Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar"

Transkript

1 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på riktig linje tilhørende korrekt holdeplass? Hvilke krav til gulv har dere på klasse 2 busser? Skal det være normalgulv eller laventre? Oppdatert Del 4.3 Patternprint V legges ut på Mercell Krav til busser klasse 2 fremgår av Del 3 Vognkrav. Operatør må på selvstendig grunnlag vurdere valg av gulv i forhold til øvrige krav som er stilt Vi viser til konkurransegrunnlagets Del 3 Vognkrav, pkt 5.2 Dører hvor det heter at «Alle busser unntatt minibusser skal ha framdør og midtdør». Med utformingen av midibusser spør vi om dette kravet kan endres til «Alle busser unntatt mini- og midibusser skal ha framdør og midtdør»? For busser inntil 26 seter kan annen dørløsning aksepteres så lenge bussen er funksjonell og dekker alle øvrige krav Viser til Del 3 Vognkrav, pkt 1.3 og 1.4. I pkt oppfordres Operatør til å velge mindre kjøretøy der dette er mulig og ønskelig pga veistandard, trafikk og passasjergrunnlag. I pkt 1.4 oppgis krav til busstørrelse på de enkelte turer. Er det riktig at det er som er styrende for valg av materiellstørrelse, og at 1.4 kun er veiledende krav? Viser til del 3, vognkrav pkt Toalett Kan oppdragsgiver sette opp hvilke turnummer som er fritatt for kravet om toalett? a) Slik det er presentert i nevnte vedlegg har vi problemer med å finne hvilke turer det henvises til. F.eks er Rute 902, avg 05:55 Sunndalsøra-Molde nevnt. Menes her tur ? b) Er listen uttømmende? F.eks fremkommer tur nr med vognkrav minimum 26seter. Skal disse turene ha toalett? Del 4.4 er våre krav til vognstørrelser. Operatør kan velge å bruke mindre kjøretøy, men har ansvar for kapasitet innenfor de oppsatte setekrav i Del 4.4. a) Ja, det menes tur på rute 902. b) Følgende turer kommer i tillegg; Rute 902, 1540 Sunndalsøra -Eidsvåg (121), 0645 Sundalsøra -Surnadal ( ), 0820 Molde - Eidsvåg (112), 1545 Ødegård - Angvik (122), 1705 Ødegård - Angvik (128). For avgangene med minibuss gir vi også fritak for krav strømuttak 220V I del 3 Vognkrav pkt Bagasjerom fremkommer det at bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes fra sjåførplass. Vi antar at kravet er begrenset til høyre side (det er der behovet er), men ber for ordens skyld om at oppdragsgiver spesifiserer hvorvidt kravet gjelder kun høyre side eller på begge sider. Gjelder kravet kun høyre side? Del 3, pnkt første kulepunkt endres til: - Bagasjeromsluker på høyre side mellom fordør og midtdør som skal kunne åpnes fra sjåførplass *) Det dukker opp avvik i rutekm. i vår beregning selv om vi benytter distansene oppgitt av Oppdragsgiver på rutetabellene. Etter nærmere kontroll kan det virke som oppgitte kjøredager ikke stemmer overrens med produksjonstallene oppgitt i "Del 4.2 Totaltproduksjon". Dette forekommer spesielt på verdiene for sommerproduksjonen. Eksempel: Rute 901, retning mot Molde, lørdag: turnr. 607 med turtype 1-11 er merket med "U" under "Servicevariasjoner". U betyr "Kjøres kun julaften og nyttårsaften" iht. fotnoter på rutetabellen. Likevel er denne turtypen angitt med verdien 684 (228 Oppdragsgivers merknad) på oversikten "Del 4.2 Totalproduksjon" for rute 902, sommer > lørdag. Det kan vel ikke stemme siden denne ikke kjører om sommeren? Kan Oppdragsgiver kvalitetssikre sine verdier under "Del 4.2 Totalproduksjon" slik at verdiene stemmer overrens med oppgitte kjøredager i rutetabellene? Det er avdekket feil i kilometerberegningen på sommerplanene på turer med servicevariasjoner. Totalt gir dette en reduksjon i totale kilometer med kilometer pr. år. Ny Del 4.2 Totalproduksjon blir lagt ut. 1 / 7

2 Regulering av prisen Oppdragsgiver skal ha skryt for å ha tatt i bruk den nye kostnadsindeksen for buss i sin helhet som reguleringsmekanisme. Indeksen gir forutsigbarhet for den valgte operatør, og medvirker til at oppdragsgiver vil få de laveste prisene fra tilbyderne (gir mest buss for pengene). Del 5 pkt Ekstraordinær regulering, andre setning endres til: Med vesentlig menes en kostnadsendring pr. år som overstiger 1 % av den totale årlige Godtgjørelsen til Operatør sammenliknet med året før. Vi ser imidlertid at terskelen for ekstraordinær regulering for endring i offentlige avgifter og lignende er satt til 2%, noe vi ser som svært høyt i en bransje med lave marginer. For å skape forutsigbarhet også knyttet til endring i offentlige avgifter, ber vi om at oppdragsgiver endrer terskelen for ekstraordinær regulering til 1%. Vil oppdragsgiver vurdere å redusere terskelen for ekstraordinær regulering ned til 1%? Viser til liste med opplysninger om ansatte hos dagens operatør. Kan vi få opplyst hvor stor andel av stillingene som er direkte knyttet til anbudsområdet? Dette er gjeldende liste for anbudsområdet ifølge opplysninger fra nåværende Operatør Vi ønsker å levere et godt gjennomarbeidet tilbud med en konkurransedyktig pris. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å sette seg inn i et nytt ruteområde. Samtidig er det god tid fram til kontraktsstart i oktober Vi anmoder derfor Oppdragsgiver om å utsette tilbudsfristen med 4 uker Viser til Skyssliste for tilrettelagt skoleskyss. Elevene til Tøndergård skole/vgs kjøres i dag sammen, i tillegg er det en tredje elev som i høst har tilrettelagt skyss til samme skole. Er det endringer i anbudet som tilsier at samkjøring ikke skal finne sted videre? Viser til rute 932, tur nr 109, 119 og 127. Avgangene slutter i dag i rute når siste elev har gått av og dette gir færre rutekilometer enn det som er oppgitt i anbudsgrunnlaget. Er det korrekt at disse avgangene skal skal rutesettes tilbake til Halsa Barne og undgomskole slik det fremkommer i rutetabellen? Viser til rute 934, tur nr 103 og 123. Disse turene kjøres ikke i dag. Er det korrekt at disse skal gå fra og med anbudsoppstart? Tilbudsfristen utsettes med 2 uker. Ny innleveringsfrist blir kl. 12:00. Ny frist for å stille spørsmål til anbudet blir kl. 24:00. Ny vedståelsesfrist Oppstartsdato blir uendret. Oppgitt kilometer i anbudsgrunnlaget endres ikke. Oppsettet endres ikke Viser til rute 934, tur nr 149 og 153. Disse turene kjøres i dag bare torsdag, er det korrekt at disse skal gå både tirsdag og torsdag fra og med anbudsoppstart? Viser til rute 902, turnr 110. Denne turen kjøres ikke i dag. Derimot kjøres turnr 112 både ved skole og skolefri. Tur 110 er 16 km lenger i Molde før den når flyplassen. Er det planer om at tur 110 skal benyttes som skolebuss med avvikende trace mellom Molde trafikkterminal og flyplassen? Viser til svar på spm 5. Vi oppfatter at omtalen av minibuss også betyr tilsvarende fritak for midibuss? Viser til vognkrav pkt 8.1, siste avsnitt hvor det blant heter at innleide drosjer fritas for profileringskravene. Vi forutsetter at samme unntak gjelder for foreldretransport? Turene kjøres kun en dag pr. uke. Rutetabell og produksjon korrigeres. Tur nummer 110 tas ut og tur 112 kjøres Dx67. Tur 147 forlenges fra Molde trafikkterminal til Romsdal vg skole. Totalproduksjon endres. Ja, fritaket gjelder også buss med inntil 26 seter. Unntaket gjelder også for turer beskrevet som Foreldre/egentransport se Del 3, punkt / 7

3 Viser til vognkrav for ekspressbusser pkt 2.3. Det er for punktene gitt enkelte fritak for krav hvor det kjøres med midibusser, men vi oppfatter at listen ikke er uttømmende. Kan det gis fritak for samtlige punkter i og med mindre disse ellers følger av kravene til klasse IIbusser? Viser til rute 931 tur nr 110. Turen kjøres i dag ikke om Stangvik skole noe som betyr færre rutekilometer. Betyr dette tracèendring på denne turen fra anbudsoppstart? Viser til rute 931, tur 101 og 149. Begge disse turene stopper i dag i Rindal, hvilket gir færre rutekilometer enn utlyste rutetabell. Er det korrekt at disse skal forlenges til Storli ved anbudsoppstart? Viser til rute 934, tur 105 og 139. Turene kjøres i dag fra Ålvundfjord skole hvilket gir færre rutekm enn fremkommer av rutetabellen. Er det korrekt at disse skal rutesettes fra Sunndalsøra? Viser til rute 937. Det kjøres i dag en avgang dager 1234 fra Arnvika kl 1730 til Kvisvik/Li. Skal denne avgangen være med fra anbudsoppstart? Viser til svar på spm 5 og spm 16. Stangvik skole tas ut og rutetabellen og distanse endres i samsvar med spørsmål. Totalproduksjon korrigeres. Turene skal stoppe i Rindsal sentrum. Rutetabellen og distanse endres. Totalproduksjon korrigeres. Oppsatt produksjon endres ikke Viser til rute 937, tur 128. Er det korrekt at denne skal rutesettes fra Tingvoll skoler da ruten i dag starter på Holtan? Bussen starter fra Tingvoll skoler Viser til rute 902 søndag. I fotnote opplyses kl 2245/2300 bussbytte i Ålvundfoss. Passasjerene går da over i rute 901, hvilket gir bortfall av rutekm ift utlagt rutetabell. I dag kjøres turen fra Skei til Ålvundfoss med midibuss. Siden det er opplyst bussbytte som fotnote, er det dagens løsning som er tenkt videreført? Viser til rute 901, turnr 113. Er det korrekt at denne skal gå dagene 12345, da denne i dag kjøres som en retur etter turnr 110 som går dagene 1234? Viser til vedlagte rutetabeller Kan tur 121 på linje 902 fra Sunndalsøra 15:40 til Eidsvåg 16:15 tillates å kjøres uten toalett? Rute 902, tur nr. 720 : Fotnote b) tas bort. Rute 901, tur nr. 113 skal kjøres dagene Totalproduksjon og rutetabell korrigeres. Se spm og svar nr Viser til turer på linje 932 Turer av pattern 2-1 har trasé som går gjennom tunnel med høydebegrensning på 2,9meter. Bussleverandørene finner det det vanskelig å kombinere kravet til seteantall og høydebegrensning i aktuell trasé. Vil oppdragsgiver undersøke dette? Ifølge Statens vegvesen sine vegkart er Kalvikhammartunnelen den laveste med skilta høyde 3,3 meter. Statens vegvesen skal kontrollmåle høyden på tunellene på strekninga (FV354) onsdag En del av dagens undertransport går med foreldreskyss. Kan vi få oppgitt hvilken godtgjørelse som blir gitt for foreldretransport i de aktuelle kommunene? 3 / 7

4 Viser til vognkravenes pkt. 5.1 Universell utforming: «Alle busser, uavhengig av alder, skal tilfredsstille krav til universell utforming som beskrevet i FOR nr. 1438: Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. og direktiv 2001/85/EF - vedlegg VII.» Lovmessig så er dette som dere skriver regulert i forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport gjeldende for busser registrert etter For busser registrert før er det altså ikke krav i forskriften til rullestolheis. Noe som vil være i tråd med Kollektivtrafikk foreningens veileder, hvor målet er å bidra til god kvalitet, standardisering og gjenbruk av materiell både geografisk og ut over en kontraktsperiode, er en tekst som sier følgende: «Alle bussklasser skal ha avsatt areal for barnevogn/ rullestol i henhold til gjeldende lover og regler.» Mange busser registrert før har ikke rullestolheis og kan heller ikke bygges om innenfor fornuftige økonomiske rammer til å kunne frakte rullestoler med innebygget heis. Vil oppdragsgiver akseptere bruk av busser som oppfyller gjeldende lover og forskrifter, og kollektivtrafikkforeningens anbefaling, herunder også kravet om rullestolheis gjeldende fra ? Kravet endres ikke Kan vi få utsatt frist for innlevering av tilbudet med 2 3 uker? Bakgrunnen er flere samtidige konkurranser med forhandlinger i Norge. Samt at det svært god tid fra innleveringstidspunkt til oppstartsdato. Vi ønsker svært gjerne å gi en godt tilbud til oppdragsgiver men ser at vi har for kort tid. Se svar på spm nr Viser til rutetabeller 905. Tolking av fotnoter på tur 713,715 Ja, det er riktig tolket, og i samsvar med og 717 på søndager. Stemmer det at det går 3 busser fra Skei produksjonsberegning. i Surnadal til Trondheim på en alminnelig søndag? Jeg viser til rutetabell for rute 933 og totalproduksjon for rute 933. Jeg finner ikke at det er samsvar mellom strekning pr tur oppgitt i rutetabell 933 og totalproduksjon for 933. Dette gjelder spesielt pattern 2-1, 2-3, 2-4, 2-6 og 2-7. Her er det stort avvik mellom hva som er oppgitt produksjon i rutetabell pr tur ganget med 190 skoledager mot det som er oppgitt i totalproduksjon. Det er avdekket avvik på enkelte mellomdistanser i Patternprint. Oppdragsgiver arbeider med å korrigere oppsettet. Nye del 4.2 Totalproduksjon, del 4.3 Patternprint og del 4.4 Rutetabeller blir lagt ut så snart dette er klart Viser til rute 901. På bakgrunn av befaring av rute 901 kan det virke som tur 113 kjøres mandag til torsdag og at tur 111 kjører fredagen. Jmf. Del 4.4 Rutetabeller kjøres tur 113 alle dager. Hva er korrekt? Kjøres tur 113 mandag til og med fredag? Se svar på spm nr / 7

5 Viser til Del 4 Rutebeskrivelse, tabelloversikt totalproduksjon. Vi finner noen mindre avvik på enkelte ruter. Eksempel: Rute 933 har ingen dagavvik jmf utlyste rutetabeller, og skal daglig produsere 287,668 rutekilometer. Dette gir en årlig sum på 54656,92 rutekilometer. ( 190 skoledager). I følge del 4 Rutebeskrivelse skal ruten produsere , hva er rett? Se svar på spm Svar på spørsmål nr 11: Viser til Skyssliste for tilrettelagt skoleskyss. Elevene til Tøndergård skole/vgs kjøres i dag sammen, i tillegg er det en tredje elev som i høst har tilrettelagt skyss til samme skole. Er det endringer i anbudet som tilsier at samkjøring ikke skal finne sted videre? Svar på spørsmål nr 22: Viser til rute 937. Det kjøres i dag en avgang dager 1234 fra Arnvika kl 1730 til Kvisvik/Li. Skal denne avgangen være med fra anbudsoppstart? Viser til del 7, punkt 4.2. Dette gjelder også om skyssen faller inn under ulike kontrakter. I denne konkrete saken har samkjøring opphørt, og eleven som ble samkjørt skal nå benytte buss. Dette er skyss av skoleelever fra vg. skole som bor mer enn 3 kilometer fra busstopp. Det legges inn en avgang i rutetabell og produksjon Svar på spørsmål nr. 28: En del av dagens undertransport går med foreldreskyss. Kan vi få oppgitt hvilken godtgjørelse som blir gitt for foreldretransport i de aktuelle kommunene? Oppdragsgiver kjenner ikke avtalene mellom foreldre og dagens Operatør. 38 Oppdragsgiver informerer: NHO Transport har i brev til Møre og Romsdal fylkeskommune meldt om forsinkelser hos Politiets etat for vandelsattester og politiattester i Vadsø. Oppdragsgiver stiller i Konkurranse-grunnlaget krav om innlevering av politiattest for daglig leder, ikke eldre enn 3 måneder. Tilbyder som kan dokumentere at søknad om politiattest er sendt innen 26. oktober vil få utsettelse av frist for innlevering av gyldig politiattest I svar på spørsmål 7, 14, 15, 19, 20, 25 og 32 henvises det til at det blir lagt ut ny rutetabeller og/eller ny produksjonsberegning. Vi kan ikke finne korrigerte rutetabeller og ny produksjonsberegning. Er det noe vi gjør feil siden vi ikke har funnet nye rutetabeller og produksjonsberegninger, eller er korrigeringer ikke lagt ut enda? Ny versjon av Del 4.2 Totalproduksjon, Del 4.3 Patternprint og Del 4.4 Rutetabeller legges ut i dag. 5 / 7

6 Vi viser til svar på spørsmål 27 - der det fremkommer at Statens vegvesen skal kontrollmåle høyden på strekningen onsdag Kan vi få vite resultatet av kontrollmålingen. Grunnlaget for at spørsmålet ble stilt var at det tydelig var merket høydebegrensning på inntil 2,9m på den ene tunellen. Da vi forhørte oss litt med lokale personer fikk vi opplyst av tunellen nylig var blitt vinterisolert. Vil oppdragsgiver følge opp dette punktet og komme med informasjon dersom det blir nødvendig med endringer som følge av den nevnte kontrollmålingen? Vi antar at operatør ikke skal betale terminalavgifter på for rutekjøring i rutepakke 6. Kan oppdragsgiver for ordens skyld bekrefte at operatør ikke skal betale terminalavgifter? SVV har kontrollmålt tunnelene og vil oppdatere skiltingen. Ifølge SVV vil Hegerbergtunnelen og Kalvikhammer-tunnelen bli skiltet med maks. høyde 3,6 meter. Dette gir følgende skiltet høyde: Kalvikhammertunellen: 3,6 m (tidl 3,3m) Hegerbergtunellen: 3,6 m (tidl 2,9m) Leirviktunellen: 4,0 m Gilderhammertunnelen 4,0 m Oppdragsgiver dekker terminalavgifter knyttet til ankomst og avganger. Oppdragsgiver dekker ikke eventuelle utgifter til nattparkering Viser til vognkravenes pkt. 5.1 Universell utforming og svar på spørsmål 29. «Alle busser, uavhengig av alder, skal tilfredsstille krav til universell utforming som beskrevet i FOR nr. 1438: Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. og direktiv 2001/85/EF - vedlegg VII.» Vi oppfatter denne formuleringen slik at dette gjelder for alle busser som er omfattet av denne forskriften uavhengig av alder og busstype innenfor forskriftens virkeområde. Kan oppdragsgiver bekrefte dette? Godtgjørelse skoleskyss: I del 5 Kommersielle betingelser punkt fremgår det at "Skolebusser godtgjøres etter rutekilometer fra første skyssberettigede elev går på bussen til skolen, og fra skolen til siste skyssberettigede elev går av bussen." Dette betyr slik vi forstår det at vi i praksis kjører buss i rute uten å få betalt. Vi ber om at dere gjør en ny vurdering av dette kravet, og godtgjør skolebusser på lik linje med annen ruteproduksjon. Hvis ikke vil forutsigbarheten i kontrakten bli urimelig stor. Kan det legges til grunn at skolerutene vil godtgjøres for kilometer som beskrevet i produksjonsoversikten og at endringer håndteres som beskrevet i Del 1 Kontraktsvilkår, punkt 14? Skolerutene godtgjøres for kilometer som beskrevet i produksjonsoversikten. Endringer håndteres som beskrevet i Del 1 Kontraktsvilkår, punkt 14. Del 5, punkt endres til: Ordinær skoleskyss godtgjøres for kilometer som beskrevet i produksjonsoversikten Frikort: Kan Oppdragsgiver gi en oversikt over antall frikort som er utstedt i rutepakken for pensjonister? Avtalte økninger over 20 % fra Nullpunkt: Ved avtalte endringer i produksjonen ut over 20 %, kan operatør legge til grunn at det da skal forhandles om særskilt godtgjørelse for slik endring? Virksomhetsoverdragelse, siste setning. Frikort til pensjonister fremkommer ikke fra Mannskapskjema. Vi har i dag bedt om å få vite antall frikort til pensjonister fra dagens operatør. Oppdatert informasjon vil bli sendt ut så snart vi mottar dette til alle som har bedt om Mannskapsskjema. Viser til Del 1 Kontraktsvilkår pkt siste setning. 6 / 7

7 Forsinkelse på grunn av avvik i ferjesambandet Rutebeskrivelsen og Kommersielle betingelser punkt Kan Operatør legge til grunn av forsinkelse for gjennomgående buss pga avvik i ferjesambandet ikke vil bli bøtelagt? Forsinkelse for gjennomgående buss pga avvik i ferjesambandet vil ikke bli bøtelagt. For håndtering av avvik viser vi til Del 2 punkt Virksomhetsoverdragelse: Viser til mottatte ansattlister. Kan vi også få opplyst lokaliseringssted per sjåfør? Ansattoversikt Vi oppfatter at ekstrahjelper uten fast ansettelse er omfattet av gruppelivsordning? Vi ber om utdypning på hvilke krav som settes til ansettelsesform og stillingsstørrelse for å være omfattet av frivillige personforsikringsordninger. Samtidig bes opplyst om det er tegnet andre dekninger, eksempelvis forsikring for ulykke fritid, og hvem som i så fall er omfattet av slik ordning Har alle lokale avtaler blitt gjort tilgjengelig for tilbyderne? Dersom dette ikke er tilfelle ber vi om at de blir gjort tilgjengelig. Dette er opplysninger som dagens operatør ikke vil gi tilgang til. Virksomhetsoverdragelse, siste setning. Opplysningene er gitt av dagens operatør. Virksomhetsoverdragelse, siste setning. Opplysningene er gitt av dagens operatør Arbeidet med rutepakken har vist seg mer omfattende enn beregnet, til tross for ryddig konkurransegrunnlag. Kan vi få utsatt innleveringsfrist og spørsmålsfrist med en uke? Frist for innlevering av tilbud utsettes til kl 12:00. Frist for å stille spørsmål til konkurransen forlenges ikke Kostnaden til frikort er betydelig. Kan vi få vite hvor mange frikort som er i dag er tatt ut i ruteområdet? Samt spesifisert hvor mange frikort som er tatt ut av pensjonister? Det har gjennom spørsmål, svar blitt gjort flere korrigeringer i produksjonen. Vi ber om at det settes opp et nytt prisskjema hvor disse endringene er hensyntatt. Vil oppdragsgiver gjøre dette? Kan oppdragsgiver for ordens skyld bekrefte at avsnitt Skoleskyss i Del 5 kommersielle betingelser gjelder kun individuelt tilrettelagt skoleskyss.? Virksomhetsoverdragelse, siste setning. Opplysningene er gitt av dagens operatør. Utleverte frikort til ansatte fremkommer av skjema Mannskapsskjema. For frikort til pensjonister vises til svar på spm 44. Oppdatert prisskjema, Del 5.1 Prisskjema v2 ble lagt ut på Mercell-portalen Del 5, punkt er endret, se svar på spm 43. For godtgjørelse av individuelt tilrettelagt skoleskyss viser vi til Del 5, punkt Dekker oppdragsgiver kostnader knyttet til kortgebyr ved bruk Viser til Del 6 Billetteringssystem, punkt 9, andre av betalingskort på bussene? avsnitt Svar på spm 42 - Universell utforming Krav til universell utforming gjelder alle busser som skal brukes i kontrakten, uavhengig av bussens alder. 7 / 7

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar 16.10.2014 1 Er det korrekt at anbud må innleveres tilden 31.10.14. Ja det er korrekt, men på grunn av nye opplysninger om at oppstartstidspunktet

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 11

Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål stilt 29.12.10 Spørsmål nr. 81: Kunngjøringen del III. Hva skal til for at en tilbyder blir avvist med begrunnelse at tilleggsinfo burde vært gitt på eget initiativ? Jfr

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 27.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 12.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5 Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge Innkomne spørsmål og svar

Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge Innkomne spørsmål og svar 28.06.2013 Spørsmål 1: Hei, Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge 2015 Innkomne spørsmål og svar Vi har spørsmål til Konkurransegrunnlaget for Rutetransport Ferge 2015: 1. Innsetting av ferjer. Iht Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr Nr Dato Spm Svar 1 19.05.2015 Med referanse til Del 3 krav til fartøy punkt 1.5 Miljø. Vi vil gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at det per dags dato ikke finnes fremdrifts motorer eller systemer for rensing

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag 40 09.03.2015 Viser til bilag E.6

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II.

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-19 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/11 77 78 80 46 09.02.2011

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 11 01.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Telemark fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling i kontraktsområdet

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia 3 300 busser 7 400

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Beskrivelse av ruteområdenes

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1.

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1. DATO SPØRSMÅL SVAR 16.1.13 Viser til anbudets kapittel 5. tildelingskriterier, der kriteriene er listet opp med innbyrdes vekting. Vi har utfordringer med å se hvordan modellen er forutberegnelig. Kan

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 2-11. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar Endring konk.grl Endringnr 4 29.01.2010 Ref: Rutebeskrivelse,

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport Møtereferat Dato 13.04.2016 Tid 09.00-11.30 Sted Møterom Bjørvika, tidl. Trafikanten Tilstede Representantar fra Schaus buss, Norgesbuss, Minibuss 24/7, Nettbuss, Nobina, Unibuss og Ruter Versjon 1.0 Referat

Detaljer