MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012"

Transkript

1 Årsrekneskap 2012

2 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR, FINANSIERINGSBEHOV OG FINANSIERING... 3 SKJEMA 2B - INVESTERINGAR - FYLKESTINGSRAMMER... 4 BALANSEREKNESKAPEN...6 A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT...8 B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING C. - E. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR M.V NOTE 1: ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: PENSJONSFORPLIKTINGAR...13 NOTE 3: GARANTIANSVAR...14 NOTE 4: AKSJAR OG ANDELAR...15 NOTE 5: AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR...17 NOTE 6: KAPITALKONTO...18 NOTE 7-28: VEDLEGG: KOSTRARAPPORTAR REVISJONSMELDING

3 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN FYLKESKOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER 1 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Momkompensasjon investeringar Generelle overføringar frå andre SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdrag på lån NTO. FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER TIL FRI DISPONERING AVSETJING 15 Til dekn. av tidl. års reknesk.messige meirforbr Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidl. års reknesk.messige mindreforbr Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR OVERF. TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (skjema 1B) REKNESKAPSMESSIG MEIR- /MINDREFORBRUK Side 1

4 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1B -DRIFTSREKNESKAPEN SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER D01 Fellesutgifter og utg. til fordeling D02 Politisk verksemd D03 Stabsfunksjonar D04 Reservepost D05 Vidaregående opplæring D06 Fagskolane i Møre og Romsdal D09 Tannhelsetenester D10 Kulturtenester D11 Regional- og næringsutvikling D12 Samferdselstenester D14 Sentrale kontrollorgan SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER Side 2

5 ÅRSREKNESKAP 2012 Tekst (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 2012 KORRIGERT OPPHAV SKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 1 Investeringar i anleggsmiddel (inkl. mva.) Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetjingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og ref Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekt(+)/udisponert(-) Side 3

6 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Til investeringar i anleggsmidlar (frå skjema 2A) I5x Lx Ox Inventar, utstyr, avskriv. 5 år Opprustning av bygningsmassen Sal av bygg/bustader I02 Sentrale styringsorg./fellesutg IT - utstyr skolar, eiga finansiering 6138 Justering mva A50 6A51 K001 K002 Bygningsmesige tiltak skolar, eiga finansiering Utstyrskjøp skolar, eiga finansiering Romsdal vgs G-blokka oppgradering Ålesund vgs - Volsdalsberga K003 Borgund vgs BTR 4 K101 Gjermundnes vgs - opprusting bygg A, fase 2 K102 Borgund vgs - tilleggsareal byggetrinn K103 K104 K105 K201 K202 T-57/11 Molde vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Romsdal vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Kristiansund vgs, rev. utviklingsplan Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall K203 Kristiansund vgs, bygg 8 byggjesteg 1 K601 Borgund vgs b tr K701 Borgund vgs - idrettshall K901 Kristiansund vgs - opprusting bygg 3 K903 Atlanten vgs, byggjesteg K904 K909 Mx Zx Volda vgs, trinn 4, øyremerka midlar Borgund vgs - oppretting tekniske anlegg Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging Avsetningar I03 Vidaregåande opplæring IT - Tannhelse 5 år A30 6A31 Tannhelse - opprustning/nye klinikkar Fylkestannlegen - investering 10 år I04 Tannhelse Samferdsel - Ruteinfomasjon investering 6704 Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr 6706 Samferdsel - ruteplanleggingsverktøy Side 4

7 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN 6707 Samferdsel - sanntidsinformasjon 6708 Samferdsel - transportadministrasjon B35 6B36 Fylkesvegar - investering 40 år Fylkesvegar - rassikring I07 Samferdsel Sum investeringar Side 5

8 BALANSE Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst (tal i tusen kroner) Kto REKNESKAP 2012 REKNESKAP 2011 EIGEDELAR Anleggsmiddel Av dette: Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmiddel Konserninterne langsiktige fordringar Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Av dette: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andelar Sertifikat Obligasjonar Kasse og bankinnskott SUM EIGEDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Av dette: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i rekneskapsprinsipp (drift) Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Udisponert i investeringsrekneskapen Udekt i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld: Av dette: Pensjonsforpliktingar Ihendehavarobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Side 6

9

10 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L1 DRIFTSINNTEKTER: Brukerbetalingar ,2% L2 Andre sals- og leigeinntekter ,6% L3 Overføringar med krav til motyting ,1% L4 Rammetilskot ,1% L5 Andre statlege overføringar ,8% L6 Andre overføringar ,0% L7 Skatt på inntekt og formue ,1% L8 Eigedomsskatt ,0% L9 Andre direkte og indirekte skattar ,0% L10 Sum driftsinntekter ,0% L11 DRIFTSUTGIFTER: Lønsutgifter ,1% L12 Sosiale utgifter ,8% L13 Kjøp av varer og ten. som inngår i eigenproduksjon ,3% L14 Kjøp av varer og ten. som erstattar eigenprod ,0% L15 Overføringar ,9% L16 Avskrivingar ,7% L17 Fordelte utgifter ,9% L18 Sum driftsutgifter ,5% L19 Brutto driftsresultat ,4% L20 FINANSINNTEKTER: Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,8% L21 Gevinst finansielle instrument ,5% L22 Mottatte avdrag på utlån ,0% L23 Sum eksterne finansinntekter ,1% L24 FINANSUTGIFTER: Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,4% L25 Tap finansielle instrument ,0% L26 Avdragsutgifter ,8% L27 Utlån ,0% L28 Sum eksterne finansutgifter ,7% L29 Resultat eksterne finansutgifter ,1% L30 Motpost avskrivingar ,7% L31 Netto driftsresultat ,5% L32 INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR: Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk ,5% L33 Bruk av disposisjonsfond ,0% L34 Bruk av bundne fond ,7% L35 Sum bruk av avsetjingar ,3% Side 8

11 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L36 Overført til investeringsrekneskapen ,8% L37 Dekn. av tidl.års reknesk.m. meirforbruk ,0% L38 Avsetjingar til disposisjonsfond ,8% L39 Avsetjingar til bundne fond ,4% L40 Sum avsetjingar ,9% L41 Regnskapsmessig meir (+) -/mindreforbruk (-) ,2% Side 9

12 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING L1 INNTEKTER: Sal av driftsmidlar og fast eigedom ,3% L2 Andre salsinntekter ,0% L3 Overføringar med krav om motyting ,3% L4 Statlege overføringar ,0% L5 Andre overføringar ,0% L6 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,7% L7 Sum inntekter ,6% UTGIFTER: L8 Lønsutgifter ,0% L9 Sosiale utgifter ,0% L10 Varer og tenester som inngår i eigenproduksjo ,0% L11 Varer og tenester som erstatter eigenprod ,0% L12 Overføringar ,8% L13 Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,5% L14 Fordelte utgifter ,0% L15 Sum utgifter ,1% FINANSTRANSAKSJONAR: L16 Avdragsutgifter ,0% L17 Utlån ,3% L18 Kjøp av aksjar og andelar ,0% L19 Dekning tidlegare års udekket ,0% L20 Avsetjingar til ubundne invest.fond ,0% L21 Avsetjingar til bundne fond ,1% L22 Sum finansieringstransaksjonar ,9% L23 Finansieringsbehov ,2% FINANSIERT SLIK: L24 Bruk av lån ,2% L25 Sal av aksjar og andelar ,0% L26 Mottatte avdrag på utlån ,3% L27 Overført frå driftsrekneskapen ,8% L28 Bruk av tidlegare års udisponert ,0% L29 Bruk av disposisjonsfond ,0% L30 Bruk av bundne driftsfond ,0% L31 Bruk av ubundne investeringsfond ,0% L32 Bruk av bundne investeringsfond ,0% L33 Sum finansiering ,2% L34 Udekt (+) / Udisponert(-) ,0% Side 10

13 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP E N D R I N G (tal i tusen kroner) I % C. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR: L1 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) ,0% L2 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,2% L3 Innbet. ved ekst. finanstransaksjonar ,5% L4 Sum tilgang på midlar ,3% BRUK AV MIDLAR: L5 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) ,2% L6 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) ,1% L7 Utbetalinger ved ekst. finanstransakajonar ,4% L8 Sum bruk av midlar ,5% L9 Tilgang - bruk av midlar ,7% L10 Endring i ubrukte lånemidlar (- = auke) ,1% L1 Endring i arbeidskapital ,7% D. ØKONOMISK OVERSIKT - AVSETJING OG BRUK AV AVSETJINGAR L1 Avsetjingar ,1% L2 Bruk av avsetjingar ,4% L3 Til avsetjing seinare år ,0% L4 Netto avsetjingar ,7% E. ØKONOMISK OVERSIKT - INTERNE OVERF. OG FORDELINGAR L1 Interne inntekter mv ,6% L2 Interne utgifter mv ,6% L3 Netto interne overføringar ,0% Side 11

14 Møre og Romsdal fylkeskommune NOTAR Note 1-6 er notar som skal utarbeidast etter 5, 12 og 13 i rekneskapsforskriftene. Øvrige notar er tatt med for å gi eit fullstendig og utfyllande bilete av fylkeskommunen sitt resultat og stilling. Jf. førebels rekneskapsstandard KRS(F) nr 6 Noter og årsberetning. Note 1: Endring arbeidskapital Tekst Konto ENDRING ENDRING (tal i tusen kroner) Omløpsmidlar 2.1 Endring kortsiktige fordringar Endring konserninterne kortsiktige fordringar Endring aksjar og andelar Premieavvik Endringar sertifikat Endring obligasjonar Endring kasse og bankinnskot A. Endring omløpsmidlar (- = reduksjon) Kortsiktig gjeld B. Endring kortsiktig gjeld (- = auke) Arbeidskapital C. Endring arbeidskapital (A.+ B. - = reduksjon) Tilgang og bruk av midlar, jfr. økonomisk oversikt C Inntekter og innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L4) Utgifter og utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L8) D. Nto. tilgang på midlar E. Endring ubrukte lån Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK driftsdel Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK investeringsdel F. Sum endringar i rekneskapsprinsipp 0 0 G. Endring arbeidskapital (D.- E.+ F.= C.) Side 12

15 Note 2: Pensjonsforpliktingar Møre og Romsdal fylkeskommune (tal i tusen kroner) Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Forventa avkastning av pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (eks. adm.) Premieavvik Forfalt premie (inkl. administrasjon) Avrekning for tidlegare år Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Amortisering av premieavvik Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik frå tidlegare år - - Sum amortisert premieavvik til føring Spesifikasjon pensjonsforpliktingar 2012 Brutto pensjonsforplikting IB estimat i fjor Opptening i år Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik - forplikting Brutto pensjonsforplikting UB estimat Spesifikasjon av pensjonsmidlar 2012 Brutto pensjonsmidlar IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetaling Forventa avkastning Amortisering estimatavvik - midlar Brutto pensjonsmidlar UB estimat Berekningsføresetnader KLP SPK Forventa avkastning 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Årleg lønsvekst 3,16 % 3,16 % Årleg G-regulering 3,16 % 3,16 % KLP: Kommunal Landspensjonskasse, SPK: Statens Pensjonskasse Estimatavvik 2012 Forplikting Midlar Faktisk Estimert Estimatavvik Akkumulert avvik tidl. år per Amortisert avvik i år Gjenståande samla avvik per Føring av premieavvik 2012 Amortisert brutto estimatavvik Amortisert premieavvik Netto balanseført estimatavvik Side 13

16 Note 3: Garantiansvar Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunen kan gi garantiar med heimel i Kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet. Fylket har i løpet av rekneskapsåret ikkje fått krav om å innfri garantiar. Låntakar Långjevar Garantiplikt Garantipr går ut (i kr.) A. YMSE INSTITUSJONAR Sykkylvsbrua A/S Norsk Tillitsmann Sykkylvsbrua A/S Nordea Bank Norge ASA Sykkylvsbrua A/S KLP Kreditt AS Eiksundsambandet KLP Kreditt AS Imarfinans AS 1) Kommunalbanken Atlanterhavstunnelen AS 2) KLP Kreditt AS Samspleis 3) KLP Trollheim Vekst AS KLP Kreditt AS AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken E 39 Knutset - Astad AS KLP Kommunekreditt Eksportvegen AS(Tresfjordbrua) 4) Kommunalbanken Muritunet AS Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken SUM A: B. ANDRE Braathallen Tilskot frå Kulturdept Restgjeld på fylkeskommunale garantiar (A + B ) til saman ) Samla garantiramme Imarfinans AS er 300 mill. kroner: U-24/05 (Kl 13), garantiramme 300 mill. kroner, 20 år m/tillegg inntil 2 år. U-23/05 (Kl 13), toppfinansiering inntil 5 mill. kroner. 2) Garantiramme 718 mill. kroner, 28 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-28/09. 3) Garantiramme 143 mill. kroner, 24 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-67/06. 4) Garantiramme 780 mill. kroner m/tillegg på 10%, jfr. sak T-40/12. Side 14

17 Note 4: Aksjar og andelar (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Innovasjon Norge - innskuddskapital , KLP Eigenkapitalinnskot 1) Operaen i Kr.sund-Midtnorsk Musikkteater , GassROR IKS , Åknes/Tafjord Beredskap IKS , Svorka Energi AS Kommunekraft AS 320 0, Naturgass Møre AS , Møre og Romsdal Utvikling AS Interoperabilitetstjenester AS 900 2, Fylkeshuset AS Regionteateret i Molde AS Kr.sund og Omegn Vekst AS , MMU - Internasj.mar. utd.senter AS , Muritunet AS , Ålesund Kunnskapspark AS , Romsdalsmuseet Eiendom AS Braatthallen AS Sula Ride- og Fritidssenter AS Fastlandsfinans AS , Tjeldbergodden Utvikling AS , Imarfinans AS , Atlanterhavstunnelen AS , Trafikanten Møre og Romsdal AS Eiksundsambandet AS , Norsk Fjordsenter AS , Fjord Norge AS , Samspleis AS , Bølgen Invest AS , Nordic Light Event AS , Runde Miljøbygg AS , Akvainvest Møre og Romsdal AS , Høgskolesenteret i Kristiansund AS , Møreforskning AS Rovdefjordbrua AS , Runde Miljøsenter AS Molde Lufthavnutvikling AS , Brisk Kompetansesenter AS , Varde AS , Astero AS , Furene AS Riss Møbeltekk AS , Trollheim Vekst AS , Molde Kunnskapspark AS , Fosnaporten AS Skodjebrua AS Langfjordtunnelen AS Møreaksen AS ) Innskott 2012: 2,3 mill. kroner Side 15

18 Note 4: Aksjar og andelar forts. Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Halsafjordsambandet AS Hareid Fastlandssamband AS Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Div. andelar 39 Sum aksjar og andelar Kjøp i året: T-58/11 T-76/11 Sal i året: T-58/12 Oppløyst: Interoperabilitetstenester AS, 0,3 mill. kroner. Runde Miljøsenter AS, 0,8 mill. kroner. Front Safety AS (tidl. Aukra Sikkerhetssenter), bokført verdi 0,2 mill. kroner. Sunnmøre Veginvest AS, bokført verdi 0,5 mill. kroner. Nedskrivingar: Bokført eigenkapital i Bølgen Invest AS utgjer 62% av innskoten kapital (2011). Det er lagt til grunn at verditapet er varig og reflekterer forventa oppgjersverdi. Fylkeskommunen sin aksjepost i selskapet er derfor nedskriven tilsvarande, det vil seie frå 4,5 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. Aksjane i Strandafjellet Skisenter AS, kroner er nedskrivne til 0 kroner. Fylkeskommunen har ikkje lenger aksjar i Stranda Skisenter, og ein tidlegare aksjepost på 33 tusen kroner er nedskriven. Side 16

19 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 5: Avsetjingar og bruk av avsetjingar (tal i tusen kroner) Avsett i året: Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Dekning av tidlegare års meirforbruk i investeringsrekneskapen 0 Avsetjingar til fond Årets rekneskapsmessige mindreforbruk i driftsrekneskapen Udisponert i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året: Mindreforbruk i driftsrekneskapen Brukt fond Årets rekneskapsmessige meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Årets rekneskapsmessige meirforbruk i invest.rekneskapen 0 Netto avsetjingar (= L4 D. Øk. oversikt) Disposisjonsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året i driftsrekneskapen Disposisjonsfond UB Ubundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 0 Brukt i året Ubundne investeringsfond UB Bundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 25 Brukt i året 0 Bundne investeringsfond UB Bundne driftsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i driftsrekneskapen Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Bundne driftsfond UB Prinsippendringar driftsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar driftsdel UB Prinsippendringar investeringsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar investeringsdel UB Rekneskapsmessig mindreforbruk drift IB Disponering av mindreforbruk tidlegare år Mindreforbruk i året Rekneskapsmessig mindreforbruk drift UB Side 17

20 Note 6: Endringar kapitalkonto (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune KAPITALKONTO DEBET KREDIT BALANSE (Kapital) IB Debetpostar i året: Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom og Aktivering av fast eigedom anlegg og anlegg utgiftsført i året Av- og nedskriving av fast Aktivering forskotteringar eigedom og anlegg fylkesvegar 0 Sal av utstyr, maskiner Oppskriving av fast eigedom og transportmiddel 0 og anlegg 0 Av- og nedskriving av utstyr, Aktivering av utstyr, maskiner maskiner og transportmiddel og transportmiddel Sal av aksjar og andelar 228 Kjøp av aksjar og andelar Nedskriving av aksjar og andelar Oppskriving av aksjar og andelar 0 Avdrag på utlån 60 Avdrag på eksterne lån Nedskriving på utlån (forskottering) 0 Utlån Bruk av midlar frå eksterne lån Pensjonsmidlar Arbeidsgjevaravgift av nto. pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingar BALANSE (Kapital) UB SUM DEBET SUM KREDIT Side 18

21 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 7: Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er utarbeidd etter reglar fastsett i kommunelova (kl), forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Frå 2011 følgjer kommunar og fylkeskommunar i hovudsak reglane i bokføringslova av 2004 med tilhøyrande forskrift. All tilgang og bruk av midlar i året som vedkjem fylkeskommunal verksemd skal framgå av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Vidare er anordningsprinsippet lagt til grunn. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året skal takast med i rekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalt eller ikkje i i rekneskapsåret. For lån er likevel berre den delen som er brukt i året ført i investeringsrekneskapen. Den delen som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost. Vesentlege utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar som ikkje kan fastsetjast eksakt ved rekneskapsavslutninga, blir registrert med eit rundt rekna beløp i årsrekneskapen. Klassifisering av anleggsmiddel, omløpsmidlar og gjeld Anleggsmiddel er eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk i fylkeskommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Driftsmiddel blir ført som anleggsmiddel når anskaffelseskost er minimum kroner og har ei økonomisk levetid på minst 3 år. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon og marknadsbaserte verdipapir som inngår i ein handelsportefølje er omløpsmidlar. Aksjar og andelar i bedrifter som fylkeskommunen har ei spesiell interesse av å engasjere seg i er klassifisert som anleggsmiddel. Langsiktig gjeld er knytt til formåla i 50 i kl med unntak av eventuell likviditetstrekkrett/ likviditetslån, jf. kl 50 nr 5. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmiddel og neste års avdrag på innlån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsreglar Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar er vurderte til verkeleg verdi. Andre omløpsmidlar er vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for venta tap. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost, men skal ved varig verdifall skrivast ned til verkeleg verdi. Avskriving blir gjort med like store årlege beløp over levetida til eigedelen. Avskrivingsperiodane er i samvar med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Mva-plikt og mva-kompensasjon Eit lite omfang av tenesteområda kjem inn under mva-lova. For den øvrige verksemda krev fylkeskommunen mva-kompensasjon. Driftsrammene er budsjettert eks. mva, og mva-kompensasjon for driftsutgiftene er inntektsført på verksemda der kjøpet er ført. Mva-kompensasjon for investeringar blir inntektsført i driftsrekneskapen. Tidlegare blei inntekta avsett til driftsfond og nytta til investeringar seinare år. Ved forskriftsendring har Kommunal- og regionaldepartementet bestemt at mva-kompensasjon for investeringar i åra gradvis skal overførast til investeringsrekneskapen. I 2012 skal minimum 60% førast over. Resten blir brukt til finansiering av årets driftsutgifter. Endra rekneskapsprinsipp Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen skal førast direkte mot eigen konto under eigenkapitalen. Det er ikkje ført prinsippendringar i Side 19

22 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 8: Organisering og styring av fylkeskommunal verksemd Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtaler med private trafikkselskap om levering av kollektiv transport, skoleskyss og TT-tenester. Tidlegare blei det berre nytta nettokontraktar, og ved slike kontraktar går billettinntektene til selskapa og kjem ikkje fram i fylkeskommunen sin rekneskap. Samferdselsutvalet legg opp til at i framtida skal brutto anbodskontraktar leggjast til grunn for avtalar om landverts kollektivtransport. Bruttokontraktar inneber at fylkeskommunen har ansvar for inntektssida. Frå er det inngått bruttokontrakt i Ålesund og Giske. Fylkeskommunen har etablert selskapet Trafikanten Møre AS som har til formål å drive informasjonstenester for trafikk- og ruteopplysningar. I 2012 leverte selskapet driftstenester for 8,0 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I 2011 etablerte fylkeskommunen selskapet Møre og Romsdal Utvikling AS som har til formål å leggje til rette for samfunnsmessige utviklingsprosjekt. I 2012 leverte selskapet tenester for 0,3 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I tillegg fikk selskapet eit tilskott på 0,2 mill. kroner frå fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje oppretta kommunale foretak (KF), men er medeigar i fire interkommunale selskap: GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal, Åknes/Tafjord Beredskap IKS og Tannhelsetenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Det er betalt innskottskapital til to av selskapa, GassROR IKS og Åknes/Tafjord Beredskap IKS, sjå note 4. GassROR IKS har til formål å medverke til utvikling av fysisk infrastruktur og tilrettelegging for næringsutvikling i regionen. Fylkeskommunen og fem kommunar eig like delar i selskapet som har kontoradresse Aukra. I 2012 er det utbetalt eit bidrag på 0,625 mill. kroner til selskapet. IKA Møre og Romsdal er eit interkommunalt selskap eigd av alle kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå medlemane blir teke vare på og gjort tilgjengeleg til ulike formål. Hovudkontoret ligg i Ålesund. Eigardelane blir justert kvart fjerde år på grunnlag av folketal, og fylkeskommunen sin eigardel er no 20,8%. Deltakarane betalar årleg tilskot til drift av selskapet, og i 2012 er fylkeskommunen sin del 0,8 mill. kroner. I tillegg er det brukt 1,3 mill. kroner på kulturbudsjettet. Fylkeskommunen sin eigardel i Åknes/Tafjord Beredskap IKS er 25,4%, fem kommunar eig resten. I 2012 er det utbetalt 2,9 mill. kroner i tilskot til selskapet. Fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag eig like delar i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. I 2012 har Møre og Romsdal fylkeskommune overført 0,51 mill. kroner til selskapet. Note 9: Styring og rapportering Rammebudsjett Drifta av all verksemd blir styrt med rammebudsjett. Rammestyring, slik det går fram av budsjettreglementet, inneber mellom anna at meirforbruk i høve til budsjett i utgangspunktet må dekkjast inn i budsjettet komande år. Tilsvarande blir mindreforbruk som hovudregel lagt til budsjettramma. Fylkestinget gjer ei vurdering av om vilkåra for overføring av netto mindreforbruk er oppfylt, samt vurderer krav om inndekking av meirforbruk. Fylkestinget har fastsett driftsbudsjettet for 2012 på 10 fylkestingsrammer utanom reserveposten. Fagskolane i Møre og Romsdal var tidlegare del av ramma til vidaregåande utdanning, men er frå 2012 skilt ut som eiga ramme. Hovudutvala disponerer over eit ulikt tal utvalsrammer innan sine budsjettområde. Budsjettering av investeringsutgifter Utanom fylkesvegar er større investeringar budsjettert på prosjektnivå. Investeringsutgifter til fylkesvegar, mindre bygningsmessige tiltak og utstyr blir budsjettert som rammeløyvingar. I tillegg kan delar av driftsrammene omdisponerast til maskiner og utstyr som skal førast i investeringsrekneskapen (anskaffelseskost over kroner og levetid over 3 år). Side 20

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014

Møre og Romsdal fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2014 Sektorar, avdelingar og vidareg, ande skolar i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57390/2010/124 ' Bjørn Nerland, 71 25 86 03 05.01.2011

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer