Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: 15:00-17:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PSU-30/14 KOMPETANSEPLAN 2015 PSU-31/14 SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2014 PSU-32/14 KJØREKONTOR I SKI KOMMUNE PSU-33/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE PSU-34/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD PSU-35/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

2 Ski, André Kvakkestad

3 Saksbehandler: Beatrice Vromant-Berg Arkiv: 430 &30 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 4/ Arbeidsmiljøutvalget 29/ Arbeidsmiljøutvalget 31/ Partssammensatt utvalg 2/ Arbeidsmiljøutvalget 21/ Partssammensatt utvalg 16/ Arbeidsmiljøutvalget 31/ Partssammensatt utvalg 23/ Arbeidsmiljøutvalget 39/ Partssammensatt utvalg 30/ KOMPETANSEPLAN 2015 Forslag til vedtak: Kompetanseplanen tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Virksomhet HR har utarbeidet sentral kompetanseplan for Kompetanseplanen skal behandles i SSU, AMU og PSU. Saksopplysninger: Kommunen som arbeidsgiver skal stimulere til kompetansehevende tiltak slik at kommunen er i stand til å yte de tjenester som er forventet av kommunestyret og derigjennom innbyggerne. Plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak er en drøftingssak iht. HTA kap. 3, pkt. 3.3 og skal følgelig drøftes i SSU og vedtas i SAMU. Kommunens kompetanseplan er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra 30 av 32 virksomheter. Virksomhetens rapporterte kompetansebehov (vedlagt 150 sider) er sammenfattet til en tabellarisk oversikt, samt 6 sider som viser hvordan statlige føringer, kommunale føringer og virksomhetenes behov er vevet sammen med kommunens hovedverdier. To av virksomhetene (Samhandlingsenheten og HR) har jobbet etter modell for ny kompetanseplan, som tas i bruk i Disse virksomhetene har sett på hvilke forventninger som er beskrevet i kommuneplan ( ), Handlingsplan , og dernest hvilke mål virksomheten har for Erfaringene fra disse to virksomhetene er så positive at metoden anbefales gjennomført for Kompetanseplanarbeidet bør starte så snart budsjettet for 2016 er klart, og virksomhetens kompetanseplan bør være klar innen utløpet av januar Side 3

4 4 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Kompetanseplan 2015 b) Lokale kompetanseplaner 2015 Vedlegg som ligger i saksmappen: Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Kompetanseplanen tas til orientering. Partssammensatt utvalgs behandling : Nytt forslag til vedtak: «Rådmannen bes utarbeide en overordnet kompetanseplan som fremlegges for politisk behandling.» Enstemmig Kompetanseplan 2014 tas til orientering. Rådmannen bes utarbeide en overordnet kompetanseplan som fremlegges for politisk behandling. Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Tas til orientering. Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Saken tas til orientering

5 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 22/ Partssammensatt utvalg 17/ Arbeidsmiljøutvalget 40/ Partssammensatt utvalg 31/ SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2014 Forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Saksopplysninger: Ski kommune jobber godt med sykemeldte medarbeidere, og har i tillegg satt mer fokus på forhold som forhindrer sykdom og fremmer helse. Dette vil over tid vise seg i form av redusert sykefravær. Vedlagt sykefraværsstatistikk viser at sykefraværet er stabilt lavt sammenliknet med de tre siste årene. Samlet sykefravær for januar-oktober viser at fraværet fortsetter å synke med 0,7 prosentpoeng til 7,0%. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet for kommunene. Side 5

6 6 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen: Partssammensatt utvalgs behandling : Enstemmig Rapporten tas til orientering.

7 Saksbehandler: Terje Trovik Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 41/ Partssammensatt utvalg 32/ KJØREKONTOR I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Kjøretøykontoret administrerer for tiden ca 75 biler for virksomhetene. Hjemmetjenesten er den virksomheten som disponerer flest kjøretøy. Kjøretøykontoret finansieres av virksomhetene som bruker bilene. De aller fleste bilene er leaset, på treårskontrakter. Erfaringer så langt viser at den største besparelsen for kommunen ligger i å tegne avtaler som er bedre tilpasset kommunens behov. De løpende avtalene, som utløper i løpet av den neste toårsperioden, viser at kommunen har inngått avtaler om leasing for dobbelt så mange kilometer som dagens bruk tilsier. Erfaringer viser videre at det er behov for å sikre en organisering av kjøretøykontoret som gjør det mulig å ta unna topper, og sikre mulighet for en god tidsbruk også i roligere perioder. En økning av bilparken legger økt press på behovet for å anskaffe et elektronisk hjelpeverktøy, som forventes å frigi noe av dagens tidsbruk. I arbeidet med å effektivisere bilbruken vil Ski kommune stille bil til disposisjon der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens tjenester. Det kan oppnås ved at virksomheter som i dag utbetaler fast godtgjørelse for bilhold heller investerer pengene i en mer fleksibel kjøretøypool under Kjøretøykontoret. Dette vil særlig kunne gi fordeler i de tilfeller hvor den virksomheten kun har behov for bil av og til. Kommunen vil da kunne oppnå høyere bruksfrekvens med reduserte kilometerkostnader. Dette kan også virke positivt på belastningen av de offentlige parkeringsplassene i sentrum ved at behovet for antall biler reduseres. Økt bruk av kommunens egne biler gjør det lettere for kommunen å holde en tilpasset bilpark - som til enhver tid vil ha fokus på å holde tidsriktige biler mht både sikkerhet og utslipp. For å stimulere til ovennevnte ønsker arbeidsgiver å kanalisere dagens utgifter til kompensasjon for å stille bil til disposisjon (hhv kr eller 5.600) til heller å betale det samme beløpet til Kjørekontoret. Med dagens avtaler koster en leasingbil fra ca kroner årlig tilsvarende tre ordninger med kompensasjon for å stille med egen bil i tjeneste (høy sats). Arbeidsgiver vil endre varigheten av avtaler for fast kjøregodtgjørelse fra og med januar 2015, slik at de fra da av kan sies opp med 6 mnd. varsel. Dette gir bedre mulighet for å omstille bilparken til økt bruk av rimeligere kommunale biler. Side 7

8 8 Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

9 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 26/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 28/ Utvalg for omsorg og helse 45/ Formannskapet 76/ Kommunestyret / Partssammensatt utvalg 33/ MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE Forslag til vedtak: 1. Kommunal middagsproduksjon til hjemmeboende avvikles i løpet av våren Kommunen informerer hjemmeboende brukere om private leverandører av middager og andre matvarer. 3. Kommunen bistår brukere som trenger hjelp til matbestilling hos private leverandører. 4. Disponeringen av den frigjorte kapasiteten vurderes i egen sak. Ingress/hovedbudskap: I sak 118/13 budsjett- og handlingsplan, fattet kommunestyret følgende verbalforslag: «Varmmatproduksjon til personer utenfor institusjon konkurranseutsettes». Denne saken belyser hvordan matlevering til eldre og kronisk syke utføres i kommunen i dag, og hvilke alternative matleveringer brukerne kan benytte seg av. Saksopplysninger: Rådmannen definerer kommunestyrets vedtak til å omhandle middagsproduksjon til hjemmeboende brukere. Kommunen har middagsproduksjon til andre brukere utenfor institusjon men da via servicesenteret i Kirkeveien 3, dagsentrene og Kråkstadtunet. Disse tjenestene berøres ikke i foreliggende sak. Kommunen er ikke forpliktet til å produsere mat og transportere dette til brukere, men har et ansvar for å sørge for at brukere sikres tilgang på variert og godt kosthold. Kommunen har en plikt til å tilberede og hjelpe til med mating for brukere som ikke klarer dette selv. Kommuner løser dette ulikt i dag. Utviklingen i større kommuner er at all tradisjonell og kommunal matproduksjon og transport avvikles, til fordel for matbestillinger fra private leverandører som leverer på døren ferdigmiddager som varmes i mikro. I Ski kommune får ca. 100 hjemmeboende brukere middagslevering fra kjøkkenet på Solborg. Kjøkkenet på Solborg produserer disse middagene som blir kjølt ned, vakumpakket og transportert til brukere 2 ganger per uke. Ordningen med varmmat som ble kjørt hjem til brukere ble avviklet for flere år siden. I dag er det nedkjølt mat som kjøres ut. Brukere i kommunen kan velge mellom matlevering fra Solborg og handling fra hjemmetjenesten. Frivilligsentralen bistår også flere hjemmeboende med handling. Hjemmetjenesten hjelper til med tilberedning og mating der det er nødvendig. Side 9

10 10 Alle brukere må selv betale for mat, transport og praktisk bistand knyttet til handling. Kommunen har ingen fortjeneste på salg av middager til hjemmeboende. Samhandlingsreformen legger opp til at flere eldre skal være hjemme lenger og motta nødvendige tjenester fra kommunen. Dette gjør at kommunen må forberede seg og legge til rette for ordninger som sikrer god og næringsrik mat, variasjon, valgfrihet og et effektivt system for matlevering. Oppegård og Oslo kommune har sluttet å handle for brukere i matbutikker. De har heller ingen kommunal produksjon av middager som leveres hjem til brukere, og de lager heller ikke middager til brukere fra bunnen av. Praksis har utviklet seg til å varme ferdigmiddager i mikro, og det er vanlig å sette som krav at brukere som trenger hjelp til tilberedning og mating må ha mikro og innkjøpte ferdigmiddager. Det finnes i dag stort utvalg av ferdigmiddager med kjøtt, fisk, vegetar, glutenfritt, laktosefritt og halal i tillegg til grøt, pannekaker og desserter. I Oppegård og Oslo er det fast praksis at alle brukere blir spurt om de trenger hjelp til matbestilling/handling av matvarer. Deretter får brukere informasjon om leverandører som tar i mot bestilling og kjører hjem. Det finnes brosjyrer og produksjonskataloger med ulike middager og matvarer som hjemmeboende kan velge fra, og dette blir ofte gjort i samarbeid med hjemmetjenesten. Brukere som ikke klarer å bestille selv via telefon, faks eller internett får hjelp til å sette opp bestillingsliste av hjemmetjenesten som også sender til leverandør. Det er per i dag flere leverandører av ordinære matvarer og ferdigmiddager som leverer til private hjem i Skiområdet. Både Oslo og Oppegård kommune er klar på at kommunen ikke er en part i en slik ordning, men at dette er et forhold mellom den enkelte bruker og matleverandøren. Kommunene gir ut informasjon om leverandører, og brukere velger fritt leverandør. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at dette fungerer godt og at brukere er fornøyde. Vurdering: Siden middaglevering ikke er en lovpålagt oppgave kan det være en god løsning å avvikle ordningen under forutsetning av at det for innbyggerne finnes gode tilbud og utvalg på ferdigmiddager i det private markedet. Når kommuner konkurranseutsetter sine tjenester så er det gjerne tjenester kommunen har en plikt til å yte. Middagslevering er et forhold mellom bruker og leverandør og kommunen trenger derfor ikke å gå veien om konkurranseutsetting med mindre kommunen selv ønsker og vidererføre og dermed konkurrere om tjenesten. Rådmannen mener at den administrative innsatsen som må legges i en konkurranseutsettingsprosess er unødvendig all den tid tjenesten i seg selv kan avvikles. Ski kommune må forberede seg på framtidens utfordringer og finne en løsning på matlevering som sikrer god flyt og effektivitet, samtidig som brukeres valgfrihet og behov for god og næringsrik mat ivaretas. Konkurranseutsetting av matlevering er uhensiktsmessig når det finnes private leverandører og produsenter av sunn og næringsrike middager som selges i butikker og via andre private leverandører. Erfaringer fra Oppegård og Oslo er positive når det gjelder bestilling og matlevering fra private leverandører. Det er et prinsipp i Samhandlingsreformen at private og frivillige må få slippe fram med sine løsninger og forslag overfor hjemmeboende på mange arenaer, og kommunene må i større grad enn i dag bli tilretteleggere. Produksjon, pakking og transport av middager til hjemmeboende er en ressurskrevende oppgave. Hjemmeboende skal også ha andre matvarer enn middager, og dette løses i dag via hjemmetjenesten og frivilligsentralen. Private leverandører kan levere både middager og andre dagligvarer. En omlegging av praksis rundt matlevering i Ski vil effektivisere matlevering til hjemmeboende. Brukere får velge middager og andre dagligvarer på bakgrunn av produsentkataloger, og hjemmetjenesten skal bistå med bestillinger til de som ikke klarer dette selv.

11 11 Økonomiske konsekvenser: En gjennomgang viser at brukernes betaling for maten ikke representerer selvkost. Dette betyr at en avvikling av tjenesten vil gi noen besparelser. Det er krevende å fastslå omfanget av de økonomiske besparelsene ved en endret praksis. En avvikling av matproduksjon og pakking vil frigjøre ressurser på Solborg, men samtidig vil det være behov for noe økte ressurser i hjemmetjenesten på å bistå flere brukere med bestilling. Kjøkkenet på Solborg er heller ikke tilført ressurser for den økte produksjonen de må ivareta i forbindelse med at både kafeteriaen på Langhus ikke lenger kan produsere til dagsenteret der, og at Finstadtunet har fått flere sykehjemsplasser. Det vil foreligge noen besparelser innen transporttjenesten, men i stedet for at denne tjenesten nedbemannes nå foreslår rådmannen at beslutningen utsettes. Bakgrunnen er at det er under utredning en sak om kommunal transportordning for funksjonshemmede. I denne sammenheng pekes det på at det vil være behov for sjåførstilling for å kunne øke ut transporttjenesten. Disse 2 sakene er det derfor viktige å se i sammenheng. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: En omlegging av middagsleveringen vil styrke effektiviteten for kommunen og øke valgmulighetene for brukerne. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at matlevering til hjemmeboende utføres av andre enn kommunen. Dagens produksjon og pakking på kjøkkenet på Solborg avvikles etter at brukeren har fått mulighet til å finne alternative løsninger. Rådmannen forsikrer at alle eldre og kronisk syke som trenger hjelp til bestilling av matvarer får et slikt tilbud fra hjemmetjenesten, og at eldre og kronisk syke som trenger hjelp til tilberedning av mat og eventuell mating får dette fra hjemmetjenesten som i dag. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Eldrerådets behandling : Kommunalsjef Eli Thomassen orienterte om saken. Turid Johansen (AP) fremmet følgende forslag til uttalelse: «Eldrerådet ønsker at kommunal middagslevering til hjemmeboende opprettholdes.» Turid Johansens forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet ønsker at kommunal middagslevering til hjemmeboende opprettholdes. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.»

12 12 Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Knut Tønnes Steenersen (FRP) fremmet på vegne av H og FRP følgende utsettelsesforslag: «Middagservering til hjemmeboende opprettholdes. Tjenesten konkurranseutsettes.» Fellesforslaget fra H og FRP fikk 6 (2FRP, 2H, 1KRF, 1PP) mot 5 (4AP, 1SV) stemmer. Saken utsettes.

13 Saksbehandler: Eli Thomassen Arkiv: F11 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 29/ Eldrerådet 27/ Utvalg for omsorg og helse 46/ Formannskapet 76/ Kommunestyret / Partssammensatt utvalg 34/ KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD Forslag til vedtak: 1. Det foretas en individuell vurdering av søkernes behov basert på helsemessige utfordringer, ved tildeling av transporttilbud til arbeid på Empo AS. Tilsvarende gjøres for søkere som får tilbud i kommunens dagsentrer eller på arbeid- og aktivitetsavdelingen på Dagbo. 2. Kommunens etablerte transporttjeneste ivaretar de nye oppdragene og utgiftene dekkes via omdisponering av midler etter avvikling av middagsutbringingen til hjemmeboende. 3. Det kjøpes inn buss til formålet. Utgiftene på 1 mill. kroner, dekkes via disposisjonsfond. Ingress/hovedbudskap: Rådet for likestilling av funksjonshemmede har i sak 35/13 bedt Ski kommune se på muligheten for kommunal transportordning for ansatte på Empo AS som ikke kan benytte offentlig kommunikasjon. Saken ble fulgt opp i sak 15/14 i Rådet for likestilling av funksjonshemmede og sak 29/14 i Utvalg for omsorg og helse. Foreliggende sak legges frem med forslag om å etablere en kommunal transportordning for aktuelle arbeidstakere på Empo AS og for brukere av dagsenter og arbeids- og akivitetsavdelingen på Dagbo. Saksopplysninger: Enkelte arbeidstakere som er vurdert som kvalifisert til arbeid ved Empo AS, men som av fysiske eller psykiske årsaker ikke klarer å benytte offentlig kommunikasjon, må i følge Empo AS si fra seg arbeidsplassen. Ifølge Empo AS dreier det seg per i dag om 11 personer. Empo AS er et selvfinansierende kommunalt aksjeselskap. Selskapet har ikke midler til slik transport, og NAVs transportordning gjelder ikke for uføretrygdede. De fleste arbeidstakere ved Empo AS er uføretrygdede. Empo AS er et arbeidsmarkedstiltak som gir et arbeidstilbud til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Kommunen har en etablert transportordning som blant annet ivaretar persontransport til kommunens dagsenter. Per i dag er det 55 brukere som mottar denne transporttjenesten. Dersom det foreslåtte ressurssenteret for personer med demens opprettes på Solborg fra 2016, vil behovet for transport øke for denne målgruppen. Side 13

14 14 Kommunen har også vært kontaktet med spørsmål om transport for funksjonshemmede som har fått tilbud om et dag- og aktivitetstilbud på Dagbo. Flere av disse er multifunksjonshemmede og pårørende har begrensede muligheter til å besørge eller finansiere transporten. Siden alle brukerne i de omtalte målgruppene er uføretrygdede, finnes det ikke ordninger som dekker transportutgiftene deres. Noen få kan benytte offentlig transport, men da må denne være av en slik art at den ligger nær og har hyppige avganger. Kartlegginger som er gjort har avdekket at majoriteten av de aktuelle brukerne har behov for transportbistand av helsemessige årsaker og av hensyn til beliggenheten for deres bopel. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunen finansierer transporten for de arbeidstakerne ved Empo AS og de brukerne av dagsenter/dagbo som av helsemessige grunner ikke kan benytte offentlig transport eller selv gå til arbeid/dagtilbud. Kommunen kan da enten velge å kjøpe tjenesten eller besørge transporten i egen regi. Basert på erfaringer fra skoleskyss vil taxi-transport for en rullestolbruker påløpe seg til ca per år dersom vedkommende skal ha tur-retur, arbeid-hjem 230 dager i året. Transporttjenesten i kommunen er en sjåfør/vaktmestertjeneste med til sammen 7 ansatte i 6,5 årsverk. 4 av de ansatte besørger transporten av dagsenterbrukere på morgen og ettermiddag, mens de øvrige på samme tidspunkter utfører vaktmesteroppdrag. Dersom tjenesten skal kunne ivareta flere kjøreoppdrag må noe kapasitet frigjøres og det må anskaffes en ekstra buss. 5 personer kan besørge kjøreoppdragene og vaktmesteroppdragene kan forskyves til senere på dagen. Det er i en annen sak foreslått at middagsleveringen til hjemmeboende avvikles. Dersom det gjøres kan den frigjorte kapasiteten omdisponeres til nye kjøreoppdrag. Økonomiske konsekvenser: Innkjøp av buss tilpasset rullestolbrukere er estimert til å koste 1 mill. kroner. Midlene foreslås tatt fra disposisjonsfond. Under forutsetning av at ordningen med middagslevering til hjemmeboende avvikles, kan sjåførressurser omdisponeres til persontransport for arbeidstakere på Empo AS og til transport for nye brukere på arbeid- og aktivitetsavdelingen på Dagbo. Det foreligger noe usikkerhet rundt den totale fremtidige kapasiteten og rådmannen vil komme tilbake med en ny vurdering i forbindelse med detaljplanleggingen av det foreslåtte ressurssenteret på Solborg. Dette vil bli vurdert under utarbeidelsen av neste års budsjettforslag for Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Å delta i arbeid og meningsfulle aktiviteter er viktig i et helsefremmende perspektiv. Konklusjon: Rådmannen foreslår at det etableres en kommunal transportordning for brukere som av helsemessige grunner har behov for spesialtransport til arbeid på Empo eller til dagplass i kommunal regi.

15 15 Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som ligger i saksmappen: a) Sak 31/15 fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede b) Sak 29/14 fra Utvalg for omsorg og helse Eli Thomassen kommunalsjef Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede registrerer med tilfredshet at det kommer en slik sak som tar inn over seg hele sakskomplekset, og støtter helhjertet forslag til vedtak.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede registrerer med tilfredshet at det kommer en slik sak som tar inn over seg hele sakskomplekset, og støtter helhjertet forslag til vedtak. Eldrerådets behandling : Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet er positive til saken, og støtter rådmannens forslag om kommunal transportordning til arbeids- og dagtilbud.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet er positive til saken, og støtter rådmannens forslag om kommunal transportordning til arbeids- og dagtilbud. Utvalg for omsorg og helses behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: «Kommunens etablerte transporttjeneste ivaretar de nye oppdragene. Utgiftene bakes inn i driftsbudsjettet som vedtas av kommunestyret i desember 2014.» 1. Forslag til vedtak pkt. 1 tiltres enstemmig. 2. Hogstads forslag til nytt pkt. 2 ble satt opp mot forslag til vedtak pkt. 2 og Hogstads forslag tiltres enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: 1. Det foretas en individuell vurdering av søkernes behov basert på helsemessige utfordringer, ved tildeling av transporttilbud til arbeid på Empo AS. Tilsvarende gjøres for søkere som får tilbud i kommunens dagsentrer eller på arbeid- og aktivitetsavdelingen på Dagbo.

16 16 2. Kommunens etablerte transporttjeneste ivaretar de nye oppdragene. Utgiftene bakes inn i driftsbudsjettet som vedtas av kommunestyret i desember Det kjøpes inn buss til formålet. Utgiftene på 1 mill. kroner, dekkes via disposisjonsfond.

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Møtetid: 01.02.2012 Kommunestyresalen Tinghaugv 18 Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat 33

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer