Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen"

Transkript

1 Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste

2 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen. Dette innebærer at alle pasientskader i Norge skal behandles etter de samme erstatningsreglene, uansett om skaden har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste. Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste fra Opprinnelig var det ønske om at både offentlig og privat helsevesen skulle omfattes av loven allerede fra dette tidspunktet, slik at det ikke skulle være noen forskjell hvor i helsevesenet man som pasient ble behandlet. Det var imidlertid ingen forsikringsselskap som ville tilby en slik forsikring. For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell skade, har NPE fått ansvaret for å behandle erstatningssakene også for privat helsetjeneste. Privat sektor er en egen ordning som skal ha sitt eget regnskap adskilt fra forvaltningen av offentlig sektor. Forutsetningen for finansieringsordningen for privat sektor er at de private helseaktørene dekker kostnader til behandling av sakene (driftsutgiftene) og eventuell erstatningsutbetaling gjennom innbetaling av årlige tilskudd til NPE. Tilskuddssatsene er fastsatt i forskrift og beregnes ut fra risiko i helsepersonellgruppene. Erstatningene er en rettighetsbasert ytelse som ikke avhenger av budsjettsituasjonen. Erling B. Breivik direktør Norsk pasientskadeerstatning NPE behandler sakene etter litt forskjellig regelsett avhengig av når skaden har skjedd. Skader som er voldt i privat helsetjeneste etter 1. januar 2009 skal behandles etter reglene i pasientskadeloven. Skader som er voldt før 1. januar 2009 behandles etter pasientskadelovens 21 e, dvs. etter alminnelig erstatningsrett. Eventuelt behandles disse sakene etter forsikringsvilkårene dersom disse gir gunstigere vilkår enn alminnelig erstatningsrett. Dette forutsetter at skaden tidligere ikke er meldt til et forsikringsselskap. Dersom det er tilfellet, skal ikke NPE behandle saken. Dette er NPEs første samlede statistikkrapport for privat helsetjeneste. Rapporten tar for seg de tre første årene med pasientskadesaker fra denne sektoren. Jeg håper rapporten vil være et bidrag til arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet, og at den er av interesse for mange.

3 Innhold Antall mottatte saker 4 Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade i helsevesenet, og avgjør om pasienten har krav på erstatning og erstatningens størrelse. NPE har ca. 135 ansatte. Telefon: Privat helsepersonell: Servicesenteret: Besøksadresse Wergelandsveien 1, Oslo Vedtak, medholdsprosent og medisinsk område 6 Medholdssakene 8 Mottatte saker: Helsepersonellgrupper 10 Vedtak: Helsepersonellgrupper 12 Erstatningsutbetalinger 13 Tema: Tannlegesaker 14 Intervju med sakkyndig tannlege 22 Regnskap 24 Postadresse Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo Følg oss på: facebook twitter Foto: Peder Songedal Nils S. Aasheim Stockbyte NPEs statistikk for privat sektor - 3

4 Mottatte saker Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt i alt 978 saker i løpet av de tre årene privat helsetjeneste har vært inkludert i pasientskadeordningen. Dette utgjør åtte prosent av den totale saksmengden i NPE I 2009 ble det registrert 286 innkomne saker. Antallet økte med omkring 60 saker til 345 i 2010, og endte på 347 saker i Alder og kjønn Det er en overvekt av kvinner blant erstatningssøkerne innen privat helsetjeneste med en andel på 66 prosent. Til sammenlikning er kvinneandelen blant erstatningssøkere innen offentlig helsetjeneste 55 prosent. Gjennomsnittalderen er 45 år på tidspunktet da pasientskaden skjedde. Dette er omtrent som i andre saker i NPE. Den eldste som søkte om erstatning var 88 år, mens de yngste var under ett år. Geografisk fordeling En gruppering av saker etter behandlingsstedets adresse viser at samtlige fylker er representert, jf. tabellen. I 307 saker er behandlingen utført i Oslo. Det er nest flest saker registrert på behandlingssteder i Akershus med 86 saker, mens Hordaland har det tredje største antallet med 80 saker. Tidspunkt for skaden I omkring 60 prosent av sakene har skaden som pasienten krever erstatning for skjedd for under tre år siden. Fire prosent av skadene er 20 år eller eldre. Skadetidspunktet har betydning for hvilket regelverk saken blir behandlet etter, jf. kapittelet «Vedtak, medholdsprosent og medisinsk område». Under tre år siden: 61 % Mellom tre og 19 år siden: 35 % 20 år eller lenger siden: 4 % Fylke - behandlingssted Antall saker Andel av totalen Oslo % Akershus 86 9 % Hordaland 80 8 % Rogaland 69 7 % Vestfold 58 6 % Østfold 46 5 % Sør-Trøndelag 46 5 % Buskerud 38 4 % Møre og Romsdal 38 4 % Vest-Agder 38 4 % Hedmark 34 3 % Nordland 29 3 % Oppland 24 2 % Troms 23 2 % Telemark 16 2 % Aust-Agder 7 1 % Sogn og Fjordane 6 1 % Finnmark 4 0 % Nord-Trøndelag 3 0 % Ikke registrert fylke 26 3 % Totalt % 4 - NPEs statistikk for privat sektor

5 NPEs statistikk for privat sektor - 5

6 Vedtak, medholdsprosent o NPE har fattet vedtak om medhold eller avslag i totalt 622 saker. I alt 226 erstatningssøkere har fått medhold. Dette utgjør en medholdsandel på 36 prosent, som er fire prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for NPE totalt sett i den samme perioden. Medhold 36 % Avslag 64 % I tillegg er 115 saker avsluttet uten at medisinske forhold er vurdert fordi det ikke har vært et økonomisk tap på minst 5000 kroner, at kravet har vært foreldet, at saken har falt utenfor ordningen av andre grunner eller på grunn av henleggelse. Henleggelse skyldes vanligvis at pasienten ikke ønsker videre behandling av saken. Sakene blir behandlet etter forskjellige regelverk på grunnlag av tidspunktet for pasientskaden. Skader som har skjedd etter , da privat sektor ble inkludert i erstatningsordningen, behandles etter pasientskadeloven. Skader som ble voldt før dette tidspunktet skal vurderes etter alminnelig erstatningsrett. 69 prosent av sakene er behandlet etter alminnelig erstatningsrett, mens 31 prosent er vurdert etter pasientskadeloven. En sak er avgjort etter «NPE-vilkår». Regelverk Medhold Avslag Totalt Medholdsandel Alminnelig erstatningsrett % Pasientskadeloven % Annet % Totalt % Den ene saken i gruppa «annet», der skaden ble voldt før 2009, er avgjort etter gunstigere forsikringsvilkår enn alminnelig erstatningsrett, tilnærmet de samme reglene som gjaldt for offentlig helsetjeneste. 6 - NPEs statistikk for privat sektor

7 g medisinsk område I tillegg til å vurdere om skaden pasienten krever erstatning for skyldes behandlingen, blir det i saker som avgjøres etter alminnelig erstatningsrett vurdert om behandleren kan lastes. Av denne grunn skulle en forvente en lavere medholdsandel i disse sakene sammenliknet med saker behandlet etter pasientskadeloven. Forklaringen på at det motsatte er tilfellet (jf. tabellen over) er sannsynligvis at det blant disse første sakene som er vurdert etter alminnelig erstatningsrett har vært en del tilfeller som helt opplagt gir rett til erstatning. Etter hvert som flere saker i denne gruppa blir avgjort, vil medholdsandelen antakelig gå noe ned. Medisinsk område blir registrert i hver enkelt sak med bakgrunn i sykdommen eller lidelsen erstatningssøkeren ble behandlet for da pasientskaden skjedde. Vedtakene er fordelt på i alt 24 medisinske områder. Tabellen nedenfor viser antall medhold og avslag innenfor hvert område, og hvor stor andel hvert område utgjør av den totale mengden vedtak. Antall medhold/avslag og andel av total vedtaksmengde fordelt på medisinsk område Medisinsk område Medhold Avslag Antall Prosent Anestesiologi ,3 % Annet ,1 % Blodsykdommer 1 1 0,2 % Endokrinologi og metabolske forstyrrelser 1 1 0,2 % Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering ,3 % Fødselshjelp og kvinnesykdommer ,6 % Gastroenterologisk kirurgi ,8 % Hjertesykdommer 5 5 0,8 % Hudsykdommer 1 1 0,2 % Infeksjonssykdommer og venerologi 4 4 0,6 % Karsykdommer 2 2 0,3 % Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 1 1 0,2 % Nevrokirurgi 1 1 0,2 % Nevrologi 2 2 0,3 % Nyresykdommer 1 1 0,2 % Odontologi ,7 % Ortopedi ,9 % Plastikkirurgi og kosmetisk behandling ,3 % Psykiatri / psykologi 4 4 0,6 % Svulster og kreftsykdommer ,3 % Urologi 1 1 0,2 % Øre-nese-halssykdommer 2 2 0,3 % Øyesykdommer ,6 % Sum ,0 % Tabellen over viser at odontologi/tannbehandling representerer halvparten av alle vedtak. Plastikkirurgi og kosmetisk behandling er nest størst med en andel på 13 prosent. De seks største områdene utgjør 89 prosent av den totale mengden vedtak, jf. sektordiagram under. Odontologi: 50 % Plastikkirurgi og kosmetisk beh.: 13 % Ortopedi: 8 % Øyesykdommer: 8 % Svulster og kreftsykdommer: 6 % Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering: 4 % Annet: 11 % NPEs statistikk for privat sektor - 7

8 Medholdssakene I alt 226 erstatningssøkere, 36 prosent, fikk medhold etter å ha fått utført behandling i privat helsetjeneste i perioden 2009 til Svikt i behandling: 76 % Svikt i diagnostikk: 12 % Smitte eller infeksjon: 7 % Informasjonssvikt: 5 % 8 - NPEs statistikk for privat sektor

9 Eksempel på medhold Mann i 40-årene fikk behandling av rynker med Exopeel (fenolsyrepeeling). Etter behandlingen fikk han ujevn pigmentering med både lyse og mørke partier i ansiktet, og har seinere fått konstatert varig pigmenttap i deler av ansiktet. Han mener at han ikke fikk informasjon om risikoen for varig pigmenttap før behandlingen. NPEs vurdering: Pasienten skulle ha blitt informert om at Exopeel kunne medføre varig pigmenttap. Dette er en kjent komplikasjon som forekommer i mer enn en prosent av tilfellene. Han ville mest sannsynlig ikke latt seg behandle dersom han hadde blitt informert om denne risikoen. Behandling med Exopeel bør forbeholdes alvorlig solskadet hud, noe pasienten ikke hadde. Det var dermed ikke grunnlag for behandlingen. I 173 av de 226 sakene har NPE gitt medhold på grunnlag av at det foreligger svikt i behandlingen. Nest hyppigste årsak til medhold er svikt i diagnostikk med 27 saker, mens tredje vanligste medholdsårsak er infeksjon med elleve saker. Rekkefølgen er den samme for alle saker i NPE sett under ett. Men i privat sektor er andelen svikt i behandling høyere og andelen svikt i diagnostikk lavere. Medholdssakene som gjelder svikt i behandling og svikt i diagnostikk blir registrert med en kode som angir den bakenforliggende årsaken til svikten, og gir mer utfyllende informasjon om grunnen til at pasientskaden skjedde. Svikt i behandling - årsak til svikten Antall Mangelfull/manglende behandling 67 Feil behandlingsteknikk/metode 37 Mangelfull journalføring 25 Ikke indikasjon for operasjon/behandling 20 Annet 9 Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 6 Mangelfull kontroll etter utskrivning 4 Ikke behandlet på riktig sted på kroppen 3 Mangelfull/manglende medisinering 1 Kommunikasjonssvikt/mangelfull informasjon 1 Sum 173 Årsaker til svikt i behandlingen Tannlegesakene utgjør halvparten av alle sakene i privat sektor, og dominerer naturlig nok også gruppene i oversikten over bakenforliggende årsaker. I gruppa mangelfull/manglende behandling, som har størst antall saker, gjelder 65 av 67 saker tannbehandling, jf tabellen over. Det er noe større spredning på medisinske områder i gruppa feil behandlingsteknikk der 28 av de 37 sakene er tannbehandling, mens de øvrige dreier seg om blant annet plastikkirurgi/kosmetisk behandling, øyesykdommer (laseroperasjoner) og ortopedisk kirurgi. Kategorien mangelfull journalføring gjelder tannbehandling i 16 av 25 saker. Øvrige saker er først og fremt plastikkirurgi/kosmetisk behandling (blant annet øyelokk-, nese- og brystplastikk), og behandling av tilstander i øyne (innsetting av linser og laseroperasjoner). Årsaker til svikt i diagnostikk Det framgår av tabellen at 24 av de i alt 27 sakene som gjelder diagnosesvikt dreier seg om at symptomer og funn ikke ble fulgt opp korrekt, eller ikke ble fulgt opp i det hele tatt. Sakene i denne gruppa gjelder hovedsakelig diagnostisering av henholdsvis kreft og tilstander i tennene med ni saker hver. Andre medisinske områder som er representert er øyesykdommer, fordøyelsessykdommer, kjevekirurgi/munnhulesykdommer og fødselshjelp/kvinnesykdommer. Svikt i diagnostikk - årsak til svikten Antall Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 24 Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 2 Feiltolkning av prøvesvar 1 Sum 27 NPEs statistikk for privat sektor - 9

10 Mottatte saker: Helsepersonellgrupper Eksempel på medhold Kvinne i 50-årene fikk utført laserbehandling (CO₂-laser) mot rynker i munnvikene og på overleppen. Etter behandlingen var det dårlig tilheling og væsking fra sårene. Det ble påvist dyp brannskade som følge av laserbehandlingen. Hun har fått arrdannelser og pigmenttap rundt munnen. NPEs vurdering: Informasjon om komplikasjonsrisiko er dårlig dokumentert, i tillegg til at det er mangelfulle journalopplysninger. Inngrepet ble gjort i narkose og var mer omfattende enn det som var avtalt på forhånd. Det er usikkert om det foreligger tilstrekkelig samtykke til behandling av overleppen. Følgeskadene tyder på manglende kunnskap, utdanning og erfaring med denne type laser. Behandler burde utvist større forsiktighet, og fulgt med på hvordan huden reagerer på laserbehandlingen NPEs statistikk for privat sektor

11 Hver mottatt sak blir knyttet til en helsepersonellgruppe som vist i tabellen under. En sak kan være registrert med mer enn én gruppe. Dette fører til at en sak kan bli telt mer enn én gang. Fordelingen for både antall mottatte saker og vedtak viser derfor et litt høyere samlet antall enn de fordelingene som ikke er knyttet til helsepersonellgrupper. Mottatte saker fordelt på helsepersonellgrupper Helsepersonellgruppe Antall Prosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste 21 2,1 % Fotterapeut 1 0,1 % Fysioterapeut 22 2,2 % Helsesekretær 1 0,1 % Hjelpepleier 2 0,2 % Jordmor 1 0,1 % Kiropraktor 42 4,3 % Kirurger ,0 % Optiker 14 1,4 % Ortopediingeniør 4 0,4 % Ortoptist 1 0,1 % Provisorfarmasøyt 1 0,1 % Psykolog 5 0,5 % Radiograf 9 0,9 % Reseptarfarmasøyt 1 0,1 % Sykepleier 8 0,8 % Tannlege implantat, protetikk og oral kirurgi/medisin ,7 % Øvrige tannleger ,4 % Tanntekniker 1 0,1 % Uten profesjon 9 0,9 % Utenfor ordningen 12 1,2 % Øvrige leger 42 4,3 % Øvrige legespesialister 74 7,5 % Øyespesialister 63 6,4 % Totalt ,0 % Som det framgår av tabellen gjelder nesten halvparten av de mottatte sakene tannbehandling. Disse sakene er fordelt på to helsepersonellgrupper. Kirurgi utgjør nesten 20 prosent av sakene. Andre grupper av en viss størrelse er øvrige legespesialister og øyespesialister. Gruppa øyespesialister inkluderer også øyekirurgi. Eksempel på medhold Kvinne i 40-årene ble laseroperert for nærsynthet. I ettertid har hun vært plaget med redusert mørkesyn, og at hun ser ringer rundt lyskilder. Hun har også fått behov for lesebriller. NPEs vurdering: I uttalelsen fra behandlingsstedet står det at pasienten signerte på at hun var informert om kjente komplikasjoner til denne type kirurgi. På tross av påminnelser, har behandlingsstedet verken sendt inn denne erklæringen eller operasjonsbeskrivelse innen fristen på åtte uker. Som behandlingsstedet ble varslet om, er saken dermed avgjort på bakgrunn av pasientens framstilling og øvrige dokumenter. I mangel av operasjonsbeskrivelse og signert erklæring er det lagt til grunn at det foreligger svikt i behandlingen, at behandler er å bebreide, og at denne svikten har medført det uønskede resultatet. NPEs statistikk for privat sektor - 11

12 Eksempler på avslag Kvinne i 40- årene fikk satt inn brystproteser, hver på 325 ml. To måneder etter var hun tilbake hos behandlingsstedet fordi hun syntes brystene var for store og hadde for mye heng. Hun fikk ny operasjon til redusert pris og utskifting til mindre proteser. Hun mener at heller ikke siste operasjon er vellykket, da brystene fortsatt henger og har ulik størrelse og fasong. NPEs vurdering: Utprøving og vurdering av protesestørrelse ble utført etter vanlige retningslinjer. Hun fikk god informasjon om inngrepet på forhånd. Kvinne i 30-årene ønsket øyeplastikk for å ta bort litt heng på sidene av øynene. Hun ble ikke fornøyd med resultatet av behandlingen, da øyelokkene etter hennes oppfatning ble for store, i tillegg til at øynene ble innhulet og fikk en lite pen form. NPEs vurdering: Pasienten ønsket selv øyeplastikk av kosmetiske årsaker. Det forelå ingen særskilte grunner for ikke å gjennomføre inngrepet. Resultat av øyeplastikk vil variere. Øvre øyelokkplastikk vil imidlertid ikke endre øyets fasong eller øyespalten varig. Dype øyehuler er et resultat av behandlingen, og er ingen feilbehandling. Kvinne i 40-årene ble behandlet med laser for nærsynthet og skjeve hornhinner. Operasjonen er beskrevet som ukomplisert. Hun har utviklet dårligere syn, smerter og rennende øyne etter behandlingen. NPEs vurdering: Pasientens plager skyldes sannsynligvis laseroperasjonen. Medisinsk sakkyndig uttaler at selv om operasjonen blir utført uten feil, vil det i enkelte tilfeller kunne oppstå mye plager etter laseroperasjon. Behandlingsstedet har gitt henne tett oppfølging av plagene. Vedtak: Helsepersonellgrupper Med utgangspunkt i helsepersonellgrupper blir vedtaksfordelingen som vist i tabellen. Antall vedtak og andel av total vedtaksmengde etter helsepersonellgruppe Helsepersonellgruppe Medhold Avslag Totalt Prosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste ,9 % Fotterapeut 1 1 0,2 % Fysioterapeut ,4 % Helsesekretær 1 1 0,2 % Jordmor 1 1 0,2 % Kiropraktor ,2 % Kirurger ,7 % Optiker ,0 % Ortopediingeniør 1 1 0,2 % Ortoptist 1 1 0,2 % Psykolog 2 2 0,3 % Radiograf ,0 % Sykepleier 2 2 0,3 % Tannlege implantat, protetikk og oral kirurgi/medisin ,7 % Tanntekniker 1 1 0,2 % Øvrige leger ,8 % Øvrige legespesialister ,2 % Øvrige tannleger ,5 % Øyespesialister ,1 % Totalt ,0 % Over halvparten av vedtakene som er fattet (52 prosent) er knyttet til tannlegesaker. De andre store gruppene er kirurger, øvrige legespesialister og øyespesialister. Sistnevnte inkluderer øyekirurgi. Flere helsepersonellgrupper har svært få saker. Den totale medholdsandelen for alle gruppene er på 36 prosent. Tannlegesakene har en samlet medholdandel på 44 prosent, og trekker dermed den totale medholdsandelen opp. Til sammenlikning er medholdsandelen for kirurger på 34 prosent. De resterende helsepersonellgruppene er foreløpig for små til å gå inn på medholdsandelen, men samlet sett er den 23 prosent NPEs statistikk for privat sektor

13 Erstatningsutbetalinger I perioden har NPE utbetalt nesten 19 millioner kroner i erstatning. Siden saker knyttet til privat sektor først begynte å komme inn i 2009, ble de første erstatningene utbetalt i Størsteparten av beløpet er utbetalt i Gjennomsnittlig utbetaling i avsluttede saker var dette året på nesten kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittlig utbetaling i offentlig sektor på kroner. Helsepersonellgruppe Utbetaling Prosent Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste ,0 % Jordmor ,1 % Kirurger ,9 % Radiograf ,5 % Sykepleier ,2 % Tannlege implantat, protetikk og oral kirurgi/medisin ,8 % Øvrige leger ,9 % Øvrige legespesialister ,6 % Øvrige tannleger ,2 % Øyespesialister ,8 % Totalt ,0 % Tabellen viser at rundt 40 prosent av utbetalingene gjelder tannbehandling. Ellers er hovedtyngden av utbetalingene knyttet til helsepersonellgruppene kirurger og øvrige legespesialister. Ved nærmere gjennomgang av disse sakene, finner vi at det hovedsakelig dreier seg om svulster og kreftsykdommer med 29 prosent av utbetalingene, og ortopedisk kirurgi med 13 prosent. Høyeste utbetaling så langt er på 1,7 millioner kroner, men i en del saker er erstatningsbeløpet ikke ferdig beregnet. Sannsynligvis gjenstår det ca 20 millioner kroner å utbetale. Så langt er det utbetalt over en million kroner i fem forskjellige saker. Fire av disse omhandler forsinket diagnostisering av kreft. Den siste saken dreier seg om nerveskade ved ortopedisk kirurgi. NPEs statistikk for privat sektor - 13

14 14 - NPEs statistikk for privat sektor

15 Tema Tannlegesaker I løpet av treårsperioden har NPE mottatt 474 tannlegesaker. Tannlegesakene fordeler seg på to helsepersonellgrupper. I tillegg er tanntekniker en egen gruppe. Helsepersonellgruppe Antall saker Prosent Tannlege implantat og spesialister i protetikk og oral kirurgi/medisin % Øvrige tannleger % Tanntekniker 1 0 % Totalt % Som det framgår av tabellen, er i overkant av 70 prosent av de mottatte sakene knyttet til øvrige tannleger, mens de resterende nesten 30 prosent gjelder «Tannlege implantat og spesialister i protetikk og oral kirurgi/medisin». NPE har kun mottatt én sak innen gruppa «Tanntekniker». NPEs statistikk for privat sektor - 15

16 Vedtak Av de 474 mottatte tannlegesakene, er det fattet 327 vedtak om medhold eller avslag Avslag Medhold I tillegg er 47 saker henlagt eller avvist på grunn av at det økonomiske tapet er på mindre enn 5000 kroner, at saken er foreldet, at behandlingsstedet ikke omfattes av ordningen eller at pasienten selv ikke ønsker videre behandling av saken. 0 Spesialist implantat, protetikk osv Øvrige tannleger Tanntekniker Nesten 80 prosent av tannlegesakene er vurdert etter alminnelige erstatningsregler fordi skaden har oppstått før De resterende sakene er vurdert etter pasientskadeloven Medhold Avslag 60 Helsepersonellgruppe Antall Prosent Antall Prosent Totalt 50 Implantat og spesialister protetikk og oral kirurgi/medisin % % Øvrige tannleger % % 235 Tanntekniker % 0 0 % 1 Totalt % % Avslag Medhold Totalt er medholdsandelen i tannlegesakene på 43 prosent. Til sammenlikning er den generelle medholdsandelen innen privat sektor på 36 prosent. Som det framgår av tabellen, er medholdsandelen høyest for Tannlege implantat og spesialister i protetikk og oral kirurgi/medisin. Men rundt 30 prosent av medholdsvedtakene i denne gruppa er knyttet til én og samme tannlege. Kun én sak er så langt knyttet til profesjonen tanntekniker. Det er gitt medhold i denne saken, som omhandler en feilkonstruert bro. Eksempler Mann i 40-årene var plaget med smerter i visdomstann. Tannen ble fjernet kirurgisk. Han fikk i ettertid en nerveskade med manglende følelse i hake og deler av underleppen, og var plaget med sikling. NPEs vurdering: Tanntrekkingen ble utført i samsvar med gjeldende retningslinjer. Nerveskade etter tanntrekking er en kjent komplikasjon, og ligger innenfor en risiko som pasienten må akseptere. Kvinne i 20-årene hadde fått laget ny bittskinne fordi tidligere bittskinne var sprukket. Bittskinnen fungerte ikke tilfredsstillende, og det ble tatt avtrykk og fremstilt ny skinne. Det var ikke avtalt flere timer hos tannlegen grunnet flytting. Hun ble undersøkt hos ny tannlege fem år senere grunnet smerter i kjeveledet, og det ble gjort vurdering av bittet. Tann 18, 28, 38 og 48 ble trukket, og hun ble viderehenvist til kjeveortoped for videre behandling. Hun anfører feilbelastning og behov for trekking/sliping av tenner etter bruk av feiltilpasset bittskinne i fem år. NPEs vurdering: Flest mulig tenner bør dekkes slik at det ikke utvikles åpent bitt, og bittskinnen burde i dette tilfellet ha dekket til og med tann 17 og 27. Behandlingsstedet burde tatt ansvar for å avtale videre kontroller av bittskinnen. Dersom kontroll ikke kunne gjennomføres grunnet flytting, burde dette framkommet i journaldokumentasjonen. Pasienten har krav på erstatning for utgifter til oppretting av bittet NPEs statistikk for privat sektor

17 Vedtak fordelt på kjønn og alder Som det framgår av tabellen er det langt flere kvinner enn menn som krever erstatning som følge av tannlegebehandling. Men andelsmessig har flere menn enn kvinner fått medhold i erstatningskravet sitt. Det kan tyde på at menn har en noe høyere terskel for å kreve erstatning. Aldersmessig er flertallet av erstatningssøkerne mellom 30 og 60 år med hovedtyngde mellom 40 og 50. Svært få er under 20 år. Dette skyldes at barn og ungdom som regel bruker offentlig tannhelsetjeneste. De fleste av sakene som gjelder barn omhandler problemstillinger knyttet til tannregulering. Det er også relativt få i aldersgruppa over 70 år, men i den eldste aldersgruppa har flertallet fått medhold i erstatningskravet sitt. Antall saker er imidlertid lavt. Aldersgruppe Medhold Avslag Totalt Prosent 0-9 år % år % år % år % år % år % år % Over 70 år % Totalt % Avslag Medhold Medhold Avslag Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Kvinne % % % Mann % % % Totalt % % % Avslag Medhold 0 Kvinne Mann Mann i 50-årene var hyppig til behandling hos tannhelsetjenesten. Han var blant annet plaget med smerter i tenner og kjeve, knekte og nedslitte tenner, krone med stift som var sprukket, betente tannrøtter og unormal tannstilling. Han skal ha blitt anbefalt å bruke skinne, men hevder selv at han ikke har fått tilpasset skinne, og at dette har forårsaket slitasjeskader med smerter og skader i tenner og kjeve. NPEs vurdering: Det er ikke sannsynlighet for at manglende bruk av bittskinne er årsak til pasientens plager. Han har i mange år hatt plager med karies og hull som har medført mye fyllingsterapi på tennene. Dette har gitt svekkelse av tennene, og en bittskinne ville i liten grad hindret utviklingen. Pasienten har ikke krav på erstatning. Mann i 30-årene fikk fjernet visdomstann (tann 38) grunnet smerter i venstre side av underkjeven. Trekkingen var komplisert. Ved kontroll noen dager senere anga pasienten smerter og nedsatt følsomhet, men det ble ikke funnet noe unormalt. Ved kontroll etter omkring to måneder ble han henvist til odontologisk fakultet for utredning, hvor han fikk behandling med laser for nerveskade. Han anfører at trekking av visdomstann medførte lammelse, smerter og ukontrollert spytt. NPEs vurdering: Inngrepet ble foretatt uten nødvendig røntgendokumentasjon. Tannrotens beliggenhet i forhold til nervekanalen ble ikke tilstrekkelig kartlagt før inngrepet, og det forelå ikke en akutt situasjon. Tannlegen kunne tatt seg tid til å framskaffe bedre røntgenbilder. Nerveskaden er sannsynligvis en følge av tanntrekkingen. Pasienten har krav på erstatning. NPEs statistikk for privat sektor - 17

18 Diagnosegrupper og prosedyrer Alle saker som får et vedtak om medhold eller avslag blir registrert med ICD-10-kode som viser hva som var utgangspunket for tannbehandlingen. Diagnosegrupper Medhold Avslag Totalt Prosent Tannkaries % Sykdommer i pulpa og periapikalt vev % Gingivitt og periodontale sykdommer % Andre forstyrrelser i tenner og støttevev % Forstyrrelse i tannframbrudd/innekilte tenner % Andre sykdommer i tennenes hardvev % Dentofaciale anomalier % Annet % Kreft % Uspes. sykdom i kjeven % Tannkjøttretraksjon % Cyste i kjeven % Totalt % De vanligste behandlingsårsakene for pasienter som har krevd erstatning er tannkaries og tannkjøttsykdommer. Dette framgår av tabellen over. Det blir også registrert hva slags prosedyre som er utført (kodesystemet NCMP/NCSP). Noen vedtak vil bli stående uten prosedyrekode, først og fremst fordi det ikke blir registrert noen prosedyre når erstatningskravet omhandler diagnostisering. Saker per prosedyretype følger av tabellen under. Prosedyre Medhold Avslag Totalt Prosent Rotbehandling på tann % Kroneterapi % Kirurgisk eksisjon av tann % Tannekstraksjon % Innsetting av tannimplantat % Tannfylling med fast materiale % Tannfylling med plastisk materiale % Eksisjon av tannrotspiss % Annen operasjon på tann % Andre mindre inngrep på tann/kjeve % Annet rekonstruksjonsinngrep på tann % Eksisjon av tannrot % Tilpasning av bittskinne % Åpen reposisjon og osteosyntese % Overflateanestesi % Totalt % Tabellen viser at andelsmessig flest saker omhandler rotbehandling. Andre store områder er innsetting av krone, fjerning av tenner og innsetting av tannimplantat. Omtrent halvparten av pasientene som har krevd erstatning for plager i forbindelse med rotfylling har fått medhold i erstatningskravet. Typiske problemstillinger er mangelfull eller dårlig utført rotfylling, infeksjon etter rotfylling og manglende indikasjon for rotfylling. Når det gjelder kroneterapi, har over 60 prosent av pasientene fått medhold i erstatningskravet. Disse medholdssakene omhandler typisk dårlig tilpasning av krone. 25 saker omhandler innseting av tannimplantat, og det er gitt medhold i 17 av disse. Medholdssakene omhandler først og fremst mangelfull implantatbehandling med påfølgende løsning og tap av implantatet NPEs statistikk for privat sektor

19 Skadetype I alle tannlegesaker som er ferdigbehandlet blir det registrert kode for hva slags skade som har oppstått. Skadetype Medhold Avslag Totalt Prosent Tap/fraktur av tann/implantat % Infeksjon/betennelsesreaksjon % Mangelfull/ikke tilfredsstillende behandling % Smertetilstand % Nerveskade ved tannbehandling % Andre komplikasjoner % Nerveskade ved anestesi % Mislykket estetisk resultat % Gjenstående fremmedlegeme % Muskulære-/ kjeveleddsplager % Totalt % Tabellen viser at nesten 30 prosent av sakene dreier seg om tap eller fraktur av tann eller tannimplantat. Infeksjon etter tannbehandling og plager på grunn av mangelfull eller ikke tilfredsstillende tannbehandling er skadetype i henholdsvis 15 og 14 prosent av sakene. Mangelfull eller ikke tilfredsstillende behandling kan ha pågått gjennom flere år med påfølgende tannkjøttsykdom eller karies, eller at en enkeltbehandling ikke har vært tilfredsstillende. Eksempler på dette er ufullstendig rotfylling, mangelfull brobehandling eller mangelfull kronebehandling. Dette har stort sett ført til behov for ytterligere tannbehandling. Innen alle disse tre skadetypene har over halvparten av pasientene fått medhold i erstatningskravet. Det er registrert færre saker i de resterende skadegruppene, og det er også i mindre grad gitt medhold for disse skadene. Typiske eksempler på nerveskader, er at nerveskaden har oppstått ved fjerning av visdomstann. Eksempler på medhold Mann i 60-årene fikk satt inn en bro i tannrekke grunnet karies. Han oppsøkte ny tannlege ni måneder senere. Det ble da avdekket hull i tennene og meget dårlig tilpasset bro. NPEs vurdering: Det er mest sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og utvikling av karies og behov for ny behandling av broen. Den korte tiden fra sementering av bro til diagnostiseringen av karies tyder på at broens tilpasning mest sannsynlig er årsaken til karies. Tilpasningen av broen er langt dårligere enn det man kan forvente av en slik behandling. Det er heller ingenting i journalen/dokumentasjonen som tilsa at behandlingen var vanskelig å gjennomføre. Kvinne i 60-årene var først under behandling for kronisk tannkjøttsykdom (periodontitt). Seinere ble det satt inn bro. Det ble valgt å lage en fireledds bro med forankring i tann 14. Broen gikk i stykker etter 18 måneder. Ny tannlege måtte trekke to tenner før nye implantater og ny bro kunne settes inn. NPEs vurdering: Det er årsakssammenheng mellom behandlingen og tap av bro/pilarer. Tann 14 var en svak pilartann. Røntgen viste at det forelå et betydelig beintap, og det er ikke dokumentert i journalen hvorfor man valgte å forankre broen i denne tannen. Behandlende tannlege begrunner valg av fireleddsbro med prisen, men det er ikke dokumentert alternativer og argumenter for den valgte løsningen i journalen. NPEs statistikk for privat sektor - 19

20 Årsak til medhold Av de 142 som har fått medhold som følge av Svikt i behandling Antall saker tannbehandling, er 132 av sakene begrunnet med Mangelfull/manglende behandling 65 svikt i behandlingen, ni med svikt i diagnostikk Feil behandlingsteknikk/metode 27 og én med informasjonssvikt. Mangelfull journalføring 16 Svikt i behandlingen Svikt i behandlingen er delt inn i undergrupper som sier noe om årsaken til at svikt har oppstått. Ikke indikasjon for behandlingen Feil utstyr/feilplassering av utstyr Annet Som det framgår av tabellen over, gjelder Behandlet feil tann 2 halvparten av medholdssakene mangelfull eller Mangelfull etterkontroll 1 manglende behandling. En del av disse sakene Kommunikasjonssvikt 1 omhandler konkrete behandlingsepisoder hvor Totalt 132 det blir utført rotfylling, kronebehandling eller tilpasning av bro. Typiske eksempler er at mangelfull rotfylling har ført til skade på eller tap av tenner, eller at dårlig tilpasning av bro har ført til smerteplager eller at broen har løsnet. Det er også en del saker som omhandler mangelfull tannlegebehandling gjennom flere år med påfølgende tannplager eller tannkjøttsykdom. Andre viktige årsaker til at pasienten har fått medhold er at tannlegen har brukt feil behandlingsteknikk eller metode, at det ikke var indikasjon for tannbehandlingen eller at journalføringen har vært mangelfull. Typiske eksempler når det gjelder feil behandlingsteknikk/metode er skade på tungenerve ved tannbehandling, at det er boret gjennom tannen og inn i tannkjøttet ved rotfylling eller at det har vært lekkasje av rotfyllingsmateriale. Hvis journalføringen er mangelfull, kommer ofte tvil om behandlingen har vært god nok pasienten til gode. Svært få saker omhandler behandling av feil tann, bruk av feil utstyr eller kommunikasjonssvikt. I den ene saken som er registrert med kommunikasjonssvikt, ble feil tann trukket på grunn av feil angivelse i henvisning. Svikt i diagnostikk Medhold grunnet svikt i diagnostikk skyldes at funn ikke er fulgt opp eller mangelfull utredning. Flere av disse sakene handler om forsinket diagnostisering av periodontitt. Tre saker dreier seg om henholdsvis forsinket diagnostisering av kreft i kjevebeinet, cyste i kjeve og brudd i kjevebeinet. Informasjonssvikt Saken som har fått medhold på grunnlag av informasjonssvikt omhandler permanent feste av bro i overkjeven uten å informere pasient eller fast tannlege om dette. Eksempler på avslag Kvinne i 40-årene ble henvist til spesialist for å få fjernet en delvis frambrutt visdomstann (tann 48). Tannen ble fjernet. Ved etterfølgende kontroller ble det opplyst om smerter og nedsatt følelse i høyre underleppe på grunn av nerveskade. Det ble derfor forsøkt med softlaserbehandling og lindrende behandling ved smerteklinikk, men uten særlig bedring. NPEs vurdering: Det var god indikasjon for tanntrekkingen. Både selve behandlingen og oppfølgingen har vært i tråd med gjeldende retningslinjer. Kvinne i 70-årene fikk utført rotbehandling. Hun fikk smerter under utrenskningen av rotkanalen, og kinnet hovnet kraftig opp ved hjemkomst. Det har seinere vist seg at hevelsen har ført til et permanent søkk inn i kinnet. NPEs vurdering: Det var godt grunnlag for å utføre rotfylling. Behandlingen ble utført etter alminnelige prinsipper og retningslinjer, og tannlegen er ikke å laste for skaden som har oppstått NPEs statistikk for privat sektor

Privat helsetjeneste. Innhold. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen. Antall mottatte saker 4

Privat helsetjeneste. Innhold. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen. Antall mottatte saker 4 Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat sektor 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Innhold Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO WWW.NPE.NO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Sendt ut: 22. juni 2015 Høringsfrist: 15. oktober 2015 Side

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2015 2009 INNHOLD Syv år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Geografisk fordeling 7 Mottatte saker

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning 1.1.1988

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2014 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Utbetaling av erstatninger 9 Medhold og avslag 11 Medisinsk område 16 Medholdssakene 23 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten Høringsfrist:

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo Forsidefoto: Stockbyte Norsk pasientskadeerstatning Statistikk

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2010 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2008

Statistikk for regionale helseforetak 2008 Statistikk for regionale helseforetak 2008 Et hjelpemiddel for helseforetakene Denne statistikkrapporten er ment som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2009

Statistikk for regionale helseforetak 2009 Statistikk for regionale helseforetak 2009 Bidrag til skadeforebyggende arbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig.

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig. Les dette før du fyller ut skjemaet Vi ber deg fylle ut alle feltene i skjemaet nøye. Felt merket med stjerne * må fylles ut. Noen felt har en forklarende tekst. Denne bør du lese før du fyller ut feltet.

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012 Statens helsetilsyn behandlet 312 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2012, mot 364 i 2011.

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.09.17 SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK: 66/17 STYREMØTE: 29.09.17 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 75/2012 Navn på sak: Referatsaker

Detaljer

Pasientsikkerhet og personvern fra pasientens ståsted

Pasientsikkerhet og personvern fra pasientens ståsted Pasientsikkerhet og personvern fra pasientens ståsted Videreutvikling og krav til EPJ-systemer tilpasset sykepleiernes arbeidsprosesser 5. desember 2012 Holmenkollen Park Hotell Norsk Pasientforening Stiftet

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK: 065/16 STYREMØTE: 27.10.16 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport Måltall for refusjonsområdet 2016 - tall tann 29. august 2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten Rapporten viser oversikt over refusjon, takstbruk og innslagspunkt hos tannleger.

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer