Styresak. Sak 30/12 O Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12 O Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til orientering. 1

2 Bakgrunn NPE er eit uavhengig statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandlar erstatningskrav frå pasientar som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innan helsetenesta. Privat helseteneste er inkludert frå Unntaksvis vert det også gitt erstatning sjølv om det ikkje føreligg behandlingssvikt. Dette gjeld særleg dersom skaden er spesielt stor eller uventa, og ikkje er eit utslag av risiko som pasienten må akseptere. Saksbehandlinga er gratis. Gjennomsnittleg saksbehandlingstid til vedtak er 358 dagar i, ei forbetring på 47 dagar samanlikna med. NPE sine hovudoppgåver er: å avgjere om erstatningssøkjar har krav på erstatning og fastsetje storleiken på erstatninga. a vert sett fast etter allmenne erstatningsrettslege reglar. sutmålinga er individuell, og skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter ein har fått som følgje av skaden. Dersom skaden er varig og omfattande, kan ein i tillegg ha rett til meinerstatning. Økonomisk meirutgift på under kr blir ikkje honorert. å bygge opp ein database som statistisk grunnlag for arbeidet til helsesektoren med kvalitetsforbetringar og skadeførebygging å informere om pasientskadeordninga til publikum, pasientar og helsevesen. Føretaka er forplikta til å informere pasientar/ pårørande om høvet til å søkje erstatning i NPE når skade etter behandlingssvikt kan ha eller har førekome. Talet på mottekne (nye) saker i NPE i, Helse Vest og Helse Fonna. Talet på innkomne saker til NPE var totalt 4332 i og 4352 i. Dei siste par åra har talet nye saker stabilisert seg på landsbasis. Det same er tilfelle for Helse Fonna og Helse Vest samla, men det trengst fleire målingar for å konkludere endeleg at dette er meir enn tilfeldig. Helse Vest nye saker: Skadevaldar Nye saker Nye saker Nye saker 2009 Helse Vest RHF Haraldsplass Diakonale sykehus Haugesund Sanit. Revmatismesjukehus Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Hospitalet Betanien Jæren DPS

3 Helse Fonna HF - nye saker 2009-: Skadevaldar Nye saker Nye saker Nye saker 2009 Helse Fonna HF Helse Fonna, avd. Sauda, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna, Odda sjukehus Helse Fonna, Stord sjukehus Helse Fonna er ansvarlege for 16,2 % av innmeldte saker frå Helse Vest i, 18,4 % i og 16,9 % i Talet på saker er redusert i Helse Fonna i all hovudsak er nedgongen ved Stord sjukehus. Tala er små, og endringane er neppe større enn at dei kan forklarast med tilfeldige variasjonar, men Stord har bla. samstundes arbeidd særleg med å betre informasjonen til pasientar og pårørande om NPE, og endringa er positiv frå til. Vedtak og medhald alle RHFa, Helse Vest RHF og Helse Fonna. Medhald Snitt Landsbasis 33 % 32 % 35 % Helse Vest RHF 31 % 33 % 34 % Helse Fonna HF 40 % 38 % 36 % Skadekategori, landsbasis Medhald Avslag Sum Medhald Avslag Sum Alle skadekategoriar Skadevaldar Medhald Avslag Sum Medhald Avslag Sum Helse vest RHF Haraldsplass Diakonale sykehus Haugesuns Sanit. revmatismesjukehus Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Hospitalet Betanien Jæren DPS Skadevaldar Medhald Avslag Sum Medhald Avslag Sum Helse Fonna HF Helse Fonna, avd. Sauda, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern

4 Helse Fonna, Odda sjukehus Helse Fonna, Stord sjukehus Talet medhald/avslag har gått noko ned i Helse Fonna og Helse Vest medan det er ein liten auke på landsbasis. Vedtak fordelt på fagområde Alle RHFa - vedtak fordelt på fagområde tala frå i parentes: Medisinsk fagområde Medhald: Avslag: SUM Ortopedi 439 (417) 667 (639) (1 053) Svulstar og kreftsjukdommar 177 (137) 291 (243) 468 (380) Gastroenterologisk kirurgi (mage/tarmkirurgi) 85 (102) 116 (133) 201 (235) Fødselshjelp og kvinnesjukdommar 36 (48) 110 (108) 146 (156) Psykiatri/psykologi 26 (34) 98 (120) 124 (154) Hjartesjukdommar 32 (22) 82 (76) 114 (98) Nevrologi (73) 89 (96) (23) Karsjukdommar 22 (28) 53 (44) 75 (72) Augesjukdommar 19 (12) 46 (42) 65 (54) Føde 9 (37) 55 (75) 64 (112) Nevrokirurgi 24 (13) 36 (57) 60 (70) Anestesiologi 10 (15) 46 (55) 56 (70) Øyre-nase-halssjukdommar 5 (8) 50 (45) 55 (53) Urologi 21 (5) 32 (37) 53 (42) Infeksjonssjukdommar og venerologi 23 (21) 23 (40) 46 (61) Plastikkirurgi og kosmetisk behandling 15 (7) 31 (16) 46 (23) Fordøyelsesjukdommar 19 (11) 25 (17) 44 (28) Endokrinologi og metabolske sjukdommar 11 (6) 17 (30) 28 (36) Lungesjukdommar 7 (3) 21 12) 28 (15) Revmatologi 4 (4) 17 (16) 21 (20) Nyresjukdommar 10 (5) 7 (4) 17 (9) Hudsjukdommar 1 (2) 13 (11) 14 (13) Kjevekirurgi og munnholesjukdommar 4 (2) 9 (7) 13 (9) Generell kirurgi 4 (2) 7 (6) 11 (8) Blodsjukdommar 2 (2) 7 (3) 9 (5) Nyfødtmedisin 4 (7) 5 (9) 9 (16) Ikkje kategorisert (32) (63) (95) Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering 1 5 (2) 6 (2) Transplantasjon 1 (3) 4 (6) 5 (9) Odontologi (2) 4 (5) 4 (7) Thoraxkirurgi 1 (5) 3 (4) 4 (9) Generell indremedisin 1 (2) 1 (5) 2 (7) Immunologi (1) 2 (1) 2 (2) Radiologi 1 (1) 1 (3) 2 (4) Anna 1 (11) 9 (7) 10 (18) SUM (1 028) (2 016) (3 044) 4

5 På landsbasis er medhaldsprosenten : : 34,6 % : 36 % 2009: 36,4 % For dei fire største gruppene er medhaldsprosenten: Ortopedi: : 39,7 % : 39,6 % Svulstar og kreftsjukdommar: : 37,8 % : 36 % Gastroenterologisk kirurgi: : 42,3 % : 65,4 % Fødselshjelp og kvinnesjukdommar: : 24,7 % : 30,8 % Helse Fonna, vedtak fordelt på fagområde - tala frå i parentes: Medisinsk fagområde Medhald Avslag Sum Ortopedi 20 (18) 24 (27) 44 (45) Svulstar og kreftsjukdommar 8 (4) 6 (4) 14 (8) Gastroenterologisk kirurgi 7 (10) 3 (6) 10 (16) Fødselshjelp og 1 (3) 5 (1) 6 (4) kvinnesjukdommar Føde (skade på barn) (2) 4 (4) 4 (6) Hjartesjukdommar 3 3 Nevrologi 1 (3) 2 (4) 3 (7) Plastikkirurgi og kosmetisk 3 (4) 3 (4) behandling Blodjukdommar Infeksjonssjukdommar og 1 1 (2) 2 (2) venerologi Lungesjukdommar 2 2 Øyre-nase-halssjukdommar 2 2 Endokrinologi og metabolske 1 1 forstyrrelsar Generell indremedisin 1 1 Karsjukdommar (2) 1 (2) 1 (4) Nevrokirurgi 1 (1) 1 (1) Psykiatri/psykologi (1) 1 (6) 1 (7) Revmatologi 1 (1) 1 (1) Urologi 1 3) 1 (3) Anestesiologi (2) (2) Fordøyelsessjukdommar (1) (1) Hudsjukdommar (1) (1) Nyfødtmedisin (1) (1) Nyresjukdommar (1) (1) Augesjukdommar (1) (1) (2) Ikkje kategorisert (1) (1) SUM 41 (46) 61 (71) 102 (117) Helse Fonna har 24,3 % av medhaldssakene i Helse Vest i. I Helse Fonna er medhaldsprosenten: : 40,2 % : 39,3 % 2009: 30 % Snitt : 36,5 % 5

6 Medhaldsprosent for dei fire største gruppene: Ortopedi: : 45,5 % : 40 % Svulstar og kreftsjukdommar: : 57,1 % : 50 % Gastroenterologisk kirurgi: : 70 % : 62 % Fødselshjelp og kvinnesjukdommar: : 16,7 % : 18,8 % Helse Fonna ligg høgare i medhaldsprosent enn for landet totalt og for Helse Vest. Det same var tilfelle i. Dersom vi ser på snittet for femårsperioden (kjelde: RHF-rapporten, som også stemmer overeins med eigne utrekningar), er ikkje skilnaden stor. Medhaldsdelen var 40 % i, 38,5 % i og 36,4 % i 2009 medan snittet for er 36,5 % og snittet er 36 %. Medhaldsprosenten er høgare for dei tre største gruppene, men ligg under for den fjerde gruppa. Tala er små, og det er viktig å understreke at når ein bryt tala ned i små einingar, vil tilfeldige variasjonar gje store utslag. Utvikling i tal vedtakssaker og medhaldssaker, Helse Fonna, : Vedtaksssaker og medhaldssaker , NPE, Helse Fonna Vedtak totalt Medhald Utbetaling av erstatningar I tillegg til at saksbehandlingstida er ca eitt år, tek det ytterlegare tid før utmåling av erstatningsbeløp er klar. Det kan gå fleire år mellom innmeldt sak og erstatningsutbetaling særleg i tilfelle der det er naudsynt å fylgje pasienten over tid for å kunne bedømme kor stor skaden er og kva fylgjer den får. Vi ser særleg eksempel på dette innan fødselshjelp med skade på barnet. 6

7 Helse Vest utbetalingar -2009: Skadekategori 2009 Auke - Alle skadekategoriar, NPE totalt % Skadevaldar 2009 Auke - Helse Vest RHF % Haraldsplass Diakonale sykehus Haugesunds Sanit revmatismesjukehus Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Hospitalet Betanien Jæren DPS Helse Fonna, utbetalingar -2009: Skadevaldar 2009 Auke - Helse Fonna HF % Helse Fonna, avd. Sauda, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna, Odda sjukehus Helse Fonna, Stord sjukehus Når det gjeld utbetalingar, var auken på landsbasis frå til moderat med tre prosent, mens auken var langt høgare i Helse Vest og Helse Fonna med hhv. 40 % og 57 %. Helse Fonna svarar for 21,4 % av utbetalingane for Helse Vest i. Totalbeløpet for eit gitt år vert påverka både av kor mange utbetalingar som vert effektuert, og kor store utbetalingane er. Det vart utført utbetalingar i 60 saker knytta til Helse Fonna i mot 46 i. I var det dessutan seks millionutbetalingar, medan det var fire i. Helse Fonna erstatningsutbetalingar (60 saker i ) fordelt på fagområde: Tal saker Anestesiologi Føde (skade på barn) Fødselshjelp og kvinnesykdommer Gastroenterologisk kirurgi

8 Karsykdommer Lungesykdommer Nevrologi Ortopedi utanom kirurgi Ortopedisk kirurgi Øyesykdommer Psykiatri / psykologi Svulster og kreftsykdommer Urologi Fordøyelsessykdommer Blodsykdommer Sum Eldste saka som er avslutta, er frå 2000, og gjeld fødselsskade på barn, kor det er særleg naudsynt å fylgje utviklinga over tid. Dei største utbetalingane gjeld også fødselsskade på barn. Seks utbetalingar er over ein million to gjeld fødselsskade på barn (over 5 mill kvar), ein fødsel- og kvinnesjukdom, to gastrokirurgi, ein svulst/kreftsjukdom. Det er som tidlegare år flest utbetalingar (16) innan fagområdet ortopedisk kirurgi. Gjennomsnittleg utbetaling er her kr. For alle saker innan ortopedi (24) er utbetaling i snitt kr. Utbetalingane er atskilleg større ( + 10 mill) i enn i, men er omtrent like samanlikna med Variasjonane kan til dømes hengje saman med etterslep i saksbehandling og erstatningsutrekning, men ikkje minst tilfeldig samansetjing av skadetypar. For eksempel vil fødselsskader raskt trekkje summane opp ein påført alvorleg fødselsskade vil gje mange år med tapt arbeidsinntekt og gi store erstatningsbeløp. Gjennomsnittleg utbetaling pr sak i var kr, i var snittsummen kr. Det er viktig å vere klar over at utbetalingane er korrelerte til og rekna ut frå tapt arbeidsforteneste. Anna. Kvalitetsutvalet har merka seg ved gjennomgang av dei fleste vedtakssakene at forseinka diagnose/behandling og skade i samband med operative inngrep er hyppigaste årsaker til medhald. Andre årsaker det er fleire av, er postoperative infeksjonar, feilbehandling, informasjonssvikt. Oppsummering/konklusjon: Dei siste åra har talet nye saker stabilisert seg på landsbasis. Det same gjeld Helse Fonna og Helse Vest. Talet på medhald i saker som er ferdig konkluderte, har gått noko ned i Helse Fonna og Helse Vest medan det er ein liten auke på landsbasis. Tala for Helse Fonna er små, og då gir tilfeldige variasjonar store utslag. Medhaldsraten er i som i ein del høgare for Helse Fonna enn på landsbasis og i det regionale føretaket, men ulikskapen er ikkje stor i høve til snittet for femårsperioden Når det gjeld utbetalingar, var auken på landsbasis frå til moderat med tre prosent, medan den var langt høgare i Helse Vest (40 %) og Helse Fonna (57 %). Totalbeløpet for eit gitt år blir påverka både av talet utbetalingar og storleiken av utbetalingane. Det vart utført utbetalingar i 60 saker i mot 46 i. I var det dessutan seks millionutbetalingar, medan det var fire i. Når det gjeld dei største utbetalingane, er fordelinga den same for Helse Fonna som for landet sett under eitt for dei største medisinske områda: Ortopedi, svulstar og kreftsjukdommar, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp- og kvinnesjukdommar. 8

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 02.06.2014 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Serigstad og Anne Grimstvedt Kvalvik SAKA GJELD: Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 22.02.2007 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer