BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014"

Transkript

1 BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014

2 Paul Gunnar Larssen Seniorrådigiver/analytiker i Stab for styring og utvikling i Skatt vest Tilknyttet i Skatteetatens analyseteam Utdanning: Statsviter Ansatt i Skatteetaten siden 2003 Elin Sætre Arnevik Rådgiver i Kontrollstøtte og operativ analyse, Skatt vest Medlem i Skatteetatens BICC Utdanning: Revisor Ansatt i skatteetaten siden 1996 Skatteetaten tittel på presentasjonen

3 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens Analyseteam

4 Skatteetaten Visjon: Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg ~ 970 milliarder kroner i skatteinngang i 2013 ~ 4.6 mill personlige skattytere ~ virksomheter ~ ansatte Samfunnsoppdrag: Sikre inntekter til finansiering av fellesskapet

5 BI Business Intelligence Oversettes ofte til Beslutningsstøtte Men omfatter også analyse, etterretning, effektivisering m.m Formålet med bruk av BI i Skatteetaten er å levere relevant og tidsriktig informasjon, for å gjøre etaten i stand til å gi bedre informasjon til skattytere, øke skatteinngangen og gjøre etaten mer effektiv.

6 Uten BI er det vanskelig å ta riktige beslutninger på riktig grunnlag Mengden informasjon øker kraftig Risikobildet blir mer komplekst Antall viktige beslutninger øker Krav til raske beslutninger Dersom ikke informasjon er tilgjengelig når en trenger det, kan konsekvensen være at det tas feil beslutning - eller at det ikke tas beslutning

7 : Fra Kontrollfokus til etatsvid bruk 2010 Prosjekt for Styrings-BI DVH: >20 kilder 2012 Prosjekt for nytt BI-verktøy DVH: >30 kilder 2013 BICC BIverktøyguiden 2001 DVH Pilot

8 BI i Skatteetaten 2014: Hvor er vi? Nye BI-løsninger Basert på nye BI-verktøy fra Oracle og Corporater BI brukes operativt Innenfor alle Skatteetatens fagområder (Fastsetting, Innkreving, Kontroll, Veiledning) samt til Analyse BI brukes til styring Økonomi, Tidfordeling, Innkreving skatt, Kontroll av skattyter BI Standardmateriale under utvikling Fastsetting, Innkreving, Kontroll, Veiledning, Styring Opplæring av BI-utviklere har startet Alle regioner, SFS og SITS har gjennomført kurs Lanseringskampanje for nytt BI-verktøy er gjennomført Mange nye OBI-brukere

9 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens analsyeteam

10 BI-gruppen og BICC BI-gruppen Tilhører Skattedirektoratet (Seksjon Plan og Organisasjonsutvikling) Ansvar for BI-strategi Servicekontor for BI i hele Skatteetaten Forvaltningsansvar for BI-verktøyene Startet BICC og administrerer BICC-arbeidet BICC (BI kompetansesenter) Består av ca. 1/3 fra IT (SITS), ca. 2/3 fra forretningssiden Tverrfunksjonelt team Definerte oppgaver, roller, ansvar og prosesser Mål: Effektiv bruk av BI på tvers av organisasjonen 10

11 BICC ansvarsområder Ambassadører - informerer om fagområdet i sin enhet Innhenter brukerbehov Utvikler metoder og prosesser for BI-arbeid Operasjonaliserer BI-visjonen Bidrar i prioritering av oppgaver Felles læringsarena Brukerstøtte Opplæring Erfaringsutveksling

12 BICC sammensetning

13 Suksesskriterier for BI og BICC Forankring Manglende forankring gir oftest manglende finansiering Organisering BICC bør organiseres som en frittstående enhet BICC bør i minst mulig grad påvirkes av omorganiseringer BICC-leder skal ivareta hele organisasjonen Ressurser Tverrfunksjonelt team Bruk av tid på BICC-arbeid må være avklart med både BICC-medlem og dennes leder Dedikerte ressurser må ha som eneste oppgave å sikre utnyttelse og bruk av BI i organisasjonen (BI-gruppe) Annet Det må være attraktivt å jobbe i BICC Gode BI-verktøy er en forutsetning

14 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens analyseteam

15 BI-arkitektur 15

16 Datavarehusarkitektur SL AR DSF ER BI-verktøy for analyseteamet SERG MVA OBI SOFIE Kildesystemer Staging Enterprise Datavarehus Datatorg Brukertilgang

17 BI-verktøy Felles: OBI (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) Målstyring: Corporater Analyse: SQL Developer, Statistica og SPSS 17

18 OBI og Målstyring brukes sammen Styrking av analyse og styringsgrunnlaget Styringsinformasjon fra flere kilder settes i sammenheng i Datavarehuset Analyser basert på data fra Datavarehuset er tilgjengelig i OBI Styringskort og målindikatorer i BImålstyring vil bli basert på data fra Datavarehuset hentet via BI-OBI BI-Målstyring Tidb ank BI-OBI Agre sso Skatt og avgift mm Datavarehuset Verktøyene benyttes integrert i ledelses- og arbeidsprosesser, som grunnlag for vurderinger og beslutninger i målstyring og ledelse på alle ledernivåer Agresso Tidbank SOFIE MVA

19 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens analyseteam

20 Prosess frem til utvikling Finansiering: Rammebevilgning fra Finansdepartementet til Skatteetaten Av dette er et antall timer satt av til BI og DVH. Prioritering: Saker under 300t utvikling: DVH Tjenesteeier Saker som belastes DVH-ramme: Helhetlig prioritering. Større saker: Porteføljestyret, som ledes av Skattedirektøren. BICC brukes som høringsinstans for BI-saker på alle tre nivåer. Kravspesifikasjon: For mindre saker gjøres arbeidet av aktuell BICC Faggruppe. For større saker gjøres det av kravspesifikasjonsteam satt sammen av fagpersoner, ofte med deltakelse fra BICC Faggrupper. 20

21 Utvikling og drift Utvikling: SITS Utvikling (Felleskomponenter) Dialog med kravspek-teamet under utvikling Testing: Akseptansetest gjøres av de samme som var med på kravspesifikasjon. For øvrig organiseres testing av SITS Produksjonssetting: Samarbeid mellom SITS Utvikling, SITS Tjenester og BICC Drift: SITS Tjenester (Produksjon og Infrastruktur) 21

22 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens analyseteam

23 Hva brukes BI til i Skatteetaten i dag? Styring: Målstyring Styringsrelaterte analyser Effektivisering Operativt: Fastsetting Innkreving Kontroll Veiledning Analyse 23

24 Hva brukes BI til i Skatteetaten i dag? Eksempler: Styring: Økonomirapportering (SITS E&A) Styring: Bruk av overtid 24

25 Hva brukes BI til i Skatteetaten i dag? Eksempler: Fastsetting: Skjønnsligning (Skatt Øst) SFU: Informasjon om arbeidsgiver 25

26 Hva brukes BI til i Skatteetaten i dag? Eksempler: Analyse: FALK-prosjektet Kontroll: Uttrekk av data til KOSS 26

27 Agenda Innledning Organisering av BI-arbeidet Skatteetatens Datavarehus og BI-verktøy Utvikling og drift av BI-løsninger Eksempler på bruk av BI Skatteetatens analyseteam

28 Skatteetatens analyseteam Skatteetaten tittel på presentasjonen 28

29 Om analyseteamet Analyseteam og BICC Analysetema Risikoidentifisering Effektmåling Prediktive modeller Eksempler på bruk av prediktive modeller Skatteinnkreving Levering av mva-oppgaver og selvangivelse Kontrollutvelgelse

30 Skatteetatens analyseteam består av 27 analytikere og prosjektledere i SKD og regionene Felles forpliktende plan Prosjekt gjennomgående arbeidsform Administreres av ledergruppen: Ledes av seksjonssjef SKD-RA-A Øvrige medlemmer: Ledere med personalansvar for nettverkets medarbeidere, én per region, + SOL Godkjennes av: Styringsledergruppen (regionlederne + Øivind) En forpliktende samarbeidsform for analyser innen etterlevelse i Skatteetaten Skatteetatens verdier Skatteetatens strategier Etterlevelsesstrategiene Identifisere risikoforhold Samarbeid Analytikere som behersker Store datamengder Statistiske metoder SQL statistikkverktøy Måle etterlevelseseffekten av etatens virkemiddelbruk Utvikling av prediktive modeller til bruk i etatens oppgavløsning Samarbeid på tvers innen teamet Felles plan, mål og helhetlig oppfølging Skape forankring og eierskap Skape arenaer for samarbeid Vi samarbeider med: Alle funksjonsområder Segmentansvarlige og etterlevelsesprosjektet Program kontinuerlig prosessforbedring Eksterne miljø Prosjektlederesom sørger for Innsalg av nye analyser Formidling av analyseresultat Forankring i alle miljø

31 Formål Analyseteamet skal ivareta etatens strategiske og operative kunnskapsbehov om skattyters atferd og etterlevelse, herunder: Være proaktiv ovenfor fagmiljø og beslutningstakere for å identifisere og omsette behov til analyserbare problemstillinger som skaper verdi for etaten Sammen med fagmiljø sikre at kunnskap fra analyse tas inn i planlegging og beslutningsprosesser Knytte og ivareta samarbeidsrelasjoner med andre analysemiljø og forskere og andre eksterne kunnskapsmiljø Systematisk innhente kunnskap fra andre miljøer som kan skape nytteverdi og supplere analyseteamets eget arbeid

32 Analyseteamet og BICC Datavarehus viktigste kilde til analysedata i Skatteetaten Benytter også fagsystemer direkte, og andre kilder (surveyundersøkelser, eksterne databaser mv.) Analysemiljø deltar i BICC gjennom en faggruppe for BI-analyse Analytikere bruker andre verktøy enn andre BI-brukere ORACLE SQL Developer SPSS STATA Statistica Database DVH Fagsystem

33 Risikoidentifisering Individuell risiko strukturell risiko Risikoen for at «Fru Hansen i Drammen» ikke betaler riktig skatt til riktig tid Strukturell - Bygg og anlegg, holdninger Dagens risikoanalyse i etaten identifiserer strukturell risiko! Skattyterprofiler kan identifisere individuell risiko Analyse bidrar til økt forståelse av skattytere og skattyteradferd

34 Områder for risikoanalyser Kartlegge risikområder innenfor ulike satsingsområder og bransjer Nye næringsdrivende Nærtstående Arbeidsinnvandring Kontanthandel E-handel Multinasjonale selskaper (internprising) Fiskerinæringen Inntekter og formue i utlandet

35 Effektmålinger Måle effekter av kontroll- og informasjonstiltak, organisatoriske endringer mv. Legge til rette for å måle effekter av nye tiltak og aksjoner Eksperimentelle design med behandlings- og refeansegruppe Etablert måte å gjøre det på Ressurskrevende Vi vet mye om hva som virker! Man må lure på noe som er viktig for oppgaveløsningen Gir svar på spørsmålet om noe virker etter hensikt

36 Utvikling og implementering av prediktive modeller viktig for å møte fremtiden Befolkningen har store forventninger til Skatteetaten Fortid NÅ og fremover Hva bør gjøres her? I statistiske modeller brukes historiske data for å lage antagelser om fremtidige hendelser. Hvilke virksomheter eller personer har veiledningsbehov kommer ikke til å levere oppgave har feil på innsendte oppgaver er kontrollverdig betaler ikke

37 Prediktive modeller - muligheter To effekter: bedre etterlevelse og effektivisering Mer data, bedre modeller! SI, Toll etterretning - tips Offentlig tilgjenglig data Data fra andre etater

38 Prediktive modeller - utfordringer Tilgang til og struktur på data Kompetanse/ressurser Lover personvern Bruk av modeller organisasjon Prioriteringer Utvikling vs vedlikhold

39 DTI - Debitortilpasset innkreving modell for innkreving av restskatt for personlige skattytere Restskatt er et resultat av for lite innbetalt skatt i løpet av inntektsåret Sum restskatt per år: milliarder kroner Den skattearten det benyttes mest ressurser på Bestanddeler i DTI Datavarehus: Datagrunnlag, oppscoring og rapportering Analyse: Scorekort Innkrevingssystem: Betjeningsstrategier Organisasjon: Atferdsendring

40 Scorekort Forutsier fremtidig innbetaling av restskatt (restanse) basert på kjente opplysninger om skattyter Blanding av ferske og eldre opplysninger Alle tilgjengelige opplysninger vektes optimalt Kun opplysninger av vesentlig betydning (statistisk) blir hensyntatt Gir en innbyrdes rangering av debitormassen etter sannsynligheten for betaling Scorekort basert på logistisk regresjon Om lag 200 variable er testet, endelige scorekort inneholder variable Angir en score(sum) mellom 0 og 100 for alle restskattytere som ikke betaler til forfall 100 = Høyest sannsynlighet for fremtidig betaling av restskatt 0 = Lavest sannsynlighet for fremtidig betaling av restskatt

41 DTI: Fra scorekort til betjeningsstrategi Rangere skattytere som skylder restskatt etter sannsynligheten for at de vil innfri skyldig beløp Gruppere skyldnere etter scoresum og tilordne en strategiangivelse til hver gruppe Betjeningsstrategi angir hvilke virkemidler som skal benyttes overfor skattyter. Scorepoenangivelsstrategi Strategi- Betjenings- Volum i % Resultat Mildt varsel + tlf 75 % 99 % Trekk i lønn 15 % 85 % /40 Pant 7 % 50 % Manuell beh. 3 % 20 % Totalt 100 % 91 % Debitortilpaset innkreving (DTI)

42 Betjeningsstrategier Strategi 10 Mildt 4-18 Telefoninkasso 4-18 varsel Utleggspant Strategi varsel Strategi varsel Utleggspant Utleggstrekk Strategi varsel Utleggspant Strategi 50 Manuell oppfølging

43 Nye virkemidler etter DTI -mildere varsel Deitortilpasset innkreving (DTI)

44 Andre nye innkrevingstiltak Telefoninkasso Call center Kort samtale, maks. 3 min. Vennlig påminnelse om restanse restskatt Kort om konsekvenser ved fortsatt utelatt betaling Inngår ikke betalingsavtaler med de beste betalerne For disse skattyterne handler det om prioritering Nytt tak på hytta vs. å betale restskatten

45 Effekter av nye tiltak Mildt varsel: Bruk av telefon: 2 av 3 betaler 7 av 10 betaler Reduksjon i betalingsavtaler: 86 % Reduksjon i utleggstrekk: 25 % Pengene kommer raskere inn med mindre ressursbruk enn tidligere Tid frigjøres til innfordring av tyngre saker

46 Andel innbetalt Resultatutvikling nye DTI-kontor % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Betjeningsstrategi Debitortilpasset innkreving (DTI)

47 Før og etter innføring av DTI Før NÅ Ulik innkrevingspraksis fra kontor til kontor Forskjellsbehandling av skattytere avhengig av bostedskommune Rettidig og totalt innbetalt restskatt på et betraktelig lavere nivå enn andre skattarter Likere behandling av like saker uavhengig av bostedskommune, saksbehandler Mer effektiv bruk av skatteoppkrevernes ressurser Rett tiltak til rett tid, overfor riktig skattyter Bedre måloppnåelse Høyere rettidig innbetaling av restskatt Høyere total innbetaling av restskatt

48 Debitortilpasset innkreving!

49 Manglende og for sen levering av omsetningsoppgaver - Utfordringene for Skatteetaten Omfang: Hver termin mottar nesten 10 prosent av oppgavepliktige virksomheter purring for manglende oppgave Ca. 40 prosent av de purrede virksomhetene skjønnsfastsettes Ca. halvparten av de virksomhetene som mottar skjønn leverer oppgave i etterkant av skjønnet Et spørsmål om ressurser... Ressurser til purring Ressurser til å avklare om virksomheten er aktiv og bør stå i MVAregisteret Ressurser til skjønnsfastsetting Ressurser til behandling av klager på skjønnsfastsettelsen Ressurser til å kreve inn avgift etter skjønnsfastsettelser

50 Manglende oppgaveinnlevering MVA: Vårt prosjekt Få flere til å levere i tide? Hvordan kan vi: Effektivisere arbeidet med de virksomhetene som ikke leverer? Redusere antallet skjønnsfastsettelser Svar: Inndeling av MVA-registrerte virksomheter i segmenter ved bruk av statistiske modeller som forutsier om en virksomhet leverer eller ikke Målrette virkemidler for ulike segmenter La segmentene avgjøre rekkefølgen på skjønnsfastsettelsene

51 Manglende oppgaveinnlevering MVA: Vårt prosjekt Utviklet to statistiske modeller som estimerer sannsynligheten for at en virksomhet kommer til å levere oppgave Én modell for enkeltpersonforetak og én for upersonlige virksomheter Deler de avgiftspliktige i segmenter basert på denne sannsynligheten Gjennomfører en pilotstudie i Skatt Vest hvor modellen og ulike virkemidler testes Under piloten må en rekke oppgaver gjøres manuellt (ta ut data, beregne score, registrere purrebrev osv.) Skatteetaten utvikler nå tekniske løsninger som kan automatisere disse prosessene. Det betyr live og automatisk scoring der score og annen relevant informasjon overføres til saksbehandler i fagsystemet

52 Eksempler på kjennetegn i modellen Om virksomheten Næring/Nace Virksomhetstype Regnskapsfører Alder i MVA-registeret Leveringshistorikk MVA Tidligere sene/manglende oppg. Tidligere skjønnsfastsettelser Betalingshistorikk skatt/avgift Ikke-betalte krav skatt/avgift Tidligere innkrevingstiltak Tidligere MVA-oppgaver Virksomhetens omsetning Nulloppgaver Upersonlig virksomhet ENK Mange år i MVAreg. Nyregistrert Variabler som indikerer tidligere ikke-etterlevelse: Sterkeste prediktorer Høy omsetning Lav omsetning

53 Segmentene og tilpasset saksbehandling Segment Tilpasset saksbehandling Grønt segm.: 8% av oppgavepl. Høy sannsynlighet for levering Hvitt segm.: 85% av oppgavepl. Svært høy sannsynlighet for levering Gult segm.: 4% av oppgavepl. Moderat sannsynlighet for levering Rødt segm.: 2-3% av oppgavepl. Lav sannsynlighet for levering - Virksomhetsavklaring Purring rett etter forfall - Skjønnsfastsettes først - Purres og skjønnsfastsettes etter rødt segment - Påminnelse før forfall - Utsetter purring og skjønnsfastsetting - Utsetter purring og skjønnsfastsetting

54 Hvor godt treffer modellen -Levering til forfall Andelen levert til forfall 1. termin Hele landet: Mønsteret gjentar seg i de fire terminen piloten har vart

55 Arbeidsprosessen med skjønnsfastsettelser i Skatt Vest Forfallsdato Skjønnsfastsettelser rødt segment Skjønnsfastsettelser gult segment Skjønnsfastsettelser grønt og hvitt segment Frist: 80 dager etter forfall 19 d. 31 d. 18 d. 12 d.

56 Tilbakemeldinger fra saksbehandlerne Saksbehandlerne godt fornøyd med ny måte å jobbe på. Ryddig arbeidsprosess som effektiviserer skjønnsarbeidet: «Arbeidet med skjønnsfastsettelsene blir bedre fordelt over den tiden vi har til rådighet» «betyr at vi arbeider jevnere» «slipper fastsettelser i én «klasj»» «bedre arbeidsdag med færre virksomheter på arbeidslistene» Inndeling av de avgiftspliktige som er meningsfull og som stort sett stemmer med egne erfaringer

57 Oppsummering Scoring og segmentering av virksomheter fungerer! Inndeling av virksomhetene i rødt, gult, grønt og hvitt segment samsvarer med segmentets faktiske etterlevelse. Saksbehandlerne er godt fornøyd med de nye rutinene basert på scoringsmodellen Vi fortsetter systematisk testing av tiltak for å finne de tiltakene som har dokumentert effekt. Skatteetaten Pilot manglende oppgaveinnlevering MVA

58 Oppsummering Foreløpig kan vi konkludere med: Differensiert virkemiddelbruk virker: Grønt segment lar seg påvirke av en påminnelse om levering før forfall. Færre purringer ved å flytte purretidspunktet for hvitt og grønt segment. Kortere og mer konsist purrebrev ser ut til å ha effekt i rødt segment. MVA-seksjonen kan starte skjønnsarbeidet tidligere og ha en jevnere arbeidsprosess uten at den totale arbeidsbyrden øker. Vi ser en nedgang i andelen skjønnede virksomheter. Skatteetaten Pilot manglende oppgaveinnlevering MVA

59 Risikobasert utvelgelse til kontroll Skatteetaten får et betydelig omfang av oppgaver fra skattytere. Riktig utvalg til kontroll er avgjørende Hvem skal jeg velg Avhengig av beslutningsstøtte

60 Modell utvelgelse mva-oppgavekontoll Kilder Metode Datamining Boosting Trees Gir mulighet til å teste et betydelig antall variable og sammenhenger mellom variable

61 Risikobasert utvelgelse Innbyrdes rangering av oppgaver etter sannsynligheten for vesentlige feil ved kontroll (hhv. høy og lav score)

62 Takk for oppmerksomheten!

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet

Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet DFØ Nettverk for virksomhetsstyring 26. september 2013 Thomas Sellevoll Seniorrådgiver, Skattedirektoratet Innhold 1. Strategisk

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

Ligningsprosess. Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter

Ligningsprosess. Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter Ligningsprosess Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter Norsk Olje og gass skatteseminar 2016 Jofrid Trandem Myhre og Kjerstin Wøyen Funderud, - avdelingsdirektører SFS Tema vi vil innom

Detaljer

Automatisert saksbehandling - slik skjer det

Automatisert saksbehandling - slik skjer det Automatisert saksbehandling - slik skjer det eforvaltningskonferansen 2012 Karl Olav Wroldsen 1 Hovedpunkter Litt om bakgrunn, rammer og strategier Skatteetatens ansvar og oppgaver IT i skatteetaten utviking

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Altinnstrategi Forventninger til Altinn Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Hovedpunkter Litt om Skatteetaten for de som ikke vet Vår Altinnreise Strategien og våre krav til Altinn videre Skatteetaten tittel

Detaljer

Arbeid mot svart økonomi

Arbeid mot svart økonomi Arbeid mot svart økonomi 2014 Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo Disposisjon Litt generelt tomprat Arbeidet i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Dagens situasjon Mulige tiltak

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest

Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest Sosial dumping og svart arbeid Hva bør vi gjøre? Seminar Bergen næringsråd 13.2.2014 v regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest Mine temaer Utviklingstrekk Utfordringer, sett fra skatteetaten Hva gjør skatteetaten,

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Risikostyring i skatteetaten. Ved revisjonsdirektør Teis Stokka

Risikostyring i skatteetaten. Ved revisjonsdirektør Teis Stokka Risikostyring i skatteetaten Ved revisjonsdirektør Teis Stokka Risikovurderinger: Skatteetaten En stor og viktig etat ca. 6000 ansatte 99 LK, 19 FSK, 18 SFK, 3 SSK, Etatskontor og kemnerkontor 3,7 mill.

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte

Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte Produktivitetsvekst i statlig virksomhet - hva skal til? Skattedirektør Hans Christian Holte Produktivitetsutvikling i Skatteetaten Hvert årsverk i etaten behandler 37 flere skattytere, en økning på 4,3

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverk og arbeidsprosesser Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverkenes rolle Ansvarsområder og beslutningsmyndighet innenfor personalfeltet er i det alt vesentlige delegert ved UiO. Organiseringen

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

«Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn

«Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn «Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn Power of Sharing 4. juni 2015 Karl Olav Wroldsen IT-direktør Hva jeg skal snakke om 1. Litt om skatteetaten (for dem som ikke vet hva vo driver

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge. 1 21. juni 2013 2 Innholdsfortegnelse Executive Summary... 3 1.0 Introduksjon... 4 2.0 Beskrivelse av undersøkelsen... 4 3.0 Mulige svakheter ved undersøkelsen... 6 4.0 Beskrivelse av modenhetsmodellen...

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Dato: 09.02.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/3202 SL SWN/KR 201403117-16 Paul Aavik, 23 46 16 83

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut?

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? Ingen organisasjon kan styres utelukkende etter økonomiske størrelser! Det blir som å kjøre bil ved kun og se

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 RANK reduksjon av næringslivets kostnader Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 Bakgrunn for prosjektet Det er høyt fokus på å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve krav fra offentlige

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Fellesnemnda 8.des 2015

Fellesnemnda 8.des 2015 Fellesnemnda 8.des 2015 Orientering fra møte i ansettelsesutvalget 24.11 Prosjektleders orientering Ansettelsesutvalget 24.11 Premisser for rekruttering av nye Sandefjord kommunes øverste ledelse Prosess

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Irvin Nordling irvin.nordling@skatteetaten.no Tlf 777 80863 Irvin Nordling, skattejurist Skatt Nord 1 Presentasjon av Skatt Nord avd. Innkreving Skatt Nord dekker

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014

Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted. Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014 Krav til digitalisering - sett fra Skatteetatens ståsted Skattedirektør Hans Christian Holte 13. februar 2014 Om Skatteetaten Antall ansatte: 6 400 Samlet budsjett: Kr 5,4 mrd IT-budsjett: Ca 1,3 mrd*

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

FAOS-rapporten 5 år etter..

FAOS-rapporten 5 år etter.. FAOS-rapporten 5 år etter.. Skatteetatens bruk. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Hovedpunkter Litt om Skatteetaten for de som ikke vet Litt strategi og arkitektur og hva vi holder på med Skatteetaten tittel

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 02/2013 I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 2 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 2/2013

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13

Saksframlegg. HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Saksframlegg Arkivsak: 14/2549-3 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN K-kode: 232 &13 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Resultatmåling og styring i Skatteetaten

Resultatmåling og styring i Skatteetaten Resultatmåling og styring i Skatteetaten Trine Louise Dahlen Seksjonsleder Styring og oppfølging Arne Johan Grimsbo Prosjektleder Styring ROS Innhold Generelt om skatteetaten Organisering Formål, mål og

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Skatteetatens Analysenytt 1-2012

Skatteetatens Analysenytt 1-2012 Skatteetatens Analysenytt 1-2012 Kjære leser! Skatteetatens analysenytt er skrevet for både medarbeidere i Skatteetaten og eksterne lesere fra så vel offentlige etater som næringsliv og privatpersoner.

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst

Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av våre tjenester Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning

Detaljer

edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet

edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet edialog -NOKIOS 13-15 okt 2009 -Sesjon 4A grenseløs samhandling Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet edialog NOKIOS sesjon 4A Agenda presentasjon edialog Hvorfor gjør SKD dette? Hva går det ut

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Kultur for læring SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Agenda Skatteetaten benytter seg av mange opplæringsformer Aldri nok opplæring - hvorfor er det så vanskelig å nå frem innen arkiv- og dokumenthåndtering?

Detaljer

ANALYSE NYTT 01I2016. Prediktiv modell for selvangivelseskontroller. Hvordan oppfatter næringslivet Skatteetaten? Bruk av åpne kilder i analysearbeid

ANALYSE NYTT 01I2016. Prediktiv modell for selvangivelseskontroller. Hvordan oppfatter næringslivet Skatteetaten? Bruk av åpne kilder i analysearbeid Prediktiv modell for selvangivelseskontroller 12 Hvordan oppfatter næringslivet Skatteetaten? 24 Bruk av åpne kilder i analysearbeid 32 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2016 Skatteetatens Analysenytt

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Offentlig innkreving initiativ til samhandling

Offentlig innkreving initiativ til samhandling Offentlig innkreving initiativ til samhandling NOKIOS 2009 Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor Trondheim, 13. 15. oktober Per Waage direktør Hva skal jeg si noe om? 1. Hvem er Statens innkrevingssentral

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer