Statistikk for regionale helseforetak 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk for regionale helseforetak 2009"

Transkript

1 Statistikk for regionale helseforetak 2009

2 Bidrag til skadeforebyggende arbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet. Vi håper den er av interesse for mange, men den er kanskje mest interessant for ledelse, kvalitetsutvalg og skadeutvalg. Rapporten viser statistikk for femårsperioden Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. NPE får jevnlig henvendelser fra administrativt helsepersonell som ønsker statistikk for sitt helseforetak. Rapporten inneholder en oversikt over de tallene vi får flest forespørsler om: Antall mottatte saker Medhold/avslag Årsak til medhold Medisinsk område Utbetalinger I tillegg har vi gått mer i dybden på to utvalgte temaer; protesekirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold/avslag, kjønnsfordeling, medisinsk område og aldersfordeling oppdateres hvert halvår og publiseres på våre nettsider Spørsmål om statistiske opplysninger kan rettes til Medisinsk stab ved: Rådgiver Sølvi Flåte, telefon e-post: Seniorrådgiver Mette Willumstad Thomsen, telefon e-post: Med hilsen Erling B. Breivik direktør NPE 2

3 Antall mottatte saker 4 Helse Nord 5 Helse Midt-Norge 5 Helse Vest 6 Helse Sør-Øst 7 Utbetaling av erstatninger 8 Medhold og avslag 10 Helse Nord 10 Helse Midt-Norge 11 Helse Vest 11 Helse Sør-Øst 12 Medisinsk område 13 Helse Nord 13 Helse Midt-Norge 14 Helse Vest 15 Helse Sør-Øst 15 Medholdssakene 16 Helse Nord 16 Helse Midt-Norge 16 Helse Vest 17 Helse Sør-Øst 17 Tema 18 Gastroenterologisk kirurgi 18 Hofte- og kneprotesekirurgi 22 3

4 Mottatte saker I perioden 2005 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt erstatningskrav knyttet til behandling som har blitt utført ved landets fire regionale helseforetak. Etter et par år med en viss stagnasjon i saksinngangen, økte saksmengden med åtte prosent fra 2008 til 2009, da det ble registrert 2870 nye saker knyttet til helseforetakene. Antall saker henger nøye sammen med størrelsen på de regionale helseforetakene. Landets største RHF, Helse Sør-Øst, står for over halvparten av sakene (54 prosent). Helse Vest har den nest største andelen saker med 19 prosent. Helse Midt-Norge og Helse Nord er representert med henholdsvis 14 og 13 prosent av saksmengden. Fordelingen er noenlunde lik fra år til år. Saksmengden blir også påvirket av behandlingsstedenes tilbøyelighet til å informere pasientene om muligheten for å søke om pasientskadeerstatning. At det er mange saker knyttet til et bestemt sykehus kan med andre ord være uttrykk for at sykehuspersonalet oppfyller sin plikt om å informere om pasientskadeordningen Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Helse Nord Andelen mottatte saker siste fem år og antall behandlinger utført ved de regionale helseforetakene i 2008 samsvarer godt med hverandre. Det er kun Helse Nord og Helse Sør-Øst som avviker fra dette. Helse Nord har en andel pasientskadesaker som er to prosentpoeng høyere enn andelen behandlinger, mens det forholder seg motsatt for Helse Sør-Øst. (Kilde: SSBs statistikk over antall døgnopphold og dagbehandlinger etter regionalt helseforetak, 2008). 4

5 Andel NPE-saker versus utførte behandlinger NPE-saker 2009 Behandlinger 2008 Helse Nord 13 % 11 % Helse Midt-Norge 14 % 14 % Helse Vest 19 % 19 % Helse Sør-Øst 54 % 56 % Totalt: 100 % 100 % Helse Nord Det nordligste regionale helseforetaket står for omkring 1880 saker i perioden 2005 til Dette utgjør en andel på 13 prosent av den totale saksmengden for alle landets regioner. Antall saker i Helse Nord har økt med 13 prosent fra 2008 til Det er størst økning ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som har omtrent halvparten av sakene i regionen, og Nordlandssykehuset. Antall mottatte saker Helse Nord Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Totalt Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge har en andel på 14 prosent av landstotalen med sine omkring 2000 saker i den aktuelle femårsperioden. Det har vært en forholdsvis jevn saksinngang i perioden. Antall saker økte med 12 prosent fra 2008 til Sammenliknet med toppåret 2006 har alle helseforetakene, bortsett fra Helse Nord-Trøndelag, omtrent like mange eller flere saker. St. Olavs Hospital står for nær halvparten av saksmengden. Antall mottatte saker Helse Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Sunnmøre HF Totalt

6 Helse Vest Helse Vest har den nest største andelen saker med 19 prosent av totalen for hele landet, eller 2600 saker. Helse Bergen har den største andelen av sakene med omtrent 40 prosent, mens Helse Stavanger utgjør den nest største andelen i 2009 med i overkant av 20 prosent av sakene. Regionen har hatt den mest stabile saksinngangen i denne femårsperioden, med en differanse på kun 21 saker mellom laveste og høyeste antall per år. Dette er det eneste regionale helseforetaket som totalt sett har hatt en nedgang i saksmengden fra 2008 til Helse Bergen og Helse Stavanger har færre saker enn tidligere. Faktisk har ingen av de to hatt så få saker tidligere i denne femårsperioden. Nedgangen er størst i Helse Stavanger. Antall mottatte saker Helse Vest Helse Førde HF Helse Bergen HF Haraldsplass Diakonale sh. AS Hospitalet Betanien Helse Fonna HF Haugesund Sanit. Revmatismesykehus Helse Stavanger HF Jæren Distriktspsykiatriske senter NKS Totalt

7 Helse Sør-Øst Den klart største andelen saker står Helse Sør-Øst for med 54 prosent av total saksmengde, i underkant av 7600 saker de siste fem år. Dette regionale helseforetaket har hatt mest variasjon i saksinngangen i løpet av den aktuelle perioden. Fra 2008 til 2009 har det vært en økning på ti prosent. Oslo universitetssykehus HF representerer omkring 30 prosent av sakene i regionen, mens Sykehuset Innlandet har den nest største andelen med rundt 13 prosent. Ved Sykehuset Østfold og Vestre Viken har det vært en liten nedgang i saksmengden det siste året. Antall mottatte saker Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Vestre Viken HF Martina Hansens Hospital Lovisenberg Diakonale Sykehus Diakonhjemmets sykehus Sykehuset Innlandet HF Revmatismesykehuset AS Sykehuset Telemark HF Betanien Hospital Sykehuset i Vestfold HF Psykiatrien i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Totalt

8 Utbetaling av erstatninger Pasientskadeerstatningen skal i all hovedsak dekke økonomisk tap og utgifter som pasienten har blitt påført som følge av skaden. Dersom skaden har ført til at pasienten faller ut av arbeidslivet, skal tap av inntekt dekkes i tillegg til nødvendige og rimelige utgifter. Er skaden varig og av et visst omfang, som regel over 15 prosent medisinsk invaliditet, har pasienten også rett til menerstatning. Menerstatningen skal være en økonomisk kompensasjon for det tap av livsutfoldelse som pasientskaden har ført til. Beregningen av erstatningen er individuell og gjøres på grunnlag av medisinsk situasjon og konkrete økonomiske forhold. Det er med andre ord ikke mulig å angi et generelt nivå for størrelsen på erstatningen etter en bestemt skade eller på grunnlag av skadens alvorlighetsgrad. 400 mill. 350 mill. 300 mill. Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Nord 250 mill. 200 mill. 150 mill. 100 mill. 50 mill. 0 mill I perioden er det utbetalt totalt 2,5 milliarder kroner i erstatning i tilknytning til skade etter behandling utført ved de fire regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst står for over halvparten av totalbeløpet for femårsperioden med en andel på 54 prosent. Helse Vest representerer 20 prosent av totalen, mens Helse 8

9 Pasientskadeloven Nord og Helse Midt-Norge står for andeler på henholdsvis 14 og 12 prosent. Det har vært en økning i utbetalingene fra 2008 til 2009 på 17 prosent, alle regioner sett under ett. Helse Vest står for den største økningen med 45 prosent, Helse Nord for den nest største med 40 prosent. Helse Sør-Øst har hatt en økning i utbetalingene på seks prosent, mens Helse Midt-Norge har hatt lavest økning med fem prosent. Utbetalinger i saker knyttet til regionale helseforetak Total Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt

10 Medhold og avslag I løpet av femårsperioden 2005 til 2009, har NPE fattet vedtak basert på medisinske forhold i saker knyttet til regionale helseforetak. Nesten 4300 pasienter eller pårørende har fått medhold i erstatningskravet. Dette gir en medholdsandel på 35 prosent Medhold Avslag Medhold Avslag Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst For de fire regionale helseforetakene, varierer medholdsandelen fra 34 prosent for Helse Vest til 39 prosent for Helse Nord. Helse Nord Totalt sett er det i femårsperioden fattet 1600 vedtak knyttet til behandling i Helse Nord. Antall vedtak for Helse Nord utgjør 13 prosent av det totale antallet vedtak. Medholdsandelen er på 39 prosent. Medhold/avslag Helse Nord Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helgelandssykehuset HF % % 242 Helse Finnmark HF % % 227 Nordlandssykehuset HF % % 364 Universitetssykehuset Nord-Norge HF % % 774 Totalt % % Medholdsandelen varierer fra 35 prosent for Universitetssykehuset Nord-Norge til 52 prosent for Helgelandssykehuset. 10

11 Helse Midt-Norge Det er fattet nesten 1700 vedtak om medhold eller avslag for Helse Midt-Norge, noe som utgjør 14 prosent av vedtakene som er fattet i den aktuelle femårsperioden. Medholdsandelen er på 36 prosent. Medhold/avslag Helse Midt-Norge Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Nord-Trøndelag HF % % 381 St. Olavs Hospital HF % % 772 Helse Nordmøre og Romsdal HF % % 281 Helse Sunnmøre HF % % 262 Totalt % % Medholdsandelen for helseforetakene varierer fra 33 prosent for Helse Nordmøre og Romsdal til 38 prosent for St. Olavs Hospital. Helse Vest For Helse Vest er det i den aktuelle femårsperioden fattet nesten 2300 vedtak om medhold eller avslag. Antallet vedtak utgjør 19 prosent av det totale antallet saker som har blitt behandlet. Det er gitt medhold i 34 prosent av erstatningskravene. Medhold/avslag Helse Vest Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Helse Førde HF % % 242 Helse Bergen HF % % 915 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS % % 89 Hospitalet Betanien 3 60 % 2 40 % 5 Helse Fonna HF % % 411 Haugesund Sanit. Revmatismesykehus 4 57 % 3 43 % 7 Helse Stavanger HF % % 593 Totalt % % Medholdsandelen blant helseforetakene med et visst antall saker (minst 100 vedtak) varierer fra 32 prosent for Helse Stavanger til 36 prosent for Helse Fonna. 11

12 Helse Sør-Øst Totalt sett er det fattet like i overkant av 6550 vedtak knyttet til Helse Sør-Øst, noe som utgjør 54 prosent av alle vedtakene som er fattet i femårsperioden. Medholdsandelen for hele Helse Sør-Øst er på 35 prosent. Medhold/avslag Helse Sør-Øst Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Sykehuset Østfold HF % % 607 Akershus universitetssykehus HF % % 505 Oslo universitetssykehus HF % % Vestre Viken HF % % 856 Martina Hansens Hospital % % 105 Lovisenberg Diakonale Sykehus % % 91 Diakonhjemmets sykehus % % 112 Sykehuset Innlandet HF % % 826 Revmatismesykehuset AS % 0 0 % 1 Sykehuset Telemark HF % % 428 Betanien Hospital 5 42 % 7 58 % 12 Sykehuset i Vestfold HF % % 494 Psykiatrien i Vestfold HF 3 16 % % 19 Sørlandet sykehus HF % % 731 Totalt % % Blant helseforetak av en viss størrelse (minst 100 vedtak), varierer medholdsandelen fra 31 prosent for Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold til 39 prosent for Akershus universitetssykehus. 12

13 Medisinsk område Medisinsk område blir i hovedsak registrert med utgangspunkt i den sykdom eller skade pasienten blir behandlet for. Et unntak er anestesi. Dersom den anførte skaden inntreffer i forbindelse med anestesien, registreres saken med dette medisinske området uansett hva pasienten blir behandlet for. For de fire regionale helseforetakene samlet, utgjør de fem største medisinske områdene hele 71 prosent av vedtakene som er fattet. Ortopedi (både kirurgi og konservativ behandling) utgjør alene 43 prosent av de behandlede sakene. Svulster og kreftsykdommer er den nest største gruppa med 12 prosent av vedtakene. De tre neste gruppene er gastroenterologisk kirurgi/ fordøyelsessykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer og hjertesykdommer med henholdsvis sju, fem og fire Svulster og kreftsykdommer 12 % prosent av vedtakene. Medholdsandelen innen de fem største gruppene varierer fra 28 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 41 prosent for ortopedisakene. Fødselshj./kvinnesykd. 5 % Gastrokirurgi 7 % Ortopedi 43 % Hjertesykdommer 4 % Annet 29 % Medhold/avslag fem største områder for alle RHF Medhold Avslag Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedisk % % Svulster og kreftsykdommer % % Gastrokirurgi/fordøyelsessykdommer % % 882 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 605 Hjertesykdommer % % 468 Totalt % % Helse Nord Av de totalt 1600 vedtakene som er fattet i femårsperioden, er 73 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. De fem største områdene for Helse Nord er de samme som de fem største på landsbasis, men med en annen rekkefølge på de to siste. I Helse Nord er området hjertesykdommer større enn fødselshjelp og kvinnesykdommer. Ved sammenlikning av størrelsen på de fem områdene, er variasjonen liten. Medholdsandelen varierer fra 25 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 47 prosent for ortopediområdet. 13

14 Fem største områder Helse Nord Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedisk % % 672 Svulster og kreftsykdommer % % 204 Gastrokirurgi/fordøyelsessykdommer % % 133 Hjertesykdommer % % 87 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 77 Totalt % % Ved sammenlikning av medholdsandelen derimot, er variasjonen langt større. Innen ortopediområdet er medholdsandelen for Helse Nord seks prosentpoeng høyere enn på landsbasis og for svulster og kreftsykdommer ni prosentpoeng høyere. For de medisinske områdene gastroenterologisk kirurgi/ fordøyelsessykdommer samt hjertesykdommer er andelen medhold omtrent lik, mens medholdsandelen for fødselshjelp og kvinnesykdommer er tre prosentpoeng lavere enn på landsbasis. Helse Midt-Norge Av de nesten 1700 vedtakene som er fattet i den aktuelle perioden, er 75 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. Sammenliknet med landsbasis, er det de samme fem medisinske områdene i samme rekkefølge. Andelen varierer kun med ett prosentpoeng bortsett fra for ortopediområdet. For Helse Midt-Norge utgjør ortopedisakene 48 prosent av sakene som er behandlet. Dette er fem prosentpoeng mer enn på landsbasis. Fem største områder Helse Midt-Norge Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedisk % % 806 Svulster og kreftsykdommer % % 184 Gastrokirurgi/fordøyelsessykdommer % % 133 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 106 Hjertesykdommer % % 51 Totalt % % Medholdsandelen for de fem største medisinske områdene varierer fra 33 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 47 prosent for hjertesykdommer, men for gruppa hjertesykdommer er antallet vedtak så pass lavt at tilfeldige variasjoner kan spille en rolle. Medholdsandelen for ortopedisakene er to prosentpoeng lavere i Helse Midt-Norge enn på landsbasis. For de fire andre områdene er medholdsprosenten høyere i Helse Midt-Norge. Hvis vi ser bort fra området hjertesykdommer som har for få saker til at vi kan gjøre en reell sammenlikning, er det området svulster og kreftsykdommer som skiller seg mest ut med en medholdsandel som er sju prosentpoeng høyere enn på landsbasis. 14

15 Helse Vest Av de nesten 2300 vedtakene som er fattet for Helse Vest i den aktuelle femårsperioden, er 70 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. De fem største områdene samsvarer med de fem største på landsbasis. Bortsett fra at ortopediområdet andelsmessig er tre prosentpoeng mindre, er variasjonen liten for de øvrige fire gruppene. Medholdsandelen varierer fra 22 prosent for hjertesykdommer til 41 prosent for ortopedi. Antallet vedtak i gruppa hjertesykdommer er så pass lite at det kan være en noe tilfeldig variasjon. Fem største områder Helse Vest Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedisk % % 905 Svulster og kreftsykdommer % % 292 Gastrokirurgi/fordøyelsessykdommer % % 186 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 111 Hjertsykdommer % % 79 Totalt % % Ved sammenlikning med vedtaksfordelingen på landsbasis, ser vi at fordelingen for Helse Vest samsvarer i stor grad. Størst variasjon finner vi i gruppa svulster og kreftsykdommer hvor medholdsandelen for Helse Vest er tre prosentpoeng lavere. For hjertesykdommer er medholdsandelen hele ti prosentpoeng lavere, men antallet vedtak i denne gruppa er som tidligere nevnt i laveste laget til at man kan legge vekt på variasjoner. Helse Sør-Øst Av de i overkant 6500 vedtakene som er fattet for Helse Sør-Øst, er 70 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. Siden Helse Sør-Øst utgjør over halvparten av vedtakene, er det ikke overraskende at det er samsvar både når det gjelder område og rekkefølge ved sammenlikning med landsbasis. Fem største områder Helse Sør-Øst Medhold Avslag Antall Prosent Antall Prosent Totalt Ortopedisk % % Svulster og kreftsykdommer % % 745 Gastrokirurgi/fordøyelsessykdommer % % 430 Fødselshjelp og kvinnesykdommer % % 311 Hjertesykdommer % % 251 Totalt % % Medholdsandelen for Helse Sør-Øst varierer fra 27 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 40 prosent for ortopedisakene. Medholdsandelen for de fem medisinske områdene samsvarer i stor grad med medholdsandelene på landsbasis. Den største forskjellen er for gruppa svulster og kreftsykdommer, som er tre prosentpoeng lavere i Helse Sør-Øst. 15

16 Medholdssakene De siste fem årene har NPE fattet vedtak om medhold i 4300 saker knyttet til de fire regionale helseforetakene. For at en pasient skal få medhold i kravet om erstatning må det foreligge svikt i ytelsen av helsehjelp. Når det gjelder infeksjon har pasienten krav på erstatning når infeksjonen ikke i hovedsak skyldes tilstanden eller sykdommen. Dersom skaden som oppsto er så stor og/eller uventet at den ikke kan anses som et utslag av en risiko pasienten må akseptere, kan det gis medhold etter rimelighetsregelen. I noe over halvparten av sakene har pasientene fått medhold fordi det foreligger svikt i behandlingen. Den nest hyppigste årsaken til medhold er svikt i diagnostikk/undersøkelse med en andel på 22 prosent av medholdssakene, mens smitte eller infeksjon utgjør 16 prosent. Rimelighetsregelen er årsak til medhold i en liten andel av sakene (5 prosent). Denne fordelingen endrer seg lite fra år til år. Smitte eller infeksjon 16 % Forsinket/feil diagnose* 22 % Svikt i behandlingen 55 % Annet** 7 % De tre hovedårsakene til medhold utgjør en andel på 93 prosent av medholdssakene. Denne andelen varierer fra 90 prosent i Helse Sør-Øst til 94 prosent i Helse Nord. Helse Nord Andelen svikt i behandlingen er på 58 prosent, som er tre prosentpoeng høyere enn andelen for alle de regionale helseforetakene sett under ett. Svikt i diagnostikk utgjør en andel som er ett prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet med 23 prosent, mens andelen smitte eller infeksjon er to prosentpoeng lavere enn på landsbasis med 14 prosent. Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge skiller seg noe fra de andre regionale helseforetakene når det gjelder fordelingen av årsaker til medhold. Svikt ved behandling har en andel som er seks prosentpoeng lavere enn andelen for alle regionene sett under ett. Helse Midt-Norge har den høyeste andelen svikt i diagnostikk med 26 prosent. Dette er fire prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet. De har også den høyeste andelen smitte eller infeksjon med 18 prosent, som er to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet. 16 * Forsinket/feil diagnose inneholder også svikt ved undersøkelse. **Kategorien annet består av svikt ved pleie, informasjonssvikt eller teknisk svikt og medhold etter rimelighetsregelen.

17 Årsak til medhold Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Svikt ved behandling 58 % 49 % 54 % 55 % Svikt ved diagnostikk 23 % 26 % 22 % 20 % Smitte eller infeksjon 14 % 18 % 17 % 16 % Rimelighetsregelen 4 % 4 % 5 % 6 % Svikt ved pleie 1 % 1 % 1 % 1 % Informasjonssvikt 0 % 1 % 1 % 1 % Teknisk svikt 0 % 1 % 0 % 1 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Helse Vest Dette regionale helseforetaket ligger tett opp til landsgjennomsnittet med en andel svikt i behandlingen som er ett prosentpoeng lavere med 54 prosent. Andelen svikt i diagnostikk er lik gjennomsnittet på 22 prosent, mens smitte eller infeksjon er ett prosentpoeng høyere (17 prosent) enn landsandelen. Helse Sør-Øst Landets største regionale helseforetak utgjør totalt sett over halvparten av sakene, og ligger naturlig nok nært opp til gjennomsnittet på fordelingen av årsaker til medhold. Andelene svikt i behandlingen og smitte eller infeksjon er begge lik landsbasis med henholdsvis 55 og 16 prosent. Svikt ved diagnostikk utgjør en andel som er to prosentpoeng lavere (20 prosent) enn landsandelen. 17

18 Tema: Gastroenterologisk kirurgi Fra 2005 til 2009 har NPE fattet vedtak om medhold eller avslag i totalt 775 saker innenfor det medisinske området gastroenterologisk kirurgi. Dette utgjør en andel på seks prosent av den totale mengden vedtak knyttet til de regionale helseforetakene i denne perioden. Det er flere menn enn kvinner blant de som har krevd erstatning etter gastroenterologisk kirurgi. Menn utgjør en andel på 52 prosent, mens kvinner representerer 48 prosent. Dette skiller seg fra den generelle kjønnsfordelingen i vedtakene, der kvinnene står for over halvparten av sakene (56 prosent). Flertallet av erstatningssøkerne er i det midterste alderssegmentet. Pasienter i alderen år utgjør 44 prosent av sakene. Kun elleve prosent er 70 år eller eldre, mens 14 prosent er under 30 år. Sykdommer/tilstander pasientene ble behandlet for Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke sykdommer/tilstander pasientene ble operert for. De tre diagnosekategoriene andre tarmsykdommer, brokk og gallebesvær er de største gruppene totalt sett, og utgjør en andel på omkring 20 prosent hver. Kategorien andre tarmsykdommer består av blant annet tarmslyng, divertikkelsykdom, samt fissur, fistel og abscess i anal-/rektalområdet og analog rektalpolypp, rektalprolaps og prolaps i analkanal. Tilstanden pasienten ble behandlet for (ICD-10) H. Nord H. Midt-N. H. Vest H. Sør-Øst Totalt Andel av totalen Andre tarmsykdommer (K55-K63) % Brokk (K40-K46) % Forstyrr. i galleblære, galleveier og % bukspyttkjertel (K70-K77) Sykdommer i spiserør, magesekk % og tolvfingertarm (K20-K31) Ikke-infeksiøs enteritt og kolitt % (K50-K52) Sykdommer i blindtarmsvedheng % (K35-K38 Symptomer/ tegn med tilknytn. til % fordøyelsessyst. og buk (R10-R19 ) Sykd. i vener, lymfekar og lymfeknuter % (I80-I89) Fedme og annen overernæring % (E65-E68) Andre sykd. i fordøyelses % systemet (K90-K93) Sykdommer i bukhinne (K65-K67) % Medfødte misdannelser i % fordøyelsessystemet (Q38-Q45) Annet % Totalt % 18

19 Omtrent halvparten av de 775 pasientene (49 prosent) har blitt behandlet i Helse Sør-Øst, 22 prosent har fått behandling i Helse Vest, mens Helse Nord og Helse Midt-Norge står for henholdsvis 15 og 14 prosent av sakene. Medhold og avslag 255 pasienter eller pårørende har fått medhold. Det gir en medholdsandel på 33 prosent innenfor denne spesialiteten, to prosentpoeng lavere enn for alle medisinske områder sett under ett. Helse Midt-Norge har høyest medholdsandel med 35 prosent, mens Helse Sør-Øst har lavest med 32 prosent. Medholdsandelen er lik for begge kjønn. Medhold/avslag fordelt på RHF Medhold Avslag Totalt Medholdsandel Helse Nord % Helse Midt-Norge % Helse Vest % Helse Sør-Øst % Totalt % Årsak til medhold Svikt i behandling er den vanligste årsaken til medhold blant pasienter som har blitt skadet som følge av gastroenterologisk kirurgi, og utgjør en andel på 59 prosent av medholdsvedtakene. Svikt i diagnostikk er nest hyppigste medholdsårsak med 18 prosent. Medhold etter rimelighetsregelen utgjør hele 12 prosent av medholdssakene. Andelen er mer enn dobbelt så stor som for alle medisinske områder samlet. I disse sakene foreligger det ikke svikt i behandlingen, men skaden pasienten har fått er så stor eller uventet at den ikke blir bedømt som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Pasienter som har fått medhold på grunn av infeksjon utgjør en andel på ni prosent. Dette er fem prosentpoeng lavere enn andelen for alle medisinske områder samlet. Årsak til medhold fordelt på RHF Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandling % % % % % Svikt i diagnostikk 7 18 % 5 13 % % % % Rimelighetsregelen 6 15 % 4 11 % 6 11 % % % Infeksjon 2 5 % 2 5 % 5 9 % % 22 9 % Annet 2 5 % 1 3 % 1 2 % 4 3 % 8 3 % Totalt % % % % % Blant kvinnene er andelen som har fått medhold som følge av svikt i behandling 56 prosent, mens andelen for menn er 61 prosent. Andelen kvinner som har fått medhold på grunn av svikt i diagnostikk er 21 prosent, mens den tilsvarende andelen blant menn er 14 prosent. Det er små kjønnsforskjeller når det gjelder de andre medholdsårsakene. 19

20 En nærmere gjennomgang av de 150 sakene der pasientene har fått medhold som følge av svikt i behandling, viser at det i 40 prosent av tilfellene har skjedd en utilsiktet perforasjon av et blodkar, en nerve eller et organ under inngrepet. En omtrent like stor andel av pasientene fikk medhold fordi det ikke var grunnlag for å operere, at inngrepet ble feil utført, eller at den videre oppfølgingen var mangelfull. Flertallet av disse pasientene var under behandling for tilstander som divertikkelsykdom, ileus, fissur, abscess, polypp, forstyrrelser i galleblære/ galleveier eller sykdommer i spiserør eller magesekk. Det er registrert 13 dødsfall som følge av svikt i behandlingen. Medhold på grunn av svikt i diagnostikk gjelder diagnostisering av forskjellige komplikasjoner som oppstod i tilknytning til operasjonen, for eksempel skade på gallegang, tarm eller spiserør, eller at det tok for lang tid før anastomoselekkasje eller avklemt tarm ble oppdaget. De fleste pasientene ble behandlet for divertikkelsykdom, fissur, abscess, gallestein eller galleblærebetennelse. Sju av de 45 pasientene døde som følge av skaden. I alt 30 pasienter har fått medhold fordi det har skjedd en skade som er så stor eller uventet at den ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere (rimelighetsregelen). Hos to tredjedeler av disse pasientene har det skjedd en utilsiktet perforasjon av blodkar, nerve eller organ under inngrepet. Komplikasjonene som oppstod er blant annet hjertestans, hjerneslag, multiorgansvikt, blodforgiftning, nedsatt hjertepumpefunksjon, stor blødning, samt tap av nyre eller del av magesekk. Pasientene var under behandling for blant annet forstyrrelser i galleblære/galleveier, divertikkelsykdom, polypp, sykdommer i spiserør/magesekk eller brokk da skaden oppsto. Ti av pasientene døde som følge av komplikasjonene. I de 255 medholdssakene er det registrert totalt 30 dødsfall som følge av skaden pasienten ble påført, det vil si 12 prosent av sakene. Utbetalinger Utbetalinger Totalt Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Det er hittil utbetalt 90 millioner kroner til pasienter som i perioden 2005 til 2009 har fått medhold i krav om erstatning for pasientskade som følge av gastroenterologisk kirurgi. I en del av sakene er det foretatt delutbetalinger mens det fortsatt arbeides med å beregne endelig erstatning. Det er satt av totalt 30 millioner kroner i skadereserve i disse sakene, men endelig erstatningsbeløp kan bli både lavere og høyere. 20

21 Eksempler på medholdsvedtak etter gastroenterologisk kirurgi Kvinne i 50-årene var plaget med tilbakevendende oppblussing av betennelser i analkanalen. Undersøkelser viste en fistel med indre og ytre fistelåpning. Sykehuset vurderte det som trygt å spalte analfistelen, da den ikke gikk gjennom indre eller ytre lukkemuskel i en slik grad at det ville oppstå inkontinens etterpå. Pasienten ble operert med spalting av fistelen. Det oppsto analinkontinens etter inngrepet. NPEs vurdering: Sykehusets vurdering viste seg ikke å være riktig da fistelen som ble spaltet gikk høyere enn antatt, slik at lukkemuskelen ble spaltet. Dette skyldes en feilvurdering av fistelåpningen. Spaltingen av analfistelen førte til inkontinens. Pasienten har krav på erstatning. Kvinne i 30-årene hadde i lengre tid vært plaget av gallesteinsanfall, og ble operert med fjerning av galleblæra. Etter operasjonen fikk pasienten store smerter. Ultralydundersøkelse viste en del væske og det ble startet opp antibiotikabehandling på grunn av mistanke om infeksjon. MR-undersøkelse viste normale galleganger. Hun ble reoperert to dager seinere og det ble funnet et hull i tynntarmen. Pasienten ble behandlet på intensivavdelingen. Hun hadde fortsatt mye smerter, lungene måtte tappes for væske og hun fikk behandling for blodforgiftning. NPEs vurdering: Perforasjon av tynntarmen er en kjent komplikasjon som opptrer i under en prosent av tilfellene. Tarmperforasjon må anses som en følge av en akseptabel risiko ved behandlingen. Derimot burde pasientens sterke smerter samt funn av fri væske straks ha ført til videre utredning. Dette ville mest sannsynlig ført til reoperasjon ett døgn tidligere. Forsinket diagnostisering av tarmperforasjon har ført til et forlenget sykehusopphold og forlenget rekonvalesens. Pasienten har krav på erstatning. Mann i 30-årene ble operert for sine refluksplager med Nissens fundoplikasjon. Etter operasjonen var han plaget med smerter og hadde i en periode høye infeksjonsparametre. En måned etter operasjonen ble han innlagt på sykehuset som øyeblikkelig hjelp etter at han hadde besvimt. Pasienten ble sirkulatorisk ustabil og det ble påvist blødning fra magesekken. Under operasjonen samme dag ble det funnet en fistel mellom hovedpulsåren og magesekken. Pasienten døde dagen etter. NPEs vurdering: Det var godt grunnlag for å operere på grunn av mangeårige refluksplager. Inngrepet ble medisinskfaglig korrekt utført i henhold til vanlige retningslinjer. Pasienten ble korrekt undersøkt og behandlet da han på nytt ble innlagt. Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningskrav som følge av svikt, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Blødningen som oppsto er en kjent, men svært sjelden komplikasjon til denne type inngrep, og inntreffer i mindre enn 0,1 prosent av tilfellene. Pasientens etterlatte har krav på erstatning. Mann i 60-årene ble operert for lyskebrokk. Under inngrepet ble en sutur satt i tykktarmen. Dette førte til lekkasje og påfølgende reoperasjon med fjerning av 13 cm tykktarm og midlertidig framlegging av tynntarmen. NPEs vurdering: Skader som denne skal unngås. Komplikasjonene har medført forlenget sykdomsforløp og nedsatt tarmkontroll, som igjen har ført til konsekvenser i form av redusert søvn og kolikksmerter. Det foreligger svikt i behandlingen og pasienten har krav på erstatning. 21

22 Tema: Hofte- og kneprotesekirurgi I femårsperioden 2005 til 2009 har NPE behandlet nesten 800 saker som omhandler behandling med innsetting eller revisjon av hofteeller kneprotese. Disse sakene utgjør seks prosent av vedtakene knyttet til de fire regionale helseforetakene. Utgangspunktet i de aller fleste av disse sakene er at pasientene har blitt operert med innsetting av protese i hofte eller kne på grunn av slitasjegikt (artrose). Av de nesten 800 vedtakene har bortimot 400 pasienter eller pårørende fått medhold i erstatningskravet. Vedtak omgjort etter klagebehandling er inkludert. Dette gir en medholdandel på 49 prosent. Selv om saker som har blitt omgjort etter klagebehandling holdes utenfor, er medholdsandelen langt høyere i disse sakene enn for alle NPE-sakene sett under ett. Den høye medholdsandelen skyldes at en stor andel pasienter har fått medhold på grunn av infeksjon. Foreligger det infeksjon blir det gitt medhold dersom infeksjonen ikke skyldes pasientens tilstand eller sykdom. Hofteproteser utgjør 75 prosent av vedtakene mens kneproteser står for de resterende 25 prosent. Medholdsandelen er høyest for kneprotesesakene med 53 prosent. I hofteprotesesakene er medholdsandelen 48. Ved fordeling på kjønn, viser det seg at 71 prosent av de som har blitt operert med innsetting eller revisjon av protese er kvinner. Kvinneandelen innen hofteprotesekirurgi er noe høyere enn for kneprotesekirurgi med andeler på henholdsvis 72 og 67 prosent. Aldersmessig er ca 90 prosent av pasientene i aldersgruppa 50 år eller eldre. Hovedtyngden av både kvinner og menn er mellom 60 og 79 år. Medhold/avslag fordelt på RHF Medhold Avslag Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Helse Nord % % % Helse Midt-Norge % % % Helse Vest % % % Helse Sør-Øst % % % Totalt % % % 22

23 Medholdsandelen varierer ved sammenlikning av de fire regionene. Lavest er medholdsandelen for Helse Vest med 44 prosent medhold. Helse Nord har den høyeste medholdsandelen i protesesakene med 53 prosent. Årsak til medhold fordelt på RHF Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandling % % % % % Infeksjon % % % % % Annet 3 5 % 6 11 % 5 9 % 11 5 % 25 7 % Totalt % % % % % Det er to hovedårsaker til at det er gitt medhold i protesesakene. Den hyppigste årsaken er svikt i behandlingen. Det vil si at behandlingen har vært mangelfull, feil eller forsinket. Omtrent halvparten av medholdsvedtakene er fattet med denne begrunnelsen. Andelen er omtrent som for NPE-sakene generelt. Skader som følge av svikt i behandling er hovedsakelig nerveskader, beinlengdeforskjell, glutealsvikt, at protesen er satt inn feil eller at det er brukt feil størrelse på komponentene. Konsekvensene for pasientene er som oftest smerter og nedsatt gangfunksjon. Infeksjon er den andre store årsaken til medhold. I nesten 40 prosent av medholdssakene er det konkludert med at infeksjonen har oppstått som følge av selve behandlingen, og ikke på grunn av forhold ved pasienten selv. Andelen infeksjonssaker er langt høyere enn for NPE-sakene generelt hvor andelen er på rundt 16 prosent. Årsaken til medhold varierer mellom de fire regionale helseforetakene, men antallet medholdsvedtak for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er så pass få at tilfeldige variasjoner kan spille en rolle. For Helse Sør-Øst er det registrert en noe høyere andel medhold på grunn av behandlingssvikt og en lavere andel infeksjonssaker sammenliknet med de samlede tallene. 23

24 Årsak til medhold fordelt på RHF Kvinner Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandling % % % % % Infeksjon 7 18 % % % % % Annet 0 0 % 6 19 % 3 9 % 10 7 % 19 8 % Totalt % % % % % Årsak til medhold fordelt på RHF Menn Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Svikt i behandling % 3 14 % 5 23 % % % Infeksjon % % % % % Annet 3 13 % 0 0 % 2 9 % 1 2 % 6 4 % Totalt % % % % % Ved å splitte medholdsårsak på kjønn, kommer det fram interessante forskjeller. Fordelingen for kvinner forskyver seg slik at en langt større andel får medhold på grunn av svikt ved behandlingen, mens færre får medhold begrunnet med infeksjon som følge av behandlingen. For menn er bildet helt motsatt. Det viser seg at hele 60 prosent av medholdssakene er begrunnet med infeksjon. Andelen medhold som er begrunnet med behandlingssvikt er 36 prosent. Både for kvinner og menns vedkommende er det bare en håndfull infeksjonssaker som er avslått. Disse avslagene er hovedsakelig begrunnet med at infeksjonen skyldes pasientens tilstand eller sykdom. Tabellene viser en del variasjon ved sammenlikning av de fire regionene, men tallgrunnlaget er lite på dette nivået og dermed beheftet med usikkerhet. Utbetalinger Så langt er det utbetalt i overkant av 100 millioner kroner til de 400 pasientene som har blitt skadet i forbindelse med protesekirurgi. Alle utmålingene er ikke fullført, og gjenstående skadereserve er beregnet til 33 millioner kroner. Dette beløpet kan selvsagt endre seg noe under utmålingsprosessen. Utbetalinger Totalt Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt

25 Eksempler på medholdsvedtak etter protesekirurgi Mann i 60-årene ble operert med innsetting av hofteprotese på grunn av artrose. Han ble reinnlagt etter fire uker grunnet mistanke om hofteluksasjon. Røntgenundersøkelse viste at hoften sto i leddet. Dagen etter utviklet han feber, og man fant røde hevelser rundt operasjonsarret. Det ble utført sårrevisjon, og han ble satt på en seks ukers antibiotikakur. Smertene og hevelsen vedvarte, og det ble utført et undersøkende inngrep og tatt nye prøver. Det ble påvist oppvekst av betahemolytiske streptokokker. Det ble igangsatt forlenget antibiotikabehandling. NPEs vurdering: det legges til grunn at infeksjonen mest sannsynlig skyldes operasjonen og ikke hans tilstand eller sykdom. Infeksjonen har ført til forlenget sykdomsforløp og smerteplager i hoften. Pasienten har krav på erstatning. Kvinne i 80-årene ble operert med innsetting av hofteprotese på grunn av artrose. Etter operasjonen fikk hun nedsatt funksjon i setemuskulaturen. Dette har medført en vaggende gange, og hun er avhengig av krykker. Det er påvist en skade på nerven i høyre seteregion. NPEs vurdering: det legges til grunn at det foreligger svikt ved behandlingen. Det var god indikasjon for inngrepet, men nerven til to viktige setemuskler ble totalskadet under operasjonen. Dette skyldes at operasjonssnittet ble ført for langt oppover. Pasienten har krav på erstatning. Mann i 60-årene ble operert med innsetting av kneprotese pga artrose. Fire måneder etter inngrepet ble han reinnlagt med symptomer på infeksjon. Det ble utført skylling. Bakteriologisk undersøkelse viste oppvekst av gule stafylokokker. Protesen måtte fjernes to måneder senere fordi man ikke klarte å stanse infeksjonen med antibiotikabehandling. Det ble satt inn en spacer som ble fjernet etter to måneder. Han ble operert med innsetting av ny kneprotese etter ytterligere tre måneder. NPEs vurdering: det legges til grunn at infeksjonen med påfølgende langvarig antibiotikabehandling, forlenget og besværlig sykdomsforløp og flere inngrep skyldes operasjonen med innsetting av kneprotese. Infeksjonen har mest sannsynlig også medført et dårligere sluttresultat enn om primæroperasjonen hadde vært vellykket. Infeksjonen skyldes mest sannsynlig ikke pasientens tilstand eller sykdom, og han har krav på erstatning. Kvinne i 50-årene ble operert med innsetting av totalprotese i høyre kne på grunn av artrose. Ved kontroll etter tre måneder ble det oppdaget et lite brudd på innsiden av leggbeinet under protesen, og at protesen sto skjevt. Etter tre måneder med avlastning var bruddet tilhelet, men protesen var løsnet. Hun ble reoperert med revisjon av protesen. NPEs vurdering: det legges til grunn at det foreligger svikt ved behandlingen. Løsningen av protesen skyldes mest sannsynlig at tibiakomponenten ble satt inn med sju graders feilstilling, noe som er en større feilstilling enn hva som kan aksepteres som et godt faglig resultat. Feilstillingen medførte feilbelastning og tidlig løsning av protesen med påfølgende behov for reoperasjon og langvarig rekonvalesenstid. Pasienten har krav på erstatning. 25

26 Norsk pasientskadeerstatning Holbergs gate 1, postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: , Telefaks: E-post: Tekst og utforming Medisinsk stab og Informasjonsavdelingen Bestilling av rapporten Telefon: Trykk Andvord Grafisk AS

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2010 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2014 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Utbetaling av erstatninger 9 Medhold og avslag 11 Medisinsk område 16 Medholdssakene 23 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2008

Statistikk for regionale helseforetak 2008 Statistikk for regionale helseforetak 2008 Et hjelpemiddel for helseforetakene Denne statistikkrapporten er ment som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo Forsidefoto: Stockbyte Norsk pasientskadeerstatning Statistikk

Detaljer

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2013 Forord Statistikkrapporten har i over ti år vært et bidrag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til kvalitetsarbeidet i de regionale

Detaljer

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad

Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Hva viser dataene hvordan kan de brukes? Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad Norsk pasientskadeerstatning Statlig forvaltningsorgan Behandler skadesaker for offentlig helsetjeneste og Legemiddelforsikringen

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referat- og orienteringssakene til orientering Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 75/2012 Navn på sak: Referatsaker

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

Telefon: Telefaks: E-post: Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon: 22 99 45 00 Telefaks: 22 99 45 90 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2016 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Medhold og avslag 10 Avslag, avviste og henlagte saker 16 Medisinsk område 19 Medholdssakene 25 Hvorfor skjedde svikten? 27

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

REGIONALE HELSEFORETAK

REGIONALE HELSEFORETAK STATISTIKK FOR REGIONALE HELSEFORETAK 2015 INNHOLD Forord 3 Mottatte saker 4 Erstatningsutbetalinger 10 Medhold og avslag 12 Medisinsk område 17 Medholdssakene 24 Hvorfor skjedde svikten? 26 Eksempler

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17. august 5.2014 Saksnummer 81/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK: 065/16 STYREMØTE: 27.10.16 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016

Kjernejournal nøkkeltall. Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Kjernejournal nøkkeltall Styringsdata - rapportering tom. uke 25, 2016 Nøkkeltall for kjernejournal per 27. juni Mer enn 6 789 helsepersonell har bestått godkjenningsprøven Helseregion Nord-Norge ca. 200.000

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO

2009-2013 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE WWW.NPE.NO WWW.NPE.NO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.09.17 SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: NPE saker i Helse Fonna STYRESAK: 66/17 STYREMØTE: 29.09.17 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Pakkeforløp for prostatakreft

Pakkeforløp for prostatakreft Pakkeforløp for prostatakreft Behandlingssted Andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp Hele landet 64,9 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 66,6 2 _UP_Akershus universitetssykehus HF 67,4 3 _UP_Diakonhjemmet

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 57 pasientopphold. Den

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.11.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hege Fjell Urdahl og Terje Beck Nilsen Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig.

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være av så god kvalitet som mulig. Les dette før du fyller ut skjemaet Vi ber deg fylle ut alle feltene i skjemaet nøye. Felt merket med stjerne * må fylles ut. Noen felt har en forklarende tekst. Denne bør du lese før du fyller ut feltet.

Detaljer