Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet"

Transkript

1 Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet DFØ Nettverk for virksomhetsstyring 26. september 2013 Thomas Sellevoll Seniorrådgiver, Skattedirektoratet

2 Innhold 1. Strategisk utgangspunkt 2. Utarbeidelse av mål og styringsparametere Skatteetaten 3. Mål og resultatstyring i praksis SERVO prosjektet

3 Når er Skatteetaten effektiv? DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 3

4 Strategisk styring skal øke effektiviteten Hvordan skal vi styre? - etter hvor fort vi løper, eller om vi løper i riktig retning Samfunnsoppdraget gir overordnede mål, strategiene angir retning og ambisjonsnivå Skatteetaten skal være både formålseffektiv og kostnadseffektiv Strategisk styring må stimulere organisasjonen til aktivt å søke læring og utvikling For sterkt fokus på produksjonsmål svekker fokus på strategisk utvikling DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 4

5 Skattedirektoratet styrker fokuset på strategiske mål og effekter Fra produksjonsstyring til effektstyring Resultatkjeden Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Resultater Effekter Opphever siloeffekter Skaper handlefrihet i virkemiddelbruk Region Stimulerer til helhet og læring på tvers Region Bedre balanse mellom styring og kontroll - mindre detaljstyring Resultat og effekt DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 5

6 Skatteetatens strategier skal sikre utviklingen av etaten fremover Skatteetatens strategier ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETS -KULTUR KOMPETANSE -MILJØ Skatteetatens hovedmål 1 Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Strategisk plan Strategisk kart Skattene skal betales til rett tid Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 6

7 Innhold 1. Strategisk utgangspunkt 2. Utarbeidelse av mål og styringsparametere 3. Mål og resultatstyring i praksis SERVO prosjektet Skatteetaten

8 Skatteetatens strategier er operasjonalisert i etatens strategiske kart L2 Bedret adferd og redusert skatteunndragelse P2 Målrettet valg av virkemidler P3 God styring og ledelse i hele etaten Leveransemål 2 (L2) fokuserer på å øke etterlevelsen blant skattytere, brukere og oppgavegivere. Mer målrettet valg av virkemidler (P2) skal bidra til økte etterlevelseseffekter. Bedret evne til styrings og ledelse (P3) skal oppvås ved bedre informasjon, analyse og innsikt DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 8

9 Hvert av de strategiske målene vil skape effekter på flere av etatens overordnede mål 2 Skatteetatens hovedmål 1 Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Skattene skal betales til rett tid L2 Bedret adferd og redusert skatteunndragelse 3 4 Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service P2 Målrettet valg av virkemidler Etatens hovedmål reflekterer samunnsoppdraget i et lagt perspektiv De strategiske målene synliggjør i større grad fokus på endring og utvikling Utfordring: De strategiske målene dekker et bredt omfang av virkemidler og effekter DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 9

10 Strategisk virkemiddelbruk skal styrke etterlevelsen Det er et mål å stimulere til økt etterlevelse Etterlevelse reflekteres i flere prosesser, sterkest ved selvdeklarering og innbetaling Etterlevelse henger sammen med kvalitet i virkemiddelbruk og oppgaveløsning 2. Avdekket 3. Innbetalt 5. Skattegapet Økt etterlevelse 1. Selvdeklarert Økt etterlevelse 4. Innfordret DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 10

11 Styringsparametrene må reflektere sammenhengene som sikrer provenyet NOU 2009:4 trekker opp årsakssammenhenger rundt skatteunndragelser. Opplevd oppdagelsesrisiko og sanksjonsrisiko trekkes frem som svært sentrale faktorer som påvirker skattyters motivasjon for å unndra skatt Hyppighet Kontrolldekning Analyse/ Seleksjon Mediadekning + + Tiltak -Anmeldelser -Tilleggskatt -Konkursbegjæring -Etc Opplevd oppdagelsesrisiko Sanksjonsrisiko Revisjonsrisiko Informasjon Likebehandling _ Skattunndragelser Etterlevelse _ Proveny Resultatkjeden Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker effekter Samfunns effekter Kilde: NOU 2009:4, Tiltak mot skatteunndragelser. DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 11

12 Etterlevelse og kobling til virkemidler måles og analyseres gjennom ulike undersøkelser Skattyters holdninger til etterlevelse Spørreundersøkelsen segmenterer skattytere, basert på holdninger til etterlevelse Etaten ønsker å minimere det røde og gule segmentet og sikre høy etterlevelse i det grønne og hvite segmentet gjennom å gjøre det lettere å etterleve - veiledning og forenklinger redusere mulighetene til å unndra 8 % av Skattyterne aksepterer bevisst unndagelse av skatt og avgift Kategorisering av skattytere Unndragelser kan aksepteres Er ikke åpen for påvirkning Unndragelser kan aksepteres Er åpen for påvirkning (enten ved økt veiledning eller flere kontroller/strengere straff) Unndragelser kan ikke aksepteres Er ikke trygg på regelverket (dette kan føre til at de kan gjøre feil) Unndragelser kan ikke aksepteres Er trygg på regelverket Operasjonalisering av OECDs etterlevelsesterkant Undersøkelsens resultater Unndragelser kan aksepteres i enkelte tilfeller Er ikke trygg på regelverket Er trygg på regelverket Unndragelser kan aldri aksepteres Er ikke trygg på regelverket Er trygg på regelverket Er ikke åpen for påvirkning 2,7 & 1,6 % 3,3 % 23,7 % Er åpen for påvirkning 0,7 % 3,3 % 13,6 % 51,2 % Kilde: 1 Næringslivets holdeninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk, 2012, Skatteetaten. Analyseteamet i Skatteetaten DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 12

13 Opplevd oppdagelsesrisiko påvirker skattyters motivasjon til skattunndragelse Opplevd oppdagelsesrisiko % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Opplevd oppdagelsessannsynlighet over tid Vet ikke/ikke aktuelt Svært stor Stor Liten Svært liten Spørsmål: Dersom en virksomhet i din bransje unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, hvor stor sannsynlighet tror du det er for at skattemyndighetene vil oppdage dette? Analyseteamet i Skatteetaten Kilde 1 NOU 2009:4, Tiltak mot skatteunndragelser. 2 Næringslivets holdeninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk, 2012, Skatteetaten. DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 13

14 Mer målrettet bruk av virkemiddeler innbærer sterkere risikobasert tilnærming For å oppnå større effekt av skattetatens begrensede ressurser er det nødvendig å målrette og tilpasse virkemiddelbruk mot skattytere der det er identifisert risiko for skattunndragelse Det identifiseres risikoområder og skattytere, blant annet gjennom økt bruk av prediktiv modellering Skattytere innenfor risikoområdene skal oppleve at etaten bruker hensiktsmessige virkemidler (for eksempel (DTI), og kontrolldekningen vil være større innenfor disse risikoområdene enn overfor skattytere for øvrig Overfor skattytere som ikke omfattes av risikoområdene vil det for eksempel være formålstjenlig å drive større grad av undersøkelseskontroller for å etablere kunnskap om etterlevelsen Overfor skattytere i risikoområdene for eksempel være formålstjenlig å drive intensiv avdekkings- og oppfølgingskontrollvirksomhet for å avdekke og forebygge skattunndragelser Gjennom en risikobasert tilnærming identifiseres risikoområder der det settes inn målrettede tiltak Identifiserte risikoområder Skattytere identifisert innenfor risikoområdet DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 14

15 Styring av innsatsfaktorer må innrettes med riktig handlingsrom for de som utfører Volum (Eks. antall kontroller) Volum og kvalitet henger sammen i kontrollsammenheng Vi ønsker økte effekter gjennom økt fokus på kvalitet, mindre på antallet kontroller Gjennomsnittlig avdekket pr. kontroll reflekterer kvaliteten i kontrollene Resultatkjeden Fra produksjonsstyring til effektstyring Sammenheng mellom antall kontroller og kvalitet i kontrollene 1? Provenyeffekt Kvalitet Gjennomsnittlig avdekking per kontroll 2 Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Resultater Effekter DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 15

16 Viktige styringsparametere vil støtte mål i tildelingsbrevet og strategiske mål Skatteetatens hovedmål 1 Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid L2 Bedret adferd og redusert skatteunndragelse Skattene skal betales til rett tid Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service P2 Målrettet valg av virkemidler Gjennomsnittlig avdekking per kontroll Opplevd oppdagelsesrisiko Gjennomsnittlig avdekking per kontroll er styringsparameter under Hovedmål 1 (delmål 1.3) i tildelingsbrevet og under det strategiske målet P2 Opplevd oppdagelsesrisiko er styringsparameter både under Hovedmål 1 (delmål 1.3) i tildelingsbrevet og under det strategiske målet L2 DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 16

17 Innhold 1. Strategisk utgangspunkt 2. Utarbeidelse av mål og styringsparametere 3. Mål og resultatstyring i praksis SERVO prosjektet Skatteetaten

18 Skatteetatens strategi SERVO SERVO skal understøtte Skatteetatens strategiske mål om styring og ledelse BAKGRUNN OG FORMÅL Strategisk målbilde 2015 God styring og ledelse i hele etaten I 2015 har Skatteetaten etablert gode strategiske planleggings-, prioriterings-, og styringsprosesser. De ulike nivåene og enhetene i etaten, deres ledere og medarbeidere, er godt kjent med strategiene og jobber i ønsket retning. Det er en god kobling mellom strategi, resultatkrav, budsjett og den daglige driften. Vi har fått til en helhetlig og god styring av etatens ulike utviklingstiltak som bidrar til vi når våre strategiske mål Brukere og leveranser Interne prosesser Læring og utvikling Økonomi Samfunnet opplever Slik skal vi arbeide Slik skal vi utvikle løsninger og ansatte.. U1 Slik utnytter vi ressursene våre.. L1 Rustet til å møte internasjonale utfordringer P1 IT-løsninger tilrettelagt for utvikling av gode tjenester og effektiv forvaltning ET SAMFUNN DER ALLE VIL GJØRE OPP FOR SEG L2 Bedret adferd og redusert skatteunndragelse Effektive arbeidsprosesser som sikrer kvalitet og likebehandling U2 Sikre inntekt til fellesskapet og styrke legitimiteten til skattesystemet, og sikre et oppdatert folkeregister Planlagt og målrettet regelutvikling Ø1 P2 L3 Næringslivets kostnader er redusert Målrettet valg av virkemidler U3 Robust organisasjon med effektiv utnyttelse av tildelte ressurser Systematisk styring og deling av kompetanse PROFESJONELLE IMØTEKOMMENDE NYTENKENDE L4 Økt elektronisk kommunikasjon med skattyterne P3 God styring og ledelse i hele etaten U4 L5 Folkeregisteret møter samfunnets behov SERVO Attraktiv arbeidsplass med felles kultur Formål med SERVO Gjennom implementering av verktøy for målstyring skal det legges til rette for operasjonalisering av strategien ved konsistent bruk av mål- og resultatstyring tilrettelagt for alle nivåer i organisasjonen Legge til rette for forenklet, standardisert og automatisert rapporteringen for bedre informasjonsflyt og effektiv ressursbruk DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 18

19 SERVO implementerer i hele organisasjonen Ca ansatte Ca 550 ledere 4 ledernivåer Virksomhet Avdeling Seksjon Gruppe Skattedirektoratet Regionavdelingen Staber Finansdepartementet Skattedirektør Rettsavdelingen Skatteetatens ITog servicepartner Innovasjons- og utviklingsavdelingen Ca 150 stabspersonell og prosessledere Krever inn ca NOK 900 Mrd (skatt og avgift) Skatt nord Skatt Midt-Norge Skatt vest Sentralskattekontoret for utenlandssaker Skatt sør Skatt øst Sentralskattekontoret for storbedrifter Oljeskattekontoret Skatteopplysningen Budsjett 2013 ca NOK 5 Mrd DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 19

20 Styringskortene balanserer strategi og produksjon på ulike nivåer i organisasjonen KOM HR VS IT Int. rev Int. stab Staber i SKD SITS I&U RE RA STRATEGI SOL Region Sør Region Midt Region Øst Region Nord Region Vest PRODUKSJON DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 20

21 Skatteetaten styrker evnen til å utnytte tilgjengelig styringsinformasjon Skatteetatens datavarehus er sentralt Målstyring 1 Styringsinformasjon fra flere kilder settes i sammenheng i etatens datavarehus Rapporter og analyser basert på datavarehuset vil tilgjengeliggjøres gjennom en portal Skal benyttes integrert i ledelses- og arbeidsprosesser, som grunnlag for vurderinger og beslutninger i målstyring og ledelse på alle ledernivåer Økonomi (Agresso) Tidbruk (tidbank) Rapporter og analyse 2 Tidb ank Agre sso Skatt og avgift mm Skatteetatens datavarehus Folkeregister Skatt og avgift Saksbehandlingstider (Elark) 1 Corporater, 2 Oracle Business Intelligence Foundation Suite DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 21

22 Målkart gir en visuell oversikt over enhetens mål VISNING AV MÅLKART DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 22

23 Økt fokus på helhet i målene med KPI, Initiativ/tiltak, risiko og vurdering VISNING AV MÅL Tekstlig beskrivelse av målet Risikodiagram som oppsummerer alle risikofaktorer Den målansvarlige skriver inn en helhetsvurdering av måloppnåelsen her Initiativ, tiltak og risikoreduserende tiltak knyttet til målet Styringsparametere tilknyttet målet Liste over alle vurderte risikofaktorer DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 23

24 Visningen av styringsparameter er standardisert VISNING AV STYRINGSPARAMETER Kvantitative verdier om styringsparameteren, samt tilgang til drill Lenker til nyttige og relevante områder, i og utenfor Corporater Informasjon om aktuell styringsparameter, inkludert status og risikovurdering fra ansvarlig Grafisk og tabellarisk fremstilling av resultater per periode Grenseverdier som definerer lyssetting på Status Sammenligningstabeller for aktuell styringsparameter Her er det mulighet til å legge inn ytterligere kommentarer etter rapportering fra skjema Kommentar fra leder, legges inn via skjema DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 24

25 Rapporteringsprosessen starter på nederste ledernivå og sekvensielt oppover Gruppe Seksjon Avdeling Ansvarlige rapporterer på grunnlag av resultater og evt. vurderinger på underliggende nivå Prosess per organisasjonsenhet Rapportere Vurdere Avholde RM Helhetlige vurderinger baseres på underliggende enheters rapportering og vurderinger Rapportere Vurdere Avholde RM Rapportere Vurdere Avholde RM Resultatmøter gjennomføres periodisk avhengig av nivå og bestemmelser for den lokale prosessen DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 25

26 Hovedutfordringer Utvikle gode, konkrete mål Finne faglig funderte, relevante styringsparametere Skape sammenheng mellom strategi og tildelingsbrev Vurdere hvilken handlefrihet i styringen hvert nivå skal ha DFØ: Nettverk for virksomhetsstyring 26

27 ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETS -KULTUR KOMPETANSE -MILJØ Thomas Sellevoll Seniorrådgiver Virksomhetsstaben / Skattedirektoratet e-post: mobil:

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014

BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014 BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014 Paul Gunnar Larssen Seniorrådigiver/analytiker i Stab for styring og utvikling

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer