Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: 15:00-17:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PSU-1/14 PROSEDYRE VED OMSTILLING/OMORGANISERING PSU-2/14 KOMPETANSEPLAN 2014 PSU-3/14 PRINSIPPER FOR BRUK AV MIDLERTIDIG ANSETTELSE, INNLEIE OG DELTID PSU-4/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 PSU-5/14 SYKEFRAVÆRSRAPPORT KVARTAL 2013 FOR MIDLERTIDIG ANSATTE PSU-6/14 SYKEFRAVÆRSRAPPORT SKI KOMMUNE 2013 PSU-7/14 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK Ski, André Kvakkestad Side 1

2 2 Saksbehandler: Elin Voksøy Arkiv: 475 Arkivsaksnr.: 14/65-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 6/ Partssammensatt utvalg 1/ PROSEDYRE VED OMSTILLING/OMORGANISERING Forslag til vedtak: Revidert Prosedyre for omstilling og omorganisering vedtas Ingress/hovedbudskap: Arbeidsgivers reviderte forslag til Prosedyre for omstilling og omorganisering ble første gang behandlet i SSU Bakgrunnen for endringsforslaget var blant annet at det eksisterer to ulike prosedyrer for omstilling/omorganisering og overtallighet. Saksopplysninger: Hovedendringen i prosedyren knyttet seg til kriterier ved overtallighet. Fra arbeidstakersiden kom det imidlertid innspill om at den reviderte utgaven var for kort og lite beskrivende. Det ble dermed besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et omforent forslag til Prosedyre for omstilling og omorganisering. Arbeidsgruppen har bestått av Marit Ravnan (HVO), Knut Bjørnskau (HTV), Turid Krane (HTV) og Elin Voksøy (HR), og det har vært avholdt 4 møter i løpet av perioden. Ski, Audun Fiskvik rådmann Elin Voksøy Spesialrådgiver HR Vedlegg som følger saken: 1. Prosedyre for omstilling/omorganisering 2. Omorganisering milepælsplan/prosess 3. Veiledning for risikovurdering 4. Skjema for risikovurdering Vedlegg som ligger i saksmappen:

3 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 430 &30 Arkivsaksnr.: 13/814-5 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 4/ Arbeidsmiljøutvalget 29/ Arbeidsmiljøutvalget 31/ Partssammensatt utvalg 2/ KOMPETANSEPLAN 2014 Forslag til vedtak: Kompetanseplan 2014 tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Virksomhet HR har utarbeidet sentral kompetanseplan for Kompetanseplanen er gjennomført på lik måte som tidligere år. Den skal behandles i SSU, AMU og godkjennes i opplæringsutvalget. Saksopplysninger: I hht. Arbeidsmiljøloven (AML) 4-2 og hovedavtalen (HTA) Kap 3 pkt 3.3 er det fastslått at hver kommune har ansvaret for å kartlegge og analysere sine kompetansebehov. På bakgrunn av dette skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. På grunnlag av dette utarbeider Ski kommune hvert år en sentral kompetanseplan. I hver virksomhet skal det i tillegg utarbeides lokal kompetanseplan. Disse lokale planene ligger som vedlegg til den sentrale planen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: 5. Kompetanseplan Lokale kompetanseplaner 2014 Vedlegg som ligger i saksmappen: Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Vedtak: Kompetanseplanen tas til orientering. Side 3

4 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 14/182-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 3/ PRINSIPPER FOR BRUK AV MIDLERTIDIG ANSETTELSE, INNLEIE OG DELTID Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Ski kommune følger Arbeidsmiljølovens og Hovedtariffavtalens bestemmelser ved tilsetting. I hht. HTA skal det skal som hovedregel tilsettes i full stilling og arbeidsgiver skal minst to ganger i året informere og drøfte prinsippene for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger iht. arbeidsmiljøloven. Omfanget av midlertidig ansettelse, innleie og deltid ble presentert i SSU 2. desember 2013 og vil drøftes i SSU 20. januar Saksopplysninger: Pr november 2013 var det 691 personer med redusert stilling i Ski kommune. Det tilsvarer 36,9 % av alle ansatte (1870 personer). Videre var det 292 personer som var midlertidig ansatt, hvorav 205 var i en deltidsstilling. Ski kommune har som mål å ha en heltidspolitikk ved ansettelser, men ser også at det kan være hensiktsmessig for både ansatt og for arbeidsgiver å ha noen deltidsstillinger. Dette gjelder særlig innenfor turnusarbeid og helgearbeid. Ski kommune har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å se nærmere på deltids/heltidsproblematikk i kommunen. Fast ansatte: Vikarer: Engasjementer Antall årsverk: Antall ansatte: Antall 100 % stilling: Antall i redusert stilling: , Ski kommune benytter i dag oppdragstakere (for eksempel støttekontakter, tilsynsførere fosterhjem, besøkshjem) hvor brukermedvirkning og personlig kjemi er viktig, i tilfeller der behovet er knyttet til et (kortvarig) vedtak, eventuelt hvor det er periodisk behov (for eksempel snømåking). Det er ikke mulig å hente oversikt over innleide fra vårt lønns/personaldatasystem, og en manuell kartlegging anses ikke som hensiktsmessig da omfanget er antatt å være lavt. Side 4

5 5 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

6 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 440 &32 Arkivsaksnr.: 14/110-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 10/ Partssammensatt utvalg 4/ MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 Forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Rådmannen forventer at alle ansatte deltar i medarbeiderundersøkelsen. Saksopplysninger: Årets medarbeiderundersøkelse vil i stor grad gjennomføres etter samme modell som i 2013, men det vil bli gjort noen endringer på bakgrunn av erfaringer fra tidligere år: 7. Feilen ved at lederne måtte svare til egen avdeling/virksomhet løses ved at lederne svarer til neste ledernivå 8. Sykemeldte og medarbeidere som har vært 100 % fraværende siden 1/ skal ikke svare på undersøkelsen. Nyansatte som begynte i stillingen i 2014 deltar heller ikke. Ansatte som har byttet arbeidsplass i 2014 skal svare på undersøkelsen for virksomheten de hadde i Alle ansatte, det vil si faste ansatte, vikarer og engasjerte med stillingsprosent over 10 % inviteres til å svare. De som har to eller flere arbeidsforhold må svare på alle sine arbeidsforhold som det inviteres til. 10. Det kom også opp ønske om å endre diverse spørsmål. Dette vil vi ikke ta hensyn til ettersom vi benytter en standardisert undersøkelse hvor vi sammenligner Ski kommune med resultatene fra resten av kommune-norge. Gjennomføring: Innsamling og kvalitetssikring av epostadresser. Innen 15/2 Utsendelse av undersøkelsen 10/3 Stengning for besvarelser 21/4 Presentasjon av hovedfunn for virksomhetslederne 24/4 Utsendelse av resultater til virksomhetene 5/5 Presentasjon i avdelinger og virksomheter Fra 5/5 Innarbeidelse i Handlingsplan for arbeidsmiljø Høsten 2014 Ved 4 eller færre besvarelser vil vi ikke lage ordinære rapporter på grunn av krav til anonymitet. I slike tilfeller vil besvarelse bli løftet opp til neste ledernivå. Side 6

7 7 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

8 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 13/970-7 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 19/ Partssammensatt utvalg 14/ Arbeidsmiljøutvalget 26/ Partssammensatt utvalg 18/ Arbeidsmiljøutvalget 33/ Arbeidsmiljøutvalget 34/ Arbeidsmiljøutvalget 8/ Arbeidsmiljøutvalget 9/ Partssammensatt utvalg 6/ Partssammensatt utvalg 5/ SYKEFRAVÆRSRAPPORT KVARTAL 2013 FOR MIDLERTIDIG ANSATTE Forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Saksopplysninger: SAMU har bedt om en rapport på sykefravær blant midlertidig ansatte (vikarer) i Ski kommune, sammenliknet med sykefravær hos fast ansatte. Sykefraværet for hele perioden (jan.-okt.) for fast ansatte er på 8,1%, mot 6,9% for de midlertidig ansatte (vikarer). Fravær fordelt på varighet og type ansettelse Vikarene har lavere langvarig sykefravær enn fast ansatte men har ellers samme fraværsgrad som fast ansatte. At vikarer har mindre langtidsfravær kan skyldes at deres arbeidsforhold til Ski kommune opphører i fraværsperioden, og at det følgelig blir rapportert inn mindre fravær som følge av det. Side 8

9 9 På bakgrunn av tallmaterialet kan ikke rådmann se at det er reell stor forskjell i fraværsmønsteret mellom fast ansatte og vikarer. Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

10 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 13/970-9 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 19/ Partssammensatt utvalg 14/ Arbeidsmiljøutvalget 26/ Partssammensatt utvalg 18/ Arbeidsmiljøutvalget 33/ Arbeidsmiljøutvalget 34/ Arbeidsmiljøutvalget 8/ Arbeidsmiljøutvalget 9/ Partssammensatt utvalg 6/ Partssammensatt utvalg 5/ SYKEFRAVÆRSRAPPORT SKI KOMMUNE 2013 Forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Saksopplysninger: Sykefraværsarbeid har vært en prioritert oppgave på alle nivåer i Ski kommune. Sykefraværsarbeidet består av et tett samarbeid mellom verneapparatet, tillitsvalgte, ledere og ansatte i Ski kommune. I tillegg har vi kjøpt tjenester fra vår bedriftshelsetjeneste i en del tilfeller for å få frem hvor den sykemeldte har sin energi og sitt fokus for på den måten å finne passende løsninger. Det jobbes også aktivt med å omplassere ansatte som av helsemessige hensyn ikke kan returnere til sin stilling. Ski kommune har en høy bevissthet rundt oppfølging av sykemeldte og arbeidet. Det er grunn til å tro at dette er medvirkende til den positive utviklingen av sykefraværet. Sykefraværet i 2013 fortsetter å synke, til 8,1% for 2013, mot 8,6% i 2012.

11 Sykefraværsutvikling fordelt på varighet 11

12 12 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen: Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Vedtak: Rapporten tas til orientering Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Votering: Enstemmig Vedtak: Vedtak: Framlagt sykefraværsstatistikk tas til orientering Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Vedtak: Framlagt sykefraværsstatistikk tas til orientering

13 13 Saksbehandler: Marianne Teigen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 21/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/ Plan og byggesaksutvalget 42/ Utvalg for teknikk og miljø 31/ Utvalg for omsorg og helse 29/ Utvalg for oppvekst og kultur 26/ Formannskapet 79/ Kommunestyret 118/ Partssammensatt utvalg 7/ Formannskapet 7/ Kommunestyret / OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK Forslag til vedtak: Rådmannen følger opp kommunestyrets budsjettvedtak i tråd med de orienteringer og anbefalinger som er vist under saksfremstillingens vurdering. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyrets budsjettvedtak gir endrete forutsetninger for aktivitetene i 2014, både ved endringer i de budsjettmessige rammer for deler av driften og investeringene, men også ved presiseringer av forhold og aktiviteter som skal følges opp. Saken viser konsekvenser av, og gir anbefalinger om videre prosess, for oppfølging kommunestyrets vedtak av budsjett- og handlingsplan Saksopplysninger: Saken er basert på vedtak fattet av kommunestyret 11. desember 2013, KST 118/13. Saken tar for seg de vedtakspunkt som innebærer avvik fra rådmannens forslag til vedtak. Rådmannen har først i uke 3 fått tilgang til prognosemodell som hensyntar virkninger av stortingets budsjettvedtak, oppdaterte befolkningstall og skatteinngang for Rådmannen vil til formannskapet , og kommunestyret fremme egen sak som redegjør for virkningen av statsbudsjettets virkning og fremmer evt. justeringsforslag til budsjett Vurdering: Sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett innebærer kommunestyrets vedtak styrking av disposisjonsfond med 19,150 mill. kroner i Konsekvensen av de enkelte vedtakspunkt, eller videre prosess, kommenteres nedenfor. Kommentarene er gruppert iht. vedtakspunkt som gjelder driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og verbalvedtak. Driftsbudsjett: 1. Salg av eiendom - sparte kapital-kostnader, økt salg av eiendom med 40 mnok pa.

14 Reduksjon Økt salg av eiendom vil redusere rente- og avdragsutgiftene påfølgende år. Salget ses i sammenheng med det pågående arbeidet med salg av kommunal eiendom, som innarbeidet i økonomiplanen tidligere år. 2. Innkjøp og bruk av rammeavtaler Reduksjon Store innkjøp som kommunen har gjennomført, eller vil gjennomføre i løpet av 2014, vil gjennomgås. Der hvor det kan sannsynliggjøres at innkjøp/rammeavtaler har medført økonomiske gevinster vil budsjettet/rammen reduseres tilsvarende. Inngåtte rammeavtaler skal brukes i samtlige virksomheter i kommunen. 3. Sosialtjenester NAV Reduksjon Reduksjonen ift. rådmannens forslag tas på økonomisk sosialhjelp. Det arbeides aktivt med tiltak for å redusere antallet stønadsmottakere og lengden på stønadsperioden for de som mottar stønad. Ytelsesnivået for den enkelte mottaker følger i stor grad veiledende normer og praksis etablert i samspill med Fylkesmannen. 4. Omfordeling Pedagogisk virks Reduksjon Punktet må ses i sammenheng med punkt 16 nedenfor, og verbalvedtak 10. Rådmannen vil omfordele 2 millioner kroner til skolene fra Pedagogisk virksomhet. Pengene tas fra midler til kompetanseutvikling innenfor rammene til den statlige satsningen «Kompetanse for kvalitet». Omfordelingen gir hver av skolene mulighet for å sende hver sin lærer på kompetansegivende videreutdanning med 30 eller 60 studiepoeng. Følgende områder vil bli prioritert: Klasseledelse, stedlig skoleledelse, «Vurdering for læring» og til de fag der den enkelte skole vil øke sin formalkompetanse. Ut over nevnte vil Pedagogisk virksomhet administrere og koordinere ressurser til kurs- og kompetansegivende tiltak for barnehagene og skolene i kommunen i tråd med vedtatt Handlingsplan for barnehage, skole og SFO.

15 5. IKT: reduserer vekst i bemanning. Ikke redusert omfang av anskaffelse av utstyr Reduksjon Redusert økning i bemanning kan gi lengere tid på implementering av vedtatt IKT strategi. Samtidig gjennomgås investeringsmidler avsatt til IKT med tanke på om noe av bemanningsøkningen kan dekkes som midlertidige prosjektmidler. 6. Økt nærvær. Sykefravær 6,5 % Reduksjon De direkte økonomiske besparelsene kommer fram ved reduksjon av korttidsfravær i arbeidsgiverperioden for tjenester hvor det tilsettes vikarer ved fravær. Videre vises det til verbalvedtak 4 som nærmere omtaler arbeidet for å redusere sykefravær. 7. Kirkeveien 3, oppstart høsten Reduksjon Rådmannen legger til grunn at reduksjonen gjelder forskyvning i rente- og avdragsutgifter pga. justert oppstartstidspunkt, og endring av løsning. 8. Enøk-tiltak Reduksjon Rådmannen vurderer at kommunen kan håndtere denne reduksjonen i Det er gjort og vil bli gjort flere enøk-tiltak: Varmepumpe på Siggerud skole og Siggerud barnehage er i drift, varmepumpe på Bøleråsen skole kommer i drift i februar og det er lagt opp til varmepumpe på Finstadtunet. Den vil påvirke driftsutgiftene også på eksisterende bygningsmasse når pumpen kommer i drift. Ved inngangen til 2014 er temperaturene gunstige og magasinene velfylte, noe som erfaringsvis gir relativt priser på strøm.

16 16 9. Effektiviseringstiltak, sak fra rådmann om nødvendig Reduksjon Økonomiplanvedtaket innebærer effektiviseringsbehov fra rådmannens budsjettforslag på i størrelsesorden 50 mill. i Det generelle effektiviseringstiltaket på 3 mill. kroner i 2014, økende til 6 mill. kroner fra 2015 vil ses i sammenheng med det samlede innsparingsbehovet for Rådmannen vil i løpet av første tertial utarbeide og starte en prosess som ivaretar også ansattes medvirkning i den kommende omstillingsfasen. 10. Generell reduksjon post; 100, 101, 102, Reduksjon Rådmannen vil, i drøfting med tillitsvalgte, gjennomføre en prosess frem mot tertialrapporteringen per april, som redegjør for konsekvensene av å redusere interntjenestene tilsvarende 2,5 mill. i Prosessen vil hensynta at det legges opp til en helårseffekt på 5 mill. kroner fra Virksomhetsovergripende post Reduksjon Rådmannen vil i første omgang avvente årsavslutningen for 2013 for å avklare om det foreligger grunnlag for å forskyve de budsjetterte pensjonsutgiftene, som vedtatt av kommunestyret. I samme moment vil rente og avdrags-forutsetningene for 2014 revideres, og vurderes ift. dette vedtakspunktet. Videre vil posten vurderes ift. lønnsoppgjøret 2014, og de makroøkonomiske signalene i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai. 12. Økt makssats barnehage, stortingsvedtak Reduksjon Ny sats på kr per måned er lagt inn i detaljbudsjettet og er effektuert fra januar Kommunestyrets saldering i budsjettvedtaket avviker fra rådmannens redegjørelse i forkant av budsjettbehandlingen. Det vil redegjøres for om kommunestyrets vedtak medfører behov for tiltak innen i egen sak om virkningen av statsbudsjettet.

17 Samhandlingsenhet, rehabilitering Økning Det er startet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de private fysioterapeutene. Når prosjektet er avsluttet vil man ha en gjennomgang av hvordan kommunen på beste måte kan bygge ut rehabiliteringstilbudet. Det vil da tas stilling til disponering av ressursene. I den forbindelse vil det også gjøres en vurdering av om det skal foretas en styrking av Innsatsteamets funksjon vedrørende rehabilitering i hjemmet. 14. Hjemmetjeneste, økt renhold/ vindusvask Økning Vindusvask vil ytes som en tjeneste som kommer i tillegg til den ordinære rengjøringen, og gjøres to ganger årlig. I tillegg vil rådmannen sikre at renhold som faller på en «rød dag» vil gjøres på en hverdag, etter avtale med brukeren. Tiltakene iverksettes fra februar. Tiltakene er kostnadsberegnet til ca 0,2 mill. kroner pr. år. Resterende beløp benyttes til å øke tilbudet om hjemmehjelp til de brukerne som har størst behov. 15. Frivilligsentralen, prøveprosjekt Økning Frivilligsentralen har aktivitet fire dager per uke på Waldemarhøy. På bakgrunn av vedtaket, vil bemanningen i eksisterende åpningstid øke fra medio februar Tiltaket omtales også under verbalvedtak Videreutdanning og lederutdanning lærere. En forholdsvis fordeling per skole tilstrebes Økning Det vises til rådmannens kommentar under punkt 4. Vedtakspunktet må videre ses i sammenheng med verbalvedtak 10.

18 Virksomhetsovergripende Post Økning Vedtakspunktet må ses i sammenheng med rådmannens kommentar under driftsvedtak 11. Investeringsbudsjett: 1. Prosjekt Parkarbeider Steinlagers plass. Prosjektet skyves ut i tid og gjennomføres når Jernbaneveien og torg ferdigstilles. Prosjektet flyttes budsjettmessig fra 2015 til 2017 i påvente av ferdigstillelse av Jernbaneverket/Statens veivesen sitt arbeid i Jernbaneveien. 2. Prosjekt Middelalderkirkene, fjerning av plastmaling, og prosjekt Orgelfond. Kommunestyret ber om at administrasjonen tilstreber at arbeidene for disse to prosjektene utføres i samme tidsperiode, 2014 Fjerning av plastmaling, middelalderkirkene: Det er per tiden usikkert om hvor mye av arbeidet som kan gjennomføres i En av årsakene til dette er at Riksantikvaren vil kunne kreve at det skal opparbeides prøvefelt med alternative pussprøver. Orgelfond: Det er avklart hvem som skal bygge orgelet, men ingen avtale er underskrevet. Dette skyldes at Riksantikvaren har kommet med noen motforestillinger vedrørende plassering av spillepulten. Det er antakeligvis ikke realistisk å få alt dette på plass i løpet av året. Det vil ta tid fra kontrakten er underskrevet til orgelet er bygget og montert i kirken. 3. Prosjekt «Vardåsen barnehage, inkl. grunnerverv» og Prosjekt «Vardåsen barnehage, inventar og utstyr». Barnehagen bygges i Kråkstad. Det opprettes to nye prosjektnumre, henholdsvis «Kråkstad barnehage» og «Kråkstad barnehage, inventar og utstyr». Disse to prosjektene overføres bevilgningen i 2014 og 2015 fra de gamle prosjektene, som avsluttes. Tilgjengelig bevilgning må ses i sammenheng med utgifter til kjøp ved Vardåsen barnehage som ble gjennomført tidligere enn planlagt (i 2013 fremfor 2014). 4. Prosjekt Fosstjern, områdeplanlegging. Igangsette detaljregulering parallelt med områdeplanlegging. Total ramme utvides til 1 million kroner, inkl. tidl. bevilgning. Detaljregulering Fosstjern vil starte parallelt med områdereguleringen som forutsatt i vedtaket. Videre fremdrift, og tidspunkt for innarbeidelse av budsjettmessig dekning, vil bli avklart første halvår 2014.

19 5. Prosjekt Kjeppestadveien, trafikksikkerhetstiltak. Det bevilges ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak gangfelt/krysning Kjeppestadveien, 1 mill. kroner. Bevilgningen ses i sammenheng med den nylig vedtatte Trafikksikkerhetsplanen for Ski kommune. For øvrig vises det til kommentar under verbalvedtak Verbalvedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å oppta samarbeid med Oppegård kommune og andre Follo kommuner om å utrede muligheter for å etablere en ny svømmehall som tilfredsstiller kravene til et nasjonalt svømmeanlegg. I arbeidet skal kostnader til investering og drift framkomme. I utredningen ber også vurdering av plassering av svømmeanlegget framkomme. Ski idrettsråd og Oppegård idrettsråd skal inviteres til å komme med innspill og uttalelser i utredningen. 9. januar 2014 arrangerte Ski svømmeklubb i samarbeid med administrasjonen et felles informasjonsmøte med Norges svømmeforbund, Fylkeskommunen, Oppegård og Ås som en oppstart på dette prosjektet. Det er ikke satt av penger til forprosjekt på ny svømmehall, så saken utredes med begrensede midler. I løpet av første kvartal søker rådmannen å avklare om det er mulig å få til et samarbeidsprosjekt. Rådmannen rapporterer status i saken ved første tertialrapportering. 2. Rådmannen bes om å fremlegge budsjett for 2015 og senere år i balanse uten bruk av eiendomsskatt og/eller bruk av fond for å saldere, slik som for Dette uavhengig av om rådmannen finner å fremlegge et budsjett som er finansiert med eiendomsskatt eller saldering ved bruk av fond. Rådmannen følger opp vedtaket ved utarbeidelse av budsjettforslag. Rådmannen vurderer tilbakemeldingen på verbalvedtaket som avsluttet. 3. Rådmannen bes om å iverksette konkurranseutsetting av Ski kommunes inkasso/inndrivingsportefølje som ikke håndteres av kemneren. Ski kommune innfordrer i dag selv alle krav som har oppstått i de kommunale tjenestene, dvs. ulike salgs-, leie- og gebyrinntekter. I løpet av de siste fem årene har disse kravene utgjort ca 1,3 mrd. kroner. I samme periode er mindre enn en halv prosent, ca 5,8 mill. kroner tapsført, eller tatt høyde for kan bli tap. Alle krav eldre enn 12 måneder er gjenstand for vurdering ved årets slutt, og det gjøres tapsføring (avsetning) for alle saker hvor innfordringsprosessen er kommet så langt at saken ligger til overvåking. Ski kommune benytter knapt to årsverk til innfordringsarbeid. For å ivareta krav om forsvarlig saksbehandling anbefaler rådmannen at det utarbeides kost-/nyttevurdering ved å kjøpe innfordringstjenestene eksternt i forhold til dagens organisering. På bakgrunn av resultatet gjøres det vurdering av om området anbefales kjøpt i markedet. Rådmannen legger opp til at tillitsvalgte inkluderes i arbeidet.

20 20 For å sikre at arbeidet med vedtaksoppfølgingen ikke kommer i ressursmessig konflikt med kommunens pågående overgang til nytt økonomisystem fra månedsskiftet april/mai, vurderes det i alle tilfelle nødvendig å benytte bistand, utenfra dagens virksomhet, til å gjennomføre prosessen. Rådmannen rapporterer status i saken ved første tertialrapportering. 4. Vedrørende virksomheter med høyt sykefravær. Rådmann bes om å følge spesielt opp virksomheter med sykefravær som er større enn 9 %. Kommunen har i løpet av det siste året jobbet systematisk med å sette fokus på sykefravær og hvordan øke nærvær blant de ansatte i Ski kommune. Rådmannen vil videreutvikle de tiltakene som allerede er satt i gang. Omtrent halvparten av kommunens virksomheter har et sykefravær over 9 %. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Endret organisering i virksomhet HR gir tettere oppfølging og tettere dialog med virksomhetsledere/andre ledere med personalansvar. Dette bedrer oversikten og har styrket veiledningsarbeidet i forhold til bl.a. sykefravær. 2. Lederveiledninger med alle ledere med personalansvar høsten 2014, tema sykefravær/hms. 3. Kompetansehevende tiltak innenfor HMS-/helsefremmende kurs. 4. Aktivt bruk av bedriftshelsetjenesten med tema forebygging/helsefremmende arbeid. 5. Bransjerettede prosjekter som henvender seg til virksomheter som har høyere sykefravær. 6. Tre arbeidsmiljødager i mai hvor følgende tema videreføres; helsefremmende arbeid, hvordan fremme en god arbeidsplass og økt nærvær på arbeidsplassen. 7. Videreutvikle et brukervennlig HMS-system. 8. Fortsatt fokus på virksomheter med høyt sykefravær i faste møter i virksomhet HR. Punktet må ses i sammenheng med driftsvedtak 6. Rådmannen vurderer tilbakemeldingen på verbalvedtaket som avsluttet, og det vil rapporteres på utviklingen i sykefravær i tertialrapporteringene. 9. Verbalforslag vedrørende mulig salg av eiendom. Rådmann bes iverksette tiltak for omregulering av området «Rikshospitaltomten» til næring innen 1. april Området er i dag en del av marka. Veien frem til næringsareal går dermed gjennom kommuneplanbehandling og avklaring med nasjonale myndigheter om justering av markagrensen. Ski kommuneplan gir føringer for næringslokalisering i Ski kommune, og forutsetter bl.a. at ytterligere tilrettelegging for gods- og logistikkvirksomhet skal være en del av en omforent, regional strategi for hovedstadsområdet. Regionale prinsipper for næringslokalisering er tema både i regional plan for handel, service og senterstruktur (Akershus fylkeskommune), og i det statlig initierte plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus om areal og transport. Begge de regionale planene ferdigstilles i Kommunal planstrategi vedtatt av kommunestyret slår fast at det i løpet av inneværende kommunestyreperiode skal utredes langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus, og at verbalforslag som dette vil bli vurdert som en del av denne prosessen. Dette utredningsarbeidet vil være forarbeid til neste kommuneplanrullering, og er i BHP forutsatt igangsatt innen utgangen av Det er forbud mot bygge- og anleggstiltak i marka, og en igangsetting av planarbeid krever tillatelse av Miljøverndepartementet jfr. markaloven 5 og 6. Dersom det skal iverksettes tiltak

21 21 for omregulering av dette området, vil det først måtte avklares med Fylkesmannen som forvalter av markaloven. Ut fra de nasjonale føringer som er lagt til grunn for forvaltningen av disse markaområdene, er det ingen momenter i et eventuelt planforslag til næringsutbygging som tilsier at Fylkesmannen vil gå inn for dette. For å imøtekomme kommunestyres ønske om å starte prosessen innen , vil det bli initiert en drøfting i kommuneplanutvalget innen utgangen av mars, der rådmannen presenterer ulike tilnærminger til utredningsarbeidet om langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus. Rådmannen rapporterer status i saken ved første tertialrapportering. 10. Verbalforslag vedrørende oppgraderinger Skihallen: Vedrørende nytt gulv Skihallen investeringsprosjekt Det lekker fra taket, hull i taket tettes før utbedring av gulv. Beløpet bør deles på tak og gulv. Totalen for investeringsprosjekt opprettholdes Taklekkasjen på Skihallen ble utbedret senhøstes 2013 og det har ikke forekommet vanninntrenging etter dette. Rådmannen vurderer tilbakemeldingen på verbalvedtaket som avsluttet. 11. Varmmatproduksjon til personer utenfor institusjon konkurranseutsettes. Innsparing på kjøkkenet vil først og fremst være knyttet til innkjøp av råvarer og emballasje. Arbeidskraft i forhold til bearbeiding av mat vil ikke være utslagsgivende, da kjøkkenet leverer så mange porsjoner at en liten endring (reduksjon/økning) vil ha liten effekt. I tillegg brukes ressurser på utkjøring av maten, ca 10 timer i uken. For å ivareta krav om forsvarlig saksbehandling anbefaler rådmannen at det utarbeides kost- /nyttevurdering ved å konkurranseutsette produksjon/levering av varmmat til personer utenfor institusjon. Rådmannen legger opp til at tillitsvalgte inkluderes i arbeidet. Rådmannen rapporterer status i saken ved første tertialrapportering. 12. Kommunestyret ber om at tiltak for å sikre gående og syklende på veiovergangen nedenfor Statoil på Kjeppestadveien gis høyeste prioritet i I forbindelse med behandlingen av den nylig vedtatte Trafikksikkerhetsplanen for Ski kommune ble det vedtatt avsatt midler til sikring av fotgjengerovergang i Kjeppestadveien ved rundkjøring i Jernbaneveien. I samarbeid med Statens vegvesen skal det utarbeides plan for tiltak og gjennomføring av disse i løpet av Kommunestyret ber om at investeringsprosjekt Parkarbeider Steinlagers plass utsettes til Jernbaneverket/Statens veivesen er ferdig med sine arbeider i Jernbaneveien. Prosjektet forskyves i påvente av ferdigstillelse av Jernbaneverket/Statens veivesen sitt arbeid i Jernbaneveien. Rådmannen vurderer tilbakemeldingen på verbalvedtaket som avsluttet.

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Kommunestyret 11.12.2013 Sakliste KST-113/13 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-114/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD KST-115/13 UTVIKLING AV FOSSTJERN-OMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Møtetid: Kl.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll fra helse- og velferdskomiteens behandling 13 januar utdelt.

Saksprotokoll. Saksprotokoll fra helse- og velferdskomiteens behandling 13 januar utdelt. Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomiteen Møtedato: 14.01.2010 Sak: 2/10 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 09/48920 Tittel: SYKEFRAVÆR Behandling: Saken behandlet med 11 medlemmer tilstede

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01699-1 Arkivkode. 150 Saksbehandler Gunn Ellen Berg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 21.04.2016 34/16 2 Kommunestyret 12.05.2016 55/16 PROSESS FOR ARBEIDET

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer