Klær og utstyr legges opp på garderobehyller Uorden og støv i lekekasser Grovgarderober HH og GR tua Uorden mye skotøy på gulvet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klær og utstyr legges opp på garderobehyller Uorden og støv i lekekasser Grovgarderober HH og GR tua Uorden mye skotøy på gulvet"

Transkript

1 Kartlegging av arbeidsmiljø - Vernerunde ( IK- runde ) Sted: Neverdal barnehage Tidspunkt: Tilstede: verneombud Rita G Hansen, leder Reidun Whittall Område Orden og renhold Er det god orden på avdelingene? Er ting plassert slik at renhold forhindres? Er gulv, tak vegger, vinduer, lysarmaturer, dører,ovner rengjort i samsvar med renholdsplanen? Er søppeltømming tilfredsstillende? Gjennomføres kildesortering etter plan? Når ble det sist gjennomført hovedrengjøring? Finnes det datablad på rengjøringsmidler? Er alle rømningsveier frie? Er kjøleskap, fryser rengjort etter plan? Er det ryddig og oversiktlig på lagerrom? Er det orden rundt maskiner, data, kjøkkenmaskiner, vaskemaskin, tørketrommel, kopimaskin. Er det ryddig og rent på personalavdeling, kontor, toalett, personalrom og garderobe? Status AVVIK- beskriv avvik Tiltak Ansvarlig Frist for iverksetting av tiltak OK, men kan bli bedre,men kan bli bedre følger vaskeplan 2013 ja Klær og utstyr legges opp på garderobehyller Uorden og støv i lekekasser Grovgarderober HH og GR tua Uorden mye skotøy på gulvet Plan for ukentlig rydding av hyller og reoler Skotøy settes opp på knagger Kan bli bedre Kjellerlageret er for rotete Rydde/ kaste ubrukbare ting. Legg i kasser Alle ansatte. Ped.leder delegerer Alle ansatte Styrer / vaktmester Gjennomgående Gjennomgående Vår 2014 Opprettet dato

2 Tilfredsstiller barnehagens kjøkken hygienekrav? Tilfredsstiller barnehagens toaletter hygienekrav?, men kan bli bedre Kan bli bedre Oftere vask av kjøkkenskap, dørhåndtak, søppelskap Gamle toalett i 2 etasje. Dårlige gulvbelegg Dårlig ventilasjon Bedre renholdsplan Skifte toalett Gammel bygg, begrenser utbedringer Styrer i samråd med renholder og øvrige ansatte Vaskerutiner etter beste evne Straks Renholder Område belysning status Avvik Beskriv avvik Tiltak Ansvarlig Frist for iverksetting av tiltak Eiendom Gir lysarmaturene normal belysning med jevn og samme farge? Forekommer nedsmussing og /eller slitte lysrør/ armaturer Er det blinkende lysrør eller pærer som ikke virker? Er lysstyrken tilfredsstillende? Er det foretatt målinger av belysningsstyrken, evt resultat? Forekommer uheldige reflekser eller blending f.eks i datamaskin, vindu etc? Er det gjort tiltak for å avskjerme sjenerende dagslys? Mener arbeidstakerne at belysningsstyrken er tilstrekkelig? skiftes straks ved avvik En del gamle lysarmaturer Vært tilsyn fra Elektro Hatt branntilløp i gamle lysarmaturer Gamle armaturer skal skiftes ut Gamle blendingsgardiner Mangler lystette gardinger på av gr.tua der barn sover Blir arbeidstakerne synstestet? Ikke utført Synstest har ikke vært gjennomført i arbeidsmedfør Avventer rapport fra Elektro Avventer rapport fra Elektro Eiendom Kjøp nye styrer straks Synstesting ved behov Bedriftshelsetjenesten Styrer Opprettet

3 Område STØY Status Avvik beskrivelse av avvik Tiltak Frist for iverksetting av tiltak Er støynivået i barnehagen slik at det forstyrrer vanlig samtale? Er støyen irriterende? Er lydnivået målt? Er det fare for hørselsskade? Finnes det rutine for å dempe støyen?, kan være Kan være Kan bli Ikke dumentert Mange barn og vsne. Mye høy stemmebruk Er tatt opp ofte, men det er ikke nedsatt skriftlig tiltak Dempe stemmebruk Holdningsskapende arbeid. Tiltaksplan Daglig Strakstiltak Ansvarlig alle Styrer i samråd med øvrige ansatte Opprettet Er det montert lyddempende materiell i tak? Har personalet gjennomgått hørselstest? Har vi oversikt over hvor mange desibel som er akseptert grense avhengig av type, i rapport fra BHT Støynivået i barnehager er dumentert som en risiko for å få hørselsskade Få hjelp av bedriftshelse Tjenesten i oppfølging Høst 14 Styrer kontakter bedriftshelse tjenesten

4 Område Inneklima Er det ansatte som knytter problemer med irritasjon i øyne / nese / hals / hud til arbeidsplassen, eller som ofte får hodepine eller føler seg unormalt slitne utover dagen? Forekommer problemer med høy temperatur eller trekk / kulde? Forekommer merkbar forurensing / lukt utenfra? Er det tilfredsstillende rutiner for drift og vedlikehold av ventilasjons og varmeanlegg? Forekommer det dumentasjon av ventilasjonsanleggets funksjon? Har noen astma eller allergiplager som kan skyldes inneklima? Forekommer problemer med støv eller tørr luft? Status Avvik- beskriv Tiltak Frist for Iverksetting av tiltak Tørr, tung og varm luft i småe rom. Bedre ventilasjon?? gammelt bygg Hundehår/ dyrehår på barnas klær har gitt allergiske reaksjoner Gammelt nedslitt bygg. Enten for varmt eller for kaldt. Foreldresamarbeid Gjennomgående Ansvarlig Eiendom Ped.leder Ny barnehage Snart Meløy Gammelt anlegg. Ikke tilfredsstillende Ny barnehage Snart Meløy? Dumentasjon sendes ikke barnehagen Ikke dumentert Tørre øyne Oppretting Forekommer det problemer med fuktig luft? Oppleves klimaet slik at det hindrer arbeidet? Kan være Fuktig luft på badet/ stellerommet avd blåklka på grunn av vaskemaskin og tørketrommel Gammelt nedslitt bygg, vanskelig å holde stabilt godt inneklima Åpne vindu Viften på Daglig Ansatte på avd Ny bhg snart Meløy

5 Område ergonomi status Avvik Beskriv avvik Tiltak Frist for iverksetting av tiltak Er det gitt informasjon / ja opplæring om arbeidsstillinger? Forekommer arbeidsstillinger med uheldig muskelarbeid ( som kan endres) Er arbeidsplassen hensiktsmessig med hensyn til ergonomi? Forekommer det tunge løft, og har man evt hjelpemidler? Har man benyttet bedriftshelsetjeneste for å forebygge belastningsskade? Er arbeidsplassen utformet og tilpasset den enkelte ( f.eks høyde) Har man justerbare stoler, bord, stellebenker etc som kan tilpasses den enkelte? Unødig løfting av barn Feil arbeidsstilling i ulike arbeidssituasjoner. Gammelt bygg som vanskeliggjør fysiske endringer og ergonomiske tilpasninger Bære varer fra 1 til andre etasje Har ikke heis Gammelt bygg som ikke er bygd for barnehageformål. Vi har måttet tilpasset oss etter forholdene ut fra beste evne. Bevisst holdning til løfting og arbeidsstilling Daglig bevissthet Ansvarlig Alle ansatte Ny barnehage Snart Meløy Ny barnehage Snart Meløy Ny hensikstmessig bhg. Tilpasset både barn og ansatte snart Meløy Opprettet Er inventar og utstyr plassert i forhold til de arbeidsoppgaver man utfører? Etter beste evne

6 Område Psykososiale /organisatoriske forhold - tilrettelegging Er arbeidsoppgaver, arbeidstidsordninger og lønnssystemer lagt opp slik at det ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger? Er arbeidstakernes mulighet til å vise aktsomhet og ivareta sikkerheten god? Er det nødvendige hjelpemidler for å hindre fysiske belastninger til disposisjon? Utsettes arbeidstakerne for trakassering eller annen utilbørlig opptreden? Tas det hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig ansvar ved planlegging og utforming av arbeidet? Har barnehagen gode møterutiner for samarbeid, drøfting og planlegging av arbeidet? Har barnehagen gode rutiner for helse og trivselstiltak for personalet? Gjennomføres det årlig medarbeidersamtale med de ansatte? Har ansatte god oppfølging og tilrettelegging ved sykdom? Har barnehagen rutiner for varsling av uønskede hendelser og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen status Avik beskriv avvik Tiltak Frist for iverksetting av tiltak Etter beste evne Bygget er ikke tilpasset rullestolbrukere. Ikke heis til 2 etasje. ansvarlig Opprettet

7 Område sikkerhet /beredskap Status Avvik- beskriv avvik Tiltak Frist for iverksetting av tiltak Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig? Har vi gode rutiner for brannsikkerhet? Har vi god evakueringsplan? Er rømningsveier merket, åpne og ryddige? Har vi gode rutiner for å vurdere risiko for ulykker? Har vi beredskapsplaner for ulykke og død? Er planene kjent for alle ansatte? Er de ansatte kjent med varslingsrutiner i forbindelse med ulykke i barnehagen? Har barnehagen gode rutiner for mathåndtering? Har barnehagen gode rutiner for oppbevaring og håndtering av medisin? Er barnehagen utsatt for trusler eller ran? Ikke pr d.d Må alltid være i beredskap for slike forhold Har barnehagen årlige brann og el tilsyn? Har de ansatte god opplæring på Førstehjelp, livredning? Har barnehagen gode melderutiner ved avvik? Har barnehagen rutine for evt pandemi svineinfluensa Har tilbud om livredning, men ikke førstehjelpskurs for alle Førstehjelpskurs for alle Høst 14 Ansvarlig Undervisning Opprette

8 Fysiske områder på bygg Status Avvik- beskriv avvike Tiltak Frist for tiltak Ansvarlig Gjennom ført Har barnehagen store fysiske avvik som Kan være Vest/ nord veggen har store råteskader. Ny bhg kan være til fare for liv og helse?? Helsefarlig fare for mugg Råte i vinduer 2 etasje Fuktskade Fare for muggsopp Årevis avvik Nye vinduer står i kjelleren. Ikke montert Ny bhg Straks Meløy Jfr vedtak om hoved Utvendig vegg Hovedtak Råtne veggbord Vest og nord veggen er nedråtnet. Store hull ved vinduene. Vann renner inn i vegg og kommer inn i vinduer. Råtne vinduskarmer og vinduskledninger Ny barnehage Straks Meløy Jfr vedtak om Tak over hovedinngang Blåklka ødelagt Hull i bølgeblekktak medfører vannlekkasje ned på vognene til barna Må utbedres Ny bhg Kjeller lekkasje Dårlig drenering medfører at vann kommer inn i kjelleren Fukt og sopp i kjelleren Gulv i 1 etasje Kalde gulv Kalde gulv og trekk medfører helsefare for barna som oppholder seg på gulvene. Utelys Gulvbelegg kjøkken første etasje Elektrisk anlegg Nedslitt ødelagt Avventer Rapport fra Elektro Fått varmepumpe på småbarnsavd. Fortsatt avvik på avd hestehoven Totalt nedslitt- belastende for renholder og uhygienisk for barn som oppholder seg på gulvet Mange års avvik Ny barnehage straks Meløy Jfr vedtak om Ny barnehage Straks Meløy Jfr vedtak om Ny bhg Straks Meløy Jfr vedtak om

9 Sjekkliste uteområdet Status Avvik- beskriv avvik Tiltak Frist for iverksetting av tiltak Lekeskur for oppbevaring av uteleker. Må utbedres Lekeskuret er lite og nedslitt. Dårlig plass. Uheldig stabling av leker forekommer Er trapper, plattinger, innganger tilfredsstillende? Nytt og større lekeskur Styrer søker om midler. Inneværende budsjett 2014 gir ikke rom for nytt skur. Ansvarlig Glatte plattinger gir sklifare Må rengjøres Vaktmester Vår 2014 Opprette Trapp opp mot skoleveien vognskuret 3 Porter- 1 mot skoleveien 2 hovedporter inn mot barnehageområdet. Lyskastere ute Desser / husker Sjakler, seter, fallunderlag svingradus Lekebil Trangt, men Ødelagte farlige porter Gamle nedslitte husker Mange års avvik på portene. Nye porter er klar for å settes opp når telen går ut av bakken. Dekkhuskene er ødelagt og må skiftes. Nye porter monteres Bestille ny i løpet av april 14 I løpet av april 14 Vaktmester Styrer Vippedesser Sandkasser OK med minus Lekestativ ( hus) med sklie Dårlig Gammelt og nedslitt Behov for nytt Skogen bak barnehagen (på barnehagens lekeområde) Gammel sand Bestille ny sand I løpet av våren 2014 Få ekstern tilsyn av lekeapparatet Mange store trær som er i ferd med å falle ned Sage ned gamle trær I Løpet av våren Snarest Styrer Pålagt ansvarlige i Meløy Hvem? Vaktmester Veier Grus og asfalt vasket bort av overflatevann. Ødelagt asfalt. Stor beslastning på asfalet når store varebiler kjører inn. Behov for ny asfalt på veien I løpet av våren høst 14 Ansvarlige for bygg / veier i Meløy

10 Parkeringsplass Må utbedres Liten parkeringsplass. Ikke asfaltert, gjørmete og store veihull. Må gruses Dreneringer Ingen drenering rundt huset. Vann renner inn i kjeller Utbedring / grus Straks Ansvarlige for veier i Meløy Gammel redskapsbod Må utbedres Gammelt skur fra 1940 tallet. Rustent tak og råte i vegger/ gulv. Ikke snefanger på taket og ved stort snefall raser sne/ is i stor fart ned. Fare for barn/ vsne som oppholder seg der Må utbedres Behov for ekstern tilsyn på utelekeplassen Uteområdet totalt Et krav jfr miljørettet helsevern. Om sikkerhet på utelekeplassen Må fjernes / evt utbedres Risikoanalyse Iløpet av sommer/ høst før vinter 2014 Ansvarlige for bygg i Meløy Totalt sett er Neverdal barnehage så gammel og nedslitt at den ikke egnet for barnehagedrift lenger. Forholdene er belastende for både barn og ansatte. Det er vedtatt i styre 6 februar 14 sak 2 /14at det skal utredes 3 avd barnehage på Neverdal. Vedtaket må tas til etterretning snarest Reidun Whittall styrer

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret Barnehage Oppdat 21.juni Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2012/1 red. langtidssykefravær 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 Store vannansamlinger på ute området vår og sommer, samt utenfor gjerdet Dårlig

Detaljer

sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger

sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger Skoler og andre Oppdatert 21.juni 2012 3 rødt Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2 gult Vedlikehold Bygg og eiendom Barn og unge 1 grønt virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Kaldt bygg. Arbeidstakerne

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE HMS INTERNKONTROLL for IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2010 Rev I i AMU møte 1.11-2013 Rev II i Amu møte 17.03-2015 Innhold Innhold... 2 KAP. 1 Målsetting... 3 Beskrivelse av kommunen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer