Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Nytt fra GKRS. Knut Erik Lie, utredningsleder. NKRFs fagkonferanse 2012"

Transkript

1 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie, utredningsleder

2 Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KRD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt Langset (KKD) Utredningsleder Knut Erik Lie Fagkomiteen Ingvar Linde (NKRF) leder Asbjørn O. Pedersen (NKK) Charlotte Herje (KRD) Bent Devik (KRD) Jens Hertzberg (KS) Mette R. Hegdal (KS) Sidsel M. Schade (NKK) Trygve Nedland (KKD) Åge Sandsengen (NKRF) Observatører: Helge Holthe (Fylkesmennene) Britt Torunn Hove (DnR) 2

3 Agenda Prioriteringer 2012 Grunnleggende regnskapsprinsipper i kommuneregnskapet Revidert KRS nr. 3 Lån opptak, avdrag og refinansiering Utdelinger fra aksjeselskaper Justering av merverdiavgift Kommunale foretak Finansielle instrumenter 3

4 GKRS prioriteringer for 2012 Prioritet Kommentar 09-2 Gjennomgang av KRS nr. 3 Avdrag på lån Revidert standard fastsatt som foreløpig i april Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunale foretak. Fastsette høringsutkast, gjennomføre høringsrunde. Foreløpig standard kan fastsettes i slutten av 2012 eller første del av Kvalitetssikring av gjeldende standarder/notater Gjennomgang av gjeldende standarder i lys av notater om grunnleggende prinsipper. Spesielt KRS nr. 7 om usikre forpliktelser må gjennomgås Justering av merverdiavgift Utarbeide notat om regnskapsføring av justert merverdiavgift. Høsten Finansielle instrumenter Utredningsarbeid satt ut til ekstern utreder. Jobber med tanke på å fastsette høringsutkast i løpet av Notat om utdeling fra aksjeselskaper Regnskapsføring av utdelinger utbytte mv. - fra aksjeselskaper. Juni 2012? 12-1 Gjennomgang av KRS nr. 6 Noter og årsberetning Gjennomgang av KRS nr. 6 mht generell veiledning om innhold i noter, konkrete notekrav og innhold i årsberetningen. 4

5 Grunnleggende regnskapsprinsipper i kommuneregnskapet Fire notater Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet Fastsatt desember 2011 Høring høsten høringssvar 5

6 Flytdiagram anordningsprinsippet Medfører inntekten, innbetalingen, utgiften eller utbetalingen endring i arbeidskapital? Nei Ja Er transaksjonen gjennomført? Nei Er det rimelig sikkert at transaksjonen blir gjennomført? Nei Ja Ja Kan transaksjonen måles med tilstrekkelig pålitelighet? Nei Ja Er tilknyttet aktivitet gjennomført eller tilknyttet periode inntruffet? Nei Ja Regnskapsføring i bevilgningsregnskapet Ingen regnskapsføring i bevilgningsregnskapet 6

7 Anordningsprinsippet - oppsummering Fremskutt regnskapsføring - Regnskapsføring før transaksjonen er gjennomført - Kun aktuelt for ensidige transaksjoner 7

8 Interne finansieringstransaksjoner Nytt kapittel i notatet «Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper» Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til og bruk av disposisjonsfond Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond Avsetning til og bruk av bundne driftsfond Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond Overføring fra drifts- til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av tidligere års udisponert i investeringsregnskapet Strykninger og korrigeringer, jf. regnskapsforskriften 9 Driftsregnskapet strykningsregler Investeringsregnskapet - korrigeringsregler 8

9 Regnskapsføring av interne finansieringstransaksjoner Avsetning til og bruk av disposisjonsfond I samsvar med budsjettert avsetning/bruk i skjema 1A I henhold til delegasjonsfullmakt Direkte i investeringsregnskapet innenfor budsjettert ramme, bare inntil det som er nødvendig Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond I samsvar med budsjettert avsetning Kun i den grad det er nødvendig for å finansiere årets investeringer Avsetning til og bruk av bundne fond Avsetning i samsvar med vilkårene uavhengig av budsjett, jf. budsjettforskriften 6, 5. ledd Bruk i takt med oppfyllelse av underliggende vilkår Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet I samsvar med budsjettert overføring eller delegasjonsfullmakt Kun i den grad det er nødvendig for å finansiere årets investeringer Dekning av tidligere års regnskapsmessig mer-/mindreforbruk og udekket/udisponert Regnskapsføres i samsvar med budsjett 9

10 KRS nr. 3 (F) Lån opptak, avdrag og refinansiering Høringsutkast til revidert standard september høringsuttalelser 11 med merknader Bamble kommune Bergen kommune Den norske Revisorforening Fylkesmannen i Hordaland Hedmark Revisjon IKS Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Norges Kommunerevisorforbund SSB Stavanger kommune Trondheim kommune Ålesund kommune Foreløpig standard april 2012 Erstatter KRS nr. 3 fra 2003 Virkning fra regnskapsåret

11 KRS nr. 3 - Virkeområde Gammel KRS 3 (F) Lån etter KL 50 nr. 1 og 2 Når avdrag skal føres i hhv. driftsog investeringsregnskapet (+ noe ufullstendig om beregning og minimumsavdrag) Opptak og bruk av lån Tidspunkt og metode Byggelån Tidspunkt for regnskapsføring av avdrag på lån Revidert KRS 3 (HU) Avdrag på lån etter KL 50 nr. 1 og 2 Avdrag på lån etter KL 50 nr. 6 Refinansiering av lån Likviditetslån Lånefond Drift vs. investering Regnskapsføring av minimumsavdrag (ikke beregning) Drift vs. investering Håndtering av overskudd Regnskapsføring som avdrag/ låneopptak eller bare i balansen Regnskapsføring Praktisering av standarden ved lånefond Spesielt om minimumsavdrag 11

12 Avdrag på lån etter 50 nr. 1 og 2 Driftsregnskapet er hovedregel Minimumsavdraget skal alltid regnskapsføres i driftsregnskapet og driftsregnskapet skal alltid belastes med minimumsavdraget Minimumsavdraget nok til å oppfylle lovens krav om like årlige avdrag Ikke-betalt minimumsavdrag utgiftsføres mot kortsiktig gjeld Avdrag utover dette føres i investeringsregnskapet dersom finansiert av investeringsinntekter Flere høringsinstanser stilte spørsmål ved om dette åpnet for å tilpasse regnskapet i årsavslutningen flytte avdrag dit det passer best. Presisering: Det er budsjettet som avgjør! Avdrag utover minimumsavdrag regnskapsføres i driftsregnskapet med mindre det er budsjettert i investeringsbudsjettet. Gjelder på porteføljenivå Kan betale mer avdrag på ett lån, men mindre på et annet, uten at det blir ekstraordinært 12

13 Refinansiering av lån Refinansiering/konvertering Ta opp nytt lån for å innfri ett eller flere eldre lån Refinansiering kjennetegnes ved Intensjonen er å konvertere eldre lånegjeld Sammenheng i transaksjonen Ikke unødig tid mellom innløsning og låneopptak utover det som er nødvendig for å gjennomføre transaksjonene Nytt ifht. HU: Ikke nødvendig at begge disposisjoner gjennomføres i samme regnskapsperiode Regnskapsføring av refinansiering Medfører ingen endring i arbeidskapital Regnskapsføres kun i balansen Ikke refinansiering Innfrielse av lån og opptak av nytt lån 13

14 Eksempel refinansiering Eksisterende sertifikatlån innfris ved forfall x1, men det drøyer til x2 før nytt sertifikatlån er på plass Anses som refinansiering 20x Bank Interimskonto Sertifikatlån Sertifikatlån Interimskonto LG x Bank Interimskonto Sertifikatlån Sertifikatlån 2 Interimskonto LG

15 Utdelinger fra aksjeselskaper Notat under arbeid Fastsettes juni 2012 Skal utdelinger regnskapsføres i drifts- eller investeringsregnskapet Grensedragningen mellom løpende og ikke-løpende inntekter Tilbakebetaling av innskutt kapital (kommunens investering) er en ikke-løpende inntekt Utdeling av opptjente resultater i kommunens eiertid er en løpende inntekt (utbytte) Utdyper forståelsen av KRS nr. 4 Uvanlig, uregelmessig og vesentlig 15

16 Flytdiagram: Utdeling fra aksjeselskaper Utbytte Asl kap. 8 Kapitalnedsettelse Asl kap. 12 Tilleggsvederlag fusjon/fisjon Asl kap. 13 og 14 Avviklingsoppgjør Asl kap. 16 Ja Er det utdeling av overskudd i selskapet opptjent i kommunens eiertid? Nei Innebærer tilleggsvederlaget realisasjon av eierandel? Ja Nei Innebærer utdelingen tilbakebetaling av kommunens innskutte kapital? - Bokført verdi på aksjene må nedskrives - Andre forhold som gjør det åpenbart Ja Nei Er inntekten uvanlig, uregelmessig og vesentlig? Ja Nei Regnskapsføring i driftsregnskapet Regnskapsføring i investerings-regnskapet Regnskapsføring iht. regnskapsforskriften 3 fjerde ledd 16

17 Justering av merverdiavgift Notat under arbeid Regnskapsføring av justering av inngående mva. og mva-kompensasjon Justering ved overdragelse Regnskapsføres som i investeringsregnskapet på salgstidspunktet Justering ved bruksendring Inngående mva: Regnskapsføres i investeringsregnskapet. Anskaffelseskost endres tilsvarende. Kompensasjon: Regnskapsføres i drift med virkning for obligatorisk overføring til investeringsregnskapet (tom. 2013). Anskaffelseskost endres ikke (bruttoaktivering) Fra 2014: Regnskapsføres i investeringsregnskapet 17

18 KRS nr. 10 (HU) Kommunale foretak Hovedproblemstillinger Overdragelse av eiendeler og gjeld til KF Ved etablering Senere Overføringer og kjøp/salg mellom kommunen og KF Avvikling av KF Høringsutkast juni 2012 Høring høsten 2012 Foreløpig standard april 2013(?) 18

19 Balanseføring vs. bevilgningsregnskapet Anleggsmidler og langsiktig gjeld Etablering (og utvidelse) Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende kapitalkonto tas med. Foretaket i drift Balanseføring til kontinuitet Lån kan føres i bevilgningsregnskapet Avvikling (og tilbakeføring av virksomhet) Balanseføring til kontinuitet Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende fond tas med. Regnskapsføres som inntekt/utgift i bevilgningsregnskapet iht. arbeidskapitalprinsippet Balanseføring til kontinuitet. 19

20 Finansielle instrumenter Utredningsarbeid i gang Høringsutkast til standard i løpet av året Hovedproblemstillinger Regnskapsføringstidspunkt Hva skal regnskapsføres Mulig med «off balance»-løsninger? Klassifisering Obligasjoner til forfall Verdsettelse Anskaffelseskost/opptakskost Sammensatte finansielle instrumenter Sikring Metode for sikringsbokføring Kriterier for sikringsbokføring Gjennomført spørreundersøkelse Kartlegging av finansielle instrumenter i bruk Bruk av sikringsinstrumenter Litt om regnskapspraksis 20

21 Finansielle eiendeler og forpliktelser i kommunene 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% N =

22 Benyttede sikringsinstrumenter 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% N = 92 22

23 Om regnskapsføring av finansielle instrumenter 90,00% 81,70% 80,00% 70,00% 60,00% 53,50% 50,00% 40,00% 36,80% 30,00% 20,00% 10,00% 7,00% 11,30% 9,70% 0,00% Ja Nei Vet ikke/ingen formening Mener du det bør være mulighet for sikringsbokføring i kommuneregnskapet? Er reglene for regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser hensiktsmessige? N = 186 N =

24 Takk for oppmerksomheten! Foreningen for god kommunal regnskapsskikk v/knut Erik Lie Postboks Lillehammer Telefon: E-post: Web: 24

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet

Detaljer

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk God kommunal regnskapsskikk - nyheter Hvem er GKRS? Styret Svein Henry Berdal (NKK) leder Thor Bernstrøm (KMD) Reidar Enger (NKRF) Rune Bye (KS) Ole Bernt Langset

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS

KOMMUNEREGNSKAPET. Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I KOMMUNEREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS RAMMEVERK FOR GKRS Kommuneregnskapet

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Fagtreff for regnskapsrevisorer 15.11.12 Av Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking Ny standard KRS 11 Organisering Faglig bistand og skrivere

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser

3. REGNSKAP. Side nr: Sist revidert: Revisjonsansvarlig: 1 12.06.2006 Regnskapssjef. 3.1. Regulerende bestemmelser 1 3. REGNSKAP 3.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 48-49 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15. desember 2000

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer