Vedlegg 5. Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole. Norconsult :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 5. Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole. Norconsult :"

Transkript

1 Levanger kommune Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole Vurdering av adkomst for gående og syklende til ny ungdomsskole fra 3kanten-området Oppdragsnr.: l Norconsult :

2 Gang- og syldcejveg muligheter til ny ungdortlsskole l Os>pdz "l nt S lol130 l Oo : un ~e ru Ul 1 R<:YIJll"'' Rev. Dato: Beskrivelse! Utarbeidet KjPre Fagkontroll Ha Bro Godktent KtPre o.,u,. dolrumo nt ~t., >II>Jbr.tdot w No n:on uh A:; SOlli del av det oppdraget som dokurrwntetomhandler. Opphavsretten tjlhør~ NorcoilS1J)t. Dokumentet må bace benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må il:ke kopieres euet gjøres tilgjengelig på annen mate euet i øtøne u!strelmin!j enn foomllellilaier. Noroonsub AS l Okkenhaugvegen 4. NQ.7600 Levanger

3 Gang- og sykkejveg muligheter til ny ungdomsskole 1 Oppdragsnr.: Dokument nr_: l Re-."is]on: Innhold Grunnlag 5 2 Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Konklusjon 12 n: resultatdokumente:r4 J rapporterrapport gang- og sykkelveg.docx Side 3 av 12

4 Oppdragsnr.: Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole l Dokument nr.: l Revisjon: Sammendrag På oppdrag fra Levanger kommune er det vurdert løsninger for gående og syklende fra trekanten-området, fram til ny ungdomsskole. Det er i alt utarbeidet fem ulike alternativer: 1. Ny gang- og sykkelveg lagt på rampe ned under Levangerbrua. Tiltaket følger så levangerelva fram til ny ungdomsskole. 2. Ny gang- og sykkelveg lagt på rampe ned til ny kulvert ved Levangerbrua. Tiltaket skal i størst mulig grad ligge i frisiktsonen. 3. Ny gang- og sykkelveg lagt mellom Okkenhaugvegen 2 og Okkenhaugvegen 4. Tiltaket følger så levangerelva fram til ny ungdomsskole 4. Ny gang- og sykkelveg lagt i kulvert mellom Jysk og Toyota. 5. Alternativ løsning for ny gang- og sykkelveg lagt i kulvert mellom Jysk og Toyota. (Universelt utformet) Oversiktstegning Alternativ 1 kommer helt klart best ut som adkomst for gående og syklende til ny ungdomsskole. n:5! resultatdokumenter41 rapporterrapport gang- og syk_k;elveg.docx Side 4 av 12

5 Opp<tr OolnCJ oq wtkk lv1 rnulnlhl kr Ill ny nnl)dom J.'tko! f <f nr lk>kur<wiit ru l l Grunnlag Ny gang- og sykkelveg er dimensjonert etter håndbok 017. Dette gir en veg med bredde på 3,0meter + 0,25 skulder, og med ensidig tverrfall som vist på figur Ny Gang- og sykkelveg skal være universell utformet. Dette inneb<brer k.rav tu tast d:ekke, samt krav ul stigning. For at man skal oppnå universell utforming i sentrumsområder bør ikke stigningen være større em 5%, og på kortere strekrtinger 8,3%. Utenfor sentrum kan det ijltates stigning på8,3"/o elter unntaksvis 1 O%. For denne utredningen er maks stigning satt tll 8,3%. Basert på tidligere byggeprosjekter i området er kjent at tlele 3kanten/elvebredden-ornrådet preges av dårlige grunnforhold. Dette gjør at større terrenginngrep kan komplisere anleggsfasen, samt være betydelig J<ostnadsdlivende. 20 H l Sl ru. B av Il

6 Oppdragsru:: Gang- og sykkelveg muhghetei til ny ungdomsskole l Dokument nr : l ReViSJon: Alternativ l Alternativet omfatter ny gang og sykkelveg lagt på rampe ned under Levangerbrua, for så å følge elvebredden til ny Ungdomsskole. Forslaget gir en stigning på 8% på rampen, noe som gir universell utforming. Løsningen gir ingen store terrenginngrep, og vil dermed være enkelt å gjennomføre anleggsteknisk. Løsningen vil stort sett fange opp de viktigste gang- og sykkelvegrutene. A = Trafikk fra Levanger sentrum, B = Trafikk fra Levanger øst, C= Trafikk fra sør Vurdering Løsningen tilfredsstiller universell utforming. Tiltaket er enkelt å bygge Gang- og sykkelvegen vil ikke gi store omveier i forhold til dagens situasjon Effekten på trafikksikkerheten av byggingen vil bli positiv. n:514 I resultatdokmnenler41 rapportcr1apport qang- og sykkelveg,docx Side 6 av 12

7 Norconsult : Gang- og sykkelveg muligheter nlny ungdomsskole i Oppdragsnr.: Dokument nr : l Rev1sjon; Alternativ 2 Alternativet omfatter ny gang- og sykkelveg lagt i frisiktsonen ned til ny kulvert ved Levangerbrua, for så å følge elvebredden som i det forrige alternativet. Forslaget gir en stigning på 15% på rampen, noe som ikke gir universell utforming. Etablering av kulverten vil føre til stenging av Fv.125 over en periode. Siden kulverten legges i eksisterende vegfylling, vil tiltaket mest sannsynlig kun berøre områder med gode masser. Dette vil gjøre det enkelt å gjennomføre tiftaket anleggsteknisk. Løsningen vil stort sett fange opp de viktigste gang- og sykkelvegrutene. ( - / / A = Trafikk fra Levanger sentrum, B = Trafikk fra Levanger øst, C = Trafikk fra sør Vurdering Løsningen tilfredsstiller ikke universell utforming, og vil da mest sannsynlig bli lite brukt. Tiltaket er enkelt å bygge, men vil føre til stenging av Fv.125 over en periode. Gang- og sykkelvegen vil ikke gi store omveier i forhold til dagens situasjon Effekten på trafikksikkerheten av byggingen vil i mindre grad bli positiv. n: l 1- resultatdokumen[er41 rapporterrapport gnnq- og sykkelveg do ex 20 l Side l av L 2

8 Oppctragsm,: Gang- og sykkelveg mulighetel- lil ny ungdomsskole l Dokument nr : l ReVISJon: Alternativ 3 Alternativet omfatter ny gang og sykkelveg lagt mellom Okkenhaugveien 2 og Okkenhaugveien 4, for så å følge Levangerelva til Levangerbrua. Løsningen følger så elvebredden til ny Ungdomsskole. Forslaget har en maksimal stigning på 8%, noe som gir universell utforming. Løsningen gir ingen store terrenginngrep, og vil dermed være enkelt å gjennomføre anleggsteknisk. Løsningen vil bare fange opp noe av gang- og sykkeltrafikken fra sør. Gående og syklende fra sentrum og Levanger vest vil ta den korteste veg. A = Trafikk fra Levanger sentrum, 8 = Trafikk fra Levanger øst, C= Trafikk fra sør Vurdering Løsningen tilfredsstiller universell utforming. Tiltaket er enkelt å bygge Gang- og sykkelvegen vil gi store omveier i forhold til dagens situasjon, og vil derfor bli lite brukt Effekten på trafikksikkerheten av byggingen vil bli veldig liten. n;514j 'l resultatdokumenter41 rapporterrnpport gang- og sykkelveg.docx l Side 8 av 12

9 Opfdr"'J nr Gang- ogsykkelveg muligheter til ny ungdomsskole l Do~lmunr nr l 5 Alternativ 4 Alternativet omfatter ny kulvert fra Jysk til Toyota. Rampene ned til kulvert har en stigning på 10%, noe som ikke gir universell utforming. Etablering av kulverten vil føre til store terrenginngrep. Siden området mest sannsynlig består av dårlige grunnforhold, kan dette by på problemer i anleggsfasen. Bygging av kulverten vil føre tk stenging av Fv.125 over en periode, men omkjøring kan legges gjennom trekanten-området via Okkenhaugveien. Det er også nødvendig med en del forstøtningsmurer for at jordskjæringer ikke skal slå finn i Toyota-bygget. Løsningen vil fange opp svært få av de gående og syklende på tur til ny Ungdomsskole. Både gående og syktende fra sentrum, Levanger øst og Levanger vest vil ta den korteste veg. l ' ' l L ' l l 1: ' c ' i V / / A = Trafikk fra Levanger sentrum, 8 = Trafikk fra Levanger øst, C = Trafikk fra sør / / > / l " l Løsningen vil kunne fange opp generell trafikk til Røstad fra Levanger sør, men vil ikke bli brukt av gående og syklende fra Levanger sentrum og Levanger Øst. n: resul!atdokumenter41 rappqrterrapport gang- og gykkelveg.docx ~Ul Hl:! 2-'i l Sith ".w l~

10 OpptlrolJ~"' Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole l SJ.II301 Oobm11>nt nr.: l Rnvu ton: Vurdering Løsningen tilfredsstiller ikke krav til universell utforming. Tiltaket kan bli komplisert å bygge, og vil føre til stenging av Fv.125 over en periode. Gang- og sykkelvegen vil gi store omveier i forholdt~ dagens situasjon, og vil derfor bli lite brukt Kulvert vil kunne fange opp noe av den generelle trafikken fra Levanger sør på tur til Røstad. Effekten på trafikksikkerheten av byggingen vil bli liten. n;511 l :Nil l 130 l l tfliiuii~ i dt!luu!mnt~t 11 "11"1"'11'" ' 'I'I)QII IJoln] oq lt~lr~.t lv q.do<:x

11 Norconsult : GCJng- og sykkelveg muhqherer ni ny ungdomsskole 1 Oppdragsnr Dokument nr : l RevtSJOn: Alternativ 5 Alternativet er en variant av det forrige alternativet. Tiltaket omfatter også her ny kulvert fra Jysk til Toyota. Rampene ned til kulvert har en stigning på 8%, noe som gir universell utforming. Etablering av kulverten vil føre til store terrenginngrep. Siden området mest sannsynlig består av dårlige grunnforhold, kan dette by på problemer i anleggsfasen. Graving i nærheten til bygg vil også kunne gi setningsskader på bygningsmassen. Bygging av kulverten vil føre til slenging av Fv.125 over en periode, men også her kan omkjøring legges gjennom trekanten-området via Okkenhaugveien. Det er også nødvendig med en del mye forstøtningsmurer for at jordskjæringer ikke skal slå inn i Jysk og Toyota-bygget. Også denne løsningen vil fange opp svært få av de gående og syklende på tur til ny Ungdomsskole. Den vil også fange opp svært lite av den generelle trafikken fra Levanger sør til Røstad. Både gående og syklende fra sentrum, Levanger øst og Levanger vest vil ta den korteste veg. / { A = Trafikk fra Levanger sentrum, B = Trafikk fra Levanger øst, C= Trafikk fra sør Vurdering Løsningen tilfredsstiller krav universell utforming. Tiltaket kan bli komplisert å bygge, og vil føre til slenging av Fv.125 over en periode. Gang- og sykkelvegen vil gi store omveier i forhold til dagens situasjon, og vil derfor bli svært lite brukt Effekten på trafikksikkerheten av byggingen vil bli veldig liten. n '.51 :!130 l 4 resultatdokurnenter41 rapporterrapport g<mg- og sykkelveg docx S1de 11 av 12

12 Norconsult +:+ OpJJ<II I<J!'III. 5141:101 CQnq oq sykkelveq muli!!lheter til ny ungdomsskole 1 Rovui}on 7 Konklusjon Alternativ 1 kommer nelt klart best ut som det beste alterhativet for adkomst til ny ungdomsskole. Løsningen tilfredsstiller universell utforming. Tiltaket er enkelt å bygge Gang- og sykkefvegen vil ikke gi store omveier i fortlold til dagens sitaasjon Effekten på trafikksikkertleten av byggingen vil bli positiv. Norconsult anbefaler at dette alternativet utredes videre. n: resultatdokultenter41 rapp<>rterrapport gmg- og sykkelveg.docx ()2 251 Si o! 12 ;,v 12

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer