Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport Styresak 14/14 O Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte Forslag til vedtak: Styret i Helse Fonna HF tar årsrapport over tilsetteskader og HMS-hendingar til orientering.

2 Bakgrunn for saka Avvikssystemet Synergi viser at det i 2013 blei registrert fylgjande for Helse Fonna: Type registrering Med konsekvens Utan konsekvens Forbetringsområde SUM Tilsetteskade HMS-hending SUM Tabell 1: Fordeling av registrerte tilsettskadar, HMS-hendingar og forbetringsområde. Tilsetteskader er skader på tilsette med eller utan konsekvens. HMS-hending er hendingar som ikkje treng vere direkte knytt til skader på tilsette, men desse har tilknyting til HMS-område (sjå figur 7 side 5). Desse kan også vere med og utan konsekvens. Figur 1: Tal registrerte HMS-saker / tilsettskadar (hendingar) og forbetringsområde i Synergi. Tal saker med og utan konsekvens er på same nivå som i Vekedagar Figur 2: Tal registrerte hendingar og forbetringsområde fordelt på vekedagar. Statistikken over syner at det er færrast registreringar laurdag og søndag. Tala inkluderer også registreringane knytt til forbetringsområde. 2

3 Saker og hendingar Ved tolking av statistikk frå Synergi er det viktig å vera klar over at ei og same sak kan vera registrert med fleire hendingar. Til dømes kan ein registrera ei sak med trussel om vold / verbal sjikane som ei hending, samtidig som same episode /sak blir registrert med voldsskade som ei anna hending. Talet vil difor ikkje vera det same om ein går inn i statistikken via sak og hending. Klinikkvis fordeling av hendingar i kategorien HMS/Tilsetteskade: Figur 4: Tal HMS-hendingar, tilsettskadar og forbetringsområde pr klinikk. Sidan Synergi er knytt til ny klinikkstruktur i Samlepunktet (2014), kan vi allereie no skilje ut dei meldingane som er registrert av medarbeidarar i klinikk Stord somatikk. Denne oppdaterte klinikkstrukturen er eit hensiktsmessig utgangspunkt for vidare oppfølging av avviksutviklinga. Klinikk for psykisk helsevern som har flest medarbeidarar, er også den klinikken som melder om flest uønska hendingar. Deretter følgjer Medisinsk service klinikk, som er ein mindre klinikk, men som har ei breiare fagleg samansetjing (laboratoriet, ambulanse, radiologi, m.v.). Føretaksleiing / stab/økonomi/ HR har ikkje registrert uønska hending, berre eit forbetringsforslag. Kultur for å melde avvik/forbetringsområde Forbetringssystemet kan berre bidra til positiv utvikling om det vert bruka slik det skal. Ei melding om uønska hending eller eit forbetringsforslag skal ikkje oppfattast som kritikk, men som eit bidrag til positiv utvikling. Tabellen under viser i kor stor grad dei ulike klinikkane brukar systemet: 3

4 Klinikk Avvik/forbetringsmelding Melding pr tilsett 2013 Trend 2013 Foretaksleiing / stab/hr 2 ꜜ 0,01 Internservice 21 ꜜ 0,07 Kirurgisk klinikk 27 ꜛ 0,04 Klinikk for psykisk helsevern 61 ꜜ 0,06 Medisinsk klinikk 24 ꜜ 0,03 Medisinsk service klinikk 69 ꜛ 0,11 Klinikk somatikk Stord 28 ꜛ 0,06 ꜛ Totalsum 232 Tabell 2: Tal og utvikling frå av meldte hendingar og forbetringsområde pr klinikk og pr tilsett i klinikken. Totalt er talet på registreringar så lågt at ein risikerer å presentera ei analyse som gjev inntrykk av ein nøyaktigheit som ikkje er reell, då vi kan forvente at vi har stor grad av underrapportering. Langt fleire registreringar ville vore ynskjeleg. Dette vil føretaket kunne følgje utviklinga på. Typar av hendingar I det fylgjande vert det berre teke med uønska hendingar med og utan konsekvens. Forbetringsområda er utelate. Tabellane direkte frå Synergi, med detaljinformasjon, er lagt som vedlegg. Under vert det vist ei oppsummering for kvar type av hendinga som er meldt. Figur 5: Tilsettskadar med konsekvens Vold og truslar er, i år som i fjor, den dominerande faktoren denne statistikken gir oss. Det er meldt om ei sak som gjeld mobbing / trakassering med konsekvens. Denne gjeld språkbruk og truslar frå pasient. 4

5 Figur 6: Tilsetteskadar utan konsekvens Blant registreringane utan konsekvens, er det stikk som har høgast tal. Det er noko tankevekkande at dette er registrert utan konsekvens, då ein på registreringstidspunktet ikkje kan vite om det har hatt konsekvens i form av smitte eller ikkje. Vold og truslar er også her viktig, då seinskader kan opptre på et seinare tidspunkt enn på det tidspunktet hendinga vart meld. Det er også meldt ei hending av mobbing / trakassering utan konsekvens. Dette avviket gjeld også språkbruk og truslar frå pasient. Figur 7: HMS-hendingar med og utan konsekvens 5

6 Når det gjeld HMS-hendingar, er det ergonomi, utstyr og organisatorisk arbeidsmiljø som ligg på topp. Saker knytt til organisatorisk arbeidsmiljø gjeld her mellom anna situasjonar der det ikkje er samsvar mellom oppgåver og ressursar. Stikkskader og smitte I Synergi finn vi 20 stikk, 8 kutt og noko anna smittefare. Figur 8: Tal registrerte stikk, kutt etc som har ført til hendingar med eller utan konsekvens. *stikkande utstyr i seng, mangelfull handtering og manglende verneutstyr. I tillegg fører bedriftshelsetenesta statistikk for tal prøvar tilsette tar når dei har stukke seg. I 2013 (2012) er det registrert i alt 134 (145) personar som har teke stikkskadeprøvar. Tal prøvar var i alt 151 stk. Av desse prøvane var 83 stk (123 stk i 2012) 0- prøvar og 69 (64 stk) stk kontrollprøvar. Held vi dette saman med dei 20+8 registreringane i Synergi, er det klart at ikkje alt vert registrert i Synergi. Tala over visar at ikkje alle har teke oppfølgingsprøve etter 6 månader. Det er motteke 58 (73 i 2012) Skjema for oppfølging etter stikkuhell/blodsøl av dei 134 personane som har teke stikkskadeprøvar i Alle skjema er ikkje heilt fullstendig utfylte. Her er resultatet: Type uhell (N = 58): Årsak til uhell (N =58): Stikk av sprøyte/ holnål 35 stk Kirurgisk inngrep 11 stk Stikk av suturnål 8 stk Blodprøve /tapping 9 stk Blodsøl på sår/ slimhinner 11 stk Injeksjon/ infusjon 5 stk Kutt ( skalpell / glas etc.) 3 stk Handtering av avfall / skittent tøy 8 stk Blodsukkermåling/ utstyr 1 stk Hylse som vert sett på sprøytespiss 11 stk Handtering av insulinspiss 1 stk Utagering av pasient 3 stk Ansiennitet (N = 58): Aldersfordeling (N 58): Mellom 25 år og meir 3 stk år 3 stk Mellom 20 og 25 år 2 stk år 7stk Mellom 15 og 20 år 4 stk år 5 stk Mellom 10 og 15 år 7 stk år 6 stk Mellom 5 og 10 år 9 stk år 7 stk Mellom 1 og 5 år 16 stk år 12 stk Mindre enn 1 år 17 stk år 12 stk år 6 stk 6

7 Kirurgisk Medisinsk Med.Service Psykiatrisk Internservice Figur 9: Blodprøvar registrerte av bedriftshelsetenesta Sjukepleiar Sjukepl.stud Intensivsjp Operasjonspl. 3 6 Jordmor Bioingeniør Turnuslege Lege Hjelpepleiar Radiograf Helsesekretær Assistent Ambulansepersonell Reinhaldar Figur 10: Yrkesfordeling mellom dei som leverar prøvar og skjema til bedriftshelsetenesta. Oppfølgingsarbeid Talet på meldingar er lågt, og den parallelle statistikken for stikkskadar, syner at vi framleis har potensiale for å bygga betre meldekultur og å bruka avvikssystemet betre. Skal avvikssystemet vere til nytte, må systemet brukast aktivt, og den enkelte medarbeidar må oppleva at det å melda vert følgd opp og fører til positiv endring. I 2013 har det vore endringar i forskriftene for kva kanylar/nåler som skal nyttast til klinisk bruk. Nålene som i størst grad har ført til stikkskader er tatt ut av sortimentet. Helse Fonna har gjennomført denne endringa og informasjonstiltak i den samanheng. Det har i år vore særleg fokus på førebygging og handtering av vold og truslar. Mellom anna har Klinikk for psykisk helsevern gjennomført kurs i TERMA (terapeutisk mestring av aggresjon), for medarbeidarar i eigen klinikk. Vidare er det etter gjennomgang av statistikk i leiinga utvikla «mini-terma» kurs, der målgruppa er risikoutsette grupper/medarbeidarar i andre klinikkar. 7

8 Vedlegg:

9 9

10 10

11 11

12 12

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl Alle møter - Status for arbeidet som er sett i gang for å redusere talet på ikkje-møtte

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 25. april 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 38/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 02.06.2014 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Serigstad og Anne Grimstvedt Kvalvik SAKA GJELD: Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer