REGNSKAPSFØRING AV LÅN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAPSFØRING AV LÅN"

Transkript

1 REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF

2 KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres i investeringsregnskapet Januar 2003 Revidert KRS nr. 3 (HU) Lån Opptak, avdrag og refinansiering Forventes sendt på høring juni/september

3 Låne- og avdragsregler KL 50 Lånebestemmelse 1. Finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk 2. Konvertering av lånegjeld og innfrielse av garantiansvar Avdragsbestemmelse 50 nr. 7 a) Like årlige avdrag. Gjenstående løpetid kan ikke overstige den veide levetiden for anleggsmidlene - Minimumsavdrag 3./4. Forsikringsteknisk dekning Ingen egne avdragsbestemmelser 5. Likviditetslån/ Likviditetstrekkrettighet b) Gjort opp innen regnskapet fastsettes. Kan forlenges ved underskudd. 6. Videre utlån og forskottering c) Mottatte avdrag skal uavkortet benyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån 3

4 KRS nr. 3 - Virkeområde Gammel KRS 3 (F) Lån etter KL 50 nr. 1 og 2 Når avdrag skal føres i hhv. driftsog investeringsregnskapet (+ noe ufullstendig om beregning og minimumsavdrag) Opptak og bruk av lån Tidspunkt og metode Byggelån Tidspunkt for regnskapsføring av avdrag på lån Revidert KRS 3 (HU) Avdrag på lån etter KL 50 nr. 1 og 2 Avdrag på lån etter KL 50 nr. 6 Refinansiering av lån Likviditetslån Lånefond Drift vs. investering Regnskapsføring av minimumsavdrag (ikke beregning) Drift vs. investering Håndtering av overskudd Regnskapsføring som avdrag/ låneopptak eller bare i balansen Regnskapsføring Praktisering av standarden ved lånefond Spesielt om minimumsavdrag 4

5 Opptak og bruk av lån Låneopptaket regnskapsføres når det oppstår en tilbakebetalingsforpliktelse Tidspunkt for likviditetsoverføring Bruk av lån regnskapsføres når brukt til finansiering i investeringsregnskapet, jf. FKR 7 Memoriaføring av ubrukt del Byggelån Likviditetskreditt i byggeperioden som gjøres om til ordinært lån når investeringen er fullført Trukket beløp inngår som finansiering i investeringsregnskapet Langsiktig gjeld etter KRS 1 Inngår i beregning av minimumsavdrag Ikke benyttet som finansiering Kortsiktig gjeld Brukes dette noe særlig i praksis? - Relativt dyr kreditt 5

6 Tidspunkt for regnskapsføring av avdrag Avdrag regnskapsføres når kommunens gjeldsforpliktelse reduseres Dvs. når avdrag faktisk betales Nytt! - På papiret, men ikke i praksis? Gjelder uavhengig av hvilke lån som avdras og om føres i drift eller investering Budsjetterte avdrag har ingen betydning for regnskapsføringen Eneste unntak: Ikke-betalt del av minimumsavdraget Skal belastes driftsregnskapet med motpost kortsiktig gjeld 6

7 NYTT! Avdrag på lån etter 50 nr. 1 og 2 Driftsregnskapet er hovedregel Gjelder på porteføljenivå Kan betale mer avdrag på ett lån, men mindre på et annet, uten at det blir ekstraordinært Minimumsavdraget skal alltid regnskapsføres i driftsregnskapet og driftsregnskapet skal alltid belastes med minimumsavdraget Minimumsavdraget nok til å oppfylle lovens krav om like årlige avdrag Ikke-betalt minimumsavdrag utgiftsføres mot kortsiktig gjeld Avdrag utover dette føres i investeringsregnskapet dersom finansiert av investeringsinntekter 7

8 Ikke betalt minimumsavdrag Eksempel: Faktisk betalte avdrag 80 Minimumsavdrag Avdrag 2.10 Bank 2.32 KG LG Kapitalkonto * 20 *) Råd: Bruk egen underkonto under 2.45 for å håndtere disse posteringene 8

9 Ikke betalt minimumsavdrag innfrielse av gjeldsposten Beløpet som er ført mot kortsiktig gjeld kan innfris ved å a) Betale avdrag b) Redusere opptatt beløp ved opptak av nye lån c) Ved refinansiering Eksempel: Skal ta opp nye lån på 120. Kommunen avregner mot ikke betalt minimumsavdrag, dvs. tar faktisk opp Bank 2.32 KG LG Ubrukte lånemidler 9

10 Lånefond En del av kommunen Regnskapsmessig mellomledd mellom de egentlige långivere og den egentlige låntaker, dvs. kommunen som juridisk person (kommunen og kommunale foretak) Kan bare låne ut til kommunen som juridisk person. Utlån til andre (IKS, stiftelser, AS mv.) regnskapsføres i kommunekassas bevilgningsregnskap I liten grad gitt regler for lånefond FKR 6 jf. vedlegg 6 fastsetter oppstillingsplan Merknadene til 6 viser til 1993-forskriften Avlegges eget bevilgningsregnskap og balanseregnskap for lånefondet Anordningsprinsippet gjelder Inntektsfører lån når de opptas Har ikke egenkapital 10

11 Lånefond Kommunekassa Kommunale foretak Innlån Renter/ avdrag Innlån Renter/ avdrag Lånefond Innlån Renter/ avdrag Ekstern långiver 11

12 Lånefond og minimumsavdrag Krav om minimumsavdrag gjelder kommunen som juridisk person Samme krav til minimumsavdrag uavhengig av om kommunen har lånefond eller ikke Minimumsavdrag beregnes med utgangspunkt i Samlede varige driftsmidler (kommuneregnskapet) Ekstern lånegjeld (lånefondet) Minimumsavdrag skal betales (KRD 2009) Dvs. til ekstern långiver Betaling fra kommunekassa til lånefondet anses ikke som betaling i så måte Minimumsavdrag skal belastes driftsregnskapet Kommunekassas (+ ev. KF) driftsregnskap belastes minimum med minimumsavdraget Følger av balansekravet i KL 46 nr. 6 12

13 Eksempel lånefond og minimumsavdrag x0 20x1 Kommunekassa Anleggsmidler 200 Avskrivninger 20 Langsiktig gjeld (til lånefondet) 150 Avdrag (til lånefondet) 15 Lånefondet Interne utlån 150 Mottatte avdrag 15 Bank 25 Langsiktig gjeld 175 Betalte avdrag 17,5 Minimumsavdrag 20x1: 20/200 * 175 = 17,5 Kommunen har betalt tilstrekkelig låneavdrag, men må utgiftsføre 2,5 ekstra i kommunekassas driftsregnskap 13

14 Refinansiering av lån Refinansiering/konvertering Ta opp nytt lån for å innfri ett eller flere eldre lån To alternativer for regnskapsføring 1) Regnskapsføring kun i balansen 2) Regnskapsføres som avdrag og bruk av lån i investeringsregnskapet Regnskapsløsning avhenger av én eller to transaksjoner Samtidighet mellom innfrielse og opptak av nytt lån som hovedregel én transaksjon Ikke samtidighet Vurdere realiteten utfra Intensjon Sammenheng i transaksjonen Samme regnskapsperiode 14

15 Eksempel refinansiering Kommunen har 100 mill i sertifikatlån som refinansiseres årlig Minimumsavdrag 20 mill og nye låneopptak 30 mill avregnes ved refinansiering a) Refinansiering skjer samtidig som innløsning Avdrag 2.10 Bank 2.43 Sertifikatlån Kapitalkonto Ubrukte lånemidler

16 Eksempel refinansiering (forts.) b) Innløsning x1, men venter til x2 med å ta opp nytt lån 20X Avdrag Avdrag Udekket Bank 2.43 Sertifikatlån Kapitalkonto X Dekning udekket Bruk av lån 2.10 Bank Sertifikatlån Ubrukte lånemidler

17 Avdrag på formidlingslån/forskotteringer Reglene gjelder for avdrag på lån etter 50 nr. 6 Lån til videre utlån (formidlingslån, startlån) Lån til forskottering av andres investeringer Kommuneloven 50 nr. 7 c): Mottatte avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter nr. 6, skal uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen eller fylkeskommunen Uavkortet = øremerka, dvs. innebærer en binding på avdrags inntekten Kan ikke forstås som umiddelbart e.l. Fra Ot.prp. 43 ( ): Beløpene kommunen eller fylkeskommunen mottar skal kun benyttes til nedbetaling eller innfrielse av den totale lånegjelden til kommunen eller fylkeskommunen, derimot ikke nødvendigvis det aktuelle innlån disposisjonen knytter seg til. 17

18 Avdrag på formidlingslån/forskotteringer Regnskapsføres i investeringsregnskapet Gjelder både avdrag på innlån etter 50 nr. 6 og mottatte avdrag på utlån/refusjoner på forskotteringer Jf. FKR 3 tredje ledd nr. 7 Overdekning dvs. betalt mindre i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer Avsettes til bundet investeringsfond Fondet kan brukes til å Betale avdrag Redusere opptatt beløp ved låneopptak Ved refinansiering Underdekning dvs. betalt mer i avdrag enn mottatte avdrag og forskotteringer Dekkes av bundet investeringsfond for avdrag Dersom ikke tilstrekkelige midler, må kommunen finne annen finansiering i investeringsregnskapet 18

19 Avdrag på formidlingslån/forskotteringer Gjør ikke dette vanskeligere enn nødvendig? Ikke grunn til å skille mellom ordinære og ekstraordinære avdrag! Verken inn eller ut Bruk av bundet investeringsfond avdrag sikrer overholdelse av 50 nr. 7 c) 19

20 KRS nr. 3 Veien videre Gjenstår noen spørsmål å avklare i fagkomiteen før høringsutkast er ferdigstilt Styrebehandling av høringsutkast til revidert standard Mest trolig september 2011 Høringsfrist november/desember 2011 Notatet Regnskapsføring av formidlingslån (startlån) revideres samtidig med standarden. 20

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer