AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen!"

Transkript

1 AKAN-arbeid inkludering 38 år før IA-avtalen! AKAN jubileumskonferanse Ørn Terje Foss, fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB HR

2 Hovedbudskap: Hold deg i jobb! Ørn Terje Foss Lege, spesialist i arbeidsmedisin Har vært: Bedriftslege Helsesjef/kommunelege I Helsetilsynet Huslege PULS Konsernoverlege NSB 2003-

3 Hvordan kan vi få HMS-arbeidet til å gå på skinner? Tre parallelle angrepspunkter for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte problemer: Fjerne sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet Finnes det elementer som fremmer rusmiddelbruk på våre arbeidsplasser i dag? Prioritere forebyggende arbeid like høyt som reparasjoner Er det viktigere å ha et tilbud til alle som er i ferd med å få sparken og prøve å rydde opp enn å unngå at noen nye blir rusmisbrukere eller avhengige? Styrke helsefremmende arbeid Finnes det tiltak som kan iverksettes på arbeidsplassen som kan redusere risikoen for å bli misbruker eller avhengig?

4 Fornuftsmedisin Hvis du vil bevare god helse, så følger du disse enkle rådene etter KISS-prinsippet (Keep It Simple, Stupid) : Arbeidsplassen kan påvirke: Hold deg i jobb +++ Fysisk aktivitet ++ Mental aktivitet ++ Utvid og hold ved like dine sosiale nettverk +(+) Drikk vann, ikke brus ++ Moderat alkoholinntak ++(+) Spis frokost ++ Spis mer fisk og grønnsaker ++ Spis ikke mer enn du trenger + Unngå kjente kreftfremkallende og sykdomsfremkallende faktorer ++ Nyt livet ++ Arbeidsplassen som arena for folkehelsearbeid Burde være: +++

5 AKAN kompenserer for offentlige myndigheters manglende bruk av arbeidsplassen i folkehelsearbeidet Ord som ikke finnes i teksten til Samhandlingsreformen: BHT Bedriftshelsetjeneste Bedriftslege Arbeidsmedisin Arbeidstilsyn HMS LO ( fagforening nevnt s.3 og s.34) NHO Arbeidssted Arbeidsuførhet og arbeidsrettet rehabilitering så vidt nevnt Nedsatt funksjonsevne er nevnt flere steder, men ingen om funksjonsevne i jobb

6

7 Grupperettede tiltak: Personalpolitikk som er Klar og tydelig Rettferdig Godt kommunisert og lett tilgjengelig og er avhengig av at en har gode og godt fungerende ledere Nærværs- og trivselstiltak Spør heller hvorfor folk er på jobb enn hvorfor de er borte Tillit mellom leder og den enkelte medarbeider Åpen og god kommunikasjon i avdelingen Meningsfylte arbeidsoppgaver Kake Humor

8 AKAN-tiltak er en viktig del av IA-arbeidet med hjemmel i arbeidsmiljøloven! Aml 4-6: Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende.

9 AKAN-arbeid er IA-arbeid i praksis, men ensidig fokus på lavt sykefravær er det ikke! 1. Antagelse om at du blir syk av jobben Kom är på arbetet, jäklar, det er der ni er tryggast! 2. Antagelse om at alle sykdommer som oppstår, skyldes jobben 3. Antagelse om at alle helseproblemer kan løses på jobben 4. Antagelse om at høyt sykefravær skyldes dårlige ledere Det kan man ikke utelukke, men for å si det må vi vite hva som er arbeidsrelatert fravær 5. Antagelse om at jo flere eldre, kronisk syke og uførepensjonister og konfliktpersoner du har i jobb, jo lavere sykefravær får du

10 Erfaring fra praktisk AKAN-arbeid tilsier at lavt sykefravær ikke alltid er det samme som godt IA-arbeid! 1. Antagelse om at du blir syk av jobben 2. Antagelse om at alle sykdommer som oppstår, skyldes jobben Men noen rusmiddelproblemer gjør det Godt helsefremmende arbeid kan redusere det 3. Antagelse om at alle helseproblemer kan løses på jobben Men noe kan vi fange opp, og noe kan forebygges 4. Antagelse om at høyt sykefravær skyldes dårlige ledere Det kan man ikke utelukke, men for å si det må vi vite hva som er arbeidsrelatert fravær Ledere som ikke tør å tenke tanken at alkohol og rusmiddelbruk kan være en bakenforliggende årsak ved sykefraværsoppfølging 5. Antagelse om at jo flere rusmisbrukere, spillavhengige og konfliktpersoner du har i jobb, jo lavere sykefravær får du

11 Påvirker rusmiddelbruk sykefraværet? 1. Asbjørn Grimsmo og Ingeborg Rossow fant i sin undersøkelse fra 1997 at alkoholrelatert fravær utgjorde ca 50 prosent av endagsfraværet eller ca 20 prosent av korttidsfraværet (1-3 dager). I denne undersøkelsen var arbeidstakere mellom 16 og 67 år spurt. 2. Torild Hammer tok i 1999 for seg en yngre gruppe og spurte arbeidstakere mellom år. Hun fant da at alkoholrelatert fravær utgjorde prosent av endagsfraværet, eller prosent av kortidsfraværet (1-3 dager) 3. En svensk undersøkelse fra 2006 påviste at en årlig økning i alkoholforbruket på 1 liter ren alkohol førte til en økning i sykefraværet på 13 prosent blant menn og syv prosent blant kvinner. Ifølge norske forskere er det grunn til at sammenhengen er tilsvarende i Norge. 4. Drøyt 10 % drikker mer enn det helsen har godt av 4-5 % av arbeidstakerne drikker mer enn WHOs anbefalte grenseverdier (Nesvåg 2005) 6-7 % av arbeidstakerne har et bekymringsfullt alkoholkonsum (Nesvåg 2005)

12 Påvirker rusmiddelbruk sykefraværet? Ja! Direktør Kjetil Frøyland i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan) mener alkoholproblemer er for lite framme i sykelønnsdebatten. Vi har gode grunner for å tro at en høy andel av sykefraværet er relatert til alkohol, sier han. Alkoholforbruket har ikke vært særlig omtalt i sykefraværsdebatten, og burde vært trukket mer inn. Det er ennå tabubelagt, men samtidig en viktig del av det norske arbeidsmiljøet, minner Frøyland om. Mesteparten av forskningen påviser en bunnsolid sammenheng mellom alkoholforbruk og sykefravær, understreker rusforsker Sverre Nesvåg. Basert på norsk og utenlandsk litteratur anslår jeg at en tredjedel av korttidsfraværet skyldes alkoholforbruk, sier han. Vårt Land

13 Pell deg på jobben, det er der du fortest blir frisk! (det finnes unntak) - Ryggvondt - Reaksjon etter alvorlige hendelser på jobb - Omstillinger, nedbemanning og psykososiale forhold - Lettere psykiske plager (NAV-kurs: Sees i morgen ) - Rusmiddelbruk - Er riktig sykefravær 0 %?

14 Pell deg på jobben, det er der du fortest blir frisk! (det finnes unntak) - Ryggvondt - Reaksjon etter alvorlige hendelser på jobb - Omstillinger, nedbemanning og psykososiale forhold - Lettere psykiske plager (NAV-kurs: Sees i morgen ) - Rusmiddelbruk - Er riktig sykefravær 0 %?

15

16 Pell deg på jobben, det er der du fortest blir frisk! (det finnes unntak) - Ryggvondt - Reaksjon etter alvorlige hendelser på jobb - Omstillinger, nedbemanning og psykososiale forhold - Lettere psykiske plager (NAV-kurs: Sees i morgen ) - Rusmiddelbruk - Er riktig sykefravær 0 %?

17 Hva må til for å kunne takle uønskede hendelser når de først skjer? Leders ansvar: Sørge for god risikokartlegging og opplæring for å kunne møte vanskelige situasjoner, ulykker og andre avvik på en tryggest mulig måte. Øvelse, øvelse, øvelse Eks. NLFs retningslinjer på

18 Hva må til for å kunne takle uønskede hendelser når de først skjer? Krisepsykiatere som tilkalles utenfra ved hendelser gjør noen ganger vondt verre Bedriftsinterne ordninger med verneombud, kollegastøtteordninger og rådgivning/oppfølging fra BHT har effekt

19 Pell deg på jobben, det er der du fortest blir frisk! (det finnes unntak) - Ryggvondt - Reaksjon etter alvorlige hendelser på jobb - Omstillinger, nedbemanning og psykososiale forhold - Lettere psykiske plager (NAV-kurs: Sees i morgen ) - Rusmiddelbruk - Er riktig sykefravær 0 %?

20 Arbeid og helse - utfordringer i dagens arbeidsliv Psykiske sykdommer 20 % av alle sykefravær, nesten nordmenn sykmeldt for dette hver dag Til en hver tid har over nordmenn problemer med sin psykiske helse i form av angst, depresjon og andre psykiske lidelser. Angst og depresjoner er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår blant befolkningen i Norge. Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. Alkohol står for milliarder kr. i tap årlig for norsk arbeidsliv Narkotika og misbruk av legale medikament problem, men alkohol er fortsatt det største rusmiddelproblemet

21 Rus psykiatri arbeid Inkludering i praksis Arbeid og aktivitet kan være god medisin når man sliter psykisk, og kan i de fleste tilfeller med fordel kombineres med behandling. Erfaringene våre tyder så langt på at arbeid er svært god medisin. Det finnes ikke noe tilbud i helsevesenet som kan bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdi på samme vis som det å ha en jobb kan, sier professor i psykiatri ved Oslo universitetssykehus Aker, Erik Falkum. Psykiske helseproblemer er en vanlig årsak til langtidsfravær, men å være lenge borte fra jobben kan gjøre det vanskelig å komme tilbake. Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at arbeidstakeren kan bli raskere frisk.

22 Pell deg på jobben, det er der du fortest blir frisk! (det finnes unntak) - Ryggvondt - Reaksjon etter alvorlige hendelser på jobb - Omstillinger, nedbemanning og psykososiale forhold - Lettere psykiske plager (NAV-kurs: Sees i morgen ) - Rusmiddelbruk - Er riktig sykefravær 0 %?

23 Konfrontasjoner kan utløse gode refleksjoner rundt bedriftens rusmiddelpolitikk Er vilkårlig rusmiddeltesting forenlig med behovet for tillit og AKANs filosofi om at «Gevinsten ligger i åpenheten»? En prosedyre som ble laget i 2010 uten forankring i AKAN-metodikken eller involvering av fagmiljøet og de tillitsvalgte hadde med en formulering om at Brudd på loven medfører oppsigelse. Det utløste et vedtak i sentralt arbeidsmiljøutvalg: «Det gjøres en gjennomgang av rusmiddelpolitikken hvor også de tillitsvalgte og verneombudene blir involvert.

24 Anbefaling fra fagsjefen: For å opprettholde status som AKAN-virksomhet, bruk ordet kan i prosedyrer som omhandler reaksjon ved brudd på regler.

25 AKANs metodeperm en god støttespiller! Ansattes arbeidsrelaterte rusmiddelbruk virker inn på arbeidsmiljøet. Arbeidet med rusmiddelspørsmål i en virksomhet må derfor ses som en naturlig del av det systematiske arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet). Et helhetlig rusforebyggende arbeid innebærer også at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes. Samtidig ivaretas bedriftens behov. AKAN kompetansesenter anbefaler at det rusmiddelforebyggende arbeidet forankres i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledelsen og de ansatte i virksomheten. Intensjonen er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer, og å gi ansatte som får et problem en mulighet til hjelp før eventuell oppsigelse vurderes.

26 AKANs metodeperm en god støttespiller! Ansattes arbeidsrelaterte rusmiddelbruk virker inn på arbeidsmiljøet. Arbeidet med rusmiddelspørsmål i en virksomhet må derfor ses som en naturlig del av det systematiske arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet). Et helhetlig rusforebyggende arbeid innebærer også at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes. Samtidig ivaretas bedriftens behov. AKAN kompetansesenter anbefaler at det rusmiddelforebyggende arbeidet forankres i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledelsen og de ansatte i virksomheten. Intensjonen er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer, og å gi ansatte som får et problem en mulighet til hjelp før eventuell oppsigelse vurderes.

27 Takk for oppmerksomheten!

RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN. AKANs metode- og opplæringsperm 2011

RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN. AKANs metode- og opplæringsperm 2011 RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN AKANs metode- og opplæringsperm 2011 1 AKANs metode- og opplæringsperm foreligger nå i en sjuende utgave. Permen kan være et oppslagsverk for alle

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Hva vil det si å være en AKANbedrift?

Hva vil det si å være en AKANbedrift? Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Hva vil det si å være en AKANbedrift? Loen, 21.10.10 Hans Ole Berg seniorrådgiver 1 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune

AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune AKAN-håndbok for Vestfold fylkeskommune KVALITETSSYSTEM Område: HMS Kapittel: Dokument nr.: 04.01.02 04.01.02-1 Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Dokumentnavn: AKAN- håndbok Godkjent av /dato: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet Problematisk spillatferd Problematisk spillatferd i arbeidslivet i arbeidslivet Innledning 4 Pengespill i Norge 5 Pengespillproblemer 6 Arbeidslivet som arena for tidligintervensjon 7 Utfordring 1: Å synliggjøre

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer