Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS"

Transkript

1 Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007 til 16:00 CET 14. januar desember 2007

2 Viktig informasjon INGEN ANDRE ENN DE SOM ER ANGITT I TILBUDSDOKUMENTET, HAR TILLATELSE TIL Å GI INFORMASJON ELLER BEKREFTELSER PÅ VEGNE AV VIDEO TRANSPORTATION NETWORK AS I ANLEDNING AV TILBUDET BESKREVET I TILBUDSDOKUMENTET. TILBUDSDOKUMENTET OG DET MEDFØLGENDE AKSEPTFORMULARET INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON SOM BØR LESES FØR AKSEPT AV TILBUDET. TILBUDET FREMSETTES IKKE, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER MOT USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER I ELLER MOT ANDRE JURISDIKSJONER HVOR FREMSETTELSE AV TILBUDET ER ULOVLIG. MED FORBEHOLD FOR DET OVENSTÅENDE, SENDES TILBUDSDOKUMENTET TIL NETWORK ELECTRONICS ASA S REGISTRERTE AKSJEEIERE OG REGISTRERTE FORVALTERE FOR VIDERESENDING TIL DE REELLE AKSJEEIERE. TILBUDET ER IKKE UNDERLAGT REGLENE OM PROSPEKTPLIKT I LOV OM VERDIPAPIRHANDEL KAPITTEL 7 OG VERKEN OSLO BØRS, FORETAKSREGISTERET ELLER ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHETER HAR FORETATT NOEN KONTROLL AV ELLER GODKJENT TILBUDSDOKUMENTET. TILBUDSDOKUMENTET ER KUN UTARBEIDET PÅ NORSK.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING DEFINISJONER TILBUDET Tilbyder Målselskapet Tilbudspris Akseptperiode Betingelser for gjennomføring av Tilbudet Aksept av Tilbudet Båndleggelse av aksepterte aksjer Ugjenkallelig aksept Meddelelser vedrørende Tilbudet Omkostninger Finansiering av Tilbudet Endringer i Tilbudet Oppgjør Betydningen for de ansatte i Network Electronics Jurisdiksjon og lovvalg Utenlandske aksjonærer Kontakt mellom Tilbyder og målselskapet Annet BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR TILBUDET SKATTEMESSIGE FORHOLD Aksjonærer skattemessig bosatt i Norge Aksjonærer skattemessig bosatt i utlandet Avgift ved overdragelse av aksjer... 10

4 1. INNLEDNING Dette Tilbudsdokument er utarbeidet for å gi aksjonærene i Network Electronics ASA et grunnlag for å vurdere det frivillige tilbudet fra Video Transportation Network AS om erverv av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. Opplysningene om Network Electronics ASA i Tilbudsdokumentet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Video Transportation Network AS tar derfor ikke på seg noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen om Network Electronics ASA i Tilbudsdokumentet. Oslo, 6. desember 2007 Styret i Video Transportation Network AS Gert W. Munthe Adele Bugge Normann Pran Patrik B. Egeland Styrets leder 2. DEFINISJONER I dette dokumentet har nedenstående definisjoner følgende betydning med mindre annet fremgår av sammenhengen: Aksept Akseptformular Akseptperiode Aksjer Aksjonær Bankdag DnB NOR Emisjon FPEF II Network Electronics NOK Tilbud Tilbudsdokument Aksept av Tilbudet. Akseptformular som skal benyttes av Aksjonærer for å akseptere Tilbudet. Akseptformularet er inntatt som Vedlegg 1 til Tilbudsdokumentet. Perioden hvor Aksjonærer kan akseptere Tilbudet, fra og med 27. desember 2007 til og med 14. januar Alle utstedte og utestående aksjer i Network Electronics ASA per 6. desember Eier av Aksje i Network Electronics ASA. Enhver dag unntatt lørdag, søndag eller annen dag hvor bankene i Norge holder stengt. DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice. Forslag om rettet emisjon mot Tilbyder der Tilbyder tilbys å tegne aksjer á NOK 0,10 til tegningskurs NOK 6,50 i henhold til avtale mellom selskapet og Tilbyder. Emisjonen foreslås vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Network Electronics ASA den 21. Desember Ferd Private Equity Fund II LP. Tilbyder er 100% eiet av Ferd Private Equity Fund II. Network Electronics ASA. Norske kroner. Tilbud fra Tilbyder om kjøp av alle Aksjer i Network Electronics ASA som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Dette tilbudsdokument datert 6. desember 2007 utarbeidet i

5 forbindelse med fremsettelsen av Tilbudet. Tilbudspris Tilbyder Verdipapirhandelloven VPS NOK 7,00 i kontanter per Aksje. Video Transportation Network AS, organisasjonsnummer Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel. Verdipapirsentralen. 3. TILBUDET Video Transportation Network AS fremsetter med dette Tilbud om erverv av samtlige utestående Aksjer i Network Electronics på de vilkår som er beskrevet i Tilbudsdokumentet og Akseptformularet. Tilbudet blir ikke fremsatt i land hvor fremsettelse eller aksept av tilbudet innebærer et brudd på de respektive lands rett. Utenlandske Aksjonærer bør lese avsnittet "Utenlandske aksjonærer" i punkt 3.16 nedenfor. 3.1 Tilbyder Tilbudet er fremsatt av Video Transportation Network AS, et aksjeselskap stiftet i Norge med forretningsadresse Strandveien 50, 1324 Lysaker, Norge og med organisasjonsnummer Tilbyder er i dag et tomt selskap 100% eiet av FPEF II som vil være et rent holdingselskap for eie av aksjer i bl.a. Network Electronics. Styret i Video Transportation Network AS består av Gert W. Munthe (styrets leder), Adele Bugge Normann Pran og Patrik B. Egeland, alle representanter for FPEF II. FPEF II er et investeringsfond som fokuserer på store og mellomstore selskap med base i Norden, primært i Norge med NOK 4.25 milliarder i kommitert kapital fra norske og internasjonale investorer. Ledende nordiske og internasjonale investorer, inkludert offentlige og private pensjonsfond, forsikringsselskap og fond-i-fond har investert i FPEF. Kapitalen i fondet brukes til oppkjøp av etablerte norske og nordiske selskaper med et potensial for ytterligere vekst. FPEF gjør også tilleggsoppkjøp utenfor Norden. Fondet fokuserer på å skape lønnsom vekst i sine porteføljeselskaper gjennom aktivt eierskap. FPEF II er registrert på Jersey, Channel Islands. Ferd Equity Partners AS er eksklusiv rådgiver til fondene. Pr. dato for Tilbudet eide verken FPEF II eller Tilbyder noen aksjer i Network Electronics. Heller ikke noen av FPEF II s nærstående, jfr. verdipapirhandelloven 2-5 eide pr. denne dato aksjer i Network Electronics. Verken FPEF II eller nærstående som nevnt eier lån som nevnt i aksjeloven 11-1 i Network Electronics, og heller ikke andre finansielle instrumenter som gir rett til erverv av aksjer i Network Electronics. Tilbyder vil gjennom den foreslåtte Emisjon erverve ca. 43,2% av aksjene i Network Electronics. 3.2 Målselskapet Målselskapet er Network Electronics ASA, med forretningsadresse Thorøya, 3209 SANDEFJORD, og med organisasjonsnummer

6 Network Electronics har per dato for Tilbudet en aksjekapital på NOK bestående av aksjer hver pålydende NOK 0,10. Etter Emisjonen vil aksjekapitalen være NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,10. Aksjene er registrert i VPS med ISIN NO NO Tilbudspris Tilbudsprisen er NOK 7,00 per Aksje i kontanter til Aksjonærer som aksepterer Tilbudet. Prisen er NOK 0,50 høyere per Aksje enn det Tilbyder vil betale per Aksje i Emisjonen. 3.4 Akseptperiode Akseptperioden er fra og med 27. desember 2007 til og med 14. januar Tilbyder forbeholder seg retten til å akseptere aksepter mottatt etter utløpet av Akseptperioden, og til å forlenge Akseptperioden. Enhver forlengelse av Akseptperioden vil bli medelt Aksjonærene innen utløpet av Akseptperioden. Akseptperioden vil uansett ikke bli forlenget lenger enn til 31. januar Hvis Tilbyder beslutter å forlenge Akseptperioden vil alle datoer etter Akseptperioden referert til i dette dokumentet skyves tilsvarende. 3.5 Betingelser for gjennomføring av Tilbudet Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at følgende betingelser oppfylles eller frafalles av Tilbyder: a) Gyldig vedtakelse av forslag til forhøyelse av Network Electronics aksjekapital på ekstraordinær generalforsamling i Network Electronics den 21. Desember 2007 i overensstemmelse med forslag inntatt som punkt 5 i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 6. Desember b) Gyldig vedtakelse av forslag til tildeling av fullmakt til styret til å foreta rettet emisjon på ekstraordinær generalforsamling i Network Electronics den 21. Desember 2007 i overensstemmelse med forslaget inntatt som punkt 6 i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 6. Desember 2007 og c) At betingelsene for Tilbyders tegning av aksjer i Emisjonen i henhold til tegningsavtale inntrer og at Tilbyder tegner seg som avtalt i Emisjonen. Dersom vilkårene angitt over ikke er oppfylt eller ikke har blitt frafalt av Tilbyder innen kl den 31. Januar 2008, vil ikke Tilbudet bli gjennomført. Tilbyder vil i så fall snarest mulig sende ut melding til samtlige aksjonærer der det meddeles at Tilbudet ikke vil bli gjennomført. Unnlatt melding etter foregående punkt innebærer dog ikke at Tilbyr er forpliktet under Tilbudet dersom betingelsene som angitt over ikke er oppfylt. 3.6 Aksept av Tilbudet Tilbudet aksepteres av den enkelte Aksjonær i Network Electronics ved å undertegne og returnere Akseptformularet (inntatt som Vedlegg 1) sammen med annen nødvendig informasjon til Verdipapirservice DnB NOR Bank ASA, Stranden 49, 0021 Oslo innen kl 16:00 CET den 14. januar Det er nødvendig å levere separate Akseptformular for hver VPS-konto med registrerte Aksjer. Den enkelte Aksjonær må selv fylle ut det antall aksjer som aksepten gjelder for. Hvis intet tall

7 er fylt ut vil aksepten omfatte alle aksjer i Network Electronics ASA registrert på aksjonærens VPS-konto. De Aksjonærer som ønsker å akseptere tilbudet kun for et begrenset antall aksjer/et antall aksjer som er mindre enn det antallet aksjer i Selskapet som er registrert på egen VPS-konto (delvis aksept), må fylle ut det antall aksjer tilbudet ønskes akseptert for i punkt 2 i akseptblanketten. Network Electronics-aksjonærer som eier Network Electronics-aksjer registrert på megler, mellommann, forretningsbank, investeringsselskap eller annen forvalter, må kontakte vedkommende person for å akseptere Tilbudet for sine aksjer. Aksepter av Tilbudet for aksjer registrert på en forvalter må avgis av forvalteren på vegne av Network Electronics - aksjonæren. Alle Aksjer skal transporteres fri for heftelser og med alle tilhørende eierrettigheter. Hvis det er registrert rettighetshaver(e) på VPS-kontoen, må denne/disse ved påtegning på Akseptformularet samtykke i at Aksjene overføres heftelsesfrie. Akseptformularet skal i utfylt og undertegnet stand sendes eller leveres til: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice Stranden Oslo Telefax: Akseptformularet kan oversendes pr. faks, leveres eller sendes pr. post. Akseptformularet må være DnB NOR i hende senest innen kl CET den 14. januar I og med at Akseptformularet må være mottatt av DnB NOR innen 14. januar 2008 kl er det ikke tilstrekkelig å postlegge Akseptformularet 14. januar Ethvert Akseptformular som ikke er korrekt utfylt eller som mottas etter utløp av Akseptperioden vil kunne bli avvist uten nærmere varsel. Det vil ikke bli gitt noen bekreftelse på mottakelse av Akseptformular eller andre dokumenter på vegne av Tilbyder. Alle meddelelser, dokumenter og remitteringer som skal leveres av eller sendes til eller fra de aksjonærer som aksepterer Tilbudet (eller deres fullmektig(er)) vil bli levert av eller sendt til dem for deres egen risiko. Aksepten av Tilbudet er bindende fra det tidspunkt den er mottatt av DnB NOR. 3.7 Båndleggelse av aksepterte aksjer Ved innlevering av utfylt og undertegnet Akseptformular gir Aksjonæren DnB NOR fullmakt til å båndlegge aksjene Akseptformularet omfatter til fordel for DnB NOR. DnB NOR gis samtidig rett til å overføre aksjene til Tilbyder mot betaling av Tilbudsprisen. Hvis Tilbudet annulleres eller bortfaller, vil båndleggelsen av aksjene oppheves. Det vil ikke være mulig for Aksjonæren å disponere aksjene mens aksjene er båndlagt. Aksjonæren kan fritt disponere eventuelle andre verdipapirer som er registrert på samme VPS-konto som de båndlagte aksjene. 3.8 Ugjenkallelig aksept Aksepten av Tilbudet er ugjenkallelig og kan ikke trekkes tilbake, verken helt eller delvis, når DnB NOR har mottatt Akseptformularet.

8 De av Network Electronics aksjonærer som aksepterer Tilbudet, vil fortsatt være eiere av sine Network Electronics-aksjer og skal, i den grad det er adgang til det etter norsk lovgivning, beholde sin stemmerett og andre aksjonærrettigheter inntil oppgjøret er foretatt. De av Network Electronics aksjonærer som aksepterer Tilbudet samtykker til å benytte sin stemmerett til å støtte de avgjørelser som er nødvendige eller ønskelige for å kunne fullføre overføringen av slike Network Electronics-aksjer i medhold av Tilbudet, herunder å stemme mot avgjørelser som vil kunne forsinke, vanskeliggjøre eller forhindre dette, eller føre til at vilkårene og betingelsene i Tilbudet ikke blir oppfylt. 3.9 Meddelelser vedrørende Tilbudet Meddelelse fra eller på vegne av Tilbyder vedrørende Tilbudet vil bli gitt per post til den enkelte Aksjonærs registrerte adresse i VPS. Meddelelser vil bli betraktet som avgitt 2 Bankdager etter at melding er postlagt Omkostninger Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil ikke bli belastet kurtasje. Tilbyder vil dekke de omkostninger i VPS som aksjonærene blir påført ved aksept av Tilbudet. Ingen andre omkostninger som aksjonæren måtte bli påført i forbindelse med aksept av Tilbudet vil bli dekket av Tilbyder Finansiering av Tilbudet Tilbyder vil finansiere ervervet av Aksjer under Tilbudet dels med egenkapital tilført fra FPEF II og dels gjennom lån fra norsk finansinstitusjon Endringer i Tilbudet Tilbyder forbeholder seg retten til å endre Tilbudet etter egen vurdering på ethvert tidspunkt under Akseptperioden, forutsatt at Tilbyder ikke kan endre Tilbudet på en ufordelaktig måte for Aksjonærene. Enhver endring er bindende for Tilbyder 2 Bankdager etter at melding om endring er postlagt. Enhver aksept mottatt av DnB NOR er bindende selv om Tilbudet er forlenget og/eller Tilbudet er endret. Network Electronics-aksjonærer som har akseptert Tilbudet i sin opprinnelige form eller med tidligere endringer har rett til eventuelle fordeler ved slike endringer Oppgjør Oppgjør i henhold til Tilbudet vil skje i norske kroner så snart som det med rimelighet er praktisk mulig og senest innen 15 Bankdager etter at vilkårene for Tilbudet er oppfylt eller frafalt. Tilbyder forventer at vilkårene for tilbudet vil bli oppfylt omkring 15. januar 2008 (med forbehold for eventuell forlengelse av Akseptperioden). Aksjene vil bli overført til Tilbyder først når kjøpesummen er betalt til en klientkonto hos DnB NOR, og utbetaling til investorene er initiert. Ved oppgjøret vil den bankkonto som er innmeldt som utbyttekonto i VPS bli benyttet. Dersom Aksjonæren ikke har slik bankkonto registrert i VPS, vil oppgjør finne sted ved bankgiro eller, for Aksjonærer som ikke er bosatt i Norge, ved valutasjekk Betydningen for de ansatte i Network Electronics Tilbudet anses ikke å ville ha negative rettslige, økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser for de ansatte i Network Electronics

9 3.15 Jurisdiksjon og lovvalg Tilbudet og alle Aksepter av Tilbudet skal være undergitt norsk rett. Aksjonærer og Tilbyder vedtar at enhver tvist knyttet til Tilbudet er eksklusivt underlagt norske domstoler (Tvistemålslovens vernetingsregler) med Asker og Bærum Tingrett som rett verneting Utenlandske aksjonærer Tilbudsdokumentet er ikke å anse som et tilbud i jurisdiksjoner hvor det vil være ulovlig etter de relevante jurisdiksjoners lovgivning å fremsette Tilbudet. Utenlandske Aksjonærer som ønsker å akseptere Tilbudet plikter å orientere seg om og følge relevant lovgivning, herunder om det er nødvendig å få offentlige tillatelser og om mulige skattekonsekvenser. Tilbudet fremsettes ikke til, og salg vil heller ikke bli akseptert fra eller på vegne av, Aksjonærer i enhver jurisdiksjon der fremsettelse av Tilbudet eller aksept av dette vil være i strid med vedkommende jurisdiksjons lovgivning. Spesielt fremsettes ikke Tilbudet direkte eller indirekte i eller til noen aksjonærer med adresse i USA, Canada, Australia eller Japan Kontakt mellom Tilbyder og målselskapet Forut for Tilbudet har Ferd Equity Partners AS, rådgiver for FPEF II og Tilbyder, og dets rådgivere gjennomført en due diligence gjennomgang av Network Electronics samt fremforhandlet et avtaleverk med Network Electronics og noen av dets større aksjonærer i forbindelse med Tilbyders investering i Network Electronics. Utover dette har det forut for Tilbudet ikke vært kontakt av betydning mellom Tilbyder og ledelsen eller styret i Network Electronics vedrørende Tilbudet Annet Dette Tilbudsdokumentet sendes den 6. desember 2007 til samtlige Aksjonærer som er registrert i Network Electronics aksjeeierregister per 4. desember 2007 under den adresse som er innmeldt på den respektive VPS-konto. Tilbudsdokumentet vil imidlertid ikke bli sendt til Aksjonærer hjemmehørende i jurisdiksjoner hvor en fremsettelse av Tilbudet eller aksept av dette er vurdert å ville være i strid med gjeldende lovgivning. Utarbeidelsen av Tilbudsdokumentet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Eventuelle spørsmål vedrørende Tilbudet kan rettes til Patrik Egeland, styremedlem i Tilbyder, på telefonnr BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR TILBUDET I henhold til avtale mellom Tilbyder og Network Electronics er Tilbyder forpliktet til å fremme tilbud om kjøp av samtlige aksjer i selskapet. For øvrig vil Tilbyder gjennom Emisjonen erverve ca. 43,2% av aksjene i Network Electronics noe som vil kunne medføre redusert likviditet i selskapets aksjer. Videre har Tilbyder i samarbeid med ledelsen i Network Electronics planer om en langsiktig oppskalering med målsetting om å bli en betydelig aktør i bransjen og vil arbeide ut fra et tidsperspektiv på 5 år for å nå denne målsettingen. I dette tidsrommet vil tyngre investeringer kunne svekke det regnskapsmessige resultatet på kort sikt noe som igjen vil kunne ha en negativ effekt på utviklingen av selskapets aksjekurs. På bakgrunn av det ovennevnte ønsker Tilbyder å tilby minoritetsaksjonærene en exitmulighet gjennom fremsettelse av dette frivillige Tilbud. 5. SKATTEMESSIGE FORHOLD Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser tar utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter på datoen for Tilbudsdokumentet. Det redegjøres ikke for

10 utenlandske skatteregler. Sammendraget er kun ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for aksept av Tilbudet. Aksjonærene oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til aksept av Tilbudet. 5.1 Aksjonærer skattemessig bosatt i Norge Personlige aksjonærer For personlige Aksjonærer skattemessig bosatt i Norge medfører aksept av Tilbudet en skattemessig realisasjon av aksjene. En eventuell gevinst ved realisasjonen er skattepliktig inntekt og et eventuelt tap er fradragsberettiget i salgsåret. Gevinst eller tap medtas ved beregning av alminnelig inntekt (skattesats 28 %). Gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget uavhengig av den personlige Aksjonærens eiertid og hvor mange aksjer som selges. Dersom Aksjonæren har ervervet aksjene på forskjellige tidspunkt, vil de aksjene som først ble ervervet ansett realisert først ( først inn først ut ). Den 1. januar 2006 ble det vedtatt nye regler for beskatning av aksjer, den såkalte aksjonærmodellen. I samsvar med aksjonærmodellen skal gevinsten eller tapet settes til tilbudsprisen/utgangsprisen fratrukket aksjens skattemessige inngangsverdi/kostpris. For aksjer ervervet før 1. januar 2006, skal inngangsverdi/kostpris justeres for akkumulert RISK. Eventuell alternativ inngangsverdi kan benyttes dersom aksjene var eiet pr 1. januar Eventuell gevinst reduseres så med ubenyttet skjermingsfradrag. Tap som skyldes ubenyttet skjermingsfradrag, gir imidlertid ikke rett til tapsfradrag og kan heller ikke overføres som ubenyttet skjermingsfradrag til andre aksjer, heller ikke andre aksjer i det samme selskapet. Skjermingsfradraget fremkommer ved at kostprisen multipliseres med skjermingsrenten. Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eiet pr i inntektsåret. Skjermingsrenten fastsettes av Finansdepartementet i januar i året etter inntektsåret. Dersom utbytte er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget og danner et nytt skjermingsfradrag det påfølgende år. Selskapsaksjonærer Realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området utløser etter innføring av fritaksmetoden ikke skatteplikt for selskapsaksjonærer (dvs. aksjonærer som er aksjeselskaper og likestilte selskaper mv.) skattemessig hjemmehørende i Norge. Eventuelt tap og kostnader knyttet til slik realisasjon av aksjer er heller ikke skattemessig fradragsberettiget. 5.2 Aksjonærer skattemessig bosatt i utlandet Aksjonær som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, er normalt ikke skattepliktig til Norge for gevinst knyttet til realisasjon av aksjer. Det gjelder et unntak fra dette dersom; (i) Aksjene har vært eiet av en personlig Aksjonær og aksjene har vært eiet i tilknytning til næringsvirksomhet utøvet av vedkommende Aksjonær i Norge, eller (ii) er eiet av en personlig Aksjonær som tidligere har vært skattemessig bosatt i Norge og som realiserer aksjene innen 5 år innen utløpet av det år skatteplikten til Norge som bosatt, opphørte. Skatteplikten til Norge som følger av norsk intern rett, kan være ytterligere begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor vedkommende aksjonær er skattemessig hjemmehørende. 5.3 Avgift ved overdragelse av aksjer Det skal ikke svares avgift i Norge ved overføring av aksjer, verken ved erverv eller ved salg av aksjer.

11 Vedlegg 1 Akseptblankett frivillig tilbud Benyttes ved aksept av Tilbudet fra Video Transportation Network AS ("Tilbyder") om kjøp av samtlige aksjer i Network Electronics ASA ("Selskapet") Retur til: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice Stranden 21, Aker Brygge NO-0021 Oslo Fax: AKSEPTFRIST: Aksepten må være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice innen kl 16:00 norsk tid den 14. januar Aksjonærer med aksjer i Selskapet fordelt på flere VPS-konti må oversende akseptformular for hver enkelt konto. Akseptblanketten må utfylles og returneres innen akseptfristen. Til Tilbyder 1. Jeg har mottatt tilbudsdokumentet datert og, med mindre jeg angir annet i punkt 2 nedenfor, aksepterer jeg tilbudet om kjøp av samtlige av mine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med de betingelser som er gitt i tilbudet. Videre bekrefter jeg at, med mindre jeg angir annet i punkt 2 nedenfor, dersom det ovenfor angitte antall aksjer er større eller mindre enn det antall aksjer i Selskapet som er registrert på min VPS-konto, anses jeg likevel for å ha akseptert tilbudet med hensyn til alle aksjene i Selskapet på min VPS-konto. 2. Uansett punkt 1, aksepterer jeg tilbudet kun for aksjer i Selskapet, som er mindre enn det antallet aksjer i Selskapet som er registrert på min VPS-konto (fylles kun ut dersom du ønsker å foreta en delvis aksept). 3. Jeg er inneforstått med at jeg fra dags dato ikke har anledning til å selge eller på annen måte disponere, behefte eller flytte til en annen VPS-konto, de aksjene i Selskapet som er omfattet av aksepten. 4. DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice gis en ugjenkallelig engangsfullmakt til å overføre aksjene som omfattes av aksepten til en VPSkonto i Tilbyders navn samtidig med at oppgjør for aksjene foretas. 5. Jeg aksepterer at kontant oppgjør skjer ved godskrift av min bankkonto som er innmeldt som utbyttekonto på min VPS-konto eller hvis slik konto ikke er innmeldt at oppgjør blir sendt meg per bankgiro, eller per utenlandssjekk til de aksjonærer som har utenlands bosted. 6. Mine aksjer i Selskapet overdras fri for heftelser av enhver art. Jeg erkjenner at denne aksept bare kan behandles som gyldig dersom eventuelle rettighetshavere har gitt skriftlig samtykke på denne akseptblankett til at aksjene selges og overføres Tilbyder. 7. Tilbyder betaler mine direkte henførbare transaksjonskostnader i VPS i forbindelse med mine aksept(er). Det påløper ikke kurtasje for selger. 8. Tilbudet fremsettes ikke til, og salg vil heller ikke bli akseptert fra eller på vegne av aksjonærer i enhver jurisdiksjon der fremsettelse av tilbudet eller aksept av dette er i strid med vedkommende jurisdiksjons lovgivning. Jeg bekrefter at min aksept ikke er i strid med den lovgivning som gjelder for meg. 9. Tilbudet og akseptblanketten reguleres av og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Ved eventuelle tvister vedtas Asker og Bærum tingrett som verneting. Jeg bekrefter at jeg undertegner denne aksepten som aksjonær eller på aksjonærens vegne i henhold til nødvendig fullmakt og at slik signatur er bindene for aksjonæren. Aksepten gjelder aksjer i Selskapet registrert på følgende VPS-konto (må fylles ut): Sted Dato Underskrift *) *) Hvis undertegnet iht fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges. Rettighetshaver: Som rettighetshaver samtykker undertegnede i at transaksjonen gjennomføres med den følge at alle mine rettigheter over aksjene solgt i Tilbudet frafalles. Sted Dato Rettighetshavers underskrift *) *) Hvis undertegnet iht fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i. Fremsatt av DJUVA 11 AS. På vegne av et konsortium bestående av:

Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i. Fremsatt av DJUVA 11 AS. På vegne av et konsortium bestående av: Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Fremsatt av DJUVA 11 AS På vegne av et konsortium bestående av: Djuva 11 AS Bergshav Tankers AS Aktieselskabet Borgestad ASA Osiris Prosjekt AS Tilbudspris

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i. fremsatt av. Tilbudspris. Tilbudsperiode

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i. fremsatt av. Tilbudspris. Tilbudsperiode Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Widerøes Flyveselskap ASA fremsatt av SAS AB (publ.) Tilbudspris NOK 1100,- pr. aksje Tilbudsperiode fra og med 4. juni 2002 til 21. juni 2002 kl. 16.00 Tilrettelegger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 20. oktober

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA vil bli holdt onsdag i Karenslyst allé 2 i Oslo. Agendaen for møtet er inntatt i denne innkallingen.

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 19. oktober 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS REGISTRERINGSPROSPEKT ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS org. nr. 910 301 268 utarbeidet i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer maksimum 1 220 730 aksjer hver pålydende NOK 1,00 mot et vederlag på

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer