STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, Hans Oddvar Høystad Ordfører Frode Frydenlund Personalkonsulent

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 440 Arkivsaksnr.: 13/661 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 7/13 Arbeidsmiljøutvalget Saksbehandler: Frode Frydenlund REFERATSAKER Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAKSOPPLYSNINGER: 1. Arbeidstilsynet, melding om tilsyn i helse- og omsorgssektoren. 2. BHT sine 5 minutter Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Referatsakene tas til etterretning. vedtak: Side 2 av 6

3 Gausdal kommune 3 Ark.: 440 Arkivsaksnr.: 13/662 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 8/13 Arbeidsmiljøutvalget Saksbehandler: Frode Frydenlund VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Handlingsplanene SAMMENDRAG: Utarbeidelsen av HMS-handlingsplaner var i år på 80%, noe som er en klar bedring fra Det er flest tiltak som går på renhold og hygiene (finnes på 9 handlingsplaner), inneklima (10), arbeidslokaler og pauserom (7) og ergonomi (7). Mens tiltak som går på støy finnes på en handlingsplan. Tiltak som går på sikring av uteområder er det som mest konkret går på sikring av personer, for øvrig vurdere administrasjonen det dit at det ikke er noen tiltak som krever oppfølging ut over det som enhetene selv følger opp. SAKSOPPLYSNINGER: Verneområdenenes, enhetenes eller avdelingenes handlingsplaner innen internkontroll HMS legges fram for AMU. I det saksutredningen skrives har vi fått inn 19 handlingsplaner fra 10 enheter. To enheter (Barn-og familie og Serviceenheten) leverer ikke handlingsplaner i denne runde. Den ene skal ha BHT med på en kartlegging senere i år, mens den andre er i provisoriske lokaler på grunn av ombygging og finner det litt vanskelig å utarbeide handlingsplan. De øvrige (Ungdomsskolen, Forset skole og Kulturskolen) er vi i dialog med. Ser vi handlingsplanene opp mot kommunens 21 verneområder, så vil det si at rundt 80% av verneområdene har levert handlingsplaner (62% i 2012), målt opp mot enhetene så er det 80% av disse som er klarert ut. Handlingsplanene er todelt, mindre tiltak som enhetene skal ordne selv, og større tiltak som går ut over enhetenes budsjett. Handlingsplanene er gått gjennom og fra handlingsplanene innenfor eget budsjett nevner vi de stedene som har tiltak under de områdene som vurderes i vernerunden. Renhold og hygiene Landbruk og Gavo stiller spørsmål om hovedrengjøringa, Teknisk påpeker renholdernes tilgang til lokalene/ tilrettelegging, Fjerdum har tiltak på å holde orden i gangene. Flere steder er det påpekt at det daglige renhold ikke er tilfredsstillende. Follebu omsorgssenter, slitte Side 3 av 6

4 Sak 8/13 kjøkkenskap og gulvbelegg og porøs isolasjon på rør i vaskeriet vanskeliggjør renholdet. Støy Flatland, kjøpe headsett til TV. Belysning Follebu og Fjerdum har tiltak på lysavskjerming for å se hva som står på «tavla». Krysset, mørkt i lager og på gangen. Ergonomi Landbruk og Teknisk vil se på tilpassing av stoler og arbeidsbord. Forset barnehage opplever at arbeidsstillinga i garderoben er uheldig, og Kornhaug barnehage vil se på tunge løft. Follebu oms.senter mangler kontorstol, Forset oms.senter ser på plassering av dataskjermen i resepsjonen og utfordring med stillesittende arbeid, mens Flatavegen mangler en skrivepult. NAV, fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen sammen med BHT. Inneklima Landbruk stiller spørsmål om ventilasjonen, opplever lufta som noe tung, og de påpeker at «filteret» i ventilasjonskassene er sprøtt og smuldrer. Follebu skole vil skifte ut sand ute da det fører til tørr luft og støvplager inne. Engjom opplever dårlig luftkvalitet på klasseromma. Fjerdum barnehage har en ustabil gulvvarme.. Follebu oms.senter er plaga med vond lukt, ved Forset oms.senter er det tett og varmt på vaktrom, Flatavegen mangler solavskjerming, Rehab har tørr luft på fysioterapirommet, ved Krysset er det kaldt om vinteren og GAVO har støvplager fra saga. GAVO påpeker radonmålinger med ulike resultat. Sikkerhet og verneutstyr Teknisk påpeker manglende førstehjelpsutstyr. Staben påpeker fare for at de som er på kopirommet kan bli skadet av dørene da de går innover. Follebu skole vil ha sikring langs bekk, og Engjom skule vil ha lås på malingsskap. Myra barnehage påpeker manglende komfyrbeskyttelse. Flatland, bør ha tv på vegg for å frigjøre nødutgang. NAV, gjennomgår rutiner og trener på håndtering av vold og trusler. Byggeteknisk Engjom skule har en taklekkasje, svak strømkurs til et klasserom og generelt nedslitt bygnings-masse. Follebu oms.senter, feildimensjonerte rør på kjøkkenet gir vann på gulvet. Brannfare Engjom skule påpeker panelovner under garderobebenk. Follebu oms.senter har ei branndør som ikke lukker 100%. Forset oms.senter her legges skjærfjøl på komfyren. Arbeidslokaler og pauserom Staben kan tenke seg et «pauserom», et sted å hente seg inn på lange arbeidsdager. Ved landbrukskontoret er det flere som ønsker seg eget kontor. Fjerdum skole, flere hyller på de ansattes arbeidsrom. Forset oms.senter påpeker rot på vaskerommet, og på Flatland mangler de garderobeskap. Krysset ønsker seg et lite møterom. Arbeidsbelastning Landbrukskontoret, flere som opplever arbeidsbelastningen noe høy i perioder. Follebu skole Side 4 av 6

5 Sak 8/13 opplever økt arbeidspress pga. nedbemanning. Bjørkvin, tiltak for å motvirke negativ arbeidsbelastning er å være fleksible på bruk av pauser og faglig påfyll gjennom kurs. Organisatoriske og mellommenneskelige forhold Follebu oms.senter, opplegg for gjennomføring av medarbeidersamtaler og manglende informasjon til nyanssatte. Et arbeidssted har bedre kommunikasjon mellom ansatte som et tiltak. Målsettinger for HMS-arbeidet Staben vil arbeide med ressursstyringsverktøy og flere sosiale treff. Follebu skole holde høyt nivå på trivsel. Follebu omsorgssenter det skal være trygt og godt være på jobb. Og økt trivsel for beboere, besøkende og ansatte. Forset omsorgssenter har lagt arbeidet med målsettingene ned på avdelingene. Utenom budsjettet. Teknisk, se på ventilasjon, skifte vinduer og lysarmatur. Follebu skole, erstatte sand med støtmatter, sikring av bekk og solavskjerming. Fjerdum skole, generelt for trangt på skolen, bygge om svømmehallen til undervisningsrom. Forset barnehage, i styrerboligen bør kjøkkeninnredninga byttes, det er kaldt på gulva og noe dårlig lukt. Fjerdum barnehage har ei kjøkkeninnredning som bør skiftes, det er en mur som siger og mangler utesoveplasser. Kornhaug barnehage trenger solskjerming, belysning og tiltak mot støy. Myra barnehage har lekkasje i tak, manglende lydisolering, tiltak mot massutsig, nytt gjerde og et område som bør asfalteres eller steinsettes. Forset omsorgssenter, skifte verandadør, slitte kjøkken på avdelingene, ødelagte gulv/gulvbelegg, maling flasser av på vegen over kombidamper. VURDERING: Det er utarbeidet flere handlingsplaner i år enn i fjor, selv om dette er positivt så kan vi ikke si oss fornøyd før alle enheter/avdelinger/verneområder har handlingsplaner. Handlingsplanen i seg selv er ingen garanti for et godt og sundt arbeidsmiljø, den må sees i sammenheng med det øvrige arbeidsmiljøarbeidet som skjer, men den gir de ansatte en mulighet til å påpeke ting ved arbeidsplassen og arbeidssituasjonen som de mener bør vurderes nærmere eller endres på. Det er viktig å gripe fatt i det som umiddelbart er en fare eller risiko for det ansatte, eller som på en utilbørlig måte virker negativt inn på de ansattes arbeidsutførelse. Så må vi leve med at andre tiltak går igjen fra ett år til et annet så fremt det vurderes som akseptabelt at vi ikke gjør noe med det umiddelbart. Hva de ulike enhetene plasserer på handlingsplanen for eget budsjett eller utenfor kan variere noe, vi kan oppleve at tilnærmet vis like vedtak blir vurdert ulikt, noen følger det opp selv mens andre vurdere at dette må tas utenfor deres budsjett. Dette må vi kunne leve med og er ingen stor sak. Det tiltaket som berører personers sikkerhet synes å være sikring av bekk ved Follebu skole, gjerde i Myra barnehage og mur i Fjerdum barnehage. Side 5 av 6

6 Sak 8/13 Renhold har en del tiltak, noen enheter har påpekt kvaliteten på arbeidet, dette er et ømt tema da det i utgangspunktet går på arbeidsutførelsen til den som utfører oppgaven. Så kan det være forhold som mengden trafikk ut og inn, hvordan uteområdet er og kvaliteten på gulv gi større utfordringer med renhold noen steder. Tiltak innen ergonomi er slik at de burde la seg følge opp, utfordringen kan være løft i barnehagen. Det stilles en del spørsmål ved inneluft og ventilasjonsanlegg. Punktet sikkerhet og verneutstyr gir ikke noen store utfordringer, heller ikke tiltak i forhold til brann. Det er noen kommentarer i forhold til arbeidsbelastning, en avdeling har vist til hvilke tiltak de har gjort for å motvirke dette, mens en enhet synes å ha kobla dette opp til målsettingen de har for HMS-arbeidet kommende periode. Det er noen tiltak i forhold til brann, disse vurderes som overkommelige. Branntilsyn et eget område og forbedringer bør først og dokumenteres og følges opp gjennom dette. Det er noen flere handlingsplaner som har ført opp mål for HMS-arbeidet i år enn tidligere år, men fortsatt er det unntaket at det er utarbeidet mål. Tiltak utenfor budsjettet, her finner vi igjen sikring av bekken ved Follebu skole, mur ved Fjerdum barnehage, gjerde ved Myra barnehage, flere slitte kjøkkeninnredninger, gulv som bør skiftes ut og plassbehov ved Fjerdum skole for å nevne noe. Når det gjelder bygningsmessige tiltak ved skolen Engjom og Fjerdum er det rimelig at de venter til framtida for skolene er bestemt..ut over det som her er påpekt ser ikke administrasjonen at det er funn i handlingsplanene som gjør at AMU bør påpeke strakstiltak eller tiltaket skal prioriteres i budsjettsammenheng. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Gjennomgang av HMS-handlingsplaner for 2013 tas til etterretning. Side 6 av 6

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08. Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.2015 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

HMS. Verktøykasse. 2 utgave. Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013. Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no

HMS. Verktøykasse. 2 utgave. Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013. Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no HMS Verktøykasse 2 utgave Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Innholdsfortegnelse Tromsø kirkelige fellesråd side 2 2 Innledning...3 3 Gjennomgang av HMS-arbeidet...4

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09. Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014 Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09.2014 Avdeling Kommunikasjon og service VERNERUNDE Rådhuset 1. etg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE

PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000213 PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Arbeidstilsynets brev datert 07.03.2006; God vakt

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN

VEDTAK OM PÅLEGG ETTER SYSTEMRETTET TILSYN FOR SKOLENE I BERGEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.11.2011 2011/12243 DERES DATO DERES REFERANSE 17.10.2011 200802920-23 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 Bergen kommune byrådsavdeling for barnehage og skole Pb.7700

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG

KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG KOMMUNEDELPLAN BARNEHAGEANLEGG MÅLSETTING MED PLANEN...3 PLANSTATUS...3 FORUTSETNING...3 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN...3 FORHOLDET TIL ØKONOMIPLANEN...4 RULLERING AV PLANEN...4 PLANUTVALG...4 Utvalget

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

BRUKERNES SYN PÅ EIENDOMSFORVALTNINGEN

BRUKERNES SYN PÅ EIENDOMSFORVALTNINGEN Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 12-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt BRUKERNES SYN PÅ EIENDOMSFORVALTNINGEN For kontrollutvalget i Gjøvik kommune Januar 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s.

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s. Innholdsfortegnelse 0. Oppsummering s. 03 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07 3. HMS-avvik s. 11 4. Inneklima s. 18 5. Kjemikalier s. 21 6. Ergonomi

Detaljer

Klær og utstyr legges opp på garderobehyller Uorden og støv i lekekasser Grovgarderober HH og GR tua Uorden mye skotøy på gulvet

Klær og utstyr legges opp på garderobehyller Uorden og støv i lekekasser Grovgarderober HH og GR tua Uorden mye skotøy på gulvet Kartlegging av arbeidsmiljø - Vernerunde ( IK- runde ) Sted: Neverdal barnehage Tidspunkt: 24.03.14 Tilstede: verneombud Rita G Hansen, leder Reidun Whittall Område Orden og renhold Er det god orden på

Detaljer