St.prp. nr. 72 ( ), Innst. S. nr. 4 ( ), St.prp. nr. 65 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007)"

Transkript

1 Søknad om rettferdsvederlag fra staten etter alminnelig rettferdsvederlagsordning. St.prp. nr. 72 ( ), Innst. S. nr. 4 ( ), St.prp. nr. 65 ( ) Søknaden sendes til: Statens sivilrettsforvaltning Postboks 8027 Dep 0030 Oslo Dette skjemaet kan gjerne benyttes ved søknad om rettferdsvederlag. Ved behov for veiledning i forbindelse med utfylling av søknaden, vennligst kontakt Statens sivilrettsforvaltning på telefon mellom kl. 10 og 15. For mer informasjon, se Fyll ut hvite felt med blokkbokstaver, eventuelt med maskin: 1) Personopplysninger (se veiledning punkt 1): Søkers navn: Eventuelt tidl. navn: Fødselsnummer (11 siffer): Postadresse: Postnummer: Telefonnummer: Poststed: E-post: Bankkontonummer: Fødested: Mors navn: Mors fødselsdato: Fars navn: Fars fødselsdato: Side 1

2 2) Andre opplysninger (se veiledningens punkt 2): Har du tidligere søkt rettferdsvederlag (tidl. billighetserstatning)? Hvis ja, hvilket år søkte søker? Hva var grunnlaget for søknaden den gang? Bruk eget ark om ønskelig. Kopi av vedtak legges ved om mulig. Ja / Nei Har du mottatt annen erstatning for det samme forhold som du nå søker rettferdsvederlag for? F. eks. erstatning fra kommunal oppreisningsordning. (Vennligst legg ved kopi av vedtak, dom e.l.) Hvis ja, hvem utbetalte erstatningen? Ja / Nei Dersom din søknad omhandler kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheters side, fyll ut pkt 3 nedenfor i skjemaet. Se veiledning, punkt 3. Dersom søknaden omhandler straffbare handlinger som har skjedd før voldsoffererstatningsordningen trådte i kraft , fyll ut pkt 4 i skjemaet. Se veiledning, punkt 4. 3) Søknadens grunnlag; kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheters side Beskriv med dine egne ord hva du ble utsatt for. (Bruk gjerne eget ark) Side 2

3 3.2. Når skjedde dette? 3.3. Hvor skjedde dette? 3.4. Hvilken offentlig myndighet/instans mener du burde ha handlet annerledes? (oppgi f eks. navn på institusjon, skole eller lignende) 3.5. Hva var feilen fra det offentlige? 3.6. Hvilke skadevirkninger har dette gitt deg i ettertid? Dersom du mener å ha fått personskade, anbefales du å vedlegge dokumentasjon på dette i form av legeerklæring eller lignende. Se vedlagte retningslinjer om helseerklæring. Side 3

4 3.7. Andre opplysninger du mener er nyttig for saken: Side 4

5 4) Søknadens grunnlag; personskader som følge av straffbar handling utført før (se veiledning punkt 4) 4.1. Beskriv med dine egne ord hva du ble utsatt for. (se veiledning punkt 4) (Bruk gjerne eget ark) 4.2. Når skjedde dette? 4.3. Hvor skjedde dette? 4.4. Oppgitt skadevolders navn, adresse og fødselsdato (hvis kjent) Se veiledning punkt Jeg tillater at oppgitt skadevolder kontaktes. Se veiledning punkt 4.4. Ja / Nei 4.6. Hvilke skadevirkninger har dette gitt deg i ettertid? Dersom du mener å ha fått personskade, ber vi om at du vedlegger dokumentasjon på dette i form av legeerklæring eller lignende. Se vedlagte retningslinjer om helseerklæring. Side 5

6 4.7. Er forholdet politianmeldt? Hvis ja, legg gjerne ved kopi av politianmeldelsen Annen dokumentasjon du mener er nyttig for saken, for eks rettsavgjørelse, uttalelse fra familiemedlemmer og andre som kjenner til forholdet. Ja / Nei 4.9. Andre opplysninger du mener er nyttig for saken: Sted: Dato: Underskrift: 5) Vedlegg til søknaden: Kryss av for hvilke av disse vedleggene som følger søknaden. Fødselsattest/dåpsattest Egenerklæring på eget ark Erklæring fra helsepersonell m.v. Kopi av politianmeldelse Uttalelse fra familie eller andre Tidligere vedtak om rettferdsvederlag Vedtak fra kommunal oppreisningsordning Annet Side 6

7 Veiledning til søknadsskjema beholdes av søker Pkt. 1: Navn og fødselsnummer på søker skal alltid fylles ut. Adresse, postnummer, poststed, telefonnr og evt. e-post er viktig for senere kontakt og korrespondanse. Når saken er ferdig behandlet, vil du få vedtaket sendt til din postadresse evt. til advokat dersom du er representert ved advokat. Pkt. 2: Dersom du tidligere har søkt om rettferdsvederlag eller annen erstatning for samme forhold, må alle feltene under dette punkt fylles ut. Det er spesielt viktig å legge ved vedtak fra kommunal oppreisning, dersom dette foreligger. Pkt. 3: Det er viktig at alle kritikkverdige forhold/erstatningsgrunnlag tas med i søknaden slik at saken blir så godt opplyst som mulig. Videre er det en fordel dersom søknaden er konkret utformet, da Stortinget har bestemt at vederlaget skal baseres på en skjønnsmessig vurdering av hva som er rimelig i det enkelte tilfellet. Det er forståelig at du opplever det vanskelig å skrive om sine opplevelser. Likevel bør egenerklæringen være så konkret utformet som mulig når det gjelder hvor det kritikkverdige forhold fant sted, når det fant sted, hva det kritikkverdige bestod i, samt en beskrivelse av skaden. Hvis du har dokumentasjon som belyser forholdet, er dette av stor betydning for sakens opplysning. I tillegg til egenerklæring kan eventuelle vitneutsagn fra familie, venner eller andre som kjenner søkers situasjon kunne styrke søknaden. Erklæring fra lege, psykolog eller annet helsepersonell vil også kunne ha vesentlig betydning i saken. Likeledes kan journalutskrift, epikrise eller lignende også være relevant dokumentasjon. Se vedlagte retningslinjer for hvordan helsepersonell kan utarbeide slik erklæring. Pkt. 4: Ved anførte straffbare handlinger er det viktig at du beskriver overgrepenes art, omfang, hyppighet og hvor de fant sted. Når søknaden skal behandles, har uttalelser fra medisinsk fagpersonell vesentlig betydning. Det kan derfor styrke søknaden at det fremskaffes sakkyndige erklæringer, for eksempel legeerklæring, som kan belyse de anførte seksuelle overgrep/straffbare handlingene og årsakssammenhengen mellom disse og eventuell senere skade. Vi viser til vedlagte retningslinjer for hvordan helsepersonell kan utarbeide en slik erklæring. Retningslinjene kan leveres til din lege som hjelp i arbeidet med helseerklæringen. Vi gjør oppmerksom på at Statens sivilrettsforvaltning ikke dekker eventuelle utgifter til innhenting av slik erklæring. Vitneutsagn fra familie, venner eller andre som kjente til din situasjon vil også kunne styrke søknaden. Dersom forholdet er anmeldt, eller det foreligger dom, ber vi om at dette opplyses, og at kopi av eventuell dokumentasjon sendes med søknaden. Pkt 4.4: I henhold til gjeldende saksbehandlingsregler i slike saker, skal oppgitt skadevolder gis anledning til å uttale seg om anførsler rettet mot vedkommende. Oppgitt skadevolder har ikke innsynsrett i saken utover dette. Statens sivilrettsforvaltning skal derfor i utgangspunktet forelegge anførslene for oppgitt skadevolder. Det er derfor nødvendig med opplysninger om anført overgripers navn, adresse og fødselsdato, dersom du kjenner til dette. Vi ber også om tillatelse til å tilskrive vedkommende. Det styrker søknaden om vi får mest mulig konkrete opplysninger om overgrepet og anført overgriper. Hvis du av ulike grunner ikke ønsker at Statens sivilrettsforvaltning skal tilskrive oppgitt skadevolder, vil dette respekteres og vi vil ikke kontakte vedkommende. En slik reservasjon vil imidlertid kunne tillegges avgjørende vekt i vurderingen av hvorvidt forholdet anses klart sannsynliggjort. Det innebærer at dersom det må antas at oppgitt skadevolder lever og kan identifiseres, men du ikke ønsker at vedkommende skal tilskrives, vil denne delen av søknaden som den klare hovedregel ikke føre frem. Pkt. 5: Kryss av for aktuelle vedlegg og send kopi av disse med søknad.

8 Rettferdsvederlag fra staten Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen erstatningsordning. Ordningen er ulovfestet og utviklet gjennom Utvalget for rettferdsvederlag sin praksis. Rettferdsvederlagsordningen er gjennomgått i Innst. S. nr. 4 ( ) og i St. prp. nr. 65 ( ). 1. Hvem kan søke rettferdsvederlag? Enkeltpersoner som mener de er kommet i en særlig uheldig stilling, og som er påført skade eller ulempe som ikke dekkes etter alminnelige erstatningsregler eller gjennom trygde- eller forsikringsordninger. Bare den som selv er direkte berørt kan tilkjennes rettferdsvederlag. Det er som hovedregel et vilkår at skaden har sammenheng med kritikkverdige forhold fra det offentliges side. 2. Søknad etter den ordinære rettferdsvederlagsordningen Rettferdsvederlag ytes på grunnlag av en rimelighetsvurdering i det enkelte tilfellet og utmåles skjønnsmessig. Vederlaget kan gis til personer som har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre i sammenliknbar situasjon. Den er ment å være en siste utvei for å få en økonomisk ytelse for skade eller ulempe man er blitt påført. Ordningen tar ikke sikte på å dekke søkers økonomiske tap. Det er i praksis lagt vesentlig vekt på om det offentlige kan bebreides for den skade som er oppstått. I enkelte særlige tilfeller ytes vederlag også hvor det offentlige ikke kan bebreides. Skader som følge av krigstilstand, naturkatastrofer, ulykker og hendelige uhell eller liknende er som hovedregel ikke ansett å gi grunnlag for rettferdsvederlag. Utvalget for rettferdsvederlag har i alminnelighet kompetanse til å innvilge erstatning med inntil kr Det er ingen saklig begrensning i hva det kan søkes rettferdsvederlag for. Som eksempler på søkegrunnlag kan nevnes forsømmelser i barnevernet, mangelfull skolegang, feilplassering ved institusjon og personskade som følge av straffbare handlinger utført før 1975, særlig ved seksuelle overgrep mot barn. 3. Søknad etter særordninger Stortinget har gjennom St. meld. nr. 44 ( ), jf. Innst. nr 152 ( ) vedtatt at det også skal innvilges rettferdsvederlag for forhold som etter den ordinære ordningen tidligere ikke har gitt grunnlag for rettferdsvederlag. Dette gjelder bl.a. romani/tatere som har vært utsatt for mobbing og opphold på Svanviken. Videre gjelder særordningen for samer og kvener som har fått mangelfull skolegang som følge av krigen kombinert med datidens fornorskingspolitikk. Gjennom St. meld. nr. 24 ( ) og Innst. nr 217 ( ) åpnet Stortinget for rettferdsvederlag på særlige vilkår for tidligere barnehjems- og fosterhjemsbarn, elever ved spesialskoler og verneskoler som har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep. 4. Avvisning. En søknad om rettferdsvederlag kan avvises av Statens sivilrettsforvaltning dersom den etter fast praksis ikke gir grunnlag for erstatning, f. eks omsorgssvikt i hjemmet og mobbing. Videre avvises forhold som er omfattet av andre erstatnings-, trygd-, eller forsikringsordninger. Det samme gjelder forhold som innebærer kompliserte rettslige eller bevismessige vurderinger som naturlig faller inn under domstolene, eller der søker mener å ha et erstatningskrav som ikke er foreldet. Statens sivilrettsforvaltning har også kompetanse til å avvise søknader om fornyet behandling dersom det ikke foreligger nye opplysninger. 5. Særlig om forholdet til voldsoffererstatningsordningen og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Straffbare handlinger utført etter som omfattes av voldsoffererstatningsordningen blir som hovedregel avvist da søkers rettsstilling anses uttømmende regulert i denne ordningen. Tilsvarende gjelder for pasientskader som omfattes av NPE. Dette gjelder også der søker ikke har fått medhold i sitt erstatningskrav eller hvor forholdet er foreldet i forhold til disse ordningene.

9 6. Ingen frist Det er ingen frist for å fremme søknad om rettferdsvederlag. Et unntak var søknad om erstatning til krigsbarn. Fristen for å søke gikk for denne særordningen ut Hvem behandler søknaden? Søknad om rettferdsvederlag sendes til Statens sivilrettsforvaltning som er sekretariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Statens sivilrettsforvaltning gjennomgår saken og oversender den til faginstanser der dette er nødvendig for å få opplyst saken. Aktuelle faginstanser er bl.a. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Når saken er tilstrekkelig utredet, skriver Statens sivilrettsforvaltning innstilling og saken blir lagt frem for Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, som fatter endelig vedtak. Søker blir underrettet skriftlig om utvalgets avgjørelse. 8. Endelig avgjørelse Det er ikke adgang til å påklage Utvalget for rettferdsvederlags avgjørelser til Stortinget, jf. Stortingsvedtak av 26. oktober 1999 (Innst. S. nr. 4 ( ). Avgjørelsen i Utvalget for rettferdsvederlags er derfor endelig. 9. Ingen dekning av utgifter til advokatbistand En søknad om rettferdsvederlag kan fremmes ved å sende inn utfylt søknadsskjema til Statens sivilrettsforvaltning. Det anses ikke nødvendig med advokatbistand i denne sammenheng, og utgifter til slik bistand blir derfor etter fast praksis ikke dekket etter rettferdsvederlagsordningen. 10. For mer informasjon, se vår nettside

10 RETNINGSLINJER OM HELSEERKLÆRING OPPLYSNINGER SOM ATTESTER/ERKLÆRINGER OM SØKERS HELSETILSTAND BØR INNEHOLDE Denne veiledning kan søker bringe med til lege eller annet helsepersonell, som søker ønsker skal utarbeide helseerklæring for deg. Punktene 1 8 nedenfor er sentrale når det gjelder krav til innhold for ulike attester/erklæringer. Disse punktene er imidlertid ikke å anse som absolutte krav til enhver attest/erklæring. Punktene er ment som et hjelpemiddel for helsepersonell som utsteder attester/erklæringer, samtidig som de skal bidra til at mottager lettere kan vurdere om attesten/erklæringen er tilstrekkelig for formålet. 1. Hvem har skrevet attesten/erklæringen og hvem omhandler attesten/erklæringen Opplysninger om helsepersonellets navn, stilling, adresse og telefonnummer, samt tilsvarende opplysninger om pasientens navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. 2. Beskrivelse av relasjon/kontakt mellom helsepersonellet som utsteder attesten/erklæringen og den attesten/erklæringen gjelder Sentralt under dette punktet vil være hvor lenge helsepersonellet har kjent den person attesten/erklæringen gjelder. I denne forbindelse er det relevant med opplysning om helsepersonellet er vedkommendes behandler, eller om helsepersonellet opptrer som sakkyndig uten tidligere kontakt/relasjon med personen. 3. Erklæringens oppdragsgiver, adressat, formål og mandat Oppdragsgiver og adressat kan være forskjellige personer. I noen tilfeller vil det være pasienten som ber om attest/erklæring til bruk for et bestemt formål og overfor en bestemt mottager. I andre tilfeller kan helsepersonellet være engasjert for å avgi en sakkyndig vurdering for oppdragsgiveren, for eksempel et forsikringsselskap. 4. Redegjørelse for det faktum erklæringen bygger på Sammendrag av pasientens sykehistorie er sentralt i attester/erklæringer, herunder faktum om den hendelse som foranlediger ønsket om attest/erklæring. Når det gjelder detaljerte krav til hvilket faktum som bør være med i ulike attester/erklæringer, og hvor omfattende og detaljert gjengivelsen av sykehistorien bør være, kan det variere fra sak til sak. Angivelse av hvilke opplysninger som stammer fra pasienten selv og hvilke opplysninger som eventuelt kommer fra andre kilder, vil være sentralt i ulike attester/erklæringer. Hvilke dokumenter en attest/erklæring bygger på er også relevant. 5. Beskrivelse av undersøkelser som er foretatt av personen, dokumenter osv. Det vil ofte være sentralt å redegjøre for helsepersonellets arbeidsmetode i forbindelse med utstedelse av attest/erklæring. Spørsmål av betydning i denne sammenheng kan være om helsepersonellet har hatt samtaler med personen, eventuelt hvor mange. Er personen undersøkt eller bygger erklæringen bare på skriftlig materiale? Tid og sted for eventuelle undersøkelser bør også angis. Hvem var til stede under undersøkelsen? 6. Vurdering Vurderingstemaet vil være forskjellig, alt etter hva slags sak det dreier seg om. Hvis det er utarbeidet et mandat for oppdraget, fremgår det av mandatet hva som er vurderingstemaet. I vurderingsdelen er det viktig å skille mellom hva som er referat/beskrivelse og hva som er vurderinger/kommentarer.

11 7. Konklusjon De fleste attester/erklæringer skal besvare konkrete problemstillinger og spørsmål, eller konkludere i forhold til om en helsetilstand foreligger eller ikke. Dersom det er utarbeidet særskilt mandat for oppdraget, vil det normalt fremgå av mandatet hvilke problemstillinger eller spørsmål det skal konkluderes i forhold til. 8. Dato og underskrift Attester/erklæringer skal dateres og underskrives av den som avgir den.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M.

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. 1. Innledning 1.1. Skade/erstatning 1.2. Erstatningskrav fra fornærmede 1.3. Bistandsadvokater 2. Generelt erstatningsmessige prinsipper 2.1. Bevisbyrde 2.2. Tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt

Detaljer

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M.

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. 1. Innledning 1.1. Skade/erstatning 1.2. Erstatningskrav fra fornærmede 1.3. Bistandsadvokater 2. Generelt erstatningsmessige prinsipper 2.1. Bevisbyrde 2.2. Tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt

Detaljer

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011)

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011) Innst. 150 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:156 S (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11 Økonomi Økonomi t Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av,

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i egne sakspapirer ettersøking etter tysk far Verband der Kriegskinder 1940-46 NORGES KRIGSBARNFORBUND Internett: www.nkbf.no E-mail: nkbf@nkbf.no Telefon: 415 57 943 e. kl. 17.00 Organisasjonsnr.: 990 553 858 Deres ref.: Vår ref.: Dato: Innsyn i

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlige direkte anskaffelser av spesialistuttalelser som Arbeids- og velferdsetaten innhenter fra helsepersonell med hjemmel i folketrygdloven

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer