TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M"

Transkript

1 TURNÉHÅNDBOK M FOR UTØVERE PÅ SKOLEKONSERTTURNÉ M

2 INNLEDNING 99,7 % av grunnskolebarna i Norge får årlig tilbud om to skolekonserter eller tilsvarende gjennom Rikskonsertenes skolekonsertordning. Gjennom skolekonsertene får elevene opplevelser de vil bære med seg videre i livet. Vi ønsker at skolekonsertene skal være et inspirerende møtested mellom profesjonelle utøvere og unge mennesker. For å oppnå dette er vi avhengig av at du som utøver er forberedt på hvordan musikkformidling på en skole fungerer, og hvordan skolekonsertene gjennomføres. I denne brosjyren får du en del praktiske råd og tips om det å være på skolekonsertturné. Oslo, september 2011 Anne Mari Hellerdal Kvalvik og Caroline Hambro, redaktører Rikskonsertene er nasjonal aktør på musikkfeltet i Den Kulturelle Skolesekken Rikskonsertene Illustrasjoner og layout: Bjørn Andreas Maurseth

3 INNHOLD Kort om skolekonsertene Hva er en skolekonsertturné? Hvem er oppdragsgiver og kontaktpersoner for turneen? Forberedelser før turnéstart Hvordan lages en skolekonsertproduksjon? Hvilken informasjon trenger oppdragsgiveren fra deg før turneen? Hva må du passe på før du signerer kontrakten? Hva slags kontrakt skal du ha? Lønnsmottaker Foretak Utøvere som ikke skatter til Norge Viktig å vite når du er på turné Hvilke dokumenter må du huske å ta med deg? Hva skjer når du kommer til skolen? Hvem har ansvar for PA, backline og instrumenter? Hva gjelder for reise og overnatting på turné? Hva må du gi beskjed til oppdragsgiver om? Etter turneen Når kommer honoraret? Hvem leverer TONO-skjema? Hvordan evalueres produksjonen? Ofte stilte spørsmål Hvem kan svare? 4 musikere om hvordan det er å være på skolekonsertturné

4

5 KORT OM SKOLEKONSERTENE Rikskonsertene har det helhetlige ansvaret for skolekonsertene sammen med alle landets fylkeskommuner. Skolekonsertene er forankret i Rikskonsertenes visjoner og verdier, og i målene for Den Kulturelle Skolesekken skolekonserter når ut til et publikum på 1,2 millioner skoleelever årlig. Rikskonsertene er finansiert gjennom Kulturdepartementets budsjett. Kommunene abonnerer på skolekonsertene. Hva er en skolekonsertturné? Alle skolekonserter er forskjellige, en del fellestrekk ser vi likevel mellom de fleste turneer: Alle skoler i kommuner som abonnerer på skolekonserter får to konsertbesøk eller tilsvarende hvert år. En turné varer normalt fra to til tre uker. Det er to eller tre konserter på en eller to forskjellige skoler hver dag. Hver konsert varer ca 40 minutter. Konsertene gjennomføres på dagtid i ukedagene, mellom kl 09:00 og 14:00. Konsertlokalene er vanligvis skolenes aula eller gymsal. Konsertene er tilpasset enten ungdomsskolen ( trinn), eller barneskolen (1.-7. trinn). Det er vanligvis ikke flere enn elever på barneskolekonserter, eller på ungdomsskolekonserter. Hvem er oppdragsgiver og kontaktpersoner for turneen? Både fylkeskommunene og Rikskonsertene produserer skolekonserter. Fylkeskommunene har ansvar for ca 60% av alle konsertene og Rikskonsertene ca 40% på landsbasis. Fylkeskommunene har ansvar for turnéleggingen av alle skolekonsertene, uavhengig av hvem som er oppdragsgiver. Når du drar på skolekonsertturné kan oppdragsgiveren din være enten Rikskonsertene eller en fylkeskommune. Hvem som er oppdragsgiver vil alltid fremgå av kontrakten. Som utøver vil du oppleve like vilkår for avtale- og arbeidsforhold, selv om enkelte variasjoner mellom Rikskonsertene og det enkelte fylke vil forekomme. Du vil normalt ha to kontaktpersoner når du skal på skolekonsertturné: En turnékoordinator eller turnélegger som har ansvar for den praktiske avviklingen av turneen (reise, kontrakt etc.), og en produsent som har det kunstneriske ansvaret. 5

6

7 FORBEREDELSER FØR TURNÉSTART Hvordan lages en skolekonsertproduksjon? Produksjonen utvikles gjennom et tett samarbeid mellom utøvere, produsent og andre bidrags-ytere (manusforfattere, komponister/ arrangører, instruktører o.a.) Normalt foregår prøveperioden en til to uker før turnéstart. Produsenten er ansvarlig for konsertens kunstneriske og formidlingsmessige kvalitet. Honorar for prøvetimene utbetales etter gjeldende satser i etterkant av turneen. Før turneen utarbeider produsenten og informasjonsavdelingen informasjonsmateriell som sendes til skolene; tekst, bilder, eventuelt noter, lydfiler og forslag til for- og etterarbeid. Hvilken informasjon trenger oppdragsgiveren fra deg før turneen? Kort, oppdatert tekst om deg/dere (biografi) Bilde (minimum 300 dpi/1 MB) Henvisning til egen nettside Personopplysninger Reiseopplysninger Hva må du passe på før du signerer kontrakten? Når kontrakten inngås er det en forutsetning at du ikke har andre oppdrag som vil hindre gjennomføringen av skolekonsertturneen. Dersom du må ha fri fra jobb eller studier for å gjennomføre turneen, må du ha søkt om og fått innvilget permisjon før kontrakten underskrives. Hva slags kontrakt skal du ha? Lønnsmottaker: Som musiker/danser og lønnsmottaker, er lønn, rettigheter og plikter regulert gjennom en avtale mellom Rikskonsertene og utøverorganisasjonene MFO og NoDa (se: Skattekort må leveres sammen med kontrakten, hvis ikke må oppdragsgiver trekke 50% skatt. Du vil automatisk motta forskudd for dekning av eventuelle turnéutgifter til turnestart hvis oppdragsgiver har mottatt kontrakten din 3 uker før turneen begynner. * Du er forsikret på turneen i henhold til Statens reiseregulativ (se: Forsikringen omfatter blant annet reise og skade, men merk at dette ikke er en instrumentforsikring. Forsikring av instrumenter og backline må du tegne selv. Du får utbetalt sykepenger fra første dag om du skulle bli syk i løpet av turnéperioden. For å få utbetalt kostgodtgjørelse og utlegg i forbindelse med turneen må signert reiseregning med originale kvitteringer sendes per post til oppdragsgiver (Rikskonsertene eller fylkeskommune) etter turnéslutt. Kostgodtgjørelsen beregnes i henhold til satser i Statens reiseregulativ og utregnes etter turneen i forhold til tidspunkt for avreise og hjemkomst som du fører på reiseregningen. * Fylkeskommunene og Rikskonsertene praktiserer de samme rutinene for honorering, men variasjoner vil forekomme. Dette gjelder blant annet praksis for utbetaling av forskudd, og tidspunkt for utbetaling av honorar/lønn etter turneen. 7

8 Foretak: Avtalen mellom Rikskonsertene og MFO/NoDa gjelder ikke for foretak. Konserter er ikke MVA-pliktig. Kostgodtgjørelse er forhåndsberegnet i kontrakten, og tilsvarer satsene i Statens reiseregulativ. Hvis kontrakten er returnert, og du ønsker forskudd, kan du be om å få utbetalt inntil 50 % av kontraktsummen. Forskuddet utbetales ikke automatisk, og du må gi beskjed til oppdragsgiver dersom du ønsker dette. Pengene utbetales tidligst fire uker før turnéstart. * Husk å oppgi organisasjonsnummer og fødselsdato. Du må selv bekoste alle forsikringer, inkludert sykeforsikringer. Du får ikke utbetalt sykepenger ved sykdom. Honorar og refusjon av utgifter utbetales samlet etter turnéslutt, etter mottatt faktura med kopi av kvitteringer. Faktura og kvitteringer kan sendes elektronisk eller på papir. Oppdragsgiver trenger også følgende bankinformasjon: kontonummer/iban (International Bank Account Number), BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), navn og adresse på bank. Honorar og utgiftsdekning utbetales samlet etter turnéslutt og etter mottatt regning med originale kvitteringer. Det trekkes 15 % artistskatt av honoraret jmf. artistskatteloven. Dersom du trenger attest for skatt betalt i Norge, må du ta kontakt med Skatteoppkrever Utland i Stavanger: Postadresse: Postboks 8103, NO-4068 STAVANGER, NORGE Telefon: Telefaks: E-post: Felles for alle engasjementsformer er at det ikke gjøres noen utbetalinger før signert kontrakt er returnert. Honorar/lønn utbetales per konsertdag, uavhengig av antall konserter. Utøvere som ikke skatter til Norge Avtalen mellom Rikskonsertene og MFO/NoDa gjelder ikke for utøvere som bor og skatter utenfor Norge. Regler for kostgodtgjørelse, forskudd, utgiftsdekning og forsikring er de samme som for foretak. Før kontraktinngåelse, trenger oppdragsgiver personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse, bosted og statsborgerskap. 8 * Fylkeskommunene og Rikskonsertene praktiserer de samme rutinene for honorering, men variasjoner vil forekomme. Dette gjelder blant annet praksis for utbetaling av forskudd, og tidspunkt for utbetaling av honorar/lønn etter turneen.

9

10

11 VIKTIG Å VITE NÅR DU ER PÅ TURNE Hvilke dokumenter må du huske å ta med deg? Turnéplan: Oversikt over tid, sted og kontaktperson for alle konserter. De fleste fylker bruker KSYS som informasjonskanal mot skolene. Der publiseres turnéplan og konsertinformasjon for skolekonsertene. Se Reiseplan og veibeskrivelse tilsendt fra turnélegger. Eventuelt GPS. Hva skjer når du kommer til skolen? Selv om skolene informeres om konsertene på forhånd, ønsker vi likevel at du ringer skolene noen dager før konserten. Mange skoler har sentralisert vaktmestertjeneste, og det er derfor viktig at tekniske detaljer er avklart med skolen i forkant. På skolene blir man vanligvis tatt imot av en kulturkontakt (lærer) som har hovedansvaret for tilrettelegging av konserten. Mange skoler har også egne elevarrangører eller kulturverter som tar seg av deler av gjennomføringen av arrangementet, for eksempel å være artistkontakt og/eller hjelpe til med å bære. Vil du vite mer om hvordan elevarrangører jobber på skolene, kan du lese mer på: Hvem har ansvar for PA, backline og instrumenter? Eventuelt PA/sanganlegg og utgifter i forbindelse med dette dekkes av oppdragsgiveren (Rikskonsertene eller en fylkeskommune). Oppdragsgiveren har forsikringsansvar for dette utstyret, men utøverne er ansvarlig for at det blir forsvarlig brukt under turneen. Rikskonsertene og mange fylkeskommuner har egne PA/sanganlegg tilpasset skolekonsertene som brukes på turneene. Du må stille med egne instrumenter og eventuell backline (forsterkere og lignende), og sørge for egen instrumentforsikring. 11

12

13 Hva gjelder for reise og overnatting på turné? Reise mellom hjemsted og turnéområde ved turnéstart og turnéslutt bestilles og betales av oppdragsgiveren (Rikskonsertene eller fylkeskommune). Rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for turneen benyttes. Taxi/flytog og flybuss må utøver legge ut for selv. Utgiftene refunderes. Hva må du gi beskjed til oppdragsgiver om? Sykdom Tyveri/skade på bil og/eller utstyr. Forsinkelser og andre uforutsette forhold som kan påvirke gjennomføring av konserter. Overnatting under turneen skjer på hotell, leilighet eller tilsvarende. Oppdragsgiveren bestiller og betaler for overnatting dersom du bor mer enn én time fra turnéområdet. Merk at utgifter til internett kun dekkes når det inngår i overnattingsprisen. Hvis du bor privat hos venner eller familie i turnéområdet, får du nattillegg. Du får ikke utbetalt nattillegg hvis du bor hjemme eller drar ut av turnéområdet. Oppdragsgiver bestiller og betaler for reise under turneen, vanligvis leiebil. Merk at leiebilen av forsikringsmessige årsaker ikke kan brukes til private oppdrag, men kun til avtalte reiser i forbindelse med turneen. Reisespesifikasjoner avtales mellom utøvere og den som er ansvarlig for turneen (turnékoordinator eller turnélegger). Men dersom du ønsker å gjøre endringer på avtalt reise etter at billettene er bestilt, må du gjøre eventuelle endringer og betale for disse selv. 13

14 ETTER TURNEEN Når kommer honoraret? Utbetaling av honorar for turné og prøver skjer normalt to til tre uker etter turnéslutt. Kostgodtgjørelse (diett) og refusjon av eventuelle utlegg skjer etter turnéslutt, vanligvis to til tre uker etter mottatt regning/faktura. Merk at rutiner for utbetaling av forskudd, utgiftsdekning og honorar kan variere mellom fylkeskommuner og Rikskonsertene som oppdragsgiver. Det gjøres ingen utbetalinger hvis ikke oppdragsgiveren har mottatt signert kontrakt fra deg. Programrådet evaluerer produksjonen på grunnlag av videoopptak og informasjonsmateriell innsendt av produsenten. Merk at det ikke er noen garanti for flere skolekonsertturneer, selv om produksjonen anbefales i programrådet. Hvem leverer TONO-skjema? Det er oppdragsgiverens ansvar å rapportere til TONO. Utbetaling fra TONO skjer vanligvis etterfølgende kalenderår etter gjennomført turné. Hvis du er rettighetshaver til noen av verkene som fremføres, er du ansvarlig for innmelding av disse til TONO. Hvordan evalueres produksjonen? Etter produksjonens første turné vurderes den for eventuell videre bruk av et programråd som består av produsenter, musikere og skolerepresentanter. 14

15

16 OFTE STILTE SPØRSMÅL Når vil jeg få lønn for turneen? Normalt to til tre uker etter den er ferdig. Hvor lang er turneen? Vanligvis varer en turné to til tre uker (10-15 konsertdager). Hvor mange konserter er det? To eller tre per dag. Får jeg betalt per konsert? Nei, du får betalt per dag uavhengig av antall konserter. Hvordan gjør jeg det med reise og overnatting? Oppdragsgiver (Rikskonsertene eller fylkeskommune) bestiller og betaler reise og overnatting. Hvilke frister må jeg forholde meg til? Personopplysninger og reiseopplysninger må leveres før kontrakt inngås. Retur av kontrakt må skje to uker at den er mottatt. Reiseregning/faktura må sendes til oppdragsgiver senest en måned etter turnéslutt. Må jeg ta med egne instrumenter? Ja, men oppdragsgiver står for utgifter til eventuell overvekt på fly + stiller med PA/sanganlegg. Hvordan gjør jeg det med forsikring? Du må sørge for forsikring av dine egne instrumenter. Andre forsikringer avhenger av om du er lønnsmottaker eller foretak/utenlandsk utøver. Oppdragsgiver har forsikringsansvar for leiebilen og eventuell PA/sanganlegg som ikke er ditt. 16

17 HVEM KAN SVARE?...om praktiske detaljer på konsertstedet: Skolen...om skolekonsertordningen generelt: Rikskonsertenes informasjonsavdeling, se også Når Rikskonsertene er oppdragsgiver:...om kontrakt, økonomi, reise og turné: Turnékoordinator...om konsertens innhold og prøver: Produsent...om nye programforslag: Se Når fylkeskommunen er oppdragsgiver:...om kontrakt, økonomi, konsertens innhold og prøver: Produsent...om reise- og turnéplan: Turnélegger/turnékonsulent...om nye programforslag: Produsent Merk at hvem som er kontaktperson for hva, kan variere fra fylkeskommune til fylkeskommune. Vi ønsker deg en god turné!

18

19 «Det er veldig, veldig gøy. Vi opplever et annerledes publikum, men også en annen type respons. Noen blir revet med av musikken vår, og av at det er konsert med akkurat oss. Andre blir mer engasjert og revet med av konsertkonseptet i seg selv. Dessuten er det en mye mer ærlig respons enn vanlig. Her er det ingen høflighetsfraser. Om de ikke liker det vi gjør, snur de seg og går.» Torkjell Røed, vokalist i Audrey Horne «Ungene hoppet, danset og klatret opp i ribbeveggene. Det var helt utrolig morsomt. Der vi møtte et beskjedent publikum, var det bare å snu seg, riste litt på rumpa og vinke, så var barna helt med. Det har vært en annerledes og fin opplevelse og veldig inspirerende.» Guttorm Andreassen/DJ99 på turné med perkusjonist Martin Horntvedt og saksofonist Håkon Kornstad. «Det er heilt annleis å spele so tidleg på dagen enn på ein svett klubb på kvelden! Ingen levande lys, raud vin eller scene. Det er absurd å stå opp kl 7 om morgonen og rigge seg til i ein vinterkald gymsal, men desto større gevinst når det faktisk blir skikkelig konsertstemning, for det blir det når elevane kjem inn. Det å stå framfor 200 elever som ser på deg og smiler, samtidig som dei ser i bakken når blikket møtes, er magisk.» «En må gi alt på hver eneste konsert! Barn er mer åpne, og kanskje mer kvalitetsbevisste enn voksne. Unger later aldri som om de liker noe, hvis de ikke gjør det.» Unni Løvlid, tradisjonssanger, folkemusiker. Heidi Marie Vestrheim, vokalist, låtskriver. 19

20 Vi ønsker deg en god turné!

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB!

VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB! VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Salten NTN Taekwon-Do Klubb er Nord-Norges største kampsportklubb med over 300 fornøyde medlemmer. Klubben har 2 egne treningslokaler i Rønvika (Kirkhaugen og

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Captain Credible. Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Captain Credible. Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Captain Credible Daniel Lacey-McDermott - Captain Credible Konsert for 8. - 10. årstrinn programmet Liveshowene til Captain Credible har blitt omtalt som noe av det mest spesielle og interessante

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Dommere 2014 enkle kjøreregler og rutiner (pr. 16.mars 2014)

Dommere 2014 enkle kjøreregler og rutiner (pr. 16.mars 2014) Dommere 2014 enkle kjøreregler og rutiner (pr. 16.mars 2014) Gjelder Forbundsdommere, NGF-Dommere, Dommere og TDer Under er det beskrevet hvilke kjøreregler og rutiner som gjelder for NGFs dommervirksomhet.

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn

LIK, LIK, ULIK. Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 LIK, LIK, ULIK Er det bra eller dårlig å skille seg ut? Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Har du opplevd at du er den eneste som ikke blir invitert i bursdag? Har du stått alene i skolegården?

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Elevarrangørhefte til elever i osloskolen Innhold Innledning 03 ELEVENES ERFARINGER 04 Sjekkliste 05 Skolebesøk fra a til å 06 Organisering 08 Markedsføring 09 Teknikk og

Detaljer

Fannaråken Blåsekvintett

Fannaråken Blåsekvintett Foto: Kyrre Lien Fannaråken Blåsekvintett En annerledes klassisk konsert! Konsert for 8. - 10. årstrinn : Fannaråken Blåsekvintett PROGRAMMET For to år siden var de fem blåserne på en tre ukers turné i

Detaljer