Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes."

Transkript

1 Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: Nr Dato Spørsmål Svar Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse 2 buss på en klasse 1 linje? Det vises til Del 3 Vognkrav, punkt 1.4 og Ved spørsmål om permanent avvik må spørsmålet være konkret på avgang Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse 1 buss på en klasse 2 linje? Mellom datagrunnlagets to deler ser det ut til å være differanser i antall kilometer. Eksempel: Totalproduksjon vinter Del 4.1c, tur klokken 0805 er oppgitt med pattern 1-10 distanse 4,76 km, men i del 4.1c oppgir man 67 km på 7 dager, det blir 9,57 km per dag. Samme på avg. kl I pattern 2-4 står det 9,89 km men i del 4.1c oppgis 167 km på 7 dager, det blir 23,86 km per tur. (4,79 km differanse på den første og 12,97km på den andre). Kan vi eventuelt få oversendt rutetabeller med riktige distanser. (Vi mener det er mulig å skrive ut rutene med distanser fra Trapeze.) Rute 703 vinter, klokken og fra Trafikkterminalen Molde (Dx67) er for en stor del ikke med i oppgitt produksjon, men står i rutehefte (skoledager). Hva skal være gjeldende produksjon i anbudet? Rute 701 vinter, klokken fra Årølia 1 Vest til Trafikkterminalen på søndager er oppgitt til 20 minutt, på hverdager og i sommerruten søndag står det 25 minutt med samme kjøremønster. Hva er riktig? Skal det opprettes nattbuss i dette anbudet? (med i totalproduksjon, men ikke i rutehefte) Hvilken produksjon ønskes det tilbud på? Se svar på spørsmål 1. Tur 700, 0805, 1-10: Det kjøres med 2 busser på skoledager fra Fuglsettjønna via Langmyra til Bekkevoll. Oppgitt distanse blir riktig. Tur 700, 1400, 2-4: Det kjøres 1 avgang daglig fra Torvikbukt skole til Batnfjord, ifølge pattern 11,911 km. pr dag. Ved feil er turen oppført to ganger. Totalproduksjonen vil bli korrigert. Utskrift av pattern gir et godt bilde av den enkelte avgang med trase og distanse. Turene og i rute 703 skal kjøres på skoledager 190 dager i året, som det er oppgitt i ruteheftet. Oppdatert totalproduksjon vil bli lagt ut over nyttår. Det skal være nattbusstilbud og utvidet nattbusstilbud i jazzfestivalen (normalt uke 29), fra og med natt til tirsdag til og med natt til søndag. Det er ikke satt opp ekstra nattbuss i uke 29 (jazzen) Side 1 av 15

2 Hva går utvidet tilbud i jazzfestivalen ut på? (Hvilke ekstra avanger skal tas med?) Rute 701 og 702: I følge totalproduksjon skal det gå nattbuss natt til samtlige røddager. Hva er riktig? RUTE 700: R AVG 14:50 ROMSDAL VIDERGE SKOLE - TRAFIKKTERMINALEN, MOLDE Totalprod oppgir 4,6 km, Pattern oppgir 2,3 km. Hva er riktig? Er det 2 busser a 2,6 km og a 15 min? RUTE 701: R 701: AVG 23:05 ÅRØLIA 1 VEST - DJUPDALEN: Hva er riktig her? VINTERRUTE: I totalproduksjonen: Ma - lø kjøretid 25 min. Søndag kjøretid 20 min. I ruteheftet: Ma-sø kjøretid 25 min Nattbusstilbud i jazzfestivalen er ikke satt opp. I tillegg til nattilbud på byrutene vil det settes opp tilbud til Hjelset/Kleive. Tilbudet utover det som er beskrevet i produksjonen blir godtgjort som tilleggskjøp. Nattbusstilbudet kjøres natt til søndager og natt til 3. juledag. Det kjøres ikke nattbuss natt til julaften, natt til 1. og 2. juledag og natt til 1. nyttårsdag. SOMMERRUTE: I totalproduksjonen: Ma - sø kjøretid 25 min. I ruteheftet: Ma-sø kjøretid 25 min I PATTERN: Kjøremønster 1-3 er satt opp 3 ganger med 2 forskjellige kjøretider ( 20 min og 25 min) R 701: JUL- OG NYTTÅRSAFTEN: I flg Del 4 - rutebeskrivelse skal siste tur være avsluttet ca kl 15:30 (inkl pos. Kjøring) I flg totalproduksjonen kjøres siste tur med avgang fra Djupdalen kl 11:50 Hva skal være med i anbudet? R 701: 17. MAI: I DEL4 - Rutebeskrivelse er det henvist til ruteheftet (det står: "se rutehefte") Det ruteheftet som er vedlagt anbudet inneholder 17.mai for Vi er usikker på om det er det samme som i I totalproduksjonen er det satt opp langt flere turer den 17/5-13 enn det som fremgår av ruteheftet for Dette gjelder også nattbuss. Hva skal være med i anbudet for 17/5? Side 2 av 15

3 R 701: 17. MAI - AVG 17:30 TRAFIKKTERMINALEN - FLYPLASSEN: Hvilket kjøremønster med distanse og kjøretid? ALLE RUTER: Vi ber om at det oppgis i hvilke avganger det kjøres med 2 eller flere busser R DJUPDALEN - ÅRØLIA 3 ØST: Oppgitt i totalproduksjon og i Pattern: Kjøretid 35 min Oppgitt i ruteheftet: Kjøretid 40 min Gjelder avganger fom 19:50 tom 22:50 Hva er riktig? Det vises til Del 2 Oppdragskrav pkt 1.1.1, 2. avsnitt om innsetting av økte ressurser ved problem som f.eks kortvarig trafikkøkning. Vi ber om at oppdragsgiver synliggjør/definerer hva som er kortvarig trafikkøkning? Det vises til Del 2 Oppdragskrav pkt 1.1.1, 2.avsnitt: Lokal trafikkledelse og trafikkvakt skal være plassert i trafikkområdet. Hvordan skal dette tolkes? Ruteområdet er Gjemnes kommune og store deler av Molde kommune; må trafikkvakt (hjemmevakt) være bosatt i ruteområdet? Eventuelt hvor settes grensen? Det vises til Del 2 Oppdragskrav, punkt og : Operatør skal, etter Oppdragsgivers retningslinjer laminerer, montere, og vedlikeholde tidtabeller og trafikkantinformasjon på linjens holdeplasser/leskur. Hvilke retningslinjer gjelder her? Ber om å få de tilsendt? Ber om oversikt over antall rutekassetter i hhv A4 og A3 format. Hvor mange nye rutekassetter forventes oppsatt i ruteområdet? Med kortvarig trafikkøkning menes f.eks. økning i antall reisende som krever økt kapasitet uten at dette kunne planlegges på forhånd. Viser også til del 5 Kommersielle betingelser, punkt Operatør skal ha trafikkledelse som beskrevet i punktet. Hjemmevakt skal være underordnet lokal trafikkledelse, uten at det stilles krav til bosted. Oppdragsgivers retningslinjer og krav til Operatøren framgår av Del2 Oppdragskrav, punkt og Operatør må selv skaffe seg oversikt over dagens tilstand på holdeplassene. Som det fremgår av punkt må Operatør forvente at Oppdragsgiver øker bruken av informasjon på holdeplassene Side 3 av 15

4 Det vises til Del 3 Vognkrav pkt Barneseter; Alle busser kl 2 skal ha minst 2 integrerte barneseter. Det er få tilbydere av integrerte barneseter, og flere bussleverandører leverer ikke dette i sine busser. Kjøretøyforeskriften 8-2a, pkt 1 tillater at det er 2 seter der det kan festes godkjent sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år. Vil oppdragsgiver endre dette punktet slik det er i tråd med kjøretøyforskriftens bestemmelser? Del 3 Vognkrav, punkt endres til: Alle busser klasse 2 skal tilfredsstille krav til barneseter jfr. Kjøretøyforskriftene 8-2a. Dette gjelder også busser registrert første gang før 1. januar Det vises til Del 3 Vognkrav pkt Utvendig belysning av dørområder. Det er ikke alle bussleverandører som har denne belysningen montert utvendig, men rett på innsiden av døren. Det vises her til Kjøretøyforskriften 8-4, pkt 19 der kravet er som følger:. Når dørene åpnes, skal trappetrinn og vegen minst 1 m utenfor bussen lyses opp. Dette kan skje ved eksisterende innvendig belysning eller ved egne lys... Vil oppdragsgiver endre dette punktet slik det er kjøretøyforskriftens bestemmelser som blir gjort gjeldende? Det vises til Del 3 Vognkrav pkt 6.2 Utvendig passasjerinformasjon. Dette kravet går utover Kjøretøyforsrkftens 8-4, pkt 20, for busser i klasse 2 (destinasjon ved framdør og rutenr bak). Vil oppdragsgiver endre dette punktet slik det er kjøretøyforskriftens bestemmelser som blir gjort gjeldende? Hvis nei; gjelder dette også brukte busser? Det vises til Del 3 Vognkrav pkt 8.1 Utvendig dekor. Når blir oppdragsgivers profilprogram gjort tilgjengelig for tilbydere? I og med at alle busser skal lakkeres og merkes iht profilprogrammet. Del 3 Vognkrav, punkt endres til: Utvendig, eller integrert i døråpningen, skal det ved utgangsdørene være lys som dekker fortau og som tennes når dørene åpnes. Kravet til skiltkasser innebærer en oppgradering av utvendig passasjerinformasjon i forhold til Kjøretøyforskriftene. Dette er i samsvar med veileder utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen. Kravet gjelder også brukte busser. Profilprogrammet blir lagt ut i løpet av Side 4 av 15

5 Jeg finner det vanskelig å lese ut fra det materialet dere har offentliggjort hvilke ukedager turene på kjøreplan 700, skoleruter kjøres. For de øvrige ruter er det kunngjort kjøreplaner i tillegg til produksjon og pattern. Kan dere legge ut en kjøreplan også for rute 700? Alternativt ber jeg om en forklaring på hva de forskjellige dagkodene i produksjonsskjemaet betyr Særavtaler - virksomhetsoverdragelse Hvilke særavtaler gjelder utover telefonavtalen? Har det vært mulig å få tilsendt disse særavtalene? Ukesoversikt rute 700 skoleturer blir lagt på Doffin. Opplysninger om eventuelle særavtaler vil bli lagt ut så snart de er mottatt fra eksisterende operatør. 2. Ytelsesbaserte pensjonsordning Forefinnes det aktuarberegning for 2013 for den ytelsesbaserte pensjonsordningen for de sjåfører som omfattes? Det vises til Del 3 Vognkrav pkt 1.4 Krav til busser på de enkelte rutene. Vi ber om at det defineres hvilke skoler som faller inn under Molde sentrumsskoler Antall km stemmer ikke forhold til Pattern Det ser ut til å være brukt 191 skoledager. I flg svar til spm nr 4 pr 19/12-13 skal det brukes 190 skd som også stemmer med skoleruten. Det ser ut til å være brukt 38 fredager. I hht skoleruten skal det være 37 fredager Rute 700 Avg 08:05 med turtype 1-10, avg. 14:00 m/turtype2-4 og avg. 14:50 m/turtype 2-9: Antall km stemmer ikke i hh til Pattern og skoledager i hh til skoleruten Det ser ut til at "Pattern-km" er doblet i ukeoversikten Punkt 1.4: Merknad 2) i tabell endres til: Det skal brukes buss klasse 2 på skolebusser som kjører utenfor et område avgrenset av rute 701,702,703,704 og 705. F.eks skal skolebuss mellom Mjelve og Kviltorp barneskole/bergmo ungdomsskole kjøres med buss klasse 2. Produksjonen er lagt ut til og med fredag 21. juni 2013 som skoledag. Dette er en skolefri dag. Riktig antall skoledager skal være 190. Ny produksjonsoversikt og totalproduksjon vil bli lagt ut. 8:05 tur 1-10: Det skal være to busser 14:00 tur 2-4: Det skal være en bil fra Torvikbukt (innleid taxi i dag) 14:50 tur 2-9: Det skal være to busser (se også svar på spm 3) Side 5 av 15

6 Den store mengden med feil i anbudsgrunnlaget skaper en meget frusterende situasjon for oss i anbudsregningen. Det skaper stor usikkerhet og medfører stopp i arbeidet. Hittil har anbudsarbeidet i hovedsak bestått i å finne feil i anbudet, og å prøve å finne ut av hva Fylket virkelig ønsker anbud på. Dette kan medføre at vi som ikke har avtale i det aktuelle området i dag ikke rekker å levere anbudet innen fristen. Problemet blir også større for oss som skal regne anbud og samtidig drive eksisterende bedrifter ved at anbudsregningen blir utsatt til den mest hektiske tiden på året som er på våren. Vi ber derfor om at anbudsfristen blir utsatt til begynnelsen av desember Avg kl 14:00 fra Torvikbukt - til Batnfjord Skole kl 14:15 (2-4) I flg Pattern: 11,9 km og 15 min I flg ny totalproduksjon pr 10/1: 24,0 km og 30 min Ukeoversikten for R700 ser ut til å stemme med ny totalproduksjon unntatt på fredag. Ny produksjon vil bli lagt ut på Doffin. Tilbudsfristen utsettes ikke. Viser til svar på spørsmål 27 angående kjøring fra Torvikbukt til Batnfjord. Det går to busser fra Batnfjord skole forbi Torvikbukt kl. 1400, rute715 pattern 2-2 og 2-4 (se også rutetabell 715). Svar på spm nr 3 pr 16/12 er som følger: "Tur 700, 14:00, 2-4: Det kjøres 1 avgang daglig fra Torvikbukt skole til Batnfjord. I flg Pattern 11,911 kmpr dag. Ved feil er turen oppført 2 ganger. Totalproduksjon vil bli korrigert." Spørsmål: Er det fortsatt feil i totalproduksjonen her? Kjøres det med 1 eller 2 busser kl 14:00 fra Torvikbukt til Batnfjord Skole kl 14:15? Kan avgangen fra Batnfj Skole kl 14:00 utsettes til kl 14:15 slik at samme buss kan benyttes? Er det riktig at det kl 14:00 går 1 evt. 2 skolebusser fra Torvikbukt til Batnfjord Skole og ingen skolebusser Fra Batnfjord Skole kl 14:00 til Torvikbukt? Viser til svar på spørsmål Side 6 av 15

7 I dokumentet «Del 4.1a Totalproduksjon Oppdatert xlsx» opererer dere med noen turtyper som ikke er med i dokumentet «Del 4.2a Pattern print vinter og sommer 2013 (excel).xlsx» Det gjelder kjøreplan 714, turtypene 1-9, 1-10 og Kan dere legge ut disse turtypene Vi viser til spørsmålene 8-15 m/svar. Når det gjelder nattbuss er vi usikker på om vi fortsatt skal forholde oss til svaret i spørsmål 8 eller om er det ny korrigert totalproduksjon som gjelder? For rute 701 ser det ut til at totalproduksjonen delvis er rettet i ny totalproduksjon, mens det for 702 fortsatt er mange turer som mest sannsynlig ikke skal gå (1/1, 28/3, 29/3, ¼, 1/5, 9/5, 17/5, 20/5, 25/12 og 26/12 er oppført med nattbuss, men ikke 3. juledag) Vi viser til Del 4 Rutebeskrivelse pkt 2.3 vedrørende 17. mai, men konstaterer at det er flere turer i den nye totalproduksjonen som ikke er oppført i ruteheftet. Se for eksempel 17. mai rute 701, 702 og Vi vil be om at fristen for å gi tilbud på dette anbudet utsettes til i begynnelsen av desember og at oppstart flyttes til 1. januar Da kan fylkeskommunen få tid til å kontrollere nøye all informasjonen før utsendelse, slik at vi får klart fram hvilken produksjon som ønskes utført. De som ønsker å gi tilbud kan rekke dette innen fristen og den som får anbudet kan få god tid til å forberede oppstart R 701 -JUL- OG NYTTÅRSAFTEN: Det er noenlunde samsvar mellom rutehefte og totalproduksjon nr 3 pr 15/1, men samsvarer fortsatt ikke i forhold til Del 4- Rutebeskrivelse pkt 2.3. I svar til spm 11 henvises det korrigert produksjon pr Hverken totalproduksjon nr 2 eller 3 er endret her. Skal Jul- og nyttårsaften kjøres i flg totalproduksjon, i flg ruteheftet eller i flg Del 4 - Rutebeskrivelse pkt 2.3.? Dette er endringer som skal skje fra 1. mai 2014 på rute 714: pattern Ødegård - Skjevik - Opdølkrysset, korrespondanse med Timekspress / pattern Opølkrysset - Skjevik - Skjevikåsen (skoledager) / pattern Opdølkrysset - Skjevik - Skjevikåsen - Ødegård (ved skolefri) Se også Del 4.5 Avvik rutehefte produksjon pr Nattbuss 701 og 702: Det skal være nattbuss natt til 3. juledag. Det skal ikke være nattbusstilbud 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. Mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. Mai, 2. Pinsedag, 1. og 2. Juledag. Totalproduksjonen vil bli rettet. Viser til svar på spørsmål 28. Viser til svar på spørsmål 28. Juleaften og Nyttårsaften skal det kjøres som beskrevet i totalproduksjonen. Dette er også i samsvar med Del 4 Rutebeskrivelse Pkt Side 7 av 15

8 R NATTBUSS NATT TIL 3. JULEDAG: I flg svar til spm 8 pr 27/12 skal nattbuss kjøres bla natt til 3. juledag Dette er fortsatt ikke tatt inn i totalproduksjon nr 3 pr 15/ R HVERDAGER I ROMJULA (27/12 OG 30/12-13) Det skal være lørdagsrute i flg ruteheftet, men det skal være rute som hvd i høst- og vinterferien i flg Det 4 - Rutebeskrivelse pkt 2.3. og i flg totalproduksjon nr 3 pr 15/1. Hvilken rute skal kjøres? R /5: Vi viser til spm 12 hvor det i svaret henvises til korrigert produksjon. Totalproduksjon nr 3 pr 15/1-14 er ikke endret. Gjelder totalproduksjon nr 3 pr 15/1 eller er det Del4 - Rutebeskrivelse pkt 2.3. med henvisning til ruteheftet som gjelder? RUTE NATTBUSS: Det er ikke lik Pattern for sommer- og vinterrute. 702 vinter bruker Pattern 1-5 og sommer bruker Pattern 1-2. Er dette riktig? ALLE RUTER - 1. PINSEDAG: I flg Del 4 - Rutebeskrivelse pkt 2.3. skal det kjøres søndagsrute 1. pinsedag. I totalproduksjonen og ruteheftet er alle ruter innstilt 1. pinsedag. Hva er riktig? Det kan se ut som det mangler en del trasébeskrivelser for turene på rute 716. Kan oppdragsgiver gjøre disse tilgjengelig for oss? Er sommer produksjonen i ruteområdet Hjelset-Kleive lik vinterproduksjon minus skoleturer? Viser til svar på spørsmål 32. Her er det feil i ruteheftet. Viser til svar på spørsmål 33. Nattbuss rute 702 skal kjøres som vist i vinterproduksjon, pattern 1-5 og 1-6 også om sommeren. Totalproduksjonen vil bli rettet. Det er feil i ruteheftet og totalproduksjon. 1. Pinsedag skal kjøres søndagsruter. Totalproduksjonen vil bli rettet. Følgende turer kjøres av Nettbuss- Eidsvåg, og er ikke med i anbudet: 0755 Molde Angvik, 1515 Molde - Angvik, 1625 Molde - Angvik, 1445 Angvik - Ødegård. Øvrige avganger: Turbeskrivelse for strekningen Botterli - Ødegård ligger på rute 714 i begge retninger. Det er gjennomgående buss på avgang 0735 Molde - Angvik og 0900 Angvik - Molde. Busstilbudet om sommeren fremgår av rutetabellen Side 8 av 15

9 Vi finner det vanskelig å forstå filene ved navn totalproduksjon. Eksempelvis totalproduksjon vinter Oppdatert Her kan det se ut som at avgang 06:25 på rute 700 kun skal gå 4 ganger i løpet av året ettersom avgangen kun er oppført en gang i hver av i månedskolonnene; Februrar, Mars, Oktober og November. Vi lurer også på om tallet på bunnlinjen er tall som kan brukes til kontroll. Filen Ukesoversikt rute 700 skoleturer er derimot oversiktlig hvor det i høyre kolonne summeres årlig km og tid for den enkelte avgang. Kan oppdragsgiver redegjøre for fil ved navn totalproduksjon? Del 3 vognkrav punkt 1.4 der det åpnes for at tilbyder kan benytte mindre kjøretøy på linjene enn dagens operatør benytter. Det er imidlertid et krav om at alle reisende tilbys sitteplass. Kan vi få oversendt detaljert passasjerstatistikk på turnivå? Viser til del 5 kommersielle betingelser, punkt Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling. Statistisk sentralbyrå har på oppdrag av NHO transport utarbeidet en egen kostnadsindeks for buss. Denne er nå ferdig og klar for bruk, jf Denne indeksen vil reflektere faktiske kostnadsutvikling for tilbydere av busstransport på en god måte, og gi oss mulighet til å gi en skarpere pris siden risikoen blir mindre over kontraktsperioden. Vil oppdragsgiver vurdere å endre reguleringsmekanismen til å benytte bussindeksen utarbeidet av statistisk sentralbyrå? Noen turer i ruteheftet er ikke listet opp i "Totalproduksjon vinter 2013 oppdatert ", og omvendt. Gjelder totalproduksjonen eller ruteheftet for ruteproduksjonen for rute 714? Totalproduksjon: Dag viser til dag i måned (1-31) loddrett i tabellen, vannrett akse viser måned. Avgang kl 0625 rute 700 kjøres 1. februar, 1. mars, 1. oktober og 1. november. Dag 2 kjøres turen i april, mai, september, oktober og desember. Nederste kolonner viser totaler pr. måned. Passasjerstatistikk er lagt ut på Doffin. Oppdragsgiver er kjent med at det er utviklet en egen indeks for pris- og kostnadsutvikling på buss men Oppdragsgiver vurderer ikke å endre reguleringsmekanismene i dette anbudet. Det er avganger i rutetabellene som ikke inngår i anbudet. Dette gjelder på rute 714 avganger merket med b) Timekspress, d) betjenes av rute 902 Molde Eidsvåg, w) kjøres av rute 902 eidsvåg Molde. Viser også til svar på spørsmål 41 ang. rute Side 9 av 15

10 I del 3 vognkrav punkt 7.1 kommer det frem at snittalderen på bussene ikke skal overstige 7 år. Dette kravet gjør at vårt tilbud blir vesentlig dyrere for Oppdragsgiver enn hva som er vanlig i andre anbudskonkurranser. Det er vanlig i Norge at oppdragsgiver stiller krav til snittalder som er tilpasset kontraktsperioden av hensyn til egen økonomi. Vil oppdragsgiver vurdere å endre kravet til snittalder til 9 år? Vi ber om at Oppdragsgiver utsetter fristen for å levere anbud med 3 uker. Dette med bakgrunn i endringer i ruteproduksjonen, utfordringer med Doffin.no, utfordringer med andre anbudskonkurranser, samt at en utsatt innleveringsfrist med 3 uker ikke vil gi utfordringer mht oppstartstidspunktet Vedr. rute 714 Avgang fra Ødegård til Molde. Står i rutehefte, men ikke i totalproduksjonen. Skal denne kjøres? Vi viser til Del 3 vognkrav, pkt. 1 ( 1.3.2) Kan fylkeskommunen komme med nærmere opplysninger om avganger som kan betjenes med drosje og mindre busser? Anbudet stiller ikke krav til nye busser fra start, og kontrakten har lengre varighet enn det som er vanlig. Oppdragsgiver finner derfor ikke grunn til å endre kravet til snittalder. Oppdragsgiver endrer tilbudsfristen til: kl Fristen for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget endres til Mer utfyllende opplysninger er lagt ut på Doffin. I anbudet skal det kjøres på skoledager 1045 fra Eidseter om Skjevikåsen til Molde. Fra Ødegård og Kleive skal turen være merket d) kjøres av buss rute 902. Viser til Del 3 Vognkrav pkt 1.4 og passasjerstatistikk som er lagt ut på Doffin, jfr. spm Viser til oppdragskrav Trafikk- og driftsledelse Det er et krav at: Lokal trafikkledelse og trafikkvakt skal være plassert i ruteområdet. Hvilke oppgaver skal den lokal trafikkledelsen ha? Viser til det som er beskrevet i Del 2 Oppdragskrav pkt Svar på spørsmål Vi har pr i dag ingen særavtaler utover telefon og dataavtale slik det fremgår av mannskapsskjemaet. Eventuelt endringer i dette vil bli oversendt som informasjon. 2. Det er 4 ansatte med ytelsesbasert pensjon. Årlig kostnad er spesifisert på hver enkelt i vedlagte mannskapsskjema. Oppdatert mannskapsskjema sendes ut på forespørsel Side 10 av 15

11 R 700: Avg kl 14:10 fra Bergmo 1 - ank Høgnakken 1 kl. 14: m - Pattern 2-7. Avg kl. 14:10 fra Bergmo 1 - ank Høgnakken 1 kl 14: m - Pattern Her er 2 avganger som er oppgitt med 2 forskjellige Pattern. Begge Pattern (2-7) og 2-10) er oppgitt med samme kjørerute og distanse. De 2 Pattern har forskjellig kløretid. Stemmer det at det kjøres 2 busser med samme avgang, men forskjellig ankomsttid? Skoleslutt kl , bussene laster opp og første buss kjører når den er full, buss nummer to kjører når alle elevene har kommet R 700- Kl 14:05 Sellanrå Skole - Hjellmyrnakken 1 kl 14:55 --Pattern Her er oppsatt en buss. I rapport for reiser pr. tur ser det ut til å være behov for 2 busser. Enkelte dager er det 100 passasjerer. Hva er riktig her, er det 1 eller 2 busser? R700 - Angvik Skole tors kl 12:30. Det er oppsatt skolebuss fra Angvik Skole tors kl 12:30 til Brakstad. Skal det gå skolebusser fra Angvik Skole torsdager kl 12:30 til andre steder enn Brakstad? I passasjerstatistikk lagt ut kan jeg ikke se at turer på linje 700 i Gjemnes kommune og området Hjelset/Kleive er med. Er det mulig å få passasjerstatistikk også for disse turene? Iflg. Pkt. 1.2 er det 20 elever med varig funksjonshemming og 23 med midlertidig (skoleåret 2012/2013), i tillegg kommer transport ved Molde Voksenopplæringssenter. Utsendte liste viser nå 22 elever, er det noen som mangler eller hvordan henger dette sammen? (det er vel ikke så stor nedgang) Dagens operatør kjører med to busser. Bussene kjører samme trase. Produksjonen blir oppdatert. Skoleslutt for elever (3.-7. klasse) torsdager kl (1. og 2. klasse har fri). 36 elever på strekningen Angvik skole- Flemma-Flemseter-Heggem-Botterli. Skoletur fra Angvik skole er beskrevet i produksjonen: Rute 700 Pattern torsdager kl kl. 1310: Batnfjord - Torvikdalen - Angvik skole - Flemma - Flemseter - Botterli - Torvikdalen. I tillegg kjøres en elev til Brakstad. Passasjerstatistikk vil bli lagt ut på Doffin. Denne transporten utføres av drosje og minibuss. Oppdatert liste sendes ut på forespørsel Side 11 av 15

12 Rute 701,702,703,705,706 og 714 I flg. Del 4 pkt. 2.3 og rutehefte skal det kjøres søndagsrute på skjærtorsdag, men ingen turer kjøres den aktuelle datoen i flg. Totalproduksjonen. Hva er skal kjøres? Produksjonsoversikt for Skjærtorsdag 2013 er lagt ut på Doffin. Skjærtorsdag skal kjøres som søndag Kan Oppdragsgiver publisere passasjerstatistikk for skolerutene i Gjemnes kommune? I følge opplysninger om avvik mellom rutehefte og produksjon utgår tur Ødegård Molde på lørdager, men den står i siste versjon av totalproduksjonen. Hva er riktig? Vi viser til spørsmål 57 og ber igjen om svar på spørsmålet. Er opplysningene i anbudspapirene feil eller er omfanget nå redusert til under det halve. Eller mangler det fortsatt mye i listen (oppdatert og forrige) Passasjerstatistikk vil bli lagt ut på Doffin. Ny oversikt avvik rutehefte - produksjon er lagt ut på Doffin. Oppdatert liste på Individuelt tilrettelagt skoleskyss som ble sendt ut inneholdt oversikt over elever med varig funksjonshemming. Fra skolestart 2013 og t.o.m januar 2014 er det 21 elever med midlertidig funksjonshemming som har hatt behov for tilrettelagt skoleskyss. Tilrettelagt skoleskyss til og fra Molde voksenopplæringssenter kommer i tillegg Vi vil med dette be om ytterligere utsettelse av fristen for innlevering av tilbudet. Årsaken til at vi søker om ytterligere utsettelse er at vi har vært usikker på datagrunnlaget og brukt unormalt mye tid så langt på grunn av dette og de mottatte justeringer av produksjonen, helt fram til nå. Vi ber om at innleveringsfristen utsettes til 1. april Frikort Hva må tilbyder beregne å betale pr frikort? Avvikende distanser I totalproduksjonen på vinter, linje 702, lørdager, har pattern «1-1» 2 forskjellige distanser. (21,006 og 22,915) Hvilke distanser skal vi forholde oss til? Tilbudsfristen utsettes ikke. Viser til Del 2 pkt Frikortbestemmelser: Operatør belastes årlig kr. 1500,- eks mva. per utstedte frikort. Oppdragsgiver vil fakturere Operatør for utstedte frikort i forutgående år i februar hvert år. Prisen er fast i hele avtaleperioden. Distanse for rute 702, pattern 1-1 er 21,006 km, tallet 22,915 er hastighet km/t Side 12 av 15

13 Linje 705 og 706 Vi ser at dagens operatør benytter midibuss på linje 705 og 706. Er det noe i veien for å benytte stor buss på linje 705 og 706? Del 3 vognkrav pkt 7.1 alder på vognparken. Oppstart 1. januar gir oss en utfordring ift. snittalder og maksalder på bussparken (registrering før årsskiftet). Normal praksis hos oppdragsgivere er at busser registrert like før oppstart regnes som 0 år gamle i oppstartsåret. Kan busser som registreres etter 1. desember 2014 regnes som førstegangsregistrert ? Del 3 vognkrav pkt 7.1 alder på vognparken. I dette punktet er det listet opp en rekke krav knyttet til alder ved årets utgang eks vis skal busser som kjører mer enn kilometer ikke være eldre enn 4 år ved årets utgang. I setningen knytt til gjennomsnittsalder er dette ikke spesifisert, men vi tolker at også dette kravet er knytt til årets utgang. Er dette rett tolket? Vi viser til spørsmål 48 m/ svar og ber om ytterligere utsettelse av fristen for å levere anbud med primært 2 uker subsidiært 1 uke I del 3 «Vognkrav» pkt. 7.1 «Alder på vognparken» angis det at gjennomsnittsalderen gjelder «i oppdraget». I del 1 «Kontraktsvilkår» pkt. 3 «Definisjoner» er «Oppdraget» igjen definert av «Kontrakten». Stor buss kan kun brukes som reservemateriell på linje 705 og 706, se også Vognkrav pkt Kjøretøy som er registrert første gang etter 1. desember 2014 og som tilfredsstiller krav til kjøretøy fra regnes som førstegangsregistrert Nei, kravet til gjennomsnittsalder gjelder til enhver tid, korrigert iht. svar på spm.66 Tilbudsfristen utsettes ikke. Viser til Del 1 Kontraktsvilkår pkt. 2: «Opsjonsperioden reguleres på samme vilkår som opprinnelig Kontrakt». Er det rett forstått at gjennomsnittsalder gjelder til og med år 9, og at alder økes med 1 år for et eventuelt opsjons år? Hvor mange frikort er utstedt per i dag? Pkt 7.1 i del 3 vognkrav Vi tolker det slik at kravet til snittalder regnes av driftsbussene (antall busser i maks timen). Dvs at reservebussene ikke er med i beregningen. Er dette rett tolket? Oppdragsgiver kommer tilbake til dette spørsmålet. Viser til Del 3 Vognkrav pkt Krav til reservevogner Side 13 av 15

14 Pkt 7.1 i del 3 vognkrav Her heter det bl.a: Busser som etter oppsett budsjett kjører mer enn kilometer skal ikke være eldre enn 4 år ved årets utgang. Vi tolker dette slik at dette gjelder rutekilometer. Er dette rett tolket? Betaling for individuelt tilrettelagt skoleskyss Tilknyttet Individuell tilrettelagt skoleskyss, vil samkjøring av flere elever med spesielt tilrettelagte behov medføre økt kostnad beregnet ifra underleverandør. Årsaken til dette er økt tids bruk ved henting av flere elever med spesielle behov og samkjøring av disse. Nei. Oppsatt budsjett for busser skal inneholde faktiske kjørte kilometer. Godtgjørelsen beregnes som beskrevet i Del 5 Kommersielle betingelser pkt Vil MRFK godtgjøre for oppmøte pr. elev tilknyttet samkjøring av elever, slik at inntekter for operatør samsvarer med kostnad tilknyttet underleverandør?" Endringspriser: Nå får vi justering for endringer ut i fra rutekilometer, dette er ikke nødvendigvis dekkende for den faktiske endringen i kostnaden vår. Dette vil særlig gjelde i de tilfellene hvor det tilkommer få ekstra km, men krever en ekstra buss og sjåfør for å kunne dekke produksjonen. Det vil derfor være mer i samsvar med kostnadsbildet at dubleringskjøring godtgjøres med dobbel endringspris. Vil oppdragsgiver vurdere å godtgjøre dubleringspris med pris pr rutekilometer X 2? Pkt 5.1 Universell utforming i vognkrav Her vises det til forskrift gjeldende fra Vi tolker det slik at busser som er registrert før dette ikke er omfattet av dette kravet. Dvs. at busser som er registrert eksempelvis i 2005 er godkjent i henhold til kravene som gjaldt den gangen bussen ble førstegangsregistrert. Er dette korrekt tolket? Pkt. 1.4 Krav til busser på de enkelte rutene På linje 705 og 706 kreves bussklasse 1 med 22 seter. Er dette et absolutt-, maksimumseller minimumskrav? Viser til Del 5 Kommersielle betingelser pkt Kravene i pkt. 5.1 er tilleggskrav om høyttaleranlegg og mulig framtidig holdeplassannonsering. Tilleggskravene gjelder uansett alder på buss. Se for øvrig Del 3 Vognkrav pkt Viser til svar på spørsmål Side 14 av 15

15 Pkt. 1.4 Krav til busser på de enkelte rutene I spørsmål og svar under pkt. 65 står det at dagens operatør benytter midibuss på rute 705 og 706, mens stor buss kun kan brukes som reservemateriell. Hvor setter oppdragsgiver grensen mellom midibuss og stor buss, både i form av lengde og antall seter? Innleveringsfrist Vi ser at andre tilbydere ber om utsatt innlevering og vil for egen del be om utsatt innleveringsfrist med en uke dersom dette er mulig. For vårt selskap vil dette gi rom for en bedre intern prosess. Vil oppdragsgiver vurdere å utsette innleveringsfristen med en uke? Svar på spørsmål 70. Antall utstedte frikort. På rute 705 og 706 har Oppdragsgiver satt krav til 22 seter uten spesifikke krav til busslengde. Tilbudsfristen utsettes ikke. Det er utstedt 144 frikort Side 15 av 15

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 12.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 11

Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål stilt 29.12.10 Spørsmål nr. 81: Kunngjøringen del III. Hva skal til for at en tilbyder blir avvist med begrunnelse at tilleggsinfo burde vært gitt på eget initiativ? Jfr

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på riktig linje tilhørende korrekt holdeplass? Hvilke krav

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 11 01.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Telemark fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling i kontraktsområdet

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Beskrivelse av ruteområdenes

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5 Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge Innkomne spørsmål og svar

Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge Innkomne spørsmål og svar 28.06.2013 Spørsmål 1: Hei, Anbudskonkurranse, Rutetransport Ferge 2015 Innkomne spørsmål og svar Vi har spørsmål til Konkurransegrunnlaget for Rutetransport Ferge 2015: 1. Innsetting av ferjer. Iht Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2. Sist oppdatert 03.09.2010 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar 16.10.2014 1 Er det korrekt at anbud må innleveres tilden 31.10.14. Ja det er korrekt, men på grunn av nye opplysninger om at oppstartstidspunktet

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag 40 09.03.2015 Viser til bilag E.6

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 5.0 Ajour per 29.03.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Spørsmål og svar:

Spørsmål og svar: Kjøp av busstjenester i Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Spørsmål og svar: 29.11.12 Nr Dato Spørsmål Svar 1 11.10.12 Vil alle undertransportører måtte inneha løyve for persontransport? I rundskriv N-3/2002

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 2-11. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar Endring konk.grl Endringnr 4 29.01.2010 Ref: Rutebeskrivelse,

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser Rutenummer Strekning Produksjon Herav undertransportør ** Bussklasse Minimum setetall Kommentar 18-613 Hundholmen - Kjøpsvik - Efjord - Narvik 98 971 km 98 971 km II ***) 50 R= tur nr 1006, 2002, 2003,

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien.

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien. Båt Buss Lysaker 716 601 Aker brygge Nesodden Flaskebekk Stoppested bare i pilretningen Tangenåsen Flaskebekk Kun få avganger Sjøstrand Nesoddtangen Granholt Oksval Ildjernet Varden Skoklefall Sunnaas

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II.

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-19 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/11 77 78 80 46 09.02.2011

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 35% Markedssituasjonen - basert på rutekm i kontrakter med fylkeskommunene 30% 30% 28% 25% 20% 16% 15% 12% 14% 13% 13% 12% 12% 14% 10% 8% 8% 10% 5% 4%

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Ruteplaner Moss-Horten

Ruteplaner Moss-Horten Vedlegg G Ruteplaner - Ruteopplegget er basert på følgende forutsetninger: Grunnrute med 5 ferjer pluss reserveferje (heretter kalt «Grunnruten») Opsjon 1-rute med 6 ferjer pluss reserveferje (heretter

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer