MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012"

Transkript

1 Årsrekneskap 2012

2 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR, FINANSIERINGSBEHOV OG FINANSIERING... 3 SKJEMA 2B - INVESTERINGAR - FYLKESTINGSRAMMER... 4 BALANSEREKNESKAPEN...6 A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT...8 B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING C. - E. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR M.V NOTE 1: ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: PENSJONSFORPLIKTINGAR...13 NOTE 3: GARANTIANSVAR...14 NOTE 4: AKSJAR OG ANDELAR...15 NOTE 5: AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR...17 NOTE 6: KAPITALKONTO...18 NOTE 7-28: VEDLEGG: KOSTRARAPPORTAR REVISJONSMELDING

3 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN FYLKESKOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER 1 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Momkompensasjon investeringar Generelle overføringar frå andre SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdrag på lån NTO. FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER TIL FRI DISPONERING AVSETJING 15 Til dekn. av tidl. års reknesk.messige meirforbr Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidl. års reknesk.messige mindreforbr Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR OVERF. TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (skjema 1B) REKNESKAPSMESSIG MEIR- /MINDREFORBRUK Side 1

4 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1B -DRIFTSREKNESKAPEN SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER D01 Fellesutgifter og utg. til fordeling D02 Politisk verksemd D03 Stabsfunksjonar D04 Reservepost D05 Vidaregående opplæring D06 Fagskolane i Møre og Romsdal D09 Tannhelsetenester D10 Kulturtenester D11 Regional- og næringsutvikling D12 Samferdselstenester D14 Sentrale kontrollorgan SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER Side 2

5 ÅRSREKNESKAP 2012 Tekst (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 2012 KORRIGERT OPPHAV SKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 1 Investeringar i anleggsmiddel (inkl. mva.) Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetjingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og ref Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekt(+)/udisponert(-) Side 3

6 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Til investeringar i anleggsmidlar (frå skjema 2A) I5x Lx Ox Inventar, utstyr, avskriv. 5 år Opprustning av bygningsmassen Sal av bygg/bustader I02 Sentrale styringsorg./fellesutg IT - utstyr skolar, eiga finansiering 6138 Justering mva A50 6A51 K001 K002 Bygningsmesige tiltak skolar, eiga finansiering Utstyrskjøp skolar, eiga finansiering Romsdal vgs G-blokka oppgradering Ålesund vgs - Volsdalsberga K003 Borgund vgs BTR 4 K101 Gjermundnes vgs - opprusting bygg A, fase 2 K102 Borgund vgs - tilleggsareal byggetrinn K103 K104 K105 K201 K202 T-57/11 Molde vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Romsdal vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Kristiansund vgs, rev. utviklingsplan Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall K203 Kristiansund vgs, bygg 8 byggjesteg 1 K601 Borgund vgs b tr K701 Borgund vgs - idrettshall K901 Kristiansund vgs - opprusting bygg 3 K903 Atlanten vgs, byggjesteg K904 K909 Mx Zx Volda vgs, trinn 4, øyremerka midlar Borgund vgs - oppretting tekniske anlegg Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging Avsetningar I03 Vidaregåande opplæring IT - Tannhelse 5 år A30 6A31 Tannhelse - opprustning/nye klinikkar Fylkestannlegen - investering 10 år I04 Tannhelse Samferdsel - Ruteinfomasjon investering 6704 Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr 6706 Samferdsel - ruteplanleggingsverktøy Side 4

7 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN 6707 Samferdsel - sanntidsinformasjon 6708 Samferdsel - transportadministrasjon B35 6B36 Fylkesvegar - investering 40 år Fylkesvegar - rassikring I07 Samferdsel Sum investeringar Side 5

8 BALANSE Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst (tal i tusen kroner) Kto REKNESKAP 2012 REKNESKAP 2011 EIGEDELAR Anleggsmiddel Av dette: Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmiddel Konserninterne langsiktige fordringar Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Av dette: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andelar Sertifikat Obligasjonar Kasse og bankinnskott SUM EIGEDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Av dette: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i rekneskapsprinsipp (drift) Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Udisponert i investeringsrekneskapen Udekt i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld: Av dette: Pensjonsforpliktingar Ihendehavarobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Side 6

9

10 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L1 DRIFTSINNTEKTER: Brukerbetalingar ,2% L2 Andre sals- og leigeinntekter ,6% L3 Overføringar med krav til motyting ,1% L4 Rammetilskot ,1% L5 Andre statlege overføringar ,8% L6 Andre overføringar ,0% L7 Skatt på inntekt og formue ,1% L8 Eigedomsskatt ,0% L9 Andre direkte og indirekte skattar ,0% L10 Sum driftsinntekter ,0% L11 DRIFTSUTGIFTER: Lønsutgifter ,1% L12 Sosiale utgifter ,8% L13 Kjøp av varer og ten. som inngår i eigenproduksjon ,3% L14 Kjøp av varer og ten. som erstattar eigenprod ,0% L15 Overføringar ,9% L16 Avskrivingar ,7% L17 Fordelte utgifter ,9% L18 Sum driftsutgifter ,5% L19 Brutto driftsresultat ,4% L20 FINANSINNTEKTER: Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,8% L21 Gevinst finansielle instrument ,5% L22 Mottatte avdrag på utlån ,0% L23 Sum eksterne finansinntekter ,1% L24 FINANSUTGIFTER: Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,4% L25 Tap finansielle instrument ,0% L26 Avdragsutgifter ,8% L27 Utlån ,0% L28 Sum eksterne finansutgifter ,7% L29 Resultat eksterne finansutgifter ,1% L30 Motpost avskrivingar ,7% L31 Netto driftsresultat ,5% L32 INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR: Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk ,5% L33 Bruk av disposisjonsfond ,0% L34 Bruk av bundne fond ,7% L35 Sum bruk av avsetjingar ,3% Side 8

11 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L36 Overført til investeringsrekneskapen ,8% L37 Dekn. av tidl.års reknesk.m. meirforbruk ,0% L38 Avsetjingar til disposisjonsfond ,8% L39 Avsetjingar til bundne fond ,4% L40 Sum avsetjingar ,9% L41 Regnskapsmessig meir (+) -/mindreforbruk (-) ,2% Side 9

12 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING L1 INNTEKTER: Sal av driftsmidlar og fast eigedom ,3% L2 Andre salsinntekter ,0% L3 Overføringar med krav om motyting ,3% L4 Statlege overføringar ,0% L5 Andre overføringar ,0% L6 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,7% L7 Sum inntekter ,6% UTGIFTER: L8 Lønsutgifter ,0% L9 Sosiale utgifter ,0% L10 Varer og tenester som inngår i eigenproduksjo ,0% L11 Varer og tenester som erstatter eigenprod ,0% L12 Overføringar ,8% L13 Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,5% L14 Fordelte utgifter ,0% L15 Sum utgifter ,1% FINANSTRANSAKSJONAR: L16 Avdragsutgifter ,0% L17 Utlån ,3% L18 Kjøp av aksjar og andelar ,0% L19 Dekning tidlegare års udekket ,0% L20 Avsetjingar til ubundne invest.fond ,0% L21 Avsetjingar til bundne fond ,1% L22 Sum finansieringstransaksjonar ,9% L23 Finansieringsbehov ,2% FINANSIERT SLIK: L24 Bruk av lån ,2% L25 Sal av aksjar og andelar ,0% L26 Mottatte avdrag på utlån ,3% L27 Overført frå driftsrekneskapen ,8% L28 Bruk av tidlegare års udisponert ,0% L29 Bruk av disposisjonsfond ,0% L30 Bruk av bundne driftsfond ,0% L31 Bruk av ubundne investeringsfond ,0% L32 Bruk av bundne investeringsfond ,0% L33 Sum finansiering ,2% L34 Udekt (+) / Udisponert(-) ,0% Side 10

13 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP E N D R I N G (tal i tusen kroner) I % C. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR: L1 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) ,0% L2 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,2% L3 Innbet. ved ekst. finanstransaksjonar ,5% L4 Sum tilgang på midlar ,3% BRUK AV MIDLAR: L5 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) ,2% L6 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) ,1% L7 Utbetalinger ved ekst. finanstransakajonar ,4% L8 Sum bruk av midlar ,5% L9 Tilgang - bruk av midlar ,7% L10 Endring i ubrukte lånemidlar (- = auke) ,1% L1 Endring i arbeidskapital ,7% D. ØKONOMISK OVERSIKT - AVSETJING OG BRUK AV AVSETJINGAR L1 Avsetjingar ,1% L2 Bruk av avsetjingar ,4% L3 Til avsetjing seinare år ,0% L4 Netto avsetjingar ,7% E. ØKONOMISK OVERSIKT - INTERNE OVERF. OG FORDELINGAR L1 Interne inntekter mv ,6% L2 Interne utgifter mv ,6% L3 Netto interne overføringar ,0% Side 11

14 Møre og Romsdal fylkeskommune NOTAR Note 1-6 er notar som skal utarbeidast etter 5, 12 og 13 i rekneskapsforskriftene. Øvrige notar er tatt med for å gi eit fullstendig og utfyllande bilete av fylkeskommunen sitt resultat og stilling. Jf. førebels rekneskapsstandard KRS(F) nr 6 Noter og årsberetning. Note 1: Endring arbeidskapital Tekst Konto ENDRING ENDRING (tal i tusen kroner) Omløpsmidlar 2.1 Endring kortsiktige fordringar Endring konserninterne kortsiktige fordringar Endring aksjar og andelar Premieavvik Endringar sertifikat Endring obligasjonar Endring kasse og bankinnskot A. Endring omløpsmidlar (- = reduksjon) Kortsiktig gjeld B. Endring kortsiktig gjeld (- = auke) Arbeidskapital C. Endring arbeidskapital (A.+ B. - = reduksjon) Tilgang og bruk av midlar, jfr. økonomisk oversikt C Inntekter og innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L4) Utgifter og utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L8) D. Nto. tilgang på midlar E. Endring ubrukte lån Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK driftsdel Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK investeringsdel F. Sum endringar i rekneskapsprinsipp 0 0 G. Endring arbeidskapital (D.- E.+ F.= C.) Side 12

15 Note 2: Pensjonsforpliktingar Møre og Romsdal fylkeskommune (tal i tusen kroner) Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Forventa avkastning av pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (eks. adm.) Premieavvik Forfalt premie (inkl. administrasjon) Avrekning for tidlegare år Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Amortisering av premieavvik Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik frå tidlegare år - - Sum amortisert premieavvik til føring Spesifikasjon pensjonsforpliktingar 2012 Brutto pensjonsforplikting IB estimat i fjor Opptening i år Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik - forplikting Brutto pensjonsforplikting UB estimat Spesifikasjon av pensjonsmidlar 2012 Brutto pensjonsmidlar IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetaling Forventa avkastning Amortisering estimatavvik - midlar Brutto pensjonsmidlar UB estimat Berekningsføresetnader KLP SPK Forventa avkastning 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Årleg lønsvekst 3,16 % 3,16 % Årleg G-regulering 3,16 % 3,16 % KLP: Kommunal Landspensjonskasse, SPK: Statens Pensjonskasse Estimatavvik 2012 Forplikting Midlar Faktisk Estimert Estimatavvik Akkumulert avvik tidl. år per Amortisert avvik i år Gjenståande samla avvik per Føring av premieavvik 2012 Amortisert brutto estimatavvik Amortisert premieavvik Netto balanseført estimatavvik Side 13

16 Note 3: Garantiansvar Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunen kan gi garantiar med heimel i Kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet. Fylket har i løpet av rekneskapsåret ikkje fått krav om å innfri garantiar. Låntakar Långjevar Garantiplikt Garantipr går ut (i kr.) A. YMSE INSTITUSJONAR Sykkylvsbrua A/S Norsk Tillitsmann Sykkylvsbrua A/S Nordea Bank Norge ASA Sykkylvsbrua A/S KLP Kreditt AS Eiksundsambandet KLP Kreditt AS Imarfinans AS 1) Kommunalbanken Atlanterhavstunnelen AS 2) KLP Kreditt AS Samspleis 3) KLP Trollheim Vekst AS KLP Kreditt AS AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken E 39 Knutset - Astad AS KLP Kommunekreditt Eksportvegen AS(Tresfjordbrua) 4) Kommunalbanken Muritunet AS Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken SUM A: B. ANDRE Braathallen Tilskot frå Kulturdept Restgjeld på fylkeskommunale garantiar (A + B ) til saman ) Samla garantiramme Imarfinans AS er 300 mill. kroner: U-24/05 (Kl 13), garantiramme 300 mill. kroner, 20 år m/tillegg inntil 2 år. U-23/05 (Kl 13), toppfinansiering inntil 5 mill. kroner. 2) Garantiramme 718 mill. kroner, 28 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-28/09. 3) Garantiramme 143 mill. kroner, 24 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-67/06. 4) Garantiramme 780 mill. kroner m/tillegg på 10%, jfr. sak T-40/12. Side 14

17 Note 4: Aksjar og andelar (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Innovasjon Norge - innskuddskapital , KLP Eigenkapitalinnskot 1) Operaen i Kr.sund-Midtnorsk Musikkteater , GassROR IKS , Åknes/Tafjord Beredskap IKS , Svorka Energi AS Kommunekraft AS 320 0, Naturgass Møre AS , Møre og Romsdal Utvikling AS Interoperabilitetstjenester AS 900 2, Fylkeshuset AS Regionteateret i Molde AS Kr.sund og Omegn Vekst AS , MMU - Internasj.mar. utd.senter AS , Muritunet AS , Ålesund Kunnskapspark AS , Romsdalsmuseet Eiendom AS Braatthallen AS Sula Ride- og Fritidssenter AS Fastlandsfinans AS , Tjeldbergodden Utvikling AS , Imarfinans AS , Atlanterhavstunnelen AS , Trafikanten Møre og Romsdal AS Eiksundsambandet AS , Norsk Fjordsenter AS , Fjord Norge AS , Samspleis AS , Bølgen Invest AS , Nordic Light Event AS , Runde Miljøbygg AS , Akvainvest Møre og Romsdal AS , Høgskolesenteret i Kristiansund AS , Møreforskning AS Rovdefjordbrua AS , Runde Miljøsenter AS Molde Lufthavnutvikling AS , Brisk Kompetansesenter AS , Varde AS , Astero AS , Furene AS Riss Møbeltekk AS , Trollheim Vekst AS , Molde Kunnskapspark AS , Fosnaporten AS Skodjebrua AS Langfjordtunnelen AS Møreaksen AS ) Innskott 2012: 2,3 mill. kroner Side 15

18 Note 4: Aksjar og andelar forts. Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Halsafjordsambandet AS Hareid Fastlandssamband AS Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Div. andelar 39 Sum aksjar og andelar Kjøp i året: T-58/11 T-76/11 Sal i året: T-58/12 Oppløyst: Interoperabilitetstenester AS, 0,3 mill. kroner. Runde Miljøsenter AS, 0,8 mill. kroner. Front Safety AS (tidl. Aukra Sikkerhetssenter), bokført verdi 0,2 mill. kroner. Sunnmøre Veginvest AS, bokført verdi 0,5 mill. kroner. Nedskrivingar: Bokført eigenkapital i Bølgen Invest AS utgjer 62% av innskoten kapital (2011). Det er lagt til grunn at verditapet er varig og reflekterer forventa oppgjersverdi. Fylkeskommunen sin aksjepost i selskapet er derfor nedskriven tilsvarande, det vil seie frå 4,5 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. Aksjane i Strandafjellet Skisenter AS, kroner er nedskrivne til 0 kroner. Fylkeskommunen har ikkje lenger aksjar i Stranda Skisenter, og ein tidlegare aksjepost på 33 tusen kroner er nedskriven. Side 16

19 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 5: Avsetjingar og bruk av avsetjingar (tal i tusen kroner) Avsett i året: Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Dekning av tidlegare års meirforbruk i investeringsrekneskapen 0 Avsetjingar til fond Årets rekneskapsmessige mindreforbruk i driftsrekneskapen Udisponert i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året: Mindreforbruk i driftsrekneskapen Brukt fond Årets rekneskapsmessige meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Årets rekneskapsmessige meirforbruk i invest.rekneskapen 0 Netto avsetjingar (= L4 D. Øk. oversikt) Disposisjonsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året i driftsrekneskapen Disposisjonsfond UB Ubundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 0 Brukt i året Ubundne investeringsfond UB Bundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 25 Brukt i året 0 Bundne investeringsfond UB Bundne driftsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i driftsrekneskapen Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Bundne driftsfond UB Prinsippendringar driftsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar driftsdel UB Prinsippendringar investeringsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar investeringsdel UB Rekneskapsmessig mindreforbruk drift IB Disponering av mindreforbruk tidlegare år Mindreforbruk i året Rekneskapsmessig mindreforbruk drift UB Side 17

20 Note 6: Endringar kapitalkonto (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune KAPITALKONTO DEBET KREDIT BALANSE (Kapital) IB Debetpostar i året: Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom og Aktivering av fast eigedom anlegg og anlegg utgiftsført i året Av- og nedskriving av fast Aktivering forskotteringar eigedom og anlegg fylkesvegar 0 Sal av utstyr, maskiner Oppskriving av fast eigedom og transportmiddel 0 og anlegg 0 Av- og nedskriving av utstyr, Aktivering av utstyr, maskiner maskiner og transportmiddel og transportmiddel Sal av aksjar og andelar 228 Kjøp av aksjar og andelar Nedskriving av aksjar og andelar Oppskriving av aksjar og andelar 0 Avdrag på utlån 60 Avdrag på eksterne lån Nedskriving på utlån (forskottering) 0 Utlån Bruk av midlar frå eksterne lån Pensjonsmidlar Arbeidsgjevaravgift av nto. pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingar BALANSE (Kapital) UB SUM DEBET SUM KREDIT Side 18

21 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 7: Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er utarbeidd etter reglar fastsett i kommunelova (kl), forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Frå 2011 følgjer kommunar og fylkeskommunar i hovudsak reglane i bokføringslova av 2004 med tilhøyrande forskrift. All tilgang og bruk av midlar i året som vedkjem fylkeskommunal verksemd skal framgå av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Vidare er anordningsprinsippet lagt til grunn. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året skal takast med i rekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalt eller ikkje i i rekneskapsåret. For lån er likevel berre den delen som er brukt i året ført i investeringsrekneskapen. Den delen som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost. Vesentlege utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar som ikkje kan fastsetjast eksakt ved rekneskapsavslutninga, blir registrert med eit rundt rekna beløp i årsrekneskapen. Klassifisering av anleggsmiddel, omløpsmidlar og gjeld Anleggsmiddel er eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk i fylkeskommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Driftsmiddel blir ført som anleggsmiddel når anskaffelseskost er minimum kroner og har ei økonomisk levetid på minst 3 år. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon og marknadsbaserte verdipapir som inngår i ein handelsportefølje er omløpsmidlar. Aksjar og andelar i bedrifter som fylkeskommunen har ei spesiell interesse av å engasjere seg i er klassifisert som anleggsmiddel. Langsiktig gjeld er knytt til formåla i 50 i kl med unntak av eventuell likviditetstrekkrett/ likviditetslån, jf. kl 50 nr 5. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmiddel og neste års avdrag på innlån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsreglar Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar er vurderte til verkeleg verdi. Andre omløpsmidlar er vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for venta tap. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost, men skal ved varig verdifall skrivast ned til verkeleg verdi. Avskriving blir gjort med like store årlege beløp over levetida til eigedelen. Avskrivingsperiodane er i samvar med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Mva-plikt og mva-kompensasjon Eit lite omfang av tenesteområda kjem inn under mva-lova. For den øvrige verksemda krev fylkeskommunen mva-kompensasjon. Driftsrammene er budsjettert eks. mva, og mva-kompensasjon for driftsutgiftene er inntektsført på verksemda der kjøpet er ført. Mva-kompensasjon for investeringar blir inntektsført i driftsrekneskapen. Tidlegare blei inntekta avsett til driftsfond og nytta til investeringar seinare år. Ved forskriftsendring har Kommunal- og regionaldepartementet bestemt at mva-kompensasjon for investeringar i åra gradvis skal overførast til investeringsrekneskapen. I 2012 skal minimum 60% førast over. Resten blir brukt til finansiering av årets driftsutgifter. Endra rekneskapsprinsipp Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen skal førast direkte mot eigen konto under eigenkapitalen. Det er ikkje ført prinsippendringar i Side 19

22 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 8: Organisering og styring av fylkeskommunal verksemd Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtaler med private trafikkselskap om levering av kollektiv transport, skoleskyss og TT-tenester. Tidlegare blei det berre nytta nettokontraktar, og ved slike kontraktar går billettinntektene til selskapa og kjem ikkje fram i fylkeskommunen sin rekneskap. Samferdselsutvalet legg opp til at i framtida skal brutto anbodskontraktar leggjast til grunn for avtalar om landverts kollektivtransport. Bruttokontraktar inneber at fylkeskommunen har ansvar for inntektssida. Frå er det inngått bruttokontrakt i Ålesund og Giske. Fylkeskommunen har etablert selskapet Trafikanten Møre AS som har til formål å drive informasjonstenester for trafikk- og ruteopplysningar. I 2012 leverte selskapet driftstenester for 8,0 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I 2011 etablerte fylkeskommunen selskapet Møre og Romsdal Utvikling AS som har til formål å leggje til rette for samfunnsmessige utviklingsprosjekt. I 2012 leverte selskapet tenester for 0,3 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I tillegg fikk selskapet eit tilskott på 0,2 mill. kroner frå fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje oppretta kommunale foretak (KF), men er medeigar i fire interkommunale selskap: GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal, Åknes/Tafjord Beredskap IKS og Tannhelsetenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Det er betalt innskottskapital til to av selskapa, GassROR IKS og Åknes/Tafjord Beredskap IKS, sjå note 4. GassROR IKS har til formål å medverke til utvikling av fysisk infrastruktur og tilrettelegging for næringsutvikling i regionen. Fylkeskommunen og fem kommunar eig like delar i selskapet som har kontoradresse Aukra. I 2012 er det utbetalt eit bidrag på 0,625 mill. kroner til selskapet. IKA Møre og Romsdal er eit interkommunalt selskap eigd av alle kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå medlemane blir teke vare på og gjort tilgjengeleg til ulike formål. Hovudkontoret ligg i Ålesund. Eigardelane blir justert kvart fjerde år på grunnlag av folketal, og fylkeskommunen sin eigardel er no 20,8%. Deltakarane betalar årleg tilskot til drift av selskapet, og i 2012 er fylkeskommunen sin del 0,8 mill. kroner. I tillegg er det brukt 1,3 mill. kroner på kulturbudsjettet. Fylkeskommunen sin eigardel i Åknes/Tafjord Beredskap IKS er 25,4%, fem kommunar eig resten. I 2012 er det utbetalt 2,9 mill. kroner i tilskot til selskapet. Fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag eig like delar i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. I 2012 har Møre og Romsdal fylkeskommune overført 0,51 mill. kroner til selskapet. Note 9: Styring og rapportering Rammebudsjett Drifta av all verksemd blir styrt med rammebudsjett. Rammestyring, slik det går fram av budsjettreglementet, inneber mellom anna at meirforbruk i høve til budsjett i utgangspunktet må dekkjast inn i budsjettet komande år. Tilsvarande blir mindreforbruk som hovudregel lagt til budsjettramma. Fylkestinget gjer ei vurdering av om vilkåra for overføring av netto mindreforbruk er oppfylt, samt vurderer krav om inndekking av meirforbruk. Fylkestinget har fastsett driftsbudsjettet for 2012 på 10 fylkestingsrammer utanom reserveposten. Fagskolane i Møre og Romsdal var tidlegare del av ramma til vidaregåande utdanning, men er frå 2012 skilt ut som eiga ramme. Hovudutvala disponerer over eit ulikt tal utvalsrammer innan sine budsjettområde. Budsjettering av investeringsutgifter Utanom fylkesvegar er større investeringar budsjettert på prosjektnivå. Investeringsutgifter til fylkesvegar, mindre bygningsmessige tiltak og utstyr blir budsjettert som rammeløyvingar. I tillegg kan delar av driftsrammene omdisponerast til maskiner og utstyr som skal førast i investeringsrekneskapen (anskaffelseskost over kroner og levetid over 3 år). Side 20

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET 1 NEDLASTING AV REKNESKAPSMAPPE PLANLEGGING Er det sett opp Oppgåvefordelingsliste? (13.2) Sett fristar Gjer avtal med revisjonen Årsmelding (frist 31.3.) Revisjonsmelding (frist

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2014 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2014: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer