiologi Barnekirurgi Blodsykdommer Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Føde (skade på barnet) Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi Generell kirurgi Geriatri Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Immunologi og transfusjonsmedisin Indremedisin Infeksjonssykdommer Karkirurgi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk kjemi Lungesykdommer Medisinsk Nevrokirurgi Nevrologi Nyfødtmedisin Nyresykdommer Odontologi Kreftsykdommer Ortopedi Patologi Plastisk kirurgi Psykiatri/Psykologi Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Transplantasjon Urologi Øre-nese-hals-sykdommer Øyesykdommer Annet Totalt

19 Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt

20 Medholdssakene I perioden 2001 til 1. halvår 2006 har NPE gitt like i overkant av 3800 pasienter medhold i sitt krav om pasientskadeerstatning. Det må som hovedregel foreligge svikt i ytelsen av helsehjelp for at et krav skal få medhold. Et lite antall medholdsvedtak er fattet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler. I godt over halvparten av medholdssakene er det konkludert med at skaden skyldes svikt i behandlingen som pasienten fikk. Infeksjon og forsinket eller feil diagnostisering er henholdsvis nest og tredje hyppigste årsak til medhold. Skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt utgjør til sammen kun fire prosent av medholdssakene. Infeksjon 18 % Forsinket/feil diagnose 17 % Svikt i behandlingen 61 % Annet* 4 % Fordelingen av årsak til medhold er forholdsvis lik når vi sammenlikner de fem regionale helseforetakene. Skade påført ved behandling, infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering utgjør til sammen 95 til 96 prosent av erstatningene i helseforetakene. Årsak til medhold halvår 2006 Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandlingen % % Infeksjon % % Forsinket/feil diagnose % % Svikt ved undersøkelse 8 2 % 7 1 % Pleie 6 1 % 6 1 % Informasjonssvikt 3 1 % 2 0 % Teknisk svikt 3 1 % 6 1 % Alm. erstatningsregler 1 0 % 2 0 % Totalt % % 20 * Annetkategorien består av skade påført ved undersøkelse, pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt.

21 Helse Nord I Helse Nord har en noe høyere andel fått medhold på grunnlag av behandlingssvikt sammenliknet med tallene på landsbasis. Helse Midt-Norge Sammenliknet med de andre regionale helseforetakene, har en noe høyere andel pasienter i Helse Midt-Norge fått erstatning på grunn av infeksjon eller forsinket eller feil diagnostisering. Andelen pasienter påført skade på grunn av behandlingssvikt, er derimot lavere enn fordelingen på landsbasis. Helse Vest Andelen medhold gitt på grunnlag av skade ved svikt i behandlingen, er lik fordelingen på landsbasis. Andelen infeksjonssaker er litt lavere enn fordelingen for hele landet. Helse Sør Det er en noe lavere andel pasienter som har fått medhold på grunn av forsinket eller feil diagnostisering i Helse Sør, mens andelen pasienter som har fått skaden på grunn av svikt i behandlingen er litt høyere enn landsfordelingen. Helse Øst Også tallene for Helse Øst er nær opp til fordelingen på landsbasis. Andelen skade som følge av behandlingssvikt er noe lavere, mens andelen infeksjonssaker er litt høyere. Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent % % % % % % % % % 10 1 % 13 2 % 17 1 % 8 1 % 11 1 % 11 1 % 8 1 % 9 1 % 11 1 % 6 1 % 4 0 % 8 1 % 2 0 % 1 0 % 2 0 % % % % 21

22 Typiske NPE-saker Gjennom eksemplene ønsker vi å gi et innblikk i hvilke vurderinger som ligger bak et vedtak. Dette er reelle, anomymiserte NPE-saker. Mann, 35 år, var tidligere operert flere ganger grunnet instabilitet i kneet. Det ble utført en korrigerende kneoperasjon på grunn av fortsatt instabilitetsproblemer. Det utviklet seg smerter i operasjonssåret, og det ble påvist oppvekst av gule stafylokokker. Tilstanden forverret seg til tross for antibiotikabehandling. Han ble operert, men situasjonen forverret seg ytterligere. Det ble konstatert en dyp infeksjon i beinet som medførte nok en operasjon og lengre tids sykeleie. To måneder etter siste operasjon, var infeksjonen sanert. NPEs vurdering: Selv om de tidligere operasjonene hadde økt infeksjonsfaren, er likevel ikke dette hovedårsaken til infeksjonen. Infeksjonen skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp, og pasienten har krav på erstatning. Kvinne, 54 år, ble operert grunnet brystkreft med spredning til lymfeknuter i armhulen. I tillegg ble hun behandlet med cellegift og strålebehandling. Etter et halvt år ble det konstatert stråleforandringer i den ene lungen. Lungefunksjonen ble gradvis dårligere, og det ble konkludert med kronisk lungesvikt i form av lungefibrose. Det er ikke påvist tilbakefall av kreftsykdommen. NPEs vurdering: Det var klar indikasjon for behandlingen, som ble utført etter gjeldende retningslinjer. Stråleskaden er en kjent risiko som må aksepteres ut fra viktigheten av behandlingen. Pasienten har ikke krav på erstatning. Kvinne, 41 år, fikk utført kikkhullsoperasjon med fjerning av venstre eggstokk og eggleder grunnet magesmerter. Under inngrepet oppdaget man at urinlederen var kuttet over. Skaden ble reparert umiddelbart av urolog. Grunnet skaden måtte hun ligge i tre dager. Hun fikk behandling med smertestillende og antibiotika. Etter to uker fungerte urinlederen fint, og man fjernet kateteret. Ved kontroll har man funnet normale forhold. NPEs vurdering: Overkutting av urinlederen med påfølgende forlenget sykdomsperiode, er en pasientskade, men det foreligger ikke et økonomisk tap på minst kroner. Pasienten har ikke krav på erstatning. 22

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune SINTEF A12783 RAPPORT Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune Karl-Gerhard Hem, Silja Rønningsen og Eva Lassemo SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1

Sammendrag. 1 Historisk investeringsnivå og investeringsplaner. Investeringer i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening 2013 Side 1 i Forord Et tilpasset nivå på tilgjengelige bygg, medisinskteknisk utstyr (MTU) og kompetanse er nødvendige forutsetninger for kvaliteten og effektiviteten i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten gjennomgår

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer