Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015"

Transkript

1 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Olav Hesjedal Kostbare legemiddel Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte I styremøte bad styret om eit notat til styremøte i mars om kostbare legemiddel, som viser grupper/styring/utvikling/isf. Kva er kostbare legemiddel? Kostbare legemiddel er helseføretaksfinansierte legemiddel til behandling av utvalde sjukdommar innanfor ulike fagområde. Tilstandar som gjev rett til bruk av dyre legemiddel, er mellom anna multippel sklerose (MS), inflammatoriske tarmlidingar, ulike revmatologiske sjukdommar og alvorleg psoriasis. I tillegg kjem behandling av dystoni, spastisitet og augesjukdomar som maculaødem og degenerasjon. Frå 2014 vart også ein del medikament innanfor kreftbehandling overført til kostbare legemiddel. Det gjeld pasientar med metastasar, prostatakreft og malignt melanom med spreiing (hudkreft). Ordninga omfattar både pasientstyrt behandling, der det vert brukt såkalla H-reseptar (H for hospital), og sjukehusbehandling med injeksjon av medikamentet. Sjukehusbehandling med dyre legemiddel vert gjennomført på mange poliklinikkar og sengepostar i Helse Førde. Eksempel er augeavdelinga, barneavdelinga, medisinsk avdeling, revmatologi, nevrologi og kreft. Kostbare legemiddel vert nytta på alle dei somatiske sjukehusa våre. Som regel er det dagbehandling, men i få tilfelle får alvorleg sjuke pasientar oppstart som døgnpasientar på sengepost. Pris på eit medikament avgjer ikkje om det høyrer til kostbare legemiddel. Helseføretaket dekkjer utgifter for desse medikamenta uavhengig av om dei vert gjevne i eller utanfor sjukehus. Ordninga omfattar om lag 60 ulike medikament.

2 Utvikling i særrekneskap (ansvar ) i medisinsk klinikk: Rekneskapen frå 2011 til 2014 syner følgjande utvikling i løpande kroner (x1000): Medikamentkostnader er alle faktura frå apotek for H-reseptar levert direkte til pasient, og alle kostbare legemiddel brukt i sjukehusa våre. DRG-inntekt er berre inntektene frå H-reseptar utskrivne av legar tilsett i Helse Førde. Ser me nærare på medikamentkostnadene så er dei fordelt på følgjande måte: Medikament kostnader Levert ut frå apotek Kjøp brukt på sjukehus Kjøp av tenester/intern periodisering Sum

3 Dette syner ein sterk auke i kostnader for H-reseptar, medan utgifter til kostbare medikament brukt på sjukehus har vore om lag konstant i perioden. Auken i kostnader levert frå apotek frå 2013 til 2014 er forklart med kreftmedikamenta som vart tilført ordninga. Faktura for kreftmedikamenta var 9 millionar kroner i Utgifter til kostbare legemiddel i Helse Førde samanlikna med regionen Dette biletet syner forbruk i kroner per 1000 innbyggjar i Helse Vest og per fylke i same periode som i biletet ovanfor (kilder: SLS, SSB). Det er liten skilnad mellom dei ulike fylka i kroner per innbyggjar (jamfør skalaen på y aksen). Vi ser også at auken i kostnadsbiletet er lågare i Sogn og Fjordane enn i Helse Vest frå 2013 til Ut frå differansar i kostnadsbiletet mellom fylka, er det uråd å konkludera med ulik praksis for bruk av kostbare medikament i pasientbehandlinga. Til det er differansane for små, og det er for mange ukjende faktorar. Inntekter Det ligg føre eit eige regelverk for finansiering av kostbare legemiddel med særskilde krav til registrering i elektronisk pasientjournal. Registreringa må vera komplett og korrekt. Det er ulik finansiering av medikament som pasienten får ved behandling på sjukehuset, og medikament som pasienten administrerer sjølv heime. DRG-inntektene i særrekneskapen for høgkost i Helse Førde inneheld refusjon for H-reseptar utskrivne av legar i føretaket. Dette utgjorde 21,1 millionar kroner i prosent av H-reseptane som vart fakturert til Helse Førde i 2014, var utskrivne av legar utanfor vårt helseføretak. Inntektene for desse reseptane inngår ikkje i særrekneskapen for høgkost. DRGinntektene for pasientar som vert behandla på sjukehuset, er heller ikkje synlege i særrekneskapen. Desse vert inntektsførte på avdelinga som behandlar pasienten. I 2014 utgjorde dette 12,3 millionar. DRG-inntekter: Dette omfattar berre kostbare legemiddel som apoteka leverer direkte til pasientane. Frå 2013 til 2014 auka ISF-refusjonen frå 40 prosent til 50 prosent. Samstundes vart DRG-indeksen redusert for fleire preparat, som synt i følgjande tabell: Bakgrunnen for reduksjon i refusjonsordninga var at det blei føresett at rimelegare preparat skulle takast i bruk, noko som ikkje er gjennomført (på landsbasis).

4 Driftstilskotet er ein del av det rammetilskotet Helse Førde mottar. Tilskotet er historisk fastlagt. Det er blitt prisjustert kvart år, uavhengig av andre endringar. Følgjande er ikkje inkludert i særrekneskapen: 1. Inntekter til pasientar behandla inne på sjukehuset. DRG-inntekta vert tildelt avdelingane som behandlar pasienten. 2. Inntekter frå H-reseptar utskrivne av legar ikkje heimehøyrande i Helse Førde. 3. I 2014 vart fleire kreftmedikament implementerte i H-reseptsystemet. Det vart innbaka eit eige driftstilskot for desse som vart gitt i det samla rammetilskotet til Helse Førde. Det kan gjerast eit estimat over dei tre punkta ovanfor: 1. I 2014 vart det generert 604 DRG-poeng (12,3 millionar kroner i inntekt) på poliklinisk aktivitet der det er gjeve høgkostmedikament. Ein gjennomgang av DRG-indeksane for desse konsultasjonane syner at det i snitt aukar med 85 prosent når det er konsultasjon med medikament i høve utan. Nyttar me dette forholdstalet så skulle om lag 10,4 millionar av desse inntektene vore ført i særrekneskapen. 2. Inntekter frå H-reseptar på reseptar utskrivne av legar ikkje heimehøyrande i fylket er vanskeleg å stipulera, då vi ikkje har detaljar innanfor gjestepasientoppgjeret som syner naudsynte opplysningar. Tek vi utgangspunkt i andelen som desse utgjer (11 prosent) i høve det vi kjøper hos apoteka, så skulle vi ha ei inntekt på 2,6 millionar kroner for dette. Det vi får av dette ligg på gjestepasientoppgjeret og ikkje i særrekneskapen. 3. For å handtere nye kreftmedikament budsjetterte Helse Førde med ein kostnadsauke på 10 millionar kroner i Dette tilskotet vart ikkje lagt i særrekneskapen for høgkostmedikament. Slik endrast biletet frå ein netto kostnad på 29,9 millionar kroner til 6,9 millionar kroner. Reglar for oppstart av behandling med kostbare legemiddel og bruk av tilrådd medikamenttype Alle fagområde har retningslinjer for oppstart av behandling med dyre legemiddel. I Helse Førde nyttar vi «Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi.» Utfordringa er at dei er uklare, og gjev plass for skjøn. Vi kan ikkje venta meir detaljerte retningslinjer i Norge i nær framtid. Oppstart av behandling og val av preparat er likevel ikkje avhengig av den enkelte lege. Som eksempel kan nemnast

5 revmatologi. Avgjerda vert ikkje tatt direkte i konsultasjonen, men i ein «kommisjon» der LIS-lege eller overlege legg fram aktuell pasient. Det skal vera minst to overlegar til stades. LIS-råda er godt kjende. Dette biletet syner omfanget av bruk av Remicade/Remsima i ulike poliklinikkar og sengepostar i Helse Førde. Status på omstilling frå Remicade til Remsima frå januar 2013 til desember2014 er synt ovanfor. Byte frå Remicade til Remsima har vore kontroversielt, og nasjonale fagorganisasjonar og pasientorganisasjonar har frårådd overgang til Remsima. Omlegginga har likevel starta. Frå april 2015 er det planlagt at alle pasientar skal få Remsima i Helse Førde, også dei som står på Remicade no. Unnatak skal berre vera ved alvorlege biverknader. Styring og kontroll/problem ved kontroll Koding ved utskriving av H-resept: H-Reseptar kan skrivast ut ved ein konsultasjon, ved innlegging i sjukehus eller ved indirekte kontakt (telefon). Alle reseptar skal registrerast av lege i DIPS med ICD10-kode for aktuell tilstand + særkode WL000 for resept og særkode for medikament. Liste over særkodar for medikament som inngår i ordninga, er oppført på side 31 og 32 i ISF-heftet for Nye medikament kan komme med gjennom året. Årleg refusjon må vera registrert ved stenging av tredje tertial (årsavslutning). Koding i sjukehus: For døgnpasientar registrerer lege at medikamentet er administrert under opphaldet med NCMP-kode for infusjon og særkode for medikamentet. Dette gjev DRG for opphaldet. Omfatta av tertialstenging. Kvar

6 avdeling som brukar kostbare legemiddel har sjølv ansvar for at personellet er kjende med medisinske prosedyrar og system for korrekt koding. Data frå DIPS vert 1. i kvar månad sendt til Analysesenteret for handsaming og gruppering. Vi får grupperte data tilbake, samt eigen rapport for H-reseptar. Mangelfull registrering av H-reseptar er markert. DRG-controllar går gjennom rapporten og korrigerer der rapporteringa ikkje er komplett. DRG-controllar sjekkar at kodinga av medikament administrert i sjukehus er komplett registrert, og rettar der det er mangelfullt. DRG-controllar sikrar at det blir kontrollert mot H-reseptregisteret og utleverte medikament frå sjukehusapotek før årsavslutning. Problem ved kontroll av koding: Det er i dag uråd å kontrollera om H-Reseptar som er utskrivne av legar utanfor vårt helseforetak, har blitt koda rett og oppfyller krava til refusjon. Vi kan forventa at ny forskrift som for tida er på høyring, kan avhjelpe dette. Det vert gjennomført kontroll av alle fakturaer som kjem til Helse Førde av seksjonsoverlege på revmatologisk seksjon. Kontrollen inneheld om prisen er i samsvar med LIS-anbod, og om lege hadde formell rett til å ordinere. Det er umogeleg å kopla faktura til resept eller pasient. Kontrollen er såleis av avgrensa verdi. Oppsummering 1. Utgifter for kostbare legemiddel i Helse Førde er om lag på same nivå som i Helse Vest. 2. Kostnadsauken frå 2013 til 2014 er lågare i Helse Førde enn gjennomsnittet i Helse Vest 3. Kostnader for høgkostmedikament brukt på sjukehusa våre, har vore konstant sidan Det tyder på at våre legar til kvar tid har nytta dei rimelegaste medikamenta. 4. Vi har ein konkret plan om byte frå Remicade til Remsima. 5. Særrekneskapen for dyre medikament inneheld ikkje alle inntekter. Ein korrigert rekneskap syner ein netto kostnad på om lag 7 millionar kroner i staden for 30 millionar kroner.

Styresak. Arkivsak 2014/4559/ Styresak 070/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Arkivsak 2014/4559/ Styresak 070/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12. Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg 2015 Helse Førde HF Arkivsak /4559/ Styresak 070/ A Styremøte 11.12. Framlegg til vedtak:

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12.

Styresak. Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013. Arkivsak 2011/11/ Styresak 129/13 B Styremøte 04.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.12.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen med fleire Rapportering frå verksemda per oktober 2013 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2015 Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2015... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015... 7 4 Aktivitet... 10 5 Bemanning...

Detaljer

Rapport frå verksemda februar 2015

Rapport frå verksemda februar 2015 Rapport frå verksemda februar 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter to månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde Dato: 13.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1295/

Detaljer

STYRERAPPORTERING NR. 8-2008 /2.TERTIAL

STYRERAPPORTERING NR. 8-2008 /2.TERTIAL Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 22.9. 2008 Styresak nr. 058/08 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: 19.09.2008 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr.

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Dato skrive: 11.01.2008 Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /844 Saksbehandlar: Ørjan Sandvik Godkjent av:

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011. Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010

Styresak. Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011. Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Styresak BUDSJETT 2009 - HELSE FØRDE HF

Styresak BUDSJETT 2009 - HELSE FØRDE HF Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. desember Styresak: 078/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /1532 Dato skrive: 11.12. Saksbehandlar: Tom Hansen Godkjent av: Vidar Vie

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Rica Maritim, Haugesund Møtetidspunkt: 10.01.13 kl. 10.00 til 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord

Detaljer

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk 1. 2012 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF Innhold Samandrag 1. 2. Status og omstilling i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemmaningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2012

Detaljer

Helse Stavanger SUM, ISF 1 636 551 777 622 2 690 127 551 585-5 655 885

Helse Stavanger SUM, ISF 1 636 551 777 622 2 690 127 551 585-5 655 885 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Vest RHF DATO: 20.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Inntektsfordeling og resultatkrav 2015 ARKIVSAK: 2014/509/ STYRESAK: 128/14 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Helse Førde HF. Budsjett 2015 Kirurgisk klinikk

Helse Førde HF. Budsjett 2015 Kirurgisk klinikk Budsjett 2015 Helse Førde HF Innhald 1. Samandrag 2. Status i 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. Investeringar 6. Budsjettprosess 1. Samandrag Budsjettføresetnader Budsjettet for i 2015 er basert på ei samla

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Jan Håvard Frøyland Budsjett Helse Fonna HF 2015. Styresak 86/14 A Styremøte 27.11.14

Styresak. Jan Håvard Frøyland Budsjett Helse Fonna HF 2015. Styresak 86/14 A Styremøte 27.11.14 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.11.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Jan Håvard Frøyland Budsjett Helse Fonna HF 2015 Arkivsak: 35/14 A 49/14

Detaljer

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 Helse Bergen HF. 17. desember 2014

Forslag til budsjett 2015 Helse Bergen HF. 17. desember 2014 Forslag til budsjett Helse Bergen HF 17. desember INNHALD 1. Innleiing... 4 2. prosess og føresetnader... 4 2.1prosess... 4 2.2 Føresetnader... 4 2.3 Samhandlingsreforma - døgntilbod øyeblikkeleg hjelp

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2013 for Helse Førde HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2013 for Helse Førde HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2013 for Helse Førde HF 0 Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdsidè og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 2 2 Hovudområde for styring og oppfølging

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 30.12.13 Administrerande direktør Olav Klausen Årleg melding 2013 for Helse Fonna HF Styresak 4/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer