Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2007"

Transkript

1 Fellesområder KOMMUNENS TOTALE DRIFT...1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...4 INVESTERINGSREGNSKAPET...8 LÅNEGJELD...9 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON MILJØRAPPORT TJENESTEOMRÅDE TEKNISK HOVEDAKTIVITETER NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP SPESIELLE PROSJEKTER/INVESTERINGER UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER TJENESTEOMRÅDE SKOLE OG BARNEHAGE HOVEDAKTIVITETER NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE AVVIK SPESIELLE PROSJEKTER UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER TJENESTEOMRÅDE OMSORG HOVEDAKTIVITETER NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE AVVIK SPESIELLE PROSJEKTER UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER TJENESTEOMRÅDE SERVICE OG KULTUR HOVEDAKTIVITETER NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA SPESIELLE PROSJEKTER UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER TJENESTEOMRÅDE KVALIFISERING HOVEDAKTIVITETER NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE AVVIK SPESIELLE PROSJEKTER UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER... 31

2 Fellesområder KOMMUNENS TOTALE DRIFT Årsberetningen for 2007 er ment å gi en innføring i kommunens økonomiske finansielle stilling ved utgangen av året. Regnskapet fremlegges i tillegg årsregnskapet for 2006 med noter. Årsberetningen inneholder både overordnet sektor samt tjenesteområdenes rapporter. Det er 2. året på rad at Birkenes kommune lager kortversjon av årsberetningen Regnskapsresultat På tross av varslet merforbruk 2. tertialrapport 2007 fikk vi likevel et positivt resultat på 3,3 mill, hvorav 5,6 mill. er brukt av tidligere års overskudd. (Disposisjonsfondet) Merinntekter finansavkastning og momskompensasjon sammen med høy budsjettdisiplin i tjenesteområdene bidro til det gode årsresultatet Regnskapsresultat ØKONOMIREGLEMENTET pkt vedr. avsetning til tjenesteområdene: Inntil 90 % av overskudd i forhold til budsjett på eget tjenesteområde kan avsettes til disposisjonsfond for senere bruk. Vilkårene er: 1. Med forbehold om at mål og resultat for tjenesteområde må være oppfylt % av overskuddet må disponeres til kommunenes generelle disposisjonsfond. Når et tjenesteområde ligger an til underskudd skal tidligere års disposisjonsfond benyttes for å forhindre at dette oppstår. Hele disposisjonsfondet skal om nødvendig benyttes. Det kreves ikke særskilt samtykke eller vedtak for bruk av fondet. Disponering av midlene skal i utgangspunktet ikke benyttes til å øke driftsnivået på tjenesteområdene, men brukes til å finansiere ekstraordinære tiltak. Rådmannen har bestemt at i 2007 skal det avsettes 50 % av mindreforbruk i tjenesteområdene til neste år, dette gjelder ikke de områdene som ved budsjetttreguleringer har fått tilført midler fra disposisjonsfondet. Områder som har hatt merforbruk skal ikke tas med neste år. Avsetningen blir som følger: Tilført fra fond-tertialrapp 1-07 Avsettes i 2007 Teknisk Skoler og barnehager Omsorg Service Kvalifisering Kommunale fellesområder 0 Kirken 0 Fellesområder

3 Fellesområder Nedenfor vises mer/mindreforbruk i tjenesteområdene ifht. regulert budsjett etter avsetninger. Teknisk 39 Skoler og barnehager 14 Omsorg 248 Service 108 Kvalifisering 373 Kommunale fellesområder -168 Kirken -36 Fellesområder Årsoverskudd Akumulert regnskapsresultat Akkumulert regnskapsresultat kommer fram som summen av ikke disponert nettodriftsresultat og uinndekket negativt driftsresultat i balanseregnskapet. Akkumulert nettoregnskapsresultat sier noe om kommunen ved utgangen av året har opparbeidet seg driftsinntekter som ikke er disponert, eller driftsutgifter som ikke er inndekket. Rest fritt disposisjonsfond fra 2006 er vel kr , med tillegg av årets resultat på kr mill. har Birkenes kommune kr mill. på disposisjonsfond. Det er ønskelig at dette kan være en reserve til å møte svingninger i finansmarkedet samt renteøkninger. 2

4 Fellesområder Driftsregnskap (1000 kroner) Regnskap Reg. budsjett Oppr.bud. Regnskap Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

5 Fellesområder DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Driftsinntekter: Driftsinntekter Driftsutgifter Samlede driftsinntekter i Inntektene har økt med vel 9% mens utgiftene har økt med bortimot 11% Dette er en økning på 18 mill. fra 2006 til 2007, mens driftsutgiftene har øket med 21 mill. i samme tidsrom. Birkenes kommune har et negativt brutto driftsresultat på vel 6 mill. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntenter er -2,8, mens det for 2006 var -0,9. Sammenlikningstall 2007 i kommunegruppe 01 var 2,0 og gjennomsnitt Aust Agder 0,6 Driftsinntekter Dr iftsut gifter Øvrige driftsinntekter Figuren til høyre viser at det er skatte- og rammetilskudd som utgjør de viktigste inntektskildene for kommunen. De eneste inntektene som kommunen selv direkte kan påvirke er leie- og gebyrinntektene. I forbindelse med statsbudsjettet blir det til stadighet oppfordret til at kommunen må skaffe seg sine egne inntekter gjennom å ta seg betalt for den servicen kommunen yter. Skatt på inntekt og formue 34 % Brukerbetalinger 4 % Andre salgs- og leieinntekter 6 % Overføringer med krav til motytelse 15 % Fra 2006 til 2007 har andelen av brukerbetalinger økt fra 3% til 4% noe som utgjør vel 1 mill. kr. I overføringer med krav til motytelse inngår sykelønnsrefusjoner og i andre statlige tilskudd føres blant annet psykatri - og barnehagetilskudd. Andre statlige overføringer 13 % Rammetilskudd 28 % Skatteøkning og rammetilskudd Tabellen nedenfor viser økning av skatter og rammetilskudd på samlet 1,8% Endr. i kr Endr. i % Skatt på formue og inntekt ,8 Eiendomsskatt ,7 Konsesjonskraftinntekter ,9 Alkoholavgifter ,1 Sum skatteinntekter ,0 Rammetilskudd ,9 Totalt skatte og rammetilskudd ,8

6 Fellesområder Sum skat teinntekter Rammetilskudd Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgifts-utjevning for demografiske forhold, overgangsordninger, ekstraordinært skjønnstilskudd, samt prosjektskjønn. Det er sammensetningen i befolkningen som vektes ved utgiftstildelingen. Rammetilskuddet økte i perioden fra 2006 til 2007 med 3,9 %. Fra 2005 til 2006 økte rammetilskuddet med 8,2% Sum skatteinntekter Rammetilskudd Momskompensasjon I 2004 ble det innført en ny generell momskompensasjon, som erstattet den gamle begrensede ordningen. Målsettingen med ordningen var å fjerne den konkurransevridningen som merverdiavgiften har medført. Total momskompensasjon utgjør kr. 7,1 mill for 2007, fordelt med kr. 3 mill fra investerinsregnskapet og kr. 4,1 fra driftsregnskapet. All momskompensasjon fra investeringsregnskapet føres inn i driftsregnskapet. Dvs. desto mer kommunen investerer for jo høyere blir driftsinntektene. Inntektene kan derfor variere kraftig over tid og kan være vanskelig å forutsi uten at man har en forpliktene fremdriftsplan for investeringsprosjektene. For 2006 var tilsvarende tall 2,1 fra investeringsregnskapet og 3,9 mill. fra driftsregnskapet. Ordningen med at moms av investering føres i driftsregnskapet skal falle bort fra 2009 og det foreslås en overgangsordning på 4 år. Følgende 2 alternativer er ute på høring: Alternativ 1: Kompensasjon for merverdiavgift som kan henføres til investeringer, inntektsføres i investeringsregnskapet f.o.m Kommunen kan f.o.m t.o.m årlig budsjettere med et underskudd (regnskapsmessig merforbruk) som tilsvarer den årlige merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer samme år. Dette underskuddet kreves ikke inndekket, og det åpnes for at dette kan bli stående i Driftsregnskapet Investeringsregnskapet R-2004 R-2005 R-2006 R-2007 balanseregnskapet som et regnskapsmessig merforbruk. Alternativ 2: I årene f.o.m t.o.m (i overgangsperioden) føres investeringsmomsen i driftsregnskapet, slik som i dag. Trinnvis økes overføringen av midler fra drifts- til investeringsregnskapet. I 2009 pålegges minimum 20 prosent av kompensasjonsinntektene fra investeringer overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, deretter minimum 40 prosent i 2010, minimum 60 prosent i 2011 og minimum 80 prosent i F.o.m inntektsføres merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet direkte i investeringsregnskapet 5

7 Fellesområder Driftsutgifter: Kommunens driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av: Lønn og sosiale utgifter (refusjoner sykepenger føres blant driftsinntektene) Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer 11 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8 % Avskrivninger 3 % Andre utgifter som tilskudd til blant annet lag og foreninger og avskrivninger Overføringer Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 11 % Lønnsutgifter 67 % Endringer i utgiftsarter: Lønn Kjøp av varer som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter i tj.produksjon Overføringer I 2007 økte avdelingenes driftsutgifter med nesten 11 % i forhold til Grafen viser at lønnsutgiftene står for den største økningen fra 133 mill. i 2006 til nesten 144 mill. i 2007, dette er en økning på 8,4 %. Lønnsrelaterte refusjoner, som refusjon sykepenger og lignende, føres som driftsinntekt. For 2007 utgjorde refusjoner kr. 7,1 mill. Dersom en trekker fra lønnsrelaterte refusjoner viser netto lønnskostnader en økning på 5,6 % fra året før. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 67 % av totale driftsutgifter i 2007, som er ca. tilsvarer fjoråret. Gjennomsnittlig årslønnsvekst i kommunenorge er beregnet til 4,8% (kilde KS) Finanstransaksjoner Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån og utgjør kr. 14 mill. i Herav inngår utbytte fra Agder Energi AS på kr. 7,5 mill. samt netto avkastningen av finansforvaltningen på kr. 3,6 mill., (se pkt. finansforvaltningen) og øvrige bankog kalkulatoriske renter. Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdrag på kommunens lånemasse og utgjør 14,3 mill. kr. i Kr. 6 mill. er rente på investeringsgjeld og ca. 1,6 mill er teknisk utg. føring vedr. DnB kapitalforvaltning, (jfr. ovenstående netto avkastning) og kr. 5,6 mill. er avdrag. Kontrollgrense avdrag Kommuneloven sier at lånene skal avdras jevnt og planmessig. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. (Kommuneloven 50 nr. 7) Birkenes kommune har i 2007 betalt ca. kr. 5,6 mill. i 6 avdrag. Vi har i 2007 refinansiert og samlet flere lån fra husbanken, kommunekreditt og kommunalbanken til henholdsvis ett lån fra hver låneinstitusjon. Dette letter føringen og gjør avstemmingsarbeidet mer oversiktlig. For budsjettet for 2008 er det årsregnskapet for

8 Fellesområder som skal danne grunnlag for minste tillatte avdrag for både budsjett og regnskap. Det er 2 måter å beregne vekting av avdrag på (regnarkmodellen og forenklet metode) og vi ligger midt mellom når det gjelder vår avdragsprofil. Finansforvaltning Birkenes kommune har siden 2002 hatt et samarbeid med Søgne og Songdalen kommuner om plassering i finansmidler etter salg av aksjer i Agder Energi AS. Birkenes kommune har gjort sine plasseringer i henhold til Finansreglementet slik: Mill. kr. Skagen fondene globale aksjer, verdi pr ,8 DnB Nor- Norske obligasjoner, verdi pr ,7 Bankinvest- Danmark, globale aksjer, verdi pr ,5 Totalt pr Avkastningen for 2007 er totalt på 3,6 mill eller 4,6%. Finansreglementet til Birkenes kommune sier, sitat: Historiske undersøkelser viser at over tid øker avkastningen når man øker risikoen på investeringen fra null til et høyere, men fortsatt lavt nivå. Kravet til avkastning må således avveies mot den risiko kommunen er villig til å ta. For kommunen skal kravet til lav risiko fortsatt være viktigere enn ønsket om høyere avkastning. Mill. kr. Avkastning ,3 Avkastning ,6 Avkastning ,7 Avkastning ,1 Avkastning ,6 Totalt avkastning 19,3 Uttak september Uttak desember Avkastningen er hvert år ført som finansinntekt og disponert i driftsregnskapet. 7

9 Fellesområder INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringer Birkenes kommune hadde et omfattende investeringsprogram i 2007 og flere prosjekter er over flere år Investeringer Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Regnskap Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringene utgjorde totalt kr. 23 mill. mot kr. 20 mill. året før. Investeringsregnskapet er gjort oppi tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning med at ikke budsjetterte salg av eiendommer på til sammen kr er brukt til inndekning av overforbruk prosjekter med kr Avsatt til ubundet investeringsfond blir kr Brutto investeringsutgifter er et uttrykk for investeringer i realkapital (kapitalgjenstander av fysisk art). Investeringsutgiftene kan relateres til både selvfinansierende utgifter (utgifter som følger av investering som kompenseres ved tilskuddsordninger) og ikke selvfinansierende investeringer som i nettoutgift belastes kommunekassen. Isolert sett kan en derfor se på utviklingen i investeringsaktiviteten som et uttrykk for kommunenes økonomiske stilling. Brutto investeringsutgifter bør normalt ikke overstige 15 prosent av driftsinntektene. For 2007 er prosenten 10,9 i Birkenes. 8

10 Fellesområder Tabellen nedenfor viser de største investeringsprosjekter som er ferdigstilt i (NB! Medgått tidligere er 2006 og 2005) (Uttømmende oversikt finnes i investeringsregnskapet for 2007) Prosjekt Medgått tidligere år Medgått i 2007-netto Sum medgått Budsjettramme Avvik budsjett og regnskap Bygging ny helsestasjon Digerhaug Utbedre taket på Birkeneshallen Ombygging legesenter, ergo-/fysioforprosjekt Sluttoppgjør Birkenes Sykehjem Tabellen viser de største prosjekter som går over flere år (NB! Medgått tidligere er 2006 og 2005) (Uttømmende oversikt finnes i investeringsregnskapet for 2007) Prosjekt Medgått tidligere år Medgått i 2007-netto Sum medgått Budsjettramme Videreføres Natveitåsen Engesland Barnehage Prosjekt barneskole Startlån PU-boliger Digerhaug Sikringstiltak Flakk grunnvannsbrønn LÅNEGJELD Utvikling i lånegjelden de siste 5 år: Sum investeringsgjeld (1000) Husbank til videre utlån (1000) Pensjon (1000) Pensjonsforpliktelser (1000) Sum total gjeld (1000) Investeringsgjeld pr. innbygger (kr) Sum total gjeld pr innbygger (kr) Som tabellen ovenfor viser er Birkenes kommenes gjeldsandel av investerings- og husbank til videre utlån fordelt med 29 % fast og 71 % flytende rente. Finansreglementet i Birkenes kommune pkt. 3.1 sier at vi kan ha fra 1/3 til 2/3 av kommunens gjeld til bundet rente. Lån hvor finansutgiftene finansieres av egne ordninger unntas fra det ovenstående. Ved bunden rente er vi forutsigbare på kostnaden. Lån med fast rente til Husbanken er bundet til 2009, mens lån til Nordea er bundet til Lånegjelden er gjennom renter og avdrag en av de faktorene som i sterkest grad påvirkerkommunenes økonomiske handlefrihet. Det må allikevel tas hensyn til at deler av gjelden kan være knyttet til hel- eller delvis selvfinansierende investeringer. Det anbefales at gjeldsgranden bør ligge på 0,6 for Birkenes utgjør den pr ,73. (total gjeld-pensj.forpl, gjeld VAR-form.lån dividert med brutto driftsinntekter).

11 Fellesområder DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN Nøkkeltall Skattedekningsgrad (skatteinntekter/driftsutgifter) Skatte- og rammetilskuddsgrad (skatter+rammetilskudd)/driftsutgifter) Sektorinntektenes dekningsgrad (driftsinntekter sekt./driftsutgifter) 33,3 % 37,0 % 34,3 % 33,7 % 60,6 % 66,2 % 63,7 % 61,6 % 35,5 % 32,2 % 33,9 % 33,1 % Netto driftsresultat/driftsinntekter 0,3 % 1,3 % 0,6 % 0,8 % Tabellen viser at skatt og rammeinntekter dekker mindre andel at de totale driftsutgiftene enn fjoråret. Sektorens egeninntekter er økt fra 32,2% til 35,5 % noe som gjenspeiler at brukerinntekter samt salgs- og leieinntekter samt tilskudd er økt i forhold til fjoråret. (Jfr. punkt. øvrige driftsinntekter.) Netto driftsresultat er en svært sentral indikator. Netto driftsresultat er beregnet ut fra bruttodriftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultatet av eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak. I tillegg er det korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat bør minimum være på om lag 3 prosent av driftsinntektene. De siste årene har netto driftsresultat i kommunesektoren blitt betydelig svekket. I tillegg til skatteinngangen for 2007 er også store kapitalinntekter av forvaltningsfondet (3,6 mill.)og utbytte fra Agder Energi AS (7,5 mill.), totalt kr. 11,1 mill. (netto) av stor betydning for Birkenes kommune. Av totale driftsutgifter utgjør de 5,1 %. Birkenes kommune har gjort seg svært avhengig av finansinntekter og utbytte, og er også svært sårbar overfor svingninger i finansmarkedet. Kommunens lånegjeld må sees i sammenheng med midlene vi har stående i finansmarkedet. Hittil har en god avkastning i kapitalmarkedet betalt store deler av våre renter og avdrag. Birkenes kommune har valgt å la midlene stå i finansmarkedet med bakgrunn i at vi over tid påregner en meravkastning på kapitalen i finansmarkedet i forhold til innlånsrenten vi oppnår i lånemarkedet. Årsoverskuddet etter avsetninger på kr ,33 foreslås avsatt til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er kr kr. og utgjør 0,3% av driftsinntektene. Ved en økning til 3% skulle Birkenes kommune hatt netto driftsresultat på kr. 6,3 mill. kr., altså ca. kr. 5,7 mill. høyere enn i dag. Utvikling for 2008 Innbyggeren har økt fra 2007 til 2008 med 92 personer i Birkenes, og pr hadde vi innbyggere. Dette utgjorde ca mer enn budsjettert i rammetilskudd for Utbytte for Agder Energi AS vil etter endelige regnskapstall for Agder Energi AS bli ca mindre enn budsjettert. Årets første måneder har ikke finansavkastningen oppnådd periodisert budsjett. Rådmannens stab kommunale fellesområder Antall årsverk: (3,4) 2,6 Antall ansatte: 3 Ved økning av lånegjelden i forbindelse med nytt skoleprosjekt (BiVak) vil gjeld pr. innbygger øke til ca i I 2007 var den ifølge Kostra mens gj. sn. komm. kr. 1 var og gj. sn. Aust Agder var Kontrollgrense avdrag vil bli etterregnet og avdragene tilpasset minste tillatte avdrag. Inklusive rådmannen, dekker kommunale fellesområder personal og økonomirådgivning. Miljø- og planarbeidet ble på slutten av året flyttet til tjenesteområdet teknisk. Rådmannens stab fungerer som en støtte funksjon til tjenesteområdene. 10

12 Fellesområder MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON Opplæring Som felles opplæring har det blant annet vært gjennomført følgende: Seniorkurs for ansatte over 60 år Kurs for ledere om seniorpolitikk En leder har gjennomført det regionale e-baserte kurset i ledelse Sykefravær Fravær (%) 8 7,9 7,8 7,9 Det jobbes aktivt med sykefraværet med oppfølging av og tilrettelegging for de som er blitt syke. Lederne forebygger også fravær ved å tilrettelegge for medarbeidere før de blir syke. Kommunen er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Likestilling Det er mange måter å fremstille likestilling på. Ser vi på lønn for full stilling er det ubetydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med lavere årslønninger. For medarbeidere på høyskolenivå er yrkesgrupper med overvekt av mannlige medarbeidere høyere lønnet enn yrkesgrupper med overvekt av kvinnelige medarbeidere. I rådmannens stab og ledergruppe er 5 av 8 kvinner. På avdelingsledernivå er 12 av 17 kvinner. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt HMS-planen for 2007 og siden blitt orientert om gjennomføringen. Vernerunder er gjennomført og verneombudene har vært samlet for opplæring og informasjon. Lederne har ansvaret for det daglige HMS-arbeidet. Tillitsvalgte I Birkenes kommune er det tillitsvalgte for 10 ulike arbeidstakerorganisasjoner. Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet er delvis frikjøpte. Arbeidsgiver har både informasjonsplikt og drøftingsplikt overfor de tillitsvalgte. Tillitsvalgte møter på månedlige fellessamlinger med avdelingsledere, rådmannens tjenestesjefer og stab. Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, medarbeiderne og deres organisasjoner er en forutsetning for å kunne gi tjenester av høy kvalitet og ha gode arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Seniorpolitikk Seniorpolitiske retningslinjer ble vedtatt i Budsjettmidlene setter klare grenser for gjennomføringen. I 2007 har alle over 62 år fått to fridager. Det er holdt seniorkurs for medarbeidere og kurs om seniorpolitikk for ledere. 11

13 Fellesområder MILJØRAPPORT Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2006, og hovedvisjonen Trygghet og trivsel for alle innbyggere bygger blant annet på at utviklingen er bærekraftig. Alle enheter har et selvstendig miljøansvar. Planarbeid Miljøhensyn er innarbeidet i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Dette får igjen effekt på reguleringsplaner. Birkenes kommune deltar i perioden i Arealprosjektet for Kristiansandsregionen. Bærekraftig utvikling knyttet til arealbruk og transport er grunneleggende mål. I 2007 startet kommunen arbeid med klimaplan sammen med de andre Knutepunkt Sørlandet-kommunene. Friluftsliv Det investeres årlig i nye tiltak knyttet til friluftsliv. Antall km merka løyper har økt kraftig de siste årene. Områdene ved Tovdalselva har spesiell fokus i perioden Det interkommunale samarbeidsprosjektet Himmelsyna Friluftsområde startet i 2006 og pågår fortsatt. I 2006 ble kommunen tilbudt og overtok en mindre friluftseiendom, Fjellbrekka (ca. 300 da), på Dalansheia øst for Ogge. Antall km merka sommerløyper 85 Antall km maskinpreparerte vinterløyper 15 Miljøprosjekter Kalkingsprosjektet i Tovdalselva ble videreført i 2007 uten særlige avvik. Laksefangstene har økt fram til og med 2006, men sank noe i 2007, se tabell til høyre. I øvrige vann og bekker ble det i regi av lokale fiskelag lagt ut skjellsand for kr , tilsvarende ca. 550 tonn. År Antall kg laks fanget Fangster i Tovdalselva de 4 siste sesongene Innkjøpsordning Birkenes har felles innkjøpsordning med Knutepunkt Sørlandet. Tilbydere bes om å legge ved omtale av egen miljøstrategi jfr. et eget punkt i tilbudsbestemmelsene. Teknisk Innbyggere, hytteeiere og virksomheter kildesorterer og leverer avfall til det interkommunale renovasjonsselskapet LiBir. Kommunehuset og sykehjemmet varmes opp med vannbåren varme basert på prosessvann fra Owens Corning Fiberglass. Også Valstrand skole har vannbåren varme, basert på biobrensel (lokalprodusert flis). I 2007 ble et eget prosjekt Vannbåren varme satt i gang med tanke på oppvarming av bygg i tilknytning til Natveitåsen boligområde, Jordbruna næringsområde og skoleområdet ved Valtjønn. På badestranda ved innsjøen Berse på Birkeland tas jevnlig badevannsprøver gjennom sesongen. Antall husholdninger med organisert hjemmekompostering: Fornybar energiproduksjon i kommunen (GWh) Oppdaterte tall ikke funnet Kommunen har myndighet på områder innen miljølovgivning og har hatt flere enkeltsaker i Utfordringer Kommunen bør holde fokus på egen og andres energibruk. Innsatsnivå og aktiviteter knyttet til friluftsliv, naturverdier, tilsyn, medvirkning og oppfølging av henvendelser fra innbyggere må videreføres. Konsesjonsvilkårene for regulering av Uldalsgreina i Tovdalsvassdraget skal revideres. Prosessen vil kreve innsats i tida som kommer. Årsberetning for Birkenes kommune

14 Tjenesteområde: Teknisk Antall årsverk: 30 Antall ansatte: 43 Sykefravær: 5,8 % TJENESTEOMRÅDE TEKNISK HOVEDAKTIVITETER Bygg / Eiendom Geodata og oppmåling Brann og feier Næring Vei, vann og avløp Startlån Plan 2007 var det andre hele driftsåret til tjenesteområde teknisk med nåværende organisering. NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP 2007 Regnskap 2007 Budsjett inkl. endr Avvik Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA Emne Birkenes Kommunegruppe Aust-Agder Kommunale veier, km pr innbyggere 20,9 12,9 9,6 Kommunale veier, brutto driftsutg Kr/km Årsgebyr vannforsyning, kr, 200 m Årsgebyr avløp, kr, 200 m Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, kr pr innbygger

15 Tjenesteområde: Teknisk MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE 2007 Bygg og eiendom Avdelingen har forvaltning og drift av kommunehus, sykehjem, skoler, Tollnes og ca 70 utleieenheter herunder aldersboliger, serviceleiligheter, bofellesskap mfl. Det er ferdigstilt nytt Birkenes Legesenter og nye lokaler til Psykiatrien. Det tilrettelagt nye lokaler for NAV Birkenes og kommunens Servicekontor er modernisert. Kirkekontoret fikk nye lokaler i Birkeland sentrum. Nytt yttertak på Birkeneshallen og deler av yttertaket på Herefoss Aldersbolig er utført. Som kjent ble nytt bygg for Birkeland Skole stanset i Kommunen har solgt Rennemoen 3 og et større areal til Bendiks Eiendom i Tollenes Industriområde. Vi har blant annet kjøpt en leilighet i Lilleborg Sameie og to leiligheter i Birkeland Moner. Det utføres vaktmestertilsyn av utleieboligene to ganger i året og det utføres generelt vedlikehold av kommunens bygninger innenfor stramme økonomiske rammer. Brann og feier Nøkkeltall / År Brannutrykninger Feide piper Tilsyn boliger Brannsyn A objekt Brannsyn B objekt Brannsyn C objekt Vei, vann og avløp Herefoss renseanlegg God drift og gode renseresultat med bl a 95% fjerning av fosfor Birkeland renseanlegg God drift og gode renseresultat med bl a 99% fjerning av fosfor Herefoss vannverk m 3 vann (2006: ) Birkeland vannverk m 3 vann (2005: ) Plan Nøkkeltall Saker etter plan- og bygningsloven hvorav i planutv hvorav delegasjonssaker -hvorav meldingssaker

16 Tjenesteområde: Teknisk Geodata og oppmåling Nøkkeltall: Utførte oppmålingsarbeider Viktige arbeidsoppgaver 2007: Tilrettelegging av kartdata og registreringsdata for presentasjon på internett (Knutepunkt Sørlandet) Nye ortofoto (flybilder) for hele kommunen Digitalt ledningskartverk Adressering Ny matrikkellov og ny matrikkel Overgang til nytt koordinatsystem (EUREF 89) Næring Næring, generelt: Kontakt med næringslivet og oppfølging av saker hvor kommunen og bedriftene har felles interesser og behov for samarbeid. Kommuneplanen har bl.a. som mål å sikre framtidsrettede arbeidsplasser og legge til rette for utvikling av turistbaserte næringer. Det er en utfordring å sikre gode vilkår for spesialforretninger i Birkeland sentrum og å sikre dagligvaretilbudene i kommunens utkantområder. I kommunesenteret fikk vi i 2007 en nyetablert restaurant Sakura og Forbrukersamvirket Sør åpnet en ny Coop Prix dagligvarebutikk. Transportnæringen er også en betydelig næring i vår kommune. Landbruk / Vilt: Det ble avvirket m3 og plantet planter i I 2007 ble det felt 128 elg, 25 hjort og 212 rådyr i kommunen. I 2007 var det 72 jordbruksbedrifter i kommunen mot 73 året før. Jordbruksarealet er omtrent uendret fra året før; ca daa. Bedriftene har god sysselsetting og industrikommunen Birkenes sysselsetter ca. 420 personer direkte i disse bedriftene. AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP Overforbruk på personalkostnader skyldes ikke økt personell, men at personalkostnadene har vært vanskelig å budsjettere. Det har vært overforbruk på enkeltområder og merinntekter på andre. Tjenesteområdet har noe midler utestående på næringsarbeid. 15

17 Tjenesteområde: Teknisk SPESIELLE PROSJEKTER/INVESTERINGER 2007 Investeringer 2007: Nytt renseanlegg og avløp ved Engesland skule og barnehage Gang-/Sykkelvei Tollnes Nye lokaler til NAV Birkenes, psykiatrien og Kirkekontor Nytt Birkenes Legesenter Modernisering av Servicetorvet Status Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført 1. etappe G/S-vei Flakksvann samt VA + pumpestasjon Fullført Utbedre taket Birkeneshallen Aldersboliger Herefoss Natveitåsen boligområde Næringsareal Jordbruna P-plass Vegusdal Kyrkje Fullført Fullført Bebyggelsesplan vedtatt Reguleringsplan vedtatt Reguleringsplan vedtatt Kommunal egenandel vei, Smalsundlia - Kleivstykket Veien ikke ferdigstilt i 2007 Standardheving Lundenveien Påbegynt, ferdig 2007 Vegnavnskilting Sikring av grunnvannsbrønn Flakk Under arbeid Under arbeid Noen prosjekter som Tjenesteområde teknisk har medvirket i i 2007: Det gode måltid, andre bygdeutviklingsprosjekter ATP transport (Knutepunkt Sørlandet) Brannsamarbeid (Knutepunkt Sørlandet) Matrikkel og geodata (Knutepunkt Sørlandet) UTFORDRINGER I 2008 OG FOKUSOMRÅDER FRAMOVER Tjenesteområde teknisk skal opprettholde høyt servicenivå og utføre arbeidsoppgavene effektivt, samtidig som arbeidsmiljøet skal være i fokus. Målsettinger og utfordringer Konsekvenser for ressursbruk (økonomiplan) Personalressurser er nå på et minimum, det gjør adm. svært sårbar i forhold til sykefravær og fremdrift. Stort omfang av prosjekter og investeringer. Må avveies mot driftsdelen. Prosjekt Birkenes i Bærekraftig Balanse nå mål for driftsreduksjoner uten for store belastninger for innbyggere og ansatte. Natveitåsen boligområde (inkl. prosjektledelse, investeringer i vei, vann og avløp) Jordbruna næringsområde Vedlikehold / Eiendom: Øke innsatsen på drift av kommunale bygg for å bedre tilstanden. Rullering av kommuneplanen Utbygging av vann og avløp Strandvoll Birkenes kirke. Økt omfang av kommunal eiendom og anlegg. Digerhaug salg av privat del av regulert boligområde Det er behov for økte personalressurser. Behov for økt arbeidskraft, evt. ved kjøp av konsulentbistand Reduserte driftsutgifter. Medfører store investeringer i basisstrukturer Usikkerhet om det framtidige boligmarkedet kan medføre risiko for denne investeringen. En evt. samarbeidsavtale som medfører at kommunen går tungt inn kan gi kostnader ved utbygging og tilhørende risiko pga. usikkerhet om markedet for næringsarealer. Driftsbudsjettet bør økes blir året for hovedinnsats og kostnader Kan medføre store investeringer. Medfører økte driftskostnader framover. Salg vil gi inntekter. Skal dekke inn noen av utgiftene til erverv av eiendom for PU-boliger. 16

18 Tjenesteområde: Skole og barnehage Antall årsverk: 96.5 Antall ansatte: 133 Sykefravær: 4.4 % TJENESTEOMRÅDE SKOLE OG BARNEHAGE HOVEDAKTIVITETER Ivareta kommunens ansvar etter lov om barnehager Ivareta kommunens ansvar for grunnskoleopplæring for elever 6-16 år etter opplæringsloven Ivareta kommunens ansvar for kulturskolen etter opplæringslovens 13-6 NØKKELTALL FRA BUDSJETT OG REGNSKAP 2007 Regnskap 2007 Budsjett inkl. endr Avvik Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter NETTO TALL TIL SAMMENLIKNING UTVALG FRA KOSTRA Antall barn m/barnehageplass 1-5 år ,4 Kommunen ligger under kommunegruppen og fylket når det gjelder barnehageplasser. Etterspørselen har vært stigende, og kommunen har lagt til rette for flere barnehageplasser, endringen fra er ca. 15% , Birkenes Kommunegruppe 1 Aust-Agder Netto driftsutg. Til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Kommunens utgifter til grunnskoleopplæring er noe lavere enn kommunegruppen og høyere enn fylket. Det er store avstander og et desentralisert skolemønster i kommunen Birkenes Kommunegruppe 1 Aust-Agder 17

19 Tjenesteområde: Skole og barnehage MÅLSETNINGER OG MÅLOPPNÅELSE Barnehager Målet har vært å ivareta kommunes ansvar som barnehagemyndighet, herunder gi veiledning og påse at barnehagene drives etter gjeldende regelverk, samordne opptak og forvalte tilskudd. Det har ikke vært barn på venteliste i Over 230 barn har plass i barnehage i Birkenes. Det er en økning på 40 barn fra forrige år. 65 % av barna går i privat barnehage. Hampehaugen private barnehage har fått nye lokaler i Det er etablert en kommunal barnehage for de minste barna på Tveide. Det planlegges et tilbygg til Engesland barnehage. Samarbeidsprosjekt med kulturskolen om musikk i barnehagen er videreført. Et elektronisk tilsynssystem er tatt i bruk. Kompetansetiltak er gjennomført. Åpningstiden i barnehagene er kl til med unntak av Kvennehaugen familiebarnehage som er åpen kl til Maksimalpris har vært kr pr. mnd. 2. Skolefritidsordning (SFO) Målet har vært å ha et tilbud om omsorg og tilsyn for elever på trinn før og etter skoletid og på skolefrie dager, som legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, tilpasset alder, funksjonsnivå og interesser. Til sammen 92 elever har benyttet seg av tilbudet, herav 69 på Birkeland, 14 på Herefoss og 9 på Engesland. Det er en økning på 34. Alle som har søkt har fått plass. Åpningstidens ytre rammer har vært kl til med lokale variasjoner ut fra behov. På Herefoss og Engesland har SFO samarbeidet med barnehagen før skoletid. Høyeste betalingssats har vært kr (over 26 t/ u). 3. Grunnskole Målet har vært å ivareta kommunens ansvar for grunnskoleopplæring for aldersgruppen 6-16 år, herunder rett til spesialpedagogisk hjelp og rett til skyss, samt følge opp resultater av nasjonale prøver og undersøkelser. Det var 671 elever i grunnskolen i 2007, en nedgang på 2 elever. 247 skysselever, en nedgang på 14 fra forrige år. Det har i 2007 også vært arbeidet med innføring av skolereformen kunnskapsløftet. Fokus har vært på kompetanseheving, nye fagplaner/ lærebøker og mer tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter. Skolepolitisk handlingsplan ( ) har bidratt til konkretisering av mål og tiltak. Lokale planer som Plan for kompetanseutvikling og IKT-plan for skolene er revidert. Det er laget en ny plan for skolevurdering. Det arbeides med en spesialpedagogisk plan som oppfølging av tilsyn på dette området. Tilsynet avdekket at formuleringer i enkeltvedtak om spesialundervisning kan bli klarere. Alle skolene har arbeidet med kvalitetsutvikling. Det har vært arbeidet med fellesprosjekter som den kulturelle skolesekken og prosjekt helhet skole og kultur. Birkeland skole har hatt prosjekter som Lærende nettverk (IKT), Skal skal ikke (flerfaglig samarbeid om verdier) og Fra ord til handling (leseprosjekt). Valstrand skole har hatt Det er mitt valg (grensesetting), Lærelyst (motivasjon) og Fargekoder (tilpasset opplæring). Engesland skule har arbeidet aktivt med forskningsprosjektet Nysgjerrigper og elevbedriften Multifix. Herefoss skole har hatt ekstern vurdering av tilpasset opplæring med godt resultat. Skolen satser fortsatt på uteskole hver torsdag og lesesiesta fire dager i uken. Nasjonale prøver i 2007 viste at elevene på 5. trinn var nest best i fylket. Det er høy trivsel blant elevene i Birkenes. Elevundersøkelsen viste 4.3 på 7. trinn og 3.8 på 10. trinn. Avgangsprøven i norsk viste karaktergjennomsnitt på 3.7 i hovedmål og 3.9 i sidemål. I matematikk var gjennomsnittet 3.3 og i engelsk 3.6. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng var 44.0 mot 43.0 for kommunegruppen og 41.9 for fylket. Det har vært arbeidet med nye planer for utbygging/ rehabilitering av Birkeland og Valstrand skoler og ombygging av Valstrand gymsal til kulturarena. Ballbanen på Birkeland skole er renovert. Idrettshallen har fått nytt tak. Renseanlegg er utbedret på Engesland. Deler av tak på Herefoss skole er reparert. 4. Kulturskolen Målet har vært å gi et mest mulig allsidig kunst og kulturtilbud til barn og unge i Birkenes og Lillesand. Det var 255 elever i kulturskolen, herav 100 i Birkenes. Av disse hadde 88 musikkundervisning, 6 dans og resten andre kunstarter. 85 stod på venteliste, herav 23 i Birkenes. Høyeste betalingssats var kr pr. år. Kulturskolen har deltatt i mange konserter og forestillinger, bl.a. folkemusikkprosjektet Krusedull. Videre musikk-lek i samarbeid med barnehagene og helhet skole og kultur i samarbeid med skolene. Kulturskolen deltok også på Birkebillas 10-årsjubileum. 18

20 Tjenesteområde: Skole og barnehage AVVIK Budsjett/regnskap Regnskapet for hele tjenesteområdet viser et lite overskudd på kr for Regnskapet for Birkeland oppvekstsenter viser samlet sett et underskudd på kr Oppvekstsenteret er blitt belastet for underskuddet ved Tveide museumsbarnehage, som manglet opprinnelig budsjett. Regnskapet for Valstrand oppvekstsenter viser et underskudd på kr Det skyldes særlig svikt i refusjoner. Regnskapet for Engesland oppvekstsenter viser et overskudd på kr Vikarutgiftene er holdt nede. Regnskapet for Herefoss oppvekstsenter viser et underskudd på kr Grunnskole- og barnehagefaglige tiltak viser et overskudd på kr Regnskapet for kulturskolen viser et overskudd på kr Bygninger Birkeland: trangt for elever og ansatte, bruk av brakke, mangler garderober og grupperom, uteområdet er lite attraktivt. Undervisningsbygg for trinn planlegges. Valstrand: trenger nye undervisningsarealer og generell oppussing. Under planlegging. Herefoss: reparasjon av tak må sluttføres og det samme gjelder maling av bygg, barn i barnehage trenger soveplass. Kulturskolen: trenger arbeidsrom for lærerne og lagerrom for instrumenter. Engesland: trenger re-asfaltering og beplantning av uteområdet på skolen. SPESIELLE PROSJEKTER Barnehagene Tilbygg til Engesland barnehage er under realisering. Uthuset vil bli revet og et nytt bygg med forbindelse til eksisterende barnehagebygg vil bli oppført på tomten. Utvidelsen vil gi forsvarlig plass til de barn som i dag er i barnehagen, dekke framtidige behov i bygda, inkludert ledig barnehageplass for tilflyttere. Det har vært arbeidet med et felles bygg for museum og barnehage på Tveide. Barnehagen i forpakterboligen er midlertidig og må erstattes av et nytt bygg i løpet av Det er ønskelig med et barnehagebygg som også kan huse deler av Eikenøtta da forholdene på Gamle Valstrand ikke er optimale. Dersom det ikke blir mulig å få til et felles bygg museum/ barnehage på Tveide, må kommunen vurdere alternativ plassering av barnehagen, for eksempel i Natveitåsen. Skolene Prosjekteringen av nytt skolebygg for mellomtrinnet ved Birkeland skole ble stanset i 2007 på grunn av galopperende kostnader og uenighet om planløsningen. BiVaK er navnet på et fellesprosjektet for renovering/ utbygging av skolene på Birkeland. Det står for Birkeland, Valstrand og Kulturarena. Prosjektet er koordinert av et prosjektlederteam, og har en økonomisk ramme på 52 mill. kr. Det er egen prosjektleder og prosjektgruppe for hvert prosjekt. Tjenesteutvalget er styringsgruppe for prosjektene. 19

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2008

Fellesområder Årsberetning for Birkenes kommune 2008 Fellesområder KOMMUNENS TOTALE DRIFT...1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...4 INVESTERINGSREGNSKAPET...9 LÅNEGJELD... 12 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 12 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 13 MILJØRAPPORT...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer