MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012"

Transkript

1 Årsrekneskap 2012

2 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR, FINANSIERINGSBEHOV OG FINANSIERING... 3 SKJEMA 2B - INVESTERINGAR - FYLKESTINGSRAMMER... 4 BALANSEREKNESKAPEN...6 A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT...8 B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING C. - E. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR M.V NOTE 1: ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: PENSJONSFORPLIKTINGAR...13 NOTE 3: GARANTIANSVAR...14 NOTE 4: AKSJAR OG ANDELAR...15 NOTE 5: AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR...17 NOTE 6: KAPITALKONTO...18 NOTE 7-28: VEDLEGG: KOSTRARAPPORTAR REVISJONSMELDING

3 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN FYLKESKOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER 1 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Momkompensasjon investeringar Generelle overføringar frå andre SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdrag på lån NTO. FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER TIL FRI DISPONERING AVSETJING 15 Til dekn. av tidl. års reknesk.messige meirforbr Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidl. års reknesk.messige mindreforbr Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR OVERF. TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT (skjema 1B) REKNESKAPSMESSIG MEIR- /MINDREFORBRUK Side 1

4 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT (tal i tusen kroner) 2012 KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 1B -DRIFTSREKNESKAPEN SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER D01 Fellesutgifter og utg. til fordeling D02 Politisk verksemd D03 Stabsfunksjonar D04 Reservepost D05 Vidaregående opplæring D06 Fagskolane i Møre og Romsdal D09 Tannhelsetenester D10 Kulturtenester D11 Regional- og næringsutvikling D12 Samferdselstenester D14 Sentrale kontrollorgan SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER Side 2

5 ÅRSREKNESKAP 2012 Tekst (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 2012 KORRIGERT OPPHAV SKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 1 Investeringar i anleggsmiddel (inkl. mva.) Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Dekning av tidlegare års udekket Avsetjingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og ref Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsetjingar Sum finansiering Udekt(+)/udisponert(-) Side 3

6 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN Til investeringar i anleggsmidlar (frå skjema 2A) I5x Lx Ox Inventar, utstyr, avskriv. 5 år Opprustning av bygningsmassen Sal av bygg/bustader I02 Sentrale styringsorg./fellesutg IT - utstyr skolar, eiga finansiering 6138 Justering mva A50 6A51 K001 K002 Bygningsmesige tiltak skolar, eiga finansiering Utstyrskjøp skolar, eiga finansiering Romsdal vgs G-blokka oppgradering Ålesund vgs - Volsdalsberga K003 Borgund vgs BTR 4 K101 Gjermundnes vgs - opprusting bygg A, fase 2 K102 Borgund vgs - tilleggsareal byggetrinn K103 K104 K105 K201 K202 T-57/11 Molde vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Romsdal vgs, rev.utviklingsplan T-57/11 Kristiansund vgs, rev. utviklingsplan Rauma vgs, brannsikring/opprusting Gjermundnes vgs, ridehall K203 Kristiansund vgs, bygg 8 byggjesteg 1 K601 Borgund vgs b tr K701 Borgund vgs - idrettshall K901 Kristiansund vgs - opprusting bygg 3 K903 Atlanten vgs, byggjesteg K904 K909 Mx Zx Volda vgs, trinn 4, øyremerka midlar Borgund vgs - oppretting tekniske anlegg Utstyr/universell utforming/pedagogisk ombygging Avsetningar I03 Vidaregåande opplæring IT - Tannhelse 5 år A30 6A31 Tannhelse - opprustning/nye klinikkar Fylkestannlegen - investering 10 år I04 Tannhelse Samferdsel - Ruteinfomasjon investering 6704 Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr 6706 Samferdsel - ruteplanleggingsverktøy Side 4

7 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP BUDSJETT KORRIGERT OPPHAV. REKNESKAP 2011 SKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN 6707 Samferdsel - sanntidsinformasjon 6708 Samferdsel - transportadministrasjon B35 6B36 Fylkesvegar - investering 40 år Fylkesvegar - rassikring I07 Samferdsel Sum investeringar Side 5

8 BALANSE Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst (tal i tusen kroner) Kto REKNESKAP 2012 REKNESKAP 2011 EIGEDELAR Anleggsmiddel Av dette: Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmiddel Konserninterne langsiktige fordringar Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Av dette: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjar og andelar Sertifikat Obligasjonar Kasse og bankinnskott SUM EIGEDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Av dette: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i rekneskapsprinsipp (drift) Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk Udisponert i investeringsrekneskapen Udekt i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld: Av dette: Pensjonsforpliktingar Ihendehavarobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Side 6

9

10 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L1 DRIFTSINNTEKTER: Brukerbetalingar ,2% L2 Andre sals- og leigeinntekter ,6% L3 Overføringar med krav til motyting ,1% L4 Rammetilskot ,1% L5 Andre statlege overføringar ,8% L6 Andre overføringar ,0% L7 Skatt på inntekt og formue ,1% L8 Eigedomsskatt ,0% L9 Andre direkte og indirekte skattar ,0% L10 Sum driftsinntekter ,0% L11 DRIFTSUTGIFTER: Lønsutgifter ,1% L12 Sosiale utgifter ,8% L13 Kjøp av varer og ten. som inngår i eigenproduksjon ,3% L14 Kjøp av varer og ten. som erstattar eigenprod ,0% L15 Overføringar ,9% L16 Avskrivingar ,7% L17 Fordelte utgifter ,9% L18 Sum driftsutgifter ,5% L19 Brutto driftsresultat ,4% L20 FINANSINNTEKTER: Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,8% L21 Gevinst finansielle instrument ,5% L22 Mottatte avdrag på utlån ,0% L23 Sum eksterne finansinntekter ,1% L24 FINANSUTGIFTER: Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,4% L25 Tap finansielle instrument ,0% L26 Avdragsutgifter ,8% L27 Utlån ,0% L28 Sum eksterne finansutgifter ,7% L29 Resultat eksterne finansutgifter ,1% L30 Motpost avskrivingar ,7% L31 Netto driftsresultat ,5% L32 INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR: Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk ,5% L33 Bruk av disposisjonsfond ,0% L34 Bruk av bundne fond ,7% L35 Sum bruk av avsetjingar ,3% Side 8

11 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT L36 Overført til investeringsrekneskapen ,8% L37 Dekn. av tidl.års reknesk.m. meirforbruk ,0% L38 Avsetjingar til disposisjonsfond ,8% L39 Avsetjingar til bundne fond ,4% L40 Sum avsetjingar ,9% L41 Regnskapsmessig meir (+) -/mindreforbruk (-) ,2% Side 9

12 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP (tal i tusen kroner) E N D R I N G I % B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING L1 INNTEKTER: Sal av driftsmidlar og fast eigedom ,3% L2 Andre salsinntekter ,0% L3 Overføringar med krav om motyting ,3% L4 Statlege overføringar ,0% L5 Andre overføringar ,0% L6 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ,7% L7 Sum inntekter ,6% UTGIFTER: L8 Lønsutgifter ,0% L9 Sosiale utgifter ,0% L10 Varer og tenester som inngår i eigenproduksjo ,0% L11 Varer og tenester som erstatter eigenprod ,0% L12 Overføringar ,8% L13 Renteutgifter, prov. og andre finansutg ,5% L14 Fordelte utgifter ,0% L15 Sum utgifter ,1% FINANSTRANSAKSJONAR: L16 Avdragsutgifter ,0% L17 Utlån ,3% L18 Kjøp av aksjar og andelar ,0% L19 Dekning tidlegare års udekket ,0% L20 Avsetjingar til ubundne invest.fond ,0% L21 Avsetjingar til bundne fond ,1% L22 Sum finansieringstransaksjonar ,9% L23 Finansieringsbehov ,2% FINANSIERT SLIK: L24 Bruk av lån ,2% L25 Sal av aksjar og andelar ,0% L26 Mottatte avdrag på utlån ,3% L27 Overført frå driftsrekneskapen ,8% L28 Bruk av tidlegare års udisponert ,0% L29 Bruk av disposisjonsfond ,0% L30 Bruk av bundne driftsfond ,0% L31 Bruk av ubundne investeringsfond ,0% L32 Bruk av bundne investeringsfond ,0% L33 Sum finansiering ,2% L34 Udekt (+) / Udisponert(-) ,0% Side 10

13 ÅRSREKNESKAP 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Tekst REKNESKAP REKNESKAP E N D R I N G (tal i tusen kroner) I % C. ØKONOMISK OVERSIKT - TILGANG OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR: L1 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) ,0% L2 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,2% L3 Innbet. ved ekst. finanstransaksjonar ,5% L4 Sum tilgang på midlar ,3% BRUK AV MIDLAR: L5 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) ,2% L6 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) ,1% L7 Utbetalinger ved ekst. finanstransakajonar ,4% L8 Sum bruk av midlar ,5% L9 Tilgang - bruk av midlar ,7% L10 Endring i ubrukte lånemidlar (- = auke) ,1% L1 Endring i arbeidskapital ,7% D. ØKONOMISK OVERSIKT - AVSETJING OG BRUK AV AVSETJINGAR L1 Avsetjingar ,1% L2 Bruk av avsetjingar ,4% L3 Til avsetjing seinare år ,0% L4 Netto avsetjingar ,7% E. ØKONOMISK OVERSIKT - INTERNE OVERF. OG FORDELINGAR L1 Interne inntekter mv ,6% L2 Interne utgifter mv ,6% L3 Netto interne overføringar ,0% Side 11

14 Møre og Romsdal fylkeskommune NOTAR Note 1-6 er notar som skal utarbeidast etter 5, 12 og 13 i rekneskapsforskriftene. Øvrige notar er tatt med for å gi eit fullstendig og utfyllande bilete av fylkeskommunen sitt resultat og stilling. Jf. førebels rekneskapsstandard KRS(F) nr 6 Noter og årsberetning. Note 1: Endring arbeidskapital Tekst Konto ENDRING ENDRING (tal i tusen kroner) Omløpsmidlar 2.1 Endring kortsiktige fordringar Endring konserninterne kortsiktige fordringar Endring aksjar og andelar Premieavvik Endringar sertifikat Endring obligasjonar Endring kasse og bankinnskot A. Endring omløpsmidlar (- = reduksjon) Kortsiktig gjeld B. Endring kortsiktig gjeld (- = auke) Arbeidskapital C. Endring arbeidskapital (A.+ B. - = reduksjon) Tilgang og bruk av midlar, jfr. økonomisk oversikt C Inntekter og innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L4) Utgifter og utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar (L8) D. Nto. tilgang på midlar E. Endring ubrukte lån Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK driftsdel Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK investeringsdel F. Sum endringar i rekneskapsprinsipp 0 0 G. Endring arbeidskapital (D.- E.+ F.= C.) Side 12

15 Note 2: Pensjonsforpliktingar Møre og Romsdal fylkeskommune (tal i tusen kroner) Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Forventa avkastning av pensjonsmidlar Netto pensjonskostnad (eks. adm.) Premieavvik Forfalt premie (inkl. administrasjon) Avrekning for tidlegare år Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Amortisering av premieavvik Amortisering av fjorårets premieavvik Amortisering av premieavvik frå tidlegare år - - Sum amortisert premieavvik til føring Spesifikasjon pensjonsforpliktingar 2012 Brutto pensjonsforplikting IB estimat i fjor Opptening i år Rentekostnad Utbetaling Amortisering estimatavvik - forplikting Brutto pensjonsforplikting UB estimat Spesifikasjon av pensjonsmidlar 2012 Brutto pensjonsmidlar IB estimat i fjor Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjon Utbetaling Forventa avkastning Amortisering estimatavvik - midlar Brutto pensjonsmidlar UB estimat Berekningsføresetnader KLP SPK Forventa avkastning 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Årleg lønsvekst 3,16 % 3,16 % Årleg G-regulering 3,16 % 3,16 % KLP: Kommunal Landspensjonskasse, SPK: Statens Pensjonskasse Estimatavvik 2012 Forplikting Midlar Faktisk Estimert Estimatavvik Akkumulert avvik tidl. år per Amortisert avvik i år Gjenståande samla avvik per Føring av premieavvik 2012 Amortisert brutto estimatavvik Amortisert premieavvik Netto balanseført estimatavvik Side 13

16 Note 3: Garantiansvar Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunen kan gi garantiar med heimel i Kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet. Fylket har i løpet av rekneskapsåret ikkje fått krav om å innfri garantiar. Låntakar Långjevar Garantiplikt Garantipr går ut (i kr.) A. YMSE INSTITUSJONAR Sykkylvsbrua A/S Norsk Tillitsmann Sykkylvsbrua A/S Nordea Bank Norge ASA Sykkylvsbrua A/S KLP Kreditt AS Eiksundsambandet KLP Kreditt AS Imarfinans AS 1) Kommunalbanken Atlanterhavstunnelen AS 2) KLP Kreditt AS Samspleis 3) KLP Trollheim Vekst AS KLP Kreditt AS AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken AS Regionteatret i Møre og R Kommunalbanken E 39 Knutset - Astad AS KLP Kommunekreditt Eksportvegen AS(Tresfjordbrua) 4) Kommunalbanken Muritunet AS Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken Stift. Molde Intern. Jazzfestival Kommunalbanken SUM A: B. ANDRE Braathallen Tilskot frå Kulturdept Restgjeld på fylkeskommunale garantiar (A + B ) til saman ) Samla garantiramme Imarfinans AS er 300 mill. kroner: U-24/05 (Kl 13), garantiramme 300 mill. kroner, 20 år m/tillegg inntil 2 år. U-23/05 (Kl 13), toppfinansiering inntil 5 mill. kroner. 2) Garantiramme 718 mill. kroner, 28 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-28/09. 3) Garantiramme 143 mill. kroner, 24 år m/tillegg inntil 2 år, jfr. sak T-67/06. 4) Garantiramme 780 mill. kroner m/tillegg på 10%, jfr. sak T-40/12. Side 14

17 Note 4: Aksjar og andelar (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Innovasjon Norge - innskuddskapital , KLP Eigenkapitalinnskot 1) Operaen i Kr.sund-Midtnorsk Musikkteater , GassROR IKS , Åknes/Tafjord Beredskap IKS , Svorka Energi AS Kommunekraft AS 320 0, Naturgass Møre AS , Møre og Romsdal Utvikling AS Interoperabilitetstjenester AS 900 2, Fylkeshuset AS Regionteateret i Molde AS Kr.sund og Omegn Vekst AS , MMU - Internasj.mar. utd.senter AS , Muritunet AS , Ålesund Kunnskapspark AS , Romsdalsmuseet Eiendom AS Braatthallen AS Sula Ride- og Fritidssenter AS Fastlandsfinans AS , Tjeldbergodden Utvikling AS , Imarfinans AS , Atlanterhavstunnelen AS , Trafikanten Møre og Romsdal AS Eiksundsambandet AS , Norsk Fjordsenter AS , Fjord Norge AS , Samspleis AS , Bølgen Invest AS , Nordic Light Event AS , Runde Miljøbygg AS , Akvainvest Møre og Romsdal AS , Høgskolesenteret i Kristiansund AS , Møreforskning AS Rovdefjordbrua AS , Runde Miljøsenter AS Molde Lufthavnutvikling AS , Brisk Kompetansesenter AS , Varde AS , Astero AS , Furene AS Riss Møbeltekk AS , Trollheim Vekst AS , Molde Kunnskapspark AS , Fosnaporten AS Skodjebrua AS Langfjordtunnelen AS Møreaksen AS ) Innskott 2012: 2,3 mill. kroner Side 15

18 Note 4: Aksjar og andelar forts. Møre og Romsdal fylkeskommune Balanse- Selskap Total MRfk sin Bokført konto aksjekapital eigardel i % verdi Halsafjordsambandet AS Hareid Fastlandssamband AS Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Div. andelar 39 Sum aksjar og andelar Kjøp i året: T-58/11 T-76/11 Sal i året: T-58/12 Oppløyst: Interoperabilitetstenester AS, 0,3 mill. kroner. Runde Miljøsenter AS, 0,8 mill. kroner. Front Safety AS (tidl. Aukra Sikkerhetssenter), bokført verdi 0,2 mill. kroner. Sunnmøre Veginvest AS, bokført verdi 0,5 mill. kroner. Nedskrivingar: Bokført eigenkapital i Bølgen Invest AS utgjer 62% av innskoten kapital (2011). Det er lagt til grunn at verditapet er varig og reflekterer forventa oppgjersverdi. Fylkeskommunen sin aksjepost i selskapet er derfor nedskriven tilsvarande, det vil seie frå 4,5 mill. kroner til 2,8 mill. kroner. Aksjane i Strandafjellet Skisenter AS, kroner er nedskrivne til 0 kroner. Fylkeskommunen har ikkje lenger aksjar i Stranda Skisenter, og ein tidlegare aksjepost på 33 tusen kroner er nedskriven. Side 16

19 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 5: Avsetjingar og bruk av avsetjingar (tal i tusen kroner) Avsett i året: Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Dekning av tidlegare års meirforbruk i investeringsrekneskapen 0 Avsetjingar til fond Årets rekneskapsmessige mindreforbruk i driftsrekneskapen Udisponert i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året: Mindreforbruk i driftsrekneskapen Brukt fond Årets rekneskapsmessige meirforbruk i driftsrekneskapen 0 Årets rekneskapsmessige meirforbruk i invest.rekneskapen 0 Netto avsetjingar (= L4 D. Øk. oversikt) Disposisjonsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Brukt i året i driftsrekneskapen Disposisjonsfond UB Ubundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 0 Brukt i året Ubundne investeringsfond UB Bundne investeringsfond IB Avsetjingar i året 25 Brukt i året 0 Bundne investeringsfond UB Bundne driftsfond IB Avsetjingar i året Brukt i året i driftsrekneskapen Brukt i året i investeringsrekneskapen 0 Bundne driftsfond UB Prinsippendringar driftsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar driftsdel UB Prinsippendringar investeringsdel IB Prinsippendringar i året 0 Prinsippendringar investeringsdel UB Rekneskapsmessig mindreforbruk drift IB Disponering av mindreforbruk tidlegare år Mindreforbruk i året Rekneskapsmessig mindreforbruk drift UB Side 17

20 Note 6: Endringar kapitalkonto (tal i tusen kroner) Møre og Romsdal fylkeskommune KAPITALKONTO DEBET KREDIT BALANSE (Kapital) IB Debetpostar i året: Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom og Aktivering av fast eigedom anlegg og anlegg utgiftsført i året Av- og nedskriving av fast Aktivering forskotteringar eigedom og anlegg fylkesvegar 0 Sal av utstyr, maskiner Oppskriving av fast eigedom og transportmiddel 0 og anlegg 0 Av- og nedskriving av utstyr, Aktivering av utstyr, maskiner maskiner og transportmiddel og transportmiddel Sal av aksjar og andelar 228 Kjøp av aksjar og andelar Nedskriving av aksjar og andelar Oppskriving av aksjar og andelar 0 Avdrag på utlån 60 Avdrag på eksterne lån Nedskriving på utlån (forskottering) 0 Utlån Bruk av midlar frå eksterne lån Pensjonsmidlar Arbeidsgjevaravgift av nto. pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingar BALANSE (Kapital) UB SUM DEBET SUM KREDIT Side 18

21 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 7: Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er utarbeidd etter reglar fastsett i kommunelova (kl), forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Frå 2011 følgjer kommunar og fylkeskommunar i hovudsak reglane i bokføringslova av 2004 med tilhøyrande forskrift. All tilgang og bruk av midlar i året som vedkjem fylkeskommunal verksemd skal framgå av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsført brutto. Vidare er anordningsprinsippet lagt til grunn. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året skal takast med i rekneskapen for vedkomande år, anten dei er betalt eller ikkje i i rekneskapsåret. For lån er likevel berre den delen som er brukt i året ført i investeringsrekneskapen. Den delen som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost. Vesentlege utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar som ikkje kan fastsetjast eksakt ved rekneskapsavslutninga, blir registrert med eit rundt rekna beløp i årsrekneskapen. Klassifisering av anleggsmiddel, omløpsmidlar og gjeld Anleggsmiddel er eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk i fylkeskommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Driftsmiddel blir ført som anleggsmiddel når anskaffelseskost er minimum kroner og har ei økonomisk levetid på minst 3 år. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon og marknadsbaserte verdipapir som inngår i ein handelsportefølje er omløpsmidlar. Aksjar og andelar i bedrifter som fylkeskommunen har ei spesiell interesse av å engasjere seg i er klassifisert som anleggsmiddel. Langsiktig gjeld er knytt til formåla i 50 i kl med unntak av eventuell likviditetstrekkrett/ likviditetslån, jf. kl 50 nr 5. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmiddel og neste års avdrag på innlån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsreglar Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar er vurderte til verkeleg verdi. Andre omløpsmidlar er vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag for venta tap. Anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost, men skal ved varig verdifall skrivast ned til verkeleg verdi. Avskriving blir gjort med like store årlege beløp over levetida til eigedelen. Avskrivingsperiodane er i samvar med 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding. Mva-plikt og mva-kompensasjon Eit lite omfang av tenesteområda kjem inn under mva-lova. For den øvrige verksemda krev fylkeskommunen mva-kompensasjon. Driftsrammene er budsjettert eks. mva, og mva-kompensasjon for driftsutgiftene er inntektsført på verksemda der kjøpet er ført. Mva-kompensasjon for investeringar blir inntektsført i driftsrekneskapen. Tidlegare blei inntekta avsett til driftsfond og nytta til investeringar seinare år. Ved forskriftsendring har Kommunal- og regionaldepartementet bestemt at mva-kompensasjon for investeringar i åra gradvis skal overførast til investeringsrekneskapen. I 2012 skal minimum 60% førast over. Resten blir brukt til finansiering av årets driftsutgifter. Endra rekneskapsprinsipp Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen skal førast direkte mot eigen konto under eigenkapitalen. Det er ikkje ført prinsippendringar i Side 19

22 Møre og Romsdal fylkeskommune Note 8: Organisering og styring av fylkeskommunal verksemd Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtaler med private trafikkselskap om levering av kollektiv transport, skoleskyss og TT-tenester. Tidlegare blei det berre nytta nettokontraktar, og ved slike kontraktar går billettinntektene til selskapa og kjem ikkje fram i fylkeskommunen sin rekneskap. Samferdselsutvalet legg opp til at i framtida skal brutto anbodskontraktar leggjast til grunn for avtalar om landverts kollektivtransport. Bruttokontraktar inneber at fylkeskommunen har ansvar for inntektssida. Frå er det inngått bruttokontrakt i Ålesund og Giske. Fylkeskommunen har etablert selskapet Trafikanten Møre AS som har til formål å drive informasjonstenester for trafikk- og ruteopplysningar. I 2012 leverte selskapet driftstenester for 8,0 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I 2011 etablerte fylkeskommunen selskapet Møre og Romsdal Utvikling AS som har til formål å leggje til rette for samfunnsmessige utviklingsprosjekt. I 2012 leverte selskapet tenester for 0,3 mill. kroner (eks. mva.) til fylkeskommunen. I tillegg fikk selskapet eit tilskott på 0,2 mill. kroner frå fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje oppretta kommunale foretak (KF), men er medeigar i fire interkommunale selskap: GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal, Åknes/Tafjord Beredskap IKS og Tannhelsetenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Det er betalt innskottskapital til to av selskapa, GassROR IKS og Åknes/Tafjord Beredskap IKS, sjå note 4. GassROR IKS har til formål å medverke til utvikling av fysisk infrastruktur og tilrettelegging for næringsutvikling i regionen. Fylkeskommunen og fem kommunar eig like delar i selskapet som har kontoradresse Aukra. I 2012 er det utbetalt eit bidrag på 0,625 mill. kroner til selskapet. IKA Møre og Romsdal er eit interkommunalt selskap eigd av alle kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå medlemane blir teke vare på og gjort tilgjengeleg til ulike formål. Hovudkontoret ligg i Ålesund. Eigardelane blir justert kvart fjerde år på grunnlag av folketal, og fylkeskommunen sin eigardel er no 20,8%. Deltakarane betalar årleg tilskot til drift av selskapet, og i 2012 er fylkeskommunen sin del 0,8 mill. kroner. I tillegg er det brukt 1,3 mill. kroner på kulturbudsjettet. Fylkeskommunen sin eigardel i Åknes/Tafjord Beredskap IKS er 25,4%, fem kommunar eig resten. I 2012 er det utbetalt 2,9 mill. kroner i tilskot til selskapet. Fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag eig like delar i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-Norge IKS. I 2012 har Møre og Romsdal fylkeskommune overført 0,51 mill. kroner til selskapet. Note 9: Styring og rapportering Rammebudsjett Drifta av all verksemd blir styrt med rammebudsjett. Rammestyring, slik det går fram av budsjettreglementet, inneber mellom anna at meirforbruk i høve til budsjett i utgangspunktet må dekkjast inn i budsjettet komande år. Tilsvarande blir mindreforbruk som hovudregel lagt til budsjettramma. Fylkestinget gjer ei vurdering av om vilkåra for overføring av netto mindreforbruk er oppfylt, samt vurderer krav om inndekking av meirforbruk. Fylkestinget har fastsett driftsbudsjettet for 2012 på 10 fylkestingsrammer utanom reserveposten. Fagskolane i Møre og Romsdal var tidlegare del av ramma til vidaregåande utdanning, men er frå 2012 skilt ut som eiga ramme. Hovudutvala disponerer over eit ulikt tal utvalsrammer innan sine budsjettområde. Budsjettering av investeringsutgifter Utanom fylkesvegar er større investeringar budsjettert på prosjektnivå. Investeringsutgifter til fylkesvegar, mindre bygningsmessige tiltak og utstyr blir budsjettert som rammeløyvingar. I tillegg kan delar av driftsrammene omdisponerast til maskiner og utstyr som skal førast i investeringsrekneskapen (anskaffelseskost over kroner og levetid over 3 år). Side 20

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011 Årsrekneskap 2011 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

INNHALD ÅRSREKNESKAP 2014 SIDE

INNHALD ÅRSREKNESKAP 2014 SIDE INNHALD SIDE Rekneskapsskjema 1A - Frie inntekter til drift 1 Rekneskapsskjema 1B - Driftsrammer 2 Rekneskapsskjema 2A - Investeringar og finansiering 3 Rekneskapsskjema 2B - Investeringar i anleggsmidlar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde. Telefon E-post:

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde. Telefon E-post: Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Årsrekneskap 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2010 INNHALD SIDE SKJEMA 1A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 06.12.2016 Sak nr.: 16 / 296-29 Internt l.nr. 42175 / 16 Sak: 51 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ÅRSREKNESKAP 2007

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ÅRSREKNESKAP 2007 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ÅRSREKNESKAP 2007 INNHALD SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... SKJEMA 2A - INVESTERINGAR, FINANSIERINGSBEHOV OG FINANSIERING...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/21 18.05.2015 Administrasjonsutvalet 15/27 18.05.2015 Formannskapet 15/57 28.05.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/1173-6 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951.

21 Omløpsmidlar. Balanserekneskapen Førde kommune. Rekneskap 15. Rekneskap Kasse, postgiro, bankinnskudd. Sum sektor: 5,951. 21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2015 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/15 09.05.2016 Administrasjonsutvalet 16/25 09.05.2016 Formannskapet 16/50 26.05.2016 Kommunestyret Arkivref: 2015/838-7 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsrekneskap og årsrapport 2014

Årsrekneskap og årsrapport 2014 -Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen

Detaljer