Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus"

Transkript

1 Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS

2 Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i pasientstraumanalysen Analysane for 2010 er basert på 3 ulike datauttrekk. 1. DRG-gruppert NPR-melding (fra NPR) for alle pasientar i Helse Vest RHF, på HF-nivå pr kommune 2. DRG-gruppert uttrekk innhenta frå Helse HF, dette for å få data på nivå i føretaket 3. DRG gruppert uttrekk innhenta frå Helse Møre og Romsdal HF, over aktivitet på og Mork for pasienter fra -regionen Det er et marginalt avvik mellom datagrunnlag for Helse Vest RHF og datagrunnlaget vi har motteke direkte frå Helse HF. Helse HF rapporterar 41 (+1,4 %) flere dagopphald og 49 (-0,9 %), færre døgnopphald og 4 (-0,01 %) færre polikliniske konsultasjonar enn dei «lukka» filane for Helse Vest RHF. Datagrunnlag for 2011 er basert på grupperte NPR-meldingar innhenta fra Helse HF, samt og Mork rehabiliteringssenter Tellar-eininga i datagrunnlaget, er opphald/konsultasjonar som inngår i ISF-ordninga. Aktivitet som inngår i ISF-grunnlaget er noko lavare enn den totale aktiviteten. For pasientar frå regionene og ved a sentral,, og Mork rehabiliteringssenter, er avvika som følgjer: Døgnopphald 0,2% lavare, Dagopphold 1,3 % lavare og Polikliniske konsultasjoner 9,9% lavare Samenlikningar av aktivitetsdata basert på grupperte NPR-meldingar og uttrekk direkte frå DIPS vil ikkje vere direkte samenliknbare på grunn av reglar for generering av opphald, men dette vil avhenge av kva typer rapportar ein tek ut frå DIPS - 2 -

3 Agenda Kapitel Tema/område Side 1 Pasientstraumar i regionen, presentert sør og nord for fjorden 3 2 Pasientstraumar i regionen, ortopedi og indremedisinske tenester 20 3 Pasientstraumar i regionen, presentert kommune for kommune 28 4 Forbruksrater for somatiske spesialisthelsetenester i regionen, presentert kommune for kommune

4 Pasientstraumar i -regionen Opptaksområdet for omfattar innbyggarane i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Bruk av helsetenester for pasientar i regionen er innhenta frå Gruppert NPR melding (2010 og 2011) sentral Deloitte har analysert talmateriale og omtala pasientstraumar fordelt ved følgjande institusjonar: (Helse HF) sentral (Helse HF) (Helse Møre og Romsdal HF) Pasientstraumane frå -regionen til Lærdal og Mork rehabiliteringssenter er marginale og er tatt med i talmaterialet Pasientstrømmene er i analysen delt inn i: Døgnopphald ØH døgnopphald Elektive døgnopphald Dagopphald Polikliniske konsultasjonar Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk - 4 -

5 Pasientstraumar nord og sør for Kommunane i -regionen er gruppert den første delen av presentasjonen delt inn i to hovudgrupper: Nord for ( innb) Vågsøy (6030 innb) Selje (2810 innb) (5905 innb) (1207 innb) Sør for ( innb) (3910 innb) (5705 innb) (7018 innb) sentral Årsaka til inndelinga er at ein ser ei markant skilnad i pasientstraumane mellom desse gruppene av kommunar Kjelde: SBB innbyggartal for 2010 Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk - 5 -

6 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Døgnopphald ,8 % Nesten halvparten av pasientstraumen for døgnopphald frå kommunane nord for går mot (49%) 48,7 % 11,5 % 28,8 % sentral 8,2 % Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk - 6 -

7 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Døgnopphald ,8 % 28,1 % Pasientstraumen for døgnopphald frå kommunane sør for går i hovudsak mot sentral (55%) Ulikheiter mellom pasientstraumen nord og sør for : Pasientane nord for nyttar i hovudsak (49%) medan pasientane sør for i hovudsak nyttar sentral (55%) 55,0 % sentral 10,2 % 5,9 % Kjelde: kartgrafikk Statens kartverk Fleire pasientar nord for nyttar (2,8% vs 0,8%) og «andre» institusjonar (8,2% vs 5,9%) Om lag like mange pasientar nord og sør for nyttar (11,5% vs 10,2%) - 7 -

8 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Elektive døgnopphald ,9 % 20,5 % Pasientstraumen for elektive døgnopphald frå kommunane nord for går i hovudsak mot sentral (35%). Pasientstraumen mot Helse Bergen HF (23%) og (20,5%) er ganske lik 22,8 % 35,1 % sentral 16,7 % Kjelde: kartgrafikk Statens kartverk - 8 -

9 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Elektive døgnopphald ,0 % Pasientstraumen for elektive døgnopphald frå kommunane sør for går i hovudsak mot sentral (39%). Pasientstraumen mot (23%) og (18%) er ganske lik. 18,3 % Pasientstraumen for elektive døgnopphald er relativt lik nord og sør for : 20,5% vs 18,3% sentral: 38,9 % sentral 23,2 % 15,6 % 35,1% vs 38,9% : 4,9% vs 4,0% 22,8% vs 23,2% Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk : 16,7% vs 15,6% - 9 -

10 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Ø-hjelp døgnopphald ,8 % Pasientstraumen for ø-hjelp døgnopphald frå kommunane nord for går i hovudsak mot (63%) 62,9 % 5,8 % 25,7 % sentral 3,9 % Kjelde: kartgrafikk Statens kartverk

11 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Ø-hjelp døgnopphald 2010 Kjelde: kartgrafikk Statens kartverk 58,6 % 0,4 % sentral 34,2 % 5,0 % 1,7 % Pasientstraumen for ø-hjelp døgnopphald frå kommunane sør for går i hovudsak mot sentral (59%) Skilnaden mellom pasientstraumen nord og sør for : Pasientane nord for nyttar i hovudsak (63%) medan pasientane sør for i hovudsak nyttar sentral (59%) Særs få pasientar sør for nyttar ved ø-hjelp døgnopphald (0,4%) Fleire pasientar nord for nyttar «andre» institusjonar (3,9% vs 1,7%) Om lag like mange pasientar nord og sør for nyttar Helse Bergen HF (5,8% vs 5,0%)

12 Pasientstraum for pasientar innlagd ved ,5 % av pasientane som blir innlagd på blei vidaresendt til andre 91,5% 8,5% 8,5% av pasientane innlagd på i 2010 vart sendt vidare til andre, som til dømes sentral Talmaterialet gir ikkje grunnlag for å seie kva pasientane vart sendt vidare til Det er ingen skilnad i talmaterialet for pasientar frå kommunar nord og sør for Det er særs små skilnader i overflytting til anna mellom elektive opphald og øh opphald 91,5% av sykehusoppholda for pasientane som blei innlagd på blei avslutta ved

13 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Dagopphald ,2 % Pasientstraumen for dagopphald frå kommunane nord for går i hovudsak mot (52%) 51,8 % 5,2 % 36,5 % sentral 4,3 % Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

14 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Dagopphald ,7 % 32,0 % Pasientstraumen for dagopphald frå kommunane sør for går i hovudsak mot sentral (59%) Skilnaden mellom pasientstraumen nord og sør for : Pasientane nord for nyttar i hovudsak (52%) medan pasientane sør for i hovudsak nyttar sentral (59%) 58,7 % sentral 4,0 % 3,6 % Om lag like mange pasientar nord og sør for nyttar (2,2% vs 1,7%), (5,2% vs 4,0%) og «andre» institusjonar (4,3% vs 3,6%) Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

15 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Polikliniske konsultasjonar ,2 % Pasientstraumen for polikliniske konsultasjonar frå kommunane nord for går hovudsak mot (48%) og sentral (33%) 48,2 % 12,4 % 32,7 % sentral 3,5 % Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

16 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Polikliniske konsultasjonar ,9 % 26,6 % Pasientstraumen for polikliniske konsultasjonar frå kommunane sør for går i hovudsak mot sentral (59%) Skilnaden mellom pasientstraumen nord og sør for : Pasientane nord for nyttar i hovudsak (48%) medan pasientane sør for i hovudsak nyttar sentral (59%) 59,3 % sentral 9,9 % 3,3 % Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk Fleire pasientar nord for nyttar (3,2% vs 0,9%) og Helse Bergen HF (12,4% vs 9,9%) Om lag like mange pasientar nord og sør for nyttar «andre» institusjonar (3,5% vs 3,3%)

17 Pasientstraumen for pasientar i -regionen har endra seg lite frå 2010 til 2011 Det er berre små endringar i absolutte tal på døgnopphald, dagopphald og polikliniske konsultasjonar ved, sentral og frå 2010 til 2011 Det er inga endring i prosentdel pasientar innlagd ved som vart sendt vidare til andre (8,5%) Endring fra Sentral 2011 i absolutte tall El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl Nord for fjorden Sør for fjorden Prosentvis endring Sentral fra El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl Nord for fjorden -10 % 3 % -11 % 1 % 0 % -4 % -8 % 6 % -26 % -5 % 24 % -23 % Sør for fjorden 1 % -2 % 11 % -6 % -4 % -14 % 8 % 4 % -37 % 40 % -4 % -2 % Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane 2010 og Deloitte analyse Talmaterialet for 2011 inneheld ikkje opplysningar om døgnopphald, dagopphald og polikliniske konsultasjonar for Helse Bergen HF og «andre» institusjonar

18 18 Aktivitet somatiske helsetenester ved sentralsj.h., sj.h., sj.h. og for innbyggarane i regionen, 2010 sentral ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 899 Dagbehandling:1 525 Polikliniske konsultasjonar: ØH døgnopphald: Elektive døgnopphald: 377 Dagbehandling: Polikliniske konsultasjonar: Ikt/telemedisin Innbyggarane i regionen Ikt/telemedisin Kommunane i Fastlegane i ØH døgnopphald: 254 Elektive døgnopphald: 494 Dagbehandling: 152 Polikliniske konsultasjonar: ØH døgnopphald: 49 Elektive døgnopphald: 73 Dagbehandling: 63 Polikliniske konsultasjonar: 716

19 Agenda Kapitel Tema/område Si de 1 Pasientstraumar i regionen, presentert sør og nord for fjorden 3 2 Pasientstraumar i regionen, ortopedi og indremedisinske tenester 20 3 Pasientstraumar i regionen, presentert kommune for kommune 28 4 Forbruksrater for somatiske spesialisthelsetenester i regionen, presentert kommune for kommune

20 Informasjon i høve talmateriale for pasientstraumar for indremedisinske og ortopediske tenester Aktiviteten for indremedisin inkluderer alle heildøgnsopphald på a,, Lærdal og på avdelingane medisin, kreft og nevrologi Aktiviteten for ortopedi inkluderer alle heildøgnopphald på a,, Lærdal og ved ortopedisk avdeling Aktiviteten visast for innleggelsesmåtane øyblikkeleg hjelp og elektiv Den omtala aktiviteten gir ikkje eit heilskapleg bilete av behandlingen for befolkninga frå kommunane i eid regionen fordi, behandling også skjer andre stader, i andre helseføretak/. Datagrunnlag for desse helseforetakene/ sykehusa var ikkje tilgjengeleg og er difor haldt utenfor denne analysen Dette medfører at analysen ikkje gjenngir 100% av aktitvteten, berre tenestetilbodet pasientar frå kommunene har motteke i Helse HF og ved. Den generelle pasientstrømanalysen (for alle fagområder) syner at andre behandlingsstedar (Helse Bergen HF og andre HF utanfor Helse Vest RHF) utgjer mellom 6 % til 8 % av øyeblikkeleg hjelp behandlinga for befolkninga frå kommunane i eid regionen

21 Pasientstraumar i -regionen, kommunane nord for Indremedisinsk øyeblikkeleg hjelp Ortopedisk øyeblikkeleg hjelp 0,2 % 85,8 % 69,5 % 13,8 % sentral 0,2 % Lærdal 30,5 % sentral Dei fleste øyeblikkeleg hjelp pasientane nord for fjorden får sin hjelp ved Det er nesten ingen pasientar som får øyeblikkeleg hjelp ved eller Lærdal. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

22 Pasientstraumar i -regionen, kommunane sør for Indremedisinsk Pasientstraumar øyeblikkeleg hjelp Ortopedisk øyeblikkeleg hjelp 28 % 48,2 % Gloppe n 71,7 % sentral 0,3 % Lærdal 51,7 % sentral 0,1 % Lærdal Dei fleste indremedisinske øyeblikkeleg hjelp pasientane sør for fjorden blir innlagt ved sentral. Ortopediske øyblikkeleg hjelp pasientar nyttar og sentral nesten likt blir ikkje nytta til øyeblikkeleg hjelp sør for fjorden Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse Kjelde: kartgrafikk Statens kartverk

23 Tabell: tal og del opphald indremedisinske pasientar nord og sør for fjorden over og under 70 år Pasientstraumar fordelt over og under 70 år Nord Sør Nord Sør El døgn El døgn ØH Døgn < 70 år 70 år < 70 år 70 år Sentral Lærdal Totalt Nord Sentral Lærdal Totalt Sør ØH Døgn < 70 år 70 år < 70 år 70 år 21 % 32 % 81 % 90 % Sentral 68 % 64 % 18 % 10 % 11 % 4 % 0 % 0 % Lærdal 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt Nord 100 % 100 % 100 % 100 % 6 % 8 % 45 % 50 % Sentral 94 % 91 % 55 % 50 % 0 % 1 % 0 % 0 % Lærdal 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt Sør 100 % 100 % 100 % 100 % Det er små ulikeskapar mellom pasientstraumar for bruk av indremedisinske tenester for pasientar i aldergruppa over og under 70 år. Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse

24 Tabell: tal og del opphald ortopediske pasienter nord og sør for fjorden over og under 70 år Pasientstraumar Tabell pasientstraumar fordelt over og under 70 år Nord Sør El døgn ØH Døgn < 70 år 70 år < 70 år 70 år Sentral Lærdal Totalt Nord Sentral Lærdal Totalt Sør Det er i hovudsak små ulikeskapar mellom pasientstraumar for pasientar i aldersgruppa over og under 70 år. Nord Sør El døgn ØH Døgn < 70 år 70 år < 70 år 70 år 86 % 77 % 68 % 72 % Sentral 13 % 21 % 32 % 28 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lærdal 1 % 1 % 0 % 0 % Totalt Nord 100 % 100 % 100 % 100 % 64 % 66 % 27 % 29 % Sentral 31 % 26 % 72 % 71 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lærdal 5 % 8 % 1 % 0 % Totalt Sør 100 % 100 % 100 % 100 % Kjelde datagrunnlag: Gruppert NPR-melding frå institusjonane Deloitte analyse

25 Tabell pr kommune og indremedisinske opphald Sentral Lærdal Sum El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn Vågsøy Nord Selje Totalt Nord Sør Totalt Sør Totalt Nord Sør 2010 Sentral Lærdal Sum El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn Vågsøy 26 % 87 % 71 % 13 % 3 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % Selje 34 % 82 % 48 % 17 % 17 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 21 % 87 % 74 % 13 % 5 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 40 % 82 % 40 % 15 % 20 % 2 % 0 % 2 % 100 % 100 % Totalt Nord 26,7 % 85,8 % 65,9 % 13,8 % 7,4 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 100,0 % 100,0 % 7 % 43 % 93 % 57 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 7 % 76 % 93 % 24 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 6 % 25 % 92 % 75 % 2 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % Totalt Sør 6,9 % 48,2 % 92,4 % 51,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 100,0 % 100,0 %

26 Tabell pr kommune og ortopediske opphald Sentral Lærdal Sum El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn Nord Vågsøy Selje Totalt Nord Sør Totalt Sør Totalt Sentral Lærdal Sum El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn El døgn ØH Døgn Nord Vågsøy 85 % 62 % 13 % 38 % 0 % 0 % 2 % 0 % 100 % 100 % Selje 65 % 73 % 35 % 27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 91 % 76 % 7 % 24 % 0 % 0 % 1 % 0 % 100 % 100 % 64 % 85 % 36 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % Totalt Nord 82,7 % 69,5 % 16,2 % 30,5 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0 % 100,0 % 100,0 % Sør 61 % 18 % 29 % 82 % 0 % 0 % 10 % 0 % 100 % 100 % 62 % 49 % 34 % 51 % 0 % 0 % 4 % 0 % 100 % 100 % 73 % 18 % 25 % 81 % 0 % 0 % 2 % 1 % 100 % 100 % Totalt Sør 65,0 % 28,0 % 29,0 % 71,7 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 0,3 % 100,0 % 100,0 %

27 Agenda Kapitel Tema/område Si de 1 Pasientstraumar i regionen, presentert sør og nord for fjorden 3 2 Pasientstraumar i regionen, ortopedi og indremedisinske tenester 20 3 Pasientstraumar i regionen, presentert kommune for kommune 28 4 Forbruksrater for somatiske spesialisthelsetenester i regionen, presentert kommune for kommune

28 Aktivitet somatiske helsetenester for innbyggarane i regionen Sentral 2010 El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl El døgn ØH Døgn Dag Pol kl Vågsøy Selje Sum

29 Pasientstraumar i Selje kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 7,3 % 3,1 % 15,9% 62,1 % 17,7 % 35,5 % sentral 23,6 % 4,2 % 26,8 % sentral 3,7 % Dei fleste pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp innleggingar frå Selje kommune blir innlagt ved. Det er flest elektive døgnopphald er ved sentral, og nesten halvparten ved utanfor Sogn og Fjordane. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

30 Pasientstraumar i Selje kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 1,5 % 4,3 % 67,3 % 46,2 % 2,4 % 24,9 % sentral 3,9 % 13,5 % 30,3 % sentral 5,7 % Hovuddelen av både dagbehandling og poliklinikk skjer ved. sentral blir også nytta I stor grad. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

31 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 3,3 % 0,8 % 20,4 % 61,8 % 24,8 % 36,0 % sentral 15,6 % 6,5 % 26,8 % sentral 4,2 % Dei fleste pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp innleggingar frå Vågsøy kommune blir innlagt ved. Det er flest elektive liggedøgn er ved sentral. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

32 Pasientstraumar i Vågsøy kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 1,1 % 2,2 % 43,1 % 47,6 % 4,7 % 44,9 % sentral 6,2 % 14,4 % 33,2 % sentral 2,7 % Mye av dagbehandling og poliklinikk foregår ved. sentral blir også nytta I stor grad. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

33 Pasientstraumar i kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 4,6 % 2,3 % 25,1 % 65,6 % 23,7 % 35,5 % sentral 11,0 % 5,0 % 23,7 % sentral 3,4 % Dei fleste av øyeblikkeleg hjelp innleggingar frå kommune blir innlagt på. Men nesten ¼ blir lagt inn på sentral. Det er flest elektive døgnopphald ved sentral. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

34 Pasientstraumar i kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 3,1 % 3,6 % 54,2 % 50,4 % 7,1 % 33,2 % sentral 2,4 % 11,2 % 32,5 % sentral 2,3 % Halvparten av all poliklinisk behandling blir gjennomført ved og nesten 1/3 ved sentral Fordelinga av pasientstraumar for dagbehandling og poliklinikk er ganske lik for kommune Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

35 Pasientstraumar i kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 11,9 % 2,0 % 16,9 % 58,2 % 27,1 % 33,9 % sentral 10,2 % 9,2 % 26,1 % sentral 4,6 % Over halvparten av all øyeblikkelig hjelp som krev innlegging skjer ved for innbyggarane I Horningdal. Over ¼ skjer ved sentral. Dei elektive døgnopphalda foredelar seg mellom alle a, men flest reiser til sentral Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

36 Pasientstraumar i kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 4,1 % 4,2 % 30,1 % 45,9 % 2,7 % 53,4 % sentral 9,6 % 4,9 % 37,1 % sentral 7,8 % Pasientane I Horningdal nyttar I hovudsak og sentral for dagbehandling og poliklinikk Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

37 Pasientstraumar i kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 2,5 % 0,7 % 11,9 % 53,2 % 22,0 % 45,9 % sentral 17,8 % 5,4 % 39,0 % sentral 1,8 % Over halvparten av innbyggarane I kommune blir ved innlegging ved øyeblikkeleg hjelp innlagt ved, men også 39% blir innlagt ved sentral. Nesten halvparten av elektive døgnopphald er ved sentral. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

38 Pasientstraumar i kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 2,9 % 1,8 % 40,8 % 37,1 % 3,2 % 48,1 % sentral 5,0 % 8,4 % 47,7 % sentral 5,0 % Innbyggarane I kommune nyttar I hovudsak og sentral for dagbehandling og poliklinikk, Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

39 Pasientstraumar i kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 0,5 % 0,1 % 14,6 % 28,6 % 26,3 % 46,6 % sentral 12,0 % 4,9 % 65,4 % sentral 1,0 % Innbyggarane I kommune nyttar I hovudsak sentral, men også i noen grad. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

40 Pasientstraumar i kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 1,1 % 0,5 % 31,4 % 25,0 % 4,3 % 60,2 % sentral 3,0 % 11,1 % 61,3 % sentral 2,2 % For dagbehandling og poliklinikk nyttar innbyggarane i kommune I hovudsak sentral, men også. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

41 Pasientstraumar i kommune 2010 Elektiv døgn ØH døgn 2,4 % 0,4 % 16,4 % 18,9 % 18,5 % 51,0 % sentral 11,6 % 4,7 % 73,9 % sentral 2,1 % Innbyggarane I kommune nyttar I hovudsak sentral ved innlegging. Dette gjeld I særlig grad ved øyeblikkeleg hjelp. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

42 Pasientstraumar i kommune 2010 Dagbehandling Poliklinikk 0,3 % 0,3 % 15,9 % 14,6 % 5,0 % 76,9 % sentral 1,9 % 10,3 % 72,4 % sentral 2,4 % Innbyggarane I kommune nyttar I hovudsak sentral for dagbehandling og poliklinikk. Kjelde: Kartgrafikk Statens kartverk

43 Agenda Kapitel Tema/område Si de 1 Pasientstraumar i regionen, presentert sør og nord for fjorden 3 2 Pasientstraumar i regionen, ortopedi og indremedisinske tenester 20 3 Pasientstraumar i regionen, presentert kommune for kommune 28 4 Forbruksrater for somatiske spesialisthelsetenester i regionen, presentert kommune for kommune

44 Forbruksrater for somatiske spesialisthelsetjenester i regionen, presentert kommune for kommune Data som omtalar kommunane sitt forbruk av somatiske tenester er henta frå Helsedirektoratet sin styringsinformasjon om kommunane sin bruk av somatiske spesialisthelsetenester. I Helsedirektoratet sin styringsdata er følgjande hovudgrupper av indikatorar utarbeida: Indikatorar for store pasientgrupper Indikatorar for pasientflyt mellom kommunale institusjonar og Indikatorar for utvalte avgrensa pasientgrupper For dei fleste indikatorar er det utarbeida data for tal pasientar, tal innleggingar (dag- eller døgnopphald), tal liggedagar og tal polikliniske konsultasjonar. Datafilen som inneheld tala for alle indikatorane gir også en nærare omtale og definisjon av alle indikatorane, samt Helsedirektoratet si vurdering av datakvalitet for kvar indikator. Datagrunnlaget for alle indikatorane er henta frå Norsk pasientregister (NPR)

45 tal pr 1000 innbyggjar prosent Sogn og Fjordane har ein høgare forbruksrate av spesialisthelsetenester målt i tal opphald/ 1000 innb. enn raten for heile Norge Tal opphald(døgn/dag) per 1000 innbyggjar Del opphald for innbyggjarar 80 år % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 21% 11% 26% 20% 33% 14% 18% 50-5% 0% pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt kommune har den høgast forbruksraten av spesialisthelsetenester målt i tal opphald per 1000 innbyggjarar Innbyggjarar 80 år og eldre utgjer i Sogn og Fjordane 19 % av opphalda, dette er to prosentpoeng høgare enn landsgjennomsnittet I Selje kommune står innbyggjarar 80 år og eldre for 1/3 del av opphalda Kjelder datagrunnlag: Styringsdata for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, 2010, Deloitte eigen analyse

46 tal pr 1000 innbyggar prosent I fire av dei sju kommunane i regionen er befolkninga over 80 år ansvarlig for 1/3 del av alle ØH innleggingar Tal øyeblikkeleg hjelp innleggingar per 1000 innbyggjar Del av innleggingar med øyeblikkeleg hjelp for innbyggjarar 80 år % 30% 25% 20% 31% 19% 33% 25% 31% 23% 31% % 10% 5% 0% pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt kommune har den høgaste innleggingsraten for øyeblikkeleg hjelp innleggingar målt i tal på innleggingar pr 1000 innbyggjar Innbyggarar 80 år + står i Sogn og Fjordane i gjennomsnitt for 26 % av alle øyeblikkeleg hjelp innleggingar Kjelder datagrunnlag: Styringsdata for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, 2010, Deloitte eigen analyse

47 tal pr 1000 innbyggar tal pr 1000 innbyggar Frekvensen for re-innleggingar er høgare i Sogn og Fjordane enn landsgjennomsnittet Tal re-innleggingar per 1000 innbyggjar Tal re-innleggingar etter medisinsk opphald per 1000 innbyggar pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt Frekvensen for re-innleggingar for alle typar av opphald og spesielt etter medisinske opphald er i Sogn og Fjordane høgare enn landsgjennomsnittet Fire av dei sju kommunane i region har ein høgare re-innleggingsfrekvens enn gjennomsnitt for Sogn og Fjordane For befolkninga i kommune er re-innleggingsfrekvensen høgast Kjelder datagrunnlag: Styringsdata for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, 2010, Deloitte eigen analyse

48 antall pr 1000 innbyggere prosent Pasientar frå Sogn og Fjordane blei oftare utskriven til ein kommunal institusjon enn gjennomsnittleg for heile Norge Tal utskrivingar til kommunal institusjon per 1000 innbyggjar Del utskrivingar til kommunale institusjonar for innbyggjarar 80 år % 100% 80% 60% 40% 69% 61% 67% 100% 74% 59% 65% % 0% pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt pr kommune Gjennomsnitt fylke Landsgjennomsnitt og har den høgaste utskrivingsraten til kommunale institusjonar målt i tal utskrivingar per 1000 innbyggjar Innbyggjarar 80 år og eldre står i gjennomsnitt for 69 % av alle utskrivingar til dei kommunale institusjonane I har alle utskrivingar til ein kommunal institusjon vore for innbyggarar som er 80 år og eldre Kjelder datagrunnlag: Styringsdata for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, 2010, Deloitte eigen analyse

49 Tal opphald per hovuddiagnosegruppe for kommunane i -regionen Kommune KOLS Bruddskader Kjelder datagrunnlag: Helsedirektoratet, indikatorar Samhandlingsreforma 2010 Tal over pasientar pr 1000 innbyggarar pr huvuddiagnosegruppe Mangelanemier Tarminfeksjonar Urinveisinfeksjon Lungebetennelse Forstoppelse Diabetes Parkinsons/ Alzheimers sjukdom 11,4 2,1 32,3 7,2 1,5 1,0 2,6 11,9 2,1 5,7 2,7 1,9 24,8 3,6 0,0 1,0 2,0 7,1 2,4 5,1 3,9 1,9 24,5 4,2 0,2 1,1 3,7 7,9 2,1 5,3 4,2 0,0 26,7 1,7 1,7 0,8 0,8 10,8 0,8 5,8 Selje 4,3 2,5 23,0 5,0 1,4 2,9 4,3 15,8 2,2 4,3 3,4 1,4 27,5 3,4 0,1 0,4 1,4 8,9 1,7 2,3 Vågsøy 4,5 1,0 26,3 5,5 0,2 0,7 2,2 8,7 1,3 3,3 Gjennomsnitt fylke 4,3 1,5 25,0 4,9 0,7 0,9 2,2 6,8 1,8 3,8 Landsgjennomsnitt 3,8 0,9 24,1 4,9 1,0 1,1 2,0 5,5 1,7 3,6 Brystsmerter Tabellen viser tal pasientar per 1000 innbyggjar i eit utval av hovuddiagnosegrupper Innbyggjarar 67 år og eldre blei oftare ramma av sjukdommar frå desse hovuddiagnosegruppene og kommunane vil i større grad ha ansvar for behandlinga av desse sjukdommane ved kommunalt tilbod og Selje som i dag har en høg del innbyggjarar 67 år og eldre, har også en høgare forbruksrate målt i tal pasientar per 1000 innbyggjar i nesten alle hovuddiagnosegruppene som blei analysert Kjelder datagrunnlag: Styringsdata for spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet, 2010, Deloitte eigen analyse

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene. Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene. Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen s Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen Samhandlingsreformen Fremme helse og forebygge sykdom Helhetlige

Detaljer

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden

Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Nordfjord Sjukehus - Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden Innhald Samandrag... 5 1. Bakgrunn og målsetting... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Målsetting... 6 1.3 Arbeidsgruppa

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus «Framtidas lokal» Utviklingsprosjekt ved Nordfjord Tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentral og Volda Versjon 1.0. 27.01.12 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Samanstilling av tenestetilbod... 2 3 Tenestetilbod

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Oslo, 24. september 2012

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune

Sammen skaper vi omdømme og tillit. Frå økonomi og. Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Sammen skaper vi omdømme og tillit Frå økonomi og styringsdata Frå innsikt til til handling undring Per Blikra, økonomisjef Randaberg kommune Styringsdata og økonomi i samhandlingsreformen Medfinansiering

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på nordfylket. Kjell Solstad mai 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på nordfylket. Kjell Solstad mai 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - med hovedvekt på nordfylket Kjell Solstad mai 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på nord-fylket.

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 30.05.2018 SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid ARKIVSAK: 2018/503 STYRESAK:

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport Møre og Romsdal

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

NY STRATEGI I HELSE FØRDE

NY STRATEGI I HELSE FØRDE NY STRATEGI I HELSE FØRDE Nærsjukehus Kva vinner og kva taper vi? Kva er viktig for pasienten? Leif Kapstad Administrerande direktør NSH 7. november 2003 1 2 3 4 5 Eid Florø 1 t 2-3 t Førde 2-3 t 107 000

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Vedlegg til oppsummering av SAMDATA 2015

Vedlegg til oppsummering av SAMDATA 2015 Vedlegg til oppsummering av SAMDATA 2015 Særlige kjenneteikn ved befolkninga si bruk av spesialisthelsetenester i regionane i 2015 Helse Vest hadde i 2015 eit relativt sett lågt tal pasientar innan psykisk

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon. Delrapport Hordaland fylke

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon. Delrapport Hordaland fylke Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport Hordaland fylke

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på sørfylket. Kjell Solstad mai 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal med hovedvekt på sørfylket. Kjell Solstad mai 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - med hovedvekt på sørfylket Kjell Solstad mai 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på sør-fylket.

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Finnmark fylke

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Akershus fylke

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn

Samhandlingsreforma i Sogn Samhandlingsreforma i Sogn Sogn regionråd 17.06.11 Vidar Roseth, Helse Førde Status samhandlingsreforma Nasjonal helse- og omsorgsplan og dei to nye lovene vart vedtekne i Stortinget 14. juni Kommuneproposisjonen

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune Ina Heiberg og Gro R. Berntsen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Mars 2009 1 Bakgrunn Bakgrunnen for arbeidet

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Hedmark fylke

Detaljer

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006 Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 22-26 Analyser av den kliniske virksomheten i Helse Nords lokalsykehus Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Velkommen til folkemøte Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Kva skjer framover? Kort historikk Bestilling i føretaksprotokollen 2011 Utarbeide ei samla plan, kalt utviklingsplan, for alle sjukehusa i Møre

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i Molde og Kristiansund.

Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i Molde og Kristiansund. Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i og Kristiansund. Datagrunnlaget er antall døgn- og dagopphold som involverer kirurgi 1 for befolkningen bosatt i kommunene

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2468 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Utgitt: 05/2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014

Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Behandlingssted for personer bosatt i Rødøy kommune 2014 Bestillingen Bestilt av Helse Nord RHF ved Kirsti Freibu 03.03.2016. Utført av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Linda Leivseth

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Olav Hesjedal Kostbare legemiddel Administrerande direktør si orientering

Detaljer

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Kort om Norge Ikke direkte adgang til spesialist allmennlegen er gate-keeper Fastlege ( familielege ) med mulighet til å

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd?

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? v/ PhD/Overlege ortopedisk kirurgi, Øystein Gøthesen, Kir.klinikk Helse Fonna Rutiner Tidligere:

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2297 Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2014 Utgitt: 02/2015, 08/2015 Bestillingsnummer: IS-2297 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg.

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg. SINTEF A141 RAPPORT Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg SINTEF Helse April 2006 Forord Prosjektet har hatt som formål å etablere

Detaljer