Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak 38/11 (A) Styremøte Forslag til vedtak Styret gjer sin tilslutning til at bemanninga ved Sjukehusapoteket i Haugesund aukast med ein fast stilling som apotekteknikar og ein fast stilling som farmasøyt. Utviding i bemanning ved Sjukehusapoteket i Haugesund er nødvendig for at apoteket skal kunne handtere ønske frå Helse Fonna om auke i leveranse av varer (nye sjukehus/ avdelingar og LAR), leveringsløysingar (for eksempel ASL), ha kapasitet til å gjennomføre framtidige organisatoriske og tekniske omleggingar, og samstundes vere i stand til auka leveranse av farmasøytiske tenester og auka deltaking i aktuelle prosjekt.

2 Oppsummering Aktivitet og omsetning har dei seinaste åra hatt ein jamn auke i Sjukehusapoteket i Haugesund. I same periode har talet på årsverk gått ned utan at det er gjort andre organisatoriske, tekniske eller maskinelle endringar i apoteket. Til saman har dette ført til at Sjukehusapoteket i Haugesund i forholdet mellom aktivitet og bemanning er i ein situasjon kor både avdelingsleiarar og apotekar i lange periodar må gå i full drift. Dette førar til dømes til at Sjukehusapoteket i Haugesund ikkje kan ta på seg auka leveranse av apotekstyrte legemiddellager, ikkje kan tilby Helse Fonna auka leveranse av farmasøytisk rådgjeving der dette er fagleg legitimt, ikkje klarer å utvikle apoteket vidare og må avstå frå å delta i relevante prosjekt. På å kunne demme opp for dette innstiller SAV på at Sjukehusapoteket i Haugesund får auke sin bemanning med ein fast stilling som apotekteknikar og ein fast stilling som farmasøyt. Fakta Ut over tidligare leveransar til Haugesund sjukehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Haugaland DPS, tok Sjukehusapoteket i Haugesund i 2009 over leveransane også til Stord sjukehus, Odda sjukehus og Sauda distriktsmedisinske senter. Frå og med april 2011 er også leveransane til Valen sjukehus overført til Sjukehusapoteket i Haugesund, og det er forventa all LAR-leveranse til heile Helse Fonna blir effektuert i 2011/2012. I tabellane under kan ein sjå utviklinga i totale inntekter, talet på årsverk, samt nøkkeltal på aktivitet for Sjukehusapoteket i Haugesund. Tabell 1; Utvikling i totale inntekter og talet på årsverk ved Sjukehusapoteket i Haugesund i perioden Totale Herav Ekskl. Årsverk Årsverk ekskl. inntekter fra totalt Årsverk ,56 8,96 17, ,26 7,53 16, ,96 7,9 16, ,89 7,68 16, ,21 7,74 16,47 Totalt Av Tabell 1 går det frem at omsetning/ inntekter i perioden har vore stigande. Dette er naturleg sett i relasjon til at Sjukehusapoteket i Haugesund i same periode har overtatt meir og meir aktivitet for dei ulike einingane i Helse Fonna. Samstundes ser ein at talet på årsverk i same periode har falt, og at talet på årsverk ved Sjukehusapoteket i Haugesund i 2011 er 2,35 lågare enn i Dette sjølv om Sjukehusapoteket i Haugesund fikk aksept for en svak auke i talet på årsverk frå 2010 til 2011.

3 Tabell 2; Utvikling i aktivitet per forretningsområde ved Sjukehusapoteket i Haugesund i perioden 2007 til (fom april) (tom april) Sjukehusekspedisjonen Ordre-/ Varelinjer ) Pakningar ) Eindosar Publikumsavdelinga Reseptar Ordinasjonar Pakningar Ekspedisjonar/ Kundar Produksjonen Talet på CYT tilv Talet på steril ferskvare tilv ) 275 2) ) Inkludert væskelager avviklet ) Talet på steril tilverking viser korrekte tall først i Dette skuldas misforstått definisjon i starten i forhold te kva som skulle rapporterast på denne posten. Ser ein Tabell 1 og Tabell 2 i samanheng understøttar dette at talet på årsverk er gått ned i en periode kor aktiviteten er gått opp på alle områder. Framskriver ein tal hittil i 2011 synes denne trenden å fortsette. Verken teknologi eller maskineri er endra i denne perioden, men Publikumsavdelinga blei i 2008 flytta frå samlokalisering med resten av apoteket i underetasjen ved Haugesund sjukehus til 1.etasje i vestibylen ved Haugesund sjukehus. Dette har vore særs positivt for pasientar/ kundar, men har merkbart reduserte Sjukehusapoteket i Haugesund sin fleksibilitet ved utveksling av personalet mellom sjukehusekspedisjon og publikumsavdeling. I same driftsperiode som det refererast til i tabellane over har Sjukehusapoteket i Haugesund slitt med gjentakande høgt sjukefråvere. Det kan nok ikkje åleine skrivast til for høg arbeidsbelastning, men det fører blant anna til høg belastning på det personalet som er igjen på jobb, til at avdelingsleiarar går dagleg i full drift utan tid til sine administrative oppgåver samt at apotekar store deler av året også går i full drift. Samla gjer dette noko med arbeidsmiljøet og resulterer i at Sjukehusapoteket i Haugesund har særs liten mulegheit til utvikling av tenestetilbodet og arbeid med forbetra kvalitet og pasienttryggleik.

4 Kommentar Sjukehusekspedisjon/ Produksjon Ein forventar auka aktivitet i sjukehusekspedisjonen i åra framover. Investering i teknologi som kan lette plukk- og varehandsamingsprosessane i denne avdelinga, men omstilling krev også ressursar. Sjukehusapoteket i Hagesund ser ikkje at ein med dagens bemanning klarer å ta i bruk ny teknologi som for framtida kan bli med på å skape meir effektive arbeidsprosesser og dermed betre legemiddeløkonomi for Helse Fonna. Med gjeldande handlingsplan og strategi som utgangspunkt, er det og viktig å trekke fram at ein legg opp til å utvide talet på apotekstyrte legemiddellager (ASL). Dette krevjar at apotekpersonell er fysisk til stades på avdelinga. Denne kapasiteten har Sjukehusapoteket i Haugesund ikkje per i dag. I produksjon forventar ein auka aktivitet framover, da Helse Fonna i større og større grad ønskjer at apoteket tek over produksjon som no skjer ute på sjukehusavdelingane. Dette ønskje samstemmar godt med faglege tilrådingar i forhold til pasienttryggleik, og Sjukehusapoteket i Haugsund ønskjer å kunne tilby Helse Fonna ein slik overtaking av produksjon. I produksjon føreligg per i dag ingen gode teknologiske / automatiserande prosessar som kan takast i bruk, og ein forventar at dette ligg eit godt stykke fram i tid. Ei heller kan kven som helst lærast opp i produksjon, då menneskelege eigenskaper og fagleg interesse er særs avgjerande akkurat for personell som skal gå i produksjonen. For å ta i mot den auken som er forventa i både sjukehusekspedisjon og produksjonsavdelinga, er det høgst nødvendig å utvide staben med til saman eitt teknikarårsverk. Farmasøytisk rådgjeving /utvikling av apoteket/ deltaking i prosjekt Innan farmasøytisk rådgjeving leverer ein fullt ut på alle inngåtte avtalar. Det er ikkje overskot av folk i avdelinga som kan ta i mot eventuelle prosjekt eller liknande utan at det vil gå ut over graden av fakturering mot eksisterande kundar. LOP gir oss utsikter som viser at vi bør vere rusta for fleire oppgåver og utvida aktivitet innan farmasøytisk rådgjeving. Det er ein kjend sak alt no at Sjukehusapoteket i Haugesund, på grunn av knapp bemanning, unnlèt å selje inn tenester på avdelingar kor dei har nytte av vår kompetanse, da vi veit at vi ikkje har mogelegheit med dagens bemanning til å følje opp ein slik leveranse. Andre eksempel på oppgåver og prosjekter som ein ikkje klarer å levere på i dag er rettleiing av masterstudentar og initierte prosjekt omkring pasienttryggleik som Helse Fonna initierer (for eksempel Fallprosjektet ). Per i dag har ein ikkje høve til og avsjå bemanning til å betene ei rolle som rettleiar. Kvalifikasjonskrava til rådgjevande farmasøyt er i ferd med å bli skjerpa nasjonalt og i SAV, og minimumskrav til utdanning vil vere Cand.Pharm/Master i farmasi eller reseptar med master i klinisk farmasi. Til saman med ein stram arbeidsmarknad for farmasøytar i Haugesund, vil det bli særs vanskeleg å skaffe kvalifiserte rådgjevande farmasøytar akkurat den dagen kundane ønskjer å kjøpe tenestene. For å kunne vidareutvikle Sjukehusapoteket i Haugesund, kunne delta i viktige sjukehusinitierte prosjekt, og gjere oss klar til auka bruk av farmasøytisk rådgjeving er det høgst nødvendig å utvide staben med eitt farmasøytårsverk.

5 Medarbeidarar/ HMS Samla byrjar staben ved Sjukehusapoteket i Haugesund å bli merkbart sliten. Dette da ein ikkje har nokon fleksibilitet i organisasjonen og ikkje ser at ein kan få vidareutvikling av apoteket. Sjølv enkle ting som ferieavvikling blir vanskeleg. Ein ser at sommarferien 2011 truleg blir umogleg å avvikle utan hjelp frå dei andre apoteka i SAV i tillegg til planlagt innleie av ufaglærte sommarvikarar. Enkelte tilsette går også mellombels opp i stilling for at ferien skal kunne avviklast forsvarleg. Å få til ein meir tilpassa bemanning i forhold til aktivitet og ønska utvikling av Sjukehusapoteket i Haugesund vil få stor betyding for medarbeidarane og arbeidsmiljøet. Økonomisk konsekvens Eit vedtak om auka bemanning i Sjukehusapoteket i Haugesund vil, grunna tid til rekruttering, tidlegast få økonomisk konsekvens frå september i år. Med eit tilfredstillande resultat så langt i år, og prognose som så langt tydar lite på vesentlege avvik frå budsjett, synes det forsvarleg med den tilleggskosten den auka bemanning det innstillast på her vil gje i Konklusjon For å klare å holde tritt med aktivitetsauke på alle forretningsområder, klare å utvikle apoteket vidare og samstundes delta i viktige prosjekt knytt til pasienttryggleik, er det nødvendig å auke staben i Sjukehusapoteket i Haugesund med eit teknikarårsverk og eit farmasøytårsverk.

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 VERKSEMD OG FØREMÅL Sjukehusapoteka Vest HF er eit sjølvstendig helseføretak eigd av Helse Vest RHF med føremål å vera farmasifagleg kompetansesenter i helseregionen.

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer