Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET KST-5/11 ABONNEMENT PÅ TILSKUDDSPORTALEN.NO KST-6/11 TELESKOPTRIBUNER I FOLLOTRYKK ARENA Protokoll Forfall: Nina Didriksen (FRP) Knut T. Steenersen (FRP) Jon Otto Brødholt (AP) Atle Guttormsen (H) Odd Klundrud (Rødt) Dag Mork Ulnes (H) Helge Bunæs (H) inhabil sak 6 Vara: Lars Chr. Bilet Gro Sander Marthin sen Kristin S. Hylin Gunnar Helge Wiik Martin Olaissen Berit Rødsand Lars Johne Underland 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent.

2 Referatsaker: Formannskapets vedtak i sak; Høring Forslag til ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Dokumenter som ble delt ut i møtet: Invitasjon til åpen uke ved Kontra kulturskole 31. januar til 3. februar KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Forslag til vedtak: Det vises til brev av fra Ski arkitektkontor med klage over sak 25/09 i plan- og byggesaksutvalgets møte Søknaden er kun vurdert i forhold til plan- og bygningsloven. Vurdering og vedtak etter jordloven er gjort av landbruksmyndighetene, og er ikke tema i denne saken. Plan- og byggesaksutvalget finner ikke at det i klagen framkommer nye momenter som tilsier endring av størrelsen på det fradelte arealet. Det synes derimot godtgjort at eiendommen pr i dag allerede har en godkjent kårbolig, i form av en leilighet i hovedhuset på gården, og det stilles således ikke krav vedr. ny kårbolig på Helgestad gård. Saken oversendes fylkesmannen til behandling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1-9. Plan og byggesaksutvalgets behandling : H og FRP fremmet følgende endringsforslag: Det vises til brev av fra Ski arkitektkontor med klage over sak 25/09 i plan- og byggesaksutvalgets møte Søknaden er kun vurdert i forhold til plan- og bygningsloven. Vurdering og vedtak etter jordloven er gjort av landbruksmyndighetene, og er ikke tema i denne saken. Plan og byggesaksutvalget vil gå inn for at det med hjemmel i pbl. 19 deles fra inntil 15 daa fra eiendommen gnr. 84 bnr. 6 Vedtaket begrunnes med at det omsøkte arealet er vurdert som ikke dyrkbart, og kan avgis uten at det medfører driftsmessige konsekvenser for landbrukseiendommen. Saken oversendes Landbrukskontoret for nytt samtykke. H og FRP s endringsforslag fikk 5 stemmer ((2FRP, 3H) Administrasjonens forslag til vedtak fikk 6 stemmer (3A, V, SP, KRF) Leder Jørn Yngve Sørum anker saken til kommunestyret Side 2

3 Utvalgets innstilling til kommunestyret: Det vises til brev av fra Ski arkitektkontor med klage over sak 25/09 i plan- og byggesaksutvalgets møte Søknaden er kun vurdert i forhold til plan- og bygningsloven. Vurdering og vedtak etter jordloven er gjort av landbruksmyndighetene, og er ikke tema i denne saken. Plan- og byggesaksutvalget finner ikke at det i klagen framkommer nye momenter som tilsier endring av størrelsen på det fradelte arealet. Det synes derimot godtgjort at eiendommen pr i dag allerede har en godkjent kårbolig, i form av en leilighet i hovedhuset på gården, og det stilles således ikke krav vedr. ny kårbolig på Helgestad gård. Saken oversendes fylkesmannen til behandling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1-9. Jørn Y. Sørum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av FRP, H, AP, PP, V (Vistnes) og KRF: Det vises til søknad om fradeling av arbeiderbolig på eiendommen Helgestad, gnr. 84, bnr. 6 i Ski kommune av med positivt vedtak om fradeling av 5 dekar (vedtak dato ) og senere klagesak på størrelsen av dette arealet. Kommunestyret i Ski kommune gir herved medhold i klagesak og gir tillatelse til et område på ca. 10 dekar på tomt gnr. 84, bnr. 6 tilhørende Bjertnæs (se kart) blir sammenføyd med tomtearealet ca. 5 dekar til arbeiderboligen. Saken oversendes ikke til Landbrukskontoret for nytt samtykke. Vedtak: 1. Forslag til vedtak fikk 7 stemmer og falt. 2. Plan og byggesaksutvalgets innstilling fikk 0 stemmer. 3. Fellesforslag fra FRP, H, AP, PP. V (Lise Vistnes) og KRF ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. Det vises til søknad om fradeling av arbeiderbolig på eiendommen Helgestad, gnr. 84, bnr. 6 i Ski kommune av med positivt vedtak om fradeling av 5 dekar (vedtak dato ) og senere klagesak på størrelsen av dette arealet. Kommunestyret i Ski kommune gir herved medhold i klagesak og gir tillatelse til et område på ca. 10 dekar på tomt gnr. 84, bnr. 6 tilhørende Bjertnæs (se kart) blir sammenføyd med tomtearealet ca. 5 dekar til arbeiderboligen. Saken oversendes ikke til Landbrukskontoret for nytt samtykke. Side 3

4 KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING Forslag til vedtak: 1. Prosjektrapport - Evaluering av Helhetlig styring tas til orientering. 2. Rådmannens forslag til videre organisering med bl.a. å redusere antall virksomheter og styrke samordning og utredning støttes. Egen sak med orientering fremlegges i forkant av budsjett og handlingsplan Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet flertallsinnstilling fra PSU: 1. Prosjektrapport - Evaluering av Helhetlig styring tas til orientering. 2. Rådmannens forslag til videre organisering med bl.a. å redusere antall virksomheter og styrke samordning og utredning tas til orientering. Egen sak med orientering fremlegges i forkant av budsjett og handlingsplan Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: I sak i forkant av budsjett og handlingsplan skal innføring av 3-nivå styringsmodell vurderes særskilt. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles ikke. 3. André Kvakkestads forslag til pkt. 2 innstilles enstemmig. 4. Bård Hogstads forslag til nytt pkt. 3 innstilles med 1 (SV) stemme mot 10 stemmer. Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Dag A. Fedøy (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak: I forbindelse med sak som legges frem før budsjett- og handlingsplan , vurderes det særskilt å innføre et eget skolekontor med skolesjef, som skal være skolefaglig ansvarlig i kommunen. Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 14 stemmer og falt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 27 mot 14 stemmer. 4. Formannskapets innstilling pkt. 4 fikk 5 stemmer og falt. 5. Dag A. Fedøys forslag til vedtak fikk 9 stemmer og falt. 1. Prosjektrapport - Evaluering av Helhetlig styring tas til orientering. 2. Rådmannens forslag til videre organisering med bl.a. å redusere antall virksomheter og styrke samordning og utredning tas til orientering. Egen sak med orientering fremlegges i forkant av budsjett og handlingsplan Side 4

5 KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL Arbeidsgruppens innstilling: 1. Dialogseminaret avvikles, men dialogmøtene på virksomhetene opprettholdes. 2. Det avholdes eiermøte i januar for kommunestyre for de selskaper kommune deltar i/eier. 3. Tertialrapporteringen bør endres til månedsrapportering på utvalget områder, slik NAV og barnevernet er det for formannskapet nå. 4. Det innføres en bebudelsesliste for hvilke saker som kommer med dato for vedtak/fremlegging for råd og utvalg. 5. Det må tilrettelegges for en bedre dialog og kontakt mot rådmann/kommunalsjefer. 6. Vedtaksoppfølgning videreføres slik den er nå, minst 2 ganger pr år 7. Saksordførerinstituttet, slik det er i dag, avvikles. 8. Roller og myndighet for PSU må avklares og opplæring. 9. Kommunestyret opprettholder antall medlemmer i kommunestyret 10. Det vurderes å opprette 4 nye utvalg fra neste kommunestyreperiode. Antall medlemmer avklares nærmere. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg for helse og omsorg Utvalg for miljø og teknikk Utvalg for plan og byggesak 11. Godtgjøringsreglementet gjennomgås før neste kommunestyreperiode og ses i sammenheng med den evt. nye utvalgstrukturen. 12. Delegeringsreglement gjennomgås før neste kommunestyreperiode og oppgavene må tydeliggjøres. 13. Det gis opplæring i møteledelse i forbindelse med folkevalgtopplæringen. 14. I kommunestyreperioden skal det gis opplæring i folkevalgtes retter og plikter og rollen som folkevalgt. 15. Etiske retningslinjer skal gjennomgås jevnlig. 16. Målsetting om at alle sakspapirer skal komme elektronisk, pc-er til de folkevalgte mv. må utredes til neste periode starter. Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Tine Eikebråten (H) fremmet følgende endring til pkt. 2: Det avholdes eiermøte i august/september for kommunestyret for de selskaper kommunen deltar i/eier. Tine Eikebråten (H) fremmet forslag til nytt pkt. 17: Vurdere antall medlemmer i kontrollutvalget. Anne-Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende endring til pkt. 8: Roller og myndighet for PSU må avklares og opplæring må gjennomføres. Anne-Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende endring til pkt. 15: Etiske retningslinjer skal gjennomgås årlig. Side 5

6 Tine Eikebråten (H) fremmet følgende endring til pkt. 5: Det må tilrettelegges for en bedre kontakt mellom politikere og rådmann/kommunalsjefer. Vedtak: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Tine Eikebråtens endring til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 5. Tine Eikebråtens endring til pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 6. Forslag til vedtak pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 7. Forslag til vedtak pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 8. Anne-Gunn Steen Røses endring til pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. 9. Forslag til vedtak pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 10. Forslag til vedtak pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. 11. Forslag til vedtak pkt. 11 b le enstemmig vedtatt. 12. Forslag til vedtak pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. 13. Forslag til vedtak pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. 14. Forslag til vedtak pkt. 14 ble enstemmig vedtatt. 15. Anne-Gunn Steen Røses endring til pkt. 15 ble enstemmig vedtatt. 16. Forslag til vedtak pkt. 16 ble enstemmig vedtatt. 17. Tine Eikebråtens forslag til nytt pkt. 17 ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 1. Dialogseminaret avvikles, men dialogmøtene på virksomhetene opprettholdes. 2. Det avholdes eiermøte i august/september for kommunestyret for de selskaper kommune deltar i/eier. 3. Tertialrapporteringen bør endres til månedsrapportering på utvalget områder, slik NAV og barnevernet er det for formannskapet nå. 4. Det innføres en bebudelsesliste for hvilke saker som kommer med dato for vedtak/fremlegging for råd og utvalg. 5. Det må tilrettelegges for en bedre kontakt mellom politikere og rådmann/kommunalsjefer. 6. Vedtaksoppfølgning videreføres slik den er nå, minst 2 ganger pr år 7. Saksordførerinstituttet, slik det er i dag, avvikles. 8. Roller og myndighet for PSU må avklares og opplæring må gjennomføres. 9. Kommunestyret opprettholder antall medlemmer i kommunestyret 10. Det vurderes å opprette 4 nye utvalg fra neste kommunestyreperiode. Antall medlemmer avklares nærmere. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg for helse og omsorg Utvalg for miljø og teknikk Utvalg for plan og byggesak 11. Godtgjøringsreglementet gjennomgås før neste kommunestyreperiode og ses i sammenheng med den evt. nye utvalgstrukturen. 12. Delegeringsreglement gjennomgås før neste kommunestyreperiode og oppgavene må tydeliggjøres. 13. Det gis opplæring i møteledelse i forbindelse med folkevalgtopplæringen. 14. I kommunestyreperioden skal det gis opplæring i folkevalgtes retter og plikter og rollen som folkevalgt. 15. Etiske retningslinjer skal gjennomgås årlig. 16. Målsetting om at alle sakspapirer skal komme elektronisk, pc-er til de folkevalgte mv. må utredes til neste periode starter. 17. Vurdere antall medlemmer i kontrollutvalget. Side 6

7 KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET Forslag til vedtak: 1. Forslaget til tilstandsrapport vedtas og legges inn på Utdanningsdirektoratets nettside, som Ski kommunes rapport. 2. Kommunestyret, som skoleeier, forutsettes at man fortsetter arbeidet med en best mulig læringssituasjon for elevene i Ski. Heri ligger målet om at skoleverket i Ski skal være blant den beste tredjedelen i landet på alle områder det foretas nasjonale målinger. 3. Når det gjelder mobbing, gjelder fortsatt visjonen om at ingen elever i grunnskolen i Ski skal oppleve mobbing og trakassering. Utvalg for tjenesteutviklings behandling : Enstemmig innstilt: Forslag til vedtak tiltres. Utvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Forslaget til tilstandsrapport vedtas og legges inn på Utdanningsdirektoratets nettside, som Ski kommunes rapport. 2. Kommunestyret, som skoleeier, forutsettes at man fortsetter arbeidet med en best mulig læringssituasjon for elevene i Ski. Heri ligger målet om at skoleverket i Ski skal være blant den beste tredjedelen i landet på alle områder det foretas nasjonale målinger. 3. Når det gjelder mobbing, gjelder fortsatt visjonen om at ingen elever i grunnskolen i Ski skal oppleve mobbing og trakassering. Kommunestyrets behandling : Saken ble utsatt. Enstemmig vedtak: Utvalg for tjenesteutviklings innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Forslaget til tilstandsrapport vedtas og legges inn på Utdanningsdirektoratets nettside, som Ski kommunes rapport. 2. Kommunestyret, som skoleeier, forutsettes at man fortsetter arbeidet med en best mulig læringssituasjon for elevene i Ski. Heri ligger målet om at skoleverket i Ski skal være blant den beste tredjedelen i landet på alle områder det foretas nasjonale målinger. 3. Når det gjelder mobbing, gjelder fortsatt visjonen om at ingen elever i grunnskolen i Ski skal oppleve mobbing og trakassering. KST-5/11 ABONNEMENT PÅ TILSKUDDSPORTALEN.NO Forslag til vedtak: 1. Ski kommune abonnerer på Tilskuddsportalen.no. 2. Ski kommune abonnerer på Tilskuddportalen.no for lag og foreninger. 3. Evalueres høsten 2011 for å se om Ski kommune har hatt nytte av ordningen. Side 7

8 Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Ski kommune abonnerer på Tilskuddsportalen.no. 2. Ski kommune abonnerer på Tilskuddportalen.no for lag og foreninger. 3. Evalueres høsten 2011 for å se om Ski kommune har hatt nytte av ordningen. KST-6/11 TELESKOPTRIBUNER I FOLLOTRYKK ARENA Forslag til vedtak: 1. Ski kommune bevilger 3,5 mill til teleskoptribuner i Follotrykk Arena. 2. Bevilgningen foreslås dekket ved bruk av generelt fond investeringer. 3. Ski kommunestyre ber rådmannen selge navnet på teleskoptribunene / skaffe sponsorer / tilskudd til teleskoptribuner i Follotrykk Arena, slik at kommunens netto kostnad blir minst mulig. Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3: Ski kommunestyre ber rådmannen selge navnet på teleskoptribunene/skaffe sponsorer/tilskudd til teleskoptribuner i Follotrykk Arena. André Kvakkestad (FRP) fremmet forslag til pkt. 4: Det forutsettes at Ski kommune inngår en avtale med Follo HK der Ski kommune får en avtalt andel av de ekstra reklameinntekter som genereres av elitespill og/eller en høyere leiepris for kamper i eliteserien. Dette for å dekke kostnader for å nå godkjent elitenivå. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 6 (1KRF, 3H, 2FRP) mot 5 stemmer. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles med 6 (1KRF, 3H, 2FRP) mot 5 stemmer. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 6 (1KRF, 3H, 2FRP) mot 5 stemmer. 4. Amund Kjernlis alternative forslag til pkt. 3 innstilles med 5 (3AP, 1SV, 1SP) mot 6 stemmer. 5. André Kvakkestads forslag til pkt. 4 ble vedtatt med 6 (3H, 1KRF, 2FRP) mot 5 stemmer. Eirik Haugen (U) fremmet følgende forslag om utsettelse: Saken utsettes til første større budsjettjustering. André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endring til innstillingens pkt. 5, første setning:.og/eller annen form for økonomisk bidrag. Side 8

9 Helge Bunæs sin habilitet ble vurdert og han ble kjent inhabil med 26 stemmer. Bunæs fratrådte. Vara tiltrådte; Lars Johne Underland. Vedtak: 1. Eirik Haugens utsettelsesforslag fikk 18 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer. 3. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer. 4. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 26 mot 15 stemmer. 5. Formannskapets innstilling pkt. 4 fikk 15 mot 26 stemmer og falt. 6. Formannskapets innstilling pkt. 5 fikk 0 stemmer og falt. 7. André Kvakkestads endring til innstillingens pkt. 5 ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer. 1. Ski kommune bevilger 3,5 mill til teleskoptribuner i Follotrykk Arena. 2. Bevilgningen foreslås dekket ved bruk av generelt fond investeringer. 3. Ski kommunestyre ber rådmannen selge navnet på teleskoptribunene / skaffe sponsorer / tilskudd til teleskoptribuner i Follotrykk Arena, slik at kommunens netto kostnad blir minst mulig. 4. Det forutsettes at Ski kommune inngår en avtale med Follo HK der Ski kommune får en avtalt andel av de ekstra reklameinntekter som genereres av elitespill og/eller annen form for økonomisk bidrag. Dette for å dekke kostnader for å nå godkjent elitenivå. Side 9

10

11 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 Møteprotokoll Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 KST-52/08 1. TERTIALMELDING 2008 Sakliste KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 26.11.2008 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 26.11.2008 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER Møteprotokoll Kommunestyret 26.11.2008 Sakliste KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER KST-91/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 04.12.2013 Sakliste KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017 KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer