Vi er glade for at du deltar i formidlingen av levende musikkopplevelser for barn og unge, og ønsker deg en god turné!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er glade for at du deltar i formidlingen av levende musikkopplevelser for barn og unge, og ønsker deg en god turné!"

Transkript

1 Vi er glade for at du deltar i formidlingen av levende musikkopplevelser for barn og unge, og ønsker deg en god turné! Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo tlf Rare dyr Ola Kvernberg trio Fjosopera Trash HAFSTAD&SLETTEN 06 Foto: Mimsy Møller, Hans Otto Nesbø, Ola Sæther, Fred Jonny Hammerø, Morten Brenne.

2 HAFSTAD&SLETTEN 06 Foto: Mimsy Møller, Hans Otto Nesbø, Ola Sæther, Fred Jonny Hammerø, Morten Brenne. Informasjon til utøvere

3 Vertavo Rikskonsertene, i samarbeid med 19 fylkeskommuner, er leverandør av levende musikkopplevelser for barn og unge, og produserer ca skolekonserter i året. Skolekonsertordningen har som mål å skape et likeverdig musikktilbud til alle grunnskoleelever i Norge, samme hvor de bor. Alle landets kommuner abonnerer på ordningen, som er en del av Den kulturelle skolesekken. Flere hundre profesjonelle utøvere deltar i virksomheten. Vi ønsker at skolekonsertene skal være et inspirerende møtested mellom den profesjonelle utøver og det unge menneske. Et mål er å skape innsikt i mangfoldet av musikalske uttrykksformer, og presentere dem i omgivelser som et ungt publikum føler seg hjemme i. Et annet mål er å skape en kunstnerisk opplevelse, og tilføre estetisk-kulturell kapital som de unge kan ta med seg videre i livet. For å oppnå disse målene, er det en forutsetning at du som utøver er forberedt på hvordan musikkformidling på en skole fungerer, og på hvordan vi gjennomfører ordningen. For effektivt å kunne håndtere den store mengden av konserter, har vi utviklet rutiner som skal sikre kvaliteten i turnévirksomheten, samt en rettferdig behandling av alle medvirkende. 1 Vi håper at denne brosjyren vil gi deg både nyttig informasjon og praktiske tips. 1 Dersom en fylkeskommune eller tilsvarende er oppdragsgiver for din produksjon, gjelder vanligvis de samme rutinene for dem. Rikskonsertene tar forbehold om eventuelle avvik i forhold til enkelte oppdragsgiveres organisering og ressurser.

4 D Sound 1. Hva er en skolekonsert? Konserten foregår som regel i skolens gymsal, og varer ca. 40 minutter. De fleste konsertene produseres for klasse (små- og mellomtrinnet), eller for klasse (ungdomstrinnet). Antall elever per konsert er vanligvis maksimum 150 på sm-trinnet, og 200 på u-trinnet. En produsent er ansvarlig for den kunstneriske tilretteleggingen av konsertprogrammet, men utøverne oppfordres til å delta aktivt i prosessen. Noen uker før konserten får skolen tilsendt informasjonsmateriell tekst, bilder, eventuelt noter, CD, eller forslag til for- og etterarbeid. Dette materiellet forbereder elever, lærere og personale på hva som skal foregå. Enkelte skoler trenger likevel å bli minnet om konserten. Det kan derfor være en fordel om utøverne ringer skolens kontaktperson i forkant av konsertbesøket.

5 Musikkmakeriet 2. Hva gjelder for reise og overnatting på turné? En turné varer et antall konsertdager, alt etter antall skoler og elever i det aktuelle distriktet. En turnékonsulent (i enkelte tilfeller fylkesprodusent) planlegger turneen og er din kontaktperson hva gjelder kontraktsforhold og budsjettramme. Hvis du turnerer for Rikskonsertene, skal all kommunikasjon angående din reise og turné gå via turnékonsulenten i Oslo. Hvis du derimot turnerer for en fylkeskommune eller tilsvarende, er turnéleggeren i fylket din kontaktperson. Turnéleggeren utarbeider selve turnéplanen og kjenner skolenes arenaer og timeplaner. Oppdragsgiver (den du har inngått kontrakt med) bestiller billigste transport for deg til og fra turnéområdet, vanligvis leiebil, i visse tilfeller tog eller fly. Biltype blir bestemt i samarbeid med utøverne. Bilen skal kun brukes til turnévirksomhet. Hvis du er nødt til å endre avtalt reisemåte til eller fra turnéområdet, må du selv bekoste denne endringen, samt informere oppdragsgiver. Hvis turneen er lang, dvs. 18 sammenhengende konsertdager eller mer, dekker oppdragsgiver én hjemreisehelg for deg. Er turneen kortere enn dette, må du selv dekke reise til egen bopel i turnéperioden. Når du er på turné, er du underlagt Statens reiseregulativ. Hovedpunktene i denne avtalen er: - Hvis din reise til turnéområdet er over 15 km, og konsertdagen strekker seg over mer enn 5 timer, vil du få utbetalt diett. - Hvis du bor én time eller lenger i kjøretid fra turnéområdet, dekker oppdragsgiver vanligvis overnatting. - Oppdragsgiver bestiller overnatting på hotell. Dersom du velger å bo privat under turneen (utenfor egen bopel, for eksempel hos familie/venner), og har gitt beskjed om dette i god tid slik at hotellrom blir avbestilt uten ekstra kostnader for oppdragsgiver, får du utbetalt et nattillegg. - Hvis du bor hjemme, eller drar ut av turnéområdet, får du ikke utbetalt nattillegg.

6 3. Hvilken informasjon plikter du å levere til din oppdragsgiver? Personopplysningsskjema. Her fører du opp adresse, telefon-, person-, og kontonummer, samt førerkort og hva slags kontrakt du skal ha (lønnsmottaker eller foretak). Foretak må oppgi organisasjonsnummer. Kontrakt sendes til deg når oppdragsgiver har mottatt personopplysningsskjema. 2 Oppdragsgiver forutsetter at du ikke medvirker i andre oppdrag i turnéperioden, eller gjør andre avtaler som er til hinder for gjennomføringen av turneen. Dersom du må ha fri fra arbeid eller studier for å gjennomføre oppdraget, er du selv ansvarlig for å søke om permisjon og få denne innvilget før kontrakten underskrives. Når du har underskrevet og returnert kontrakten, så er kontraktsvilkårene godtatt og bindende avtale inngått. Reiseopplysningsskjema. Her fyller du ut reisemåte til og fra turnéområdet og på selve turneen, type overnatting (inklusive helger), og hvem som skal være sjåfør/ kontaktperson på turneen. Dette skjemaet fyller du ut og returnerer til oppdragsgiver, sammen med kontrakten. Utøver/gruppe skal sende oppdragsgiver en kort, oppdatert tekst/biografi, et bilde, eventuelt lyd og henvisning til egen nettside. 4. Hvilke papirer trenger du på turneen? Turnéplan vil bli sendt deg når kontrakten er underskrevet, vanligvis fem uker, minimum fire uker før turnéstart. Turnéplanen er en del av kontrakten og viser nøyaktig varighet og omfang av turneen, samt kontaktpersoner. Les derfor denne grundig! Vær oppmerksom på at det i visse tilfeller kan skje endringer i turnéplanen som følge av spesielle lokale forhold. Fire uker før turnestart skal derimot ikke turnéperiode eller antall konserter endres til skade for deg. Reiseplan/veibeskrivelse og eventuelt et kart vil også bli sendt deg, slik at det blir lettere å beregne kjøretiden og finne veien til skolene. 5. Økonomi 3 Lønnsmottaker eller foretak? Du kan levere skattekort til oppdragsgiver og motta lønn som lønnsmottaker. I tillegg til lønn betaler oppdragsgiver feriepenger. Du kan fakturere oppdragsgiver og motta honorar som foretak. Husk å oppgi organisasjonsnummer! For prøver/preproduksjon/prøvekonsert organisert av oppdragsgiver, mottar du oppgjør etter gjeldende timesatser, som utbetales sammen med sluttoppgjøret. For turneens kontrakterte konsertdager mottar du et oppgjør etter gjeldende dagsatser. Utøvere som før gjeldende turné har gjennomført mer enn 200 konsertdager, får et tillegg på 20 %. For turneer med kun én utøver, får utøveren et tillegg på 50 %. Oppdragsgiver kan i noen tilfeller inngå særskilte avtaler med utøverne om komponering/arrangering av musikk, eller utvikling av manus. Husk å oppgi hvilken konto oppgjøret skal overføres til. 2 Rutiner for hvilke dokumenter som sendes ut sammen med kontrakten kan variere noe mellom Rikskonsertene og de ulike fylkeskommunene. 3 Detaljer i utbetalingsrutinene kan variere noe fra fylkeskommune til fylkeskommune.

7 Før turneen starter Når du har returnert kontrakten, kan du før turnéstart be om et forskudd på reise og diett. Dette gjelder kun hvis du er lønnsmottaker. Turnerer du for Rikskonsertene og er lønnsmottaker, får du uken før turneen automatisk utbetalt et slikt forskudd. Rikskonsertene betaler ikke ut forskudd på lønn. Foretak kan be Rikskonsertene om et forskudd på inntil 50 % av kontraktert honorar. Lønnsmottakere får tilsendt et reiseregningsskjema, der tidspunkter for reisens begynnelse og slutt skal føres opp. Dette skjemaet danner grunnlaget for beregning og utbetaling av diett. Etter at turneen er slutt Utbetaling av ditt sluttoppgjør (honorar, diett og refusjon av eventuelle utlegg) skjer samlet i etterkant av turneen. Når du kommer hjem fra turné, plikter du som lønnsmottaker snarest og innen én måned å fylle ut og levere reiseregningsskjema. Her må dato og klokkeslett for diettdøgnet, tidspunkt for avreise og hjemkomst, samt reisebeskrivelse komme tydelig fram. Originale kvitteringer 4 må vedlegges. Oppdragsgiver utbetaler ikke ditt sluttoppgjør uten at reiseregningsskjema er fylt ut og returnert. Foretak leverer faktura. 6. Hvilke regler gjelder for arbeidstid? Kontraktene som inngås mellom oppdragsgiver og utøvere som er lønnsmottakere er styrt av premissene i avtalen inngått med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) - Overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for kortidsengasjerte utøvere ved Rikskonsertene. Oppdragsgiver skal planlegge turneene slik at du får rimelig tid til transport, rigging, oppvarming og hvilepauser. Dagens første konsert skal ikke starte før kl Det spilles vanligvis inntil tre konserter per dag, med maksimalt to flytt mellom tre skoler. Produsenten kan fastsette andre premisser i samarbeid med utøverne, f.eks. i forhold til programmets egenart, reiseavstander, eller skolenes timeplaner. Dersom total arbeidstid, inklusive reise, overstiger 10 timer, eller samlet effektiv konserttid overskrider 2,5 timer per dag, skal lønnsmottakere motta 50 % lønnstillegg for disse dagene. Eventuell sykdom skal du snarest melde til din oppdragsgiver. Sykdom som strekker seg over tre dager eller mer, skal legitimeres med sykemelding. Oppdragsgiver betaler ikke sykepenger for foretak, og forutsetter at du kjenner dine plikter og rettigheter ved eventuell sykdom. Hvis du eventuelt skader deg på turneen, så gir Folketrygdens såkalte yrkesskadedefinisjon regler for Rikskonsertenes økonomiske ansvar. Oppdragsgiver har ikke forsikringsansvar for foretak. 7. Annet Du må selv sørge for dine instrumenter og bekoste forsikring av disse. Egen backline (gitarforsterker og lignende) regnes som del av ditt instrument. Eventuelt tyveri eller skade på bil/utstyr, skal snarest meldes til din oppdragsgiver. Dersom bilen blir skadet, må skademelding fylles ut. Det tas videoopptak av alle nye konsertprogram. Bruken av opptakene er til intern evaluering, arkiv- og studieformål. Et programråd vurderer om nye programmer skal anbefales, bør bearbeides, eller ikke anbefales til videre nasjonal distribusjon i skolekonsertordningen. 4 Lønnsmottakere og enkeltpersonforetak må levere originale kvitteringer. Andre typer foretak kan levere kopier.

8 Sokara 8. Hvem kan svare på spørsmål? Om programinnhold og prøver: Produsenten Om kontrakt, tilrettelegging av turneen: Turnékonsulenten/fylkesprodusenten Om reise- og turnéplan der Rikskonsertene er oppdragsgiver: Turnékonsulenten i Oslo Om reise- og turnéplan der en fylkeskommune er oppdragsgiver: Turnéleggeren i fylket Om praktiske detaljer på selve konsertstedet: Skolen Om skolekonsertordningen generelt: Rikskonsertenes informasjonsavdeling Om nye programforslag: Rikskonsertenes eller fylkeskommunens produsenter

TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M

TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M INNLEDNING 99,7 % av grunnskolebarna i Norge får årlig tilbud om to skolekonserter eller tilsvarende gjennom Rikskonsertenes skolekonsertordning. Gjennom

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for Protokoll År 2012, mandag 20. februar, mandag 26. mars, onsdag 9. mai og onsdag 20. juni ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og fylkeskommunenes forhandlingsutvalg

Detaljer

Revidert utgave, feb. 2011 MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN

Revidert utgave, feb. 2011 MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN 1.1 Historikk I trosopplæringsreformens forsøksperiode 2003-2008 ble en ny kirkelig veiledningstjeneste innført i prosjektmenighetene; Mentortjenesten.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter YRKESRETTET ATTFØRING Rettigheter og plikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Yrkesrettet attføring 1.1 Formålet med yrkesrettet attføring 1 1.2 Krav om yrkesrettet attføring 1 1.3 Hvem kan få yrkesrettet attføring?

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer